Zarządzenie nr 49/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 15 września 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 49/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 15 września 2014 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 49/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 15 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia w życie Instrukcji dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania kasacji składników majątkowych oraz gospodarki przedmiotami zbędnymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także trybu zgłaszania utraty lub zniszczenia składników majątku Na podstawie 35 ust. 2 Statutu UEP z dnia 18 listopada 2011 roku wprowadzam 1 INSTRUKCJĘ DOTYCZĄCĄ ZASAD I TRYBU PRZEPROWADZANIA KASACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH I GOSPODARKI PRZEDMIOTAMI ZBĘDNYMI NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU, A TAKŻE TRYBU ZGŁASZANIA UTRATY LUB ZNISZCZENIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku. 2 3 Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc: Zarządzenie nr 54/2011 Rektora UEP z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania kasacji składników majątkowych oraz gospodarki przedmiotami zbędnymi na UEP; Zarządzenie nr 55/2013 Rektora UEP z dnia 20 września 2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 54/2011 Rektora UEP z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania kasacji składników majątkowych oraz gospodarki przedmiotami zbędnymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Za wykonanie i nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia czynię odpowiedzialnym kanclerza. 4 REKTOR (prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP)

2 I N S T R U K C J A dotycząca zasad i trybu przeprowadzania kasacji składników majątkowych i gospodarki przedmiotami zbędnymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także trybu zgłaszania utraty lub zniszczenia składników majątku W oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.) oraz Zarządzenie nr 31/2012 Rektora UEP z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej, Zarządzenie nr 12/2009 Rektora UEP z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie gospodarowania sprzętem komputerowym i innymi urządzeniami znajdującymi się na UEP niezależnie od źródeł ich finansowania, Zarządzenia nr 101/2009 Rektora z UEP z dnia 15 września 2009 roku w sprawie gospodarki składnikami majątku trwałego, wyposażenia i materiałami ustalam, co następuje: Rozdział I Instrukcja dotycząca zasad i trybu przeprowadzania kasacji składników majątkowych i gospodarki przedmiotami zbędnymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Pod pojęciem kasacji, w ujęciu niniejszej Instrukcji, rozumie się wyksięgowanie ze stanu danej jednostki/komórki organizacyjnej składników majątku uczelnianego niewykorzystywanych, nieprzydatnych, przestarzałych lub podlegających wymianie, a w odniesieniu do nośników informacji oraz dokumentów przekazanie ich do likwidacji Ocenę wniosków kasacyjnych dotyczących składników majątku uczelnianego oraz nośników informacji i dokumentów przeprowadza Komisja Kasacyjna. Komisja działa w składzie co najmniej trzyosobowym, w tym przewodniczący albo jego zastępca. 2. Członków Komisji Kasacyjnej powołuje i odwołuje kanclerz UEP. Członkowie Komisji są powoływani maksymalnie na trzy lata. Członkami Komisji mogą być jedynie pracownicy Uczelni. Z dniem rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, wygasa członkostwo danej osoby w Komisji. Komisja działa również w oparciu o zapisy Zarządzenia nr 101/2009 Rektora z UEP z dnia 15 września 2009 roku w sprawie gospodarki składnikami majątku trwałego, wyposażenia i materiałami. 1. Wnioski o przeprowadzenie kasacji: 3 a) sprzętu komputerowego i wyposażenia dotyczącego urządzeń elektronicznych należy składać w Dziale ds. Aparatury, b) pozostałych składników majątku UEP należy składać w Dziale Administracyjno- Eksploatacyjnym. Wniosek powinien być sporządzony w 2 egzemplarzach jeden dla Działu ds. Aparatury albo Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego, drugi dla jednostki organizacyjnej wnioskującej o kasację.

3 2. Wnioski o kasację składników majątkowych składa się na druku Wniosek kasacyjny, stanowiącym załącznik do niniejszej Instrukcji, do Działu ds. Aparatury albo Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego. 3. Dział ds. Aparatury albo Dział Administracyjno-Eksploatacyjny potwierdza na kserokopii wniosku o kasację przejęcie tylko tych składników majątkowych, które przed skasowaniem wymagają uzyskania orzeczenia o stopniu zużycia. 4. Jednostka organizacyjna wnioskująca o kasację zobowiązana jest (na wniosku) potwierdzić w Dziale Ewidencji Majątku stan ewidencyjny i wartość składników majątku przeznaczonych do kasacji. 5. Wnioski kasacyjne bezwzględnie muszą być składane przed fizycznym zlikwidowaniem składnika majątku. W przypadku gdy jednostka organizacyjna nie złożyła lub sporządziła za późno wniosek kasacyjny należy napisać pismo wyjaśniające do kanclerza UEP o przyczynie zaistniałej sytuacji. Po zaakceptowaniu wyjaśnienia następują dalsze procedury kasacyjne. 6. W przypadku kasacji komputerów, innego sprzętu komputerowego i urządzeń elektronicznych komórka organizacyjna przekazująca sprzęt do kasacji zobowiązana jest uzyskać orzeczenie określające zużycie składników majątku (dalej orzeczenie ). 7. W odniesieniu do składników majątkowych, których wartość ewidencyjna nie przekracza dwukrotnie kwoty decydującej o uznaniu przedmiotu majątkowego za środek trwały orzeczenie wydają zgodnie z kompetencjami Dział ds. Aparatury, Dział Techniczny oraz serwis centrali telefonicznej. 8. W przypadku gdy wartość składnika majątku przekracza dwukrotnie kwotę decydującą o uznaniu przedmiotu majątkowego za środek trwały, na zlecenie odpowiednio: Działu ds. Aparatury, Działu Technicznego albo Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego, orzeczenie określające zużycie składnika majątku wydaje wykwalifikowany rzeczoznawca, serwis lub rzeczoznawca własny, za zgodą rektora lub kanclerza (zgodnie z zapisami 6 poniżej). 9. Przy określaniu właściwości do wydania orzeczenia bierze się pod uwagę wartość aparatury i urządzeń lub sprzętu w dniu przyjęcia go do ewidencji środków trwałych, z tym że jeśli wartość sprzętu, urządzeń lub aparatury uległa następnie zwiększeniu (przeszacowaniu), przyjmuje się wartość większą. 10. Orzeczenie powinno w przypadku komputerów lub aparatury zawierającej nośniki danych zawierać wykaz podzespołów zawierających nośniki wraz z numerami fabrycznymi tych podzespołów. 11. W orzeczeniu powinny być umieszczone uwagi o ewentualnym zakwalifikowaniu składników majątku, podzespołów i części do dalszego ich wykorzystania na Uczelni. 12. W przypadku kasacji dokumentów i wszelkiego rodzaju nośników danych wniosek o przeprowadzenie kasacji składa się na obowiązującym druku zapotrzebowania na usługi, dostawy i roboty budowlane zamawiane przez Uczelnię. 13. Do momentu otrzymania protokołu kasacyjnego składniki kasowanego majątku pozostają w gestii jednostki wnioskującej o kasację. 4 Dział ds. Aparatury albo Dział Administracyjno-Eksploatacyjny rejestruje kompletny (z orzeczeniem, jeżeli jest wymagane, oraz z potwierdzeniem stanu ewidencyjnego) wniosek, a następnie przekazuje go przewodniczącemu Komisji Kasacyjnej do rozpatrzenia.

4 5 1. Komisja Kasacyjna, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania z Działu ds. Aparatury albo Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego wniosku kasacyjnego, jest zobowiązana dokonać oględzin środków trwałych i przedmiotów nietrwałych postawionych w stan likwidacji. 2. Na podstawie złożonych wniosków kasacyjnych, załączonych orzeczeń określających stopień zużycia oraz przeprowadzonych oględzin przewodniczący Komisji Kasacyjnej przekazuje do Działu ds. Aparatury albo Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego listę składników majątku, które mogą być zagospodarowane przez inne jednostki organizacyjne. Według tej listy Dział ds. Aparatury albo Dział Administracyjno- Eksploatacyjny przygotowuje ogłoszenie, o którym mowa w 10 poniżej. Po przeprowadzeniu procedury określonej w 10, Dział ds. Aparatury albo Dział Administracyjno-Eksploatacyjny przekazuje do Komisji Kasacyjnej listę przedmiotów oddanych do dyspozycji innym jednostkom organizacyjnym oraz listę przedmiotów, które nie zostały rozdysponowane. 3. Obowiązkiem Komisji Kasacyjnej jest ustalenie przyczyn i okoliczności ewentualnego przedwczesnego zużycia lub zniszczenia składnika majątku, jeżeli takie miało miejsce. 4. Z przeprowadzonych czynności Komisja Kasacyjna sporządza protokół wraz z ustaleniem wniosków dotyczących dalszego postępowania z przedmiotem zgłoszonym do likwidacji. 5. Przedmioty zgłoszone do likwidacji mogą zostać: a) zakwalifikowane do dalszego zagospodarowania przez jednostki organizacyjne UEP zgodnie z 10 niniejszej Instrukcji, b) zakwalifikowane do sprzedaży zgodnie z 13 niniejszej Instrukcji, c) przekazane na złom, d) przekazane do rozbiórki lub utylizacji jako odpad, e) przekazane na sprzedaż na warunkach preferencyjnych jednostkom sektora finansów publicznych bądź innym jednostkom na działalność pożytku społecznego. 6. Komisja Kasacyjna sporządza protokół kasacyjny, według załączonego wzoru: a) w 4 egzemplarzach w przypadku środków trwałych, po jednym dla: Działu Ewidencji Majątku wraz z kompletem dokumentów; Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego albo Działu ds. Aparatury; jednostki wnioskującej o likwidację składników majątkowych; aa. b) w 3 egzemplarzach w przypadku przedmiotów niskocennych, po jednym dla: Działu Ewidencji Majątku wraz z kompletem dokumentów; jednostki wnioskującej o likwidację składników majątkowych; aa. 7. Dział ds. Aparatury albo Dział Administracyjno-Eksploatacyjny po otrzymaniu zatwierdzonego przez kanclerza lub rektora protokołu kasacyjnego, w którym zakwalifikowano składniki majątku do sprzedaży, występuje do Komisji Wyceny

5 Składników Majątkowych z wnioskiem o wycenę przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży. 8. W przypadku uznania chwilowej nieprzydatności przedmiotów u dotychczasowego użytkownika, sprzęt może być przekazany odpowiednio do magazynów Działu Eksploatacji Wieżowca, Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego albo Działu ds. Aparatury do depozytu, na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej. Magazyn pisemnie potwierdza przyjęcie składnika majątku, a kopie tego przyjęcia otrzymuje jednostka przekazująca. 9. Przed przekazaniem osobom trzecim składnika majątku zawierającego dane prawnie chronione (np. osobowe czy stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa) dane te powinny być usunięte w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. Jeżeli takie usunięcie nie jest możliwe wówczas należy dokonać zniszczenia składnika majątkowego. Stosowne decyzje w tym zakresie podejmuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji UEP w razie konieczności w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Czynności te są podejmowane w oparciu o informacje zawarte we wniosku kasacyjnym. 6 Decyzję w sprawie kasacji składników majątkowych podejmuje kanclerz albo zastępca kanclerza w trybie i na zasadach określonych przepisami prawnymi, do wysokości 6 tys. euro, a w przypadku gdy wartość składników majątkowych przekracza tę kwotę po uzyskaniu zgody rektora. 7 Dział Administracyjno-Eksploatacyjny albo Dział ds. Aparatury na podstawie protokołu kasacyjnego wystawiają w ciągu 14 dni dowód LT, który po jednym egzemplarzu otrzymują komórki organizacyjne wymienione w 5 ust Na podstawie dostarczonych protokołów kasacyjnych wraz z dowodami LT Dział Ewidencji Majątku w terminie 14 dni od otrzymania protokołu, dokonuje wyksięgowania zlikwidowanych przedmiotów Za fizyczną likwidację w zależności od rodzaju składnika majątkowego, odpowiedzialni są odpowiednio kierownicy Działu ds. Aparatury, Działu Administracyjno- Eksploatacyjnego, Działu Eksploatacji Wieżowca i Domów Studenckich. 2. Niszczenie nośników danych Dział Administracyjno-Eksploatacyjny zleca firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia i atesty. Przeprowadzenie niszczenia nośników danych przewodniczący Komisji Kasacyjnej potwierdza w protokole kasacyjnym przygotowanym na podstawie odpowiednich dokumentów otrzymanych od firmy dokonującej niszczenia W przypadku przeznaczenia likwidowanych części majątku do dalszego wykorzystywania przez jednostki organizacyjne Uczelni, Dział ds. Aparatury albo Dział Administracyjno-Eksploatacyjny przekazuje informację do wiadomości pracowników Uczelni, poprzez umieszczenie odpowiedniego zawiadomienia na stronie internetowej Uczelni, o możliwości zagospodarowania tych składników, zgodnie z 5 ust. 2 niniejszej Instrukcji.

6 2. W sytuacji, gdy zagospodarowaniem składnika majątkowego zainteresowanych jest więcej jednostek organizacyjnych niż jedna, decyzję o przydziale wydaje kanclerz, po uprzednim uzyskaniu opinii odpowiednio z Działu ds. Aparatury albo Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego o stanie majątkowym i potrzebach wnioskujących jednostek. 3. W przypadku braku zainteresowania przejęciem zgłoszonych do rozdysponowania składników majątkowych, po upływie 14 dni od daty umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, Dział ds. Aparatury albo Dział Administracyjno-Eksploatacyjny przekazuje wykaz pozostałych składników majątku do Komisji Kasacyjnej celem przeprowadzenia procedur likwidacyjnych Komisję Wyceny Składników Majątkowych powołuje kanclerz. Członkowie Komisji są powoływani maksymalnie na trzy lata. Członkami Komisji mogą być jedynie pracownicy Uczelni. Z dniem rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy wiążącego członka Komisji z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu wygasa członkostwo danej osoby w Komisji. 2. Komisja działa w składzie co najmniej trzyosobowym, w tym przewodniczący albo jego zastępca. 3. Przewodniczący Komisji jest upoważniony do zasięgania opinii osób trzecich, o ile jest niezbędna ich porada w zakresie prawidłowej wyceny. 4. Celem działania Komisji jest wycena: a) środków trwałych i aparatury przy uwzględnieniu czasookresu użytkowania i stopnia zużycia środków zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 101/2009 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie gospodarki składnikami majątku trwałego, wyposażenia i materiałami; b) środków trwałych i aparatury, przedmiotów niepełnowartościowych zakwalifikowanych przez Komisję Kasacyjną do sprzedaży; c) części bądź podzespołów w celu umniejszenia wartości księgowej zestawów posiadających wspólny numer ewidencyjny. 5. Wycena powinna odbyć się w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od momentu otrzymania wniosku. 12 Do zadań Komisji Wyceny Składników Majątkowych należy: 1. Dokonanie oględzin przedmiotów zgłoszonych do wyceny. 2. Wycena wartości przedmiotu w oparciu o jego cenę nabycia pomniejszoną o stopień zużycia. 3. Sporządzenie protokołu wyceny i przekazanie go jednostce wnioskującej o dokonanie szacunku. Wzór protokołu wyceny stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 4. Przedstawianie protokołów wyceny do zatwierdzenia kanclerzowi albo zastępcy kanclerza.

7 13 1. Zatwierdzony protokół wyceny Komisja Wyceny Składników Majątkowych przekazuje do Działu ds. Aparatury albo Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego albo w przypadku sytuacji określonej w 11 ust. 4 lit. c) do jednostki wnioskującej o wycenę. 2. Na podstawie protokołu wyceny Dział ds. Aparatury albo Dział Administracyjno- Eksploatacyjny przygotowuje i umieszcza na stronie internetowej Uczelni ogłoszenie z ofertą sprzedaży likwidowanych składników majątku. 3. W przypadku gdy ofertą kupna danego przedmiotu określonego w ofercie sprzedaży, zainteresowanych jest więcej niż jeden podmiot, kanclerz, na wniosek Działu ds. Aparatury albo Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego, podejmuje decyzję o przeprowadzeniu licytacji. Kanclerz określa warunki licytacji, w tym w szczególności termin składania ofert, zasady dopuszczenia do licytacji, możliwości zawieszenia licytacji, możliwości odstąpienia od zawarcia umowy, cenę minimalną, za którą planuje sprzedać dany przedmiot. W przypadku sprzedaży przedmiotów w drodze licytacji, wycena określona przez Komisję Wyceny Składników Majątkowych jest ceną wywoławczą. 4. W przypadku braku zainteresowania kupnem zgłoszonych do sprzedaży składników majątkowych po 14 dniach Dział ds. Aparatury albo Dział Administracyjno- Eksploatacyjny występuje do kanclerza o zgodę na przeszacowanie (do 50%) przyjętej ceny wywoławczej danego przedmiotu i ponownie przekazuje go do sprzedaży. Po dalszych 14 dniach braku zainteresowania nabyciem oferowanych przedmiotów kanclerz na wniosek Działu ds. Aparatury albo Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego może zakwalifikować przedmioty do złomowania, wyrzucenia albo utylizacji W przypadku sprzedania składnika majątkowego Dział ds. Aparatury albo Dział Administracyjno-Eksploatacyjny występuje do Działu Finansowego o wystawienie faktury. Osoba nabywająca, po uregulowaniu płatności, otrzymuje, za potwierdzeniem odbioru, z Działu ds. Aparatury albo Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego zakupiony składnik majątkowy. 2. W przypadku wydania sprzedanego składnika majątku Uczelni pracownik Działu ds. Aparatury albo Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego zobowiązany jest zlikwidować (usunąć) numer inwentarzowy. 15 Całą dokumentację dotyczącą kasacji oraz sprzedaży prowadzi i przechowuje w zależności od rodzaju składnika majątkowego Dział ds. Aparatury albo Dział Administracyjno- Eksploatacyjny.

8 Rozdział II Instrukcja dotycząca trybu zgłaszania utraty lub zniszczenia składników majątku Ustala się następujące zasady zabezpieczania składników majątku ruchomego Uczelni przed kradzieżą i zniszczeniem: 1) przed rozpoczęciem pracy pracownik pobiera klucze do pomieszczenia, w którym pracuje, w portierni danego budynku, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem, 2) po zakończeniu pracy pracownik oddaje klucz w portierni, co zostaje odnotowane przez osobę dyżurującą w portierni, 3) pomieszczenie służbowe, w którym pracownik chwilowo nie przebywa oraz po zakończeniu pracy, powinno być należycie zabezpieczone (m.in. poprzez pozamykanie okien, wyłączenie światła, sprzętów elektronicznych) i zamykane na klucz. 2. Obowiązek należytej troski o ochronę przed utratą lub zniszczeniem składników mienia przeznaczonego do użytku poza Uczelnią (zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 12/2009 Rektora UEP z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie gospodarowania sprzętem komputerowym i innymi urządzeniami znajdującymi się na UEP niezależnie od źródeł ich finansowania) spoczywa na pracowniku, któremu sprzęt taki powierzono. 3. W przypadku stwierdzenia utraty lub zniszczenia składnika majątkowego będącego na wyposażeniu danej jednostki organizacyjnej lub pobranego przez pracownika za potwierdzeniem na rewersie (wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2009 Rektora UEP) kierownik jednostki organizacyjnej zgłasza niezwłocznie ten fakt na piśmie kanclerzowi UEP. 4. Kanclerz wyznacza skład osobowy Komisji, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające celem ustalenia przyczyny i/lub osoby winnej utraty albo zniszczenia mienia. Wnioski z postępowania oraz propozycję wyegzekwowania odpowiedzialności materialnej w myśl przepisów Kodeksu pracy przewodniczący Komisji przedstawia kanclerzowi w formie pisemnej. 5. W przypadku stwierdzenia w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 4 powyżej, utraty lub zniszczenia majątku ruchomego z winy pracownika zobowiązany jest on do pokrycia szkody w wartości odtworzeniowej. 6. W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych. 7. Dokonywanie przeniesień majątkowych składników wyposażenia między jednostkami organizacyjnymi Uczelni lub poza teren Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z pominięciem wymaganej procedury, jest niedopuszczalne. Skutki prawne i finansowe związane z utratą lub zniszczeniem mienia powstałe w takiej sytuacji ponoszą pracownik lub pracownicy, którzy dokonali nieuprawnionego przeniesienia majątku ruchomego. REKTOR (prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP)

9 WNIOSEK KASACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49/2014 Rektora UEP z dnia 15 września 2014 roku Poznań, dnia Dział ds. Aparatury / Dział Administracyjno-Eksploatacyjny* w miejscu... wnosi o przeprowadzenie kasacji niżej wymienionych (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) składników wyposażenia ze względu na znaczne zużycie i nieprzydatność do dalszego użytkowania: Lp. Nazwa przedmiotu Nr inwentarzowy Rok zakupu Cena zakupu Ilość Wartość księgowa (netto) Określenie miejsca użytkowania Potwierdzenie DEM Proszę Dział Techniczny / Dział ds. Aparatury / serwis centrali telefonicznej* o wydanie opinii / uzyskanie orzeczenia rzeczoznawcy*. Informuję, iż składniki majątku wymienione powyżej:* a) zawierają dane prawnie chronione, które muszą być usunięte albo zniszczone w sposób uniemożliwiający odtworzenie i proszę Administratora Bezpieczeństwa Informacji o podjęcie decyzji w sprawie dalszej procedury, b) nie zawierają danych prawnie chronionych... (podpis kierownika jednostki / komórki organizacyjnej) * niepotrzebne skreślić

10 Ocena stanu technicznego i stopnia zużycia sprzętu (lub załączone orzeczenia) Na zlecenie... na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) przeprowadzono ocenę stanu technicznego i stopnia zużycia następującego sprzętu: Stwierdza się, co następuje... Stopień zużycia: (podpis pracownika DSA, DT lub serwisu centrali telefonicznej) Zalecenia dotyczące konieczności fizycznego zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym odtworzenie danych prawnie chronionych.. (podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji)

11 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/2014 Rektora UEP z dnia 15września 2014 roku PROTOKÓŁ KASACYJNY sporządzony dnia... Wniosek o przeprowadzenie kasacji złożono w Dziale ds. Aparatury / Dziale Administracyjno-Eksploatacyjnym* pod numerem... I. Kasację przeprowadziła Komisja Kasacyjna w składzie: 1. Przewodniczący/zastępca przewodniczącego Członek Członek... Kasacja odbyła się w jednostce organizacyjnej:... Kasację przeprowadzono w obecności osoby prowadzącej ewidencję materiałową lub materialnie odpowiedzialnej:... Kasacji podlegały następujące przedmioty: Lp. Nazwa przedmiotu Nr inwentarzowy Rok nabycia Środek trwały % technicznego zużycia Ilość sztuk Wartość księgowa netto Ewidencja wartościowa Ewidencja ilościowa Razem wartość: II. Wnioski Komisji Kasacyjnej: Po przeprowadzeniu oględzin przedmiotów wyszczególnionych we wniosku kasacyjnym, uwzględniając stan fizyczny oraz załączone orzeczenia i opinie techniczne Komisja Kasacyjna wnosi o: 1. Spisanie z ewidencji księgowej jako nienadające się do dalszego użytkowania na skutek zużycia przedmioty ujęte w pozycjach protokołu kasacyjnego: Wyrzucenie do pojemnika na odpady / przekazanie nieodpłatne / odpłatne / jako materiał opałowy*:...

12 3. Przekazanie do złomowania i odsprzedaży do składnicy surowców wtórnych przedmiotów ujętych w następujących pozycjach protokołu kasacyjnego: Przekazanie do utylizacji i złomowania sprzętu elektronicznego oraz komputerów wyszczególnionych w następujących pozycjach protokołu kasacyjnego: Przeznaczyć do odsprzedaży innym jednostkom gospodarczym lub osobom fizycznym niżej wymienione przedmioty ujęte we wniosku kasacyjnym: Lp. Nazwa przedmiotu Nr inwentarzowy Data nabycia-przychodu % zużycia III. Inne wnioski uwagi Komisji Kasacyjnej dotyczące przedmiotów podlegających likwidacji:... Podpisy Komisji Kasacyjnej Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej Zatwierdzam.. Kanclerz UEP * niepotrzebne skreślić

13 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 49/2014 Rektora UEP z dnia 15 września 2014 roku PROTOKÓŁ WYCENY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH sporządzony dnia... Wniosek o przeprowadzenie wyceny zarejestrowano pod numerem... I. Wycenę przeprowadziła Komisja Wyceny Składników Majątkowych w składzie: 1. Przewodniczący/zastępca przewodniczącego Członek Członek... II. Uzasadnienie wyceny Lp. Nazwa sprzętu Numer inwentarzowy Rok nabycia Cena oszacowana Uwagi Podpisy Komisji Wyceny Składników Majątkowych: Przewodniczący/zastępca przewodniczącego Członkowie Zatwierdzam.. Kanclerz UEP

Rozdział II Zagospodarowanie składnika majątkowego przez inną jednostkę organizacyjną UEP

Rozdział II Zagospodarowanie składnika majątkowego przez inną jednostkę organizacyjną UEP I N S T R U K C J A dotycząca zasad postępowania przy zagospodarowaniu lub kasacji składników majątkowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także trybu zgłaszania utraty lub zniszczenia składników

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. Rozdział I Postanowienia ogólne

I N S T R U K C J A. Rozdział I Postanowienia ogólne I N S T R U K C J A dotycząca zasad postępowania przy zagospodarowaniu lub kasacji składników majątkowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, trybu zgłaszania utraty lub zniszczenia składników majątku

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Lipnik. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku. ruchomego w Urzędzie Gminy w Lipniku. oraz regulaminu jej działania

Wójta Gminy Lipnik. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku. ruchomego w Urzędzie Gminy w Lipniku. oraz regulaminu jej działania Wójt Gminy Lipnik woj. swiętckrzvskie 27-5. '>0 lipnik Zarządzenie Nr 1~/2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia DA. O G 2012 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 5/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r.

Załącznik Nr 4 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 5/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. Załącznik Nr 4 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 5/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. Zasady wycofywania składników majątku z użytkowania i ewidencji obowiązujące w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 lutego 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 lutego 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Kościerzyna. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu Zarządzenie Nr 119/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu Na podstawie art. 34

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych z dnia 1 czerwca 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych z dnia 1 czerwca 2017 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych z dnia 1 czerwca 2017 r. REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI LIKWIDACYJNEJ MAJĄTKU RUCHOMEGO (ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WYPOSAŻENIA I INNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 49/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 49/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 23 czerwca 2016 r.

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 23 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 83/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Chełmży oraz regulaminu jej działania. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41 /13 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2013roku

Zarządzenie Nr 41 /13 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2013roku Zarządzenie Nr 41 /13 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2013roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Wierzbinku oraz regulaminu jej działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 74/09 Burmistrza Olecka z dnia 16 lutego 2009 roku

Zarządzenie wewnętrzne Nr 74/09 Burmistrza Olecka z dnia 16 lutego 2009 roku Zarządzenie wewnętrzne Nr 74/09 Burmistrza Olecka z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Olecku oraz regulaminu jej działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 229/2016 RADY GMINY MALECHOWO. z dnia 31 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 229/2016 RADY GMINY MALECHOWO. z dnia 31 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 229/2016 RADY GMINY MALECHOWO w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych - składników majątku Gminy Malechowo oraz ustalenia procedur postępowania Komisji Likwidacyjnej.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 STAROSTY KOŁOBRZESKIEGO. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 STAROSTY KOŁOBRZESKIEGO. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 11/2016 STAROSTY KOŁOBRZESKIEGO z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu Na podstawie art. 34

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 2 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 2 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Wielkich Oczach oraz regulaminu jej działania Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 14 marca 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 14 marca 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 30/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego, ustalenia zasad jej działania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 /2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia r.

Zarządzenie Nr 16 /2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia r. Zarządzenie Nr 16 /2016 w sprawie: powołania stałej komisji do oceny i likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2017 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 21 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2017 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 21 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2017 WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Postomino Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 listopada 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 listopada 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie powołania składu osobowego i określenia zakresu działania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Raczki. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 ZARZĄDZENIE NR 12/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 16 maja 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 5/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku dotyczące stosowania

Bardziej szczegółowo

Majątek rzeczowy, zwany dalej sprzętem, stanowią: środki trwałe i przedmioty niskocenne podlegające pozabilansowej ewidencji ilościowo-wartościowej.

Majątek rzeczowy, zwany dalej sprzętem, stanowią: środki trwałe i przedmioty niskocenne podlegające pozabilansowej ewidencji ilościowo-wartościowej. Załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr D/4/06 z dnia 1 lutego 2006 roku INSTRUKCJA w sprawie trybu i zasad przeprowadzania czynności kasacyjnych (likwidacyjnych) majątku rzeczowego w Ośrodku Edukacji Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kanclerzowi UJ.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kanclerzowi UJ. DO-0130/127/2014 Zarządzenie nr 127 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 grudnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie trybu i zasad postępowania ze zbędnymi lub zużytymi składnikami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 282A/2013. Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 18 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 282A/2013. Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 18 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 282A/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Pieszycach oraz regulaminu jej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 24 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 24 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 5/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie gminy Milejczyce i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji majątku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 284/2014 Burmistrza Nowego z dnia 14 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 284/2014 Burmistrza Nowego z dnia 14 maja 2014 roku Zarządzenie 284/2014 w sprawie instrukcji dotyczącej likwidacji składników majątkowych oraz powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników w Urzędzie Gminy w Nowem. Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.3

Bardziej szczegółowo

Ośr^L.1,. r>-'»r,ocy Społecznej

Ośr^L.1,. r>-'»r,ocy Społecznej Ośr^L.1,. r>-'»r,ocy Społecznej j i.!\ormsr 'rdurtbcj1narodowej 1A 'ie-303 NYSA tel. 77 447 23 70, fax 77 433 67 48 Zarządzenie Nr 21 /2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 15 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B-0151/215/09 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR B-0151/215/09 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r. ZARZĄDZENIE NR B-0151/215/09 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 26.11.2009 r. W sprawie: zasad likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) Urzędu Miejskiego w Bieruniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 132/09. Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 132/09. Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 132/09 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku wewnętrznego Regulaminu działania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich W Koninie z dnia 16 maja 2016 roku

Zarządzenie Nr 18/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich W Koninie z dnia 16 maja 2016 roku Zarządzenie Nr 18/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich W Koninie z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej opraw oświetlenia ulicznego w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 23/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 23/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2014 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z dnia r.

Zarządzenie Nr 2/2014 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z dnia r. Zarządzenie Nr 2/2014 Domu Samopomocy w Osieku z dnia 22.09.2014r. w sprawie: powołania Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst z 2002 roku Nr. 76 poz. 694 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 118/2015

ZARZĄDZENIE Nr 118/2015 ZARZĄDZENIE Nr 118/2015 Burmistrza Reszla z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie: zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy w Reszlu i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1 Postanowienia ogólne

ZASADY LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 31/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 maja 2007 r. ZASADY LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA 1 Postanowienia ogólne 1. Likwidacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY CEWICE z dnia 7 lutego 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY CEWICE z dnia 7 lutego 2017 roku ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY CEWICE z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Cewicach oraz nadania regulaminu jej działania Na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA USTALAJĄCA ZASADY LIKWIDACJI I ZBYWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I SKŁADNIKÓW WYPOSAŻENIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU.

INSTRUKCJA USTALAJĄCA ZASADY LIKWIDACJI I ZBYWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I SKŁADNIKÓW WYPOSAŻENIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU. Załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17.03.2004r. INSTRUKCJA USTALAJĄCA ZASADY LIKWIDACJI I ZBYWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I SKŁADNIKÓW WYPOSAŻENIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU.

Bardziej szczegółowo

środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz fizycznej likwidacji (zniszczenie) skasowanego składnika majątku.

środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz fizycznej likwidacji (zniszczenie) skasowanego składnika majątku. załącznik do Zarządzenia nr 25/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 z dnia 02-01-2013 Instrukcja kasacji składników majątku i zbiorów bibliotecznych, likwidacji środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich W Koninie z dnia 3 października 2016 roku

Zarządzenie Nr 24/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich W Koninie z dnia 3 października 2016 roku Zarządzenie Nr 24/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich W Koninie z dnia 3 października 2016 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych oraz zuŝytego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Tłuszcza z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Tłuszcza z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2013 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych będących w ewidencji Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 68 /2004

Zarządzenie nr 68 /2004 Zarządzenie nr 68 /2004 z dnia 16 listopada 2004 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie unieszkodliwienia zlikwidowanego sprzętu komputerowego z wyposażeniem. Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 października 2011 roku

Zarządzenie Nr 22/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 października 2011 roku Zarządzenie Nr 22/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 października 2011 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 10 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 10 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej oraz regulaminu jej działania.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Wieprz z dnia 11 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Wieprz z dnia 11 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Wieprz z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji składników majątkowych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 maja 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 1055/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 maja 2006 roku ZARZĄDZENIE NR 1055/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 maja 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Krakowa i określenia zakresu jej działania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY gospodarowania mieniem stanowi cym własno Powiatu Proszowickiego obowi zuj

PROCEDURY gospodarowania mieniem stanowi cym własno Powiatu Proszowickiego obowi zuj Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 /2011 z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność powiatu oraz procedur ich stosowania PROCEDURY gospodarowania mieniem stanowiącym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr R-0121-4/2005 Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie z dnia 15 lutego 2005 r

Załącznik do Zarządzenia Nr R-0121-4/2005 Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie z dnia 15 lutego 2005 r Załącznik do Zarządzenia Nr R-0121-4/2005 Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie z dnia 15 lutego 2005 r ZASADY POSTĘPOWANIA ZE ZBĘDNYMI RUCHOMYMI SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI ORAZ ZASADY LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2016 WÓJTA GMINY BUCZEK. z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 5/2016 WÓJTA GMINY BUCZEK. z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej ZARZĄDZENIE NR 5/2016 WÓJTA GMINY BUCZEK z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych, wyposażenia oraz pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz określenia trybu jej pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia użytkowanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Rozdział I

REGULAMIN PRZETARGU na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia użytkowanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Rozdział I Strona 1 z 6 Rozdział I 1 Przepisy ogólne przetargu 1. Komórka organizacyjna występuje do komórki organizacyjnej właściwej ds. majątku z Wnioskiem o wycofanie z użytkowania (F04-IN-AEEM-01) o wszczęcie

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Ornety. z 06 września 2016 r.

Burmistrza Ornety. z 06 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.98.2016 Burmistrza Ornety z 06 września 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Ornecie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 158/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 4 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 158/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 4 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 158/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji składników majątkowych w

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania czynności likwidacyjnych majątku rzeczowego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

I N S T R U K C J A. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania czynności likwidacyjnych majątku rzeczowego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze I N S T R U K C J A w sprawie trybu i zasad przeprowadzania czynności likwidacyjnych majątku rzeczowego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 1 1. Dokonywanie czynności likwidacyjnych majątku rzeczowego

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z dnia 05 września 2016r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z dnia 05 września 2016r. Z a r z ą d z e n i e nr 6 /2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z dnia 05 września 2016r. w sprawie: Zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedury gospodarowania mieniem, postępowania w razie szkody w mieniu stanowiącym własność Placówki oraz procedury kontroli ich stosowania.

Procedury gospodarowania mieniem, postępowania w razie szkody w mieniu stanowiącym własność Placówki oraz procedury kontroli ich stosowania. Załącznik do Zarządzenia nr 3/2018 Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej z dnia 02 lipca 2018 r. Procedury gospodarowania mieniem, postępowania w razie szkody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11 /2014 Dyrektora Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie z dnia 10 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 11 /2014 Dyrektora Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie z dnia 10 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 11 /2014 im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku 75.0200.130.2016 Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku w sprawie: zmian w Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 35/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 12 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 35/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawiew ustalenia Regulaminu zasad gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku, rzeczami z Biura Rzeczy Znalezionych oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, i zasadach odpowiedzialności za powierzone mienie. w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

I N S T R U K C J A w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, i zasadach odpowiedzialności za powierzone mienie. w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12./2012 z dnia 12.12.2012 r. Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych w zakresie gospodarki majątkiem trwałym i zasadach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 26 września 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 7N Poz. 337 ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.38.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zasad i sposobu przeprowadzania likwidacji i wyceny składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.148.2016 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Na podstawie art. 30, ust.3, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia

ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 13.11.2012 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Gminy Mirsk. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/18 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 01 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/18 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 01 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 17/18 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 01 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym w Gminnym Ośrodku Kultury w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 318/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 318/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-02-07 w sprawie gospodarowania zbędnymi składnikami majątku ruchomego Urzędu Miasta Krakowa. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33 / 2004 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 15 grudnia 2004 r.

Zarządzenie Nr 33 / 2004 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 15 grudnia 2004 r. Zarządzenie Nr 33 / 2004 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie: likwidacji składników majątkowych Uczelni Na podstawie: -) art. 49 ust. 3 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Załącznik do zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 25 stycznia.2016 r. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie INSTRUKCJA w sprawie zasad gospodarowania rzeczowymi składnikami

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialności materialnej za zasoby majątkowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

odpowiedzialności materialnej za zasoby majątkowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie nr 81/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w zakresie odpowiedzialności materialnej za zasoby majątkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8 z dnia r. Kierownika Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zarządzenie Nr 8 z dnia r. Kierownika Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zarządzenie Nr 8 z dnia 12.11.2012r. Kierownika Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia czynności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Somonino z dnia roku

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Somonino z dnia roku WÓJT GMINY SOMO:NINO 83-314 SOMOblINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.02.2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę

Bardziej szczegółowo

1. Składniki mienia ruchomego wycofane z użytkowania to środki rzeczowe:

1. Składniki mienia ruchomego wycofane z użytkowania to środki rzeczowe: INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD I TRYBU GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MIENIA RUCHOMEGO ORAZ SPOSOBÓW JEGO ZABEZPIECZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE Rozdział I. Tryb i zasady przyjęcia, zbycia, likwidacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WROCŁAW. Maj 2014 r.

INSTRUKCJA WROCŁAW. Maj 2014 r. załącznik do zarządzenia nr 78/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu INSTRUKCJA zasad postępowania przy zagospodarowywaniu oraz likwidacji środków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WROCŁAW. Akademia Rolnicza we Wrocławiu

INSTRUKCJA WROCŁAW. Akademia Rolnicza we Wrocławiu Akademia Rolnicza we Wrocławiu INSTRUKCJA w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowywaniu oraz likwidacji środków rzeczowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wycofanych z użytkowania WROCŁAW grudzień

Bardziej szczegółowo

w sprawie: procedury kontroli gospodarowania mieniem w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie.

w sprawie: procedury kontroli gospodarowania mieniem w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie. . Kraków, dnia 20-03-2013 pieczęć jednostki ZARZĄDZENIE NR 37/2012/2013 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPORTOWYCH NR 2 z dnia 20-03-2013 w sprawie: procedury kontroli gospodarowania mieniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 14 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 14 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2016 WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy w Mysłakowicach.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 176 /2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 176 /2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 176 /2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum

Instrukcja gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum Załącznik do Zarządzenia nr 8 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 10 października 2016 r. Instrukcja gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.~l3.. Starosty Nowodworskiego z dnia ill~o'3imjj.a.~ w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego

Zarządzenie Nr.~l3.. Starosty Nowodworskiego z dnia ill~o'3imjj.a.~ w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Zarządzenie Nr.~l3.. Starosty Nowodworskiego z dnia ill~o'3imjj.a.~ w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 14 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 14 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 112/2017 BURMISTRZA BARCINA z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Łyszkowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopad 2008

Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopad 2008 Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopad 2008 w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Pokrzywnica do przeprowadzenia likwidacji mienia. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Dobromierz z dnia 13 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Dobromierz z dnia 13 czerwca 2018 r. Zarządzenie Nr 0050.61.2018 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 13 czerwca 2018 r. W sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Na podstawie art. 31 art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 1 października 2014 roku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku

Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 1 października 2014 roku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 1 października 2014 roku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Młodzieżowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 lipca 2011 r.

Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 lipca 2011 r. Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 lipca 2011 r. W sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/17 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ. z dnia 24 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/17 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ. z dnia 24 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 12/17 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ w sprawie i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Żagań oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania i przechowywania oraz likwidacji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Hanna Rydjan

Szanowna Pani Hanna Rydjan Szanowna Pani Hanna Rydjan Dyrektor Domu Rodzinnego w Swarzędzu Os. Dąbrowszczaków 15/1-2, 62-020 Swarzędz Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.08.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-39/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 września 2016 r.

Zarządzenie Nr R-39/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 września 2016 r. Zarządzenie Nr R-39/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych Politechniki Lubelskiej Zgodnie z art. 66 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

ZASADY LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

ZASADY LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 23 Rektora PK z dnia 5 lipca 2004 r. ZASADY LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Likwidacji podlegają niżej wymienione

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów Grudzień 2006 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów Nr 3/F/06 z dnia 12.12.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 83/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 83/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowaniu składników majątkowych wycofanych z użytkowania w Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Prawo zamówień publicznych. Zamówienie zarejestrowano w rejestrze, pod poz.:

Prawo zamówień publicznych. Zamówienie zarejestrowano w rejestrze, pod poz.: Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów) finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu działania Komisji Likwidacyjnej

Załącznik nr 1 do Regulaminu działania Komisji Likwidacyjnej ZARZĄDZENIE NR 6/2016 W ójta Gminy Łukta z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie powołania K om isji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Łukta. Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33

Bardziej szczegółowo

R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 21/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Leszna

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Leszna Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr K/447/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31.08.2016 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23 / 2005 Rektora Akademii Rolniczej im. H.Kołłątaja w Krakowie z dnia 18 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr 23 / 2005 Rektora Akademii Rolniczej im. H.Kołłątaja w Krakowie z dnia 18 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr 23 / 2005 Rektora Akademii Rolniczej im. H.Kołłątaja w Krakowie z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie: udzielania zamówień publicznych Na podstawie: art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie Gminy w Subkowach

I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie Gminy w Subkowach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/11 Wójta Gmiy Subkowy z dnia 8 sierpnia 2011 r. I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr roku z dnia roku

Zarządzenie nr roku z dnia roku Zarządzenie nr 27.2015 roku z dnia 23.12.2015 roku w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce oraz procedur kontroli ich stosowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 182/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 182/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 182/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Nowodworskiego. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1983/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1983/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1983/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie gospodarki majątkiem trwałym Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Gołdapi

I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Gołdapi Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 91./2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 15 grudnia 2011r. I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania środków trwałych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja użytkowania środków trwałych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Instrukcja użytkowania środków trwałych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Instrukcja użytkowania środków trwałych dotyczy przyjmowania

Bardziej szczegółowo