Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych"

Transkrypt

1 Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Lp. Temat szkolenia Liczba godzin * Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy z uwzgl dnieniem: a) praw i obowi zków pracowników i pracodawców w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy oraz odpowiedzialno ci za naruszenie przepisów i zasad bhp: zakres obowi zków i uprawnie pracodawcy, kierownika komórki organizacyjnej (wg art. 07 i art. 1 Kodeksu pracy), słu by bhp, społecznej inspekcji pracy, organizacji zwi zków zawodowych a tak e innych komórek organizacyjnych zakładu maj cych wpływ na bezpiecze stwo i higien pracy (np. słu by utrzymania ruchu), zakres obowi zków i uprawnie pracowników w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy: znajomo i przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, zgłaszanie zagro e, domaganie si od pracodawcy zapewnienia minimalnych wymaga bhp, obowi zek szkole bhp i bada lekarskich (wg art. 10 i art. 11 Kodeksu pracy), odpowiedzialno za naruszenie przepisów lub zasad bezpiecze stwa i higieny pracy wynikaj ca z kodeksu pracy i regulaminów zakładowych, w tym kary za nieprzestrzeganie przepisów bhp i tryb odwoławczy od nało onych kar; b) obowi zuj cych w firmie wewn trznych uregulowa : regulacje: zbiorowych układów pracy i regulaminów pracy; c) działalno ci organów kontroli zewn trznej: działalno : PIP, PIS, PSP oraz działalno Komisji bhp, społecznej inspekcji pracy, zagadnienie konsultowania działa w zakresie bhp z pracownikami lub ich przedstawicielami; d) odzie y i obuwia roboczego oraz rodków ochrony indywidualnej: zasady przydziału odzie y roboczej i obuwia roboczego oraz rodków ochrony indywidualnej, okularów koryguj cych wzrok, a tak e rodków czysto ci wg obowi zuj cych przepisów z uwzgl dnieniem zakładowych normatywów i zasad (jakim grupom pracowników co przysługuje, sposób post powania w sytuacji przedwczesnego zu ycia); e) ochrony pracy kobiet i młodocianych: ochrona pracy kobiet: uprawnienia zwi zane z rodzicielstwem, szczególna ochrona zatrudniania pracownic ci arnych, zasady zmiany warunków pracy ci arnych, urlop macierzy ski i wychowawczy, zasiłki i badania lekarskie, przerwy na karmienie i zwolnienie od pracy na opiek, dopuszczalne normy i ograniczenia w zatrudnianiu kobiet przy wykonywaniu niektórych rodzajów prac, 1

2 ochrony pracy młodocianych: czas pracy i nauki (zwolnienie na wypełnianie obowi zku nauki), zatrudnianie przy pracach lekkich, badania lekarskie, zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, urlopy wypoczynkowe, ograniczenia w zatrudnianiu przy wykonywaniu niektórych rodzajów prac, formy przygotowania zawodowego, kwalifikacje osób prowadz cych przygotowanie, obowi zek umowy pisemnej, zasady powiadamiania opiekunów prawnych, zatrudnienie w formie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania okre lonej pracy, zasady wynagradzania; f) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz wiadcze z nimi zwi zanych: wiadczenia zwi zane z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi oraz wypadkami w drodze do i z pracy; g) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników: profilaktyczna opieka lekarska i zasady jej sprawowania: badania lekarskie wst pne, okresowe (w tym zalecenia, przeciwwskazania), badania okulistyczne osób pracuj cych na stanowiskach wyposa onych w monitory ekranowe, terminy bada, obowi zek stosowania si do zalece lekarza, profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników: ryzyko zawodowe, urz dzenia ograniczaj ce lub eliminuj ce szkodliwe dla zdrowia czynniki rodowiska pracy, rodki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, badania lekarskie, zapewnienie posiłków i napojów; h) bada i pomiarów czynników rodowiska pracy: jakie czynniki rodowiska pracy wymagaj kontroli; kto i z jak cz stotliwo ci dokonuje pomiarów; co to jest NDS i NDN; jak s wykorzystywane wyniki pomiarów; gdzie jest przechowywana dokumentacja pomiarów i kto mo e z niej korzysta ; stosowane ochrony zbiorowe i indywidualne przed zagro eniami rodowiska pracy (np. hałas, substancje szkodliwe w powietrzu); i) wymogów dotycz cych o wietlenia i mikroklimatu w pomieszczeniach pracy; j) wpływu o wietlenia na bezpiecze stwo wypadkowe oraz warunki i komfort pracy; k) wymaga dla pomieszcze i stanowisk pracy, zaplecze higienicznosanitarne; l) profilaktycznych posiłków i napojów: na jakich zasadach pracodawca powinien realizowa obowi zek zapewnienia profilaktycznych posiłków i napoi.. Post p w zakresie oceny zagro e czynnikami wyst puj cymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagro eniami dla zdrowia i ycia pracowników: a) ocena ryzyka zawodowego, w tym: cel dokonywania oceny; dla jakich stanowisk pracy jest dokonywana ocena i kto jej dokonuje; opis metody oceny ryzyka stosowanej w firmie; karta oceny ryzyka ryzyko pocz tkowe, ko cowe, akceptowalne; jak powinien korzysta z karty oceny ryzyka

3 pracodawca, a jak pracownik; którego stanowiska pracy ocena dotyczy; stosowane w firmie zabezpieczenia dla ograniczania skutków poszczególnych zagro e ; b) wewn trzne, obowi zuj ce w firmie, uregulowania dotycz ce zagadnie bhp, w tym: zdarzenia potencjalnie wypadkowe sposób, cel zgłaszania i analizowania; System Zarz dzania Bezpiecze stwem Pracy **, inne zapisy w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy czy obowi zuj cych procedurach uszczegóławiaj ce lub rozszerzaj ce wymagania przepisów ogólnych; c) zasady poruszania si po terenie zakładu pracy, w tym: na placach, parkingach, w obiektach produkcyjnych, ci gach komunikacyjnych zewn trznych i wewn trznych, schodach, windach, przy drzwiach automatycznych, itp.; z zaznaczeniem obowi zku stosowania tych samych zabezpiecze w miejscach wyst powania zagro e, jakie stosuj zatrudnieni tam pracownicy (np. hełm, okulary ochronne, ochrony górnych dróg oddechowych, ochronniki słuchu, kamizelka odblaskowa, itp.). 3. Problemy zwi zane z organizacj stanowisk pracy: a) porz dek i czysto w miejscu pracy ich wpływ na zdrowie i bezpiecze stwo pracownika b) wymagania dotycz ce przestrzeni stanowiska pracy, przej, drabinek, podestów; c) oznakowanie dróg ewakuacyjnych, urz dze elektrycznych, sprz tu i zabezpiecze przeciwpo arowych; d) wymagania dotycz ce warunków o wietlenia i wentylacji; e) wymagania przeciwpo arowe pomieszcze biurowych systemy sygnalizacji po aru, sprz t ga niczy; f) wymagania dotycz ce organizacji stanowiska pracy z maszynami i urz dzeniami g) podstawowe zasady bezpiecze stwa i higieny pracy zwi zane z obsług urz dze technicznych, w tym: instrukcje zakładowe i producenta, zakaz wykonywania czynno ci, do których wymagane s szczególne kwalifikacje (np. naprawa urz dze zasilanych energi elektryczn ), obowi zek wył czania z sieci wszystkich urz dze zasilanych energi elektryczn lub posiadaj cych ruchome elementy przed wykonywaniem jakichkolwiek czynno ci zwi zanych z usuwaniem zaci czy wykonywaniem czynno ci konserwacyjnych, obowi zek wył czania wszystkich odbiorników energii elektrycznej na koniec pracy; 3

4 h) zagro enia i uci liwo ci wynikaj ce z: obsługi maszyn, urz dze, narz dzi, pozycji przy pracy, u ywanych urz dze technicznych, wyposa enia biur, organizacji pracy i stanowisk pracy (instalacje elektryczne, urz dzenia techniczne, przej cia mi dzy meblami), mo liwo ci przewrócenia si, upadku z wysoko ci, ostrych kraw dzi itp. i) opis przyczyn i skutków zaistniałych wypadków i chorób zawodowych w firmie i innych jednostkach na podobnych stanowiskach pracy z omówieniem podj tych rodków zapobiegawczych; j) podstawowe rodki zapobiegawcze: znajomo i przestrzeganie przepisów i zasad bhp; znajomo ryzyka zawodowego i sposobów jego ograniczania; znajomo obowi zuj cych instrukcji, procedur, regulaminu pracy, normatywów d wigania dla m czyzn, kobiet, młodocianych; korzystanie z drabinek, schodków do si gania po materiały z górnych półek regałów, sposób składowania dokumentacji. 4. Post powanie w razie wypadków i w sytuacjach zagro e (np. po aru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku: a) post powanie w razie wypadku: obowi zki poszkodowanego i wiadka wypadku, sposób zgłaszania wypadku, zabezpieczenie miejsca wypadku, powiadamianie telefony alarmowe; b) zasady udzielania pomocy: ocena stanu zdrowia poszkodowanego kontrola czynno ci yciowych; sztuczne oddychanie; zewn trzny masa serca; urazy oka; urazy kr gosłupa; tamowanie krwawie ; złamania; poparzenia termiczne i chemiczne; pora enia pr dem elektrycznym; zasłabni cia; ewakuacja z miejsca zagro enia; c) apteczki pierwszej pomocy wyposa enie, korzystanie; d) obowi zki poszkodowanego w wypadku; obowi zki wiadka wypadku; protokół powypadkowy; e) zasady ochrony przeciwpo arowej oraz post powania w razie po aru: ródła po arów i materiały łatwopalne: urz dzenia elektryczne (uszkodzone gniazdka i przedłu acze), niedopałki papierosów, czajniki, grzejniki, kuchenki elektryczne, ródła wiatła, materiały biurowe, wykładziny, obowi zek wył czania wszystkich odbiorników energii elektrycznej na koniec pracy, zgłaszanie po aru, sygnalizacja po arowa, telefony alarmowe, ewakuacja z miejsc zagro onych, oznakowanie sprz tu ppo. i dróg ewakuacyjnych, sposoby gaszenia po aru z pokazem u ycia podr cznego sprz tu ppo.; 4

5 f) postępowanie w sytuacjach innych zagrożeń i skutki postępowania, np.: awaria urządzeń elektrycznych; napad - dotyczy głównie osób mających do czynienia z gotówką; g) wewnętrzne uregulowania dotyczące powyższych postępowania w sytuacjach awaryjnych i sytuacjach zagrożeń: zarządzenia, polecenia, procedury, instrukcje, telefony alarmowe itp.; h) przykłady najczęściej popełnianych w sytuacjach awaryjnych i w sytuacjach zagrożeń błędów, na podstawie doświadczeń z firmy lub literatury; i) wypadki w drodze do i z pracy: zgłaszanie, dokumentowanie, protokół, odszkodowania. 6. Razem: 8 * jedna godzina szkolenia = 45 minut **jeżeli jest **wprowadzony lub jest wprowadzany 5 5

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych Lp. Temat szkolenia Liczba godzin * 1 3 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy z uwzgl

Bardziej szczegółowo

BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK

BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK KADRY I PŁACE Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno biurowych i innych (w tym nauczycieli)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik bezpiecze stwa i higieny pracy Symbol cyfrowy zawodu: 315[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 315[01]-01-1 2 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie zespołów powypadkowych wypadki przy pracy Materiał pomocniczy do szkolenia społecznych inspektorów pracy WERSJA DEMONSTRACYJNA SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA

ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA Streszczenie W artykule przedstawiono ocen funkcjonuj cego w wybranej kopalni systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania. Spis tre ci. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV 45331000-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody

Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody azów gm. Sterdy pow. soko owski woj. mazowieckie Inwestor: Gmina Sterdy 08-320

Bardziej szczegółowo

Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r.

Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. Podstawowe regulacje Kodeksu pracy dotyczące zagadnień BHP (W5) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. KODEKS PRACY: definicja prawa pracy Art. 9. 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

Okr gowy Szpital Kolejowy

Okr gowy Szpital Kolejowy Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej 20-468 Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA ROZDZIA I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Bezpieczeñstwo i higiena pracy Bezpieczeñstwo i higiena pracy poradnik dla pracodawcy 1 Projekt okładki Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Olga Dyżakowska Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz PAŃSTWOWA INSPEKCJA

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZASOBAMI PRACY W SZPITALU ZOFIA WYSZKOWSKA, ANNA MICHALSKA

ZARZ DZANIE ZASOBAMI PRACY W SZPITALU ZOFIA WYSZKOWSKA, ANNA MICHALSKA ZARZ DZANIE ZASOBAMI PRACY W SZPITALU ZOFIA WYSZKOWSKA, ANNA MICHALSKA Streszczenie W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu zarz dzania zasobami pracy w szpitalu publicznym, w którym zatrudnia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. Opracowa : mgr in. Janusz Kozio 1 Spis tre ci: Kod CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie dla grupy pracowników: ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH oraz INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Forma szkolenia: SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE Wstęp Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowym aktem prawnym, mówiącym o prawie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP, która w

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

BHP w praktyce Wydanie XV

BHP w praktyce Wydanie XV Bogdan Rączkowski BHP w praktyce Wydanie XV Stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 SPIS TREŚCI Wprowadzenie......................................................................

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BHP Program Co to jest ryzyko zawodowe? Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Bardziej szczegółowo

ZALETY I WADY WYBRANYCH PRZYKŁADÓW OUTSOURCINGU W SZPITALU KLINICZNYM W WIETLE NARASTAJ CYCH POTRZEB ZRÓWNOWA ENIA BILANSOWEGO PLACÓWKI

ZALETY I WADY WYBRANYCH PRZYKŁADÓW OUTSOURCINGU W SZPITALU KLINICZNYM W WIETLE NARASTAJ CYCH POTRZEB ZRÓWNOWA ENIA BILANSOWEGO PLACÓWKI ZALETY I WADY WYBRANYCH PRZYKŁADÓW OUTSOURCINGU W SZPITALU KLINICZNYM W WIETLE NARASTAJ CYCH POTRZEB ZRÓWNOWA ENIA BILANSOWEGO PLACÓWKI DARIUSZ KOTLĘGA, PRZEMYSŁAW NOWACKI, DARIUSZ LEWI SKI, RYSZARD CHMUROWICZ,

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH Opracował: opracowano

Bardziej szczegółowo

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer Samokształcenie kierowane w zakresie szkolenia okresowego BHP Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer ROK 2014 Kurs zorganizowany przez Walor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo