CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14

2 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A. w zakresie tłumaczeń na wewnętrzne potrzeby Spółki zawarta w dniu. w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: a Zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: zwanymi dalej łącznie Stronami a odrębnie Stroną następującej treści: Zważywszy potrzeby Zamawiającego w zakresie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych, Strony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w PSE S.A. postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę o świadczenie usług tłumaczeniowych w PSE S.A. w zakresie tłumaczeń na wewnętrzne potrzeby Spółki (zwaną dalej Umowa ), jako umowę ramową, umożliwiającą Zamawiającemu pozyskiwanie ofert na świadczenie usług tłumaczeń i zlecanie tych usług Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający, w ramach odrębnego postępowania, zamierza zawrzeć z innym Wykonawcą umowę ramową o świadczenie usług tłumaczeniowych w PSE S.A. tekstów udostępnianych / publikowanych (zwaną dalej umową z innym Wykonawcą ). 1 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem Umowy jest określenie ramowych zasad współpracy pomiędzy Stronami w zakresie zlecania przez Zamawiającego i wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego tłumaczeń pisemnych i ustnych w formie tłumaczenia zwykłego lub przysięgłego wszelkiego rodzaju tekstów na wewnętrzne potrzeby Zamawiającego, zwanych dalej Usługami. 2. Tłumaczenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będą wykonywane: 1) z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, 2) z języka rosyjskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski, Strona 2 z 14

3 3) z języka francuskiego na język polski oraz z języka polskiego na język francuski, 4) z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki. 3. Przedmiot niniejszej Umowy nie obejmuje zlecania tłumaczeń tekstów realizowanych przez kancelarie prawne, z którymi Zamawiający zawarł umowy na obsługę prawną. 4. Zamawiający dopuszcza wykorzystywanie tłumaczeń wykonanych w ramach niniejszej Umowy, również na potrzeby udostępnienia na zewnątrz Zamawiającego, w tym publikacji, na co Wykonawca wyraża zgodę. 2 Tryb uzgadniania i odbierania zamówień 1. Celem zlecenia Usługi Zamawiający wyśle Wykonawcy na adres mailowy wskazany w 6 ust. 3 pkt. 2) Umowy zapytanie o ofertę wg wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego i niezwłocznego, z zachowaniem terminów określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, przygotowania oferty zawierającej informacje określone w Załączniku nr 2 do Umowy (z uwzględnieniem wzoru) i przesłania na adresy poczty elektronicznej wskazane w 6 ust. 3 pkt. 1) Umowy. 3. W przypadku zapytań dotyczących tłumaczenia ustnego lub tłumaczenia pisemnego dokumentów w postaci plików edytowalnych za pomocą powszechnie używanych programów do edycji i składu tekstu (InDesign, FrameMaker itp.) lub w plikach pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) oferta zostanie przygotowana i wysłana do Zamawiającego w terminie 30 minut od otrzymania dokumentu. W przypadku zapytań dotyczących tłumaczenia ustnego oraz zapytań dotyczących tłumaczenia pisemnego dokumentów w postaci plików nieedytowalnych (pismo odręczne, zdjęcia, kopie ksero, pliki z rozszerzeniem PDF, itp.) przygotowanie i odesłanie oferty nastąpi w terminie każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym. 4. W przypadku aprobaty warunków określonych w ofercie Wykonawcy, Zamawiający wyśle Wykonawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w 6 ust. 3 pkt. 2) Umowy zaakceptowane i podpisane zamówienie według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 do Umowy. 5. Zamówienie podpisane przez Zamawiającego i wysłane do Wykonawcy zgodnie z ust. 4 powyżej, stanowić będzie zamówienie szczegółowe do Umowy. 6. Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje, wcześniejsze wersje podobnych dokumentów (o ile taka dokumentacja istnieje i jest dostępna), wskazówki terminologiczne (jeżeli są znane) i materiały niezbędne do wykonania tłumaczenia oraz zobowiązuje się do merytorycznej współpracy w tym zakresie. Zamawiający powinien jednoznacznie określić lub zaznaczyć te fragmenty tekstu, które nie powinny być tłumaczone oraz udzielić wszelkich innych wskazówek mogących mieć znaczenie i wpływ na ostateczną jakość tłumaczenia. 7. W celu potwierdzenia wykonania zamówienia szczegółowego Wykonawca wyśle wypełniony i podpisany w pkt. II zamówienia protokół odbioru według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 do Umowy na adresy poczty elektronicznej wskazane w 6 ust. 3 pkt. 1) Umowy. 8. Zamawiający potwierdzi odbiór usługi, zrealizowanej na podstawie zamówienia szczegółowego, wysyłając wypełniony i podpisany w pkt. II zamówienia protokół odbioru, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, na adres poczty elektronicznej wskazany w 6 ust. 3 pkt. 2) Umowy. 9. Podpisany przez Zamawiającego bez wad i zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie zamówienia szczegółowego. 3 Zasady realizacji i prawo odstąpienia od realizacji zamówienia 1. Wykonawca oświadcza, że będzie prowadził realizację przedmiotu Umowy z profesjonalną starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby usługi realizowane dla Zamawiającego były wysokiej jakości, a przedmiot Umowy był wykonywany z zachowaniem profesjonalnej staranności. Wykonawca zapewnia, że tłumaczenia będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, Strona 3 z 14

4 doświadczenie i uprawnienia niezbędne do wykonywania Usług, zleconych na podstawie zamówienia szczegółowego w ramach niniejszej Umowy. 2. Wymiana informacji, w tym przekazywanie tłumaczeń pisemnych, w trakcie realizacji zamówienia szczegółowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej podane w 6 ust. 3 Umowy, z zastrzeżeniem, że tłumaczenia przysięgłe pisemne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pocztą kurierską na adres Zamawiającego w ilości egzemplarzy określonej w zamówieniu szczegółowym. 3. Tłumaczenia pisemne, o których mowa w 1 ust. 1 przed przekazaniem Zamawiającemu podlegać będą KOREKCIE, tj. sprawdzeniu przez korektora ostatecznej wersji tekstu przed przekazaniem Zamawiającemu. 4. Strony uzgadniają, że tłumaczenie pisemne (zwykłe i przysięgłe) w trybie normalnym jednej (1) strony tekstu obejmuje wykonanie tłumaczenia: a) do 8 stron tłumaczenia w terminie 10h od momentu wysłania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy, b) lub do 4 stron tłumaczenia w terminie 5h od momentu wysłania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy, c) lub do 2 stron tłumaczenia w terminie 3h od momentu wysłania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy. 5. Strony uzgadniają, że tłumaczenie pisemne (zwykłe i przysięgłe) w trybie ekspresowym jednej (1) strony tekstu obejmuje wykonanie tłumaczenia: a) ponad 8 do 12 stron tłumaczenia w terminie 10h od momentu przekazania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy, b) lub ponad 4 do 6 stron tłumaczenia w terminie 5h od momentu przekazania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy, a) lub ponad 2 do 4 stron tłumaczenia w terminie 3h od momentu przekazania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy. 6. Strony uzgadniają, że tłumaczenie ustne zwykłe: a) w trybie normalnym polega na rozpoczęciu realizacji Usługi w terminie nie krótszym niż 10h od przekazania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy, b) w trybie awaryjnym polega na rozpoczęciu realizacji Usługi w terminie do 10h od przekazania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy. 7. Terminy realizacji Usług tłumaczeniowych, określone w ust. 4 - ust. 6 powyżej, liczone są z wyłączeniem godzin od 18:00 w dniu wysłania zamówienia do Wykonawcy, zgodnie z 2 ust. 4 Umowy, do godziny 8:00 dnia następnego. 8. Terminy realizacji Usług tłumaczeniowych, będą każdorazowo określone w zamówieniu szczegółowym, o którym mowa w 2 ust. 4 Umowy, z uwzględnieniem ust. 4 - ust. 6 oraz ust. 9 niniejszego paragrafu. 9. W sytuacji, gdy ilość stron tekstu źródłowego przekazanego do tłumaczenia będzie przekraczać zakresy ilości stron określone w ust. 5 powyżej, terminy realizacji Usług tłumaczeniowych będą każdorazowo ustalane w drodze negocjacji między Stronami, prowadzonych w ramach procedury składania zamówienia szczegółowego, określonej w 2 Umowy. 10. Tłumaczenia ustne zwykłe odbywać się będą w miejscu każdorazowo wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu szczegółowym, o którym mowa w 2 ust. 4 Umowy. 11. W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji zamówień szczegółowych wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo do przesunięcia terminu wykonania danego zamówienia o czas trwania tego opóźnienia. 12. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Usługi, objętej zamówieniem szczegółowym według terminów określonych we właściwym zamówieniu szczegółowym, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia netto określonego w zamówieniu, za każdy dzień zwłoki. 13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wykonanie zamówienia szczegółowego jest niecelowe ma prawo odstąpić od jego realizacji przesyłając informację na adres poczty elektronicznej wskazany w 6 ust. 3 pkt. 2) Umowy. Strona 4 z 14

5 14. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji zamówienia szczegółowego, którego przedmiotem jest tłumaczenie pisemne, Wykonawca z chwilą otrzymania powiadomienia zgodnie z ust. 13 powyżej przerwie realizację zamówienia i następnie z udziałem Zamawiającego protokolarnie ustali wykonany zakres tłumaczenia i kwotę należnego wynagrodzenia ustaloną proporcjonalnie do wykonanej pracy w stosunku do kwoty całego wynagrodzenia określonego w danym zamówieniu szczegółowym. 15. Odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji zamówienia szczegółowego na tłumaczenie ustne w terminie do 3 dni przed datą realizacji Usługi nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Odstąpienie w krótszym terminie wiąże się z koniecznością zrekompensowania Wykonawcy poniesionych, uzasadnionych oraz udokumentowanych kosztów, jednak nie wyższych niż wartość Usługi wskazana w zamówieniu szczegółowym. Ewentualne skrócenie przez Zamawiającego czasu pracy tłumaczy nie ma wpływu na oferowane koszty realizacji Usługi. 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane według następujących stawek rozliczeniowych netto (nie zawierających podatku VAT): 2) tłumaczenia pisemne: a) zwykłe w trybie normalnym cena maksymalna zł (słownie:.) za jedną stronę, b) zwykłe w trybie ekspresowym cena maksymalna zł (słownie:.) za jedną stronę, c) przysięgłe w trybie normalnym cena maksymalna zł (słownie:.) za jedną stronę, d) przysięgłe w trybie ekspresowym cena maksymalna zł (słownie:.) za jedną stronę, 3) tłumaczenia ustne: a) zwykłe w trybie normalnym cena maksymalna zł (słownie:.) za jedną godzinę zegarową, b) zwykłe w trybie awaryjnym cena maksymalna zł (słownie:.) za jedną godzinę zegarową, 2. Strony uzgadniają, że stawka rozliczeniowa, określona w ust. 1 powyżej, za tłumaczenie pisemne zwykłe jednej (1) strony tekstu dotyczy tłumaczenia 1500 znaków (łącznie ze spacjami). Obliczona ilość znaków dotyczy tekstu przekazanego do tłumaczenia (źródłowego), z zachowaniem 3 ust. 4 ust. 5 Umowy. Rozliczenie następuje z dokładnością do 0,5 strony tekstu przekazanego do tłumaczenia (źródłowego) zgodnie z regułą matematyczną. 3. Strony uzgadniają, że stawka rozliczeniowa, określona w ust. 1 powyżej, za tłumaczenie pisemne przysięgłe jednej (1) strony tekstu dotyczy tłumaczenia 1125 znaków (łącznie ze spacjami). Obliczona ilość znaków dotyczy tekstu przekazanego do tłumaczenia (źródłowego) z zachowaniem 3 ust. 4 ust. 5 Umowy. Rozliczenie następuje z dokładnością do 0,5 strony tekstu przekazanego do tłumaczenia (źródłowego) zgodnie z regułą matematyczną. 4. Strony przyjmują jedną godzinę zegarową pracy jednego tłumacza, jako jednostkę zakupu Usług tłumaczenia ustnego zwykłego. 5. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca uprawniony będzie do otrzymania zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem na rzecz Zamawiającego Usług tłumaczenia ustnego zwykłego. Zwrotowi podlegać będą koszty podróży służbowych związane z realizacją Usług zleconych przez Zamawiającego, obliczane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie krajowych bądź zagranicznych wyjazdów służbowych. Aby skorzystać z prawa zwrotu wydatków, Wykonawca realizujący na rzecz Zamawiającego Usługę tłumaczenia ustnego zobowiązany jest do: a) każdorazowego określania w ofercie, o której mowa w 2 ust.2 Umowy, wysokości kosztów podróży służbowych, b) udokumentowania kosztów poprzez dołączenie do faktury (zgodnej z 5 Umowy), kopii dokumentów potwierdzających wydatki. Strona 5 z 14

6 5 Warunki płatności wynagrodzenia 1. Za realizację Usług, objętych zamówieniem szczegółowym, Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie określane każdorazowo w zaakceptowanej ofercie stanowiącej zamówienie szczegółowe (zgodnie z 2 ust. 3 i 4 Umowy), a ustalone na podstawie zasad wyceny oraz stawek rozliczeniowych nie wyższych niż wskazane w 4 Umowy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej powiększone zostanie zgodnie ze stosownymi przepisami prawa o obowiązujący w dniu wystawienia faktury podatek VAT. 3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru, o którym mowa w 2 ust. 9 Umowy. 4. Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia odbioru Usługi zgodnie z 2 ust. 7-9 Umowy. 5. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia szczegółowego, płatne będzie na podstawie faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 6 Przedstawiciele Stron 1. Do wykonywania bieżącego nadzoru realizacji niniejszej Umowy oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego w ramach realizacji Umowy tj. podpisywania zamówień i odbioru Usług, lecz bez prawa zmiany Umowy, Zamawiający ustanawia następujące osoby: 1) Bronisław Nowiński Dyrektor Departamentu Przesyłu 2) Osoby posiadające Pełnomocnictwo do działania w zastępstwie Dyrektora Departamentu Przesyłu 2. Do wykonywania bieżącego nadzoru realizacji niniejszej Umowy i uzgodnień merytorycznych, w tym podpisywania ofert, lecz bez prawa zmiany Umowy, Wykonawca ustanawia następujące osoby, pełniące funkcję Kierownika Zlecenia: 3. Dane kontaktowe do elektronicznej komunikacji między Stronami: 1) Zamawiający: a) oraz b) adresy mailowe osób odpowiedzialnych za merytoryczny nadzór nad realizacją danego zamówienia szczegółowego, każdorazowo wskazane w zapytaniu o ofertę, o której mowa w 2 ust.1 Umowy. 2) Wykonawca: a). 4. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń, które powodują zakłócenia w realizacji Usługi, objętej zamówieniem szczegółowym, o którym mowa w 2 ust. 4 Umowy, Wykonawca w trybie natychmiastowym poinformuje o tym osobę odpowiedzialną za merytoryczny nadzór nad realizacją danego zamówienia szczegółowego, określoną w dokumencie, o którym mowa w 2 ust. 1 Umowy wraz z informacją o podjętych krokach zaradczych w celu realizacji Usługi. 5. Zmiana osób lub danych teleadresowych wymienionych w ust. 1, ust. 2, ust. 3 powyżej, wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy. Strona 6 z 14

7 7 Klauzula poufności 1. Wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, zwane dalej Informacjami Chronionymi, mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji Usług w ramach niniejszej Umowy. 2. Wykonawca zabezpieczy Informacje Chronione przed dostępem osób trzecich oraz będzie zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w Informacji i nie będzie ich publikował ani udostępniał osobom trzecim w jakikolwiek sposób w okresie prowadzonej współpracy oraz przez 3 lata od daty jej zakończenia. 3. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która jest mu już znana i nie została uznana za poufną, została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego, jako informacja, która może zostać ujawniona, należy do informacji powszechnie znanych oraz w sytuacji jeżeli z przepisów powszechnie obowiązujących wynika obowiązek ujawnienia danej informacji. 4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych Umową przez jego pracowników, konsultantów oraz podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zawarcia z podwykonawcami oraz konsultantami odrębnych umów lub klauzul w umowach już zawartych, które będą działały jak Umowa, co do celu, warunków używania oraz udostępniania Informacji Chronionych. Wykonawca zapewni, że jego pracownicy, pracownicy konsultantów oraz podwykonawców złożą oświadczenia dotyczące ochrony i postępowania z Informacjami Chronionymi według wzoru zawartego w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy. 5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wykaz swoich pracowników, konsultantów (i ich pracowników) oraz podwykonawców (i ich pracowników), którym udostępnił Informacje Chronione uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy oraz umożliwi wgląd w dokumenty potwierdzające podjęcie i zapewnienie środków, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość kontroli podjęcia i zapewnienia środków ochrony Informacji Chronionych w formie inspekcji w siedzibie Wykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę informacji, o których w ust. 1 powyżej, w zakresie niezgodnym z celem zawarcia Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 7. Każdorazowo przekazywanie informacji i materiałów oznaczonych, jako Tajemnica PSE S.A. lub w inny sposób wskazanych przez Zamawiającego jako wymagające szczególnej ochrony, odbywać się będzie wyłącznie na zasadach określonych w wewnętrznych regulacjach PSE S.A. 8. Umowa nie obejmuje swoim zakresem przetwarzania danych osobowych Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i Wykonawca nie jest uprawniony do takich działań. W przypadku, gdyby okazało się konieczne przetwarzanie danych osobowych, Strony w ciągu 14 dni zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia. 8 Prawa autorskie 1. Wszystkie dokumenty oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie dokumenty oraz nośniki informacji zawierające informacje uzyskane od Zamawiającego w związku ze świadczeniem Usług będących przedmiotem Umowy. Strona 7 z 14

8 2. Egzemplarze tłumaczenia (produkty, efekty, rezultat) wykonane przez Wykonawcę przechodzą na własność Zamawiającego z chwilą ich odebrania przez Zamawiającego i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Wykonawca, stosownie do przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego: całości autorskich praw majątkowych do każdego tłumaczenia powstałego w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, obejmujących prawo do rozporządzania przedmiotowym tłumaczeniem w zakresach i na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 powołanej wyżej ustawy, a w szczególności do: 4) korzystania na własny użytek, 5) wielokrotnego publikowania, 6) rozpowszechniania, 7) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 8) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera. 5. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do każdego tłumaczenia, o którym mowa w ust. 3, następuje z chwilą protokolarnego odbioru Usługi, w ramach której dane tłumaczenie zostało wykonane, zgodnie z 2 Umowy. 6. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia na rzecz osób trzecich autorskich praw majątkowych, nabytych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 7. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu. 8. Zamawiający niniejszą Umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ust. 3, 5 i 6 nie tylko w kraju, ale również za granicą. 9. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1 niniejszej Umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do tłumaczeń powstałych zgodnie z niniejszą Umową. 10. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw majątkowych do pracy będącej przedmiotem niniejszej Umowy. 11. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych. 9 Okres obowiązywania Umowy 1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia. roku lub na okres do dnia, w którym łączna wartość zamówień na usługi tłumaczeniowe w PSE S.A. w ramach Umowy i w ramach umowy z innym Wykonawcą osiągnie równowartość w złotych polskich kwoty euro (bez podatku VAT) tj. kwotę niższą od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w zależności od tego, który z powyższych okresów upłynie pierwszy. Jeżeli zaistnieje przypadek, że wartość zamówień na usługi tłumaczeniowe w PSE S.A. osiągnie w/w kwotę przed upływem 24 miesięcznego okresu obowiązywania Umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o dacie, do której obowiązuje Umowa. Powyższe zastrzeżenie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego, że łączna wartość Umowy osiągnie ww. kwotę, w tym nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zapłaty takiego wynagrodzenia, a wskazane zostało wyłącznie z przyczyn proceduralnych, wynikających z przepisów prawa stosowanych dla zawarcia i wykonania przedmiotowej Umowy. 2. W przypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Rozwiązanie Umowy w trybie ust. 2, nie ma wpływu na zamówienia szczegółowe wysłane Wykonawcy zgodnie z 2 ust. 4 Umowy przed terminem rozwiązania Umowy. Strona 8 z 14

9 9 Postanowienia końcowe 1. Zamawiający oświadcza, że przeciwdziała wszelkim praktykom korupcyjnym i nadużyciom w Spółce (przedsiębiorstwie Zamawiającego), co polega na stosowaniu zorganizowanych systemowo działań zapobiegawczych. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym przy wykonaniu niniejszej Umowy. 3. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy, z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz podjąć działania zapobiegawcze. 4. Przeniesienie przez Wykonawcę na osobę trzecią praw i obowiązków z niniejszej Umowy, zarówno w całości, jak i w części, w tym również przelew wierzytelności, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności Zamawiający posiada nieograniczone prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 5. Sprawy sporne powstałe na tle wykonywania Umowy rozstrzygane będą w drodze prowadzonych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, w terminie 30 dni od daty powstania sporu, każda ze Stron może skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. Zmiany lub uzupełnienia Umowy są dopuszczalne jedynie w formie pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 6 ust. 5 Umowy. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym egzemplarz oznaczony, jako 1 z 2 dla Zamawiającego, a egzemplarz oznaczony, jako 2 z 2 dla Wykonawcy. 9. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 1. Załącznik nr 1 wzór zapytania o ofertę; 2. Załącznik nr 2 wzór oferty; 3. Załącznik nr 3 wzór zamówienia, 4. Załącznik nr 4 wzór oświadczenia. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Strona 9 z 14

10 Załącznik 1 do Umowy Konstancin-Jeziorna, dnia. (nazwa jednostki organizacyjnej) Zapytanie o ofertę Zwracam się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na usługę tłumaczenia: (tytuł tłumaczenia) z języka na język Forma wykonania usługi: pisemna / ustna * Termin wykonania usługi:...:.... (godzina) (dzień - miesiąc) Rodzaj tłumaczenia: zwykłe / przysięgłe* ilość egzemplarzy tłumaczenia przysięgłego:.. W załączeniu przekazuję dokument do tłumaczenia w formie: elektronicznej / papierowej* (nazwa dokumentu) Osoba merytoryczna odpowiedzialna za zlecenie usługi tłumaczenia: Imię i Nazwisko:.. Nr telefonu:. Adres e mail:.... Podpis osoby merytorycznej * niepotrzebne skreślić Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel , fax , NIP: , REGON , Nr KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Numer rachunku bankowego: Wysokość kapitału zakładowego: , kapitał zakładowy w całości wpłacony

11 Załącznik 2 do Umowy Oferta nr: Oferta cenowa na usługę tłumaczenia:. (tytuł tłumaczenia) z języka na język Forma wykonania usługi: pisemna / ustna* Termin wykonania usługi:...:.... (godzina) (dzień - miesiąc) Rodzaj tłumaczenia : zwykłe / przysięgłe* Ilość egzemplarzy wskazana w zapytaniu o ofertę: Tryb realizacji usługi: zwykłe / ekspresowe / awaryjne* Ilość jednostkowa: Cena netto jednostkowa: Wartość usługi netto: Dodatkowe koszty**: Oferta obowiązuje, gdy zamówienie na usługę zostanie dostarczone w dniu..do godz. :.. Podpis Kierownika Zlecenia * niepotrzebne skreślić ** w przypadku tłumaczenia ustnego - zgodnie z 3 Umowy Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel , fax , NIP: , REGON , Nr KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Numer rachunku bankowego: Wysokość kapitału zakładowego: , kapitał zakładowy w całości wpłacony

12 Załącznik 3 do Umowy Nr zlecenia.. (SY04020 lub nr zlecenia projektu strategicznego). (nazwa Wykonawcy) Konstancin-Jeziorna, dnia. Zamówienie usługi tłumaczenia nr I. Zlecenie usługi tłumaczenia Zamawiam usługę tłumaczenia: (tytuł tłumaczenia) zgodnie z ofertą nr. / z dnia z języka. na język.. Forma wykonania usługi: pisemna / ustna * Tryb wykonania usługi: normalny / ekspresowy / awaryjny* Termin wykonania usługi:...:.... (godzina) (dzień - miesiąc) Rodzaj tłumaczenia: zwykłe / przysięgłe * Ilość egzemplarzy tłumaczenia przysięgłego: W załączeniu przekazuję dokument do tłumaczenia w formie: elektronicznej / papierowej *. (nazwa dokumentu) Osoba merytoryczna odpowiedzialna za zlecenie usługi tłumaczenia Imię i Nazwisko: Nr telefonu: Adres e mail: Wartość netto usługi zgodnie z ofertą nr. / z dnia wynosi Podpis i pieczęć Inicjatora postępowania Akceptacja Dyrektora Departamentu Przesyłu: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel , fax , NIP: , REGON , Nr KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Numer rachunku bankowego: Wysokość kapitału zakładowego: , kapitał zakładowy w całości wpłacony

13 Załącznik 3 do Umowy II. Odbiór usługi tłumaczenia Zamówienie nr.. z dnia Wypełnia Biuro Tłumaczeń: Ilość stron obliczeniowych / Ilość godzin tłumaczenia ustnego *: Nazwa usługi Zatwierdzam. Czytelny podpis Kierownika Zlecenia Wypełnia Zamawiający: Niniejszym potwierdzam i akceptuję wykonanie usługi. Stwierdzam, że usługa została wykonana zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu. Tłumaczenie pisemne znajduje się w. (wskazać jednostkę oraz komórkę organizacyjną)... (data oraz podpis Inicjatora postępowania) * niepotrzebne skreślić Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel , fax , NIP: , REGON , Nr KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Numer rachunku bankowego: Wysokość kapitału zakładowego: , kapitał zakładowy w całości wpłacony

14 Załącznik nr 4 do Umowy... imię i nazwisko... seria i nr dowodu osobistego nazwa jednostki organizacyjnej [firmy w której jest zatrudniona osoba]., dnia... r. OŚWIADCZENIE W związku z wykonywaniem prac w zakresie: usług tłumaczenia, które wynikają z zawartej w dniu... z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. umowy nr..., potwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji: Art oraz art. 287 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U Nr 88, poz. 553 ze zm.) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U Nr 153, poz ze zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101, poz. 926 ze zm.). Potwierdzam jednocześnie, iż zostałem poinformowany o treści Umowy, w tym w zakresie postanowień dotyczących ochrony i postępowania z Informacjami Chronionymi w przypadku ich przekazania. Jednocześnie zobowiązuję się nie ujawniać, nie przekazywać oraz nie wykorzystać we własnej działalności żadnych informacji stanowiących Informacje Chronione, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania czynności w ramach Umowy, przez okres zatrudnienia i okres 3 (trzech) lat od jego ustania, chyba, że ustał stan tajemnicy bądź przepisy bezwzględnie obowiązujące przewidują dłuższy okres imię, nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Wykonawcę podpis osoby składającej oświadczenie Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel , fax , NIP: , REGON , Nr KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Numer rachunku bankowego: Wysokość kapitału zakładowego: , kapitał zakładowy w całości wpłacony

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Załącznik nr 3 - WZÓR - UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej, oraz w systemie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ OFERTY Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa bonów żywieniowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo