UMOWA Nr... OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UNIKONTO... (nazwa UNIKONTA) zawarta w dniu... Modulo klienta:... Modulo klienta:...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr... OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UNIKONTO... (nazwa UNIKONTA) zawarta w dniu... Modulo klienta:... Modulo klienta:..."

Transkrypt

1 UMOWA Nr... OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UNIKONTO... (nazwa UNIKONTA) zawarta w dniu... Modulo klienta:... Modulo klienta:...* Numer rachunku... Wzór podpisu Posiadacza rachunku Wzór podpisu Posiadacza rachunku Strony umowy: Bank Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Wąsewie, ul. Zastawska 8, Wąsewo, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr , NIP reprezentowany przez: 1...., Posiadacz rachunku Data wydania i organ wydający dokument

2 Posiadacz rachunku (Współposiadacz) Data wydania i organ wydający dokument Posiadacz rachunku (Współposiadacz) Data wydania i organ wydający dokument Informacje dodatkowe Wyciągi sporządzać: Na koniec miesiąca Inne... Wyciągi wysyłać: Na adres korespondencyjny Do odbioru w Banku Nie sporządzać* Wraz z powyższą dyspozycją Posiadacz rachunku przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nieodebraniem wyciągów, z wyjątkiem szkód, do powstania których przyczynił się Bank. Warunki Umowy: 1. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do Posiadacza rachunku dotyczą również współposiadaczy rachunku. 2. Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku do otwarcia i prowadzenia: 1) w złotych rachunku Unikonta... od dnia..., zgodnie z niniejszą Umową, oraz postanowieniami Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Unikonto w Banku Spółdzielczym w Wąsewie i Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. 3. Posiadacz rachunku oświadcza, że otrzymał Regulamin i Ogólne warunki, o których mowa w ust.2. i

3 akceptuje ich postanowienia. 4. Posiadacz zobowiązuje się do gromadzenia na rachunku... środków pieniężnych i przeprowadzania za jego pośrednictwem rozliczeń pieniężnych. 5. Posiadacz rachunku swobodnie dysponuje środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku do wysokości wolnych środków, w ramach obowiązujących w Banku przepisów. 6. Posiadacz rachunku może dysponować rachunkiem, przeprowadzając rozliczenia w formie bezgotówkowej (np. polecenie przelewu, polecenie zapłaty, karta płatnicza, BS online) i gotówkowej (np. dyspozycja wpłaty/wypłaty, karta płatnicza). 7. W ramach umowy rachunku bankowego Unikonto..., Bank otwiera i prowadzi na rzecz Posiadacza rachunku terminowe lokaty oszczędnościowe standardowe i okolicznościowe - na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku składanych w Banku lub w innej formie dopuszczalnej przez Bank (przez telefon lub za pośrednictwem BS on line). 8. Posiadacz zobowiązuje się do systematycznych wpłat na rachunek Unikonto Student*, Standard*, od dnia... w okresach miesięcznych, w kwocie co najmniej... zł. 9. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do utrzymywania środków na rachunku Unikonto w wysokości nie niższej niż opłata za prowadzenie rachunku zgodnie z taryfą prowizji i opłat Banku. 10. Zlecenia Posiadacza rachunku Bank realizuje w dniu ich otrzymania, a najpóźniej w następnym dniu roboczym lub w terminie uzgodnionym z Posiadaczem rachunku. 11. Przekroczenie przez Bank terminu realizacji dyspozycji Posiadacza rachunku skutkuje obowiązkiem zapłaty Posiadaczowi rachunku odsetek w wysokości 1,5 stopy odsetek ustawowych, naliczanych od kwoty objętej niezrealizowaną w terminie dyspozycją za każdy dzień zwłoki, chyba że nieterminowe wykonanie dyspozycji wypłaty jest następstwem okoliczności niezależnych od Banku. 12. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku Unikonto...w dniu zawarcia umowy wynosi...% w stosunku rocznym. 13. Bank może dokonać odpowiedniej zmiany wysokości oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach: 1) prowadzonych w złotych, w przypadku zmiany co najmniej dwóch występujących łącznie spośród podanych niżej czynników: a) wysokości podstawowych stóp procentowych określanych przez Radę Polityki Pieniężnej, b) wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, c) poziomu rezerw obowiązkowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, d) ceny środków finansowych na krajowym rynku międzybankowym, 14. Bank dokonuje zmiany wysokości oprocentowania środków pieniężnych w formie uchwał Zarządu Banku. 15. Informacje o zmianie wysokości oprocentowania Bank podaje do wiadomości Posiadacza rachunku w jednostce organizacyjnej Banku, udostępnia na stronie internetowej Banku oraz przekazuje pisemnie łącznie z najbliższym wyciągiem w sposób przewidziany dla dostarczania wyciągów. 16. Do obliczania odsetek stosuje się formułę 365/365 (366), co oznacza, że odsetki są liczone za rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni lub 366 dni w przypadku lat przestępnych. 17. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Unikonto, naliczane są za każdy dzień kalendarzowy począwszy od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek i kapitalizowane na koniec miesiąca lub z chwilą likwidacji rachunku. 18. Nie wymagają dyspozycji Posiadacza rachunku płatności realizowane w ciężar tego rachunku z tytułów: 1) należnych Bankowi prowizji i opłat przewidzianych w obowiązującej w Banku taryfie prowizji i opłat, 2) potrącenia zadłużenia wymagalnego wobec Banku, 3) sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej operacji, 4) realizacji tytułów wykonawczych sądowych i administracyjnych. 19. Za czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat stanowi załącznik do niniejszej umowy. 20. Bank ma prawo dokonywania odpowiedniej zmiany stawek prowizji i opłat. Bank dokonuje zmiany Taryfy prowizji i opłat w formie uchwał Zarządu Banku. 21. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych czynników: 1) zmiany cen energii lub taryf telekomunikacyjnych albo opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności, 2) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS. 22. Informacje o zmianie stawek prowizji i opłat Bank podaje do wiadomości Posiadacza rachunku w jednostce organizacyjnej Banku, udostępnia na stronie internetowej Banku oraz pisemnie, dołączając informację o zmianie stawek do najbliższego wyciągu. 23. Bank ma prawo wprowadzić odpowiednie zmiany do niniejszej umowy w szczególności w przypadku dostosowania: 1) warunków niniejszej umowy do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 2) oferty Banku do ofert innych banków, 3) czynności do zmienionej formy i/lub zakresu jej wykonywania.

4 24. O zmianach warunków niniejszej umowy, Bank informuje pisemnie Posiadacza rachunku. 25. Zawiadomienie o zmianach doręczane jest Posiadaczowi rachunku w sposób przewidziany dla przekazywania wyciągów. 26. Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia Posiadacz rachunku nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji zmian, wprowadzone zmiany uważa się za przyjęte przez Posiadacza rachunku i obowiązujące strony po upływie wyżej wymienionego 14-dniowego terminu. 27. Złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia, o którym mowa w ust. 26, powoduje rozwiązanie przez Posiadacza rachunku Umowy w dniu złożenia niniejszego oświadczenia w Banku. 28. W oświadczeniu Posiadacz rachunku zobowiązany jest zadysponować środkami znajdującymi się na rachunku. 29. Na podstawie art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) Posiadacz rachunku poddaje się egzekucji na rzecz BS w Wąsewie z tytułu roszczeń wynikających z niniejszej umowy. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji stanowi załącznik do umowy. 30. Środki pieniężne objęte są ustawowym systemem gwarantowania określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.) do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z Umową) równowartości w złotych ,00 euro w 100%. Celem systemu gwarantowania jest zapewnienie osobom uprawnionym środków gwarantowanych do wysokości określonej w ustawie w razie ich niedostępności. 31. Kwota, o której mowa w ust. 30, określa maksymalną wysokość roszczeń Posiadacza rachunku bankowego w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Banku. 32. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, z dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości Banku. 33. Uprawnionymi do otrzymania z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego świadczenia pieniężnego są: 1) Posiadacz rachunku bankowego będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, szkolną kasą oszczędnościową bądź pracowniczą kasą zapomogowo-pożyczkową lub 2) osoby uprawnione do wypłaty im określonych środków po śmierci Posiadacza rachunku bankowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku rachunku wspólnego uprawnionym do otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest każdy ze współposiadaczy rachunku bankowego w granicach określonych w umowie rachunku bankowego, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie - w częściach równych. 34. Wyłączeniu z ustawowego systemu gwarantowania podlegają zgromadzone na rachunkach bankowych środki pieniężne osób, którymi są podmioty wymienione w art. 2 pkt 1 lit. a j ww. ustawy, w tym: 1) Skarb Państwa, 2) instytucje finansowe takie jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, 3) podmioty, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat, 4) akcjonariusze Banku, posiadający w dniu zawieszenia działalności Banku, pakiet co najmniej 5% akcji, a także osoby, które w stosunku do nich są podmiotami zależnymi lub dominującymi, 5) członkowie zarządu lub rady nadzorczej Banku, bądź pełniące w Banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów Banku. 35. Posiadacz rachunku może dokonywać zmian dotyczących jego danych osobowych, adresowych oraz wzoru podpisu po wypełnieniu stosownego druku stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 36. Bank zapewnia ochronę danych osobowych Posiadacza rachunku w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 37. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy Prawa bankowego oraz inne przepisy prawa. 38. Współposiadacze rachunku Unikonto... stają się wierzycielami solidarnymi Banku oraz odpowiadają solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowiązania wynikające z zawarcia niniejszej umowy. Współposiadacze zgadzają się/nie zgadzają się*, aby każdy ze Współposiadaczy mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych Współposiadaczy. 39. Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), Bank może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17 A przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.

5 40. Zgodnie z art. 105 ust. 4b i 4c ustawy, o której mowa w ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) Bank może przekazywać do biur informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniach Posiadacza rachunku wynikających z niniejszej umowy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) łączna kwota wymagalnych zobowiązań wobec Banku wynosi co najmniej 200 zł, 2) zobowiązania są wymagalne od co najmniej 60 dni, 3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym albo doręczenia Posiadaczowi rachunku do rąk własnych, na adres do korespondencji wskazany przez Posiadacza rachunku, a jeżeli Posiadacz rachunku nie wskazał takiego adresu na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. 41. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, z wyjątkiem rachunku Unikonto Student, który prowadzony jest najpóźniej do dnia ukończenia 25 roku życia przez Posiadacza rachunku. 42. W przypadku rachunku Unikonto Student, z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym Posiadacz rachunku skończył 25 lat, rachunek ten ulega przekształceniu w rachunek Unikonto Standard. 43. Posiadacz rachunku może rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 44. Bank może wypowiedzieć niniejsza umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia i tylko z ważnych powodów, a w szczególności: 1) istotnego naruszenia przez Posiadacza rachunku postanowień Regulaminów, 2) istotnego naruszenia przez Posiadacza rachunku ogólnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia rachunków bankowych, 3) gdy w ciągu dwóch lat nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na rachunku nie przekracza kwoty 100,- zł, 45. Wypowiedzenie niniejszej umowy przez Bank następuje w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny. Bank wysyła oświadczenie o wypowiedzeniu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wypowiedzenie jest skuteczne z datą odbioru listu poleconego. 46. Umowę sporządzono w... egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Data, pieczątka podpisowa i podpisy osób upoważnionych za Bank Podpis(y) Posiadacza(y) rachunku 1. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Wąsewie, ul. Zastawska 8 oraz potwierdzam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm), w szczególności do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. 2. Zgodnie z art. 105a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Bank Spółdzielczy w Wąsewie z siedzibą w Wąsewie oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17 A przekazanych przez Bank informacji stanowiących tajemnicę bankową, przez okres nie dłuższy niż 5 lat, a dla celów stosowania metod statystycznych przez okres nie dłuższy niż 12 lat od dnia wygaśnięcia mojego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w zakresie przewidzianym przepisami ustawy Prawo bankowe oraz innych ustaw. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Podpis(y) Posiadacz(y) rachunku * niepotrzebne skreslic

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Konto Wspólne BGŻOptima

Konto Wspólne BGŻOptima WZÓR UMOWY RAMOWEJ Konto Wspólne BGŻOptima Umowa ramowa świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej "Umową Ramową", zawarta pomiędzy Bankiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima Oferta zawarcia umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej Umową Ramową. Oferent: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, październik 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 5 OTWARCIE RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Login Niedopuszczalne saldo debetowe Obowiązkowe wpłaty na IKS Odbiorca Płatnik Posiadacz rachunku Polecenie zapłaty Regulamin Rachunek

Komunikaty Login Niedopuszczalne saldo debetowe Obowiązkowe wpłaty na IKS Odbiorca Płatnik Posiadacz rachunku Polecenie zapłaty Regulamin Rachunek Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych z funkcją rozliczeniową oraz Rachunków Oszczędnościowo- Rozliczeniowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW

DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW Regulamin otwierania i prowadzenia książeczek oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu Gotówkowego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 2 do Uchwały nr 81/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 17.07.2013r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych)

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012r. Jacek Gębala,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Z 34 PMiZP_2012 z dn. 14.06.2012 Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR..

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. Zawarta w dniu r. w przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:.. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo