(wartość do )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(wartość do 14 000 )"

Transkrypt

1 Żmigród, ZAPYTANIE OFERTOWE (wartość do ) dotyczące dostawy wyposażenia w ramach projektu pn. Edukacja inwestycją w przyszłość (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) I. Zamawiający Powiatowy Zespól Szkół im. Jana Pawła II, Żmigród, ul. Willowa 5,tel/fax NIP II. Tytuł projektu Edukacja inwestycją w przyszłość III. Program, Priorytet, Działanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działalnie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych IV. Nazwa przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów tablic multimedialnych na potrzeby realizacji projektu Edukacja inwestycją w przyszłość. Wyżej wymieniony sprzęt multimedialny będzie wykorzystywany w trakcie prowadzenia zajęć edukacyjnych z młodzieżą gimnazjalną oraz licealną. Nowoczesne wyposażenie uatrakcyjni zajęcia. Pozwoli młodzieży odkryć nową jakość nauczania w oparciu o najnowocześniejsze interaktywne technologie.

2 V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego wyposażenia: 1) tablica multimedialna /zestaw/ wraz z osprzętem: - tablica interaktywna (pozycjonowanie w podczerwieni) - obszar interaktywny o przekątnej min format tablicy 4 / 3. - tablica montowana na ścianie. - powierzchnia tablicy twarda, odporna na uszkodzenia, na ścieranie, zadrapania, wysoka jasność i rozdzielczość dostosowana do projekcji, antyrefleksyjna, z możliwością pisania pisakami - komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie za pomocą przewodu USB. - obsługa tablicy za pomocą palca, lub załączonych pisaków z ewentualną możliwością obsługi przez dwie osoby równocześnie (wskazane, nie wymagane) - półka na pisaki. - przyciski programowe po obu stronach tablicy- ułatwienie dla leworęcznych - funkcja Multi Touch- przesuwanie, obracanie, zmiana rozmiarów itp. ręką. - certyfikat CE i zgodność z Dyrektywą RoHS. - autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce. - wraz z tablicą dostarczane (w języku polskim): - podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji. - obsługa systemów: Windows XP/ 2003/Vista/7 Linux, Mac 10.X. Oprogramowanie: - polska wersja językowa oprogramowania, wraz z plikiem pomocy. - sterowanie komputerem przy pomocy interaktywnej tablicy. - wstawianie różnych rodzajów wzorców tła (np. papier w kratkę, papier w linie, papier nutowy, układy współrzędnych z tłem w kratkę itp.) z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę. - możliwość wstawiania obiektów z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę (np. obrazów, animacji, gotowych szablonów). - rozpoznawanie pisma ręcznego i jego konwersja na tekst (również pisma w języku polski). - rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne. - możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych na ekranie.

3 - wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej. - wypełnianie zamkniętych kształtów kolorem, gradientem, wzorem, wybranym plikiem graficznym. - obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów, notatek. - regulacja stopnia przeźroczystości obiektów. - definiowanie łączy do dowolnych obiektów- plików, stron html (wskazane, nie wymagane). - porządkowanie kolejności stron poprzez mechanizm przeciągnij i upuść. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciągnij i upuść obiektów miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy. - możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz porządkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów. - możliwość powiększania wybranego fragmentu strony. - pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie. - możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów będących w dyspozycji szkoły (zamawiającego). - bezpłatny i nieograniczony czasowo dostęp do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania. - zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć (notatek, obiektów) w następujących formatach: plik obrazu, strona internetowa, dokument pdf. - edytowanie programów MS Office poprzez wklejanie grafiki wykonanej programem tablicy - pomiarowe narzędzia matematyczne linijka, kątomierz, ekierka, cyrkiel. Możliwość powiększania długości linijki bez zmiany skali. Rysowanie linii przy narzędziach linijka, ekierka i kątomierz. Wyposażenie należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego Powiatowy Zespól Szkół im. Jana Pawła II, Żmigród, ul. Willowa 5 w godzinach pracy placówki (od 07:00 do 15:00). Wykonawca zobowiązany będzie do montażu, oraz przeszkolenia pracowników z obsługi zakupionego sprzętu. Zamawiający przewiduje otrzymanie gwarancji na zakupiony sprzęt na okres nie krótszy niż 3 lata od daty zakupu, jak również serwis pogwarancyjny w autoryzowanym salonie serwisowym. VI. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do siedziby Zamawiającego do Zamawiający potwierdzi wykonanie zamówienia w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. VII. Termin związania ofertą Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

4 VIII. Opis sposobu obliczania ceny Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty dostarczenia, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia transportu przedmiotu zamówienia do czasu jego odbioru). IX. Opis przygotowania oferty Oferta powinna być przygotowana zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT. X. Kryteria wyboru oferty 1. Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). 2. Punkty za kryterium ceny brutto zostaną przyznane według wzoru: Cbn/Cba x 100 pkt. = ilość punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto gdzie: Cbn - cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia oferty o najniższej cenie brutto Cba - cena brutto cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia oferty aktualnie ocenianej Uwaga: Powyższy ilorazy zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto. 4. Maksymalną możliwą oceną oferty jest 100 punktów. 5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. XI. Miejsce i termin składania ofert Termin składania ofert upływa Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

5 listownie na adres: Powiatowy Zespól Szkół im. Jana Pawła II, Żmigród, ul. Willowa 5, tel/fax z dopiskiem na kopercie Zapytanie ofertowe: dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Edukacja inwestycją w przyszłość, osobiście w siedzibie firmy: Powiatowy Zespól Szkół im. Jana Pawła II, Żmigród, ul. Willowa 5,tel/fax z dopiskiem na kopercie Zapytanie ofertowe: dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Edukacja inwestycją w przyszłość. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do godziny15:00 w wyznaczonym powyżej terminie składania ofert faksem na nr oferta winna spłynąć do dnia i godziny określonych powyżej jako termin wpłynięcia oferty. drogą mailową, na adres oferta winna spłynąć do dnia i godziny określonych powyżej jako termin wpłynięcia oferty. XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną lub telefonicznie). XIII. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach w/w zadania ze strony Zamawiającego (tel., , fax) tel/fax Załączniki: 1. Formularz oferty 2. Wzór umowy 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

6 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia FORMULARZ OFERTOWY dostawa wyposażenia w ramach projektu Edukacja inwestycją w przyszłość Wyrażam/y chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zapytanie jest prowadzone poniżej kwot progów unijnych, organizowane przez Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie na zadanie dotyczące dostawy wyposażenia w ramach projektu pn. Edukacja inwestycją w przyszłość, w terminach i pod warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia r. Nazwa Wykonawcy:.. Adres:. Nr telefonu/fax-u Adres .. NIP:.. Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy:.. 1. Przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym wykonam/y za: Netto: zł (słownie:..... zł) Podatek VAT. Zł Brutto: zł (słownie:..zł) 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do Termin związania ofertą: 14 dni licząc od dnia upływu składania oferty.... (miejscowość, data) (pieczęć firmy, podpis osoby upoważnionej

7 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia Umowa nr zawarta w Żmigrodzie w dniu pomiędzy: Powiatowy Zespól Szkół im. Jana Pawła II, z siedzibą przy ul. Willowej 5, Żmigród, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: a... z siedzibą w.. NIP:..., zwanym/-ą w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu oraz przeszkolenia pracowników w związku z zakupem na podstawie niniejszej umowy zestawów tablic interaktywnych dla projektu Edukacja inwestycją w przyszłość zgodnie z przedstawioną ofertą z dnia Przedmiot umowy jest tożsamy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie z dnia... r., stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

8 3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowych wersji oprogramowania minimum raz w roku z taką samą licencją jak oprogramowanie początkowe, przez kolejne 3 lata. 4. Sprzęt wchodzący w zakres dostawy będzie fabrycznie nowy i zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu. 5. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy w terminie do dnia Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu) ponosi Dostawca 7. Potwierdzeniem zrealizowania dostawy będzie protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli Stron. 8. Przedmiot zamówienia jest częścią projektu pn. Edukacja inwestycją w przyszłość, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Ustala się wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy w kwocie zł netto.. zł 00/100) plus obowiązujący podatek VAT. Zł; brutto.. zł (słownie Zł 00/100). 2. Termin zapłaty faktury ustala się do 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury. 3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem na jego konto wskazane na fakturze. 3 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami oraz postanowieniami umowy Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku: a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości netto wynagrodzenia łącznie jak w 3 ust. 1,

9 b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% wartości netto wynagrodzenia łącznie jak w 3 ust. 1, c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości netto wynagrodzenia łącznie jak w 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Strony w celu usunięcia wad. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnego wynagrodzenia łącznie określonego w 3 ust Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty stwierdzenia tych faktów Wszelkie oświadczenia Strony umowy składają na piśmie, pod rygorem nieważności, listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 6 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 7 Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów, które wynikają z realizacji niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

10 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia. (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) pod nazwą Dostawa wyposażenia w ramach projektu Edukacja inwestycją w przyszłość, oświadczamy, że: Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. (miejscowość, data). (pieczęć firmy, podpis osoby upoważnionej)

11 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia. (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozpoznania cenowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) pod nazwą Dostawa wyposażenia w ramach projektu Edukacja inwestycją w przyszłość, oświadczamy że: Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (miejscowość, data). (pieczęć firmy, podpis osoby upoważnionej)

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauka Języków Obcych Twoją Szansą na Sukces

Projekt: Nauka Języków Obcych Twoją Szansą na Sukces (pieczątka zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POKL/8.1.1/IB/09 Nazwa zamówienia: Zapytanie ofertowe na dostawę tablic interaktywnych do laboratorium językowego dla Pałacu Młodzieży w Tarnowie w związku

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 14000 euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 14000 euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Gmina Tarnów UL. Krakowska 19 33-100 Tarnów tel. (14) 688 01 01, (14) 6880110, fax. (14) 6880130 e-mail: urzad@gmina.tarnow.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013 Gdynia, dnia 14.06.2013r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IZP.271.1.32.2014 Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZP.271.I.32.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZP.271.1.28.2014 Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZP.271.I.28.2014

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Wąbrzeźnie ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Ul. Wolności 30 87-200 Wąbrzeźno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni komputerowych w tym m.in.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: Gimnazjum w Koźmicach Wielkich Koźmice Wielkie 605, 32-020 Wieliczka NIP: 683-177-25-01 tel./faks 012 250 14 75 e-mail: kluczdoprzyszlosci@gmail.com http://www.gimnazjumkozmice.org SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamówieniu

Informacja o zamówieniu Informacja o zamówieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Kursu komputerowego dla 54 osób niepełnosprawnych w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ZAMÓWIENIE BĘDZIE UDZIELONE ZGODNIE Z ART. 35 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU O KTÓRYM MOWA W ART. 70

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo