VI/KA/ /2014 Poznań, 06 sierpnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI/KA/292-315- 2836/2014 Poznań, 06 sierpnia 2014 r."

Transkrypt

1 VI/KA/ /2014 Poznań, 06 sierpnia 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/078/14 na: Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w wysokości ,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada. Pytanie 1 Z uwagi na fakt, że warunkiem udzielenia przez bank kredytu jest ustanowienie zabezpieczeń, a jego brak uniemożliwia złożenia oferty w przetargu, proszę o przedstawienie propozycji zabezpieczenia wierzytelności. 1. Propozycje zabezpieczenia wierzytelności: Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa Prawo bankowe nie wymagają od banków bezwzględnego uzyskiwania zabezpieczeń kredytów. W tym zakresie wskazać należy, że zgodnie z art. 70 ust. 1 Prawa bankowego Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy ( ). W myśl zaś art. 93 ust. 1 Prawa bankowego W celu zabezpieczenia wierzytelności, które wynikają z czynności bankowych, bank może żądać zabezpieczenia przewidzianego w Kodeksie cywilnym i prawie wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym. O ile więc przepisy Prawa bankowego wymagają od banków badania zdolności kredytowej i nakazują uzależnienie udzielenia kredytu od jej posiadania (z wyjątkiem, o którym mowa w art. 70 ust. 2), o tyle w zakresie uzyskiwania zabezpieczenia ustawodawca pozostawia bankom swobodę, o czym świadczy, użyty w art. 93 ust. 1 Prawa bankowego, zwrot może żądać zabezpieczenia. Zasadność powyższego stanowiska potwierdza doktryna, która wskazuje wprost, że: Obowiązek określenia w umowie sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu (ust. 2 pkt 6) nie oznacza, iż każda umowa o kredyt bankowy musi przewidywać zabezpieczenie spłaty kredytu (W. Pyzioł [w:] Prawo bankowe. Komentarz., E. Fojcik Mastalska (red.), komentarz do art. 69 Prawa bankowego, Lexis.pl, analogicznie stwierdza J. Molis, komentarz do art. 69 Prawa bankowego, Lex Omega). Nadto wskazać należy, że powszechnie wskazuje się, iż brak któregokolwiek z elementów umowy kredytu określonego w art. 69 ust. 2 Prawa bankowego nie przesądza o nieważności umowy kredytu. Wymienione w powołanym artykule elementy umowy kredytu tworzą katalog otwarty. Podobnie jak w przypadku regulacji art. 52 ust. 2 Prawa bankowego określającej elementy umowy rachunku bankowego art. 69 Prawa bankowego ustala minimalne wymogi ustawowe, co do ich treści, a niezastosowanie wszystkich tych elementów nie podważa ważności danej umowy (B. Smykla, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2011, Komentarz do art. 69 Prawa bankowego, Legalis). W doktrynie wskazuje się, że umowa kredytu, w której nie wskazano wszystkich elementów określonych w art. 69 ust. 2, jest ważna (A. Kawulski, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013, Komentarz do art. 69 Prawa bankowego, Lex Polonica.). W konsekwencji, przykładowo przyjmuje się, że brak zastrzeżenia zapłaty odsetek nie dyskwalifikuje danej umowy jako umowy kredytu, jeżeli tylko obowiązek zwrotu udostępnionych kredytobiorcy środków pieniężnych zostaje zachowany (A. Janiak, Bankowe umowy

2 kredytowe, cz. I, Prawo Bankowe 2002, Nr 4, s. 53. Zob. też wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 stycznia 2013 r. sygn. KIO 2916/12, LexPolonica nr , którego teza brzmi następująco: Przepis art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo Bankowe, nie wymaga aby w umowie kredytu było zawarte postanowienie o oprocentowaniu kredytu wyższym niż 0% ). Analogiczne stanowisko zajmuje w tym względzie Sąd Najwyższy, który wskazuje, że postanowień umowy kredytu dotyczących zabezpieczenia nie sposób traktować jako essentalia negoti umowy kredytowej, co oznacza, że ich brak nie czyni umowy nieważną (wyrok SN z dnia 7 marca 2014 r., IV CSK 440/2013, Lexis.pl nr ). Pytanie nr 2 Proszę o uszczegółowienie celu kredytu. Finansowanie bieżących zobowiązań, tj. m. in.: płatności za media Pytanie nr 3 Ze względu na krótki czas od ogłoszenia przetargu od daty złożenia ofert, czy Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu złożenia ofert do dnia 22 sierpnia br. Zamawiający, nie wyraża zgodny na przesunięcie terminu złożenia ofert. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający może odstąpić od warunku określonego w SIWZ pkt , tj. wykazaniem się przez Bank ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności cywilnej na sumę co najmniej zł? Bank nie jest zobligowany do posiadania takiej polisy żadnymi przepisami i w związku z tym nie może przedłożyć takiej polisy w postepowaniu przetargowym. Ryzyko udzielenia kredytu Zamawiającemu w całości ponosi Wykonawca przedmiotowego zamówienia. Pytanie nr 5 Przesłanie / udostępnienie sprawozdań finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego za lata 2011 oraz 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz kwartalne sprawozdania na dzień i r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych oraz z polityką rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu okres sprawozdawczy obejmuje rok obrachunkowy zgodny z rokiem kalendarzowym, a przedmiotowe sprawozdania sporządzane są za okres roczny. Sprawozdania za rok 2011 oraz 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Pytanie nr 6 Uchwała Uniwersytetu Ekonomicznego dotycząca zaciągnięcia kredytu. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej uchwałę Senatu Pytanie nr 7 Zestawienie zaciągniętych przez Uniwersytet Ekonomiczny kredytów i pożyczek bankowych wraz z aktualnym stanem sald i końcowym terminem spłat tych kredytów, ustanowionymi zabezpieczeniami spłaty tych kredytów,

3 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nie posiada zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych Pytanie nr 8 Czy Zamawiający może potwierdzić, iż kredyt będzie kredytem nieodnawialnym Nie Pytanie nr 9 Czy Zamawiający może podać harmonogram spłat kredytu oraz termin ich płatności? Pytanie nr 10 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do celów rozliczeniowych kredytu Bank otworzył rachunek techniczny, prowadzony bez opłat? Nie są możliwe przekazy pieniężne bezpośrednio na rachunek kredytowy. Rachunek techniczny służyć będzie jedynie do przekazywania środków pieniężnych na spłatę bieżącej raty kapitałowo-odsetkowej; nie jest wymagana odrębna umowa o prowadzenie takiego rachunku. Pytanie nr 11 Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z umowy kredytu? Pytanie nr 12 Czy Zamawiający dopuszcza złożenie weksla in blanco jako zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z deklaracją wekslową? Pytanie nr 13 Czy Zamawiający może przedłożyć przed podpisaniem umowy kredytowej aktualne zaświadczenie ZUS i US, względnie oświadczenie, że Uniwersytet nie zalega z należnościami względem w/w instytucji? Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej odpowiednie zaświadczenia Pytanie 14 Dotyczy p. 5 SIWZ ponieważ okres kredytowania zaczyna się 1 września 2014 a kończy r., to prosimy o potwierdzenie, że okres kredytowania w miesiącach wynosi 16, a nie jak wskazano w tym punkcie (zdanie ostatnie), 15 miesięcy. Pytanie 15. Dotyczy p ponieważ o sytuacji ekonomicznej i finansowej banków, nie decyduje ich ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, a głównie wyniki finansowe, wnosimy o wprowadzenie alternatywnego dokumentu potwierdzającego właściwą kondycję finansową wykonawcy - w postaci podania przez banki ich współczynnika wypłacalności wskazującego osiągnięcie wymaganego przepisami prawa bankowego poziomu - zgodnie z art. 128 ust.1 pkt 3. Pytanie 16.

4 Dotyczy p SIWZ oraz p. 1 Formularza oferty prosimy o potwierdzenie, że wskazany w pkt wzór, jest wyłącznie wzorem na potrzeby porównania ofert i nie należy w nim uwzględniać okresu finansowania, jak również, że cena podawana w p. 1 Formularza Oferty, stanowi jedynie cenę szacunkową, celem porównania ofert. Na cenę oferty winny składać się wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena jest ceną szacunkową, a Wykonawca jest związany swoją ofertą. Pytanie 17. Czy Zamawiający podpisze umowę o kredyt w rachunku bieżącym na wzorze zaproponowanym przez Bank, pod warunkiem zgodności z Istotnymi Postanowieniami Umowy (zał. 7) Pytanie 18. Czy Zamawiający podpiszę weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na 120% kwoty kredytu? Pytanie 19 Czy weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa będzie podpisana przez kwestora uniwersytetu? Pytanie 20. Czy w chwili obecnej Zamawiający korzysta z kredytu w rachunku bieżącym? Jaki jest obecny limit oraz jakie jest historyczne średnie wykorzystanie kredytu w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Pytanie 21. Proszę Zamawiającego o dostarczenie struktury przychodów uniwersytetu za dwa ostatnie lata (2012, 2013)? ROK 2012: DOTACJE 54,8% ROK 2013: DOTACJE 62,2% PRZYCHODY WŁASNE 45,2% PRZYCHODY WŁASNE 37,8% Pytanie 22 Z jakimi zdarzeniami gospodarczymi związane są inne przychody operacyjne w wysokości ,98 zł w 2013 oraz ,75 zł w 2012 roku? Inne przychody operacyjne to odpisane raty dotacji, subwencji i dopłat otrzymanych do budowy lub zakupu środków oraz części wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych dokonywane równolegle do amortyzacji sfinansowanych z tych dotacji, subwencji i dopłat lub otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych Pytanie 23 Jakich inwestycji dotyczą wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ( ,77 zł w 2012 oraz ,57 zł w 2013 roku)? Budowa Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Pytanie 24 Z jaką inwestycją, bądź inwestycjami związane są długoterminowe rozliczania międzyokresowe przychodów (dotacje na zakup środków trwałych, stan na koniec 2013: ,55 zł oraz nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, stan na koniec ,87 zł)?

5 Dotacje na zakup środków trwałych - dotacja na budowę Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych; nieodpłatnie otrzymane środki trwałe wartość nieruchomości w Suchym Lesie Pytanie 25 Z uwagi na wysoką wartość linii kredytowej, oraz szereg czynności związanych z obsługa kredytu prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający przewiduje przeniesienie odpowiedniej do wysokości linii kredytowej, części obrotów Uniwersytetu do Wykonawcy, który zostanie wybrany do obsługi linii kredytowej, w trybie przetargu nieograniczonego? Przeniesienie części obrotów do Wykonawcy może zwiększyć konkurencyjność składanych ofert na linię kredytową oraz wpłynąć na powiększenie grona oferentów Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GMINA WOJKOWICE Urząd Miasta w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290A 42-580 W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) 769-50-66 fax U.M. - (0-32) 769-50-73 Strona internetowa U.M. - www.wojkowice.pl

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Załącznik do Uchwały nr 6/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 stycznia 2015 r. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Wejherowo, styczeń 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Strzałkowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.03.2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin marzec 2013r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/182/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostrów Mazowiecka

Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu Zatwierdzam. SIWZ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu strona 1 z 13

Bardziej szczegółowo