KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:"

Transkrypt

1 PÓŁKOLONIE 2015 KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE I. DANE ORGANIZATORA SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp.j ul. Mostowa 4, Siedliska Piaseczno NIP: Tel: (22) , kom: II. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Nazwa wydarzenia: Półkolonie Stacjonarne 2015 Cena: 450 zł Zaliczka: 150 zł Nr konta: TURNUSY: I TURNUS: II TURNUS: * warunkiem organizacji turnusu jest zapisanie się minimum 15 uczestników III. DANE UCZESTNIKA 1. Imię i Nazwisko 2. Data urodzenia. 3. PESEL.. 4. Adres zamieszkania

2 PÓŁKOLONIE 2015 IV. DANE ZGŁASZAJĄCEGO (RODZICA/OPIEKUNA ) 1. Imię i Nazwisko 2. PESEL 3. Telefon 4. Mail 5. Adres zamieszkania V. DANE KONTAKTOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW Ojciec (Opiekun) 1. Imię i Nazwisko 2. Telefon.. Matka (Opiekunka) 1. Imię i Nazwisko 2. Telefon.. VI. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA/ISTOTNE UWAGI DOTYCZĄCE DZIECKA (np. alergie, alergie pokarmowe, zastrzeżenia dotyczące zdrowia dziecka, inne istotne uwagi) Alergie/Alergie pokarmowe Stan zdrowia Inne Oświadczam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które pomogą we właściwej opiece nad dzieckiem podczas Półkolonii stacjonarnych w Klubie Smecz. W razie zagrożenia zdrowia wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy i wezwanie właściwych służb medycznych.

3 PÓŁKOLONIE 2015 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE (OŚWIADCZENIA) Oświadczam, że w imieniu własnym i zgłaszanej osoby, zapoznałam/em się z Warunkami Uczestnictwa w Półkoloniach Stacjonarnych 2015 w Klub Smecz, programem, oraz pozostałymi informacjami stanowiącymi integralną część Umowy/Zgłoszenia, oraz potwierdzam prawdziwość wszystkich danych zawartych w niniejszej Umowie/Zgłoszeniu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych zgłaszanej przeze mnie osoby, dla potrzeb niezbędnych do celów związanych z podmiotowym świadczeniem usług i umowy dotyczącej ubezpieczenia uczestników (zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych Uczestnika, do celów marketingowych Organizatora Półkolonii (zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażam zgodę na fotografowanie i/lub filmowanie zgłoszonego przeze mnie Uczestnika obozu, oraz użycie tych materiałów w dokumentacji i promocji Półkolonii w Klub Smecz. Oświadczam iż stan zdrowia zgłoszonego przeze mnie Uczestnika Półkolonii umożliwia uczestnictwo w Półkoloniach będących przedmiotem Umowy. Zobowiązuję się także do terminowego uiszczenia wszelkich opłat związanych z uczestnictwem dziecka w Półkoloniach. Akceptuję powyższe warunki Data i podpis zgłaszającego Data i podpis pracownika Klub Smecz przyjmującego zgłoszenie

4 REGULAMIN PÓŁKOLONII PÓŁKOLONIE WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH 2015 W KLUB SMECZ Zawarcie Umowy z Klub Smecz zwanym dalej Organizatorem, następuje w chwili podpisania przez Rodzica/Opiekuna uczestnika Umowy/Zgłoszenia uczestnictwa w Półkoloniach Stacjonarnych 2015 w Klub Smecz, której integralną częścią jest oferta oraz niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach zorganizowanych zwanych dalej REGULAMINEM. 1.1 Rezerwacjo można dokonać osobiście, poprzez maila lub telefonicznie. 1.2 Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w kwocie 150 zł. Wraz z wpłata zaliczki Klient otrzymuje Umowę i Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa w Półkoloniach Stacjonarnych 2015 w Klubie Smecz. Zaliczka powinna być wpłacona najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem półkolonii, w przeciwnym razie rezerwacja przepada. 1.3 W przypadku rezerwacji terminu w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem, zaliczkę należy wpłacić w momencie rezerwacji. 1.4 Klient przez podpisanie Umowy/Regulaminu i wpłaty (zaliczki lub całości), akceptuje niniejszą Umowę i potwierdza zapoznanie się z treścią Warunków Uczestnictwa, Regulaminem i wszelkimi informacjami zawartymi w programie półkolonii. 1.5 Dopełnieniem Rezerwacji jest dostarczenie przez Rodzica/Opiekuna Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa. Formularz dostępny jest w Recepcji lub na stronie internetowej Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Recepcji Klubu najpóźniej do środy poprzedzającej dzień rozpoczęcia półkolonii. Sama dostarczona Umowa nie stanowi podstawy do potwierdzenia rezerwacji. 1.6 Wszelkie zmiany i uwagi dotyczące rezerwacji będą uwzględniane jedynie wtedy, kiedy zgłaszane są przez Rodziców/Opiekunów uczestnika. 1.7 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Uczestnika na półkolonie, z powodu dysfunkcji zdrowotnych dziecka, które uniemożliwiają zapewnienie dziecku właściwej opieki. 1.8 Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część Umowy Półkolonii Stacjonarnych 2015 w Klubie Smecz. 2.WARUNKI PŁATNOŚĆI 2.1 Zaliczka przyjmowana jest zgodnie z warunkami zawartymi w pkt Pozostała część należności na półkolonie powinna zostać uregulowana najpóźniej do środy poprzedzającej dzień rozpoczęcia półkolonii. 2.3 Dane do przelewu: SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp. j Piaseczno, ul. Mostowa 4, Siedliska. Nr konta:

5 PÓŁKOLONIE W przypadku rezerwacji miejsca w terminie późniejszym niż 5 dni przed rozpoczęciem półkolonii, Klient zobowiązany jest do wpłaty 100% ceny półkolonii. 2.5 Niedopełnienie Warunków Rezerwacji oraz Płatności oznacza zerwanie Umowy. 2.6 Warunkiem przyjęcia Uczestnika na półkolonie jest dokonanie wpłat przedstawionych w pkt.1.2, okazanie potwierdzenia wpłaty, lub przelewu, podpisanie Umowy, oraz wypełnienie Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa w Półkoloniach Stacjonarnych 2015 w Klub Smecz. 2.7 Wystawienie faktury VAT za Półkolonie może nastąpić w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia ostatniego Turnusu. 3.WARUNKI REZYGNACJI 3.1 W przypadku rezygnacji z półkolonii w czasie od 4 do 1 dnia przed rozpoczęciem terminu turnusu, z powodów niezależnych od Klub Smecz, w szczególności przez niedotrzymanie terminów zapłaty, chorobę uczestnika, lub inne przypadki losowe, Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty kwot stanowiących faktyczne koszty poniesione w związku z przygotowaniami do półkolonii. Kwota ta jest równa zaliczce i wynosi 150 zł. W przypadku, kiedy Klient wpłacił całkowitą kwotę za półkolonie, po odjęciu zaliczki, reszta zostaje zwrócona Klientowi. 3.2 Klub Smecz nie dokonuje zwrotów kwot za półkolonie w innych przypadkach. 4.REALIZACJA USŁUGI 4.1 Klub Smecz jest odpowiedzialny za realizację oferty zgodnej z programem półkolonii dostępnej na stronie internetowej 4.2 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnusu Półkolonii z powodu zbyt małej ilości uczestników (wymagane minimum to 15 osób na turnusie), o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub elektroniczną, jednak nie później niż 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem turnusu. 4.3 W przypadku odwołania Półkolonii z przyczyn opisanych w pkt 4.2 Klientowi przysługuje prawo do zwrotu wniesionych opłat (bez odsetek) w całości lub prawo do skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa. 4.4 W przypadku, gdy przed rozpoczęciem półkolonii, Organizator jest zmuszony z przyczyn od niego niezależnych zmienić istotne warunki Umowy, powiadamia o tym Klienta. Klient niezwłocznie, najpóźniej do 3 dni od otrzymania takiej informacji powinien zawiadomić czy: a) Przyjmuje proponowaną zmianę, b) Odstępuje od Warunków Umowy i Uczestnictwa w półkoloniach za natychmiastowym zwrotem wpłaconych kwot i bez obowiązków ponoszenia kosztów zawartych w pkt. 3 Umowy. Brak odpowiedzi Klienta jest równoznaczny z akceptacją wniesionych zmian i wszystkich Warunków Umowy.

6 4.5 Organizator odpowiada za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Warunków Umowy, chyba, że było to spowodowane a) Działaniem lub zaniechaniem Klienta; b) Siłą wyższą. 4.6 Jeżeli w czasie imprezy Organizator nie jest w stanie zapewnić atrakcji zawartych w ofercie, zobowiązuje się zorganizować atrakcje zastępcze. 4.7 Klient oraz uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Warunkami Umowy oraz wszelkimi informacjami i regulaminami. 4.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie wartościowych rzeczy przez Uczestnika pozostawionych bez opieki ta terenie Klubu Smecz. 4.9 Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych ze stratami materialnymi wynikającymi ze szkód celowo wyrządzonych przez zgłoszonego Uczestnika półkolonii. W przypadku choroby Uczestnika podczas półkolonii, koszty leczenia pokrywa Rodzic/Opiekun. 5.WYŻYWIENIE 5.1 Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom półkolonii wyżywienie: śniadania, obiad (zupa i drugie danie), podwieczorek. 5.2 Szczegółowe menu dostępne jest w Recepcji Klubu w pierwszym dniu rozpoczęcia turnusu. 5.3 Rodzic/Opiekun zobowiązany jest dostarczenia na piśmie szczegółowych informacji dotyczących ewentualnych zastrzeżeń co do wyżywienia Uczestnika. W przypadku, kiedy Organizator nie jest w stanie spełnić warunków specjalnego wyżywienia uczestnika, Klient zobowiązany jest dostarczyć wyżywienie we własnym zakresie. 5.4 Organizator nie odpowiada za dodatkowe zakupy jedzenia i napojów przez dzieci podczas pobytu na półkoloniach, jeśli Rodzic/Opiekun nie złożył wcześniej pisemnej prośby zakazie takiej sprzedaży... Data i podpis Rodzica/Opiekuna

7

8

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:..

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:.. UMOWA ZGŁOSZENIE zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Tomaszem Tułakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą OM Tramping Klub, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15A/77, NIP 959-136-90-25,

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL 1. Postanowienia Ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez SURFCLUB

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL Warunki ogólne 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową :

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową : UMOWA zawarta w.. w dniu.. roku, pomiędzy: Agencją Górską Patagonia, zwaną dalej Agencją, z siedzibą w Katowicach przy ul. Księdza Ścigały 42 m. 5, kod 40 210 Katowice, NIP: 954 195 62 17, tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA NR. POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA AGENCYJNA NR. POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA AGENCYJNA NR. Zawarta w dniu...2010r w Warszawie pomiędzy: Dream Team Łukasz Karlak z siedzibą w: 04-871 Warszawa, ul. Borowiecka 55D NIP 5222765183, REGON 141450231 reprezentowanym przez Łukasza

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo 1. Postanowienia ogólne 1.1 Właścicielem serwisu www.travelneo.pl jest Biuro Podróży TravelNeo z siedzibą w Łazanach 259, 32-020

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Hawajskie Aloha

Biuro Podróży Hawajskie Aloha OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Obowiązuje od dnia 20.06.2015 1. Postanowienie Ogólne Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę Krzysztof Rólka Hawajskie Aloha zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Celem działalności SKY CLUB Sp. z o.o. jest zapewnienie Klientom, zgodnego z ofertą, przyjemnego wypoczynku przez

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo