CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z

2 UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią dla siedziby PSE S.A., zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 50001:2011 " zawarta w dniu... roku, w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w (05-520) Konstancinie- Jeziornie, ul. Warszawska 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy ,00 zł, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej Zamawiającym lub PSE S.A. reprezentowaną przez:.. oraz z siedzibą w...ul, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w.... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP:.., kapitał zakładowy zł, kapitał w. wpłacony, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. zwanymi łącznie Stronami, a odrębnie Stroną. 1 Przedmiot Umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wdrażanie or az wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią dla siedziby PSE S.A., zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 50001:2011 ". Realizacja powyższego zadania ma na celu uzyskanie przez PSE S.A. certyfikatu nadawanego przez jednostkę certyfikującą. 2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności wykonanie następujących prac: 1) ETAP I przegląd istniejących rozwiązań i metod zarządzania energią pod kątem ich zgodności z normą ISO 50001; opracowanie polityki energetycznej i innych niezbędnych dokumentów wymaganych w normie ISO 50001; ustalenie, wdrożenie i udokumentowanie procesu planowania energetycznego zgodnie z normą ISO 50001, zawierającego: a) Identyfikację wymagań prawnych i innych, b) Opracowanie przeglądu energetycznego, c) Określenie energii bazowej, d) Identyfikację wskaźników wyniku energetycznego, e) Ustanowienie i udokumentowanie celów i zadań energetycznych oraz działań w zakresie zarządzania energią; ustanowienie i udokumentowanie procesu komunikacji; opracowanie narzędzi do monitorowania, mierzenia i analiz kluczowych charakterystyk funkcjonowania SZE; opracowanie narzędzi sterowania operacyjnego spójnego z polityką energetyczną; przeprowadzenie szkoleń z zakresu SZE (dla zespołu wdrożeniowego SZE, audytorów wewnętrznych, pełnomocnika oraz wszystkich pracowników PSE S.A.), w tym Strona 2 z 9 ki

3 przygotowanie materiałów szkoleniowych dla wszystkich pracowników, materiałów sprawdzających znajomość SZE oraz zebranie i zarchiwizowanie wyników; przeprowadzenie przeglądu energetycznego, wykonanie audytu wewnętrznego/powdrożeniowego wraz z wykonaniem oceny zgodności oraz propozycją obszarów do doskonalenia, działań korygujących lub zapobiegawczych. 2) ETAP II współpraca w trakcie audytu certyfikacyjnego przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą; 3. Szczegółowy zakres prac, stanowiących przedmiot Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy. 4. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z profesjonalną starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami oraz z poszanowaniem wszelkich praw, w tym praw autorskich, osób fizycznych i prawnych. 5. Wykonawca zapewnia uzyskanie przez Zamawiającego certyfikatu ISO 50001, pod warunkiem zastosowania się przez Zamawiającego do wytycznych formułowanych w toku realizacji przedmiotu Umowy. 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywny wynik audytu certyfikującego, o ile jego przyczyną było: 1) postępowanie Zamawiającego niezgodne z zatwierdzonym SZE, 2) niewdrożenie przez Zamawiającego zaleceń Wykonawcy przedstawionych w formie pisemnej w raporcie z audytu wewnętrznego. 7. Strony zobowiązane są do współdziałania w procesie realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności do udzielania sobie wzajemnie informacji istotnych dla realizacji Umowy. 2 Terminy realizacji prac 1. Termin wykonania przedmiotu Umowy wynosi 14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 2. Harmonogram rzeczowy realizacji prac oraz terminy realizacji etapów prac zostały określone w Załączniku nr 1 do Umowy. 3. Zamawiający w razie uzasadnionej konieczności dopuszcza modyfikacje harmonogramu prac. Wszelkie modyfikacje harmonogramu prac wymagają dla swej ważności pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. 4. W przypadku nieuzyskania przez PSE S.A. certyfikatu SZE zgodnego z normą ISO 5001 nadawanego przez jednostkę certyfikującą w terminie określonym w ust. 1, Strony przedłużą termin wykonania przedmiotu Umowy. 3 Odbiory prac 1. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić Zamawiającemu wykonanie przedmiotu Umowy/etapu do odbioru. 2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy/etapu na podstawie protokołu odbioru sporządzonego według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 3. Z zastrzeżeniem 4 ust.5 Umowy, odbiór powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Niedokonanie odbioru z wyłącznej winy Zamawiającego, przy braku uwag zgłoszonych do przedmiotu odbioru, uprawnia Wykonawcę do sporządzenia jednostronneg o protokołu odbioru, który stanowić będzie podstawę dokonania rozliczenia. 4. Z zastrzeżeniem 4 ust.5 Umowy, za termin wykonania przedmiotu Umowy/etapu uznaje się Strona 3 z 9

4 datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń albo datę sporządzenia przez Wykonawcę jednostronnego protokołu odbioru. 5. Jeżeli podczas odbioru prac zostaną stwierdzone wady, Wykonawca naprawi wady lub usunie niezgodności w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 4 Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w 1, Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości. złotych netto (słownie:.złotych), w tym za wykonanie przedmiotu Umowy w ramach poszczególnych etapów, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy wynagrodzenie określone poniżej: 1) etap I -.złotych netto (słownie:...złotych netto),[70% wynagrodzenia] 2) etap II -.złotych netto (słownie:...złotych netto),[30% wynagrodzenia] 2. Do powyższego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującym przepisami w dacie wystawienia faktury. 3. Wynagrodzenie ustalone w niniejszej Umowie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie będzie podlegać korektom. Wykonawca przed złożeniem swej oferty i przed zawarciem Umowy ocenił na swoje wyłączne ryzyko, istniejący poziom cen i obowiązujące w kraju podatki i opłaty, mające wpływ na jego wynagrodzenie oraz oszacował wszystkie zmiany w tym zakresie, które mogą nastąpić w okresie realizacji Umowy i uwzględnił je ustalaj ąc swoje wynagrodzenie. 4. Z zastrzeżeniem ust.5, wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy/etap będzie płatne na podstawie wystawionej faktury VAT odrębnie za każdy zrealizowany etap prac każdorazowo po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający dokona płatności w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 5. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń obejmującego prace zrealizowane w etapie II przez Zamawiającego, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT, nastąpi po uzyskaniu pozytywnej oceny jednostki certyfikującej. Negatywny wynik audytu certyfikującego stanowi podstawę do odmowy wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy za etap II, z zastrzeżeniem postanowień 1 ust. 6 niniejszej Umowy. 5 Kary umowne 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy/etapu Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 2. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającej 10 dni, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 Umowy. 3. W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady zgłoszonej podczas odbioru Umowy/etapu lub w okresie gwarancyjnym, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Strona 4 z 9

5 Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 Umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 6. Kara umowna może być potrącona z wynagrodzenia, o którym mowa w 4 Umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w 11 Umowy. 6 Gwarancja Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane opracowanie i dokumenty w ramach niniejszej Umowy, tj. na poprawność ich wykonania, funkcjonalność i przydatność do umówionego celu, na okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego bez zastrze żeń. Wykonawca w okresie gwarancji jakości zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad prac, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wady prac zgłoszone w okresie gwarancji jakości będą usunięte przez Wykonawcę niezależnie od upływu okresu gwarancji jakości. 7 Rozwiązanie Umowy 1. Każda ze Stron Umowy może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli druga Strona rażąco naruszy postanowienia Umowy. 2. Rażące naruszenie postanowień Umowy obejmuje, choć niewyłącznie, następujące przypadki: 1) zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać Umowy, 2) Wykonawca wstrzymał prace bez istotnych przyczyn, gdy nie było upoważnienia do takiego wstrzymania prac przez Zamawiającego, 3) Wykonawca nie usunął wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 4) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności opóźnia się z Wykonaniem przedmiotu Umowy powyżej 10 dni. 3. Jeżeli w czasie realizacji Umowy Zamawiający stwierdzi, że jej kontynuacja jest niecelowa, ma prawo wypowiedzieć Umowę powiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę. 4. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w ust. 1, oraz oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w ust. 3, powinno być złożone na piśmie. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem otrzymania przez drugą Stronę oświadczenia o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy. 5. Z chwilą otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w ust. 1, lub oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca niezwłocznie przerwie realizację pracy. 6. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w ust. 1, lub oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w ust. 3, Strony sporządzą protokół ustalający stopień zaawansowania realizacji Umowy. Poniesione przez Wykonawcę niezbędne i udokumentowane koszty, zaakceptowane przez Zamawiającego i wskazane przez Strony w protokole ustalającym stopień zaawansowania realizacji Umowy, będą płatne przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21 dni od jej otrzymania. Strona 5 z 9

6 8 Prawa autorskie 1. Wykonawca niniejszą Umową, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do prac (opracowania i dokumentacji) powstałych w ramach Umowy, obejmujących prawo do rozporządzania tymi pracami na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 w/w ustawy, a w szczególności do: 1) korzystania na własny użytek, 2) modyfikowania, 3) wielokrotnego publikowania, 4) rozpowszechniania, 5) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 6) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera. 2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu na rzecz osób trzecich. 3. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust Zamawiający niniejszą Umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ust. 1 i 2 nie tylko w kraju, ale również za granicą. 5. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich zgodnie z niniejszym paragrafem zawarte jest w wynagrodzeniu określonym w 4 Umowy. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w 4 niniejszej Umowy, wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych zgodnie z niniejszym paragrafem. 6. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały i nie uzyskają autorskich praw majątkowych do prac powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że opracowania i dokumentacja powstałe w ramach realizacji przedmiotu Umowy nie będą naruszać praw osób trzecich. 7. Założenia lub dane wyjściowe uzyskane od Zamawiającego są własnością Zamawiającego i nie mogą być udostępniane osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 9 Klauzula poufności 1. Wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, zwane dalej Informacjami Chronionymi", mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji prac będących jej przedmiotem. 2. Wykonawca zabezpieczy Informacje Chronione przed dostępem osób trzecich oraz będzie zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w Informacji i nie będzie ich publikował ani udostępniał osobom trzecim w jakikolwiek sposób w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 3. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która jest mu już znana i nie została uznana za poufną, została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego jako informacja, która może zostać ujawniona, należy do informacji powszechnie znanych oraz w sytuacji jeżeli z przepisów powszechnie obowiązujących wynika obowiązek ujawnienia danej informacji. Strona 6 z 9

7 4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych Umową przez jego pracowników, konsultantów oraz podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zawarcia z podwykonawcami oraz konsultantami odrębnych umów lub klauzul w umowach już zawartych, które będą działały jak Umowa co do celu, warunków używania oraz udostępniania Informacji Chronionych. Wykonawca zapewni, że jego pracownicy, pracownicy konsultantów oraz podwykonawców złożą oświadczenia dotyczące ochrony i postępowania z Informacjami Chronionymi według wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wykaz swoich pracowników, konsultantów oraz podwykonawców, którym udostępnił Informacje Chronione uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy oraz umożliwi wgląd w dokumenty potwierdzające podjęcie i zapewnienie środków, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 6. Jeżeli Informacje Chronione jakie powinny być przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy stanowią informacje niejawne podlegające ochronie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182, poz. 1228) wówczas Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie do określenia na piśmie i przekazania Wykonawcy rodzaju informacji niejawnych, do których dostęp ma Wykonawca oraz stosownej klauzuli poufności. 7. W przypadku wskazanym w ust. 6 powyżej, pracownicy Wykonawcy oraz jego konsultanci i podwykonawcy spełnią wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na ich podstawie regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie Zamawiającego, niezbędne do uzyskania dostępu do informacji niejawnych i bezpiecznego przetwarzania tych informacji. 8. Umowa nie obejmuje swoim zakresem przetwarzania danych osobowych pracowników Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) i Wykonawca nie jest uprawniony do takich działań. W przypadku, gdyby okazało się konieczne przetwarzanie danych osobowych, Strony w ciągu 14 dni zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia. 10 Podwykonawstwo 1. Wykonawca ma prawo zlecić wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części osobom trzecim (podwykonawcom) jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osoby trzeciej (podwykonawcy), którą posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy, tak jak za własne działania i zaniechania. 11 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. 2. Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest warunkiem wejścia w życie niniejszej Umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione, w następujących Strona 7 z 9

8 formach: 1) pieniądzu (na rachunek bankowy Zamawiającego), 2) poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 6. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno spełniać łącznie następujące warunki: a) Wystawca (gwarant) powinien posiadać siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; b) Wystawca (gwarant) powinien posiadać ostatnio opublikowaną, długoterminową ocenę ratingową na poziomie BBB lub wyższym, nadaną przez: Standard&Poor s lub Fitch Ratings, lub Baa2 nadana przez Moody s Investors Service Ltd. Wykonawca dostarcza oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania wystawcy (gwaranta) potwierdzające, że wystawca (gwarant) posiada wymaganą ocenę ratingową. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zaakceptować gwarancję wystawioną przez podmiot nie posiadający oceny ratingowej, o której mowa powyżej c) Treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z odpowiednim wzorem gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, określonej w Części III SIWZ i stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Projekt gwarancji przed jej wystawieniem powinien być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji. 7. Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot niż określony w ust. 6 lit. a) i b), z zastrzeżeniem, że gwarancja ta potwierdzona zostanie przez bank lub oddział banku podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym według przepisów prawa polskiego. 8. Część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 70% zostanie zwolniona w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, a pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% zostanie zwolniona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 12 Przedstawiciele Stron 1. W imieniu Zamawiającego sprawy związane z realizacją Umowy, lecz bez prawa zmiany Umowy i zaciągania zobowiązań finansowych, prowadzić będzie:.. 2. Do kierowania realizacją Umowy Wykonawca wyznacza:.. 3. Każda ze Stron może dokonać zmiany swoich przedstawicieli wymienionych w ust.1 i 2 powyżej. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. Strona 8 z 9

9 13 Rozstrzyganie sporów 1. Spory związane z realizacją Umowy, będą rozstrzygane polubownie w drodze prowadzonych w dobrej wierze negocjacji. 2. Strony ustalają, że w przypadku nierozwiązania sporu na drodze polubownej właściwy dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego. 14 Postanowienia końcowe 1. Zamawiający oświadcza, że przeciwdziała wszelkim praktykom korupcyjnym i nadużyciom w Spółce, co polega na stosowaniu zorganizowanych systemowo działań zapobiegawczych. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym przy wykonywaniu niniejszej Umowy. 3. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy, z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz podjąć działania zapobiegawcze 4. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji praw lub obowiązków wynikających z Umowy, ani dokonywać przelewu wierzytelności, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 5. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem 12 ust W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 7. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki : Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres prac, stanowiących przedmiot Umowy, harmonogram realizacji prac Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności Załącznik nr 3 Wzór protokołu odbioru Załącznik nr 4 Wzór gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca Strona 9 z 9

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA zawarta w dniu... roku, w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... w Konstancin-Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy:

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu r. pomiędzy spółką: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (05-520), przy ul. Warszawskiej 156 wpisaną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy spółką: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (05-520), przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta w dniu roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: UMOWA NR. zawarta w dniu...2015 roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy:

zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: UMOWA Nr.. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy: Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Turystycznych sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, 40-951, Al. Korfantego 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu......... 2016 roku w Krotoszycach pomiędzy Gminą Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, NIP 691-10-74-207,

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr I-I

Umowa nr I-I Zawarta w dniu 18.05.2016 r. w Gorzycach Umowa nr I-I.2151.22.2016 pomiędzy: Gminą Gorzyce, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gorzyce Leszek Surdy, zwaną dalej Zleceniodawcą a., zwaną dalej Zleceniobiorcą.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwana dalej Umową zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. zwana dalej Umową zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zwana dalej Umową zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000092539

Bardziej szczegółowo

NA WYKONANIE ZADANIA: DOSTAWA WRAZ Z IMPLEMENTACJĄ SYSTEMU ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI MOBILNYMI (ZUM)

NA WYKONANIE ZADANIA: DOSTAWA WRAZ Z IMPLEMENTACJĄ SYSTEMU ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI MOBILNYMI (ZUM) Projekt UMOWA nr.. NA WYKONANIE ZADANIA: DOSTAWA WRAZ Z IMPLEMENTACJĄ SYSTEMU ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI MOBILNYMI (ZUM) Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. r. pomiędzy UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Gminą Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich, przy ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu zawarta w dniu UMOWA w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr /2013 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu......... 2016 roku w Krotoszycach pomiędzy Gminą Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, NIP 691-10-74-207,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: EPC S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wojciecha Górskiego 9, kod pocztowy: 00-033, kapitał zakładowy w całości wpłacony: 4 666 100 zł, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Projekt cz. 2 UMOWA NR. W dniu. r. w Warszawie pomiędzy:

Projekt cz. 2 UMOWA NR. W dniu. r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA NR Projekt cz. 2 W dniu. r. w Warszawie pomiędzy: Agencją Mienia Wojskowego ul. Nowowiejska 26a, 00-911 Warszawa, Oddział Regionalny w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, 04-247

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Część IV WZÓR UMOWY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Część IV WZÓR UMOWY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Część IV WZÓR UMOWY Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony 1 - WZÓR - UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: WDROZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą,

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą, Załącznik nr 3 UMOWA Nr /2016 Zawarta w dniu.. 2016 r. w Lublińcu w oparciu o postępowanie publiczne przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 15/MNN/A/KR2/ZO/2014

UMOWA NR 15/MNN/A/KR2/ZO/2014 15/MNN/A/KR2/ZO/2014 ZAŁ.NR 2 DO SIWZ UMOWA NR PROJEKT na wykonanie pomiarów elektrycznych wraz z usunięciem ewentualnych usterek w obiektach pocztowych w regionie małopolskim wymienionych w załączniku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pod nazwą.: Opracowanie dokumentu pt.: "Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne. zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową zawarta w dniu..w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... na Zakup usługi wsparcia technicznego na macierz dyskową NetApp model FAS-3140 i model FAS-2050 do r.

UMOWA nr... na Zakup usługi wsparcia technicznego na macierz dyskową NetApp model FAS-3140 i model FAS-2050 do r. UMOWA nr... na Zakup usługi wsparcia technicznego na macierz dyskową NetApp model FAS-3140 i model FAS-2050 do 31.12.2016r. Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy spółkami: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 zawarta w Koszalinie w dniu.. roku pomiędzy: ENERGA-OPERATOR SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ wzór umowy UMOWA nr zawarta w Nysie, w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Nysa, z siedzibą przy ul. Kolejowej 15, 48-300 Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Dostarczenie w ramach Programu Korzyści Pracowniczych usług w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:. a firmą., zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Zawarta w dniu. r. w Niepołomicach pomiędzy: Wodociągi Niepołomice spółką z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo