Projekt: Nauka Języków Obcych Twoją Szansą na Sukces

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: Nauka Języków Obcych Twoją Szansą na Sukces"

Transkrypt

1 (pieczątka zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POKL/8.1.1/IB/09 Nazwa zamówienia: Zapytanie ofertowe na dostawę tablic interaktywnych do laboratorium językowego dla Pałacu Młodzieży w Tarnowie w związku z realizacją projektu szkoleniowego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt: Nauka Języków Obcych Twoją Szansą na Sukces Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tarnów, dnia 22 stycznia 2010r.

2 I. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest: Pałac Młodzieży ul. Piłsudskiego Tarnów NIP: II. TRYB POSTĘPOWANIA W oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia r. (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zmianami z 2006r.) zamówienie poniżej 14 tys. euro będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie zamawiającego: w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup tablic interaktywnych do laboratorium językowego dla Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Przedmiot zamówienia jest związany z realizacją projektu: Nauka Języków Obcych Twoją Szansą na Sukces, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2 sztuki mobilnych tablic interaktywnych o następującej specyfikacji technicznej: Czytnik: Technologia rejestrowania ruchu: Podczerwień Maksymalna przestrzeń robocza: 150" (przekątna) Pionowy kąt rejestrowania: 38 +/- 2 stopnie Poziomy kąt rejestrowania: 0-30 stopni Kalibracja pozycji: Pozycjonowanie optyczne Odległość od ekranu projekcyjnego: m Interfejs: USB 2.0 (3m) oraz RS-232 (opcjonalne, dla odległości do 40 m) Tolerancja dokładności: 1 piksel od środka ekranu dla rozdzielczości 1024X768 Pobór mocy: Mniej niż 800 mw Waga: 210 g Wymiary: 150 x 105 x 32 mm Wskaźnik Emisja sygnału: Podczerwień Przyciski sterujące: 2 przyciski Zasilanie: 3V bateria litowa CR123A x 1 Wymiary wskaźnika: 14.8 cm (długość); 19.5 mm (średnica)

3 Waga: 50g Waga wskaźnika z baterią: 70 g Regulacja długości wskaźnika: od 36 do 65 cm Pióro elektroniczne Emisja sygnału: Podczerwień Sposób aktywacji: Czujnik nacisku Przyciski sterujące: 2 przyciski Zasilanie: 3V bateria litowa CR123A x 1 Wymiary: 15.7 cm (długość); 19.5 mm (średnica) Waga pióra z baterią: 35g W ofercie proszę o podanie ceny zestawu wraz z niezbędnym oprogramowaniem i innym wyposażeniem, warunkującym sprawne działanie urządzeń. IV.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 19 lutego 2010r. V. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych VI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. Oferenci ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty. 2. Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury protestów i odwołań. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy bezkosztowo przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. 4. Wykonawca udzieli min. 2-letniej gwarancji na przedmiot zamówienia. 5. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi posiadać certyfikaty CE, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w tym z przepisami obowiązującymi w szkołach. 6. Oferta winna zawierać szczegółowy opis techniczny urządzeń i oprogramowania oraz ich funkcji. VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 1. Wymagany termin związania z ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert. VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Adres do korespondencji: z dopiskiem Kursy językowe, fax Dopuszcza się również korespondencję elektroniczną przesyłaną na adres:

4 IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury są: Marta Komorowska Dyrektor Pałacu Młodzieży w Tarnowie oraz Dorota Kocjan Główny Księgowy Pałacu Młodzieży w Tarnowie tel X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz wymaganiami ustawowymi. 3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę. 4. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty, stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji. 6. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zmianami) stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 7. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. 8. Cena winna obejmować przeszkolenie z zakresu użytkowania, instrukcje w języku polskim, niezbędne certyfikaty. 9. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego, wraz z niezbędnymi załącznikami, w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: z dopiskiem Nauka Języków Obcych Twoją Szansą na Sukces, Zamówienie nr 3/POKL/8.1.1/IB/09 oraz opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 10. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w ofercie. XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać do dnia 03 lutego 2010r. do godz w siedzibie Zamawiającego - Pałac Młodzieży w Tarnowie, przy ul. Piłsudskiego 24, I piętro, sekretariat.za dzień wpływu ofert przyjmujemy datę dostarczenia pisma przez urzędnika pocztowego, kuriera lub osobiście. 2. Termin wyboru ofert ustala się na dzień 04 luty 2010r. XII. SPOSÓB WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Kryteria oceny oferty po sprawdzeniu zgodności złożonych ofert z przedmiotem zamówienia i warunkami zamówienia, ogólna najniższa suma kwot jednego zamówienia (przyjęta dla jednego wariantu) zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Jedynym kryterium jest cena brutto. 2. Protokół z wyboru ofert będzie dostępny w siedzibie Zamawiającego. XIII. KRYTERIA OCENY OFERT. 1. Oceniając złożone oferty Zamawiający będzie się kierował najkorzystniejszą ceną brutto, oferowaną przez Wykonawców. Wybrana zostanie jedna oferta najkorzystniejsza i spełniająca warunki określone w zapytaniu ofertowym, tj. oferta zawierająca najniższą cenę brutto. 2. Cena ofertowa waga 100%

5 Oferta najtańsza otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według formuły: Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów, gdzie: Cn cena najniższa spośród ofert nieodrzuconych; Cb cena oferty rozpatrywanej; 100 wskaźnik stały; 100% - procentowe znaczenie kryterium ceny. 3. Podana cena ofertowa obowiązuje przez cały okres trwania umowy. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE ROZLICZANIA POMIĘDZY STRONAMI 1. Rozliczenia pomiędzy stronami będą odbywały się w PLN. Dostawca wystawi fakturę, uwzględniając wszystkie elementy zamówienia z podziałem na stawkę VAT. 2. Płatność przelewem na konto Dostawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia Faktury do siedziby Zamawiającego. XV. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie o tym poinformowany drogą pisemną (fax.). 2. Zamawiający zawrze umowę sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 4 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż do dnia 17 lutego 2010r. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzenia ich ponownej oceny. XVI.OGÓLNE WARUNKI UMOWY Wzór umowy oraz pozostałych niezbędnych dokumentów stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

6 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/POKL/8.1.1/IB/09 DANE OFERENTA: Nazwa Wykonawcy:.... Adres Wykonawcy:..... Telefon: Fax.:. OFERTA Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe NR 5/POKL/8.1.1/IB/09 dotyczące zamówienia na zakup tablic interaktywnych do laboratorium językowego dla Pałacu Młodzieży w Tarnowie związanego z realizacją projektu: Nauka Języków Obcych Twoją Szansą na Sukces, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składamy ofertę następującej treści: Lp. 1. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Razem: Słownie: Cena netto Podatek VAT Wartość brutto Termin realizacji zamówienia do dnia 19 lutego 2010r. Okres związania z ofertą 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. Uwagi dodatkowe, oświadczenia lub dokumenty: data i podpis osoby/osób uprawnionych

7 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/POKL/8.1.1/IB/09 WZÓR UMOWY Na zakup tablic interaktywnych do laboratorium językowego dla Pałacu Młodzieży w Tarnowie w związku z realizacją projektu: Nauka Języków Obcych Twoją Szansą na Sukces, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zawarta w dniu. pomiędzy: Pałacem Młodzieży, ul. Piłsudskiego 24, Tarnów reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Martę Komorowską 2. Głównego księgowego Dorotę Kocjan zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą. reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych tablic interaktywnych do laboratorium językowego dla Pałacu Młodzieży w Tarnowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Oferty stanowiący zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 5/POKL/8.1.1/IB/09 3. Szacunkowe ilości podane w Formularzu Oferty nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawą dla Wykonawcy do sporządzenia oferty. 4. Rzeczywiste ilości zamówienia będą wynikać z bieżącego zamówienia złożonego przez Zamawiającego na formularzu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do nin. Umowy. 5. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone materiały na okres 2 lat, licząc od dnia dostawy Dostawy przedmiotu Zamówienia nastąpi w terminie nie później niż do dnia 19 lutego 2010r. do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 2. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika. 3. Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich. 4. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe materiały lub niezgodne z przedmiotem zamówienia na nowe, wolne od wad i zgodne w przedmiotem zamówienia - na swój koszt. 5. Nazwa dostarczonych materiałów na fakturze musi być zgodna z nazwą w formularzu zamówienia oraz z nazwą na opakowaniu. Również cena wykazana w fakturze musi być zgodna z ceną podaną w formularzu zamówienia przyjętym do realizacji.

8 3 1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą ustala się wynagrodzenie w kwocie:.. zł brutto; (słownie:..) 2. Cena brutto zawiera wszystkie elementy zawarte w przedmiocie zamówienia przyjętym do realizacji Wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 2. Podstawą do wystawienia faktury za zrealizowanie zamówienia przez Wykonawcę będzie odbiór towaru przez osoby upoważnione z ramienia Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę a realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, b) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, c) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% łącznej wartości umowy. 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary w wysokości 10% wartości umowy za odstąpienie Zamawiającego do wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Załącznik do umowy: 1. Formularz zamówienia.. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

9 Zamawiający: WZÓR FORMULARZA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy Wykonawca:.. Niniejszym zamawiamy dostawę do Pałacu Młodzieży w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 24 następujących pozycji: Lp. Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Podatek VAT Wartość brutto Razem: Słownie: Termin realizacji zamówienia do dnia 19 lutego 2010r. Należność płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury. Data wystawienia zamówienia:... podpis osób wystawiających zamówienie Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji: Data i czytelny podpis upoważnionej osoby przyjmującej zamówienie do realizacji Niniejszy formularz zamówienia należy odesłać, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do realizacji, na nr faksu:

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 14000 euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 14000 euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni komputerowych w tym m.in.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013 Gdynia, dnia 14.06.2013r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo