CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z

2 UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią dla siedziby PSE S.A., zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 50001:2011 " zawarta w dniu... roku, w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w (05-520) Konstancinie- Jeziornie, ul. Warszawska 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy ,00 zł, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej Zamawiającym lub PSE S.A. reprezentowaną przez:.. oraz z siedzibą w...ul, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w.... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP:.., kapitał zakładowy zł, kapitał w. wpłacony, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. zwanymi łącznie Stronami, a odrębnie Stroną. 1 Przedmiot Umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wdrażanie or az wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią dla siedziby PSE S.A., zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 50001:2011 ". Realizacja powyższego zadania ma na celu uzyskanie przez PSE S.A. certyfikatu nadawanego przez jednostkę certyfikującą. 2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności wykonanie następujących prac: 1) ETAP I przegląd istniejących rozwiązań i metod zarządzania energią pod kątem ich zgodności z normą ISO 50001; opracowanie polityki energetycznej i innych niezbędnych dokumentów wymaganych w normie ISO 50001; ustalenie, wdrożenie i udokumentowanie procesu planowania energetycznego zgodnie z normą ISO 50001, zawierającego: a) Identyfikację wymagań prawnych i innych, b) Opracowanie przeglądu energetycznego, c) Określenie energii bazowej, d) Identyfikację wskaźników wyniku energetycznego, e) Ustanowienie i udokumentowanie celów i zadań energetycznych oraz działań w zakresie zarządzania energią; ustanowienie i udokumentowanie procesu komunikacji; opracowanie narzędzi do monitorowania, mierzenia i analiz kluczowych charakterystyk funkcjonowania SZE; opracowanie narzędzi sterowania operacyjnego spójnego z polityką energetyczną; przeprowadzenie szkoleń z zakresu SZE (dla zespołu wdrożeniowego SZE, audytorów wewnętrznych, pełnomocnika oraz wszystkich pracowników PSE S.A.), w tym Strona 2 z 9 ki

3 przygotowanie materiałów szkoleniowych dla wszystkich pracowników, materiałów sprawdzających znajomość SZE oraz zebranie i zarchiwizowanie wyników; przeprowadzenie przeglądu energetycznego, wykonanie audytu wewnętrznego/powdrożeniowego wraz z wykonaniem oceny zgodności oraz propozycją obszarów do doskonalenia, działań korygujących lub zapobiegawczych. 2) ETAP II współpraca w trakcie audytu certyfikacyjnego przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą; 3. Szczegółowy zakres prac, stanowiących przedmiot Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy. 4. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z profesjonalną starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami oraz z poszanowaniem wszelkich praw, w tym praw autorskich, osób fizycznych i prawnych. 5. Wykonawca zapewnia uzyskanie przez Zamawiającego certyfikatu ISO 50001, pod warunkiem zastosowania się przez Zamawiającego do wytycznych formułowanych w toku realizacji przedmiotu Umowy. 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywny wynik audytu certyfikującego, o ile jego przyczyną było: 1) postępowanie Zamawiającego niezgodne z zatwierdzonym SZE, 2) niewdrożenie przez Zamawiającego zaleceń Wykonawcy przedstawionych w formie pisemnej w raporcie z audytu wewnętrznego. 7. Strony zobowiązane są do współdziałania w procesie realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności do udzielania sobie wzajemnie informacji istotnych dla realizacji Umowy. 2 Terminy realizacji prac 1. Termin wykonania przedmiotu Umowy wynosi 14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 2. Harmonogram rzeczowy realizacji prac oraz terminy realizacji etapów prac zostały określone w Załączniku nr 1 do Umowy. 3. Zamawiający w razie uzasadnionej konieczności dopuszcza modyfikacje harmonogramu prac. Wszelkie modyfikacje harmonogramu prac wymagają dla swej ważności pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. 4. W przypadku nieuzyskania przez PSE S.A. certyfikatu SZE zgodnego z normą ISO 5001 nadawanego przez jednostkę certyfikującą w terminie określonym w ust. 1, Strony przedłużą termin wykonania przedmiotu Umowy. 3 Odbiory prac 1. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić Zamawiającemu wykonanie przedmiotu Umowy/etapu do odbioru. 2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy/etapu na podstawie protokołu odbioru sporządzonego według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 3. Z zastrzeżeniem 4 ust.5 Umowy, odbiór powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Niedokonanie odbioru z wyłącznej winy Zamawiającego, przy braku uwag zgłoszonych do przedmiotu odbioru, uprawnia Wykonawcę do sporządzenia jednostronneg o protokołu odbioru, który stanowić będzie podstawę dokonania rozliczenia. 4. Z zastrzeżeniem 4 ust.5 Umowy, za termin wykonania przedmiotu Umowy/etapu uznaje się Strona 3 z 9

4 datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń albo datę sporządzenia przez Wykonawcę jednostronnego protokołu odbioru. 5. Jeżeli podczas odbioru prac zostaną stwierdzone wady, Wykonawca naprawi wady lub usunie niezgodności w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 4 Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w 1, Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości. złotych netto (słownie:.złotych), w tym za wykonanie przedmiotu Umowy w ramach poszczególnych etapów, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy wynagrodzenie określone poniżej: 1) etap I -.złotych netto (słownie:...złotych netto),[70% wynagrodzenia] 2) etap II -.złotych netto (słownie:...złotych netto),[30% wynagrodzenia] 2. Do powyższego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującym przepisami w dacie wystawienia faktury. 3. Wynagrodzenie ustalone w niniejszej Umowie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie będzie podlegać korektom. Wykonawca przed złożeniem swej oferty i przed zawarciem Umowy ocenił na swoje wyłączne ryzyko, istniejący poziom cen i obowiązujące w kraju podatki i opłaty, mające wpływ na jego wynagrodzenie oraz oszacował wszystkie zmiany w tym zakresie, które mogą nastąpić w okresie realizacji Umowy i uwzględnił je ustalaj ąc swoje wynagrodzenie. 4. Z zastrzeżeniem ust.5, wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy/etap będzie płatne na podstawie wystawionej faktury VAT odrębnie za każdy zrealizowany etap prac każdorazowo po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający dokona płatności w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 5. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń obejmującego prace zrealizowane w etapie II przez Zamawiającego, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT, nastąpi po uzyskaniu pozytywnej oceny jednostki certyfikującej. Negatywny wynik audytu certyfikującego stanowi podstawę do odmowy wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy za etap II, z zastrzeżeniem postanowień 1 ust. 6 niniejszej Umowy. 5 Kary umowne 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy/etapu Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 2. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającej 10 dni, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 Umowy. 3. W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady zgłoszonej podczas odbioru Umowy/etapu lub w okresie gwarancyjnym, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Strona 4 z 9

5 Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 Umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 6. Kara umowna może być potrącona z wynagrodzenia, o którym mowa w 4 Umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w 11 Umowy. 6 Gwarancja Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane opracowanie i dokumenty w ramach niniejszej Umowy, tj. na poprawność ich wykonania, funkcjonalność i przydatność do umówionego celu, na okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego bez zastrze żeń. Wykonawca w okresie gwarancji jakości zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad prac, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wady prac zgłoszone w okresie gwarancji jakości będą usunięte przez Wykonawcę niezależnie od upływu okresu gwarancji jakości. 7 Rozwiązanie Umowy 1. Każda ze Stron Umowy może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli druga Strona rażąco naruszy postanowienia Umowy. 2. Rażące naruszenie postanowień Umowy obejmuje, choć niewyłącznie, następujące przypadki: 1) zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać Umowy, 2) Wykonawca wstrzymał prace bez istotnych przyczyn, gdy nie było upoważnienia do takiego wstrzymania prac przez Zamawiającego, 3) Wykonawca nie usunął wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 4) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności opóźnia się z Wykonaniem przedmiotu Umowy powyżej 10 dni. 3. Jeżeli w czasie realizacji Umowy Zamawiający stwierdzi, że jej kontynuacja jest niecelowa, ma prawo wypowiedzieć Umowę powiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę. 4. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w ust. 1, oraz oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w ust. 3, powinno być złożone na piśmie. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem otrzymania przez drugą Stronę oświadczenia o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy. 5. Z chwilą otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w ust. 1, lub oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca niezwłocznie przerwie realizację pracy. 6. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w ust. 1, lub oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w ust. 3, Strony sporządzą protokół ustalający stopień zaawansowania realizacji Umowy. Poniesione przez Wykonawcę niezbędne i udokumentowane koszty, zaakceptowane przez Zamawiającego i wskazane przez Strony w protokole ustalającym stopień zaawansowania realizacji Umowy, będą płatne przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21 dni od jej otrzymania. Strona 5 z 9

6 8 Prawa autorskie 1. Wykonawca niniejszą Umową, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do prac (opracowania i dokumentacji) powstałych w ramach Umowy, obejmujących prawo do rozporządzania tymi pracami na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 w/w ustawy, a w szczególności do: 1) korzystania na własny użytek, 2) modyfikowania, 3) wielokrotnego publikowania, 4) rozpowszechniania, 5) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 6) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera. 2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu na rzecz osób trzecich. 3. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust Zamawiający niniejszą Umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ust. 1 i 2 nie tylko w kraju, ale również za granicą. 5. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich zgodnie z niniejszym paragrafem zawarte jest w wynagrodzeniu określonym w 4 Umowy. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w 4 niniejszej Umowy, wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych zgodnie z niniejszym paragrafem. 6. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały i nie uzyskają autorskich praw majątkowych do prac powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że opracowania i dokumentacja powstałe w ramach realizacji przedmiotu Umowy nie będą naruszać praw osób trzecich. 7. Założenia lub dane wyjściowe uzyskane od Zamawiającego są własnością Zamawiającego i nie mogą być udostępniane osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 9 Klauzula poufności 1. Wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, zwane dalej Informacjami Chronionymi", mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji prac będących jej przedmiotem. 2. Wykonawca zabezpieczy Informacje Chronione przed dostępem osób trzecich oraz będzie zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w Informacji i nie będzie ich publikował ani udostępniał osobom trzecim w jakikolwiek sposób w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 3. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która jest mu już znana i nie została uznana za poufną, została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego jako informacja, która może zostać ujawniona, należy do informacji powszechnie znanych oraz w sytuacji jeżeli z przepisów powszechnie obowiązujących wynika obowiązek ujawnienia danej informacji. Strona 6 z 9

7 4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych Umową przez jego pracowników, konsultantów oraz podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zawarcia z podwykonawcami oraz konsultantami odrębnych umów lub klauzul w umowach już zawartych, które będą działały jak Umowa co do celu, warunków używania oraz udostępniania Informacji Chronionych. Wykonawca zapewni, że jego pracownicy, pracownicy konsultantów oraz podwykonawców złożą oświadczenia dotyczące ochrony i postępowania z Informacjami Chronionymi według wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wykaz swoich pracowników, konsultantów oraz podwykonawców, którym udostępnił Informacje Chronione uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy oraz umożliwi wgląd w dokumenty potwierdzające podjęcie i zapewnienie środków, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 6. Jeżeli Informacje Chronione jakie powinny być przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy stanowią informacje niejawne podlegające ochronie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182, poz. 1228) wówczas Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie do określenia na piśmie i przekazania Wykonawcy rodzaju informacji niejawnych, do których dostęp ma Wykonawca oraz stosownej klauzuli poufności. 7. W przypadku wskazanym w ust. 6 powyżej, pracownicy Wykonawcy oraz jego konsultanci i podwykonawcy spełnią wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na ich podstawie regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie Zamawiającego, niezbędne do uzyskania dostępu do informacji niejawnych i bezpiecznego przetwarzania tych informacji. 8. Umowa nie obejmuje swoim zakresem przetwarzania danych osobowych pracowników Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) i Wykonawca nie jest uprawniony do takich działań. W przypadku, gdyby okazało się konieczne przetwarzanie danych osobowych, Strony w ciągu 14 dni zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia. 10 Podwykonawstwo 1. Wykonawca ma prawo zlecić wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części osobom trzecim (podwykonawcom) jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osoby trzeciej (podwykonawcy), którą posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy, tak jak za własne działania i zaniechania. 11 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. 2. Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest warunkiem wejścia w życie niniejszej Umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione, w następujących Strona 7 z 9

8 formach: 1) pieniądzu (na rachunek bankowy Zamawiającego), 2) poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 6. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno spełniać łącznie następujące warunki: a) Wystawca (gwarant) powinien posiadać siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; b) Wystawca (gwarant) powinien posiadać ostatnio opublikowaną, długoterminową ocenę ratingową na poziomie BBB lub wyższym, nadaną przez: Standard&Poor s lub Fitch Ratings, lub Baa2 nadana przez Moody s Investors Service Ltd. Wykonawca dostarcza oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania wystawcy (gwaranta) potwierdzające, że wystawca (gwarant) posiada wymaganą ocenę ratingową. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zaakceptować gwarancję wystawioną przez podmiot nie posiadający oceny ratingowej, o której mowa powyżej c) Treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z odpowiednim wzorem gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, określonej w Części III SIWZ i stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Projekt gwarancji przed jej wystawieniem powinien być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji. 7. Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot niż określony w ust. 6 lit. a) i b), z zastrzeżeniem, że gwarancja ta potwierdzona zostanie przez bank lub oddział banku podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym według przepisów prawa polskiego. 8. Część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 70% zostanie zwolniona w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, a pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% zostanie zwolniona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 12 Przedstawiciele Stron 1. W imieniu Zamawiającego sprawy związane z realizacją Umowy, lecz bez prawa zmiany Umowy i zaciągania zobowiązań finansowych, prowadzić będzie:.. 2. Do kierowania realizacją Umowy Wykonawca wyznacza:.. 3. Każda ze Stron może dokonać zmiany swoich przedstawicieli wymienionych w ust.1 i 2 powyżej. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. Strona 8 z 9

9 13 Rozstrzyganie sporów 1. Spory związane z realizacją Umowy, będą rozstrzygane polubownie w drodze prowadzonych w dobrej wierze negocjacji. 2. Strony ustalają, że w przypadku nierozwiązania sporu na drodze polubownej właściwy dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego. 14 Postanowienia końcowe 1. Zamawiający oświadcza, że przeciwdziała wszelkim praktykom korupcyjnym i nadużyciom w Spółce, co polega na stosowaniu zorganizowanych systemowo działań zapobiegawczych. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym przy wykonywaniu niniejszej Umowy. 3. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy, z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz podjąć działania zapobiegawcze 4. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji praw lub obowiązków wynikających z Umowy, ani dokonywać przelewu wierzytelności, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 5. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem 12 ust W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 7. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki : Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres prac, stanowiących przedmiot Umowy, harmonogram realizacji prac Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności Załącznik nr 3 Wzór protokołu odbioru Załącznik nr 4 Wzór gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca Strona 9 z 9

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo