Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.:"

Transkrypt

1 Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 - dotychczasowe brzmienie: 1. Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej Regulaminem UP, określa warunki i zasady na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.) oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 81, poz. 535, z późn. zm.), świadczy usługi płatnicze swoim Klientom będącym przedsiębiorcami oraz innym klientom instytucjonalnym. 2. Bank realizuje zlecenia płatnicze zgodnie z wymogami krajowego i międzynarodowego ustawodawstwa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą UP, z zastrzeżeniem ust. 3 i Bank, zgodnie z art. 16 i 33 Ustawy UP, przy realizacji transakcji płatniczych nie stosuje przepisów działu II oraz art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51, art Ustawy UP, w miejsce których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu UP oraz innych regulaminów dotyczących produktów i usług Banku, w ramach których Bank świadczy usługi płatnicze. 4. Termin określony w art. 44 ust 2 Ustawy UP zastępuje się terminem określonym w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. ust. 3 Regulaminu UP. 1. Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej Regulaminem UP, określa warunki i zasady na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 510) oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 81, poz. 535, z późn. zm.), świadczy usługi płatnicze swoim Klientom będącym przedsiębiorcami oraz innym Klientom instytucjonalnym. 2. Bank realizuje zlecenia płatnicze zgodnie z wymogami krajowego i międzynarodowego ustawodawstwa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873), zwaną dalej Ustawą UP, z zastrzeżeniem ust. 3 i Bank, zgodnie z art. 16 i 33 Ustawy UP, świadcząc usługi płatnicze, nie stosuje przepisów działu II Ustawy UP, z wyłączeniem art. 32a, oraz przepisów art. 34, 35-37, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51, art tej Ustawy, w miejsce których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu UP oraz innych regulaminów dotyczących produktów i usług Banku, w ramach których Bank świadczy usługi płatnicze. 4. Termin określony w art. 44 ust 2 Ustawy UP zastępuje się terminem określonym w 19 ust. 3 Regulaminu UP. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego dotychczasowe brzmienie: 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej Regulaminem określa warunki i zasady na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego otwiera, prowadzi i zamyka rachunki bankowe w złotych dla jednostek sektora finansów publicznych podlegających konsolidacji finansów publicznych. 2. Bank, działając zgodnie z art. 16 i art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199 poz. 1175) zwanej dalej Ustawą UP, nie stosuje przy realizacji transakcji płatniczych, przepisów działu II oraz art , art.40 ust.3 i 4, art. 45, art. 46 ust.2-5, art , art. 51, art Ustawy UP, w miejsce których zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej Regulaminem UP oraz innych regulaminów dotyczących produktów i usług Banku, w ramach których Bank świadczy usługi płatnicze. 3. Termin określony w art. 44 ust. 2 Ustawy UP zastępuje się terminem określonym w Regulaminie UP. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej Regulaminem określa warunki i zasady na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego otwiera, prowadzi i zamyka rachunki bankowe w złotych dla jednostek sektora finansów publicznych podlegających konsolidacji finansów publicznych. 2. Bank świadczy usługi płatnicze na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej Regulaminem UP. W miejsce wyłączonych Regulaminem UP, na podstawie art. 16 i art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873), zwanej dalej Ustawą UP, przepisów tej ustawy, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu UP.

2 3. Termin określony w art. 44 ust 2. Ustawy UP zastępuje się terminem określonym w Regulaminie UP. w 2 w ust. 1: pkt 11 - dotychczasowe brzmienie: 11) Rozporządzenie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz.U. Nr 81, poz. 443); 11) Rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz. U. nr 81, poz. 443, z późn. zm.); pkt 13 - dotychczasowe brzmienie: 13) saldo bieżące stan środków pieniężnych na rachunku bankowym, pomniejszony o kwoty blokad środków, uwzględniający wszystkie bieżące operacje gotówkowe i bezgotówkowe; 13) saldo bieżące stan środków pieniężnych na rachunku bankowym, pomniejszony o kwoty blokad środków, powiększony o kwotę kredytu obrotowego otwartego w rachunku bieżącym uwzględniający wszystkie bieżące operacje gotówkowe i bezgotówkowe; pkt 18 - dotychczasowe brzmienie: 18) Ustawa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.); 18) Ustawa Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); pkt 19 - dotychczasowe brzmienie: 19) wolne środki środki, jednostki sektora finansów publicznych znajdujące się w jej dyspozycji, które nie zostały wydatkowane w określonym dniu na wykonywanie zadań oraz funkcjonowanie tej jednostki; 19) wolne środki środki, jednostki sektora finansów publicznych znajdujące się w jej dyspozycji (nie dotyczy środków dostępnych w ramach kredytu obrotowego otwartego w rachunku bieżącym), które nie zostały wydatkowane w określonym dniu na wykonywanie zadań oraz funkcjonowanie tej jednostki; 3 ust. 1 pkt 1 dotychczasowe brzmienie: 1) agencji wykonawczych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz państwowych osób prawnych, o których mowa odpowiednio w art. 9 pkt 5, 9 i 14 Ustawy; 1) agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna, państwowych instytucji kultury, państwowych osób prawnych oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa odpowiednio w art. 9 pkt 5, 6, 9,10, Ustawy; 4 ust. 1 - dotychczasowe brzmienie: 1. Bank otwiera i prowadzi rachunki pomocnicze dla sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2, 6, 8 i 10-13, oraz samorządowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 Ustawy, służące wyłącznie do gromadzenia wolnych środków tych jednostek i przekazywania w depozyt u Ministra Finansów oraz do zwrotu tych środków z depozytu wraz z odsetkami. 1. Bank otwiera i prowadzi rachunki pomocnicze dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2, 8 i 11 Ustawy, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, samorządowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 Ustawy, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, służące wyłącznie do gromadzenia wolnych środków tych jednostek i przekazywania w depozyt u Ministra Finansów oraz do zwrotu tych środków z depozytu wraz z odsetkami. 20 dotychczasowe brzmienie: 1. Umowa może zostać rozwiązana przez strony w każdym czasie na podstawie porozumienia. 2. Umowa zawarta na czas nieoznaczony może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od daty doręczenia wypowiedzenia. 4. Wypowiedzenie Umowy przez Bank może nastąpić tylko z ważnych powodów, którymi są w szczególności: 2) nieudzielenie przez Posiadacza rachunku informacji niezbędnych do wypełnienia przez Bank obowiązków terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276) lub powzięcie przez Bank podejrzenia, że za pośrednictwem

3 rachunku do obrotu wprowadzane są środki pochodzące z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub rachunek wykorzystywany jest do działań niezgodnych z prawem; 3) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez Posiadacza rachunku albo ustanie celu gospodarczego, dla którego rachunek został otwarty; 4) brak obrotów na rachunku bieżącym lub pomocniczym przez okres 6 miesięcy, za wyjątkiem okresowego dopisywania odsetek i pobierania przez Bank opłat i prowizji; 5) zaistnienie po stronie Banku okoliczności, które uniemożliwiają prowadzenie rachunku bankowego na dotychczasowych warunkach lub zaprzestanie świadczenia przez Bank usług objętych Umową. 5. Strony Umowy mogą w trybie porozumienia rozwiązać Umowę z zachowaniem krótszego lub dłuższego, niż wskazany w ust. 2, okresu wypowiedzenia. 1) udzielenia przez Posiadacza rachunku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, przedstawienia dokumentów fałszywych lub poświadczających nieprawdę; 2) podjęcia przez Posiadacza rachunku mylnie zaksięgowanych przez Bank na rachunek bankowy kwot i nie zwrócenia ich w zakreślonym przez Bank terminie; 3) powstania na rachunku debetu niedozwolonego i niespłacenia go w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego powstania; 4) niespłacenia należnych Bankowi zaległych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, świadczenia usług płatniczych lub wykonywania innych czynności bankowych w zakreślonym przez Bank terminie. 7. Wypowiedzenie Umowy obejmuje wszystkie rachunki otwarte i prowadzone w ramach tej Umowy a ponadto umowy dotyczące produktów i usług związanych z tymi rachunkami, chyba że wypowiedzenie stanowi inaczej. 1. Umowa może zostać rozwiązana przez strony w każdym czasie na podstawie porozumienia. 2. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez Każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od daty doręczenia wypowiedzenia, z zastrzeżeniem 24 ust Wypowiedzenie Umowy przez Bank może nastąpić tylko z ważnych powodów, którymi są w szczególności: 2) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez Posiadacza rachunku albo ustanie celu gospodarczego, dla którego rachunek został otwarty; 3) brak obrotów na rachunku bieżącym lub pomocniczym przez okres 6 miesięcy, za wyjątkiem okresowego dopisywania odsetek i pobierania przez Bank opłat i prowizji; 4) zaistnienie po stronie Banku okoliczności, które uniemożliwiają prowadzenie rachunku bankowego na dotychczasowych warunkach lub zaprzestanie świadczenia przez Bank usług objętych Umową. 5. Strony Umowy mogą w trybie porozumienia rozwiązać Umowę z zachowaniem krótszego lub dłuższego, niż wskazany w ust. 2, okresu wypowiedzenia. 1) udzielenia przez Posiadacza rachunku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, przedstawienia dokumentów fałszywych lub poświadczających nieprawdę; 2) nieudzielenia przez Posiadacza rachunku informacji niezbędnych do wypełnienia przez Bank obowiązków terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455); 3) powzięcia przez Bank podejrzenia, że: a) za pośrednictwem rachunku do obrotu wprowadzane są środki pochodzące z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub b) rachunek wykorzystywany jest do działań niezgodnych z prawem, lub c) udostępnione Posiadaczowi rachunku, w ramach Umowy lub innej umowy zawartej przez Posiadacza rachunku z Bankiem, instrumenty płatnicze, są wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem; 4) podjęcia przez Posiadacza rachunku mylnie zaksięgowanych przez Bank na rachunek bankowy kwot i nie zwrócenia ich w określonym przez Bank terminie; 5) powstania na rachunku debetu niedozwolonego i niespłacenia go w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego powstania; 6) niespłacenia należnych Bankowi zaległych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, świadczenia usług płatniczych lub wykonywania innych czynności bankowych w zakreślonym przez Bank terminie. 7. Wypowiedzenie Umowy obejmuje wszystkie rachunki otwarte i prowadzone w ramach tej Umowy a ponadto umowy dotyczące produktów i usług związanych z tymi rachunkami, chyba że wypowiedzenie stanowi inaczej. 26ust.3 - dotychczasowe brzmienie: 3. Bez dyspozycji Posiadacza rachunku realizowane są płatności z tytułu: 1) egzekucji z rachunku bankowego; 2) debetu niedozwolonego; 3) pobrania należnych Bankowi opłat i prowizji wynikających z Umowy innych umów zawieranych z Bankiem, o ile Umowa przewiduje taką możliwość.

4 3. Bez dyspozycji Posiadacza rachunku realizowane są płatności z tytułu: 1) egzekucji z rachunku bankowego; 2) debetu niedozwolonego; 3) pobrania należnych Bankowi odsetek, opłat i prowizji wynikających z Umowy bądź innych umów zawartych z Bankiem, o ile Umowa przewiduje taką możliwość; 4) wymagalnej wierzytelności Banku z tytułu kredytu udzielonego Posiadaczowi rachunku, o ile umowa kredytu przewiduje taką możliwość. 41 ust. 8 dotychczasowe brzmienie: wystawienia uważa się za skutecznie doręczone. Wyciągi nieodebrane po upływie 6 miesięcy od daty wystawienia, są wystawienia uważa się za skutecznie doręczone. Wyciągi nieodebrane po upływie 3 miesięcy od daty wystawienia, są Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 - dotychczasowe brzmienie: 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego otwiera, prowadzi i zamyka rachunki bankowe w złotych i w walutach wymienialnych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych. 2. Bank, działając zgodnie z art.16 i art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), zwanej dalej Ustawą UP, nie stosuje do rachunków bankowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie przepisów działu II oraz art.34-37, art.40 ust.3 i 4, art. 45, art. 46 ust.2-5, art , art. 51 i art Ustawy UP, w miejsce których zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej Regulaminem UP oraz innych regulaminów dotyczących produktów i usług Banku, w ramach których Bank świadczy usługi płatnicze. 3. Termin określony w art. 44 ust 2. Ustawy UP zastępuje się terminem określonym w Regulaminie UP. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego otwiera, prowadzi i zamyka rachunki bankowe w złotych i w walutach wymienialnych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych. 2. Bank świadczy usługi płatnicze na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej Regulaminem UP. W miejsce wyłączonych Regulaminem UP, na podstawie art. 16 i art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873), zwanej dalej Ustawą UP, przepisów tej ustawy, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu UP. 3. Termin określony w art. 44 ust. 2 Ustawy UP zastępuje się terminem określonym w Regulaminie UP. 2 ust.1 pkt 10 - dotychczasowe brzmienie: 10) okres umowny okres, na który deponowane są środki na rachunku lokaty terminowej; 10) okres umowny okres, na który deponowane są środki na rachunku lokaty terminowej, który rozpoczyna się w dniu wpłaty środków, a kończy się: a) dla okresu wyrażonego w dniach z upływem ostatniego dnia tego okresu, b) dla okresu wyrażonego w miesiącach po zakończeniu dnia poprzedzającego dzień odpowiadający datą dniowi wpłaty środków pieniężnych. Jeżeli taka data po upływie okresu nie występuje jest to ostatni dzień miesiąca. 5 ust. 1 dotychczasowe brzmienie: 1. Bank, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.276), realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i zobowiązany jest do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego polegających między innymi na identyfikacji i weryfikacji Posiadacza rachunku, reprezentantów Posiadacza rachunku, jak również podmiotów lub osób będących właścicielami lub sprawującymi kontrolę nad Wnioskodawcą (beneficjent rzeczywisty), w celu ustaleniu struktury własności i zależności Wnioskodawcy. 1. Bank, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455), realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i zobowiązany jest do stosowania

5 środków bezpieczeństwa finansowego polegających między innymi na identyfikacji i weryfikacji Posiadacza rachunku, reprezentantów Posiadacza rachunku, jak również podmiotów lub osób będących właścicielami lub sprawującymi kontrolę nad Wnioskodawcą (beneficjent rzeczywisty), w celu ustaleniu struktury własności i zależności Wnioskodawcy. ; 21 ust.1 dotychczasowe brzmienie: 1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są od daty wpłaty na rachunek bankowy do dnia poprzedzającego datę wypłaty z rachunku bankowego, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących rachunków lokat terminowych. 1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są od daty wpłaty na rachunek bankowy do dnia poprzedzającego datę wypłaty z rachunku bankowego. ; 23 dotychczasowe brzmienie: 1. Za usługi świadczone przez Bank, w tym za czynności związane z prowadzeniem rachunków bankowych oraz inne czynności określone w Taryfie opłat i prowizji, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą opłat i prowizji obowiązującą w Banku na dzień realizacji dyspozycji lub wykonywanej czynności. 2. Opłaty i prowizje mogą być uiszczone przez Posiadacza rachunku w formie: 1) gotówkowej lub 2) bezgotówkowej, w drodze obciążenia rachunku bankowego. : 1. Za usługi świadczone przez Bank, w tym za czynności związane z prowadzeniem rachunków bankowych, oraz inne czynności określone w Taryfie opłat i prowizji, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą opłat i prowizji obowiązującą w Banku w dniu realizacji dyspozycji lub wykonywania czynności. 2. Posiadacz rachunku jest zobowiązany zapewnić środki pieniężne na pokrycie zobowiązań z tytułu opłat i prowizji w dniu, o którym mowa w ust Opłaty i prowizje mogą być uiszczone przez Posiadacza rachunku w formie: 1) gotówkowej lub 2) bezgotówkowej, w drodze obciążenia rachunku bankowego. ; 28 dotychczasowe brzmienie: 1. Umowa może zostać rozwiązana przez strony w każdym czasie na podstawie porozumienia. 2. Umowa zawarta na czas nieoznaczony może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty doręczenia wypowiedzenia. 4. Wypowiedzenie Umowy przez Bank może nastąpić tylko z ważnych powodów, którymi są w szczególności: 2) nieudzielenie przez Posiadacza rachunku informacji niezbędnych do wypełnienia przez Bank obowiązków terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.) lub powzięciem przez Bank podejrzenia, że za pośrednictwem rachunku do obrotu wprowadzane są środki pochodzące z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub rachunek wykorzystywany jest do działań niezgodnych z prawem; 3) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez Posiadacza rachunku albo ustanie celu gospodarczego, dla którego rachunek został otwarty; 4) brak obrotów na rachunku rozliczeniowym przez okres 6 miesięcy, za wyjątkiem okresowego dopisywania odsetek i pobierania przez Bank opłat i prowizji; 5) zaistnienie po stronie Banku okoliczności, które uniemożliwiają prowadzenie rachunku bankowego na dotychczasowych warunkach lub zaprzestanie świadczenia przez Bank usług objętych Umową. 5. Strony Umowy mogą w trybie porozumienia rozwiązać Umowę z zachowaniem krótszego lub dłuższego, niż wskazany w ust. 2, okresu wypowiedzenia. 1) udzielenia przez Posiadacza rachunku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, przedstawienia dokumentów fałszywych lub poświadczających nieprawdę; 2) podjęcia przez Posiadacza rachunku mylnie zaksięgowanych przez Bank na rachunek bankowy kwot i nie zwrócenia ich w określonym przez Bank terminie; 3) powstania na rachunku debetu niedozwolonego i niespłacenia go w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego powstania; 4) niespłacenia należnych Bankowi zaległych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, świadczenia usług płatniczych lub wykonywania innych czynności bankowych w zakreślonym przez Bank terminie. 7. Wypowiedzenie Umowy obejmuje wszystkie rachunki otwarte i prowadzone w ramach tej umowy, a ponadto umowy dotyczące produktów i usług związanych z tymi rachunkami chyba że wypowiedzenie stanowi inaczej, z zastrzeżeniem ust W przypadku wypowiedzenia Umowy ramowej lokat terminowych otwarte w ramach tej Umowy rachunki lokat terminowych zostają utrzymane do końca ich okresu umownego. 1. Umowa może zostać rozwiązana przez strony w każdym czasie na podstawie porozumienia.

6 2. Umowa zawarta na czas nieoznaczony może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od daty doręczenia wypowiedzenia, z zastrzeżeniem 32 ust Wypowiedzenie Umowy przez Bank może nastąpić tylko z ważnych powodów, którymi są w szczególności: 2) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez Posiadacza rachunku albo ustanie celu gospodarczego, dla którego rachunek został otwarty; 3) brak obrotów na rachunku bieżącym lub pomocniczym przez okres 6 miesięcy, za wyjątkiem okresowego dopisywania odsetek i pobierania przez Bank opłat i prowizji; 4) zaistnienie po stronie Banku okoliczności, które uniemożliwiają prowadzenie rachunku bankowego na dotychczasowych warunkach lub zaprzestanie świadczenia przez Bank usług objętych Umową. 5. Strony Umowy mogą w trybie porozumienia rozwiązać Umowę z zachowaniem krótszego lub dłuższego, niż wskazany w ust. 2, okresu wypowiedzenia. 1) udzielenia przez Posiadacza rachunku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, przedstawienia dokumentów fałszywych lub poświadczających nieprawdę; 2) nieudzielenia przez Posiadacza rachunku informacji niezbędnych do wypełnienia przez Bank obowiązków terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455); 3) powzięcia przez Bank podejrzenia, że: a) za pośrednictwem rachunku do obrotu wprowadzane są środki pochodzące z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub b) rachunek wykorzystywany jest do działań niezgodnych z prawem, lub c) udostępnione Posiadaczowi rachunku, w ramach Umowy lub innej umowy zawartej przez Posiadacza rachunku z Bankiem, instrumenty płatnicze są wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem; 4) podjęcia przez Posiadacza rachunku mylnie zaksięgowanych przez Bank na rachunek bankowy kwot i nie zwrócenia ich w określonym przez Bank terminie; 5) powstania na rachunku debetu niedozwolonego i niespłacenia go w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego powstania; 6) niespłacenia należnych Bankowi zaległych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, świadczenia usług płatniczych lub wykonywania innych czynności bankowych w określonym przez Bank terminie. 7. Wypowiedzenie Umowy obejmuje wszystkie rachunki otwarte i prowadzone w ramach tej Umowy a ponadto umowy dotyczące produktów i usług związanych z tymi rachunkami, chyba że wypowiedzenie stanowi inaczej. 8. W przypadku wypowiedzenia Umowy ramowej lokat terminowych otwarte w ramach tej Umowy rachunki lokat terminowych zostają utrzymane do końca ich okresu umownego. 37 dotychczasowe brzmienie: Wpłaty na rzecz komitetu wyborczego: 1) w wyborach do rad gmin, powiatów oraz sejmików województw - mogą być dokonywane wyłącznie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą; 2) w wyborach do Sejmu i Senatu - mogą być dokonywane wyłącznie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie źródła pochodzenia środków i terminów wpłat. Wpłaty na rzecz komitetu wyborczego mogą być dokonywane wyłącznie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) o dopuszczalnym źródle pozyskiwania środków finansowych przez komitet wyborczy, a także o dopuszczalnym terminie dokonywania wpłat. 48 ust. 8 dotychczasowe brzmienie: wystawienia, uważa się za skutecznie doręczone. Wyciągi nieodebrane po upływie 6 miesięcy od daty wystawienia, są wystawienia uważa się za skutecznie doręczone. Wyciągi nieodebrane, po upływie 3 miesięcy od daty wystawienia, są 62 ust.1 i 2 dotychczasowe brzmienie: 1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty terminowej stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w dniu zakończenia okresu umownego, a jeżeli nie jest to w Banku dzień roboczy, w najbliższym dniu roboczym.. 2. W przypadku lokaty odnawialnej, jeżeli Posiadacz rachunku nie złoży odmiennej dyspozycji i środki z rachunku lokaty terminowej nie zostaną podjęte w dniu zakończenia okresu umownego, lokata jest odnawiana na następny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w Banku w pierwszym dniu nowego okresu umownego.

7 1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty terminowej oprocentowane są od dnia wpłaty do dnia zakończenia okresu umownego i w następnym dniu po zakończeniu okresu umownego stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku, a jeżeli nie jest to w Banku dzień roboczy, w najbliższym dniu roboczym. 2. W przypadku lokaty odnawialnej, jeżeli Posiadacz rachunku nie złoży odmiennej dyspozycji i środki z rachunku lokaty terminowej nie zostaną podjęte po zakończeniu okresu umownego, lokata jest odnawiana na następny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w Banku w pierwszym dniu nowego okresu umownego. Regulamin usługi w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 ust. 4 dotychczasowe brzmienie: 4. Do usługi nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą UP, zawarte w dziale II oraz art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art , art. 51 i art Ustawy UP, w miejsce których zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu RB, Regulaminu UP oraz Umowy. 1. W miejsce wyłączonych Regulaminem UP, na podstawie art. 16 i art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873), zwanej dalej Ustawą UP, przepisów tej ustawy, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu RB oraz Regulaminu UP. 4 ust. 1 pkt 3 - dotychczasowe brzmienie: 3) obsługę gotówkową w Oddziałach. 3) obsługę gotówkową. 26 pkt 2 dotychczasowe brzmienie: 2) modyfikacji następujących danych dotyczących rachunku ewidencyjnego: a. sygnatura sprawy, b. Lp, c. typ podmiotu, d. kapitał, e. odsetki na dzień bilansu otwarcia, 2) modyfikacji następujących danych dotyczących rachunku ewidencyjnego: a. sygnatura sprawy, b. Lp, c. typ podmiotu, d. kapitał, e. odsetki na dzień bilansu otwarcia, f. sektor/podsektor, 32 ust. 8 dotychczasowe brzmienie: wystawienia, uważa się za skutecznie doręczone. Wyciągi nieodebrane po upływie 6 miesięcy od daty wystawienia, są wystawienia, uważa się za skutecznie doręczone. Wyciągi nieodebrane po upływie 3 miesięcy od daty wystawienia, są ; 36 dotychczasowe brzmienie: 1. Wygaśnięcie Umowy następuje z nadejściem terminu, na który Umowa została zawarta. 2. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od daty doręczenia wypowiedzenia Umowy, z zastrzeżeniem 35 ust. 6. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Wypowiedzenie Umowy przez Bank może nastąpić tylko z ważnych powodów, którymi są w szczególności: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 2) potrzebę dostosowania do zmian wprowadzonych w obowiązującym w Banku systemie informatycznym; 3) ustanie celu, dla którego rachunek został otwarty; 4) niepłacenie należnych Bankowi opłat i prowizji z tytułu świadczenia usługi wynikających z Umowy; 5) naruszenie postanowień Regulaminu przez Posiadacza rachunku; 6) wycofanie usługi z oferty Banku; 7) inne przyczyny, które uniemożliwiają Bankowi świadczenie usługi 4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług stanowi równocześnie wypowiedzenie umowy usługi

8 5. Wypowiedzenie Umowy przez Bank jest doręczane Posiadaczowi rachunku listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przekazywane za potwierdzeniem odbioru osobie upoważnionej do odbioru dokumentów i korespondencji bankowej. 6. W przypadku zwrotu przez Pocztę pisma wypowiadającego Umowę, wysłanego przez Bank listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na podany przez Posiadacza rachunku adres do korespondencji z Bankiem z adnotacją poczty adres nieaktualny lub podobną, wypowiedzenie uznaje się za skutecznie doręczone w dniu pierwszego awizowania. 7. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w innym terminie uzgodnionym przez strony na podstawie porozumienia stron, pod warunkiem uregulowania przez Posiadacza rachunku wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy. 1. Wygaśnięcie Umowy następuje z nadejściem terminu, na który Umowa została zawarta. 2. Umowa zawarta na czas nieoznaczony może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od daty doręczenia wypowiedzenia Umowy, z zastrzeżeniem 35 ust. 6. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w innym niż wskazany w ust. 2 terminie uzgodnionym przez strony na podstawie porozumienia. 5. Wypowiedzenie Umowy przez Bank może nastąpić tylko z ważnych powodów, którymi są w szczególności: 2) ustanie celu gospodarczego, dla którego rachunek został otwarty; 3) wycofanie usługi z oferty Banku; 4) inne przyczyny, które uniemożliwiają Bankowi świadczenie usługi 5) potrzeba dostosowania Umowy do zmian wprowadzonych w obowiązującym w Banku systemie informatycznym. 1) udzielenia przez Posiadacza rachunku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, przedstawienia dokumentów fałszywych lub poświadczających nieprawdę; 2) nieudzielenie przez Posiadacza rachunku informacji niezbędnych do wypełnienia przez Bank obowiązków terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455); 3) powzięcie przez Bank podejrzenia, że usługa jest wykorzystana do działań niezgodnych z prawem; 4) zaistnienie innych powodów, określonych w Regulaminie RB jako uprawniające do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, w odniesieniu do rachunków otwartych w ramach usługi 7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług w systemie stanowi równocześnie wypowiedzenie umowy usługi 8. Wypowiedzenie Umowy przez Bank jest doręczane Posiadaczowi rachunku listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przez kuriera za potwierdzeniem odbioru lub przekazywane za potwierdzeniem odbioru osobie upoważnionej do odbioru dokumentów i korespondencji bankowej. 9. W przypadku zwrotu przez pocztę lub kuriera pisma wypowiadającego Umowę, wysłanego przez Bank na podany przez Posiadacza rachunku adres do korespondencji z Bankiem z adnotacją adres nieaktualny lub podobną, wypowiedzenie uznaje się za skutecznie doręczone w dniu pierwszego awizowania.

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONSOLIDACJI SALD W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN KONSOLIDACJI SALD W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN KONSOLIDACJI SALD W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, grudzień 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, styczeń 2016 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, styczeń 2015 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW RYNKU MIESZKANIOWEGO W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW RYNKU MIESZKANIOWEGO W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW RYNKU MIESZKANIOWEGO W PKO BANKU POLSKIM SA Spis treści: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ II OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU... 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Zakres obowiązywania Regulaminu... 3 Rozdział 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ RAFINERIA DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 1626 USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Przemków, czerwiec 2005 r.

Przemków, czerwiec 2005 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, czerwiec 2005 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 1 stycznia 2015 r. CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku bankowego, gwarancja bankowa

Umowa rachunku bankowego, gwarancja bankowa Umowa rachunku bankowego, gwarancja bankowa Umowa rachunku bankowego art. 725 kodeksu cywilnego Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony,

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, styczeń 2016 r. CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UNIKONTO... (nazwa UNIKONTA) zawarta w dniu... Modulo klienta:... Modulo klienta:...

UMOWA Nr... OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UNIKONTO... (nazwa UNIKONTA) zawarta w dniu... Modulo klienta:... Modulo klienta:... UMOWA Nr... OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UNIKONTO... (nazwa UNIKONTA) zawarta w dniu... Modulo klienta:... Modulo klienta:...* Numer rachunku... Wzór podpisu Posiadacza rachunku Wzór podpisu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr zm 2 uchwała do uchwały nr 254/2015; 354/2012 zm. 116/2016; zm. 268/2016; zm. 333/2016; 77/2017; 138/2017; 231/2017 Tekst jednolity na dzień 07.09.2017 r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych zawarta w dniu roku w Sulikowie pomiędzy. z siedzibą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie...

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie... Spis treści str. 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2 3. Terminy depozytów...... 4 4. Oprocentowanie... 5 5. Udostępnianie odsetek posiadaczom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N R a c h u n k i l o k a t t e r m i n o w y c h d l a K l i e n t ó w B i z n e s o w y c h B a n k u P o l s k a K a s a O p i e k i S p ó ł k a A k c y j n a ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez: UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO Załącznik nr 3 Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:.. Zwanym dalej w umowie Bankiem a Urzędem Miasta i Gminy w Działoszycach reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ZPZ nr A/59/2015

Załącznik do ZPZ nr A/59/2015 Załącznik do ZPZ nr A/59/2015 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH STANDARDOWYCH I RENTIERSKICH OPROCENTOWANYCH WEDŁUG ZMIENNYCH STAWEK OPROCENTOWANIA OBSŁUGIWANYCH PRZEZ BANK PEKAO

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr 2 do uchwały 354/2012 zm uchwała nr 254/2015 Tekst jednolity na dzień 20.04.2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla podmiotów sektora finansowego,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 1 października 2014 r. Druk nr 720 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 2. Lokata PRZEDSIĘBIORCZA PLUS 2 1 miesiąc 3,00% / 1,50%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 2. Lokata PRZEDSIĘBIORCZA PLUS 2 1 miesiąc 3,00% / 1,50% Duma Przedsiębiorcy 1/14 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 9 lutego 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. USŁUGI Depozyty@24 W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN. USŁUGI Depozyty@24 W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN USŁUGI Depozyty@24 W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, styczeń 2015 r. www.bgk.com.pl SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I... 3 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE Tekst jednolity na dzień 01.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla podmiotów sektora finansowego, podmiotów instytucjonalnych, przedsiębiorców, pozostałych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1864 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1864 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1864 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi TeleBank

Regulamin usługi TeleBank ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Regulamin usługi TeleBank Protokół 7/08 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.02.2008 Łącko, luty 2008 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Uaktywnienie usługi

Bardziej szczegółowo