REGULAMIN WYJAZDU INTEGRACYJNEGO POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WYJAZDU INTEGRACYJNEGO POLITECHNIKI OPOLSKIEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN WYJAZDU INTEGRACYJNEGO POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 1 Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w Wyjeździe Integracyjnym Politechniki Opolskiej 2014, który odbywa się w terminie od do w ośrodku Banderoza w Głuchołazach przy ul. Powstańców Śląskich 23, Głuchołazy, tel.: (77) zwanym dalej Wyjazdem. 2 Uczestnik Wyjazdu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść. 3 Uczestnik Wyjazdu oświadcza, że zapoznał się z podanymi informacjami na stronie internetowej wyjazdu, warunkami lokalowo- miejscowymi ośrodka, w którym odbywać się będzie Wyjazd i w pełni je akceptuje Organizatorem Wyjazdu jest Zarząd Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej z siedzibą w: Dom Studenta Sokrates, pok. nr 22, ul. Małopolska 22/22, Opole, tel.: (77) , e- mail: zwany dalej: SSPO 2. Osobami reprezentującymi Organizatora jest Kadra Wyjazdu (zwana dalej Kadrą ) 3. Kadra wraz z Organizatorem ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdza listę uczestników i zaproszonych gości. Organizator może odmówić przyjęcia kandydata na Obóz, bez podania powodu, w szczególności w przypadku: a. braku miejsc przeznaczonych na dany Wyjazd, b. niedokonania terminowej wpłaty przez Uczestnika. 5 Wszelkie informacje dotyczące Wyjazdu znajdują się na stronie internetowej lub w serwisie lub oraz na materiałach promocyjnych SSPO. Są to jedyne oficjalne źródła informacji o Wyjeździe. 6 Uczestnikami Wyjazdu mogą być studenci wszystkich Wydziałów Politechniki Opolskiej oraz zaproszeni przez Organizatora goście, którzy są osobami pełnoletnimi i biorą pełną odpowiedzialność za siebie i swoje czyny. 1

2 7 Uczestnik zgłaszający się na Wyjazd powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: 8 Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia zaliczki w wysokości 50 zł w terminie 14 dni od daty zgłoszenia oraz zobowiązany jest do uiszczenia reszty należności za Wyjazd w wysokości 110 zł do dnia r. Uczestnik może zapłacić za Wyjazd jednorazowo w wysokości 160 zł do 14 dni od daty zgłoszenia, lecz nie później niż do r. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia tych terminów po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikiem Wyjazdu. 9 O zakwalifikowaniu się na Wyjazd decyduje prawidłowe wypełnienie formularza oraz zastosowanie się do wytycznych zawartych w 8 Regulamin Wyjazdu Integracyjnego Politechniki Opolskiej. 10 W przypadku konieczności rezygnacji z Wyjazdu z przyczyn obiektywnych należy powiadomić Organizatora nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Wyjazdu, w przeciwnym razie deklarujący traci 100% wpłaty. 11 W przypadku zdarzeń losowych Organizator rości sobie prawo do ewentualnego zwrotu kosztów pomniejszonych o koszty stałe Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wyjazdu. 2. W przypadku odwołania Wyjazdu, Organizator zwraca Uczestnikom wpłaconą kwotę. 13 W ramach wpłaty za Wyjazd uczestnik ma zagwarantowane: 1. Wyżywienie 2. Zakwaterowanie 3. Transport 4. Udział w zajęciach szkoleniowo rekreacyjnych 5. Udział w imprezach integracyjnych 14 Nie ma możliwości wcześniejszego zakwaterowania. 15 W czasie trwania Wyjazdu Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia NNW. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania we własnym zakresie ubezpieczenia NNW, co poświadcza własnoręcznym podpisem akceptując niniejszy Regulamin. 2

3 16 Uczestnik Wyjazdu winien godnie reprezentować swoje środowisko, dbać i szanować ekwipunek własny oraz pozostałych uczestników Wyjazdu, sprzęt udostępniony do wspólnego użytkowania oraz mienie społeczne i prywatne znajdujące się w miejscu zakwaterowania, dbać o czystość, higienę i zdrowie, szanować i chronić przyrodę Uczestnicy zakwaterowani w określonym pokoju zobowiązują się do zdania pokoju w stanie nienaruszonym ostatniego dnia Wyjazdu. 2. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pokojach przy kwaterowaniu, są zobowiązani niezwłocznie zgłosić je w biurze Ośrodka, aby uwolnić się od odpowiedzialności za ich spowodowanie. 18 Organizatorzy oraz Kadra nie sprawują pieczy nad Uczestnikiem oraz jego mieniem w trakcie trwania Wyjazdu, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest Wyjazd. 19 Uczestnik bierze udział w zajęciach szkoleniowo rekreacyjnych oraz imprezach integracyjnych na własną odpowiedzialność. 20 Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową. 21 W przypadku niepełnego pobytu na Wyjeździe niewynikającego z winy Organizatorów Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów. 22 Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Kadry o planowanym wcześniejszym zakończeniu pobytu. 23 Uczestnik Wyjazdu akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na Wyjazd, a w przypadku jakichś szczególnych przypadłości powiadomił Kadrę o możliwych działaniach w przypadku nawrotu/ataku choroby Przebywanie na terenie Wyjazdu osób niebędących Uczestnikami jest surowo zabronione. 2. Uczestnicy przyjmujący osoby bez uprzedniej zgody i wiedzy Kadry zostaną niezwłocznie ukarani poprzez upomnienie, a w ostateczności karą wydalenia z Wyjazdu. W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa. 3

4 25 Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Wyjazdu Integracyjnego Politechniki Opolskiej oraz ośrodka, w którym organizowany jest Wyjazd. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Organizatorów oraz Kadry, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu a także za zachowania nieprzystające studentowi oraz gościom uczestnicy mogą zostać ukarani: 1. Upomnieniem od Organizatorów, Kadry 2. Powiadomieniem Władz Uczelni o niezgodnym z Regulaminem zachowaniu Uczestnika 3. Dyscyplinarnym usunięciem z Wyjazdu, w takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa. 26 Uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach szkoleniowo- rekreacyjnych oraz udziału w imprezach integracyjnych Każdy uczestnik Wyjazdu zobowiązuje się do obecności na codziennej odprawie oraz stawiania się na ewentualne wezwania Organizatorów, Kadry. 2. Z chwilą przyjęcia na Wyjazd Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom Organizatora, Kadry, przestrzegania niniejszego Regulaminu, uczestnictwa w zadeklarowanych imprezach integracyjnych i panelach szkoleniowo- rekreacyjnych. 3. Uczestnik ma obowiązek ze względu na bezpieczeństwo przestrzegać programu Wyjazdu, a w czasie wolnym stosować się do poleceń Organizatora bądź Kadry. 4. Uczestnicy zobowiązują się do niewykonywania gestów oraz niewypowiadania słów mogących obrazić innych uczestników Wyjazdu. 5. Inne obowiązki będą określane na bieżąco według uznania Organizatora, Kadry. 28 Zabronione jest posiadanie, spożywanie oraz dystrybucja środków odurzających (w tym m.in. narkotyków, alkoholu, dopalaczy środków psychoaktywnych) przez Uczestników Wyjazdu oraz posiadania broni białej, broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi. 29 Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach podsumowujących wyjazd oraz materiałach promujących SSPO i wydarzeń organizowanych/współorganizowanych przez SSPO, zwłaszcza kolejnych edycji wyjazdu. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje. 30 Uczestnik Obozu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji Wyjazdu - zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia r.( Dz. Ust. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 31 Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich Uczestników i powinno być potwierdzone własnoręcznym podpisem Uczestnika. Regulamin obowiązuje do zakończenia Wyjazdu. 4

5 32 Warunkiem uczestnictwa w Wyjeździe jest całkowita i bezwzględna akceptacja powyższego Regulaminu. 33 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Wyjazdu. 34 W sprawach spornych decyduje Organizator. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego... Własnoręcznym podpisem oświadczam, iż niniejszym zapoznałem się z powyższym regulaminem i zobowiązuję się do jego stosowania. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią, w pełni odpowiadającą za swoje czyny. 5

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL Warunki ogólne 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (kolonie,obozy), zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARSZAWA DN. 01.01.2015 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa 1 [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL 1. Postanowienia Ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez SURFCLUB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POBYTU W RYBACZÓWCE

REGULAMIN POBYTU W RYBACZÓWCE REGULAMIN POBYTU W RYBACZÓWCE KARCZMIE RYBNEJ W KARSIBORZU Przed podjęciem decyzji o rezerwacji pobytu w Rybaczówce Karczmie Rybnej w Karisborzu, zwanej dalej Obiektem uprzejmie prosimy o zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 38 z dnia 24 września 2014 r. REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Domu Studenta SGH, zwany dalej Regulaminem, dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych 1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych zawartych w ofercie Sport Promotion zorganizowanych przez Organizatora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w. dnia... 2015 r. pomiędzy Klubem Sportowym - Akademią Futbolu Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi 90-361 przy ul. Piotrkowskiej 270,

UMOWA. zawarta w. dnia... 2015 r. pomiędzy Klubem Sportowym - Akademią Futbolu Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi 90-361 przy ul. Piotrkowskiej 270, ZGRUPOWANIE PIŁKARSKIE z Akademią Futbolu Tomasza Hajto UMOWA uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym w zakresie nauczania i doskonalenia gry w piłkę nożną w ramach zgrupowania Klubu Sportowego Akademia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. 1 ZASADNY OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (dalej:warunki uczestnictwa) organizowanych przez Biuro Podróży ABC-Holiday

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO pod nazwą LOT BALONEM Preambuła - Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową :

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową : UMOWA zawarta w.. w dniu.. roku, pomiędzy: Agencją Górską Patagonia, zwaną dalej Agencją, z siedzibą w Katowicach przy ul. Księdza Ścigały 42 m. 5, kod 40 210 Katowice, NIP: 954 195 62 17, tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU STUDENTA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Przedmiot regulaminu 1

REGULAMIN DOMU STUDENTA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Przedmiot regulaminu 1 REGULAMIN DOMU STUDENTA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulaminu 1 1. Regulamin określa prawa i obowiązki mieszkańców oraz osób przebywających na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. I. ORGANIZATOR Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu Uchwała Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu 1 W Stowarzyszeniu realizuje się program wolontariatu na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O Obowiązujące od dnia 31.10.2011 Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokładne i uważne zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:..

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:.. UMOWA ZGŁOSZENIE zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Tomaszem Tułakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą OM Tramping Klub, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15A/77, NIP 959-136-90-25,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project Warszawa,.. 2014 r. Rezydencje w ramach Master Project przyznawane są w ramach corocznego Programu Fundacji Maestro. 1 1. Regulamin określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY: PÓŁKOLONIE 2015 KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE I. DANE ORGANIZATORA SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp.j ul. Mostowa 4, Siedliska

Bardziej szczegółowo