SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY"

Transkrypt

1 SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie zespołów powypadkowych wypadki przy pracy Materiał pomocniczy do szkolenia społecznych inspektorów pracy WERSJA DEMONSTRACYJNA

2 SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie zespołów powypadkowych wypadki przy pracy Materiał pomocniczy do szkolenia społecznych inspektorów pracy Wrocław, 2014 WERSJA DEMONSTRACYJNA

3 Opracowanie: OÊrodek Szkolenia Paƒstwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu przy merytorycznej współpracy Anny Łeszkiw z Okr gowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu

4 Słowo wst pne Oddajemy do ràk Paƒstwa materiał, który zgodnie z naszà intencjà słu yç ma pomocà w realizacji szkoleƒ dla społecznych inspektorów pracy. Przy wsparciu merytorycznym inspektorów pracy z Okr gowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, przygotowane zostały materiały, które mogà byç bezpoêrednio wykorzystane przez prowadzàcych zaj cia na szkoleniach dla nowo wybranych i pełniàcych ju funkcj społecznych inspektorów pracy. Cały cykl obejmuje cztery pozycje: Moduł I szkolenie ukierunkowane na zagadnienia zwiàzane z zadaniami, uprawnieniami i zasadami post powania społecznych inspektorów pracy, Moduł II szkolenie z zakresu prawa pracy wraz z metodykà kontroli tych zagadnieƒ przez społecznego inspektora pracy, Moduł III szkolenie z zakresu bezpieczeƒstwa pracy i ochrony zdrowia oraz metodyka kontroli zagadnieƒ bhp, Moduł IV szkolenie na temat wypadków przy pracy oraz udziału społecznego inspektora pracy w post powaniu powypadkowym. Ka dy z modułów mo e byç wykorzystany oddzielnie i stanowiç zawartoêç jednego szkolenia, mogà byç te wykorzystywane łàcznie do realizacji szkoleƒ całoêciowych obejmujàcych wszystkie zagadnienia niezb dne społecznemu inspektorowi pracy przy realizacji jego funkcji. Ka dy moduł zawiera: Czasowe i tematyczne rozpisanie planu szkolenia, Multimedialnà prezentacj (slajdy) omawianych zagadnieƒ, Materiał pomocniczy merytoryczny dla wykładowcy prowadzàcego zaj cia. Mamy nadziej, e opracowany pakiet edukacyjny b dzie pomocny przy organizacji i realizacji szkoleƒ skierowanych do społecznych inspektorów pracy, a zawarta w materiale wiedza, przykłady çwiczeƒ i kazusów stanà si ciekawà ilustracjà zaj ç poêwi conych zagadnieniom ochrony człowieka w procesie pracy. 3

5 PLAN SZKOLENIA Czas szkolenia: 16 godzin CZAS (godziny) Slajdy Zakres tematyczny I. Definicja wypadku przy pracy: podstawowe poj cia i elementy definicji wypadku przy pracy, podstawy prawne II. Rodzaje wypadków przy pracy III. Tryb post powania powypadkowego: cel post powania powypadkowego, obowiàzki pracodawcy w przypadku zaistnienia zdarzenia wypadkowego, powołanie, skład i obowiàzki zespołu powypadkowego, ustalenia okolicznoêci i przyczyn wypadku przy pracy IV. Dokumentacja powypadkowa: protokół ustalenia okolicznoêci i przyczyn wypadku przy pracy (obowiàzki i uprawnienia pracodawcy, zespołu powypadkowego, inspektora pracy), rejestr wypadków przy pracy, statystyczna karta wypadku przy pracy V. Analiza wypadkowoêci: podstawowe poj cia, definicje i cel analizy, metody analizy wypadkowoêci. 5

6 MATERIAŁ DYDAKTYCZNY DLA WYKŁADOWCÓW SPIS TREÂCI Definicja wypadku przy pracy i jej analiza TOL Rodzaje wypadków przy pracy Tryb post powania powypadkowego Dokumentacja powypadkowa Analiza wypadkowoêci

7 SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY PROGRAM SZKOLENIA DLA SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY CZŁONKÓW ZESPOŁÓW POWYPADKOWYCH 2014 r. DEFINICJA Za wypadek przy pracy uwa a si zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyn zewn trzn, powoduj ce uraz lub mier, które nast piło w zwi zku z prac. 2 39

8 DEFINICJA Co to znaczy, e zdarzeniejestnagłe? Zdarzenie jest nagłe, je eli czas działania przyczyny zewn trznej nie przekracza jednej dniówki roboczej 3 DEFINICJA Co mo e si przyczyni do powstania zdarzenia? Przyczyny wypadku s to: - wszelkie braki i nieprawidłowo ci, które bezpo rednio lub po rednio przyczyniły si do powstania wypadku, zwi zane z czynnikami materialnymi (przyczyny techniczne T), z ogóln organizacj pracy w zakładzie lub organizacj stanowiska pracy (przyczyny organizacyjne O), zwi zane z pracownikiem (przyczyny ludzkie L) TOL 4 40

9 POST POWANIE POWYPADKOWE Kto powinien zgłosi wypadek przy pracy? Podstawowym obowi zkiem ka dego pracownika jest w szczególno ci niezwłoczne zawiadomienie przeło onego o zauwa onym w zakładzie pracy wypadku. Pracownik, któryuległwypadkowi,je eli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformowa niezwłocznie o wypadku swojego przeło onego. 15 POST POWANIE POWYPADKOWE Co powinien zrobi pracodawca po uzyskaniu informacji, zawiadomienia o wypadku? W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca jest obowi zany: podj niezb dne działania eliminuj ce lub ograniczaj ce zagro enie, zapewni udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, zapewni ustalenie w przewidzianym trybie okoliczno ci i przyczyn wypadku, zastosowa odpowiednie rodki zapobiegaj ce podobnym wypadkom

10 POST POWANIE POWYPADKOWE Co powinien zrobi pracodawca po uzyskaniu informacji, zawiadomienia o wypadku? W razie zaistnienia wypadku: ci kiego, miertelnego, zbiorowego przy pracy oraz o ka dym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, maj cym zwi zek z prac, je eli mo e by uznany za wypadek przy pracy pracodawca jest obowi zany niezwłocznie zawiadomi : wła ciwego okr gowego inspektora pracy oraz prokuratora. 17 POST POWANIE POWYPADKOWE Jakie działania jest obowi zany podj pracodawca w celu eliminowania lub ograniczania zagro enia? Do czasu ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku pracodawca ma obowi zek zabezpieczy miejsce wypadku w sposób wykluczaj cy: dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych; uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urz dze technicznych, które w zwi zku z wypadkiem zostały wstrzymane, dokonywanie zmiany poło enia maszyn i innych urz dze technicznych, jak równie zmiany poło enia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalaj odtworzy jego okoliczno ci

11 DOKUMENTACJA POWYPADKOWA Co nale y uwzgl dni w opisie okoliczno ci wypadku? W opisie okoliczno ci wypadku nale y zamie ci wszystkie ustalenia dokonane w toku post powania powypadkowego, które mogły mie wpływ na powstanie wypadku: dotycz ce poszkodowanego, tj.: do wiadczenie zawodowe (sta pracy na stanowisku, na którym doszło do wypadku); przeszkolenie w dziedzinie bhp, w tym zapoznanie z ocen ryzyka zawodowego; poddanie profilaktycznym badaniom lekarskim; wyposa enie poszkodowanego w niezb dne rodki ochrony indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze; dotycz ce maszyn, urz dze i narz dzi pracy przy obsłudze, u yciu których doszło do wypadku: nazwa, dane identyfikacyjne (nr fabryczny i/lub ewidencyjny); rok produkcji ze wskazaniem czy spełniaj minimalne lub zasadnicze (tu: oznakowanie znakiem CE) wymagania dotycz ce maszyn; stan techniczny tych maszyn, urz dze lub narz dzi; stan techniczny osłon i urz dze ochronnych; 35 DOKUMENTACJA POWYPADKOWA Co nale y uwzgl dni w opisie okoliczno ci wypadku? W opisie okoliczno ci wypadku nale y zamie ci ponadto ustalenia dotycz ce: warunków pracy, np.: przestrzeni, o wietlenia, stanu technicznego podło a, warunków atmosferycznych, temperatury itp., sposobu wykonywania pracy przez poszkodowanego: pozycji przyj tej podczas wypadku, sposobu trzymania danego ci aru, odległo ci na jak przenoszony był dany ci ar, stale czy dorywczo (np. podczas r cznych prac transportowych), wła ciwo ci materiałów (np. podnoszonych i przenoszonych ci arów): waga, gabaryty, wła ciwo ci, itp

12 DOKUMENTACJA POWYPADKOWA W jakim terminie zespół powypadkowy dokumentuje ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku? Nie pó niej ni w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Ustalenie okoliczno ci i przyczyn wypadku w terminie pó niejszym, wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudno ci, wymaga podania przyczyn tego opó nienia w tre ci protokołu powypadkowego. 37 DOKUMENTACJA POWYPADKOWA Co si dzieje, je li członkowie zespołu powypadkowego nie zgadzaj si co do tre ci protokołu powypadkowego (okoliczno ci, przyczyn, kwalifikacji)? Członek zespołu powypadkowego ma prawo zło y do protokołu powypadkowego zdanie odr bne, które powinien uzasadni. W przypadku rozbie no ci zda członków zespołu powypadkowego o tre ci protokołu powypadkowego decyduje pracodawca

13 DOKUMENTACJA POWYPADKOWA Stwierdzenie w protokole powypadkowym, e wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo e zachodz okoliczno ci, które mog mie wpływ na prawo pracownika do wiadcze przysługuj cych z tytułu wypadku, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowi cych podstaw takiego stwierdzenia. 39 DOKUMENTACJA POWYPADKOWA Zespół powypadkowy jest obowi zany zapozna z tre ci protokołu powypadkowego, przed jego zatwierdzeniem: poszkodowanego lub uprawnionych członków rodziny zmarłego pracownika, oraz pouczy ww. o prawie zgłaszania uwag i zastrze e do ustale zawartych w protokole powypadkowym

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych Lp. Temat szkolenia Liczba godzin * 1 3 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy z uwzgl

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

Wypadki w pracy i choroby zawodowe

Wypadki w pracy i choroby zawodowe Wypadki w pracy i choroby zawodowe Co musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy Powiadamianie inspekcji pracy o wypadkach przy pracy jest możliwe przez całą dobę. Numery telefonów, pod którymi

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2000 roku na drogach krajowych

Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2000 roku na drogach krajowych BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH Wytyczne organizacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA

ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA Streszczenie W artykule przedstawiono ocen funkcjonuj cego w wybranej kopalni systemu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO

WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH Tom XXIV, numer 1 2014 KATARZYNA O ÓG-WRÓBEL WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO Cho by cie mieli najlepsze ustawy, najlepszych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I System szkolnictwa wy szego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustaw stosuje si do publicznych

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA

Zakłady Chemiczne Police SA Strona / stron 1 / 15 Spis treści Karta zmian nr 10 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...3 5. Tryb postępowania...4 5.1 Zasady ogólne...4 5.2 Zdarzenia wypadkowe...4 5.2.1 Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik bezpiecze stwa i higieny pracy Symbol cyfrowy zawodu: 315[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 315[01]-01-1 2 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia... 2011r.

UCHWAŁA NR... Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia... 2011r. UCHWAŁA NR... Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia... 2011r. w sprawie wprowadzenia przepisów porz dkowych przy przewozie osób i baga u r cznego autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu wi tokrzyskim

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Gracjan WI NIEWSKI **),

Gracjan WI NIEWSKI **), SYSTEMY ZARZ DZANIA JAKO CI W PROCE- SACH SPAWANIA. KWALIFIKOWANIE PERSONELU WYKONUJ CEGO I NADZORU ZGODNIE Z EN 14730-2. HARMONIZACJA KWALIFIKOWANIA SPAWACZY ZŁ CZY TERMITOWYCH SZYN *) Gracjan WI NIEWSKI

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Id: EF19B3A0-4229-4B91-8B25-9DADC02E93A0. Podpisany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo