ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY" W dniu...w... pomiędzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY" W dniu...w... pomiędzy........."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy UMOWA O POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ Nr.../FPPP/2013 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY" W dniu...w... pomiędzy Pieczęć Firmy / Nazwa Podmiotu gospodarczego Adres Firmy/Siedziba... NIP. REGON. który reprezentują: 1)... zam..... Nr. DO.. Pesel 2)... zam..... Nr. DO.. Pesel BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 1

2 zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Bankiem Spółdzielczym w Dębicy którego dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym Rzeszowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , NIP , Regon , zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:: 1)... 2)... została zawarta umowa treści następującej: 1 1. Bank udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia...pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie... złotych, słownie:... złotych na okres od dnia... do dnia Pożyczkobiorca oświadcza, że środki z pożyczki wykorzysta wyłącznie na cel określony we wniosku o udzielenie pożyczki gotówkowej: Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zaangażowania na realizację przedsięwzięcia środków własnych w wysokości... % wartości przedsięwzięcia, tj.... złotych (słownie złotych...) 2 Planowany okres realizacji inwestycji/zakupu środków obrotowych w miesiącach: - termin rozpoczęcia: m-c... rok... - termin zakończenia: m-c... rok... - termin rozliczenia:... 3 Termin osiągnięcia projektowanej zdolności produkcyjnej (usługowej) ustala się na m-c... rok... 4 Bank wypłaca środki przyznane w ramach pożyczki w jednej transzy. na zasadach określonych w umowie, jednak nie wcześniej niż po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki, określonych w 9. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 2

3 5 1. Od wykorzystanej pożyczki Bank pobiera odsetki według stawki stałej w wysokości 2% w stosunku rocznym ( oprocentowanie preferencyjne) 2. Zmiana oprocentowania na oprocentowanie standardowe nastąpi w przypadku: - gdy Pożyczkobiorca nie utrzyma działalności, zawiesi ją lub zlikwiduje przed upływem 12 m-cy, oprocentowanie standardowe naliczane jest od dnia przyznania Pożyczki; - gdy Pożyczkobiorca nie utrzyma działalności, zawiesi ją lub zlikwiduje po upływie 12 m-cy od dnia udzielenia pożyczki, odsetki nalicza się na poziomie standardowym od dnia likwidacji działalności; - jeżeli pożyczka zostanie wydatkowana niezgodnie z obowiązującą umową, odsetki naliczane są na poziomie standardowym od dnia udzielenia pożyczki; - w przypadku zasadniczych naruszeń postanowień Regulaminu Pożyczkowego i/lub umowy pożyczki, w szczególności nie rozliczenia się z pożyczki w terminie przewidzianym umową nierozliczenia się z przeznaczenia pożyczki, zawieszenia działalności gospodarczej, opóźnienia się ze spłatą rat pożyczkowych, itp. Odsetki standardowe będą obowiązywały od dnia zaistnienia powyższych sytuacji. 3. Zmiana stopy oprocentowania pożyczki nie powoduje konieczności wypowiedzenia umowy Bank nalicza odsetki codziennie od wykorzystanej kwoty pożyczki według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania umowy, począwszy od dnia wypłaty pożyczki, do dnia poprzedzającego jego spłatę. 2. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 7 Odsetki od pożyczki podlegają spłacie w terminach miesięcznych do dnia każdego 8 1. Za datę spłaty pożyczki, odsetek i innych należności przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Banku. 2. Jeżeli termin spłaty pożyczki, odsetek lub innych należności przypada na dzień wolny od pracy uważa się, że termin został dotrzymany jeśli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po tym terminie, z zastrzeżeniem, że odsetki od pożyczki będą naliczane do dnia poprzedzającego spłatę. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 3

4 Spłata pożyczki, odsetek i innych należności następuje w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego pożyczkobiorcy na podstawie pisemnych dyspozycji bezgotówkowych Pożyczkobiorcy 1 / na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Pożyczkobiorcę Bankowi */wpłaty gotówkowej Pożyczkobiorcy w kasie Banku. * 9 1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki, a także innych związanych stanowi: Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia dołącza się do niniejszej umowy. Koszty ustanowienia prawnych zabezpieczeń w chwili zawarcia umowy pożyczki oraz w całym okresie jej trwania ponosi Pożyczkobiorca. 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu zabezpieczenia udzielonej pożyczki, jeżeli w okresie kredytowania nastąpią wg Banku niekorzystne zmiany sytuacji płatniczej Pożyczkobiorcy, które mogą zwiększyć ryzyko Banku lub obniży się wartość przyjętego zabezpieczenia Niespłaconą w terminie kwotę pożyczki (ratę), odsetek lub innych należności Bank w dniu następnym po wyznaczonym w umowie terminie spłaty przenosi na rachunek zadłużenia przeterminowanego i przystępuje do jej ściągania o powstaniu zadłużenia przeterminowanego Bank nie zwłocznie powiadamia Pożyczkobiorcę i osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, w formie pisemnych monitów Bank może wypowiedzieć umowę pożyczki w przypadku: 1) Wykorzystania pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem albo niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę warunków udzielenia pożyczki określonych w umowie, 2) Nieterminowego regulowania rat kapitałowo-odsetkowych, jeżeli opóźnienia w spłacie przekraczają 60 dni. 3) przedłożenia przez Pożyczkobiorcę fałszywych dokumentów, w tym charakteryzujących sytuację ekonomiczno finansową bądź złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, na których Bank oparł swoją decyzję o udzieleniu pożyczki, 1 niepotrzebne skreślić BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 4

5 4) otrzymaniu przez Bank informacji o zaprzestaniu przez Pożyczkobiorcę prowadzenia działalności gospodarczej bądź o podziale, likwidacji lub zagrożeniu upadłością Pożyczkobiorcy, 5) wszczęcia egzekucji wobec Pożyczkobiorcy przez innych wierzycieli, 6) niespełnienia innych warunków określonych w niniejszym regulaminie lub w umowie pożyczki. 2. Termin wypowiedzenia wynosi 7 dni kalendarzowych. Termin ten liczy się od daty doręczenia zawiadomienia, przy czym za datę doręczenia zawiadomienia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej nie doręczonej, wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Pożyczkobiorcy. 3. Wypowiedzenie pożyczki nie ogranicza Banku w wykonywaniu innych uprawnień określonych w niniejszej umowie. 4. Bank nie może wypowiedzieć umowy pożyczki z powodu utraty przez Pożyczkobiorcę zdolności kredytowej albo zagrożenia jego upadłością, jeżeli zgodził się na realizację przez Pożyczkobiorcę programu naprawczego z zastrzeżeniem, że maksymalny okres spłaty Pożyczki w ugodzie nie może przekroczyć 60 m-cy, licząc od dnia uruchomienia pożyczki. Jeżeli Bank stwierdzi, iż program ten nie jest realizowany w sposób należyty nastąpi wypowiedzenie umowy 12 Bank ustala, bez względu na dyspozycje Pożyczkobiorcy, następującą kolejność zarachowania wpływających spłat: 1) koszty monitów, egzekucji i inne koszty, 2) zaległe odsetki, 3) bieżące odsetki, 4) zaległe raty kapitałowe 5) bieżące raty kapitałowe. 13 Inne ustalenia stron: Pożyczkobiorca zobowiązuje się do informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację ekonomiczną i finansową, do składania w Banku: (podać rodzaj dokumentów lub sprawozdań i terminy ich składania) BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 5

6 oraz innych niezbędnych dokumentów, opinii bankowych, planów, bieżących sprawozdań finansowych i informacji, a także umożliwienia pracownikom Banku badań w siedzibie Pożyczkobiorcy w zakresie związanym z oceną jego sytuacji gospodarczej i finansowej. 2. Wykorzystanie pożyczki oraz jej rezultaty mogą być przedmiotem kontroli BS w Dębicy, WUP w Rzeszowie, podmiotów przez BS w Dębicy i/lub WUP w Rzeszowie upoważnionych, oraz innych instytucji publicznych uprawnionych do kontroli. 3. Wszystkie uzyskane od pożyczkobiorcy oraz poręczycieli dokumenty, dane i informacje mogą być przekazywane przez BS w Dębicy do WUP w Rzeszowie i podmiotów upoważnionych przez WUP w Rzeszowie Pożyczkobiorca zobowiązuje się do powiadamiania Banku o każdej zmianie nazwiska i adresu, nazwy i siedziby firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym oraz stanu przedmiotu prawnego zabezpieczenia. 2. Niezawiadomienie Banku o zmianach danych, o których mowa w ust. 1 powoduje, że oświadczenia i zawiadomienia Banku kierowane do Pożyczkobiorcy według ostatnich danych i pod ostatni znany adres uważa się za skutecznie doręczone W przypadku ubiegania się o kredyt lub gwarancję w innym banku, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Banku o tym fakcie. 17 Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Bank będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji, oraz działań marketingowych, i nie będzie udostępniać innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostały podane dobrowolnie. 18 W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu prawa wynikające z umowy pożyczki przechodzą na IP PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie lub podmiot przez nią wskazany. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 6

7 19 Zmiana warunków umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem stawki oprocentowania W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin Funduszu Pożyczkowego. 2. Do rozstrzygania sporów, związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, właściwy będzie sąd, w którego okręgu oddział Banku ma swoją siedzibę. 21 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Banku i jeden dla Pożyczkobiorcy (pieczęć firmowa oraz podpisy osób działających w imieniu Pożyczkobiorcy) pieczęć firmowa i podpisy osób działających w imieniu Banku) BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 7

8 Oświadczenie Klienta: Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez biuro informacji gospodarczej przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji, stanowiących tajemnicę bankową, przez okres nie dłuższy, niż 5 lat od dnia wygaśnięcia mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Bankiem w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r (z późn.zm.) Prawo bankowe oraz innych ustaw... Miejscowość, data Czytelny Podpis Pożyczkobiorcy Ja niżej podpisany(a) Imię i nazwisko zamieszkałym(ą) w miejscowość przy ulicy ulica numer domu legitymujący(a) się dowodem osobistym seria numer PESEL akceptuję wszystkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy pożyczki przez mojego współmałżonka imię i nazwisko.. data i podpis współmałżonka Potwierdzam tożsamość osób składających podpisy w imieniu Pożyczkobiorcy w mojej obecności... (czytelny podpis pracownika Banku) BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 8

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr...

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... zwana dalej Umową, zawarta w dniu...w. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów 3 22-540 Dołhobyczów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr...

UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr... Załącznik nr 2.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr... W dniu...w... pomiędzy...... (osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,.

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. Zwana dalej Umową, zawarta w dniu..w.. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Regulaminu UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa i udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Fundusz Mikropożyczkowy KLON zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią UMOWA POŻYCZKI RPO WŚ Nr././. zawarta w dniu.. r. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. r. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ 1 z 7 Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku zawarta dnia data roku pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR Obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR W dniu */ wypełnia PKO Bank Polski SA pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą WND-POKL.06.02.00-26-055/12 UMOWA POŻYCZKI Nr.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR [ ] W dniu [ ] w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-682, ul. Hoża 86 lok. 209, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy: Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

2 1. Zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszej umowy, w okresie od... do..., Instytucja Wdrażająca uruchomi pożyczkę

2 1. Zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszej umowy, w okresie od... do..., Instytucja Wdrażająca uruchomi pożyczkę UMOWA pożyczki CEB/lp/mm/yyyy/ (pożyczka dla MŚP w ramach linii FdS II) W dniu......r. w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8 wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR...

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY.

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY. REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo