ZARZĄDZENIE NR 1983/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 listopada 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 1983/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 listopada 2017 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 1983/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie gospodarki majątkiem trwałym Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 10 ust.1 i 2 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz.1047, zm.: poz. 2255, z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) oraz 45 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 32/2003 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 stycznia 2003 r.( z późn. zm. 1) ), zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się: 1) zasady gospodarki majątkiem trwałym użytkowanym przez Urząd Miejski w Gdańsku, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia; 2) zasady gospodarki majątkiem trwałym Gminy będącym w ewidencji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w tym przekazanym innym podmiotom w użyczenie, użytkowanie, dzierżawę lub inną formę władania, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia. 2. Traci moc Zarządzenie Nr 1981/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie gospodarki majątkiem rzeczowym oraz odpowiedzialności za powierzone w użytkowanie składniki majątku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku. Prezydent Miasta Gdańska /-/Paweł Adamowicz 1) zarządzenia Nr 261/03 z dnia 6 marca 2003 r.; Nr 277/03 z dnia 18 marca 2003 r., Nr 1149/03 z dnia 4 listopada 2003 r., Nr 128/04 z dnia 18 lutego 2004 r., Nr 503/04 z dnia 9 czerwca 2004 r., Nr 1139/04 z dnia 10 grudnia 2004 r., Nr 216/05 z dnia 2 marca 2005 r., Nr 356/05 z dnia 31 marca 2005 r., Nr 822/05 z dnia 15 lipca 2005 r., Nr 1580/05 z dnia 30 grudnia 2005 r., Nr 833/06 z dnia 31 lipca 2006 r., Nr 1079/06 z dnia 19 września 2006 r., Nr 1240/06 z dnia 27 października 2006 r., Nr 1480/06 z dnia 18 grudnia 2006 r., Nr 336/07 z dnia 28 marca 2007 r., Nr 338/07 z dnia 28 marca 2007 r., Nr 355/07 z dnia 30 marca 2007r., Nr 759/07 z dnia 22 czerwca 2007 r., Nr 780/07 z dnia 28 czerwca 2007 r., Nr 923/07 z dnia 26 lipca 2007 r., Nr 1255/07 z dnia 18 września 2007 r., Nr 1664/07 z dnia 5 grudnia 2007 r., Nr 1785/07 z dnia 31 grudnia 2007 r., Nr 82/08 z dnia 23 stycznia 2008 r., Nr 426/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r., Nr 636/08 z dnia 26 maja 2008 r., Nr 1223/08 z dnia 31 lipca 2008 r., Nr 92/09 z dnia 29 stycznia 2009 r., Nr 238/09 z dnia 25 lutego 2009 r., Nr 851/09 z dnia 16 czerwca 2009 r., Nr 1059/10 z dnia 27 lipca 2010 r., Nr 1570/10 z dnia 21 października 2010 r., Nr 885/11 z dnia 29 czerwca 2011 r., Nr 1039/11 z dnia 20 lipca 2011 r., Nr 1192/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r., Nr 596/12 z dnia 20 kwietnia 2012 r., Nr 981/12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 1862/12 z dnia 3 grudnia 2012 r., Nr 839/13 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr 355/14 z dnia 25 marca 2014 r., Nr 1022/14 z dnia 23 lipca 2014r., Nr 1440/14 z dnia 21 października 2014 r., Nr 510/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 804/15 z dnia 18 czerwca 2015 r., Nr 1427/15 z dnia 25 września 2015 r., Nr 1786/15 z dnia 8 grudnia 2015 r., Nr 1908/15 z dnia 22 grudnia 2015 r., Nr 539/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r., Nr 1750/16 z dnia 15 listopada 2016 r., Nr 125/17 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr 948/17 z dnia 2 czerwca 2017 r., Nr 1077/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr 1668/17 z dnia 13 września 2017 r.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1983/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2017 r. ZASADY GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM UŻYTKOWANYM PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU Przez majątek trwały użytkowany przez Urząd Miejski w Gdańsku, na potrzeby niniejszego Zarządzenia, rozumie się: 1) środki trwałe; 2) pozostałe środki trwałe; 3) składniki majątkowe ujęte w ewidencji ilościowej; 4) wartości niematerialne i prawne; 5) obce środki trwałe (majątek obcy). 2. Przez majątek obcy, na potrzeby niniejszego Zarządzenia, rozumie się majątek trwały przyjęty do używania przez Urząd Miejski w Gdańsku od innych podmiotów na podstawie zawartych umów, porozumień. 3. Odpowiedzialność za całokształt gospodarki majątkiem trwałym Urzędu spoczywa na użytkowniku głównym. 4. Użytkownik główny może za potwierdzeniem przekazywać majątek trwały użytkownikom bezpośrednim Głównym użytkownikiem majątku trwałego jest: 1) Dyrektor Biura Informatyki w zakresie infrastruktury informatycznej oraz sprzętu i urządzeń komputerowych znajdujących się w pomieszczeniach biurowych i gospodarczych Urzędu oraz jednostek pomocniczych Miasta, z wyłączeniem majątku trwałego, o którym mowa w pkt 3; 2) Kierownik Referatu Infrastruktury Wydziału Kadr i Organizacji w zakresie majątku trwałego znajdującego się w pomieszczeniach biurowych i gospodarczych Urzędu oraz jednostek pomocniczych Miasta, z wyłączeniem majątku trwałego, o którym mowa w pkt 1 i 3; 3) Dyrektorzy lub Zastępcy Dyrektorów Wydziałów merytorycznych w zakresie: a) majątku trwałego, będącego na ich stanie, b) obcego majątku trwałego przyjętego do używania od innych podmiotów na podstawie zawartych umów, porozumień. 2. Bezpośrednimi użytkownikami składników majątku trwałego są: 1) w gabinetach i sekretariatach: Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta - wyznaczeni pracownicy sekretariatów; 2) w pomieszczeniach biurowych zajętych przez dyrektorów i pracowników wydziałów - wyznaczeni przez dyrektorów pracownicy tych wydziałów; 3) w innych pomieszczeniach Urzędu (sale konferencyjne, korytarze, pomieszczenia gospodarcze) - wyznaczeni pracownicy Wydziału Kadr i Organizacji; 4) w jednostkach pomocniczych Miasta przewodniczący zarządów dzielnic; 5) pracownicy Urzędu - otrzymujący sprzęt do osobistego użytku. 3. Majątek trwały przekazany użytkownikom powinien znajdować się w pomieszczeniach służbowych, do których został przekazany. 4. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych koniecznością wykonywania pracy poza pomieszczeniami Urzędu, dopuszcza się możliwość wypożyczenia sprzętu, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Sekretarza Miasta. Obowiązek ten nie dotyczy sprzętu przenośnego, będącego na stanie ewidencyjnym pracownika, wykorzystywanego w celach służbowych, wynikających z zakresu jego obowiązków.

3 5. Dyrektorzy Wydziałów zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania Wydziałowi Kadr i Organizacji ruchu osobowego pracowników wydziałów, powodującego niemożność sprawowania funkcji użytkownika bezpośredniego majątku trwałego Urzędu (zmiana stanowiska, rozwiązanie stosunku pracy itp.) wraz z wyznaczeniem pracownika przejmującego obowiązki użytkownika bezpośredniego Do obowiązków użytkownika głównego, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1 należą w szczególności następujące czynności związane z gospodarowaniem majątkiem trwałym: 1) zakup nowych składników majątkowych na podstawie analizy potrzeb, w ramach środków finansowych zapewnionych w budżecie; 2) nieodpłatne przyjęcie składników majątkowych; 3) rozdysponowywanie i przekazywanie majątku trwałego za potwierdzeniem użytkownikom bezpośrednim; 4) analiza przydatności posiadanego majątku trwałego, wnioskowanie w sprawie likwidacji, sprzedaży lub innych form zagospodarowania zużytego i zbędnego majątku trwałego; 5) zabezpieczenie majątku trwałego przed zniszczeniem i kradzieżą; 6) ujawnianie majątku trwałego; 7) realizacja zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta lub Sekretarza Miasta wniosków w sprawie likwidacji, sprzedaży lub innych form zagospodarowania zużytego i zbędnego majątku trwałego; 8) dokumentowanie operacji obrotu majątkiem trwałym, w tym sporządzanie protokołów w przypadku ich zniszczenia lub kradzieży; 9) weryfikacja stanów ewidencyjnych majątku trwałego; 10) prowadzenie rejestru wartości niematerialnych i prawnych; 11) opracowywanie wniosków do organów ścigania w przypadku wystąpienia przestępstw, przedmiotem których jest majątek trwały; 12) opracowywanie wniosków do ubezpieczyciela w zakresie szkód majątkowych. 2. Do obowiązków użytkownika głównego, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 2 należą w szczególności następujące czynności związane z gospodarowaniem majątkiem trwałym: 1) zakup nowych składników majątkowych na podstawie analizy potrzeb, w ramach środków finansowych zapewnionych w budżecie; 2) przyjęcie nowych składników majątkowych z tytułu zakończonych i rozliczonych inwestycji; 3) nieodpłatne przyjęcie składników majątkowych; 4) znakowanie majątku trwałego, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1 i 2; 5) prowadzenie w formie elektronicznej ksiąg inwentarzowych majątku trwałego, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1 i 2; 6) rozdysponowywanie i przekazywanie majątku trwałego za potwierdzeniem użytkownikom bezpośrednim; 7) analiza przydatności posiadanego majątku trwałego, wnioskowanie w sprawie likwidacji, sprzedaży lub innych form zagospodarowania zużytego i zbędnego majątku trwałego; 8) zabezpieczenie majątku trwałego przed zniszczeniem i kradzieżą; 9) ujawnianie majątku trwałego; 10) realizacja zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta lub Sekretarza Miasta wniosków w sprawie likwidacji, sprzedaży lub innych form zagospodarowania zużytego i zbędnego majątku trwałego; 11) dokumentowanie operacji obrotu majątkiem trwałym, w tym sporządzanie protokołów w przypadku ich zniszczenia lub kradzieży; 12) weryfikacja stanów ewidencyjnych majątku trwałego; 13) przygotowywanie propozycji składów osobowych zespołów spisowych oraz pól spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury; 14) opracowywanie wniosków do organów ścigania w przypadku wystąpienia przestępstw, przedmiotem których jest majątek trwały; 15) opracowywanie wniosków do ubezpieczyciela w zakresie szkód majątkowych. 3. Do obowiązków użytkownika głównego, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 3 należą w szczególności następujące czynności związane z gospodarowaniem: 1) majątkiem trwałym, będącym na stanie użytkownika głównego:

4 a) zakup nowych składników majątkowych na podstawie analizy potrzeb, w ramach środków finansowych zapewnionych w budżecie, b) przyjęcie nowych składników majątkowych z tytułu zakończonych i rozliczonych inwestycji, c) nieodpłatne przyjęcie składników majątkowych, d) ujawnianie majątku trwałego, e) zabezpieczenie majątku trwałego przed zniszczeniem i kradzieżą, f) znakowanie majątku trwałego, g) prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku trwałego, h) analiza przydatności posiadanego majątku trwałego, wnioskowanie w sprawie likwidacji, sprzedaży lub innych form zagospodarowania zużytego i zbędnego majątku trwałego, i) realizacja zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta lub Sekretarza Miasta wniosków w sprawie likwidacji, sprzedaży lub innych form zagospodarowania zużytego i zbędnego majątku trwałego, j) dokumentowanie operacji obrotu majątkiem trwałym, w tym sporządzanie protokołów w przypadku ich zniszczenia lub kradzieży, k) weryfikacja stanów ewidencyjnych majątku trwałego, l) opracowywanie wniosków do organów ścigania w przypadku wystąpienia przestępstw, przedmiotem których jest majątek trwały; m) opracowywanie wniosków do ubezpieczyciela w zakresie szkód majątkowych. 2) obcym majątkiem: a) przyjmowanie majątku trwałego od podmiotów na podstawie zawartych umów, porozumień, b) prowadzenie rejestru obcego majątku trwałego, c) zabezpieczanie majątku trwałego przed zniszczeniem i kradzieżą, d) weryfikacja stanów ewidencyjnych majątku obcego, e) okazanie majątku trwałego do przeprowadzenia spisu z natury, f) realizacja zadań wynikająca z zawartych umów, porozumień o użytkowanie obcego majątku trwałego, g) informowanie Referatu Księgowości Majątkowej i Dotacji Wydziału Finansowego o każdych zmianach w majątku obcym, h) sporządzanie protokołów w przypadku ich zniszczenia lub kradzieży, i) opracowywanie wniosków do organów ścigania w przypadku wystąpienia przestępstw, przedmiotem których jest majątek trwały. 4. Do obowiązków użytkownika bezpośredniego należy: 1) codzienna dbałość o powierzone mienie; 2) przyjmowanie i zdawanie majątku trwałego użytkownikowi głównemu; 3) zgłaszanie użytkownikowi głównemu majątku trwałego zbędnego, zużytego lub uszkodzonego oraz pisemne zawiadamianie o zaginięciu lub zniszczeniu majątku. 5. Użytkownik bezpośredni zobowiązany jest do złożenia użytkownikowi głównemu określonemu w 2 ust. 1 pkt 2 pisemnego oświadczenia o przyjęciu obowiązków określonych w ust. 4, według wzoru określonego w Niedobory i szkody w majątku trwałym powstałe na skutek zaniedbań obowiązków obciążają użytkownika bezpośredniego Majątek trwały przed oddaniem do użytkowania powinien być oznakowany w sposób trwały, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. 2. Środki trwałe należy oznakować przez nadanie symbolu UM, numeru grupy rodzajowej środka trwałego, kolejnego numeru przyjętego środka trwałego oraz roku przyjęcia do ewidencji. 3. Pozostałe środki trwałe należy oznakować przez nadanie symbolu UM, numeru grupy asortymentowej, kolejnego numeru przyjętego przedmiotu, symbolu rodzaju środka P oraz roku przyjęcia do ewidencji. 4. Składniki majątkowe ujęte w ewidencji ilościowej należy oznakować przez nadanie symbolu UM, numeru grupy asortymentowej, kolejnego numeru przyjętego przedmiotu, symbolu rodzaju środka E oraz roku przyjęcia do ewidencji.

5 5. Oznakowanie według zasad wymienionych w ust. 1 4 stanowi numer inwentarzowy składnika majątku trwałego Główny użytkownik, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. a prowadzi w formie elektronicznej: 1) księgę inwentarzową środków trwałych według grup rodzajowych określonych w Klasyfikacji Środków Trwałych, zapisując pod każdą pozycją tylko jeden obiekt inwentarzowy oraz wypełniając rubryki księgi; 2) księgę inwentarzową pozostałych środków trwałych według grup asortymentowych, wypełniając rubryki księgi; 3) ewidencję ilościową według użytkowników bezpośrednich. 2. Rejestry wartości niematerialnych i prawnych prowadzą w zakresie swojego działania dyrektorzy wydziałów. 6. Referat Księgowości Majątkowej i Dotacji Wydziału Finansowego prowadzi księgową ewidencję: 1) ilościowo-wartościową środków trwałych i pozostałych środków trwałych według użytkowników głównych; 2) wartości niematerialnych i prawnych; 3) pozabilansową obcych środków trwałych. 7. Operacje gospodarcze powodujące zmiany w stanie majątku trwałego oraz zmiany miejsca jego użytkowania, użytkownik główny dokumentuje dowodami określonymi w Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, wprowadzonej odrębnym zarządzeniem. 8. Ustala się wzór oświadczenia, o którym mowa w 3 ust. 5:... imię i nazwisko... nazwa wydziału Gdańsk, dnia.. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że jako użytkownik bezpośredni składników majątku trwałego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Wydziale / Referacie przejmuję obowiązki związane z powierzonym mi majątkiem trwałym, na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr../17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia. w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, z którego treścią się zapoznałem/-am/.... podpis

6 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1983/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2017 r. ZASADY GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM GMINY, BĘDĄCYM W EWIDENCJI URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU, W TYM PRZEKAZANYM INNYM PODMIOTOM W UŻYCZENIE, UŻYTKOWANIE, DZIERŻAWĘ LUB INNĄ FORMĘ WŁADANIA Przez majątek trwały Gminy, na potrzeby niniejszego Zarządzenia, rozumie się: 1) środki trwałe; 2) pozostałe środki trwałe; 3) środki ujęte w ewidencji ilościowej; 4) wartości niematerialne i prawne; z wyłączeniem majątku określonego w załączniku nr 1 do Zarządzenia. 2. Odpowiedzialność za całokształt gospodarki majątkiem trwałym spoczywa na użytkowniku głównym. 3. Użytkownik główny przekazuje majątek trwały użytkownikom bezpośrednim Głównym użytkownikiem majątku trwałego jest: 1) Kierownik Referatu Środków Trwałych Wydziału Skarbu w zakresie: a) nabywanych przez Gminę nieruchomości niezabudowanych, b) majątku przekazanego w użyczenie, użytkowanie, dzierżawę lub inną formę władania podmiotom prawnym, z wyłączeniem majątku o którym mowa w pkt 2; 2) Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w zakresie: a) środków trwałych stanowiących infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną i melioracyjną, b) nabywanych przez Miasto nieruchomości zabudowanych do czasu ich przekazania w gospodarowanie, administrowanie lub zarządzanie Gdańskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2. Bezpośrednimi użytkownikami majątku są kierownicy podmiotów, którym główny użytkownik przekazał składniki majątku na podstawie umów i protokołów przekazania Do obowiązków użytkownika głównego, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1 należą następujące czynności związane z gospodarowaniem majątkiem: 1) przyjęcie majątku, z wyłączeniem majątku o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 2; 2) znakowanie majątku; 3) prowadzenie w formie elektronicznej ksiąg inwentarzowych majątku; 4) ujawnianie majątku; 5) weryfikacja stanów ewidencyjnych majątku, w tym uzgadnianie z użytkownikami bezpośrednimi; 6) przyjmowanie od użytkowników bezpośrednich i przekazywanie Komisji Inwentaryzacyjnej arkuszy spisu z natury; 7) wnioskowanie do Komisji ds. Oceny Przydatności Majątku w sprawie likwidacji, sprzedaży lub innych form zagospodarowania zużytego i zbędnego majątku. 2. Do obowiązków użytkownika głównego, o którym mowa w 2 ust.1 pkt 2 należą następujące czynności związane z gospodarowaniem majątkiem: 1) zakup nowych składników majątkowych na podstawie analizy potrzeb, w ramach środków finansowych zapewnionych w budżecie; 2) przyjęcie nowych składników majątkowych z tytułu zakończonych i rozliczonych inwestycji; 3) nieodpłatne przyjęcie składników majątkowych; 4) prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku; 5) ujawnianie majątku; 6) zabezpieczenie majątku przed zniszczeniem i kradzieżą;

7 7) przekazywanie majątku za potwierdzeniem użytkownikom bezpośrednim; 8) weryfikacja stanów ewidencyjnych majątku, w tym uzgadnianie z użytkownikami bezpośrednimi; 9) wnioskowanie o powołanie Komisji ds. Oceny Przydatności Majątku; 10) analiza przydatności posiadanego majątku, wnioskowanie do Komisji ds. Oceny Przydatności Majątku w sprawie likwidacji, sprzedaży lub innych form zagospodarowania zużytych lub zbędnych składników majątkowych; 11) realizacja zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta lub Zastępcę Prezydenta Miasta wniosków Komisji ds. Oceny Przydatności Majątku w sprawie sprzedaży lub innych form zagospodarowania zużytego i zbędnego majątku. 4. Do obowiązków dyrektorów wydziałów merytorycznych w zakresie majątku nabytego w ramach działalności wydziału, a przekazywanego innym podmiotom, należą następujące czynności związane z gospodarowaniem przekazanym majątkiem: 1) przyjęcie i przekazywanie majątku na stan użytkownikowi głównemu, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1; 2) wprowadzenie nowych składników majątkowych na stan Wydziału Skarbu w ramach rozliczenia zakończonych inwestycji; 3) zawieranie umów dokumentujących operacje obrotu majątkiem oddanym w użyczenie, użytkowanie, dzierżawę lub inną formę władania oraz sporządzanie protokołów przekazania majątku; 4) umieszczanie w umowach, o których mowa w pkt 3, zapisów o obowiązkach po stronie użytkowników bezpośrednich, w tym o: a) zachowaniu należytej staranności w zakresie prawidłowej gospodarki i dbałości o powierzony majątek, b) zabezpieczeniu majątku przed kradzieżą lub zniszczeniem, c) ubezpieczeniu majątku i przekazywaniu użytkownikowi głównemu kopii polis, d) sporządzaniu protokołów w przypadku zniszczenia lub kradzieży majątku, e) przeprowadzaniu inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przekazywanie użytkownikowi głównemu arkuszy spisowych, f) informowaniu użytkownika głównego o terminie inwentaryzacji, g) opracowywaniu wniosków do organów ścigania w przypadku wystąpienia przestępstw, przedmiotem których jest otrzymany majątek, h) zgłaszaniu użytkownikowi głównemu zbędnego, zużytego lub uszkodzonego majątku oraz zawiadamianie o jego zaginięciu, i) zakazie przekazywania majątku innym użytkownikom, j) obciążaniu za niedobory i szkody w majątku powstałe na skutek zaniedbań obowiązków; 5) przekazywanie Wydziałowi Skarbu uwierzytelnionych kopii zawartych umów; 6) wnioskowanie o powołanie Komisji ds. Oceny Przydatności Majątku; 7) analiza i opiniowanie wniosków w sprawie likwidacji, sprzedaży lub innych form zagospodarowania zużytego i zbędnego majątku; 8) realizacja zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta, Zastępcę Prezydenta Miasta lub Sekretarza Miasta wniosków Komisji ds. Oceny Przydatności Majątku w sprawie likwidacji, sprzedaży lub innych form zagospodarowania zużytych i zbędnych środków trwałych oraz przedkładanie dokumentów użytkownikowi głównemu, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt Majątek przed oddaniem do użytkowania powinien być oznakowany w sposób trwały, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych. 2. Środki trwałe, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 1 i 2b, należy oznakować przez nadanie symbolu UM, numeru grupy środka trwałego, kolejnego numeru przyjętego środka trwałego, roku przyjęcia do ewidencji oraz symbolu wydziału/projektu. 3. Środki trwałe, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 2a, a stanowiące infrastrukturę wodociągowokanalizacyjną, należy oznakować przez nadanie symbolu S numeru grupy środka trwałego, kolejnego numeru przyjętego środka trwałego, roku przyjęcia do ewidencji oraz symbolu wydziału/projektu.

8 4. Środki trwałe, o których mowa 2 ust. 1 pkt 2a, a stanowiące infrastrukturę melioracyjną, należy oznakować przez nadanie symbolu UM/M, numeru grupy środka trwałego, kolejnego numeru przyjętego środka trwałego, roku przyjęcia do ewidencji oraz symbolu wydziału/projektu. 5. Pozostałe środki trwałe należy oznakować przez nadanie symbolu UM, numeru grupy asortymentowej, kolejnego numeru przyjętego przedmiotu, symbolu rodzaju środka P, roku przyjęcia do ewidencji oraz symbolu wydziału/ projektu. 6. Składniki majątkowe ujęte w ewidencji ilościowej należy oznakować przez nadanie symbolu UM, numeru grupy asortymentowej, kolejnego numeru przyjętego przedmiotu, symbolu rodzaju środka E, roku przyjęcia do ewidencji oraz symbolu wydziału/ projektu. 7. Oznakowanie według zasad wymienionych w ust. 2-6 stanowi numer inwentarzowy majątku. 6. Główny użytkownik prowadzi: 1) księgę inwentarzową środków trwałych według grup rodzajowych określonych w Klasyfikacji Środków Trwałych, zapisując pod każdą pozycją tylko jeden obiekt inwentarzowy oraz wypełniając rubryki księgi; 2) księgę inwentarzową pozostałych środków trwałych w użytkowaniu według grup asortymentowych, wypełniając rubryki księgi; 3) w księdze inwentarzowej użytkownik główny wpisuje cechy indywidualne składników majątkowych (numer fabryczny, inwentarzowy) oraz rodzaj zawartej umowy (użyczenie, użytkowanie, dzierżawa lub inna forma władania). 7. Księgowa ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu prowadzona jest według użytkowników głównych przez Wydział Finansowy, zgodnie z zasadami rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 8. Operacje gospodarcze powodujące zmiany w stanie mienia oraz zmiany miejsca jego użytkowania użytkownik główny dokumentuje dowodami, określonymi w Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, wprowadzonej odrębnym zarządzeniem.

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE Do użytku wewnętrznego 2 I.Przepisy ogólne 1.Przepisy prawne 1)Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia majątku Miasta Kielce za 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Przeprowadzenia inwentaryzacji na 2011 rok

Harmonogram Przeprowadzenia inwentaryzacji na 2011 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 112/2011 r. z dnia 29 września 2011 r.wójta Gminy Damnica w sprawie przeprowadzenia Harmonogram Przeprowadzenia na 2011 rok Lp. Przedmiot Obiekt zinwentaryzowania. Czynności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA, EWIDENCJI I OBROTU SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W MROCZY

INSTRUKCJA W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA, EWIDENCJI I OBROTU SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W MROCZY Załącznik do zarządzenia nr 120.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 lutego 2016r. INSTRUKCJA W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA, EWIDENCJI I OBROTU SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych. Na podstawie art.10 ust. 1 pkt. 3 lit. a i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej. 1 Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej. Na podstawie art. 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 35/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 35/13 z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniające Załącznik Nr 1, 3, 6, 13 do Zarządzenia Nr 44/12 z dnia 01 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 859/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA r.

ZARZĄDZENIE NR 859/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA r. ZARZĄDZENIE NR 859/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26.05.2004 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Gospodarki Magazynowej w Urzędzie Miasta Krakowa. Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 maja 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 1055/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 maja 2006 roku ZARZĄDZENIE NR 1055/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 maja 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Krakowa i określenia zakresu jej działania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl RIO.I.092.8.1.2015 Zielona

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Somonino z dnia roku

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Somonino z dnia roku WÓJT GMINY SOMO:NINO 83-314 SOMOblINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.02.2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Hanna Rydjan

Szanowna Pani Hanna Rydjan Szanowna Pani Hanna Rydjan Dyrektor Domu Rodzinnego w Swarzędzu Os. Dąbrowszczaków 15/1-2, 62-020 Swarzędz Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.08.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 186/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 186/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 186/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji środków trwałych w budowie, aktywów finansowych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 2 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 2 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Wielkich Oczach oraz regulaminu jej działania Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE

ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Obsługi Urzędu w Mazowieckim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA Załącznik nr 2 do zarządzenia nr SP.ORG.0151-327/10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/18 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 01 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/18 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 01 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 17/18 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 01 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym w Gminnym Ośrodku Kultury w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 74/09 Burmistrza Olecka z dnia 16 lutego 2009 roku

Zarządzenie wewnętrzne Nr 74/09 Burmistrza Olecka z dnia 16 lutego 2009 roku Zarządzenie wewnętrzne Nr 74/09 Burmistrza Olecka z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Olecku oraz regulaminu jej działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r.

Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r. Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie instrukcji gospodarki środkami rzeczowymi Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 24 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 24 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 5/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie gminy Milejczyce i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji majątku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Załącznik do Zarządzenia nr 45/2016 z dnia 19.12.2016r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Lipnik. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku. ruchomego w Urzędzie Gminy w Lipniku. oraz regulaminu jej działania

Wójta Gminy Lipnik. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku. ruchomego w Urzędzie Gminy w Lipniku. oraz regulaminu jej działania Wójt Gminy Lipnik woj. swiętckrzvskie 27-5. '>0 lipnik Zarządzenie Nr 1~/2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia DA. O G 2012 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Procedury przejmowania i zagospodarowywania spadków nabytych przez Gminę Ruda Śląska i Skarb Państwa

w sprawie przyjęcia Procedury przejmowania i zagospodarowywania spadków nabytych przez Gminę Ruda Śląska i Skarb Państwa ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.72.2016 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Procedury przejmowania i zagospodarowywania spadków nabytych przez Gminę Ruda Śląska i Skarb

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2017 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 21 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2017 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 21 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2017 WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Postomino Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 318/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 318/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-02-07 w sprawie gospodarowania zbędnymi składnikami majątku ruchomego Urzędu Miasta Krakowa. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 lutego 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 lutego 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Kościerzyna. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Spis treści: I. Postanowienia ogólne... 2 II. Pojęcie i cel inwentaryzacji... 2 III. Metody inwentaryzacji... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5367/10

Zarządzenie Nr 5367/10 Zarządzenie Nr 5367/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy - Miasto Płock,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl RIO.I.092.26.1.2015 Zielona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 217/2017 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 4 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 217/2017 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 4 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 217/2017 BURMISTRZA NOWEGO w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 282A/2013. Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 18 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 282A/2013. Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 18 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 282A/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Pieszycach oraz regulaminu jej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41 /13 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2013roku

Zarządzenie Nr 41 /13 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2013roku Zarządzenie Nr 41 /13 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2013roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Wierzbinku oraz regulaminu jej działania

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie Gminy w Subkowach

I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie Gminy w Subkowach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/11 Wójta Gmiy Subkowy z dnia 8 sierpnia 2011 r. I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/672/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/672/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0151/672/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15.02.2010 r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji gruntów stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym gminy oraz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM INWENTARYZACJA JAKO NADZÓR NAD PRAWIDŁOWYM GOSPODAROWANIEM MAJĄTKIEM UJ CM Kraków 2012 DAG SEKCJA INWENTARYZACJI Zarządzenie nr 3/2011 Prorektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY CEWICE z dnia 7 lutego 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY CEWICE z dnia 7 lutego 2017 roku ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY CEWICE z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Cewicach oraz nadania regulaminu jej działania Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B-0151/215/09 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR B-0151/215/09 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r. ZARZĄDZENIE NR B-0151/215/09 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 26.11.2009 r. W sprawie: zasad likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) Urzędu Miejskiego w Bieruniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

4. 1. Do obowiązków pracownika, o którym mowa w 1 ust. 4, należy:

4. 1. Do obowiązków pracownika, o którym mowa w 1 ust. 4, należy: w Dusznikach-Zdroju Zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora w Dusznikach-Zdroju z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania Na podstawie: 1. Art. 10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I Postanowienia ogólne Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie Załącznik do zarządzenia nr 16/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 października 2011 roku

Zarządzenie Nr 22/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 października 2011 roku Zarządzenie Nr 22/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 października 2011 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 lipca 2011 r.

Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 lipca 2011 r. Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 lipca 2011 r. W sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych, wyposażenia oraz pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz określenia trybu jej pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Dobromierz z dnia 13 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Dobromierz z dnia 13 czerwca 2018 r. Zarządzenie Nr 0050.61.2018 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 13 czerwca 2018 r. W sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 508 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 508 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 września 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 508 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. do harmonogramu prowadzenia prac inwentaryzacyjnych droga spisu z natury

WYTYCZNE. do harmonogramu prowadzenia prac inwentaryzacyjnych droga spisu z natury Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 200/2011 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r. ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r. W sprawie: Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Tarnów. Działając w oparciu o ustawę z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 /2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia r.

Zarządzenie Nr 16 /2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia r. Zarządzenie Nr 16 /2016 w sprawie: powołania stałej komisji do oceny i likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REKTOR dr hab. inŝ. Zygmunt Bąk, prof. AJD

REKTOR dr hab. inŝ. Zygmunt Bąk, prof. AJD Zarządzenie Nr R-0161/8/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr R-0161/54/2010 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 176 /2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 176 /2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 176 /2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/45/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego

Uchwała Nr VI/45/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego Uchwała Nr VI/45/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. b, art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialności materialnej za zasoby majątkowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

odpowiedzialności materialnej za zasoby majątkowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie nr 81/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w zakresie odpowiedzialności materialnej za zasoby majątkowe

Bardziej szczegółowo

środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz fizycznej likwidacji (zniszczenie) skasowanego składnika majątku.

środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz fizycznej likwidacji (zniszczenie) skasowanego składnika majątku. załącznik do Zarządzenia nr 25/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 z dnia 02-01-2013 Instrukcja kasacji składników majątku i zbiorów bibliotecznych, likwidacji środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/248/2016 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 2 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/248/2016 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 2 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/248/2016 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjno - Gospodarczego Szkół w Kobylnicy i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Ornety. z 06 września 2016 r.

Burmistrza Ornety. z 06 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.98.2016 Burmistrza Ornety z 06 września 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Ornecie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU.

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. 1 Cel i podstawy prawne inwentaryzacji 1. Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Nr KEI.0913-4/ 07 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Mszanie: 1. Referat Finansów i Podatków Adres jednostki: 44-325 Mszana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 890/2011

Zarządzenie Nr 890/2011 Zarządzenie Nr 890/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 3 i ust. 5, art. 26 i 27 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33 / 2004 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 15 grudnia 2004 r.

Zarządzenie Nr 33 / 2004 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 15 grudnia 2004 r. Zarządzenie Nr 33 / 2004 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie: likwidacji składników majątkowych Uczelni Na podstawie: -) art. 49 ust. 3 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 93/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 31/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/08 Starosty Rawickiego z dnia 03 stycznia 2008r. Instrukcja inwentaryzacyjna Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem instrukcji inwentaryzacyjnej jest ustalenie zasad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania o charakterze finansowym w Urzędzie Miasta Opola

Instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania o charakterze finansowym w Urzędzie Miasta Opola Załącznik do Zarządzenia Nr OR.I-120.1.25.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5.04.2019r. Instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania o charakterze finansowym w Urzędzie Miasta Opola Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Słowackiego 8 60-823 Poznań Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.07.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.148.2016 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Na podstawie art. 30, ust.3, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 10 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 10 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej oraz regulaminu jej działania.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10 2010r.

Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10 2010r. Zarządzenie Nr 124/2010 a Radzymina z dnia 07.10 2010r. w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy oraz procedur kontroli ich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 2315/100/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr 2315/100/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2011 r. Załącznik do uchwały Nr 2315/100/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2011 r. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie WSTĘP... 13 1. Inwentaryzacja definicja i rola w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1178/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1178/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1178/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-04-29 w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność bądź współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 11 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 11 października 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

WOJEWODY POMORSKIEGO. z dnia 10 listopada 2015 r.

WOJEWODY POMORSKIEGO. z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 278 /2015 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 117 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 117 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku Zarządzenie Nr 117 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie: gospodarowania składnikami majątku oraz zasad ewidencjonowania majątku stanowiącego własność Gminy. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19 do instrukcji unwentaryzacji aktywów i pasywów w UŚ PROCEDURY KONTROLI INWENTARYZACJI

Załącznik nr 19 do instrukcji unwentaryzacji aktywów i pasywów w UŚ PROCEDURY KONTROLI INWENTARYZACJI Załącznik nr 19 do instrukcji unwentaryzacji aktywów i pasywów w UŚ PROCEDURY KONTROLI INWENTARYZACJI I SPIS Z NATURY Lp. Rodzaj czynności Osoba odpowiedzialna za wykonanie 1. Wnioskowanie do Rektora o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07 Wrocław, 21 marca 2008 roku WK. 60/315/K-103/07 Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta ul. Traugutta 1a 57-300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/09/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 30 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 9/09/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 30 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Czeladź, 30.09.2016 (Nazwa jednostki - pieczęć) Zarządzenie Nr 9/09/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 30 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 168/2013 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 23 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 168/2013 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 23 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 168/2013 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, aktywów finansowych, wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Ośr^L.1,. r>-'»r,ocy Społecznej

Ośr^L.1,. r>-'»r,ocy Społecznej Ośr^L.1,. r>-'»r,ocy Społecznej j i.!\ormsr 'rdurtbcj1narodowej 1A 'ie-303 NYSA tel. 77 447 23 70, fax 77 433 67 48 Zarządzenie Nr 21 /2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 15 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z dnia 05 września 2016r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z dnia 05 września 2016r. Z a r z ą d z e n i e nr 6 /2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z dnia 05 września 2016r. w sprawie: Zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJAW SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCIZA POWIERZONE MIENIE. Rozdziała 1.

INSTRUKCJAW SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCIZA POWIERZONE MIENIE. Rozdziała 1. Załącznik Nr 8 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. INSTRUKCJAW SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCIZA POWIERZONE MIENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 107/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 107/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 107/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 31/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu z dnia 16 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu z dnia 16 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 13/ z dnia 16 grudnia r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej - rocznej. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r nr 152,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr SP.0050.1.71.2011 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Procedury przejmowania i zagospodarowywania spadków nabytych przez Miasto Ruda Śląska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 157/2011 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 157/2011 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 157/2011 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 17 października 2011r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Radomska na dzień 31 grudnia 2011r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych z dnia 1 czerwca 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych z dnia 1 czerwca 2017 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych z dnia 1 czerwca 2017 r. REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI LIKWIDACYJNEJ MAJĄTKU RUCHOMEGO (ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WYPOSAŻENIA I INNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-30/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE R-30/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 października 2016 r. ZARZĄDZENIE R-30/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 października 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Bożena Mazur

Szanowna Pani Bożena Mazur Szanowna Pani Bożena Mazur Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka ul. Kościelna 2 62-050 Mosina Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.10.2016 Data: 25.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 14 marca 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 14 marca 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 30/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego, ustalenia zasad jej działania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Łyszkowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo