Główny Inspektorat Sanitarny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Główny Inspektorat Sanitarny"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Główny Inspektorat Sanitarny działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w radzie unii europejskiej Chief Sanitary Inspectorate activities during the Polish presidency in the council of the european union Warszawa Kwiecień 2012

2 Komitet redakcyjny: Przemysław Biliński Przewodniczący Witold Tomaszewski Joanna Skowron Aleksandra Truś Łukasz Jachimowicz Marek Krawczyk ISBN

3 1 Spis treści / Table of contents 2 Słowo wstępne 4 Preface 6 Wstęp 7 Introduction Raport / Report 9 Główne czynniki ryzyka kształtujące różnice w zdrowiu / Key risk factors for disparities in health 11 Przykład działalności na poziomie UE / Example of activities at EU level 11 Przykład działalności na poziomie Polski / Example of actions at the national level Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w obszarze zdrowia publicznego / Polish Presidency of the Council of the European Union in the field of public health 13 Priorytety prezydencji nierówności w zdrowiu / Priorities of the Polish Presidency health inequalities 14 Przygotowanie i przebieg prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. obszar zdrowia publicznego / Preparations for and the holding of the first Polish Presidency of the Council of the European Union in the field of public health 20 Kluczowe wydarzenia polskiej prezydencji w obszarze zdrowia publicznego / Highlights of the Polish Presidency in the area of public health 21 Nieformalne Spotkanie Ministrów Zdrowia Unii Europejskiej w Sopocie, 5 6 lipca 2011 r. / Informal Meeting of the Ministers of Health (MIM), Sopot, 5 6 June Konferencja Ministerialna Solidarność w zdrowiu. Wyrównywanie różnic zdrowotnych między krajami Unii Europejskiej / Ministerial Conference Solidarity in Health Closing the Health Gap between European Union states. 52 Rada EPSCO, 2 grudnia 2011 r. / EPSCO Council, 2nd December 2011 Notki Biograficzne / Who is Who 57 Organizatorzy i prelegenci Konferencji Ministerialnej Solidarność w zdrowiu. Wyrównywanie różnic zdrowotnych między krajami Unii Europejskiej, 7 8 listopada 2011 r., Poznań / Organizers and experts of Ministerial Conference Solidarity in health. Closing the health gap between European Union states 7 8 November 2011, Poznań 78 Załączniki / Appendixes Działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Chief Sanitary Inspectorate activities during the Polish Presidency in the Council of the European Union

4 2 Słowo wstępne PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny Szanowni Państwo, Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, która trwała w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r., niosła ze sobą nowe doświadczenia oraz wyzwania organizacyjne. Była to pierwsza w historii szansa dla naszego kraju, pozwalająca na prezentację na forum państw członkowskich oraz instytucji unijnych doświadczeń polskich, jak i pomysłów, propozycji dla Europy. Osobiście uważam, że szansa ta została w pełni wykorzystana, czego potwierdzenie znajdujemy w opiniach i komentarzach międzynarodowych ekspertów, urzędników z Komisji Europejskiej, Rady UE i innych instytucji Unii Europejskiej oraz eurodeputowanych z Parlamentu Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja, przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny podsumowuje, istotne z punktu widzenia zagadnień promocji i rozwoju zdrowia publicznego, wydarzenia podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w tym Konferencję Ministerialną Solidarność w zdrowiu. Wyrównywanie różnic zdrowotnych między krajami Unii Europejskiej. Konferencja odbyła się w dniach 7 8 listopada 2011 r. w Poznaniu. Początkowe prace związane z organizacją Konferencji Ministerialnej zostały zainicjowane już w 2006 r. przez ówczesnego Głównego Inspektora Sanitarnego, Pana Andrzeja Wojtyłę z poparciem Minister Zdrowia, Pani Ewy Kopacz. Przygotowanie konferencji wpisywało się w plan pracy całej administracji publicznej, zorientowanej na przygotowanie Polski do prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ostatecznie Konferencja Solidarność w zdrowiu. Wyrównywanie różnic zdrowotnych między krajami Unii Europejskiej została wpisana do kalendarza polskiej prezydencji jako wydarzenie o charakterze centralnym w marcu 2010 r. Ranga i charakter konferencji oraz poruszane istotne kwestie dla zdrowia publicznego sprawiły, że swój udział, oprócz wielu przedstawicieli delegacji oficjalnych, z krajów członkowskich UE, krajów kandydujących do UE, jak i krajów EFTA, potwierdzili najwybitniejsi przedstawiciele świata nauki i polityki. Wielu spośród delegatów swoją karierę naukową i zawodową poświęciło problemom zdrowia publicznego i popularyzacji jego idei zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Chciałbym uprzejmie podziękować Pani Minister Ewie Kopacz za dokonanie wyboru Naszej Instytucji jako realizatora tego najważniejszego priorytetu polskiej prezydencji. Chciałbym również uprzejmie podziękować Panu Adamowi Fronczakowi, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Panu Marcinowi Rynkowskiemu, Dyrektorowi Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia za wkład, jaki włożył on oraz pracownicy Ministerstwa Zdrowia w przygotowanie Konferencji Ministerialnej i jej przewodniczenie. Jednocześnie serdecznie dziękuję Panu Wojciechowi Kutyle Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Zdrowia i Panu Piotrowi Kulpie Dyrektorowi Generalnemu za stworzenie warunków wyjątkowej atmosfery sprzyjającej realizacji tego przedsięwzięcia. Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate Warszawa, ul. Targowa 65 tel./phone: fax:

5 3 działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w radzie unii europejskiej Warszawa Kwiecień 2012 Pragnę również serdecznie podziękować Panu Panu Profesorowi Bolesławowi Samolińskiemu, Przewodniczącemu Zespołu Priorytetów w obszarze zdrowia Polskiej Prezydencji UE, Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie Zdrowia Publicznego, Kierownikowi Zakładu Alergologii i Immunologii Klinicznej SP Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie, Panu Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu, Dyrektorowi Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Panu Profesorowi Witoldowi Zatońskiemu, Kierownikowi Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie, Panu Profesorowi Andrzejowi Wojtczakowi, Przewodniczącemu Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, organu doradczego Głównego Inspektora Sanitarnego, Panu Andrzejowi Wojtyle, Dyrektorowi Instytutu Medycyny Wsi, Panu Profesorowi Mirosławowi J. Wysockiemu, Dyrektorowi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny, Panu Profesorowi Stanisławowi Tarkowskiemu, Prezesowi Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Panu Andrzejowi Gantnerowi, Dyrektorowi Generalnemu Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, którzy swą rozległą wiedzą i doświadczeniem wspierali wszelkie działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas prezydencji oraz za wkład w przygotowanie sesji paralelnych podczas Konferencji Ministerialnej. Słowa podziękowania chciałbym także skierować do wszystkich pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej wiodącej instytucji zdrowia publicznego, za włożoną pracę, dzięki której polska prezydencja w Radzie UE w obszarze zdrowia publicznego okazała się przedsięwzięciem w pełni udanym i profesjonalnym. Kwestie zaznaczone podczas prezydencji staną się istotnym przyczynkiem dla zmniejszania różnic zdrowotnych pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny Działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Chief Sanitary Inspectorate activities during the Polish Presidency in the Council of the European Union

6 4 Preface STATE SANITARY INSPECTION Przemysław Biliński Chief Sanitary Inspector Dear Readers, ASix months of the first Polish Presidency of the European Union from July 1st until December 31st 2001 has brought with it some new experiences and organizational challenges. It was the first-ever opportunity to present Poland s experiences as well as Polish ideas and proposals for Europe to all Member States and institutions of the European Union. For my own part, I believe that this opportunity was fully taken advantage of, which was reflected in opinions and comments of international experts, European Commission officers, members of the European Council, the European Parliament and other EU institutions. This Report of the Chief Sanitary Inspectorate takes stock of major events for the promotion and development of public health, which took place during the Polish Presidency, including in particular the Ministerial Conference Solidarity in Health Closing the Health Gap between European Union States in Poznań, on 7 8 November Preliminary works on the Ministerial Conference date back to 2006, and were commenced on the initiative of the former Chief Sanitary Inspector, Andrzej Wojtyła, with the support of Ewa Kopacz, the Minister of Health in office at the time. The conference fell within the scope of public administration agenda focusing on the priorities of the forthcoming Polish Presidency. The Solidarity in Health Closing the Health Gap between European Union States conference was included in the timetable of the Polish Presidency and was ranked among its central events. Due to the status and nature of the conference as well as public health-related issues included in its agenda, the event attracted many authority figures from the world of science and politics, along with the representatives of official delegations of EU Member States, Candidate Countries to EU, and EFTA members. Many of the delegates were professionally dedicated to public health and its popularization at both national and European level. I would like to express my kindest acknowledgments to Ms Ewa Kopacz, Minister of Health, for the choice she had made when was decided that Chief Sanitary Inspectorate should participate in fulfilling the most important Presidency s priority. I would also like to thank Mr Adam Fronczak and Mr Marcin Rynkowski, Director of Department of International Cooperation in Ministry of Health as well as other representatives of the Ministry, for their valuable contribution in the organization of and for presiding over the Ministerial Conference. At the same time I would like to thank Mr Wojciech Kutyła, Director General of Ministry of Health and Mr Piotr Kulpa, Director General of Chief Sanitary Inspectorate for creating conditions conductive to the unique atmosphere of this project. Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate Warszawa, ul. Targowa 65 tel./phone: fax:

7 5 Chief Sanitary Inspectorate activities during the Polish presidency in the Council of the European Union Warsaw April 2012 I also extend my deep gratitude to Professor Bolesław Samoliński, Head of Priorities Subcommittee, State Consultant for Public Health, Head of the Department of Allergology and Clinical Immunology at the Public Central Teaching Hospital of the Medical University of Warsaw, Professor Henryk Skarżyński, Director of the Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Professor Witold Zatoński, Head of the Department of Epidemiology and Cancer Prevention of the Centre of Oncology in Warsaw, Professor Andrzej Wojtczak, Chairman of the Sanitary-Epidemiological Council, an advisory body to Chief Sanitary Inspector, Andrzej Wojtyła, Director of the Institute of Rural Health, Professor Mirosław J. Wysocki, Director of the National Institute of Public Health National Institute of Hygiene, Professor Stanisław Tarkowski, President of the Polish Society of Public Health, Andrzej Gantner, the Director General of the Polish Federation of Food Industry Union of Employers, who shared their know-how and experience with the Chief Sanitary Inspectorate and contributed their expertise at the Conference s parallel sessions. I wish to express much appreciation to all members of the Chief Sanitary Inspectorate and the State Sanitary Inspection Body, the leading public health institutions in Poland. It is because of your involvement that we succeeded in promoting public-health related issues during the Polish Presidency, which hopefully became a strong motivation for reducing health inequalities between EU Member States. Przemysław Biliński Chief Sanitary Inspector Działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Chief Sanitary Inspectorate activities during the Polish Presidency in the Council of the European Union

8 6 Wstęp PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w radzie unii europejskiej Warszawa Kwiecień 2012 Różnice w zdrowiu pomiędzy krajami Unii Europejskiej to jedno z najważniejszych wyzwań stojące przed rządami państw członkowskich Unii Europejskiej. Różnica w 2008 roku średniej długości życia mężczyzn w krajach UE wynosiła 13 lat. Ponadto, przedwczesna umieralność (przed 65 rokiem życia) w wielu krajach utrzymuje się dziś na poziomie jednocyfrowym, podczas gdy w wielu rejonach części wschodniej UE, tylko co drugi mężczyzna dożywa 65 roku życia. Istnieje wiele równie ważnych przykładów takich różnic. Występowanie chorób zakaźnych w Europie jest kontrolowane, a śmiertelność niemowląt w prawie wszystkich krajach UE spadła do poziomu jednocyfrowego. Obecnie, główną przyczyną zgonów mieszkańców Europy są przewlekłe choroby niezakaźne, w szczególności choroby układu krążenia, nowotwory oraz urazy. Podstawowe czynniki ryzyka związane z ich występowaniem to palenie tytoniu, niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej, ryzykowne spożywanie alkoholu, a także stres psycho-społeczny, złe warunki pracy i mieszkania oraz czynniki środowiskowe. W przeciwieństwie do postępu w rozwoju ekonomicznym, którym cieszą się nowe kraje członkowskie UE różnice w zdrowiu w pierwszej dekadzie nowego tysiąclecia nie zmalały, a niektóre z nich powiększają się. Pilne przeciwdziałanie jest zatem konieczne. W roku 2008 spodziewana długość życia w chwili narodzin u mężczyzn z krajów EU-10 jest przeciętnie o 7,15 lat krótsza w porównaniu do krajów EU-15. U kobiet ta różnica wynosi 4,35 lat. Największy wpływ na tę wartość różnicy w zdrowiu w populacji mężczyzn ma przedwczesna umieralność w krajach EU-10 obserwowana w grupie wieku lat, (która stanowi 45% ogólnej wartości różnicy w zdrowiu pomiędzy krajami EU-10 i EU-15, czyli 3,22 lat). Podobnie u kobiet, największy wpływ na wartość różnicy w zdrowiu ma przedwczesna umieralność w grupie wieku lat, która stanowi 27% wartości ogólnej różnicy w zdrowiu. Spośród przyczyn zgonów, choroby układu krążenia (ChUK) są zdecydowanie wiodącą przyczyną różnic w zdrowiu pomiędzy krajami EU-15 i EU-10 wśród obu płci. Wśród mężczyzn, przedwczesne zgony spowodowane ChUK są odpowiedzialne za 54% wartości różnicy w zdrowiu, na drugim miejscu znajdują się urazy i nagłe zgony z przyczyn niemedycznych, odpowiedzialne za 16% różnicy. Wśród kobiet, przedwczesne zgony spowodowane ChUK stanowią aż 86% wartości różnicy w zdrowiu, natomiast nowotwory znajdują się na drugim miejscu, dając 10% różnicy. Sytuacja ekonomiczna i społeczna będąca tłem dla tych zmiennych oraz poziom usług medycznych i społecznych także mają znaczący wpływ na występowanie chorób niezakaźnych. Kombinacja tych czynników wpływa na znaczne różnice w zdrowiu pomiędzy krajami EU-15 (kraje będące członkami Unii Europejskiej przed 1 maja 2004 r.) a EU-10 (kraje, które przystąpiły do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r.) Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate Warszawa, ul. Targowa 65 tel./phone: fax:

9 Introduction 7 STATE SANITARY INSPECTION Chief Sanitary Inspectorate activities during the Polish presidency in the Council of the European Union Warsaw April 2012 Health inequalities between Member States are one of the major challenges faced by EU governments. Back in 2008, there was a 13-year gap in the average life expectancy in the EU s male population. Moreover, the rate of premature mortality (under the age of 65 years) is currently at a 1-digit level, however, in many eastern regions of the EU, only one in two men reaches the age of 65 years. A multitude of similar examples can be presented. The prevalence of communicable diseases in Europe appears to be under control, and neonate mortality in almost all EU States has been reduced to a 1-digit level. Non-communicable chronic diseases cardiovascular diseases, neoplastic diseases and traumas are currently the major cause of deaths in the EU population. Critical risk factors include smoking, imbalanced diet, lack of physical activity, alcohol abuse, as well as mental and social stress, bad conditions at home and work, and environmental factors. Notwithstanding the economic progress in the new EU Member States, health inequalities have been sustained or even increased throughout the first ten years of the new century. As a result, some countermeasures should be promptly put in place. In 2008, the estimated life expectancy at birth in the male population of new EU Member States was 7.15 years shorter as compared to the EU-15 average. The difference among women was 4.35 years. This particular health inequality in male population can be attributed mainly to premature mortality in new Member States, in men between 45 and 64 years old (accounting for 45% of the total health inequality between the 10 new Member States and EU-15, i.e years). In female population, health inequality arises mainly from the premature mortality rate in women between 45 and 64 years of age, accounting for 27% of the total health inequality. In terms of the causes of death, cardiovascular diseases are the main reason for health inequalities in both sexes between the 15 former and the 10 new states. Cardiovascular diseases (CVD) are responsible for 54% of health inequalities among males, traumas and sudden deaths for non-medical reasons are ranked second and account for 16% of the difference. In women, 86% of health inequalities can be attributed to premature deaths caused by CVD, followed by neoplastic diseases (10%). The prevalence of non-communicable diseases can be significantly affected by the current economic and social situation, as well as the quality of health care and social services. Taken together, these factors further contribute to the existing considerable health inequalities between the 15 former European Union member states (EU-15) and the 10 new Member States (that accessed the EU on May 1 st, 2004). Działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Chief Sanitary Inspectorate activities during the Polish Presidency in the Council of the European Union

10 8 Raport / Report Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate Warszawa, ul. Targowa 65 tel./phone: fax:

11 9 Główne czynniki ryzyka kształtujące różnice w zdrowiu 1 / Key risk factors for disparities in health Żeby redukować różnice w zdrowiu pomiędzy krajami członkowskimi UE, a także wewnątrz tych krajów, niezbędne jest podjęcie skoordynowanych i wspólnych działań: Palenie tytoniu stanowi najważniejszą, podstawową pojedynczą przyczynę przedwczesnej umieralności, której można zapobiegać i która jest odpowiedzialna za zgonów rocznie w krajach UE. Narażenie na bierne palenie powoduje około dodatkowych zgonów rocznie u osób, które nie palą. Ogółem, palenie tytoniu odpowiada za około 25% przedwczesnych zgonów rocznie w krajach Unii Europejskiej. Jednakże istnieją znaczące różnice w rozpowszechnieniu użycia tytoniu, śmiertelności wywołanej paleniem tytoniu oraz efektywnej implementacji programów antytytoniowych pomiędzy krajami UE. Należy podkreślić, że palenie jest odpowiedzialne aż za 46% wartości różnicy w zdrowiu, w odniesieniu do przedwczesnej umieralności mężczyzn pomiędzy krajami EU-15 i EU-10; u kobiet ta wartość wynosi 20%. Unia Europejska i jej kraje członkowskie doceniają znaczenie wszechstronnych strategii walki z problemem palenia tytoniu i prowadzenia polityki, mającej na celu zapobieganie zdrowotnym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym skutkom ekspozycji na dym tytoniowy. Unia Europejska wraz z niemal wszystkimi jej krajami członkowskimi ratyfikowała Ramową Konwencję WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, która powinna stać się mapą drogową dla krajów UE we wzmacnianiu polityki antynikotynowej. Największa w skali świata zachorowalność i śmiertelność związana z nadużywaniem alkoholu dotyczy Regionu Europejskiego, w tym krajów UE. Ponad 13% przedwczesnych zgonów rocznie w krajach UE spowodowanych jest alkoholem. Ryzykowne spożycie alkoholu jest odpowiedzialne za 25% wartości różnicy w zdrowiu w odniesieniu do przedwczesnych zgonów mężczyzn pomiędzy krajami EU-15 i EU-10; u kobiet wartość ta wynosi 6%. Obciążenia zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu stanowią znaczący czynnik odpowiedzialny za różnice w występowaniu przewlekłych chorób niezakaźnych i urazów w poszczególnych krajach UE. Joint and concerted actions in the following areas appear to be necessary to reduce disparities in health between and within EU Member States: Smoking has been identified as the single biggest preventable cause of premature deaths. On an annual basis, it costs around lives across EU Member States. Exposure to second-hand smoke causes additional deaths per year in non-smokers. In general, on an annual basis, smoking is responsible for ca. 25% of premature deaths in the EU. However, there are significant differences in the prevalence of smoking, smoking-related deaths, as well as effective implementation of anti-smoking programmes between EU Member States. Please note that smoking accounts for as much as 46% and 20% of health inequalities in relation to premature mortality in male and female population, respectively, between the former 15 and the 10 new states. Hence, the European Union and its Member States appreciate the significance of comprehensive anti-smoking strategies and the policy aimed at preventing health-related, social, environmental and economic effects of exposure to tobacco smoke. The EU, along with nearly all Member States, ratified the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) that provides a clearly delineated roadmap for helping the EU states reinforce anti-smoking policy. The European Region, including the EU Member States, has world s highest morbidity and mortality rates related to alcohol abuse. Each year, over 13% of premature deaths in EU states are caused by alcohol. Alcohol abuse accounts for as much as 25% and 6% of health inequality in relation to premature mortality in male and female population, respectively, between EU-15 and the 10 new members. The overall health burden of alcohol consumption is the major factor responsible for differences in the incidence of chronic noncommunicable diseases and traumas in particular EU members. Działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Chief Sanitary Inspectorate activities during the Polish Presidency in the Council of the European Union

12 10 Śmiertelność mężczyzn wynikająca z nadużywania alkoholu w krajach EU-10 jest ponad dwukrotnie wyższa niż w krajach EU-15, a o 40% wyższa u kobiet. Problemy z zakresu zdrowia publicznego spowodowane ryzykownym spożywaniem alkoholu stanowią znaczące obciążenie zdrowotne, społeczne i ekonomiczne, które powinno zostać ograniczone poprzez wprowadzanie sprawdzonych strategii i polityki kontrolowania spożycia alkoholu. Kolejny narastający problem z zakresu zdrowia publicznego, którego znaczenie jest porównywalne we wszystkich krajach UE, to wzrost występowania nadwagi i otyłości, będących wynikiem niewłaściwej diety i braku aktywności fizycznej. Związane jest to z jednej strony z rosnącą konsumpcją produktów wysokoenergetycznych, bogatych w tłuszcze zwierzęce, sól i cukier, a ubogich w witaminy, mikro i makroelementy, a z drugiej strony z biernym, siedzącym trybem życia. Nadwaga i otyłość mają wpływ na rozwój PChN (Przewlekłe Choroby Niezakaźne), cukrzycy, schorzeń układu kostno-mięśniowego i niektórych nowotworów (np. szyjki macicy, sutka, jelita grubego). Nadwaga dotyka 30 70% dorosłej populacji Krajów Członkowskich UE, a otyłość 8 25% (dane z lat ). Przeciętnie, więcej niż co drugi mieszkaniec UE ma nadwagę lub jest otyły. Istnieją różnice jakościowe w dietach mieszkańców krajów EU-15 i EU-10, gdzie ci drudzy spożywają znacząco mniej ryb, owoców, warzyw i olejów roślinnych. Ogólne spożycie kalorii na głowę mieszkańca jest jednak obecnie porównywalne we wszystkich krajach UE. The level of alcohol-related mortality in men in 10 new states is more than double the rate in EU-15, and is 40% higher in women. Public health problems attributed to excessive alcohol consumption result in considerable health, social and economic burden, which should be restricted by means of successful strategies and policies for effective control of alcohol consumption. Increasing overweight and obesity rates caused by improper diet and lack of exercise are another reason for public health concern all over the EU. On the one hand, we witness the growing consumption of energy-dense products rich in animal fats, salt and sugar, and low in vitamins, micro and macro elements, accompanied by passive, sedentary lifestyle. Overweight and obesity contribute to the development of chronic non-communicable diseases, diabetes, musculoskeletal disorders and specific tumours (cervical cancer, breast cancer, colorectal cancer, etc.). The prevalence of overweight and obesity among EU s adult population is 30 70% and 8 25%, respectively (data from ). In statistical terms, more than one in two EU citizens is overweight or obese. There are some qualitative dietary differences between EU-15 and the 10 new members; the citizens of new Member States eat significantly less fish, fruit, vegetables and vegetable oils. In general, there are no significant differences in the per capita supply of calories within the EU. Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate Warszawa, ul. Targowa 65 tel./phone: fax:

13 11 Przykład działalności na poziomie UE 2 / Example of activities at EU level Pomimo tego, że kraje członkowskie są odpowiedzialne za własną politykę zdrowotną, Unia Europejska ma niezmiernie ważną rolę do odegrania w dziedzinie zapewnienia, aby wszelka aktywność prowadzona na wspólnej płaszczyźnie przyczyniała się do wysokiego poziomu ochrony zdrowia i aby nieść pomoc przy powstawaniu dobrych praktyk, badań naukowych, baz danych i wymianie informacji w tym zakresie. The EU Member States pursue their own national pro-health policies, but still the EU has an important role to play in safeguarding that all activities at EU level effectively contribute to the high quality of health care, and that suitable support is provided in developing good practices, scientific research, databases and information exchange. Przykład działalności na poziomie Polski 3 / Example of actions at the national level W roku 2006 Główny Inspektorat Sanitarny razem z PFPŻ (Polską Federacją Producentów Żywności), jako przykład partnerstwa publiczno prywatnego, podjęli działalność edukacyjną w celu promowania właściwych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej, tworząc Program Trzymaj Formę!. Jego głównym celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty służą promocji aktywności fizycznej, uczą prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Zainteresowane programem szkoły otrzymują materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli przygotowane przez Polską Federację Producentów Żywności przy współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia oraz Zakładem Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka. In 2006, the Chief Sanitary Inspectorate in a private public partnership with the Polish Federation of Food Industry started the Trzymaj Formę! (Keep Fit!) programme to promote healthy eating habits and active lifestyle. Its main objective was to teach school children and adolescents on how to adopt healthy habits, active lifestyle and well-balanced diet. The programme helps develop general and health-related knowledge. It is implemented as a project to provide learning experience extending beyond the core curriculum. In general, all projects of this kind should be aimed to promote physical activity, to teach healthy, diversified and well balanced diet among children and adolescents, with particular regard to individual responsibility for health and the free-choice principle. In this particular case, schools are provided with teaching materials for children and teachers, designed by the Polish Federation of Food Industry in collaboration with the National Food and Nutrition Institute and the School Medicine Department of the Institute of Mother and Child in Warsaw. Działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Chief Sanitary Inspectorate activities during the Polish Presidency in the Council of the European Union

14 12 Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w obszarze zdrowia publicznego / Polish Presidency of the Council of the European Union in the field of public health IGłówny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate Warszawa, ul. Targowa 65 tel./phone: fax:

15 13 Priorytety prezydencji nierówności w zdrowiu 1 / Priorities of the Polish Presidency health inequalities W okresie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r., w obszarze zdrowia publicznego były realizowane dwa główne priorytety: zmniejszanie różnic w zdrowiu społeczeństw Europy oraz zapobieganie chorobom mózgu, chorobom neurodegeneracyjnym, w tym chorobie Alzheimera. Pierwszy priorytet, poświęcony zmniejszaniu różnic w zdrowiu społeczeństw Europy, został wybrany i przygotowany przy uwzględnieniu dokumentów strategicznych Unii Europejskiej: Drugiego Wspólnotowego Programu Zdrowia Publicznego na lata i strategii Europa2020: Strategia na Rzecz Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu. Trzy główne zagadnienia, na których skupiły się prace polskiej prezydencji w zakresie przeprowadzenia priorytetu to: zmniejszanie różnic w zdrowiu pomiędzy krajami UE poprzez działania na determinantach zdrowia, w szczególności właściwym odżywianiu i aktywności fizycznej, zapobieganiu i kontroli chorób układu oddechowego u dzieci oraz zapobieganie i leczenie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, w tym z wykorzystaniem e-zdrowia i rozwiązań innowacyjnych. Należy podkreślić, że prace związane z włączeniem zagadnień związanych z kwestią nierówności w zdrowiu społeczeństw Europy zostały zaznaczone na forum międzynarodowym już podczas zorganizowanego, z inicjatywy Panów Andrzeja Wojtyły Głównego Inspektora Sanitarnego, i Przemysława Bilińskiego Zastępcy Głównego Inspektora, spotkania ministrów właściwych do spraw zdrowia państw Europy Centralnej Wschodniej i Południowo-Wschodniej w listopadzie 2007 r. w Warszawie. Tematem spotkania było zmniejszanie różnic zdrowotnych pomiędzy krajami UE oraz krajami sąsiednimi. Przewodniczącą spotkania była Minister Zdrowia Polski, Pani Ewa Kopacz. W dniu 26 listopada 2007 r. z inicjatywy Ministra Zdrowia Polski, uczestniczący w spotkaniu Ministrowie Zdrowia 12 krajów: Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Węgier, Rumunii, Serbii, Słowenii, Słowacji, Bułgarii, Turcji oraz Międzynarodowej Agencji ds. Badań nad Nowotworami (IARC), podpisali deklarację o wzajemnej współpracy, zwaną Deklaracją Warszawską. Dokument ten przedstawia cele i kierunki działania, których realizacja może znacząco wpłynąć na zmniejszanie różnic w zdrowiu w Europie Środkowej i Wschodniej. During the last six months of 2011, the Polish Presidency of the Council of the European Union Council implemented two flagship public health priorities: closing the health disparities within EU and the prevention of brain diseases and neurodegenerative diseases, including Alzheimer s disease. The first priority aimed at reducing health inequalities across Europe s societies was selected and prepared on the basis of the following strategic documents: Second Programme of Community Action in the Field of Health ( ) and Europe A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. In implementing the priority, the Polish Presidency focused on three main issues: closing the health gap within EU by means of actions focused on health determinants, and in particular, proper diet and exercise, improvement and control of respiratory diseases in children, as well as prevention and treatment of communication impairments in children, employing e-health tools and innovative solutions. It should be emphasised that the issues of health inequalities within EU were addressed at international level, at meeting of health ministers from the Central, Eastern and South-Eastern Europe, convened on the initiative of Andrzej Wojtyła, the Chief Sanitary Inspector and Przemysław Biliński, Deputy Chief Sanitary Inspector, in November 2007 in Warsaw. The meeting was devoted to closing gaps in health within EU and the neighbouring countries. The meeting was presided over by Poland s Minister of Health, Ewa Kopacz. On 26 th November 2007, on the initiative of Poland s Minister of Health, health ministers representing 12 countries: the Czech Republic, Estonia, Lithuania, Latvia, Poland, Hungary, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia, Bulgaria, Turkey and the International Agency for Research on Cancer (IARC) signed the declaration on mutual cooperation, the so-called Warsaw Declaration. The document lists all objectives and actions which may help equalize the differences in health in the Central and Eastern Europe. Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP, Minister Zdrowia w latach / Marshall of Sejm of Republic of Poland, Minister of Health Deklaracja Warszawska, podpisana z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego, jest niczym innym jak propagowaniem zdrowia publicznego, które jest jednym z priorytetów polskiej prezydencji. The Warsaw Declaration, an initiative of the Chief Sanitary Inspectorate, is devoted to promoting Public Health which forms a vital priority of the Polish Presidency. Działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Chief Sanitary Inspectorate activities during the Polish Presidency in the Council of the European Union

16 14 Główny Inspektor Sanitarny, w związku z Deklaracją Warszawską, podjął starania o uznanie problemu nierówności w zdrowiu jako priorytetu podczas polskiej prezydencji w Radzie UE w II połowie 2011 r. In response to the Declaration, the Chief Sanitary Inspector advocated to recognize the problem of health inequalities as a priority during the Polish Presidency. W trakcie prac przygotowawczych prowadzonych w 2009 i 2010 r. ostatecznie przedstawiono wraz z uzasadnieniem, które odwołuje się do kontynuacji prac podjętych przez Deklarację Warszawską, temat priorytetu w zakresie nierówności w zdrowiu społeczeństw Europy. Jednocześnie, zgodnie z przyjętym przez Komitet Spraw Europejskich dokumentem, Zasady finansowania i organizacji spotkań organizowanych w kraju podczas polskiej prezydencji przyjęto założenie zorganizowania centralnej Konferencji Ministerialnej poświęconej wyrównywaniu różnic w zdrowiu między krajami UE. Konferencja została zaplanowana w kalendarzu prezydencji na 7 8 listopada 2011 r. In the course of preparations ahead of the Presidency taking place in 2009 and 2010, the health gap priority finally took its shape, with a clear recommendation to continue the efforts initiated by means of the Warsaw Declaration. At the same time, in line with the document defining financial and organizational principles of meetings staged in Poland during the Polish Presidency (Zasady finansowania i organizacji spotkań organizowanych w kraju podczas polskiej prezydencji), drafted by the Committee for European Affairs, the decision was taken to organize a central Ministerial Conference on how to close gaps in health within EU. The conference was scheduled to take place on 7 8 November Przygotowanie i przebieg prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. obszar zdrowia publicznego / Preparations for and the holding of the first Polish Presidency of the Council of the European Union in the field of public health 2.1. Przygotowanie / Preparations Oficjalne przygotowania do polskiej prezydencji w Radzie UE rozpoczęły się w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w listopadzie 2008 r., kiedy to w Ministerstwie Zdrowia powołano oficjalnie Zespół do spraw Koordynacji Przygotowań Ministerstwa Zdrowia do Realizacji Zadań Wynikających z Przejęcia przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczypospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, Pana Mikołaja Dowgielewicza, w Głównym Inspektoracie Sanitarnym powołano korpus prezydencji, w którego skład weszli wyznaczeni urzędnicy odpowiedzialni za przygotowanie urzędu do prezydencji. Członkowie korpusu prezydencji, wraz z osobami wspierającymi, uczestniczyli w kursach, seminariach i wizytach studyjnych, przygotowujących od strony merytorycznej i technicznej do pracy, również w strukturach unijnych. Główny Inspektorat Sanitarny, jako urząd merytorycznie odpowiedzialny, odpowiadał za przygotowanie The Chief Sanitary Inspectorate began with the official preparations for the Polish Presidency of the EU Council in November 2008, with the establishment of a Team for Coordination of the Minister of Health s Preparations for the Implementation of Tasks arising out of the Polish Presidency of EU Council in the Second Half of According to the guidelines of the Government Plenipotentiary for the Preparation of Government Administration Bodies and for the Republic of Poland s Presidency of the Council of the European Union, Mikołaj Dowgielewicz, Chief Sanitary Inspectorate incorporated the Presidency Corps composed of appointed officers in charge of Inspectorate s preparations for the Presidency. Members of the Presidency Corps as well as numerous other staff members took part in a number of trainings, seminaries and study visits in order to acquire professional and technical expertise as well as general understanding of the EU. The Chief Sanitary Inspectorate was responsible for the Working Group for Foodstuffs, one of 250 groups handling a variety of projects for the EU Council and COREPER. Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate Warszawa, ul. Targowa 65 tel./phone: fax:

17 15 i prowadzenie prac Grupy Roboczej ds. Środków Spożywczych, jednej z 250 grup roboczych przygotowujących projekty dla Rady UE i COREPER-u. Jednocześnie trwały zaawansowane prace związane ze spotkaniami w ramach trio prezydencji, mające na celu opracowanie programu 18 miesięcznego trio prezydencji: Polska, Dania, Cypr. Kwestie budżetowe i podział środków na realizację przygotowania i przeprowadzenia prezydencji zostały zapisane w ramach Programu wieloletniego Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie UE w II poł r.. Minister Zdrowia Ewa Kopacz, podczas konferencji prasowej zorganizowanej 11 maja 2011 r., przedstawiła ostateczny kształt priorytetów polskiej prezydencji w obszarze zdrowia. In parallel, advanced works were underway related to the meetings of the Presidency Trio, aimed to develop an agenda covering the 18 months of the Poland-Denmark-Cyprus Presidency Trio. Budget and funds for preparation and implementation of the Presidency were allocated according to a multi-year programme titled Preparation, Implementation and Holding of the Polish Presidency of the Council of the European Union in Second Half of At a press conference on 11th May 2011, Ewa Kopacz, Poland s Minister of Health, defined the final shape of priorities of the Polish Presidency in the field of health Przebieg polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. w obszarze zdrowia publicznego / The first Polish Presidency of the Council of the European Union in the second half of 2011 events related to public health issues Najważniejsze wydarzenia w obszarze zdrowia publicznego / Flagship events related to public health issues Najważniejszymi wydarzeniami w obszarze zdrowia publicznego, które miały miejsce podczas polskiej prezydencji w Radzie UE były: The main public health events staged during the Polish Presidency to the EU Council: Nieformalne Spotkanie Ministrów Zdrowia Unii Europejskiej w Sopocie, 5 6 lipca 2011 r.; Konferencja Ministerialna Solidarność w Zdrowiu. Wyrównywanie różnic zdrowotnych między krajami Unii Europejskiej w Poznaniu, 7 8 listopada 2011 r.; Rada Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO), 2 grudnia 2011 r.; Powyższe wydarzenia zostały szczegółowo omówione w dalszej części opracowania. Informal Meeting of the Ministers of Health (MIM), in Sopot, 5 6 June 2011; Ministerial Conference Solidarity in Health Closing the Health Gap between European Union States. Poznań, 7 8 November 2011; The Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO), 2 nd December 2011; All events are discussed in more details later in this Report. Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny / Chief Sanitary Inspector Rozpoczynająca się w styczniu 2012 roku prezydencja duńska, a następnie prezydencja cypryjska będą kontynuować priorytety w obrębie zdrowia publicznego zainicjowane przez polską prezydencję, co mam nadzieję pozwoli na realne wdrożenie ustaleń Konferencji Ministerialnej w Poznaniu. Subsequent presidencies, (Denmark from Jan 12 and then Cyprus), are set to continue the Public Health initiatives of the Polish Presidency which it is hoped will implement the resolutions made at the ministerial level conference in Poznan. Działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Chief Sanitary Inspectorate activities during the Polish Presidency in the Council of the European Union

18 Podsumowanie działań Głównego Inspektora Sanitarnego w związku ze sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. / Summary of actions of the Chief Sanitary Inspectorate in relation to the first Polish Presidency of the Council of the European Union Grupa Robocza ds. Środków Spożywczych / Working Group for Foodstuffs W ramach przewodniczenia pracom Grupy Roboczej ds. Środków Spożywczych polska prezydencja kontynuowała prace nad następującymi dokumentami: While presiding over the Working Group for Foodstuffs, the Polish Presidency continued works on the following documents: projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności celem tego projektu jest uproszczenie i uaktualnienie ustawodawstwa z zakresu znakowania żywności oraz osiągnięcie wysokiego stopnia ochrony zdrowia i interesów konsumentów, poprzez umożliwienie im dokonywania świadomych wyborów żywności. Projekt wprowadzi m.in. obowiązek podawania informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych; projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi uwzględnia postęp techniczny w metodach produkcji soków, wyklucza cukry z listy składników dopuszczonych do stosowania w sokach, porządkuje przepisy w sprawie aromatów w sokach, określa wymagania dla soku pomidorowego. Dodatkowo polska prezydencja w ramach przewodniczenia pracom Grupy Roboczej ds. Środków Spożywczych rozpoczęła prace nad rozporządzeniem PE i Rady w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Rozporządzenie ma ujednolicić ustawodawstwo w tym zakresie we wszystkich krajach UE; powinny też zostać uproszczone kwestie kwalifikacji produktów specjalnego przeznaczenia medycznego oraz procedury ich notyfikacji.. proposal for the Regulation of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers this project is intended to simplify and update legislation on food labelling and safeguarding high protection level of health and consumer interests by providing a basis for consumers to make informed choices in relation to the foods they consumer. It will introduce obligatory nutrition labelling of foodstuffs; proposal for the Commission Directive 2009/106/EC amending Council Directive 2001/112/EC relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption to take into consideration the technical progress in juice production methods, eliminate sugars from the list of additives authorised for use in juices, consolidate legislation on adding sugar to fruit juices, and to define requirements for tomato juice; Additionally, while presiding over the Working Group for Foodstuffs, the Polish Presidency initiated works on the regulation of the European Parliament and of the Council on food intended for infants and young children and on food for special medical purposes. The regulation is aimed to consolidate the relevant legislation in all EU Member States; the issues related to the qualification and notification of food for special medical purposes should be simplified as well Kwestia nowych narkotyków designer drugs w pracach organów i instytucji UE podczas polskiej prezydencji / The question of new designer drugs tackled by EU bodies and institutions during the Polish Presidency Kwestia nowych narkotyków designer drugs w pracach organów i instytucji UE została zaznaczona już podczas obrad Rady Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO) w dniach 6 7 grudnia 2010 r. Minister Zdrowia, Ewa Kopacz, przedstawiła doświadczenia Polski w działaniach dotyczących walki z dopalaczami oraz zwróciła się do pozostałych krajów o podjęcie współpracy z Polską w tym zakresie. The question of new designer drugs was first dealt with at the meeting of the Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO) held on 6 7 December Poland s Minister of Health, Ewa Kopacz, presented Polish experiences in combating new designer drugs, and appealed for cooperation in this area. Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate Warszawa, ul. Targowa 65 tel./phone: fax:

19 17 Ponownie, na Nieformalnym Spotkaniu Ministrów Zdrowia Unii Europejskiej w Sopocie, 5 6 lipca 2011 r., Minister Zdrowia Ewa Kopacz, zwróciła uwagę na coraz większy problem zdrowia publicznego jakim jest kwestia nowych narkotyków designer drugs. 18 lipca 2011 r. na Nieformalnej Radzie ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) w Sopocie, za działanie priorytetowe uznano przyjęcie i wdrożenie Europejskiego Paktu przeciw narkotykom syntetycznym, wzywającego państwa członkowskie, instytucje i agencje UE do intensyfikacji działań w zakresie zwalczania produkcji i nielegalnego obrotu narkotykami syntetycznymi i prekursorami. Omówiono również kwestię nowelizacji Decyzji Rady UE 2005/387/WSiSW dotyczącej kontroli nowych substancji psychoaktywnych w reakcji na pojawienie się w ostatnich latach zjawiska masowej dystrybucji tak zwanych nowych narkotyków, stanowiących poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Podczas obrad Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), w Luksemburgu X.2011 r. przyjęto Europejski Pakt przeciwko Narkotykom Syntetycznym. Stanowiło to ważny krok na drodze do wzmocnienia reakcji Unii Europejskiej na zagrożenia powodowane przez narkotyki syntetyczne (także tzw. dopalacze ) poprzez zwiększenie efektywności europejskich organów ścigania w zakresie zwalczania ich produkcji i przemytu. At the Informal Meeting of the Ministers of Health (MIM) in Sopot on 5 6 June 2011, Ms Ewa Kopacz once again highlighted the problem of new designer drugs as a growing public health concern within EU. On 18 th July 2011, at the Informal Meeting of the Ministers of Justice and Home Affairs (JHA), the Ministers agreed to adopt and implement the European Pact on Synthetic Drugs that calls on the EU Member States, EU bodies and institutions to intensify their operations in suppression of production and distribution of synthetic drugs and their precursors, to reflect the main priority of the anti-drug policy. The question of amendments to Council Decision 2005/387/JHA on the information exchange, risk-assessment and control of new psychoactive substances was also raised in response to mass distribution of the new designer drugs posing considerable risk to public health. The JHA Council Meeting in Luxembourg on of October 2011 adopted the European pact against synthetic drugs. This event constitutes a major step towards strengthening the European Union s reaction to the threat posed by synthetic drugs (including designer drugs), fostering the effectiveness of European law-enforcement agencies in countering drug trafficking and drug production Współpraca polskiej prezydencji z Europejskiem Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności / Cooperation with the European Food Safety Authority (EFSA) Podczas polskiej prezydencji Główny Inspektorat Sanitarny, w którym zlokalizowany jest punkt kontaktowy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), odpowiedzialny był za zorganizowanie i przeprowadzenie szeregu spotkań i konferencji przedstawicieli EFSA oraz Państw Członkowskich UE, między innymi: Spotkania Forum Doradczego EFSA w dniach września 2011 w Krakowie, Spotkania Punktów Koordynacyjnych EFSA w dniach października 2011 r. w Gdańsku, Seminarium ekspertów EFSA w dniu 29 listopada 2011 r., Spotkanie Szefów Europejskich Agencji Bezpieczeństwa Żywności w dniu 1 grudnia 2011 r., Spotkania Grupy Roboczej Forum Doradczego EFSA ds. Komunikacji w dniach 6 7 grudnia 2011 r. (trzy ostatnie spotkania odbyły się w Łodzi). The Chief Sanitary Inspectorate, as the contact point of the European Food Safety Authority (EFSA), was responsible for organizing and conducting a number of meetings and conferences of EFSA and EU Member States, including the EFSA Advisory Forum Meeting on September 2011 in Kraków, the Meeting of the EFSA Coordination Points on October 2011 in Gdańsk, the EFSA Expert Seminar on 29 th November 2011 in Łódź, the Meeting of the Heads of the European Food Safety Agencies on 1 st December 2011 in Łódź, and the Meeting of the Working Group of the EFSA Advisory Forum on Communication on 6 7 December 2011 in Łódź. Działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Chief Sanitary Inspectorate activities during the Polish Presidency in the Council of the European Union

20 ENDWARE / ENDWARE W dniach 3 4 września 2011 roku odbyło się po raz pierwszy w Polsce XXX spotkanie Europejskiej Sieci Organów Regulujących Wodę do Spożycia ENDWARE (European Network of Drinking Water Regulators). Spotkanie grupy ENDWARE w Polsce zorganizowane zostało w związku ze sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Uczestniczyło w nim ponad 30 osób z 21 krajów. Byli to głównie eksperci państw członkowskich oraz przedstawiciele organów i instytucji Unii Europejskiej nadzorujących kwestie dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Organizatorami tegorocznej edycji ENDWARE był Główny Inspektorat Sanitarny oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu. Celem funkcjonowania grupy ENDWARE jest wymiana doświadczeń z zakresu wdrażania i egzekwowania Dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.UE.L ) w postaci nieformalnych rozmów i dyskusji pomiędzy organami regulacyjnymi i Komisją Europejską. Na posiedzeniu poruszono bieżące zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego wody przeznaczonej do spożycia. Ze względu na patronat spotkania, większość prezentacji stanowiły wystąpienia polskich ekspertów w zakresie struktury zaopatrzenia wody w Polsce, oraz ekspertów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, odpowiedzialnej za monitorowanie, nadzór i ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Głównymi tematami poruszanymi w trakcie seminarium były problemy związane z wdrażaniem Dyrektywy 98/83/WE (Drinking Water Directive - DWD) oraz nadzorem nad materiałami i wyrobami do kontaktu z wodą. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że zadowalającego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego wody nie osiągnie się bez zmian legislacyjnych i pilnego powrotu do prac nad rewizją DWD. Wnioski ze spotkania zostały przekazane Komisji Europejskiej. On 3/4 September 2011, Poland hosted the 30th Meeting of the European Network of Drinking Water Regulators ENDWARE. During its first Presidency of the European Union Council since its accession to the EU, Poland hosted the 30th Meeting of the European Network of Drinking Water Regulators (ENDWARE). The meeting was attended by over 30 representatives of EU bodies and institutions from 21 countries, as well as experts from EU Member States in charge of supervising issues related to drinking water. The ENDWARE Meeting was organised by the Chief Sanitary Inspectorate and the Voivodship Sanitary and Epidemiological Station in Poznań. The purpose of the meeting was to exchange information on the implementation and enforcement of Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (OJ L ) during informal conversations and discussions between regulatory bodies and the European Commission. The participating experts were afforded the opportunity to discuss problems related to the safety of drinking water. The meeting was presided over by Poland, and the meeting agenda included a number of presentations by Polish experts, addressing the problems of water supply structure in Poland, and experts of the State Sanitary Inspection, responsible for monitoring, supervision and quality assessment of drinking water. The main issues tackled during the seminar included problems with the implementation of the Drinking Water Directive 98/83/CE (DWD) and the difficulties with the supervision of materials and products coming in contact with water. All participants to the meeting agreed that legislative changes and DWD revision are the essential prerequisites for reaching the highest possible safety level of drinking water. All conclusions were submitted to the European Commission for review. Peter Boyle Prezydent IPRI / President of IPRI Państwowa Inspekcja Sanitarna, podległa Ministrowi Zdrowia i kierowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego od wielu lat skutecznie działa na rzecz zdrowia publicznego w Polsce. Tej sprawnej i dobrze zorganizowanej struktury może Polsce pozazdrościć wiele krajów europejskich. Over many years, public health in Poland has been very effectively and competently managed by the Chief Sanitary Inspector through directing the operation of the State Sanitary Inspection; a government body subordinated to the Ministry of Health. This efficient and well functioning system is the envy of many EU countries. Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate Warszawa, ul. Targowa 65 tel./phone: fax:

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia. Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011

Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia. Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011 Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011 Wprowadzenie w życie ograniczenia palenia w miejscach publicznych

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

The Baltic Sea Labour Forum

The Baltic Sea Labour Forum The Baltic Sea Labour Forum information Information Gdańsk, 28th October 2014 BSLF ma na celu promowanie dialogu społecznego, struktur trójstronnych i współpracę jako kluczowych elementów zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Tekst przemówienia dla Pani Minister prezentujący priorytety zdrowotne polskiej prezydencji

Tekst przemówienia dla Pani Minister prezentujący priorytety zdrowotne polskiej prezydencji Tekst przemówienia dla Pani Minister prezentujący priorytety zdrowotne polskiej prezydencji Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie, Szanowni Państwo, Jestem zaszczycona, mogąc

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Trend in drug use in Poland

Trend in drug use in Poland Prevalence and patterns of drug use among general population Indicator (GPS) Annual Expert Meeting 214 Trend in drug use in Poland Janusz Sierosławski Institute of Psychiatry i Neurology Warsaw Lisbon,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XIV Narkotyki i narkomania w prawie europejskim

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XIV Narkotyki i narkomania w prawie europejskim Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających Temat XIV Narkotyki i narkomania w prawie europejskim Czy istnieje europejska polityka narkotykowa? Podstawy prawne dla ewentualnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, najnowsze wyniki badań

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, najnowsze wyniki badań Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, najnowsze wyniki badań Łukasz Adamkiewicz Health and Environment Alliance (HEAL) 10 Marca 2014, Kraków HEAL reprezentuje interesy Ponad 65 organizacji członkowskich

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Komunikat Prasowy 6 lipca 2011

Komunikat Prasowy 6 lipca 2011 Dodatkowe informacje, związane z tematami poruszanymi na spotkaniu RÓŻNICE W ZDROWIU SPOŁECZEŃSTW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE Różnice zdrowotne występujące pomiędzy społeczeństwami poszczególnych państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gantner. Dyrektor Generalny Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Andrzej Gantner. Dyrektor Generalny Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Działania na poziomie międzynarodowym i Unii Europejskiej w zakresie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem i aktywnością fizyczną w kontekście zdrowego stylu życia Andrzej Gantner Dyrektor Generalny

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

PL 1 PL. Konkluzja pokonferencyjna. Uczestnicy Konferencji z zadowoleniem przyjmują:

PL 1 PL. Konkluzja pokonferencyjna. Uczestnicy Konferencji z zadowoleniem przyjmują: 1st European Day of the Brain. Ageing, Stroke, and Alzheimer s Disease - Finding Innovative Solutions - Experts Conference during Polish Presidency of the European Union Council (18 November 2011, Learning

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Projekt Predefiniowany współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Dr Michał Marek Członek Rady Programowej Radca Ministra Projekt

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA NARODOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

ZAŁOŻENIA NARODOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ZAŁOŻENIA NARODOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Dyrektor Instytutu

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION 082344/EU XXIV. GP Eingelangt am 24/05/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 22 May 2012 10162/12 Interinstitutional File: 2012/0042(COD) ENV 377 ONU 64 FORETS 37 AGRI 332 CODEC 1373 INST 357 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Energetyka węglowa a zdrowie. Paulina Miśkiewicz Michał Krzyżanowski

Energetyka węglowa a zdrowie. Paulina Miśkiewicz Michał Krzyżanowski Energetyka węglowa a zdrowie World Health Organization - WHO Światowa Organizacja Zdrowia jest wyspecjalizowaną agendą ONZ powołaną do rozwiązywania problemów międzynarodowych w zakresie zdrowia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Źródła informacji information, enquiries or assistance Źródła informacji (1) Europejska polityka w zakresie

Bardziej szczegółowo

Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland

Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland Name of reporters: Przemysław Leszek / Tomasz Rywik Public event / open clinic Organizers: Honorary Patronage: Public event / open clinic On May 8,

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej Rzeszów, 27 maja 2011 r. 1 Rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest w znacznym stopniu uwarunkowany zdrowiem społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne 1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! jest edukacja w zakresie trwałego

Bardziej szczegółowo

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU Sewilla, 11-12 lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI (EU Menu) Propozycja przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

2014, T.55 ss

2014, T.55 ss Prace i Studia Geograficzne 2014, T.55 ss.145-1149 Witold Skomra Rządowe Centrum Bezpieczeństwa e-mail: witold.skomra@rcb.gov.pl METODYKA OCENY RYZYKA NA POTRZEBY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo