CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14

2 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A. w zakresie tłumaczeń na wewnętrzne potrzeby Spółki zawarta w dniu. w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: a Zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: zwanymi dalej łącznie Stronami a odrębnie Stroną następującej treści: Zważywszy potrzeby Zamawiającego w zakresie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych, Strony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w PSE S.A. postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę o świadczenie usług tłumaczeniowych w PSE S.A. w zakresie tłumaczeń na wewnętrzne potrzeby Spółki (zwaną dalej Umowa ), jako umowę ramową, umożliwiającą Zamawiającemu pozyskiwanie ofert na świadczenie usług tłumaczeń i zlecanie tych usług Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający, w ramach odrębnego postępowania, zamierza zawrzeć z innym Wykonawcą umowę ramową o świadczenie usług tłumaczeniowych w PSE S.A. tekstów udostępnianych / publikowanych (zwaną dalej umową z innym Wykonawcą ). 1 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem Umowy jest określenie ramowych zasad współpracy pomiędzy Stronami w zakresie zlecania przez Zamawiającego i wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego tłumaczeń pisemnych i ustnych w formie tłumaczenia zwykłego lub przysięgłego wszelkiego rodzaju tekstów na wewnętrzne potrzeby Zamawiającego, zwanych dalej Usługami. 2. Tłumaczenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będą wykonywane: 1) z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, 2) z języka rosyjskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski, Strona 2 z 14

3 3) z języka francuskiego na język polski oraz z języka polskiego na język francuski, 4) z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki. 3. Przedmiot niniejszej Umowy nie obejmuje zlecania tłumaczeń tekstów realizowanych przez kancelarie prawne, z którymi Zamawiający zawarł umowy na obsługę prawną. 4. Zamawiający dopuszcza wykorzystywanie tłumaczeń wykonanych w ramach niniejszej Umowy, również na potrzeby udostępnienia na zewnątrz Zamawiającego, w tym publikacji, na co Wykonawca wyraża zgodę. 2 Tryb uzgadniania i odbierania zamówień 1. Celem zlecenia Usługi Zamawiający wyśle Wykonawcy na adres mailowy wskazany w 6 ust. 3 pkt. 2) Umowy zapytanie o ofertę wg wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego i niezwłocznego, z zachowaniem terminów określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, przygotowania oferty zawierającej informacje określone w Załączniku nr 2 do Umowy (z uwzględnieniem wzoru) i przesłania na adresy poczty elektronicznej wskazane w 6 ust. 3 pkt. 1) Umowy. 3. W przypadku zapytań dotyczących tłumaczenia ustnego lub tłumaczenia pisemnego dokumentów w postaci plików edytowalnych za pomocą powszechnie używanych programów do edycji i składu tekstu (InDesign, FrameMaker itp.) lub w plikach pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) oferta zostanie przygotowana i wysłana do Zamawiającego w terminie 30 minut od otrzymania dokumentu. W przypadku zapytań dotyczących tłumaczenia ustnego oraz zapytań dotyczących tłumaczenia pisemnego dokumentów w postaci plików nieedytowalnych (pismo odręczne, zdjęcia, kopie ksero, pliki z rozszerzeniem PDF, itp.) przygotowanie i odesłanie oferty nastąpi w terminie każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym. 4. W przypadku aprobaty warunków określonych w ofercie Wykonawcy, Zamawiający wyśle Wykonawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w 6 ust. 3 pkt. 2) Umowy zaakceptowane i podpisane zamówienie według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 do Umowy. 5. Zamówienie podpisane przez Zamawiającego i wysłane do Wykonawcy zgodnie z ust. 4 powyżej, stanowić będzie zamówienie szczegółowe do Umowy. 6. Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje, wcześniejsze wersje podobnych dokumentów (o ile taka dokumentacja istnieje i jest dostępna), wskazówki terminologiczne (jeżeli są znane) i materiały niezbędne do wykonania tłumaczenia oraz zobowiązuje się do merytorycznej współpracy w tym zakresie. Zamawiający powinien jednoznacznie określić lub zaznaczyć te fragmenty tekstu, które nie powinny być tłumaczone oraz udzielić wszelkich innych wskazówek mogących mieć znaczenie i wpływ na ostateczną jakość tłumaczenia. 7. W celu potwierdzenia wykonania zamówienia szczegółowego Wykonawca wyśle wypełniony i podpisany w pkt. II zamówienia protokół odbioru według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 do Umowy na adresy poczty elektronicznej wskazane w 6 ust. 3 pkt. 1) Umowy. 8. Zamawiający potwierdzi odbiór usługi, zrealizowanej na podstawie zamówienia szczegółowego, wysyłając wypełniony i podpisany w pkt. II zamówienia protokół odbioru, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, na adres poczty elektronicznej wskazany w 6 ust. 3 pkt. 2) Umowy. 9. Podpisany przez Zamawiającego bez wad i zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie zamówienia szczegółowego. 3 Zasady realizacji i prawo odstąpienia od realizacji zamówienia 1. Wykonawca oświadcza, że będzie prowadził realizację przedmiotu Umowy z profesjonalną starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby usługi realizowane dla Zamawiającego były wysokiej jakości, a przedmiot Umowy był wykonywany z zachowaniem profesjonalnej staranności. Wykonawca zapewnia, że tłumaczenia będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, Strona 3 z 14

4 doświadczenie i uprawnienia niezbędne do wykonywania Usług, zleconych na podstawie zamówienia szczegółowego w ramach niniejszej Umowy. 2. Wymiana informacji, w tym przekazywanie tłumaczeń pisemnych, w trakcie realizacji zamówienia szczegółowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej podane w 6 ust. 3 Umowy, z zastrzeżeniem, że tłumaczenia przysięgłe pisemne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pocztą kurierską na adres Zamawiającego w ilości egzemplarzy określonej w zamówieniu szczegółowym. 3. Tłumaczenia pisemne, o których mowa w 1 ust. 1 przed przekazaniem Zamawiającemu podlegać będą KOREKCIE, tj. sprawdzeniu przez korektora ostatecznej wersji tekstu przed przekazaniem Zamawiającemu. 4. Strony uzgadniają, że tłumaczenie pisemne (zwykłe i przysięgłe) w trybie normalnym jednej (1) strony tekstu obejmuje wykonanie tłumaczenia: a) do 8 stron tłumaczenia w terminie 10h od momentu wysłania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy, b) lub do 4 stron tłumaczenia w terminie 5h od momentu wysłania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy, c) lub do 2 stron tłumaczenia w terminie 3h od momentu wysłania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy. 5. Strony uzgadniają, że tłumaczenie pisemne (zwykłe i przysięgłe) w trybie ekspresowym jednej (1) strony tekstu obejmuje wykonanie tłumaczenia: a) ponad 8 do 12 stron tłumaczenia w terminie 10h od momentu przekazania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy, b) lub ponad 4 do 6 stron tłumaczenia w terminie 5h od momentu przekazania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy, a) lub ponad 2 do 4 stron tłumaczenia w terminie 3h od momentu przekazania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy. 6. Strony uzgadniają, że tłumaczenie ustne zwykłe: a) w trybie normalnym polega na rozpoczęciu realizacji Usługi w terminie nie krótszym niż 10h od przekazania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy, b) w trybie awaryjnym polega na rozpoczęciu realizacji Usługi w terminie do 10h od przekazania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy. 7. Terminy realizacji Usług tłumaczeniowych, określone w ust. 4 - ust. 6 powyżej, liczone są z wyłączeniem godzin od 18:00 w dniu wysłania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy, do godziny 8:00 dnia następnego. 8. Terminy realizacji Usług tłumaczeniowych, będą każdorazowo określone w zamówieniu szczegółowym, o którym mowa w 2 ust. 4 Umowy, z uwzględnieniem ust. 4 - ust. 6 oraz ust. 9 niniejszego paragrafu. 9. W sytuacji, gdy ilość stron tekstu źródłowego przekazanego do tłumaczenia będzie przekraczać zakresy ilości stron określone w ust. 5 powyżej, terminy realizacji Usług tłumaczeniowych będą każdorazowo ustalane w drodze negocjacji między Stronami, prowadzonych w ramach procedury składania zamówienia szczegółowego, określonej w 2 Umowy. 10. Tłumaczenia ustne zwykłe odbywać się będą w miejscu każdorazowo wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu szczegółowym, o którym mowa w 2 ust. 4 Umowy. 11. W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji zamówień szczegółowych wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo do przesunięcia terminu wykonania danego zamówienia o czas trwania tego opóźnienia. 12. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Usługi, objętej zamówieniem szczegółowym według terminów określonych we właściwym zamówieniu szczegółowym, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia netto określonego w zamówieniu, za każdy dzień zwłoki. 13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wykonanie zamówienia szczegółowego jest niecelowe ma prawo odstąpić od jego realizacji przesyłając informację na adres poczty elektronicznej wskazany w 6 ust. 3 pkt. 2) Umowy. Strona 4 z 14

5 14. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji zamówienia szczegółowego, którego przedmiotem jest tłumaczenie pisemne, Wykonawca z chwilą otrzymania powiadomienia zgodnie z ust. 13 powyżej przerwie realizację zamówienia i następnie z udziałem Zamawiającego protokolarnie ustali wykonany zakres tłumaczenia i kwotę należnego wynagrodzenia ustaloną proporcjonalnie do wykonanej pracy w stosunku do kwoty całego wynagrodzenia określonego w danym zamówieniu szczegółowym. 15. Odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji zamówienia szczegółowego na tłumaczenie ustne w terminie do 3 dni przed datą realizacji Usługi nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Odstąpienie w krótszym terminie wiąże się z koniecznością zrekompensowania Wykonawcy poniesionych, uzasadnionych oraz udokumentowanych kosztów, jednak nie wyższych niż wartość Usługi wskazana w zamówieniu szczegółowym. Ewentualne skrócenie przez Zamawiającego czasu pracy tłumaczy nie ma wpływu na oferowane koszty realizacji Usługi. 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane według następujących stawek rozliczeniowych netto (nie zawierających podatku VAT): 2) tłumaczenia pisemne: a) zwykłe w trybie normalnym cena maksymalna zł (słownie:.) za jedną stronę, b) zwykłe w trybie ekspresowym cena maksymalna zł (słownie:.) za jedną stronę, c) przysięgłe w trybie normalnym cena maksymalna zł (słownie:.) za jedną stronę, d) przysięgłe w trybie ekspresowym cena maksymalna zł (słownie:.) za jedną stronę, 3) tłumaczenia ustne: a) zwykłe w trybie normalnym cena maksymalna zł (słownie:.) za jedną godzinę zegarową, b) zwykłe w trybie awaryjnym cena maksymalna zł (słownie:.) za jedną godzinę zegarową, 2. Strony uzgadniają, że stawka rozliczeniowa, określona w ust. 1 powyżej, za tłumaczenie pisemne zwykłe jednej (1) strony tekstu dotyczy tłumaczenia 1500 znaków (łącznie ze spacjami). Obliczona ilość znaków dotyczy tekstu przekazanego do tłumaczenia (źródłowego), z zachowaniem 3 ust. 4 ust. 5 Umowy. Rozliczenie następuje z dokładnością do 0,5 strony tekstu przekazanego do tłumaczenia (źródłowego) zgodnie z regułą matematyczną. 3. Strony uzgadniają, że stawka rozliczeniowa, określona w ust. 1 powyżej, za tłumaczenie pisemne przysięgłe jednej (1) strony tekstu dotyczy tłumaczenia 1125 znaków (łącznie ze spacjami). Obliczona ilość znaków dotyczy tekstu przekazanego do tłumaczenia (źródłowego) z zachowaniem 3 ust. 4 ust. 5 Umowy. Rozliczenie następuje z dokładnością do 0,5 strony tekstu przekazanego do tłumaczenia (źródłowego) zgodnie z regułą matematyczną. 4. Strony przyjmują jedną godzinę zegarową pracy jednego tłumacza, jako jednostkę zakupu Usług tłumaczenia ustnego zwykłego. 5. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca uprawniony będzie do otrzymania zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem na rzecz Zamawiającego Usług tłumaczenia ustnego zwykłego. Zwrotowi podlegać będą koszty podróży służbowych związane z realizacją Usług zleconych przez Zamawiającego, obliczane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie krajowych bądź zagranicznych wyjazdów służbowych. Aby skorzystać z prawa zwrotu wydatków, Wykonawca realizujący na rzecz Zamawiającego Usługę tłumaczenia ustnego zobowiązany jest do: a) każdorazowego określania w ofercie, o której mowa w 2 ust.2 Umowy, wysokości kosztów podróży służbowych, b) udokumentowania kosztów poprzez dołączenie do faktury (zgodnej z 5 Umowy), kopii dokumentów potwierdzających wydatki. Strona 5 z 14

6 5 Warunki płatności wynagrodzenia 1. Za realizację Usług, objętych zamówieniem szczegółowym, Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie określane każdorazowo w zaakceptowanej ofercie stanowiącej zamówienie szczegółowe (zgodnie z 2 ust. 3 i 4 Umowy), a ustalone na podstawie zasad wyceny oraz stawek rozliczeniowych nie wyższych niż wskazane w 4 Umowy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej powiększone zostanie zgodnie ze stosownymi przepisami prawa o obowiązujący w dniu wystawienia faktury podatek VAT. 3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru, o którym mowa w 2 ust. 9 Umowy. 4. Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia odbioru Usługi zgodnie z 2 ust. 7-9 Umowy. 5. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia szczegółowego, płatne będzie na podstawie faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 6 Przedstawiciele Stron 1. Do wykonywania bieżącego nadzoru realizacji niniejszej Umowy oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego w ramach realizacji Umowy tj. podpisywania zamówień i odbioru Usług, lecz bez prawa zmiany Umowy, Zamawiający ustanawia następujące osoby: 1) Bronisław Nowiński Dyrektor Departamentu Przesyłu 2) Osoby posiadające Pełnomocnictwo do działania w zastępstwie Dyrektora Departamentu Przesyłu 2. Do wykonywania bieżącego nadzoru realizacji niniejszej Umowy i uzgodnień merytorycznych, w tym podpisywania ofert, lecz bez prawa zmiany Umowy, Wykonawca ustanawia następujące osoby, pełniące funkcję Kierownika Zlecenia: 3. Dane kontaktowe do elektronicznej komunikacji między Stronami: 1) Zamawiający: a) oraz b) adresy mailowe osób odpowiedzialnych za merytoryczny nadzór nad realizacją danego zamówienia szczegółowego, każdorazowo wskazane w zapytaniu o ofertę, o której mowa w 2 ust.1 Umowy. 2) Wykonawca: a). 4. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń, które powodują zakłócenia w realizacji Usługi, objętej zamówieniem szczegółowym, o którym mowa w 2 ust. 4 Umowy, Wykonawca w trybie natychmiastowym poinformuje o tym osobę odpowiedzialną za merytoryczny nadzór nad realizacją danego zamówienia szczegółowego, określoną w dokumencie, o którym mowa w 2 ust. 1 Umowy wraz z informacją o podjętych krokach zaradczych w celu realizacji Usługi. 5. Zmiana osób lub danych teleadresowych wymienionych w ust. 1, ust. 2, ust. 3 powyżej, wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy. Strona 6 z 14

7 7 Klauzula poufności 1. Wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, zwane dalej Informacjami Chronionymi, mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji Usług w ramach niniejszej Umowy. 2. Wykonawca zabezpieczy Informacje Chronione przed dostępem osób trzecich oraz będzie zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w Informacji i nie będzie ich publikował ani udostępniał osobom trzecim w jakikolwiek sposób w okresie prowadzonej współpracy oraz przez 3 lata od daty jej zakończenia. 3. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która jest mu już znana i nie została uznana za poufną, została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego, jako informacja, która może zostać ujawniona, należy do informacji powszechnie znanych oraz w sytuacji jeżeli z przepisów powszechnie obowiązujących wynika obowiązek ujawnienia danej informacji. 4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych Umową przez jego pracowników, konsultantów oraz podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zawarcia z podwykonawcami oraz konsultantami odrębnych umów lub klauzul w umowach już zawartych, które będą działały jak Umowa, co do celu, warunków używania oraz udostępniania Informacji Chronionych. Wykonawca zapewni, że jego pracownicy, pracownicy konsultantów oraz podwykonawców złożą oświadczenia dotyczące ochrony i postępowania z Informacjami Chronionymi według wzoru zawartego w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy. 5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wykaz swoich pracowników, konsultantów (i ich pracowników) oraz podwykonawców (i ich pracowników), którym udostępnił Informacje Chronione uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy oraz umożliwi wgląd w dokumenty potwierdzające podjęcie i zapewnienie środków, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość kontroli podjęcia i zapewnienia środków ochrony Informacji Chronionych w formie inspekcji w siedzibie Wykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę informacji, o których w ust. 1 powyżej, w zakresie niezgodnym z celem zawarcia Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 7. Każdorazowo przekazywanie informacji i materiałów oznaczonych, jako Tajemnica PSE S.A. lub w inny sposób wskazanych przez Zamawiającego jako wymagające szczególnej ochrony, odbywać się będzie wyłącznie na zasadach określonych w wewnętrznych regulacjach PSE S.A. 8. Umowa nie obejmuje swoim zakresem przetwarzania danych osobowych Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i Wykonawca nie jest uprawniony do takich działań. W przypadku, gdyby okazało się konieczne przetwarzanie danych osobowych, Strony w ciągu 14 dni zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia. 8 Prawa autorskie 1. Wszystkie dokumenty oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie dokumenty oraz nośniki informacji zawierające informacje uzyskane od Zamawiającego w związku ze świadczeniem Usług będących przedmiotem Umowy. Strona 7 z 14

8 2. Egzemplarze tłumaczenia (produkty, efekty, rezultat) wykonane przez Wykonawcę przechodzą na własność Zamawiającego z chwilą ich odebrania przez Zamawiającego i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Wykonawca, stosownie do przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego: całości autorskich praw majątkowych do każdego tłumaczenia powstałego w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, obejmujących prawo do rozporządzania przedmiotowym tłumaczeniem w zakresach i na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 powołanej wyżej ustawy, a w szczególności do: 4) korzystania na własny użytek, 5) wielokrotnego publikowania, 6) rozpowszechniania, 7) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 8) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera. 5. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do każdego tłumaczenia, o którym mowa w ust. 3, następuje z chwilą protokolarnego odbioru Usługi, w ramach której dane tłumaczenie zostało wykonane, zgodnie z 2 Umowy. 6. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia na rzecz osób trzecich autorskich praw majątkowych, nabytych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 7. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu. 8. Zamawiający niniejszą Umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ust. 3, 5 i 6 nie tylko w kraju, ale również za granicą. 9. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1 niniejszej Umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do tłumaczeń powstałych zgodnie z niniejszą Umową. 10. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw majątkowych do pracy będącej przedmiotem niniejszej Umowy. 11. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych. 9 Okres obowiązywania Umowy 1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia. roku lub na okres do dnia, w którym łączna wartość zamówień na usługi tłumaczeniowe w PSE S.A. w ramach Umowy i w ramach umowy z innym Wykonawcą osiągnie równowartość w złotych polskich kwoty euro (bez podatku VAT) tj. kwotę niższą od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w zależności od tego, który z powyższych okresów upłynie pierwszy. Jeżeli zaistnieje przypadek, że wartość zamówień na usługi tłumaczeniowe w PSE S.A. osiągnie w/w kwotę przed upływem 24 miesięcznego okresu obowiązywania Umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o dacie, do której obowiązuje Umowa. Powyższe zastrzeżenie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego, że łączna wartość Umowy osiągnie ww. kwotę, w tym nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zapłaty takiego wynagrodzenia, a wskazane zostało wyłącznie z przyczyn proceduralnych, wynikających z przepisów prawa stosowanych dla zawarcia i wykonania przedmiotowej Umowy. 2. W przypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Rozwiązanie Umowy w trybie ust. 2, nie ma wpływu na zamówienia szczegółowe wysłane Wykonawcy zgodnie z 2 ust. 4 Umowy przed terminem rozwiązania Umowy. Strona 8 z 14

9 9 Postanowienia końcowe 1. Zamawiający oświadcza, że przeciwdziała wszelkim praktykom korupcyjnym i nadużyciom w Spółce (przedsiębiorstwie Zamawiającego), co polega na stosowaniu zorganizowanych systemowo działań zapobiegawczych. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym przy wykonaniu niniejszej Umowy. 3. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy, z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz podjąć działania zapobiegawcze. 4. Przeniesienie przez Wykonawcę na osobę trzecią praw i obowiązków z niniejszej Umowy, zarówno w całości, jak i w części, w tym również przelew wierzytelności, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności Zamawiający posiada nieograniczone prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 5. Sprawy sporne powstałe na tle wykonywania Umowy rozstrzygane będą w drodze prowadzonych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, w terminie 30 dni od daty powstania sporu, każda ze Stron może skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. Zmiany lub uzupełnienia Umowy są dopuszczalne jedynie w formie pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 6 ust. 5 Umowy. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym egzemplarz oznaczony, jako 1 z 2 dla Zamawiającego, a egzemplarz oznaczony, jako 2 z 2 dla Wykonawcy. 9. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 1. Załącznik nr 1 wzór zapytania o ofertę; 2. Załącznik nr 2 wzór oferty; 3. Załącznik nr 3 wzór zamówienia, 4. Załącznik nr 4 wzór oświadczenia. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Strona 9 z 14

10 Załącznik 1 do Umowy Konstancin-Jeziorna, dnia. (nazwa jednostki organizacyjnej) Zapytanie o ofertę Zwracam się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na usługę tłumaczenia: (tytuł tłumaczenia) z języka na język Forma wykonania usługi: pisemna / ustna * Termin wykonania usługi:...:.... (godzina) (dzień - miesiąc) Rodzaj tłumaczenia: zwykłe / przysięgłe* ilość egzemplarzy tłumaczenia przysięgłego:.. W załączeniu przekazuję dokument do tłumaczenia w formie: elektronicznej / papierowej* (nazwa dokumentu) Osoba merytoryczna odpowiedzialna za zlecenie usługi tłumaczenia: Imię i Nazwisko:.. Nr telefonu:. Adres e mail:.... Podpis osoby merytorycznej * niepotrzebne skreślić Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel , fax , NIP: , REGON , Nr KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Numer rachunku bankowego: Wysokość kapitału zakładowego: , kapitał zakładowy w całości wpłacony

11 Załącznik 2 do Umowy Oferta nr: Oferta cenowa na usługę tłumaczenia:. (tytuł tłumaczenia) z języka na język Forma wykonania usługi: pisemna / ustna* Termin wykonania usługi:...:.... (godzina) (dzień - miesiąc) Rodzaj tłumaczenia : zwykłe / przysięgłe* Ilość egzemplarzy wskazana w zapytaniu o ofertę: Tryb realizacji usługi: zwykłe / ekspresowe / awaryjne* Ilość jednostkowa: Cena netto jednostkowa: Wartość usługi netto: Dodatkowe koszty**: Oferta obowiązuje, gdy zamówienie na usługę zostanie dostarczone w dniu..do godz. :.. Podpis Kierownika Zlecenia * niepotrzebne skreślić ** w przypadku tłumaczenia ustnego - zgodnie z 3 Umowy Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel , fax , NIP: , REGON , Nr KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Numer rachunku bankowego: Wysokość kapitału zakładowego: , kapitał zakładowy w całości wpłacony

12 Załącznik 3 do Umowy Nr zlecenia.. (SY04020 lub nr zlecenia projektu strategicznego). (nazwa Wykonawcy) Konstancin-Jeziorna, dnia. Zamówienie usługi tłumaczenia nr I. Zlecenie usługi tłumaczenia Zamawiam usługę tłumaczenia: (tytuł tłumaczenia) zgodnie z ofertą nr. / z dnia z języka. na język.. Forma wykonania usługi: pisemna / ustna * Tryb wykonania usługi: normalny / ekspresowy / awaryjny* Termin wykonania usługi:...:.... (godzina) (dzień - miesiąc) Rodzaj tłumaczenia: zwykłe / przysięgłe * Ilość egzemplarzy tłumaczenia przysięgłego: W załączeniu przekazuję dokument do tłumaczenia w formie: elektronicznej / papierowej *. (nazwa dokumentu) Osoba merytoryczna odpowiedzialna za zlecenie usługi tłumaczenia Imię i Nazwisko: Nr telefonu: Adres e mail: Wartość netto usługi zgodnie z ofertą nr. / z dnia wynosi Podpis i pieczęć Inicjatora postępowania Akceptacja Dyrektora Departamentu Przesyłu: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel , fax , NIP: , REGON , Nr KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Numer rachunku bankowego: Wysokość kapitału zakładowego: , kapitał zakładowy w całości wpłacony

13 Załącznik 3 do Umowy II. Odbiór usługi tłumaczenia Zamówienie nr.. z dnia Wypełnia Biuro Tłumaczeń: Ilość stron obliczeniowych / Ilość godzin tłumaczenia ustnego *: Nazwa usługi Zatwierdzam. Czytelny podpis Kierownika Zlecenia Wypełnia Zamawiający: Niniejszym potwierdzam i akceptuję wykonanie usługi. Stwierdzam, że usługa została wykonana zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu. Tłumaczenie pisemne znajduje się w. (wskazać jednostkę oraz komórkę organizacyjną)... (data oraz podpis Inicjatora postępowania) * niepotrzebne skreślić Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel , fax , NIP: , REGON , Nr KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Numer rachunku bankowego: Wysokość kapitału zakładowego: , kapitał zakładowy w całości wpłacony

14 Załącznik nr 4 do Umowy... imię i nazwisko... seria i nr dowodu osobistego nazwa jednostki organizacyjnej [firmy w której jest zatrudniona osoba]., dnia... r. OŚWIADCZENIE W związku z wykonywaniem prac w zakresie: usług tłumaczenia, które wynikają z zawartej w dniu... z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. umowy nr..., potwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji: Art oraz art. 287 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U Nr 88, poz. 553 ze zm.) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U Nr 153, poz ze zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101, poz. 926 ze zm.). Potwierdzam jednocześnie, iż zostałem poinformowany o treści Umowy, w tym w zakresie postanowień dotyczących ochrony i postępowania z Informacjami Chronionymi w przypadku ich przekazania. Jednocześnie zobowiązuję się nie ujawniać, nie przekazywać oraz nie wykorzystać we własnej działalności żadnych informacji stanowiących Informacje Chronione, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania czynności w ramach Umowy, przez okres zatrudnienia i okres 3 (trzech) lat od jego ustania, chyba, że ustał stan tajemnicy bądź przepisy bezwzględnie obowiązujące przewidują dłuższy okres imię, nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Wykonawcę podpis osoby składającej oświadczenie Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel , fax , NIP: , REGON , Nr KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Numer rachunku bankowego: Wysokość kapitału zakładowego: , kapitał zakładowy w całości wpłacony

CZĘŚĆ IV SIWZ WZORY UMÓW

CZĘŚĆ IV SIWZ WZORY UMÓW CZĘŚĆ IV SIWZ WZORY UMÓW Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A. Strona 1 z 14 Wzór Umowy dla Pakietu 1 UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE SA zawarta

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 II. WYŁĄCZENIA... 3 III. GRUPA JĘZYKOWA DLA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 IV. RODZAJE I TRYBY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... w Konstancin-Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy spółką: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (05-520), przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy:

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu r. pomiędzy spółką: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (05-520), przy ul. Warszawskiej 156 wpisaną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA zawarta w dniu... roku, w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy:

zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: UMOWA Nr.. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: EPC S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wojciecha Górskiego 9, kod pocztowy: 00-033, kapitał zakładowy w całości wpłacony: 4 666 100 zł, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwana dalej Umową zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. zwana dalej Umową zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zwana dalej Umową zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000092539

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta w dniu roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: UMOWA NR. zawarta w dniu...2015 roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Dostarczenie w ramach Programu Korzyści Pracowniczych usług w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 15/MNN/A/KR2/ZO/2014

UMOWA NR 15/MNN/A/KR2/ZO/2014 15/MNN/A/KR2/ZO/2014 ZAŁ.NR 2 DO SIWZ UMOWA NR PROJEKT na wykonanie pomiarów elektrycznych wraz z usunięciem ewentualnych usterek w obiektach pocztowych w regionie małopolskim wymienionych w załączniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... na Zakup usługi wsparcia technicznego na macierz dyskową NetApp model FAS-3140 i model FAS-2050 do r.

UMOWA nr... na Zakup usługi wsparcia technicznego na macierz dyskową NetApp model FAS-3140 i model FAS-2050 do r. UMOWA nr... na Zakup usługi wsparcia technicznego na macierz dyskową NetApp model FAS-3140 i model FAS-2050 do 31.12.2016r. Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy spółkami: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do siwz. UMOWA Nr... na opracowanie koncepcji pn.: Odwodnienie terenów portowych w Szczecinie i Świnoujściu.

Załącznik Nr 7 do siwz. UMOWA Nr... na opracowanie koncepcji pn.: Odwodnienie terenów portowych w Szczecinie i Świnoujściu. UMOWA Nr... na opracowanie koncepcji pn.: Odwodnienie terenów portowych w Szczecinie i Świnoujściu. zawarta w dniu. 2015 roku w Szczecinie, pomiędzy: Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wojciecha Górskiego 9, kod pocztowy: 00-033, kapitał zakładowy w całości wpłacony: 4 666 100 zł, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu......... 2016 roku w Krotoszycach pomiędzy Gminą Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, NIP 691-10-74-207,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/../16

UMOWA NR DP/2311/../16 UMOWA NR DP/2311/../16 zawarta w dniu... 2016 r. w Kielcach pomiędzy: UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY NR.. na Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap Ia nr POIS.01.01.00-00-186/09 współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r.

DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r. DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na usługi tłumaczenia strony internetowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kowali I. ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy UMOWA zwana dalej Umową zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000092539

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu......... 2016 roku w Krotoszycach pomiędzy Gminą Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, NIP 691-10-74-207,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych

Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych Zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. NA ŚWIADCZENIE USŁUG MARKETINGOWYCH

UMOWA Nr.. NA ŚWIADCZENIE USŁUG MARKETINGOWYCH UMOWA Nr.. NA ŚWIADCZENIE USŁUG MARKETINGOWYCH zawarta w dniu. w Szczecinie, pomiędzy: Polską Fundacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy: 70-466), przy ul. Monte Cassino 32, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... 2014 r w Warszawie pomiędzy: 1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 62, 00-973 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: EPC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000092539 prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 39N6e/ /2014

UMOWA Nr 39N6e/ /2014 1 UMOWA Nr 39N6e/ /2014 Na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków dworców kolejowych oraz budynków nie dworcowych w obrębie

Bardziej szczegółowo

Ciechanów, ul. Gostkowska 83

Ciechanów, ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83 tel./fax: (023) 672-22-42, 672-23-05 http://www.pukciechanow.pl e-mail: puk@pukciechanow.pl Umowa Nr / 2013 dotycząca windykacji należności /Projekt/ zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu 1 1. Do zamówień i konkursów, których wartość

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./ /2017 WZÓR

UMOWA NR./ /2017 WZÓR UMOWA NR./ /2017 WZÓR zawarta w dniu... 2017 r. w Katowicach, pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, 40 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Częstochowie w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

.. z siedzibą w.., adres:..,.., posiadającą REGON..., NIP.. reprezentowaną przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą".

.. z siedzibą w.., adres:..,.., posiadającą REGON..., NIP.. reprezentowaną przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy: Pałacem Młodzieży w Warszawie mającym swoją siedzibę przy Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, identyfikującym się numerem NIP 525-15-70-588,

Bardziej szczegółowo

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 76/ 67, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa)

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa) UMOWA POŚREDNICTWA NR (dalej Umowa) zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy:.. z siedzibą w Warszawie (00-406), ul. Ludna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 5. Nr...

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 5. Nr... Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. w Gdańsku, pomiędzy: POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12, na podstawie pełnomocnictwa rektora reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Kod CPV: 79810000-5 Usługi drukowania) UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016

Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016 Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016 Załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa posiadającym NIP: 525-22-48-481 reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wojciecha Górskiego 9, kod pocztowy: 00-033, kapitał zakładowy w całości wpłacony: 4 666 100 zł, wpisaną

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ

UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego Wzór umowy UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ zawarta w dniu.. w Przysusze pomiędzy: Powiatem Przysuskim/Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY. Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY. Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Zarządcą Rozliczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 50/52,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo