PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM ORAZ UCZNIEM MAJCYM TRUDNOCI Z NAUK. umiejtnoci jzykowych na wiele sposobów. Przedstawiam kilka z nich,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM ORAZ UCZNIEM MAJCYM TRUDNOCI Z NAUK. umiejtnoci jzykowych na wiele sposobów. Przedstawiam kilka z nich,"

Transkrypt

1 Renata Salecka PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM ORAZ UCZNIEM MAJCYM TRUDNOCI Z NAUK I PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Ucznia zdolnego mona zachci do wykorzystywania i rozwijania swoich umiejtnoci jzykowych na wiele sposobów. Przedstawiam kilka z nich, wypróbowanych przeze mnie w pracy z młodzie: 1. Mini-referaty na lekcji (2-3 min.) na lekcji przygotowane na dowolny, interesujcy ucznia temat. Te krótkie przemówienia nie mog oczywicie nikogo obraa ani wymiewa; musz by głoszone, a nie czytane (ucze moe mie plan wypowiedzi); mog by prezentacjami multimedialnymi (teksty, zdjcia, rysunki, strój, muzyka, dwiki, ruch: taniec, gra aktorska, itd.). Jeli ucze wykorzystuje słownictwo, które moe sprawia kłopoty słuchaczom, musi przed wystpieniem wypisa je wraz z wymow (i tłumaczeniem) na tablicy. Mini-referaty mog by relacj z przeczytanego artykułu, ksiki, obejrzanego filmu, odbytej podróy itp. Uczniowie maj obowizek zna kade słowo i kad konstrukcj leksykalnogramatyczn uyte w tekcie mini-referatu. 2. Gazetki prezentowane w klasach i na korytarzach, przygotowane na dowolny temat. Teksty, które maj by na nich zamieszczone musz by koniecznie wczeniej sprawdzone przez nauczyciela. Premiowane musza by teksty oryginalne, a nie jedynie wyszukane w Internecie i przepisane (to samo dotyczy przedrukowanych

2 z Internetu zdj i rysunków. Uczniowie maj obowizek zna kade słowo i kad konstrukcj leksykalno-gramatyczn uyte w tekcie gazetki. 3. Lekcje prowadzone przez uczniów na uzgodniony wczeniej z nauczycielem temat. Z reguły nie jest to cała jednostka lekcyjna, ale jedno lub wicej wicze, opracowanych bd wyszukanych przez uczniów. Chwytliwym, cho niełatwym tematem takich wicze jest wybrana przez uczniów piosenka. Nauczyciel musi sprawowa rol konsultanta i doradcy. 4. Biblioteczka klasowa złoona z materiałów obcojzycznych (ulotki, broszury, katalogi, gazety codzienne, czasopisma, lekturki, ksiki), zgromadzonych przez nauczyciela (szkoł) i uczniów. Wygodnie jest ustali 1 dzie w tygodniu lub 1 na 2 tygodnie, kiedy uczniowie bd mogli odda/wypoyczy materiały. Wskazane jest prowadzenie prostego rejestru wypoycze i kartki/ plakatu z zaznaczonymi ocenami danej pozycji przez uczniów. 5. Wycieczki przedmiotowe, np. wyjazd do teatru na sztuk obcojzycznego pisarza. Przed i po wycieczce uczniowie zdolni i chtni mog wykona wiele dodatkowych wicze, np. tłumaczenie fragmentów tekstów, przygotowanie notki biograficznej, napisanie/wygłoszenie recenzji, przygotowanie inscenizacji fragmentu tekstu itp. 6. Koła zainteresowa, np. teatralne, poetyckie, dziennikarskie (w tym redagowanie gazetki klasowej/ szkolnej w obcym jzyku), przygotowujce do olimpiad i konkursów itp. uczniowie powinni dosta tyle swobody w wyborze tematów, tekstów, form pracy, podziału ról itd., na ile jest to moliwe. Nauczyciel jest koordynatorem i konsultantem jzykowym.

3 7. Zrónicowane wiczenia na lekcjach, pobudzajce najzdolniejszych uczniów do wysiłku na miar ich moliwoci. Mona przygotowa (lub zleci przygotowanie uczniom tzw. learner s generated materials ) dwie lub wicej wersji tego samego wiczenia, prezentujce róne poziomy trudnoci. Mona przygotowa wersje bardziej kreatywne i prostsze odtwórcze. Mona uczniów zdolnych mianowa swoimi asystentami na potrzeby danej lekcji czy wiczenia. II PRACA Z UCZNIEM MAJCYM TRUDNOCI Z NAUK Kady ucze, który ma problemy zwizane z nauk jzyka obcego musi zosta zdiagnozowany pod ktem moliwych przyczyn takiego stanu rzeczy i potraktowany indywidualnie przez nauczyciela. Nie jest to ani zadanie łatwe, ani szybkie w realizacji i nie zawsze daje efekty proporcjonalne do włoonego wysiłku ucznia i nauczyciela. W mojej praktyce najczciej spotykam si z dwiema grupami przyczyn niepowodze uczniów na lekcjach jzyka obcego: nawarstwienie zaległoci (zwizane z bardzo rónymi problemami, np. trudna sytuacja rodzinna, długotrwała choroba, brak zdolnoci szybkiego wchłaniania wiedzy, lenistwo itp.) oraz brak zainteresowania przedmiotem owocujcy brakiem motywacji do nauki. Uczniowie, którym brak motywacji do nauki jzyka mog by pobudzeni do pracy tylko wtedy, gdy nauczyciel nawie z nimi kontakt i wprowadzi ich na drog prowadzc od zaciekawienia do zainteresowania, a czasem nawet zamiłowania i pasji. W tym wypadku nie znam, lepszych sposobów pracy ni wymienione na odwrocie strony.

4 Z kolei uczniowie, którzy maj zaległoci w nauce mog poprawi swoje wyniki tylko wtedy, gdy otrzymaj pomoc w opanowaniu zaległych partii materiału i technik samodzielnego uczenia si oraz uwierz w siebie na tyle, by podj si tego zadania. W tym celu mona stosowa nastpujce zabiegi: 1. Pomoc koleeska w szkole i poza ni (nauczyciel moe poprosi ucznia zdolnego o pełnienie funkcji korepetytora i konsultanta ucznia słabszego). Na lekcji ucze słabszy powinien siedzie obok ucznia zdolniejszego. 2. Zajcia pozalekcyjne z nauczycielem, słuce wyrównywaniu wiedzy i nadrabianiu zaległoci 3. Praca w grupach mieszanych pod wzgldem poziomu kompetencji jzykowych uczniowie słabsi mog wtedy skorzysta z pomocy innych i nie zniechcaj si trudnymi zadaniami. 4. Łatwiejsze wersje wicze do pracy na lekcjach, słuce równie umocnieniu wiary we własne siły. Uczniowie słabsi mog pełni łatwe, ale wane dla innych role oraz mog by w posiadaniu niezbdnych informacji.

5 PRZYKŁADY WICZE O ZRÓNICOWANYM POZIOMIE TRUDNO CI ORAZ BUDUJCYCH POCZUCIE WŁASNEJ WARTO CI 1. Dyktando w parach (pair dictation) uczniowie maj róne luki i musz wspólnie odtworzy tekst; dyktujc go sobie nawzajem. Obaj (nawet jeli maj róny poziom kompetencji jzykowej) s równie wani, bo posiadaj potrzebne drugiej osobie informacje. 2. Podpisy do zdj/tytuły do tekstów/zakoczenia tekstów itp. zdolniejsi uczniowie sami tworz podpisy, tytuły, zakoczenia itd., a słabsi wybieraj sporód podanych, układaj z rozsypanek itp. 3. Plakaty/zdjcia przedstawiajce ciekawe miejsca, przedmioty, osoby, sytuacje itp. zdolniejsi pisz ogłoszenia reklamowe, dialogi, opowiadania, listy itp. zainspirowane plakatem/zdjciem; słabsi wymylaj podpisy do nich, tworz listy słów, np. przymiotników, rzeczowników, czasowników (równie przy uyciu słownika) lub dobieraj podpisy, dialogi, słowa itp. sporód podanych. 4. Wizytówki (name tags) uczniowie pisz na kartkach informacje (mog by wymylone): imi (i nazwisko); cechy charakteru; ulubione czynnoci/ zainteresowania; ulubiony aktor/piosenkarz/ zespół/sportowiec itp.; miejsce, które chce si zwiedzi itd. Kady ucze moe uywa słownictwa na swoim poziomie (moliwa pomoc nauczyciela, słowników i kolegów). Uczniowie przyczepiaj kartki do ubra lub trzymaj przed sob, chodz po klasie i przedstawiaj si innym. Moliwa jest wymiana kartek po rozmowie i przyjcie nowej tosamoci. 3-4 wymiany nie powinny jeszcze zanadto znudzi ani zmczy uczniów. Ciekaw

6 kontynuacj tego wiczenia jest odwrócenie własnych kartek, poproszenie o przyczepienie ich na swoich plecach i krenie po klasie po to, by wypisywa na nich miłe rzeczy (tylko i wyłcznie miłe) na temat kolegów oraz zbiera pozytywne opinie na swój temat. Nauczyciel dba o to, by kady dostał jak mił uwag sam te moe je wpisywa i zbiera (jeli ma odwag). 5. Własne wiersze (poster poetry) nawet słabsi uczniowie tworz własne wiersze, poniewa maj gotowy schemat. Satysfakcja z własnej radosnej twórczoci jest zwykle bardzo dua uczniowie przekonuj si, e s w stanie sprosta trudnemu, bo kreatywnemu zadaniu. Schemat wyglda nastpujco: 1 wers okrel temat wiersza (1-2 słowa) Line 1. Write down the subject of the poem (1-2 words). 2 wers opisz temat wiersza (2 przymiotniki) Line 2. Describe your subject (2 adjectives). 3 wers zapisz czynnoci zwizane z tematem (3 czasowniki) Line 3. Write down the actions connected with the subject (3 verbs). 4 wers napisz, co czujesz mylc o temacie (4-5 słów) Line 4. Describe what you feel when you think about your subject (4-5 words). 5 wers powtórz wers 1 lub uyj innego okrelenia wybranego tematu (1-2 słowa) Line 5. Repeat Line 1 or rename your subject (1-2 words). 6. Teksty z lukami uczniowie podzieleni na grupy (2-4) zgodnie z poziomem umiejtnoci jzykowych uzupełniaj te same teksty, które w kadej z grup wygldaj jednak inaczej. W grupie uczniów najsłabszych brakuje gdzieniegdzie pojedynczych, najprostszych słów lub uczniowie musz wybra właciwe słowo z podanych, w kolejnych grupach braki s czstsze i wiksze, a w grupie najmocniejszej teksty s prawie czyste. Tekst jest dyktowany lub odtwarzany

7 z tamy/płyty 2-3 razy, po czym nastpuj konsultacje midzy grupami i uczniowie słabsi czuj si bardzo wani i potrzebni, dysponujc poszukiwanymi informacjami. Mona równie zaangaowa słabych uczniów do poprawiania (!) prac grup silniejszych. Oczywicie, nigdy nie mona dzieli klasy, mówic ty bdziesz w grupie najsłabszej lub ty moesz pracowa w grupie najzdolniejszych uczniów. Dajemy po prostu róne zadania, podkrelajc wag i znaczenie kadego z nich. 7. arty/komiksy/podpisy/teksty do uzupełnienia zdolni uczniowie uzupełniaj zdania wstawiajc własne propozycje (mona np. wyci wszystkie czasowniki z artu, albo usun dowcipn puent); słabsi mog mie np. wersje A, B, C, D do wyboru lub bd musieli ustawi wypowiedzi, fragmenty tekstu itd. w odpowiedniej kolejnoci. 8. Pytania/odpowiedzi słabsi uczniowie odpowiadaj na podane pytania do tekstu; zdolniejsi układaj pytania do podanych odpowiedzi. Uwagi kocowe Jeli chcemy pobudzi rozwój zainteresowa i zdolnoci uczniów bardzo dobrych, jak równie zwikszy motywacj i podnie poziom samooceny uczniów majcych trudnoci w nauce, nie moemy zapomnie, e niezbdnym elementem naszych działa musi by stworzenie na lekcji pozytywnej atmosfery pracy i współpracy. Wród czynników składajcych si na to, by lekcja odniosła sukces Peter Whiley (autor materiałów do nauki jzyka angielskiego) umiecił:

8 poruszanie interesujcych uczniów tematów wykorzystanie na lekcji materiałów dodatkowych niestawianie złych ocen przy wprowadzaniu i wiczeniu nowego materiału obecno na lekcji humoru, muzyki i elementów dramy praca w parach i grupach (wydłuony czas aktywnoci uczniów w zakresie mówienia) zaangaowanie wszystkich uczniów poczucie sukcesu u uczniów, satysfakcji z osignitych efektów

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU Grayna Napieralska W podstawach programowych pierwszego etapu nauczania edukacji wczesnoszkolnej wród rónych rodzajów umiejtnoci i kompetencji, jakie ucze powinien zdoby,

Bardziej szczegółowo

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna to miejsca i czas, kiedy uczniowie rozwijaj swoje

Bardziej szczegółowo

Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy.

Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy. Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy. Kształcenie to zaplanowane systematyczne i długofalowe działanie, które ma na celu rozwój intelektualny, moralny i fizyczny człowieka.

Bardziej szczegółowo

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kiedy zacz myle o tym, jaki zawód wybra i gdzie pracowa? co robi w przyszłoci? Niektórzy mog uwaa, e w

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik drugi Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

M@tematyka z komputerem

M@tematyka z komputerem Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Kraniku M@tematyka z komputerem Przegld oprogramowania komputerowego do nauczania matematyki dla wszystkich typów szkół (zawiera przykładowe scenariusze lekcji)

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI Program Pomó mi samemu to zrobi 1 zakada realizacj misji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem myli pedagogicznej M. Montessori. Przeznaczony jest dla uczniów

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC?

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? FAS alkoholowy zespó podowy, jest niepenosprawnoci ukryt, poniewa na skutek spoywania alkoholu przez matk doszo do uszkodzenia mózgu dziecka przed urodzeniem. Podstaw

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

Metody studium biblii

Metody studium biblii Metody studium biblii THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Metody Studium Biblii Opracowany przez The Alliance for Saturation Church

Bardziej szczegółowo

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Katedra Automatyki Akademii Górniczo - Hutniczej Praca Dyplomowa Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Bartosz Zarzyczny pod kierunkiem: dr Adriana Horzyka Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej. Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej

Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej. Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej Redakcja: in". Micha# Okulewicz Magda Zió#kowska Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Zuzanna Krawczyk

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet

Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet rozdział 5 Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet Kolejne strony ksiki przedstawiaj opis korzystania w programie Outlook Express z grup dyskusyjnych drugiej (obok poczty elektronicznej) wanej usługi

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Piotr Wiśniewski Szkoła: Gimnazjum w Wąwelnie Miejscowość: Wąwelno Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Power Point zestaw wicze mein Deutsch

Prezentacja Power Point zestaw wicze mein Deutsch Referat Prezentacja Power Point zestaw wicze mein Deutsch Celem nauczania jzyka obcego, w tym jzyka niemieckiego, jest wykształcenie i rozwijanie u ucznia umiejtnoci porozumiewania si w tym jzyku. Wie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo