Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze szkolenia oraz pozostałych zasobów platformy, udostępnianych za pośrednictwem publicznej sieci Internet i portalu dostępnego pod adresem internetowym 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do szkolenia, przekazywany użytkownikowi automatycznie po dokonaniu przez niego rejestracji, b) Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do szkolenia i zasobu szkoleniowego, przekazywany użytkownikowi automatycznie po dokonaniu przez niego rejestracji, c) TPH Towarzystwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 30 lok. 605, d) Rejestracja - czynność dokonywana przez nauczycieli będących pracownikami szkół ponadgimnazjalnych, w celu uzyskania dostępu do szkolenia, udostępnianego za pośrednictwem sieci Internet w ramach internetowej platformy edukacyjnej, e) Użytkownik osoba, która uzyskała dostęp do internetowej platformy edykacyjnej w drodze rejestracji. f) Szkolenie szkolenie e-learning, udostępniane na platformie z wykorzystaniem systemu informatycznego typu LMS za pośrednictwem publicznej sieci Internet, g) Pozostałe zasoby portalu informacje oraz materiały dostępne w poszczególnych zakładkach platformy, z których może korzystać osoba zarejestrowana h) Platforma system informatyczny typu LMS, udostępniający szkolenie i rejestrujący postępy w szkoleniu oraz udostępniający pozostałe zasoby. i) Formularz rejestracyjny zakładka rejestracyjna dostępna na stronie głównej platformy i umożliwiająca uzyskanie przez użytkownika dostępu do zasobów platformy.

2 2 Zasady dostępności do platformy 1. Korzystanie z platformy jest nieodpłatne, a jego zasoby są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników, będących nauczycielami przedmiotu i przedmiotów ekonomicznych, zatrudnionymi w szkole ponadgimnazjalnej. 2. Uzyskanie przez osobę zainteresowaną dostępu do platformy wymaga rejestracji obejmującej podanie imienia i nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, nazwy i adresu szkoły w której zatrudniony jest użytkownik. 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i jego zapisaniu użytkownik automatycznie otrzymuje na adres e-mali wskazany przy rejestracji, kody dostępu do platformy, tj. login i hasło, przy czym login określony jest jako adres podany przez użytkownika przy rejestracji. 4. TPH może odmówić zarejestrowania osobie zainteresowanej w przypadku, gdy dane wpisane w formularz wskazują, że osoba nimi posługująca się nie jest nauczycielem zatrudnionym w szkole ponadgimnazjalnej, 5. Po zakończeniu procesu rejestracji, w każdym czasie, użytkownik może zmienić hasło. 6. Rejestrując się, użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich zasobów platformy. 7. Korzystanie ze szkolenia i pozostałych zasobów portalu jest nieodpłatne. 8. Użytkownik, poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy i opinii (zakładki Blog i Opinie ) za pośrednictwem platformy, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez TPH na platformie oraz na oznaczenie ich loginem użytkownika lub imieniem i nazwiskiem użytkownika. 4. W trakcie korzystania przez użytkownika ze szkolenia nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy jakiekolwiek oprogramowanie. 3 Zasady korzystania ze szkolenia na platformie 1. Szkolenie w ramach platformy obejmuje 36 wykładów szkoleniowych przeznaczonych dla nauczycieli przedmiotu, przygotowanych w technice telewizyjnej. 2. TPH udostępnia użytkownikom pliki do pobrania z materiałami pomocniczymi do każdego wykładu w postaci: skryptu wykładu, prezentacji power point i konspektu lekcji. Materiały pomocnicze zamieszczone są na platformie w plikach otwartych pozwalających na ich modyfikację przez użytkowników do własnych potrzeb. 3. Użytkownicy mogą przystąpić do testu końcowego dostępnego na portalu w zakładce Test. 4. Wyniki testu użytkownik uzyskuje na platformie w trybie on-line.

3 5. Test zostaje zaliczony powyżej 50% prawidłowych odpowiedzi. 6. Użytkownicy, którzy pozytywnie zaliczą test mogą otrzymać od TPH certyfikat ukończenia szkolenia, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej prośby za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na platformie w zakładce Kontakt. 4 Obowiązki użytkownika 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z zasobów platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. 2. Korzystanie z zasobów szkoleniowych platformy wymaga logowania. 3. Wypełniając formularz rejestracyjny użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: a) podania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym, b) powiadomienia TPH o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach oraz o przerwach w dostępie do platformy, c) ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego loginu i hasła. 5. Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w szkoleniu na osoby trzecie. 5 Ograniczenia w dostępie do zasobów platformy 1. TPH jest uprawnione do usunięcia loginu użytkownika lub treści wpisywanej przez użytkownika, zablokowania tymczasowego lub trwałego możliwości wypowiedzi użytkownika lub innego ograniczenia dostępu do zasobów portalu, w przypadku, gdy: a) użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu, b) wypowiedzi użytkownika zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami. 2. TPH nie ma obowiązku informować użytkownika o okolicznościach powodujących usunięcie loginu lub ograniczenie dostępu użytkownika do zasobów platformy.

4 6 Zasady odpowiedzialności 1. Treści zawarte na platformie służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. 2. Informacje podane na platformie nie stanowią źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz. 3. TPH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zasobach zamieszczonych na platformie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. 4. TPH nie ponosi odpowiedzialności za: a) szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z platformy, szkolenia oraz innych zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji, b) działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej użytkownika, c) szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z platformy w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych, d) przypadki braku dostępności do platformy, w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny. 5. Korzystanie z platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika i koszt użytkownika związany z połączeniem z Internetem. TPH nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do platformy za pośrednictwem sieci internet. 6. TPH nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie. 7. TPH nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do TPH oraz osób trzecich za: a) treść wypowiedzi i informacji umieszczanych na platformie, b) szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym loginu oraz hasła. 7 Informacje o użytkownikach 1. Akceptując postanowienia Regulaminu użytkownik wyraża zgodę na:

5 a) przetwarzanie danych podanych przez uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), b) otrzymywanie informacji związanych z udziałem w szkoleniu i korzystaniem z platformy na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. c) poprawianie przez TPH oczywistych pomyłek pisarskich we wprowadzonych przez użytkownika danych, np.: tzw. literówki w treści imienia lub miejscowości. 2. Dane o użytkowniku uzyskane w związku rejestracja na platformie będą wykorzystane przez TPH wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z platformy. 3. Dane przekazywane przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym są wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do szkolenia i pozostałych zasobów platformy i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa. 8 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. 2. TPH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 3. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby TPH. Sporządziła: Małgorzata Sajdak-Markowska Asystent Projektu Zaakceptował: Andrzej Sajdak Koordynator Projektu

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Platforma ma za zadanie: 1.1. Wspieranie procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w SZ RP. 1.2. Pozyskiwanie, współdzielenie i przekazywanie wiedzy, kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika.

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika. Regulamin serwisu 11na11.pl I. Definicje: 1. INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Informacje ogólne 1.1. Operatorem i właścicielem Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne Umowa licencji aplikacji internetowej "TORPEDO" I. Postanowienia ogólne I.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: Użytkownicy ) z serwisu

Bardziej szczegółowo

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Regulamin serwisu Świat Seriali I. Definicje: INTERIA.PL oznacza INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika 1. Definicje... 1 2. Umowa o Stronę internetową... 2 3. Umowa o Konto Użytkownika... 2 4. Obowiązki Usługodawcy... 3 5. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Platforma dla Aptek jest bazą zawierającą wybrane przez Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego Biuletyn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo