URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY)"

Transkrypt

1 WARUNKI PROWADZENIA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z URZĘDEM I PRZEZ URZĄD W RAMACH OBSZARU UŻYTKOWNIKA USTANOWIONEGO DECYZJĄ nr EX-13-2 (Decyzja podstawowa w sprawie komunikacji elektronicznej) Użytkownicy proszeni są o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami i uznaje się, że akceptują zobowiązania określone w końcowej części niniejszego dokumentu. 1) Definicja obszaru użytkownika i jego zawartość Obszar użytkownika to profesjonalna i bezpieczna platforma elektroniczna dostępna wyłącznie za pośrednictwem osobistego konta (lub subkonta), zapewniająca zarejestrowanym użytkownikom spersonalizowany dostęp do informacji na ich temat oraz narzędzi internetowych. Unikalny punkt dostępu do obszaru użytkownika zapewnia oficjalna witryna internetowa UHRW (www.oami.europa.eu). Dzięki obszarowi użytkownika użytkownicy będą mogli: przeglądać wykaz archiwalnych i aktualnych plików założonych przez danego użytkownika w Urzędzie; otrzymywać, przeglądać, pobierać, drukować i zapisywać na dysku wszystkie dokumenty wygenerowane w formie elektronicznej oraz powiadomienia otrzymane od Urzędu; przesyłać, przeglądać, drukować i zapisywać na dysku wszystkie dokumenty elektroniczne oraz własne powiadomienia kierowane do Urzędu; wykonywać różnego rodzaju operacje elektroniczne związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi i zarejestrowanymi wzorami wspólnotowymi: e-zgłoszenia, e-czynności, e-przedłużenia praw itp. zarządzać wszystkimi swoimi danymi osobowymi (adres, nr telefonu itp.); zarządzać systemem spersonalizowanych komunikatów; zarządzać swoimi rachunkami bieżącymi w UHRW. Warunki prowadzenia komunikacji elektronicznej z Urzędem i przez Urząd Strona 1

2 2) Zawartość obszaru użytkownika a) Wykazy plików W obszarze użytkownika znajdować się będzie wykaz wszystkich archiwalnych (zamkniętych) i aktualnych plików założonych przez użytkownika w Urzędzie. Wykaz prezentowany będzie w połączeniu z narzędziami do wyszukiwania, dzięki którym użytkownik będzie mógł zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat danego pliku. Wykaz dostępny w obszarze użytkownika będzie zawierał jedynie te pliki, w związku z którymi dany zarejestrowany użytkownik występuje jako uczestnik danej procedury (strona, przedstawiciel itp.). Aktualnie dostępne wykazy plików: wspólnotowe znaki towarowe; wzory wspólnotowe; sprzeciwy dotyczące zgłoszonych znaków towarowych; wpisy, zmiany, kontrole plików. W przyszłości lista ta może zostać rozbudowana. b) Powiadomienia o decyzjach i inne dokumenty Obszar użytkownika umożliwia UHRW powiadamianie użytkownika w sposób wiążący o decyzjach i innych dokumentach drogą elektroniczną. W obszarze użytkownika użytkownik może wybrać opcję komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy lub innej wiążącej formy komunikacji. W przypadku wybrania opcji komunikacji elektronicznej UHRW będzie powiadamiać użytkownika o wszelkich decyzjach i dokumentach drogą elektroniczną za pośrednictwem obszaru użytkownika, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niemożliwe z przyczyn technicznych. Wyboru opcji komunikacji elektronicznej lub innej formy komunikacji przewidzianej w obowiązujących przepisach użytkownik może dokonać w dowolnym momencie. Zmiana statusu zostanie jednak wprowadzona w życie dopiero po upływie czasu koniecznego ze względów technicznych. Użytkownicy będą mogli skorzystać z opcji otrzymywania komunikatu informującego o dostępności w obszarze użytkownika decyzji lub innego dokumentu oczekującego na dalsze przetwarzanie. Komunikat może mieć postać wiadomości , wiadomości SMS lub innego środka technicznego przewidzianego do tego celu. Podobny komunikat zostanie zaprezentowany bezpośrednio po zalogowaniu się użytkownika w obszarze użytkownika. Komunikat nie ma skutków prawnych. Ma wyłącznie charakter informacyjny. Uznaje się jednak, że dana decyzja lub inny dokument został(a) podany(-a) do wiadomości użytkownika wraz z upływem piątego dnia od daty, w której dana decyzja lub dokument został(a) dostarczony(-a) przez Urząd do skrzynki Warunki prowadzenia komunikacji elektronicznej z Urzędem i przez Urząd Strona 2

3 odbiorczej użytkownika w obszarze użytkownika. Zalecane jest, aby użytkownicy logowali się w obszarze użytkownika przynajmniej raz w tygodniu w celu zapoznania się z otrzymanymi decyzjami lub innymi dokumentami. W obszarze użytkownika zostaje wskazana data podania do wiadomości danej decyzji lub dokumentu. W przypadku niemożności uzyskania dostępu do decyzji lub innego dokumentu użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o takim fakcie UHRW. Użytkownik będzie miał możliwość przeglądania, drukowania lub zapisywania na dysku takich powiadomień w dowolnym momencie. c) Wnioski, korespondencja lub inne dokumenty przesyłane do Urzędu Obszar użytkownika pozwala na składanie wniosków (np. zgłoszenia, przedłużenia praw itp.) oraz przesyłanie korespondencji lub dokumentów w formie elektronicznej. Co do zasady, po pierwszym złożeniu/przesłaniu wniosku, korespondencji lub innego dokumentu w formie elektronicznej kolejne wnioski, korespondencję lub inne dokumenty w tej samej sprawie należy składać/przesyłać w ten sam sposób, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niemożliwe z przyczyn technicznych wówczas użytkownik może korzystać z innej formy komunikacji. Wnioski, korespondencja lub dokumenty przekazywane do UHRW są poddawane automatycznej kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji. W przypadku gdy w wyniku takiej kontroli wykryta zostanie nieprawidłowość, nastąpi odmowa przyjęcia dokumentów. W przypadku wystąpienia awarii podczas przekazywania wniosków, korespondencji lub innych dokumentów w formie elektronicznej będą one musiały zostać przesłane przy wykorzystaniu innej formy komunikacji przewidzianej w przepisach, zgodnie z obowiązującymi zasadami proceduralnymi. O każdej takiej awarii użytkownik powinien poinformować Urząd. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie odbioru zawierające m.in. datę odbioru. Za moment odbioru wniosków, korespondencji lub innych dokumentów uznaje się moment poświadczenia takiego odbioru zgodnie z czasem urzędowym w Hiszpanii. Potwierdzenie odbioru nie ma wpływu na dopuszczalność proceduralną danego wniosku, korespondencji lub innego przekazanego dokumentu. Użytkownik będzie miał możliwość przeglądania, drukowania lub zapisywania na dysku takich wniosków, korespondencji lub innych dokumentów w dowolnym momencie. Warunki prowadzenia komunikacji elektronicznej z Urzędem i przez Urząd Strona 3

4 d) Operacje elektroniczne, które mogą być wykonywane w obszarze użytkownika W obszarze użytkownika wykonywać można szereg operacji elektronicznych (e-wnioski, e-czynności, e-przedłużenia praw itp.). Operacje dostępne w obszarze użytkownika to: e-wnioski: o wspólnotowe znaki towarowe; o wzory wspólnotowe; o sprzeciwy wobec zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego; o wnioski o wykreślenie i unieważnienie; o odwołania. e-przedłużenia praw: o wspólnotowe znaki towarowe; o wzory wspólnotowe. Wyszczególnienie e-czynności dotyczących wspólnotowych znaków towarowych: o wycofanie zgłoszenia; o zrzeczenie się; o przeniesienie całkowite lub częściowe; o uwagi stron trzecich; o zarządzanie terminami (wydłużenie, zawieszenie); o ograniczenie wykazów towarów i usług; o składanie wniosków, przekazywanie korespondencji lub innych dokumentów (starszeństwo, pierwszeństwo, tłumaczenia, kontynuacja postępowania, przywrócenie stanu poprzedniego); o wniosek o zmianę. Wyszczególnienie e-czynności dotyczących wzorów wspólnotowych: o przeniesienie całkowite; o zrzeczenie się; o składanie wniosków, przekazywanie korespondencji lub innych dokumentów (pierwszeństwo, wzory odroczone). Wyszczególnienie e-czynności dotyczących sprzeciwów: o wycofanie sprzeciwu; o zarządzanie wnioskami wspólnymi; o zarządzanie terminami (wydłużenie, zawieszenie); o zarządzanie dopuszczalnością (stanowisko w sprawie braków, płatności); o składanie wniosków, przekazywanie korespondencji lub innych dokumentów (dodatkowe okoliczności, dowody i argumenty, uwagi, dowody używania, tłumaczenia, stanowisko w sprawie ograniczeń). Warunki prowadzenia komunikacji elektronicznej z Urzędem i przez Urząd Strona 4

5 Wyszczególnienie e-czynności dotyczących odwołań: o wycofanie odwołania; o zarządzanie dopuszczalnością (stanowisko w sprawie braków); o zarządzanie terminami (wydłużenie); o składanie wniosków, przekazywanie korespondencji lub innych dokumentów (uzasadnienia, uwagi, tłumaczenia, odpowiedzi). Wyszczególnienie e-czynności dotyczących wykreślenia/unieważnienia: o wycofanie wniosku o wykreślenie/unieważnienie; o zarządzanie dopuszczalnością (stanowisko w sprawie braków, płatności); o zarządzanie terminami (wydłużenie, zawieszenie); o składanie wniosków, przekazywanie korespondencji lub innych dokumentów (uzasadnienia, uwagi, tłumaczenia, odpowiedzi). Inne dostępne e-czynności (*): o wyznaczanie/przeniesienie/wykreślenie przedstawiciela; o aktualizacja informacji o przedstawicielu/właścicielu; o aktualizacja odniesień do przedstawiciela/właściciela; o wnioski o kontrolę plików; o wniosek w sprawie udostępnienia informacji; o wnioski w sprawie poprawienia informacji publikowanych w sieci UHRW. o zapytania; o skargi. Ponadto obszar użytkownika pozwala również na składanie w ramach postępowania o charakterze kontradyktoryjnym (obecnie opcja ta dostępna jest wyłącznie w przypadku postępowania w sprawie sprzeciwu prowadzonego w pierwszej instancji), gdzie obydwie strony są zarejestrowanymi użytkownikami wspólnych wniosków, które są poświadczane (podpisywane) w formie elektronicznej przez obie strony. Zastrzeżenie: powyższa lista operacji może zostać w dowolnym momencie zmodyfikowana. Aktualna wersja powyższej listy jest publikowana w internecie. Urząd nie gwarantuje stałej dostępności wszystkich powyższych operacji. Załączniki: 1. We wszystkich wyżej wspomnianych postępowaniach i w stosownych przypadkach użytkownik może załączyć dokumenty potwierdzające, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych określonych tutaj: Wymagania techniczne dotyczące załączników Warunki prowadzenia komunikacji elektronicznej z Urzędem i przez Urząd Strona 5

6 2. OSTRZEŻENIE: Prawidłowe złożenie e-wniosku dotyczącego zgłoszenia WZT jest równoznaczne z koniecznością wpisania wszystkich towarów lub usług objętych zgłoszeniem w polu przeznaczonym do tego celu. Można to uczynić w następujący sposób: zgłaszający może albo wybrać ze zharmonizowanej listy wyboru dowolny z terminów udostępnionych uprzednio przez Urząd w tym celu, albo ręcznie wpisać bezpośrednio w tym polu towary i usługi, które go interesują, bądź też skorzystać z obu metod. Jeżeli jednak towary lub usługi nie zostaną wprowadzone w powyższy sposób, lecz przedłożone w osobnym załączniku lub zgłoszone później, zgłoszenie nie zostanie uznane za dokonane drogą elektroniczną, skutkiem czego pobrana zostanie opłata za wniosek, a nie obniżona opłata za e-wniosek. e) Zarządzanie systemem spersonalizowanych komunikatów (wspólnotowe znaki towarowe i zarejestrowane wzory wspólnotowe) Użytkownicy po zalogowaniu się mogą tworzyć komunikaty internetowe. Dostępne są trzy rodzaje komunikatów: - komunikaty dotyczące terminarza - komunikaty dotyczące monitoringu - komunikaty obserwacji. Komunikaty podawane są do wiadomości w obszarze użytkownika i mogą mieć postać wiadomości , wiadomości SMS lub innego środka technicznego przewidzianego w przepisach. Komunikaty pełnią wyłącznie funkcję informacyjną i nie należy ich mylić z powiadomieniami. Jeżeli z jakiegoś powodu komunikat nie zostaje przesłany lub zawiera błąd, fakt taki nie ma wpływu na powiadomienie ani, w odpowiednim przypadku, odnośne terminy. f) Dostęp do informacji na temat rachunku bieżącego w UHRW W obszarze użytkownika zarejestrowani posiadacze rachunku bieżącego znajdą również wszystkie informacje dotyczące własnego rachunku: saldo płatności, przepływy, obciążenia oczekujące. g) Płatność elektroniczna kartą kredytową Niektóre opłaty należne Urzędowi mogą być uiszczane kartą kredytową, przy czym płatność taka powinna dotyczyć czynności wykonywanej za pośrednictwem obszaru użytkownika. Wszystkie płatności dokonywane są w euro. Uznaje się, że płatność dokonana kartą kredytową następuje w dniu, w którym dokonano złożenia odnośnego dokumentu lub wniosku drogą elektroniczną. W przypadku gdy próba obciążenia karty przez Urząd z jakiegoś powodu zostaje zakończona niepowodzeniem transakcji, uznaje się, że płatność nie nastąpiła. Dotyczy to również sytuacji, kiedy odpowiedzialność za niepowodzenie transakcji nie leży po stronie płatnika. Warunki prowadzenia komunikacji elektronicznej z Urzędem i przez Urząd Strona 6

7 Obsługiwane są następujące karty kredytowe: a) Visa b) Mastercard lub c) Eurocard. Obecnie płatność dokonywana kartą kredytową jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku zgłoszenia znaku towarowego (w tym także w przypadku opłat klasowych) lub wzoru oraz przedłużenia praw. W każdym przypadku właściwe narzędzie internetowe (np. e-wnioski) wskazywać będzie, kiedy dana opłata może zostać uiszczona kartą kredytową. 3) Wniosek o utworzenie konta użytkownika i warunki użytkowania Wniosek o utworzenie konta użytkownika należy złożyć w trybie online. Po zatwierdzeniu wniosku przez UHRW użytkownik może wybrać formę komunikacji, za pośrednictwem której otrzyma identyfikator użytkownika i osobiste hasło. Hasło to musi zostać zmienione przez użytkownika po pierwszym zalogowaniu się w obszarze użytkownika, a następnie co najmniej raz na sześć miesięcy. Użytkownicy mogą otwierać subkonta powiązane z kontem głównym. Użytkownik odpowiada za prawidłowe użytkowanie i zachowanie poufności swojego konta, haseł oraz, w odpowiednim przypadku, związanych z nim subkont, niezależnie od tego, przez kogo użytkowane jest dane konto lub subkonta. Konto użytkownika nieużytkowane przez okres trzech lat zostaje zamknięte w sposób automatyczny. W takim przypadku w celu utworzenia konta należy złożyć nowy wniosek. W systemie obszaru użytkownika dostępne są różne czynności standardowe, które mogą być podejmowane w ramach postępowań prowadzonych przez Urząd. Wybór jednej z takich czynności standardowych przez użytkownika ma znaczenie decydujące w stosunku do innych oświadczeń lub uwag przedstawianych przez użytkownika. Na przykład: W przypadku gdy dany wspólnotowy znak towarowy zostaje przez użytkownika wycofany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie, czynność taka ma znaczenie decydujące, niezależnie od wszelkich sprzecznych z nią lub uzupełniających uwag dodatkowych przedstawionych przez użytkownika, w związku z czym uznaje się, że użytkownik złożył wyłącznie wniosek o wycofanie wskazanego wspólnotowego znaku towarowego. 4) Zgoda użytkownika na przesyłanie informacji przez UHRW za pośrednictwem adresu użytkownika Po utworzeniu konta użytkownika i podaniu adresu użytkownik zostanie zapytany o to, czy wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Urząd na podany adres e- Warunki prowadzenia komunikacji elektronicznej z Urzędem i przez Urząd Strona 7

8 mail informacji dotyczących własności intelektualnej takich jak wiadomości na temat znaków towarowych i wzorów, zaproszenia na seminaria, warsztaty itp. Urząd zobowiązuje się do zachowania poufności oraz niepublikowania w żadnej formie i nieudostępniania w inny sposób adresu podanego do takich celów. Powyższe treści mają na celu wyłącznie informowanie użytkowników oraz bieżące zapoznawanie ich z tematyką własności intelektualnej i aktualnościami z tej dziedziny, w tym także z wynikami ogólnych i szczegółowych badań. 5) Wniosek o zamknięcie konta użytkownika Użytkownik może w dowolnym momencie złożyć wniosek o zamknięcie swojego konta. Konto zostaje zamknięte w najszybszym terminie, na jaki pozwalają względy techniczne. Do chwili ostatecznego zamknięcia konta wszystkie przepisy dotyczące obszaru użytkownika pozostają w mocy i są stosowane bez ograniczeń. 6) Wymogi techniczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można pod następującym adresem: LINK: Poniżej przedstawiono szereg środków bezpieczeństwa, które powinny być stosowane przez użytkowników podczas pracy z komputerem, przy czym nie mają one na celu zabezpieczenia komunikacji z Urzędem, ale ochronę komputera użytkownika oraz zapisanych na nim informacji. 1. Dostęp do komputera należy zabezpieczyć poprzez stosowanie haseł. Hasło należy zachować w tajemnicy nie należy go udostępniać ani zapisywać w pobliżu komputera. 2. Należy wyłączyć funkcję zapamiętywania haseł w przeglądarce internetowej. Nieużywany komputer należy przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu. 3. Należy zainstalować program antywirusowy i regularnie go aktualizować. 4. Należy często wykonywać kopie zapasowe plików zapisanych na komputerze. 5. W ustawieniach przeglądarki internetowej należy wyłączyć opcję zapisywania na stałe plików cookies. 6. W ustawieniach przeglądarki internetowej należy dla trybu korzystania z formantów Active X wybrać opcję monituj. Dopuszczenie formantów Active X wyłącznie z zaufanych stron internetowych zapobiega instalowaniu się na komputerze złośliwego oprogramowania typu spyware lub adware. Użytkownikom zaleca się uważną lekturę i stosowanie wszystkich wymogów technicznych i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które przedstawiono w pkt 7). Stosowanie się do tych wymogów może być konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obszaru użytkownika. Warunki prowadzenia komunikacji elektronicznej z Urzędem i przez Urząd Strona 8

9 7) Zastrzeżenia UHRW nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstające w wyniku interferencji, braków, zakłóceń, działania wirusów komputerowych, awarii łączy telefonicznych lub przerw w funkcjonowaniu niniejszego systemu elektronicznego z przyczyn, na które UHRW nie miał wpływu. Dotyczy to również opóźnień i przypadków zablokowania możliwości korzystania z systemu spowodowanych przez awarie lub przeciążenia łączy lub serwerów UHRW, systemu internetowego lub innych systemów elektronicznych, a także szkód spowodowanych przez osoby trzecie na skutek nieuprawnionej ingerencji, na którą UHRW nie miał wpływu. Wszelkie czynności wykonywane w obszarze użytkownika muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy na skutek awarii technicznej lub z innej równoważnej przyczyny powstaje możliwość wykonywania w obszarze użytkownika czynności niezgodnych z obowiązującymi przepisami, czynności takie mogą zostać przez Urząd anulowane. W takim przypadku użytkownik zostaje odpowiednio powiadomiony. Warunki prowadzenia komunikacji elektronicznej z Urzędem i przez Urząd Strona 9

10 8) Szyfrowanie i niezaprzeczalność UHRW dysponuje zaawansowanymi i bezpiecznymi systemami gwarantującymi identyfikację klientów w trakcie połączenia oraz certyfikację treści przesyłanych wiadomości. Urząd gwarantuje również autentyczność serwera, z którym łączą się klienci, co zapobiega jego zastąpieniu przez osoby trzecie. Wszystkie informacje przesyłane drogą internetową są szyfrowane przy zastosowaniu protokołu SSL. Instytucja certyfikująca: serwer UHRW posiada certyfikację międzynarodowej instytucji certyfikującej (Verisign Inc.), która gwarantuje, że klienci faktycznie zostają połączeni z UHRW. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA Niniejszym użytkownik przyjmuje na siebie poniższe zobowiązania, których naruszenie może skutkować zamknięciem konta użytkownika. Zobowiązuję się do niepodawania osobom trzecim identyfikatora i hasła użytkownika; wszelkie czynności podejmowane przy wykorzystaniu takiego identyfikatora i hasła należy uznać za czynności podejmowane przeze mnie. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania o każdej zmianie adresu e- mail. Zobowiązuję się do regularnego logowania się w obszarze użytkownika i zapoznawania się z treścią powiadomień oczekujących na dalsze przetwarzanie, których jestem właściwym odbiorcą. Oświadczam, że w przypadku niezapoznania się przeze mnie z takim dokumentem należy uznać, iż został on skutecznie podany do mojej wiadomości wraz z upływem piątego dnia od daty, w której taki dokument został dostarczony przez Urząd do mojej skrzynki odbiorczej w obszarze użytkownika. Zobowiązuję się do wybrania odpowiedniej formy komunikacji w celu otrzymywania powiadomień od Urzędu. Warunki prowadzenia komunikacji elektronicznej z Urzędem i przez Urząd Strona 10

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Przyjęta przez Zarząd Główny IFMSA-Poland 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej 1 Definicje Zamawiający METALZBYT Sp. z o.o. właściciel Platformy Zakupowej, który przesyła zapytania ofertowe oraz zbiera oferty handlowe. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok Racibórz, lipiec 2014 REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE

Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE Spis treści Wstęp 1. Kto może korzystać z e-bok EWE?... 3 2. Funkcje systemu e-bok... 3 3. Wymagania techniczne sprzętu komputerowego... 4 4. Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu WirtualneOsiedle.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Operatorem systemu WirtualneOsiedle.pl jest firma Integral Paweł Pydyś

Regulamin korzystania z Serwisu WirtualneOsiedle.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Operatorem systemu WirtualneOsiedle.pl jest firma Integral Paweł Pydyś Regulamin korzystania z Serwisu WirtualneOsiedle.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Operatorem systemu WirtualneOsiedle.pl jest firma Integral Paweł Pydyś z siedzibą: Babianaka 70, 21-200 Parczew, NIP: 539-138-56-55

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy,

- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, zgłoszonych do serwisu InfKomp przez właściciela firmy ROLMASZ, w zakresie: diagnozowania wstępnego,

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY INFORMACJI. O AKTACH SPRAWY (eas) 1 Informacje ogólne

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY INFORMACJI. O AKTACH SPRAWY (eas) 1 Informacje ogólne 1 REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY INFORMACJI O AKTACH SPRAWY (eas) 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign Spis treści 1. SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign... 2 2. Otrzymywanie wiadomości e-mail z powiadomieniem... 2 3. Podpisywanie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU. Internetowa Obsługa Kontrahenta

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU. Internetowa Obsługa Kontrahenta REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU Internetowa Obsługa Kontrahenta Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ustalony przez: Europejski Komitet Nadzoru Przedsiębiorczości zwany dalej EKNP I. Postanowienia Ogólne 1. EKNP ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia 6/2016 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A.

przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A. przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A. 1 płatności internetowe szybkie i bezpieczne Transakcje w Internecie to sposób na szybkie i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA.

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. (wersja z 15.07.2010) Korzystanie z portalu logistycznego PESA możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi moje konto na portalu

Regulamin usługi moje konto na portalu Regulamin usługi moje konto na portalu www.njumobile.pl obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi moje konto, zwanej dalej Usługą przez Spółkę pod firmą

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI

CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 S t r o n a 18 marca 2009 CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności zawiera Polityka ta opisuje, jak firma Carpaka traktuje dane osobowe. Carpaka zbiera i przetwarza informacje związane z klientami

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis interne.st (dalej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Uruchomienie Usługi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie Załącznik do uchwały nr 175/2011 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2011 r. Regulamin świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji Wprowadzenie Powiatowe Centrum Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/5/2017 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 27 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr IX/5/2017 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 27 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr IX/5/2017 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu świadczenia przez Krajową Radę Notarialną usług w zakresie zapewnienia prezesom sądów oraz osobom przez nich

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014 Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: Systemie - należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego,

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Lindorff24

Regulamin Serwisu Lindorff24 Regulamin Serwisu Lindorff24 1 Postanowienia wstępne 1. W niniejszym Regulaminie określone zostały zasady korzystania z serwisu Lindorff24 znajdującego się pod adresem internetowym https://lindorff24.pl.

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z serwisu R-Leasing Portal oraz udostępniania przez RLPL dokumentów w formie elektronicznej

REGULAMIN korzystania z serwisu R-Leasing Portal oraz udostępniania przez RLPL dokumentów w formie elektronicznej 2 listopada 2015 REGULAMIN korzystania z serwisu R-Leasing Portal oraz udostępniania przez RLPL dokumentów w formie elektronicznej 1. Wstęp Poniższy Regulamin dotyczy zasad korzystania z portalu R-Leasing

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Jakie dane przetwarzamy?

Wstęp. Jakie dane przetwarzamy? Wstęp Lunching.pl sp. z o.o. ul. Fabrycza 20A 31 553 Kraków NIP: 6751527515 KRS: 0000586924 Operator aplikacji lunching.pl jest Administratorem danych osobowych (Administrator) gromadzonych i przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej OŚWIADCZENIE o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej Dane klienta Nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku konsumenta...... Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość....

Bardziej szczegółowo

Regulamin oraz Polityka prywatności serwisu biuro24h.pl

Regulamin oraz Polityka prywatności serwisu biuro24h.pl Regulamin oraz Polityka prywatności serwisu biuro24h.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin oraz Polityka prywatności określają warunki świadczenia usług księgowych za pośrednictwem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Spółce Komunalnej Żukowo Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl:

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: 1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie SzEPP 3 Korzystanie z usług serwisu 4

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PAKIET BEZPIECZEŃSTWA DLA ABONENTÓW T-MOBILE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PAKIET BEZPIECZEŃSTWA DLA ABONENTÓW T-MOBILE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PAKIET BEZPIECZEŃSTWA DLA ABONENTÓW T-MOBILE Opis oferty 1.W okresie od dnia 25.12.2014 roku do wycofania oferty, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej Operatorem ) oferuje

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+)

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) Instrukcja składania wniosku on-line na PIU Emp@tia (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) sierpień 2017 1 1. Rejestracja w module ewnioski (zakładanie konta) 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

REGULAMIN PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ REGULAMIN PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ www.frbs.org.pl Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa główne zasady i warunki korzystania ze Szkoleń, Zasobów i Materiałów dostępnych na platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę jest udostępniany przez Urząd Harmonizacji Rynku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05 Regulamin Serwisu Domino s Pizza Data opublikowania: 2010-04-05 Art. 1 PRZEDMIOT Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu pod adresem www.dominospizza.pl. Jest to serwis internetowy oferujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Wodociągach i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika Strona 1 z 9 1 Portal użytkowników. Portal SDK to system umożliwiający użytkownikom tarnowskiej karty miejskiej uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo