Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji"

Transkrypt

1 Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) O rodek Pomocy Społecznej zwraca si z zapytaniem ofertowym o cen : Zamawiaj cy: O rodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska Tłuszcz Przedmiot zamówienia: Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy projektu Wyzwólmy w sobie energi!, współfinansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o rodki pomocy społecznej 2. Beneficjentem projektu jest Gmina Tłuszcz/O rodek Pomocy Społecznej. 3. Uczestnikami szkole s osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. 4. Wykonawca zobowi zany jest do wykonania zamówienia z zachowaniem przepisów zawartych w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zostały opracowane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 35 ust. 3 pkt 4a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 i Nr 157, poz z pó n.zm.).

2 5. Wymagania szczególne dla szkolenia Animator sportu i rekreacji 1) szczegółowy program szkolenia okre lony został w zał czniku nr 1 do niniejszego zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia. 2) Liczba uczestników: ok. 5 osób (podana ilo osób jest szacunkowa, mo e ulec zmianie i nie jest wi ca dla Zamawiaj cego); 2) Do przeprowadzenia szkolenia Wykonawca u yje własnych materiałów i urz dze. 3) lokalizacja miejsca szkolenia: zaj cia teoretyczne: siedziba instytucji szkoleniowej w Tłuszczu, miejsce zaj powinno by przystosowane pod wzgl dem sanitarnym, przeciwpo arowym, bhp., 4) wykonawca zobowi zany jest zapewni uczestnikom szkolenia transport na basen w celu przeprowadzenia zaj z aqua aerobicu. 5) Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w trakcie zaj teoretycznych kaw, herbat i wod. 5) Wymagana ilo godzin zaj : 1) praktycznych 40 godzin, 2) teoretycznych 25 godzin. 6) Wykonawca zobowi zany jest posiada ubezpieczenie od nast pstw nieszcz liwych wypadków uczestników kursu w drodze na kurs i z powrotem oraz w trakcie jego trwania: 7) Po zako czeniu szkolenia uczestnik otrzyma za wiadczenie zgodne z obowi zuj cymi przepisami prawa potwierdzaj ce uko czenie szkolenia. 13) Wykonawca b dzie zobowi zany do sprawdzania obecno ci uczestników kursu na ka dych zaj ciach - obecno na zaj ciach uczestnicy potwierdzaj własnor cznym podpisem na li cie oraz dostarczeniu zamawiaj cemu dokumentów takich jak: program zaj, dziennik przeprowadzonych zaj, list potwierdzaj c odbiór ksi ek, materiałów szkoleniowych oraz wy ywienia przez uczestników szkolenia oraz uwierzytelnione kserokopie za wiadcze o uko czeniu kursu przez uczestników. Dokumentacja prowadzona przez Wykonawc musi by ologowana zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków POKL,

3 14) Wykonawca zobowi zany b dzie do umieszczania emblematu Unii Europejskiej oraz logo POKL w Sali szkoleniowej oraz na materiałach szkoleniowych i edukacyjnych, 15) Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy harmonogram zaj uwzgl dniaj cy ilo godzin lekcyjnych w danym dniu oraz godziny, w jakich zaj cia b d si odbywały, 16) Wykonawca zobowi zany b dzie do pisemnego informowania Zleceniodawcy o wszelkich planowanych zmianach w harmonogramie zaj z co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem, a w przypadkach odwołania zaj z przyczyn niezale nych od Zleceniobiorcy - informowania o odwołaniu zaj najpó niej w dniu zaistnienia okoliczno ci. W przypadkach wymienionych w ust. 4 pkt d - pisemnego przedstawienia propozycji zmian w harmonogramie w terminie do 2 dni od zaistnienia okoliczno ci, 3) Termin realizacji zamówienia: od r. do r. 4) Kryteria oceny ofert: najni sza cena. 7. Warunki udziału: propozycje cenow mog zło y Wykonawcy, którzy: 1) wyka na zał czniku nr 1 do propozycji cenowej, e w ci gu ostatnich 3 lat przed udzieleniem zamówienia, a je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy w tym okresie zrealizowali z nale yt staranno ci przynajmniej 1 szkolenie grupowe minimum 5 osobowe, z zakresu obj tego przedmiotowym zamówieniem (fakt przeszkolenia winien by potwierdzony stosownymi dokumentami zawieraj cymi termin kursu liczb zrealizowanych godzin szkoleniowych i liczb uczestników). Nale y zał czy dokumenty potwierdzaj ce nale yte wykonanie usług. 2) uzyskali wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urz d pracy wła ciwy ze wzgl du na siedzib instytucji szkoleniowej art. 20 ustawy z o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz.415 z pó n. zm.), 3) uzyskali wpis do rejestru przedsi biorców prowadz cych o rodek szkolenia kierowców Nale y poda cen brutto oddzielnie dla ka dego szkolenia.

4 Sposób przygotowania: ofert nale y sporz dzi w j zyku polskim, w formie pisemnej (na zał czonym Formularzu Propozycja cenowa ). Propozycje cenowe otrzymane przez Zamawiaj cego po terminie nie zostan uwzgl dnione. Wykonawca mo e wprowadzi zmiany lub wycofa zło on przez siebie propozycj cenow przed terminem składania. Miejsce i termin zło enia propozycji cenowych: propozycj nale y zło y w O rodku Pomocy Społecznej Tłuszczu, ul. Warszawska 10, Tłuszcz, pok. Nr 21 do dnia r., do godz Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia zamawiaj cy b dzie si kierował kryterium: Cena 100% Cena podana przez wykonawc b dzie obowi zuj ca przez okres wa no ci umowy i nie b dzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiaj cy wybierze propozycj odpowiadaj c wszystkim przedstawionym wymogom i o najni szej cenie. Osobami upowa nionymi do kontaktów z wykonawcami: Katarzyna Rostek Kierownik OPS, pokój 26 Zał czniki do zaproszenia do zło enia propozycji cenowej: 1) Propozycja cenowa, 2) wpis do rejestru przedsi biorców prowadz cych o rodek szkolenia kierowców prowadzony przez Starost, 3) wpis do rejestru przedsi biorców prowadz cych o rodek szkolenia prowadzonego przez Wojewod, 4) Pozwolenie na prowadzenie kursów kwalifikacji wst pnej wydane przez Wojewod. 5) Wykaz usług,

5 6) Wykaz osób, 7) O wiadczenie o aktualno ci wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, 8) Program szkolenia, 9) Kosztorys ofertowy (zał. Nr 6) 10)Kosztorys ofertowy (zał. Nr. 7) Z powa aniem, Kierownik O rodka Pomocy Społecznej mgr Katarzyna Rostek

Zaproszenie do sk adania ofert

Zaproszenie do sk adania ofert uków, dnia 11.09.2013 r. Zaproszenie do sk adania ofert 1. Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz realizuj c projekt,,budujemy swoj przysz o w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA 65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1 tel. (68) 327-02-15 328-48-70

Bardziej szczegółowo

Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia MOPS/POKL/ 381/10/1/2011 Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udzielenia zamówienia w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieñ publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2007r.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Tłuszcz, dnia 14.06.2011 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Na podstawie art.4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014 1 Specyfikacja niniejsza zawiera: DZIA I INFORMACJE OGÓLNE Rozdzia 1 Instrukcja dla Wykonawców Rozdzia 2 Formularz oferty i formularze za czników do oferty DZIA II UMOWA GENERALNA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA ul. Rynek 16/1 35-064 Rzeszów Rzeszów, 24.03.2015 r. Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyoskie 39-110 Wielopole Skrzyoskie 200 Człowiek najlepsza inwestycja. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Szosa Rypińska 26 87-400 Golub-Dobrzyń, skrytka pocztowa 90, tel. (056) 683-52-31

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny słownik zamówień: CPV: 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny słownik zamówień: CPV: 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8. ZAPYTANIE OFERTOWE Wspólny słownik zamówień: CPV: 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. O Priorytetowa: Społecze stwo informacyjne zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne. za cznik do uchwa y nr 384 Senatu Uniwersytetu ódzkiego z dnia 19 wrze nia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR)

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczon odpowiedzialno ci REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Obowi zuje od 30 wrze nia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 391/2011 Zarz du Przewozy Regionalne sp. z o.o., z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu za cznik nr 1 do Zarz dzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 wrze nia 2011 r., zm. Zarz dzeniem Rektora nr 53/2012, nr 106/2013, nr 149/2014, 39/2015 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo