Podczas edycji dokumentu remanentu zobaczysz dwie gżowne kolumny sł to Il. pocz. i Il. konc.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podczas edycji dokumentu remanentu zobaczysz dwie gżowne kolumny sł to Il. pocz. i Il. konc.:"

Transkrypt

1 Inwentaryzacja Do sporzł dzania inwentaryzacji sżuzy opcja menu: Towary-> Sporzó dzanie dokumento w-> Remanent Inwentaryzacja (inaczej remanent) polega na policzeniu wszystkich lub niektorych towarow w sklepie. Nast pnie tak policzone stany magazynowe towarow sł wprowadzane do programu (podczas edycji dokumentu remanentu lub przy pomocy inwentaryzatora), a nast pnie automatycznie porownywane ze stanami towarow prowadzonymi przez program. Podczas edycji dokumentu remanentu zobaczysz dwie gżowne kolumny sł to Il. pocz. i Il. konc.: Ilosc poczó tkowa ś to stan magazynowy obliczony przez program. Jest to ilosc o znaczeniu ile powinno bycń. Ilosc koncowa ś to ilosc policzona przez Ciebie. Jest to ilosc o znaczeniu ile w rzeczywistosci jestń. W przypadku, gdy policzona przez Ciebie ilosc jest mniejsza od tej, ktorł obliczyż program ś naliczane jest manko (brakuje towaru na magazynie). Jesli jest wi ksza ś naliczana jest superata. W momencie, gdy zapiszesz tak sporzł dzony dokument remanentu ś stany magazynowe towarow w programie poprawił si na takie, jakie zostaży przez Ciebie wpisane w polu Ilosc koncowa. Kaz dy magazyn w programie powinien bycinwentaryzowany osobnym dokumentem Remanentu. Pamiótaj o istnieniu stano w ro wniez na innych magazynach! Czósto zdarza nam sió sytuacja, z e ilosc pokazywana na wykazie towaro w (sumaryczna ze wszystkich magazyno w) jest inna od tej, ktora zostaża wprowadzona w remanencie. Jesli jakiegos towaru nie ma na dokumencie remanentu, to jego stan magazynowy nie jest ruszany (nie jest zerowany). Pozwala to na spisywanie remanentow czł stkowych np. obejmujł cych tylko cz sc sklepu. Nie zapomnij oż Oto krotka lista o ktorej nie powinienes zapomniec podczas sporzł dzania remanentu: 1. Upewnij si, ze dane o sprzedazy z kas sł scił gni te, a kasy wyżł czone. 2. Zarchiwizuj baz danych. 3. Zapytaj ksi gowł, w jakiej cenie powinien byc sporzł dzony remanent i jesli FIFO, czy powinien byc rozbity na dostawy. Wybierz odpowiednił cen podczas edycji remanentu. 4. Regularnie zamrazaj edytowane fragmenty remanentu. 5. Jesli liczony jest sklep w cażosci ś automatycznie wyzeruj pozycje towarowe, ktore nie zostaży wpisane na dokument (nie ma ich w sklepie, ale sł w bazie). 6. Pami taj o innych magazynach w programie.

2 Zamroz enia Dokumenty remanentow sł najwi kszymi dokumentami w programie PC-Market. Mogł skżadac si nawet z wielu tysi cy pozycji. Na ich wprowadzenie poswi ca si wiele pracy i cennego czasu. Podczas sporzł dzania remanentu zawsze moze zdarzyc si jakis nieprzewidziany wypadek na przykżad wyżł czenie prł du, zawieszenie komputera. Podczas edycji remanentu, przed jego zapisaniem wszystkie towary znajdujł ce si na tym dokumencie sł przechowywane w pami ci RAM komputera. Zawartosc takiej pami ci w przypadku awarii ulegżaby wtedy bezpowrotnemu skasowaniu, a co za tym idzie sam straciżbys wiele godzin pracy. Zamrazanie, to zapisywanie fragmento w remanentu na dysku, co zabezpiecza juz wpisany pakiet towaro w przed utrató w wypadku nieprzewidzianego zdarzenia. Mozesz wi c spisywac remanent w paczkach np. po pozycji, tak przygotowane paczki zapisywac na dysku. Na samym koncu wszystkie pakiety mozna zbicń w jeden dokument remanentu. Innym ciekawym sposobem zastosowania zamrozen jest mozliwosc rownoczesnego spisywania inwentaryzacji na kilku komputerach rownoczesnie (nawet w wersji jednostanowiskowej programu). Sposob ten opisalismy w rozdziale Jak wprowadzacremanent na kilku komputerach?. Jak dokonac zamrozenia? Jezeli masz wprowadzonł pewnł ilosc towarow (zwykle zalecamy pozycji) na dokumencie Remanent, nacisnij klawisz Ctrl-Z Zamrozenie. Pojawi si wowczas okienko, w ktorym zobaczysz wszystkie wczesniej wykonane przez Ciebie zamrozenia. Na dole okienka, w polu Nazwa znajduje si pole, w ktore powinienes wpisac nazw nowego pliku zamrozenia, pod jakł chcesz zapisac aktualnie edytowany arkusz remanentu: Zamrozenie zostanie wykonane po nacisni ciu klawisza F2. Zostanie ono umieszczone w pliku o rozszerzeniu PC7 (w powyzszym przykżadzie b dzie to plik ZAMR02.PC7). Plik ten jest umieszczony w katalogu Zrzuty, w miejscu, gdzie zostaż zainstalowany program PC- Market. Kazda baza ma swoj wżasny podkatalog w katalogu Zrzuty, w ktorym dopiero sł umieszczane pliki zamrozen. Domyslnie b dzie to wi c katalog: C:\Program Files\Insoft\PCMWin\Zrzuty\Baza_podstawowa

3 Jak odczytac zamrozenia? Sporzł dzone zamrozenia mozesz odczytac po nacisni ciu F8 Zamrozenia. Pojawi si wowczas takie okienko: W okienku wyswietlone sł wszystkie pliki wykonanych zamrozen. Zaznacz te, ktore chcesz wcił gnłc na edytowany dokument i nacisnij klawisz F2 Odczytaj. Po wybraniu plikow zagrozen pojawi si okienko, w ktorym b dziesz musiaż zadecydowac : ę natomiast cena zostanie przepisana z zamrozenia ś cena towaru zostanie pobrana z zamrozenia, czyli z momentu, gdy remanent byż sporzł dzany i zamrozony. odczytana aktualna z bazy ś cena towaru zostanie pobrana z biezł cej karty towaru w bazie danych ę a stan poczó tkowy zostanie przepisany z zamrozenia ś ilosc poczł tkowa na remanencie zostanie pobrana z zamrozenia to znaczy z momentu, gdy zamrozenie byżo dokonane. Opcja przydaje si, gdy zapisujesz dokument remanentu po kilku dniach i w mi dzyczasie normalnie pracowano w programie.

4 Sumowanie remanentu Sumowanie remanentu to operacja, podczas ktorej program oblicza wartosc manka/superaty, przelicza ceny FIFO i przy okazji moze zbic powtarzajł ce si pozycje towarow lub rozbic towar na dostawy jesli remanent jest liczony w cenach FIFO: Po zakonczeniu sporzł dzania remanentu moze wystł pic sytuacja, ze jeden towar b dzie wyst poważ na nim kilka razy. Zdarzy si tak na przykżad, jesli towar znajduje si w sklepie w kilku miejscach i zostaż policzony w dwoch roz nych arkuszach. Wowczas podczas sumowania mozesz zazyczyc sobie, aby wszystkie powtarzajó ce sił pozycje jednego towaru zosta y zbite w jednó. Moze byc rowniez przydatna odwrotna sytuacja ś chcesz, aby jedna pozycja by a rozbita na kilka: Jezeli sporzł dzasz remanent w cenach FIFO, to mozesz zazyczyc sobie, aby jedna pozycja remanentu zostaża rozbita na poszczegolne dostawy. Na przykżad oryginalnie wprowadzona przez Ciebie linia wyglł da tak: Natomiast po zsumowaniu i rozbiciu na dostawy w cenach FIFO b dzie wyglł daża tak: Jesli zsumujesz w cenach FIFO bez rozbicia na dostawy, to towar pojawi si w jednej linii z odpowiednio obliczonł (i usrednionł ) cenł FIFO: Uz yj inwentaryzatora! Do wprowadzania pozycji remanentu bardzo wygodne jest uzywanie przenosnego inwentaryzatora. W znacznym stopniu moze on skrocic czas sporzł dzania remanentu. Aby uzyc inwentaryzatora nacisnij kombinacj klawiszy Ctrl-I. Uzycie inwentaryzatora szczegożowo opisalismy w rozdziale Przenosny Inwentaryzator.

5 Automatyczne wypećnianie remanentu Do automatycznego wypeżniania remanentu towarami sżuzy automat, ktory mozesz uruchomic klawiszem F6 Automat: Przy jego pomocy mozesz wykonac nast pujł ce czynnosci: Wype nic remanent wszystkimi towarami z bazy programu. Stany magazynowe mogł byc pobierane z bazy programu za wyjł tkiem stanow ujemnych, ktore zostanł wyzerowane. Z opcji cz sto korzystajł sklepy, ktore nie chcł wykonywac remanentu na ostatnił chwil (np. 31 grudnia). Towar jest liczony partiami przez caży miesił c (np. 7, 12, 15, 21 grudnia), a ostateczny remanent sporzł dzony w ostatnim dniu miesił ca na podstawie stanow z bazy jest drukowany tylko dla Urz du Skarbowego. Wyzerowac wszystkie stany towaro w w bazie lub tylko wskazanych asortymentow. Uzupe nic niepoliczone remanentem towary. Operacja powinna byc wykonywana praktycznie zawsze, gdy sporzł dzany jest remanent cażego sklepu. W ten sposob zerowane sł pozycje towarow, ktorych nie ma w sklepie, a mogł znajdowac si w bazie programu z niezerowym stanem. Wype nic lub uzupe nic remanent towarami z jednego lub kilku asortymento w. Operacja przydatna, gdy liczysz tylko jeden asortyment i chcesz uzupeżnic zerowymi pozycjami towary niespisane, ale nalezł ce tylko do tego asortymentu. Automat dopisuje tylko pozycje towarowe, ktorych nie ma jeszcze na remanencie. W zaleznosci od ustawien w okienku dopisywane sł towary ze wskazanego asortymentu lub z cażej bazy danych, oraz decydujesz o tym, czy ich ilosci majł byc pobierane z bazy, czy wszystkie majł byc zerowe. Czy moz na poprawiclub anulowacdokument remanentu? Raz sporzł dzonego dokumentu remanentu nie mozna juz poprawiac. W opcji Przeglł dnie dokumentow program pozwoli Ci wejsc w tryb edycji (F10), jednak tylko w takim celu, abys mogż remanent przesortowac, wysżac do EDI lub np. zamrozic. Anulowac dokument remanentu mozesz w taki sam sposob, w jaki robi si to na kazdym innym dokumencie ś przy pomocy klawisza Ctrl-A podczas przeglł dania dokumentu. W wyjł tkowej sytuacji mozesz rowniez poprawic dokument remanentu. W tym celu: 1. ZamroŚ dokument remanentu (Ctrl-Z) 2. Anuluj go (Ctrl-A) 3. Sporzł dś nowy dokument remanentu z tł samł datł co oryginalny i odmroś (F8) do niego wczesniej przygotowane zamrozenie (mozesz juz edytowac i zapisac dokument). 4. Wykonaj napraw stanow z wżł czonł opcjł Automatycznie korygowac remanenty.

6 Czy moz na zapisacremanent po kilku dniach? Najkrotsza odpowiedś brzmi: TAK W programie PC-Market mozesz rowniez zapisywac dokumenty PZ z datł sprzed remanentu oraz scił gac zapomniane importy z kas fiskalnych. Jednak musisz byc swiadomy efektow ubocznych i uruchomic odpowiednił operacj serwisowł, aby zlikwidowac te efekty. Nalezy wykonac operacj serwisowł Naprawa Stano w/ cen magazynowych z wżł czonł opcjł Automatycznie korygowac remanenty. Szczegożowy opis dziażania naprawy znajdziesz w rozdziale Operacje serwisowe -> Naprawa stano w/ cen magazynowych. Efekt uboczny, jaki uzyskasz po operacji naprawy, to zmiana wartosci manko/superata na remanencie. Przypadek 1.: Wystawiasz jakikolwiek dokument modyfikujó cy stan (np. PZ) z dató sprzed ostatniego remanentu. Na przykżad: Masz prawidżowy dokument remanentu z dnia , na ktorym: ILOSC1 = 10 szt, ILOSC2 = 10 szt. Nast pnie w dniu wystawiasz dokument PZ na 30 szt tego towaru. Dokument ten zapisujesz jednak z datł sprzed remanentu tj Co si wowczas dzieje? Dzisiejszy stan towaru jest nieprawidżowy. Powinien byc 10 szt, a jest 40 szt. Wykrywa go Naprawa Stanow. ILOSC1 na remanencie jest nieprawidżowa. Powinna byc 40 szt, a jest 10 szt. Przypadek 2.: Wystawiasz dokument remanentu z dató wczesniejszó, niz inny dokument ostatnio wystawiony. Na przykżad: Masz dokument PZ z datł wczorajszł na 10 szt. Nast pnie sporzł dzasz dokument remanentu z datł przedwczorajszł na 12 szt. Co si wowczas dzieje? Stan biezł cy towaru jest nieprawidżowy. Powinien byc 22 szt., a jest 12 szt. ILOSC1 na remanencie jest nieprawidżowa. Powinno byc 0 szt. a jest 10 szt. Przypadek 3.: Remanent jest prawidżowo sporzł dzony przez obsżug. Jednak w momencie jego sporzó dzania stan wg Indeksu Stanu nie zgadza sił z ilosció obliczonó z dokumento w. Co si wowczas dzieje? Wowczas jako ILOSC1 na dokumencie remanentu zostanie wpisana cażkowicie przypadkowa liczba. Jak wprowadzacremanent ro wnoczes nie na kilku komputerach? 1. Na kazdym komputerze zainstaluj program z aktualnł bazł danych. Komputery nie muszł byc pożł czone w siec. 2. Edytuj remanenty i dokonuj zamrozen na tych komputerach. 3. Po zakonczeniu pracy przekopiuj wszystkie tak przygotowane pliki zamrozen na komputer gżowny (na ktorym znajduje si gżowna baza danych). 4. Tak przygotowane zamrozenia wcił gnij na jeden wielki dokument remanentu.

7 W jaki sposo b wydrukowacjeden remanent w ro znych cenach? 1. WejdŚ do przeglł dania zapisanego dokumentu remanentu w opcji Przeglł danie dokumentow. 2. Przeżł cz si na edycj (F10) 3. ZamroŚ go (Ctrl-Z) 4. WejdŚ w edycj nowego dokumentu remanentu i ustaw odpowiednił cen, w jakiej chcesz go remanent. 5. OdmroŚ go (F8) 6. Podsumuj (F3) 7. Wydrukuj (F4) Sprzedaz caćego sklepu na fakture Czasem zachodzi koniecznosc sprzedazy cażego sklepu na faktur VAT. W pierwszej kolejnosci liczone sł wszystkie towary w sklepie, sporzł dzany jest dokument remanentu. Taki dokument mozesz wyeksportowac do pliku przy pomocy mechanizmu EDI (Ctrl-E), aby nast pnie przy pomocy tego samego mechanizmu wcił gnłc go na faktur. Po zapisaniu faktury stany wszystkich towarow powinny byc zerowe. Sklep zostaż sprzedany!

2010 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul.jasna 3a tel.(012) 415-23-72 e-mail:market@insoft.com.pl http://www.insoft.com.pl

2010 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul.jasna 3a tel.(012) 415-23-72 e-mail:market@insoft.com.pl http://www.insoft.com.pl Grupowa zmiana stawek podatku VAT w programie PC-Market Instrukcja serwisanta i użytkownika 2010 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul.jasna 3a tel.(012) 415-23-72 e-mail:market@insoft.com.pl http://www.insoft.com.pl

Bardziej szczegółowo

Small Business. Szybki start *

Small Business. Szybki start * Small Business Szybki start * * Broszura zawiera skrócony opis podstawowych elementów programu (stan na dzień 26.04.2010). Szczegółowa Instrukcja Obsługi dostępna jest w wersji elektronicznej na płycie

Bardziej szczegółowo

Program automatycznej obsługi sklepu i supermarketu

Program automatycznej obsługi sklepu i supermarketu Program automatycznej obsługi sklepu i supermarketu wersja 7 dla Windows Instrukcja użytkownika Redakcja 7.2.90.0 2002-2006 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a tel. (012) 415-23-72 e-mail: market@insoft.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 5 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 6 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

LIDER. System wspomagania działalności firm i instytucji LIDER SIM. Sprzedaż i gospodarka magazynowa

LIDER. System wspomagania działalności firm i instytucji LIDER SIM. Sprzedaż i gospodarka magazynowa LIDER System wspomagania działalności firm i instytucji LIDER SIM Sprzedaż i gospodarka magazynowa LiderSIM Wszystkie prawa zastrzeżone.żadna część tej instrukcji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

SYSTEM "HURT" FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY. S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856.

SYSTEM HURT FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY. S.C. SOFTMAR-MM - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856. S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856 SYSTEM "HURT" FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY Dokumentacja Autor: Marek Klimek System "HURT" - Fakturowanie sprzedaży 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika POLO, OMEGA, QUATRO (wersja 4.5) Podręcznik Użytkownika River Spółka Jawna 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12)638-66-55, fax. (0-12)636-97-36, www.aktyn.pl Opracowanie Instrukcji Obsługi

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SOGA System Obsługi Gastronomii WPROWADZENIE...6 WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7 PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Dumpingowiec

Instrukcja programu Dumpingowiec Instrukcja programu Dumpingowiec Autor: Przemysław Rokicki ul. Wł. Łokietka 47d/16, 81-736 Sopot NIP: 585-135-80-17 Tel. 0501-383-783, e-mail: biuro@dumpingowiec.pl Wersja instrukcji z dnia 2012-07-13

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU KASA. DO WSPÓŁPRACY Z KASAMI FISKALNYMI ELZAB wersja środowisko WINDOWS. Kontrahent:

OPIS PROGRAMU KASA. DO WSPÓŁPRACY Z KASAMI FISKALNYMI ELZAB wersja środowisko WINDOWS. Kontrahent: SPÓŁDZIELNIA INFORMATYK SZCZECIN UL. DWORCOWA 2a OPIS PROGRAMU KASA DO WSPÓŁPRACY Z KASAMI FISKALNYMI ELZAB wersja środowisko WINDOWS Kontrahent: SZCZECIN LIPIEC 2009 Program KASA słuŝy do obsługi sklepów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Program Magazynowy 1. Instalacja oprogramowania Aktualną wersję programu moŝna pobrać z Internetu ze strony www.lomag.pl. Program LoMag instaluje się automatycznie wraz ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt.

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Warszawa, 20 luty 2007 r. Założenia : W rc-hurt może byc zdefiniowana dowolna liczba magazynów, na których mogą znajdować się różne towary.

Bardziej szczegółowo

Program Inwentaryzacja dla Subiekta GT (w.2.5)

Program Inwentaryzacja dla Subiekta GT (w.2.5) Do czego służy "Inwentaryzacja dla Subiekta GT"? Program ten jest narzędziem wspomagającym i przyśpieszającym wykonywanie inwentaryzacji. Korzyści, jakie daje "Inwentaryzacja dla Subiekta GT" to m.in.:

Bardziej szczegółowo

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania Program GAMW Warszawa, 1999-2008 Program GAMW PPW GiP Sp z oo Integralny program magazynowy, który może współpracować z programen gastronomicznym GAH GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn ROZDZIAŁ 5 RAKSSQL Magazyn Spis treści Magazyn... 5-1 Dokumenty rozchodowe... 5-3 Dokumenty rozchodu zewnętrznego... 5-3 Dokumenty rozchodu wewnętrznego... 5-18 Dokumenty przychodowe... 5-23 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne faktury VAT

Uniwersalne faktury VAT Uniwersalne faktury VAT Hipermarket NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Opis 1. Moduł............................................................... 3 2. Zarys................................................................

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Faktury i Magazyn. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Faktury i Magazyn. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Faktury i Magazyn Wersja 20.0.0 www.ergo.pl Spis treści Wstęp... 10 Wymagania sprzętowe... 12 Instalacja systemu... 13 Legalizacja systemu... 18 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII SZCZECIN PAŹDZIERNIK 2010 Program Elzab Gastrofis słuŝy do obsługi małych i średnich punktów gastronomicznych. Program prowadzi ewidencję

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż.wojciech Nycz

instrukcja obsługi autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż.wojciech Nycz Komputerowa obsługa rejestrów zakupów i sprzedaży VAT instrukcja obsługi autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż.wojciech Nycz Dystrybucja i serwis : Sigma SC ul. Katowicka 37 43-346 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA

INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA Moduł ihurt Instrukcja obsługi modułu sprzedażowo magazynowego. do wersji 10.2, 10.3 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 ROZDZIAŁ 1 - UWAGI WSTĘPNE... 10 ROZDZIAŁ 2 - OGÓLNE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Moduł sprzedaży do drukarki fiskalnej Elzab FP-600

Moduł sprzedaży do drukarki fiskalnej Elzab FP-600 wersja 5.7 Moduł sprzedaży do drukarki fiskalnej Elzab FP-600 (Instrukcja Obsługi) River Spółka Jawna 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12)638-66-55, fax. (0-12)636-9-36, e-mail: info@aktyn.pl

Bardziej szczegółowo