Gmina Bielsko-Biała Aktualna sytuacja i potrzeby osób niepełnosprawnych w Bielsku-Białej IMAS International

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Bielsko-Biała Aktualna sytuacja i potrzeby osób niepełnosprawnych w Bielsku-Białej IMAS International"

Transkrypt

1 Gmina Bielsko-Biała Aktualna sytuacja i potrzeby osób niepełnosprawnych w Bielsku-Białej Rezultaty badań prowadzonych wśród mieszkańców Bielska-Białej, w tym osób niepełnosprawnych (XI 2007) IMAS International

2 CELE opis aktualnej sytuacji i potrzeb osób niepełnosprawnych w Bielsku Białej z uwzględnieniem perspektyw zasadniczych grup zainteresowanych problemem sprawnych i niepełnosprawnych W szczególności pozyskanie informacji na temat: aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych, potrzeb niepełnosprawnych oraz ich zaspokojeniu, poziomu aktywności zawodowej i społecznej, barier, problemów dnia codziennego, oceny działalności samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych na rzecz niepełnosprawnych. 2

3 METODOLOGIA Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) ok. 20 min Czas badania: główne próby: a. Reprezentatywna próba mieszkańców Bielska-Białej w wieku 15 lat i powyŝej (n=300) dobrana losowo z ogólnodostępnych baz teleadresowych b. Celowa próba rozszerzona (boost sample) niepełnosprawnych *) mieszkańców Bielska-Białej w wieku 15 lat i powyŝej lub ich opiekunów (w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna nie jest w stanie wziąć udziału w badaniu osobiście ze względu na brak samodzielności), dobrana celowo w gospodarstwach domowych wylosowanych z ogólnodostępnych baz teleadresowych (próba zakładana n=250, ostatecznie uzyskana n=215 niepełnosprawnych 15+ i n=82 opiekunów) **). *) W badaniu przyjęto definicję niepełnosprawności uŝywaną w NSP GUS 2002, zgodnie z którą za niepełnosprawnego uwaŝa się osobę, która ma: całkowicie lub powaŝnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności podstawowych dla swojego wieku z powodu kalectwa lub przewlekłej choroby lub wydane orzeczenie prawne co do niepełnosprawności. **) Ostateczne próby waŝone statystycznie ze względu na poziom wykształcenia. 3

4 Podpróby wyróŝnione do analiz nazwa próby cechy próby wielkość próby*) źródło próby mieszkańcy Bielska-Białej reprezentatywna próba mieszkańców Bielska- Białej w wieku 15 lat i powyŝej n=300 próba główna w badaniach sprawni nieopiekunowie osoby nie deklarujące niepełnosprawności i nie sprawujące opieki nad niepełnosprawnym niesamodzielnym n=208 podpróba próby głównej niepełnosprawni osoby spełniające kryterium niepełnosprawności biologicznej lub prawnej n=229 suma osób spełniających kryteria a. z próby głównej n=66 b. z próby celowej n=163 opiekunowie osoby sprawne lub niepełnosprawne opiekujące się w gospodarstwie domowym osobą niepełnosprawną, która nie byłaby w stanie samodzielnie wziąć udziału w badaniu n=88 suma osób spełniających kryteria a. z próby głównej n=26 b. z próby celowej n=62 *) Podawane liczebności prób po waŝeniu. 4

5 GŁÓWNE WYNIKI Percepcja i postawy Charakterystyka śycie i potrzeby Bielsko-Biała 5

6 Percepcja niepełnosprawnych i postawy wobec nich

7 Społeczna percepcja niepełnosprawnych jest: stereotypowa zdominowana przez dysfunkcje ruchowe generalnie pozytywna (bardziej wśród sprawnych niŝ samych niepełnosprawnych i ich opiekunów) wynikiem raczej społecznych komunikatów niŝ własnych doświadczeń z niepełnosprawnymi 7

8 SKOJARZENIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ spontanicznie: Mieszkańcy Bielsko- Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) osoba nie w pełni sprawna/ nie moŝe Ŝyć normalnie/ ograniczona w Ŝyciu (ogólnie) osoba ograniczona ruchowo/ niezdolność ruchowa potrzebujący pomocy/ mający problemy/ niesamodzielny zróŝnicowane, ale uproszczona percepcja = dominują problemy i bariery, pomaganie, negatywne emocje osoba na wózku bariery jakim muszą stawić czoła/ kłopoty/ problemy inwalida/ kaleka/ ułomny wózek inwalidzki/ kule osoba chora osoba niewidoma/ niesłysząca/ nie w pełni sprawna psychicznie litość/ współczucie/ troska osoba bez ręki, nogi (i innych części ciała), dysfunkcja tragedia, dramat, nieszczęście, cierpienie osoba pokrzywdzona/ poszkodowana przez los taki sam czlowiek jak inni/ normalny czlowiek nie moŝna znaleźć pracy inne nie wiem/ brak skojarzeń/ odmowa 8

9 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ = SILNIE UTOśSAMIANA Z DYSFUNKCJAMI RUCHOWYMI Kiedy mówi się o niepełnosprawnych jakie osoby przychodzą Panu(i) na myśl przede wszystkim, chodzi tu o rodzaj dysfunkcji? (spontanicznie) Mieszkańcy Bielsko- Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) dysfunkcje narządów ruchu dysfunkcje wzroku dysfunkcje intelektualne zaburzenia psychiczne/ neurologiczne dysfunkcje słuchu dysfunkcje mowy 1 niesprawność będąca efektem choroby 1 1 niesprawność w efekcie wypadku 1 zaburzenia genetyczne niesprawność związana ze starszym wiekiem 1 potrzeba pomocy innej osoby 1 1 niesprawność będąca efektem utraty narządów wewnętrznych niesprawność będąca efektem nałogów inne 9

10 OPINIE NA TEMAT NIEPEŁNOSPRAWNYCH SĄ BARDZIEJ POZYTYWNE WŚRÓD SPRAWNYCH TYLKO ODPOWIEDZI TAK Mieszkańcy Bielsko- Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) e. mogą Ŝyć tak samo jak inni, wymagają jedynie dodatkowych ułatwień f. powinny otrzymywać dodatkowe finanse d. obecnie za mało się robi dla osób niepełnosprawnych c. często mają kompleksy i niską samoocenę. k. nie powinno się dzielić ludzi na niepełnosprawnych i sprawnych i. niektórzy nie powinni mieć dzieci h. niektórzy nie powinni zakładać rodziny, tworzyć związków g. powinny pogodzić się ze swoją sytuacją i nie starać się Ŝyć jak inni b. często Ŝądają za wiele, zmuszają innych do dostosowania się do nich a. na ogół sami są winni swojemu kalectwu j. mają za duŝo przywilejów Pozytywne postawy, przekonanie o słuszności pomocy, otwartość na współuczestnictwo w Ŝyciu społecznym, ale z ograniczeniami, przypisywanie kompleksów i niskiej samooceny 10

11 DEKLAROWANA AKCEPTACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH POZA BLISKIMI ZWIĄZKAMI I PRZEŁOśONYM (mieszkańcy BB 15+) Na ile łatwo zaakceptował(a)by Pan(i) to, by niepełnosprawny był.: Pana(i) sąsiadem 1 8 pracował/ uczył się w tym samym budynku 1 8 Pana(i) kolegą z tego samego pokoju z pracy Pana(i) przełoŝonym Pana(i) bliskim przyjacielem przyjacielem Pana(i) dziecka 8 Pana(i) zięciem/ synową Pana(i) męŝem/ Ŝoną ( 1 ) - bardzo trudno byłoby się na to zgodzić ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) - zdecydowanie zgodziłbym się nie wiem 11

12 DEKLAROWANA AKCEPTACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH POZA BLISKIMI ZWIĄZKAMI I PRZEŁOśONYM (sprawni nieopiekunowie) Na ile łatwo zaakceptował(a)by Pan(i) to, by niepełnosprawny był.: Pana(i) sąsiadem 1 8 pracował/ uczył się w tym samym budynku 1 8 Pana(i) kolegą z tego samego pokoju z pracy 8 Pana(i) przełoŝonym 8 Pana(i) bliskim przyjacielem 9 przyjacielem Pana(i) dziecka 8 Pana(i) zięciem/ synową Pana(i) męŝem/ Ŝoną ( 1 ) - bardzo trudno byłoby się na to zgodzić ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) - zdecydowanie zgodziłbym się nie wiem 12

13 DEKLAROWANA AKCEPTACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH POZA BLISKIMI ZWIĄZKAMI I PRZEŁOśONYM (niepełnosprawni) Na ile łatwo zaakceptował(a)by Pan(i) to, by niepełnosprawny był.: Pana(i) sąsiadem Pana(i) bliskim przyjacielem pracował/ uczył się w tym samym budynku Pana(i) kolegą z tego samego pokoju z pracy Pana(i) przełoŝonym przyjacielem Pana(i) dziecka Pana(i) zięciem/ synową 7 Pana(i) męŝem/ Ŝoną 7 ( 1 ) - bardzo trudno byłoby się na to zgodzić ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) - zdecydowanie zgodziłbym się nie wiem 13

14 DEKLAROWANA AKCEPTACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH POZA BLISKIMI ZWIĄZKAMI I PRZEŁOśONYM (opiekunowie) Na ile łatwo zaakceptował(a)by Pan(i) to, by niepełnosprawny był.: Pana(i) sąsiadem 9 pracował/ uczył się w tym samym budynku Pana(i) kolegą z tego samego pokoju z pracy Pana(i) przełoŝonym Pana(i) bliskim przyjacielem 9 przyjacielem Pana(i) dziecka 9 Pana(i) zięciem/ synową 8 Pana(i) męŝem/ Ŝoną 8 ( 1 ) - bardzo trudno byłoby się na to zgodzić ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) - zdecydowanie zgodziłbym się nie wiem 14

15 DEKLAROWANA AKCEPTACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAKO SĄSIADÓW = NIE DLA NAŁOGÓW I ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH Osobę z jakim typem niesprawności łatwo byłoby Panu(i) zaakceptować jako sąsiada? Mieszkańcy Bielsko- Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) dysfunkcje wzroku dysfunkcje słuchu dysfunkcje mowy dysfunkcje narządów ruchu niesprawność będąca efektem choroby niesprawność będąca efektem utraty narządów wewnętrznych niesprawność związana ze starszym wiekiem niesprawność w efekcie wypadku zaburzenia genetyczne dysfunkcje intelektualne zaburzenia psychiczne niesprawność będąca efektem nałogów typ niesprawności nie ma znaczenia (kaŝdego akceptuję) nie akceptuję Ŝadnego niepełnosprawnego

16 KONTAKTY SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI = OGRANICZONE DO RODZINY I ZNAJOMYCH Czy ma Pan(i) obecnie lub miał(a) w przeszłości kontakty z niepełnosprawnymi? (innymi niŝ w rodzinie) Nie 2 Mieszkańcy Bielsko-Białej (n=300) Tak, mam obecnie 4 Nie 3 Sprawni nieopiekunowie (n=208) Tak, mam obecnie 3 Nie 2 Niepełnosprawni (n=229) Tak, ale w przeszłości 1 Nie Opiekunowie (n=88) Tak, ale w przeszłości 2 Tak, ale w przeszłości 3 Tak, ale w przeszłości 2 Tak, mam obecnie 4 Tak, mam obecnie 8 Pyt.10:Jeśli TAK to jakiego typu to były kontakty? (n=214) (n=140) (n=163) (n=81) rodzinne koleŝeńskie sąsiedzkie w organizacjach 1 wolontariat zawodowe sporadyczne/ przypadkowe inne 16

17 ZNAJOMOŚĆ AKCJI/ DZIAŁAŃ NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BB = słaba, zróŝnicowana Czy zna Pan(i), choćby ze słyszenia, akcje/ specjalne działania na rzecz niepełnosprawnych organizowane w BB? Mieszkańcy Bielsko- Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=228) Opiekunowie (n=88) NIE TAK spontanicznie: zbiórki pienięŝne/ fantowe akcje parafialne/ dzielnicowe/ w rynku imprezy kulturalne/ spotkania towarzyskie akcje świąteczne Teatr Grodzki zawody sportowe dla niepełnosprawnych akcje dotyczące róŝnych typów schorzeń szkoły integracyjne Dni Niepełnosprawności organizacje/ instytucje WOŚP sanatoria/ obozy rehabilitacyjne/ wyjazdy inne nie wiem/ brak skojarzeń jakie? n=57 jakie? n=38 jakie? n=48 jakie? n=

18 ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI/OSOB ZAJMUJĄCYCH SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNYMI W BB = BARDZO ZRÓśNICOWANA, BRAK JEDNEJ INSTYTUCJI SKUPIAJĄCEJ DZIAŁANIA Czy zna Pan(i) instytucje, organizacje / osoby zajmujące się niepełnosprawnymi w BB? Mieszkańcy Bielsko- Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) NIE TAK spontanicznie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizacje osób niewidomych/ głuchoniemych hospicja Caritas szkoły specjalne/ dla niepełnosprawnych Fundacja 'Nadzieja' Fundacja 'ADA' stowarzyszenia PFRON PCK opieka społeczna Ośrodek Pomocy Rodzinie inne organizacje inne osoby inne nie wiem/ brak skojarzeń jakie? n=109 jakie? n=71 jakie? n=89 jakie? n=

19 UCZESTNICTWO W DZIAŁANIACH ORGANIZACJI NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH = SPORADYCZNE Mieszkańcy Bielsko- Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) NIE TAK spontanicznie: działalność w ramach jakiejś organizacji ADA pomoc dzieciom/ w szkołach wolontariat pomoc niewidomym inne w jakiej? n=18 w jakiej? n=8 w jakiej? n=16 w jakiej? n=

20 Czym charakteryzują się niepełnosprawni i czym róŝnią się od sprawnych

21 Charakterystyka sprawnych i niepełnosprawnych niepełnosprawni = dominują osoby starsze, renciści/ emeryci, duŝo samotnych, słabiej zarabiających, gorzej wykształconych, o gorszej sytuacji materialnej Mieszkańcy Bielsko- Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) płeć kobieta męŝczyzna wiek ostatnia ukończona szkoła niepełne podstawowe/ gimnazjum zasadnicze zawodowe średnie/ policealne licencjat/ wyŝsze/ podyplomowe czy jest w trakcie nauki tak 2 2 nie

22 ŹRÓDŁA UTRZYMANIA I DOCHODY P yt.m4: Główne źródło utrzyma nia Mieszkańcy Bielsko- Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) praca najemna stała/ własna firma praca najemna czasowa emerytura renta 3 1 zasiłek/ inne dochody na utrzymaniu innych Pyt.M5: Miesięczne dochody gospodarstwa domowego poniŝej 1000zł zł zł pow.4000zł 22

23 STAN RODZINNY Pyt.M6:Liczba członków gospodarstwa domowego Mieszkańcy Bielsko- Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) 1 osoba osoby osób osób i więcej Pyt.M7:Stan cywilny panna/ kawaler w związku osamotniony Pyt.M8:Posiadanie dzieci Tak Nie

24 STAN POSIADANIA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM Mieszkańcy Bielsko - Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) Komputer/ laptop Dostęp do Internetu Zmywarka do naczyń Kuchenka mikrofalowa Odtwarzacz/ nagrywarka DVD Samochód osobowy (osobowodostawczy) Odmowa 1 1 śadne z tych

25 SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ Mieszkańcy Bielsko - Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) Wspaniały Dobry Dosyć dobry Ani dobry, ani zły Zły 1 Tragiczny 25

26 Niepełnosprawni nie zawsze czują się niepełnosprawni i/lub chorzy Pyt.7:"Myśląc o sobie, czy uwaŝa się Pan(i) za osobę zdrową czy chorą?" Mieszkańcy Bielsko- Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) Chora Zdrowa I to, i to Pyt.8:"A czy uwaŝa się Pan(i) za osobę niepełnosprawną?" Tak Nie I tak, i nie Pyt.S1:"Czy niepełnosprawni to według Pana(i) osoby zdrowe, czy chore?" Chore Zdrowe I to, i to

27 OCENY WYBRANYCH ASPEKTÓW śycia Podstawa: niepełnosprawni, n= Pana(i) obecna sytuacja finansowa Pana(i) obecne Ŝycie towarzyskie/ kontakty z innymi Pana(i) obecna sytuacja zawodowa Pana(i) obecne moŝliwości samorealizacji, realizacji swoich zainteresowań/ pasji Pana(i) obecne Ŝycie rodzinne Pana(i) obecne Ŝycie seksualne ( 1 ) - tragicznie ( 2 ) - źle ( 3 ) - ani dobrze, ani źle ( 4 ) - dosyć dobrze ( 5 ) - dobrze ( 6 ) - wspaniale nie wiem ZróŜnicowane oceny, kontakty społeczne - pozytywnie, finanse i praca, samorealizacja, Ŝycie seksualne - negatywnie 27

28 OGÓLNA OCENA WŁASNEGO śycia Mieszkańcy Bielsko - Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) Bardzo szczęśliwy(a) 1 2 Dosyć szczęśliwy(a) Niezbyt szczęśliwy(a) Nieszczęśliwy(a) 28

29 AKTYWNOŚĆ - INTERNET, WYBORY Pyt.M9:"Czy osobiście korzysta Pan(i) z internetu?" Tak, regularnie 3 Tak, regularnie 1 Tak, Tak, Nie Nie regularnie Mieszkańcy sporad. 3 Sprawni nieopiekunowisprawni 4 Niepełno- 4 Bielsko-Białej 1 Opiekunowie (n=300) (n=88) (n=208) (n=229) Tak, regularnie 2 Tak, sporad. 1 Tak, sporad. 1 Tak, sporad. 2 Nie 7 Nie 6 Pyt.M10:"A czy brał(a) Pan(i) udział w Wyborach do Sejmu i Senatu 21 października?" Nie 2 Odmowa Nie 2 Odmowa Nie 2 Nie Mieszkańcy Bielsko-Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) Tak 7 Tak 7 Tak 7 Tak 9 29

30 Specyfika Ŝycia Potrzeby niepełnosprawnych

31 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ BIOLOGICZNA A PRAWNA Samodzielni (respondenci) 6 odczuwa ograniczenia biologiczne i ma orzeczenie o niepełnosprawności (biologiczni i prawni) 1 nie ma orzeczenia o niepełnosprawności (tylko biologiczni) 2 ma orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie odczuwa ograniczeń biologicznych (tylko prawni) Podopieczni (niesamodzielni): 9 ma orzeczenie o niepełnosprawności (prawni) 31

32 DEKLAROWANE DYSFUNKCJE NIEPEŁNOSPRAWNYCH Niepełnosprawni o sobie (n=229) Opiekunowie o niepełnosprawnych (n=88) dysfunkcje narządów ruchu 5 5 niesprawność będąca efektem choroby 4 3 dysfunkcje wzroku niesprawność związana ze starszym wiekiem niesprawność będąca efektem utraty narządów wewnętrznych dysfunkcje słuchu 1 niesprawność w efekcie wypadku zaburzenia psychiczne/ neurologiczne 2 dysfunkcje intelektualne 2 problemy z kręgosłupem dysfunkcje mowy 1 zaburzenia genetyczne cukrzyca choroby układu krąŝenia inne odmowa 32

33 śycie CODZIENNE NIEPEŁNOSPRAWNYCH Większość nie pracuje = stereotypowe Ŝycie na rencie, emeryturze Część (1) = praca zawodowa = spacery/ na wolnym powietrzu = obowiązki domowe, spędzanie czasu z rodziną = TV, radio, ksiąŝki/ gazety = rehabilitacja, zabiegi Większość = Ŝycie raczej w mieście niŝ wyjazdy (3 nie wyjeŝdŝało z Bielska-Białej od co najmniej roku) 33

34 PRACA NIEPEŁNOSPRAWNYCH = mały wskaźnik zatrudnienia Niepełnosprawni Nie jestem zdolny do pracy zarobkowej Mógłbym pracować, ale nie opłaca się to finansowo Chcę pracować, ale nie mogę znaleźć pracy Aktualnie pracuję, ale chętnie zmieniłbym pracę Pracuję i nie chcę zmieniać pracy Brak odpowiedzi OGÓŁEM (n=229) WIEK (n=8) (n=24) (n=109) (n=88) 7 PŁEĆ kobieta (n=149) męŝczyzna (n=80) WYKSZTAŁCENIE niepełne podstawowe/ gimnazjum (n=46) 6 1 zasadnicze zawodowe (n=75) średnie policealne (n=91) licencjat/ wyŝsze/ podyplomowe (n=16)

35 PRACA NIEPEŁNOSPRAWNYCH = otwartość na pracę Niepełnosprawni Nie jestem zdolny do pracy zarobkowej Mógłbym pracować, ale nie opłaca się to finansowo Chcę pracować, ale nie mogę znaleźć pracy Aktualnie pracuję, ale chętnie zmieniłbym pracę Pracuję i nie chcę zmieniać pracy Brak odpowiedzi OGÓŁEM (n=229) WIEK (n=8) (n=24) (n=109) (n=88) 7 PŁEĆ kobieta (n=149) męŝczyzna (n=80) WYKSZTAŁCENIE niepełne podstawowe/ gimnazjum (n=46) 6 1 zasadnicze zawodowe (n=75) średnie policealne (n=91) licencjat/ wyŝsze/ podyplomowe (n=16) jest zarejestrowanych w UP ( ma prawo do zasiłku) 35

36 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ MOśE BYĆ POMOCNA W ZNALEZIENIU PRACY Czy kiedykolwiek (od czasu nabycia niepełnosprawności) ubiegał(a) się Pan(i) o pracę bezpośrednio u pracodawcy? Niepełnosprawni (n=229) Odmowa Tak 3 Nie 6 Jeśli TAK, n=69 Pyt.N4:"Czy niepełnosprawność w zatrudnieniu to:" Warunek zatrudnienia 2 Pomoc Przeszkoda 2 Nie miało to znaczenia 4 36

37 PROBLEMY ZGŁASZANE PRZEZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH spontanicznie: niesprawność/ dysfunkcje/ niesamodzielność chamstwo/ brak tolerancji/ znieczulica polityka/ telewizja biurokracja/ źle działająca słuŝba zdrowia bariery architektoniczne ruch na ulicy/ parkingi / źle funkcjonująca komunikacja wzrost cen/ brak pieniędzy uciąŝliwość bliskich/ sąsiadów samotność/ brak rodziny/ potrzeba kogoś inne nie wiem/ odmowa nic Niepełnos prawni (n=229)

38 CZEGO PRAGNĄ NIEPEŁNOSPRAWNI (POTRZEBY DEKLAROWANE PRZEZ NICH I SPOSTRZEGANE PRZEZ OTOCZENIE)? spontanicznie: Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) Sprawni nieopiekunowie (n=208) niczego 1 pieniędzy zdrowia 3 1 kontaktów z ludźmi w ogóle (tańszych) leków 1 spokoju/ Ŝyczliwości/ zrozumienia 3 sprawności pracy normalnego Ŝycia samodzielności, uniezaleŝnienia się od innych ludzi aktywności, moŝliwości realizacji własnych zainteresowań 1 likwidacji barier architektonicznych 2 środka lokomocji opieki 1 1 własnej rodziny, dzieci 38

39 CO JEST POTRZEBNE ABY ZREALIZOWAĆ POTRZEBY NIEPEŁNOSPRAWNYCH? spontanicznie: Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) Sprawni nieopiekunowie (n=208) swoboda finansowa/ większe dochody lepszy stan zdrowia 2 1 tańsze leki 1 1 praca inne podejście/ zmiana mentalności otoczenia 1 3 lepsza słuŝba zdrowia 2 nic 1 wsparcie kogoś bliskiego 1 brak barier architektonicznych / komunikacyjnych/ technicznych 1 rozwiązania prawne 1 zwolnienia podatkowe inne warunki mieszkaniowe więcej odwagi własnej lepszy sprzęt pomocniczy/ rehabilitacyjny cud 39

40 śycie OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ICH SAMOOCENIE Z którymi z tych opinii się Pan(i) zgadza? Opiekunowie: (na ogół) akceptują swoje Ŝycie, ale (w części) są zmęczeni i mają poczucie utraty swojego Ŝycia chcieliby, Ŝeby uznać opiekę za pracę (wliczanie do staŝu pracy) oczekują zwiększenia pomocy finansowej dla siebie ze strony państwa mają obawy o los podopiecznych po ich śmierci Jeśli opiekuje się dzieckiem (poniŝej 15 lat) To co robię jest naturalne, nie wyobraŝam sobie oddania opieki w ręce innych. Państwo powinno przeznaczać specjalne środki dla opiekunów. Opieka nad osobą niepełnosprawną powinna być wliczana do staŝu pracy. Moje Ŝycie jest podporządkowane opiece nad tą osobą. Boję się co będzie, kiedy mnie zabraknie. Jestem zmęczony(a) stałą opieką, chciał(a)bym móc odpocząć. śałuję, Ŝe nie mogę robić tego, co chcę. Nie wiem, dlaczego nas to spotkało. Otrzymuję wsparcie ze strony instytucji działających na rzecz niepełnosprawnych. Chcę by moje dziecko było samodzielne w przyszłości. Moje dziecko nie moŝe tyle co inni, więc wymagam od niego znacznie mniej

41 Bielsko Biała jako miasto dla niepełnosprawnych

42 BIELSKO-BIAŁA JAKO MIASTO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jak ocenia Pan(i) BIELSKO-BIAŁĄ ogólnie jako miejsce zamieszkania dla osób niepełnosprawnych? Mieszkańcy Bielsko-Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) ( 1 ) - bardzo źle ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) - bardzo dobrze nie wiem Bo: tworzenie dróg, usprawnienia, duŝo się robi, lubię to miasto 42

43 BIELSKO-BIAŁA JAKO MIASTO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jak ocenia Pan(i) BIELSKO-BIAŁĄ ogólnie jako miejsce zamieszkania dla osób niepełnosprawnych? Mieszkańcy Bielsko-Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) ( 1 ) - bardzo źle ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) - bardzo dobrze nie wiem Bo: bariery architektoniczne, brak inwestycji, komunikacja miejska 43

44 WŁASNE śycie W BIELSKU-BIAŁEJ = POZYTYWNE OCENY (1) - bardzo Ŝle ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )-bardzo dobrze nie wiem Jak ocenia Pan(i): moŝliwości edukacji moŝliwości swobodnego poruszania się po ulicach moŝliwości pracy dostęp do urzędów dostęp do parków, terenów zieleni komunikację miejską dostęp do placówek kultury i sportu dostęp do placówek słuŝby zdrowia, ośrodków rehabilitacji Mieszkańcy Bielsko Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) 44

45 WŁASNE śycie W BIELSKU-BIAŁEJ = SŁABIEJ OCENIANE OBSZARY (1) - bardzo Ŝle ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )-bardzo dobrze nie wiem Jak ocenia Pan(i): moŝliwości edukacji moŝliwości swobodnego poruszania się po ulicach moŝliwości pracy dostęp do urzędów dostęp do parków, terenów zieleni komunikację miejską dostęp do placówek kultury i sportu dostęp do placówek słuŝby zdrowia, ośrodków rehabilitacji Słabiej oceniono dostęp do słuŝby zdrowa i rehabilitacji, niepełnosprawni moŝliwości pracy, dostęp do urzędów, ulice Mieszkańcy Bielsko Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) 45

46 JAKIE INSTYTUCJE POWINNY ZAJMOWAĆ SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNYMI W BIELSKU-BIAŁEJ? Mieszkańcy Bielsko- Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) spontanicznie: urzędy (miejskie, wojewódzkie, państwowe) słuŝba zdrowia organizacje charytatywne/ humanitarne organizacje państwowe/ rządowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizacje osób niepełnosprawnych PCK szkoły kościoły organizacje pozarządowe Caritas wolontariat opieka społeczna organizacje samorządowe wszystkie zrzeszające specjalistów/ osoby kompetentne stowarzyszenia organizacje społeczne/ socjalne inne nie wiem/ brak skojarzeń

47 OCENA DZIAŁAŃ URZĘDU MIASTA Jak ocenia Pan(i) działania Urzędu Miasta na rzecz niepełnosprawnych? Mieszkańcy Bielsko-Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) ( 1 ) - bardzo źle ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) - bardzo dobrze nie wiem 47

48 DLACZEGO OCENA URZĘDU MIASTA BIELSKO-BIAŁA POZYTYWNA? Podstawa: respondenci, którzy oceniają "dobrze" lub "bardzo dobrze działania Urzędu Miasta na rzecz niepełnosprawnych spontanicznie: udogodnienia/ nowe inwestycje/ coś się dzieje pomoc Urzędu Miasta/ sprawne załatwianie spraw Mieszkańcy Bielsko- Białej (n=68) 1 4 Sprawni nieopiekunowie (n=44) 1 3 Niepełnosprawni (n=58) 1 5 Opiekunowie (n=25) 1 3 duŝo jeszcze jest do zrobienia 1 na podstawie własnych doświaczeń brak udogodnień/ inwestycji/ nic się nie dzieje niedostosowana komunikacja miejska 1 bariery architektoniczne za mało informacji utrudnienia w urzędach/ biurokracja inne nie wiem/ brak skojarzeń 1 48

49 DLACZEGO OCENA URZĘDU MIASTA BIELSKO-BIAŁA NIEPOZYTYWNA? Podstawa: respondenci, którzy oceniają bardzo źle, źle lub ani dobrze, ani źle działania Urzędu Miasta na rzecz niepełnosprawnych spontanicznie: brak udogodnień/ inwestycji/ nic się nie dzieje Mieszkańcy Bielsko- Białej (n=132) 2 Sprawni nieopiekunowie (n=90) 2 Niepełnosprawni (n=89) 1 Opiekunowie (n=35) 2 bariery architektoniczne udogodnienia/ nowe inwestycje/ coś się dzieje duŝo jeszcze jest do zrobienia 1 1 za mało informacji utrudnienia w urzędach/ biurokracja 1 1 brak pomocy (teŝ finansowej) znieczulica/ obojętność społeczeństwa na podstawie własnych doświaczeń pomoc Urzędu Miasta/ sprawne załatwianie spraw brak doświadczeń, kontaktów problemy z pracą inne 1 nie wiem/ brak skojarzeń

50 OCZEKIWANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOBEC URZĘDU MIASTA BIELSKO-BIAŁA = architektura, finanse, komunikacja, zainteresowanie spontanicznie: Mieszkańcy Bielsko- Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) znieść bariery architektoniczne pomoc finansowa/ dofinansowanie usprawnić komunikację zająć się ich problemem/ zainteresowanie praca/ zatrudnienie 1 integracja (szkoły; imprezy) więcej informacji na temat i dla niepełnosprawnych łatwiejszy dostęp do słuŝby zdrowia/ rehabilitacji 1 łatwiejszy dostęp do urzędów stworzyć organizację/ osoby do pomocy kursy/ szkolenia wolontariat inne nie wiem/ brak skojarzeń

51 OCENA DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BIELSKU BIAŁEJ = trudna, brak wiedzy Jak ocenia Pan(i) działania organizacji pozarządowych w Bielsku-Białej na rzecz niepełnosprawnych? Mieszkańcy Bielsko-Białej (n=300) Sprawni nieopiekunowie (n=208) Niepełnosprawni (n=229) Opiekunowie (n=88) ( 1 ) - bardzo źle ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) - bardzo dobrze nie wiem 51

52 PODSUMOWANIE I WNIOSKI

53 SPOŁECZNA PERCEPCJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Stan wiedzy na temat niepełnosprawnych, skojarzenia z nimi związane, postawy są dość podobne zarówno wśród sprawnych, jak i niepełnosprawnych, czy opiekunów. Wszystkie grupy mają dość stereotypowy wizerunek niepełnosprawnego, kojarzą go głównie z dysfunkcjami ruchu, zwłaszcza z wózkiem/ kulami, nie doceniają niepełnosprawności osób starszych oraz innych dysfunkcji. MoŜe to powodować nieprawidłowe ograniczanie spostrzegania niepełnosprawnych jako osób z dysfunkcjami ruchowymi i niedocenianie potrzeb innych. Szeroko akceptowane określenia osoby niepełnosprawnej to głównie niepełnosprawny obecnie uŝywane najczęściej (95-9) badanych odpowiada określenie osoba z niesprawnością. Około 3/4 uznaje za dobre określenie sprawny inaczej, ponad połowa inwalida. 53

54 SPOŁECZNA PERCEPCJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Większość badanych wykazuje duŝą akceptację dodatkowych finansów dla niepełnosprawnych (88-9), czy normalnego Ŝycia (93-9), 84-8 uwaŝa, Ŝe obecnie za mało się robi dla niepełnosprawnych. Wśród negatywnych przekonań o niepełnosprawnych najsilniejsza jest generalna opinia, Ŝe mają oni kompleksy i niską samoocenę (ok. 4/5 kaŝdej grupy). Negatywne postawy wobec niepełnosprawnych są generalnie częstsze wśród samych niepełnosprawnych i ich opiekunów niŝ wśród osób spoza tych grup. Niepełnosprawność jest silnie utoŝsamiana z dysfunkcjami ruchu, moŝe to utrudniać postrzeganie pozostałych niesprawności i niedocenianie potrzeb z nimi związanych 54

55 SPOŁECZNA PERCEPCJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Akceptacja niepełnosprawnych jest dość znaczna, ale słabsza dla bardzo bliskich związków (małŝeństwo własne lub dzieci nie byłoby akceptowane przez kilka procent badanych w kaŝdej grupie) oraz podległości słuŝbowej osobie niepełnosprawnej, ponownie niechęć przejawiają sami niepełnosprawni i opiekunowie. Większość dysfunkcji jest (w deklaracjach) dobrze tolerowana przez sprawnych (np. ruchu, efekt chorób niemal 10 badanych). Słabiej tolerowane są dysfunkcje utrudniające kontakt niesprawność intelektualna (akceptacja 72-8), zaburzenia genetyczne (akceptacja 83-8). Raczej odrzucane we wszystkich grupach były niesprawności będące efektem nałogów (akceptacja na poziomie 31-3), czy zaburzenia psychiczne (akceptacja 32-4). 55

56 SPOŁECZNA PERCEPCJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Niepełnosprawność jest (na poziomie deklaracji) szeroko akceptowana, zwłaszcza wśród sprawnych. Słabsza dyskryminacja niepełnosprawnych ze strony sprawnych moŝe być efektem politycznej poprawności nie pozwalającej ujawniać rzeczywistych postaw. 56

57 AKTUALNA SYTUACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ Badania ujawniają szczególne cechy niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych: Niepełnosprawni 15+ wśród samodzielnych wyraźna przewaga kobiet (6), zdecydowanie starsi niŝ sprawni (8 pow. 45 roku Ŝycia), słabo wykształceni (4 ma co najwyŝej zawodowe wykształcenie). Relatywnie wielu (3) to osoby osamotnione, wdowcy/ rozwiedzeni. Zdecydowana większość to emeryci i renciści, 3 Ŝyje w gospodarstwach jednoosobowych. Niesamodzielni niepełnosprawni to zarówno męŝczyźni i kobiety (48:5), aŝ 4 ma powyŝej 65 lat, większość (7) jest słabo wykształcona, część uczy się (dzieci i młodzieŝ). 57

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO Roland Budnik Główny problem NISKI WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Co wiemy? Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak

Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak Produktywność rozumiana jako aktywność zawodowa i pozazawodowa - jeden z obszarów

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce

Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce Komunikat z badania zrealizowanego na zlecenie IMPEL S.A. Warszawa, sierpień 2002 r. TNS OBOP ul. Dereniowa 11, 02 776 Warszawa fel:

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko. ds. osób niepełnosprawnych.

1. Imię i nazwisko. ds. osób niepełnosprawnych. Narzędzie pracy socjalnej nr 8 Wywiad z osobą niepełnosprawną 1 Przeznaczenie narzędzia: Etap I (1b) Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/ rodziny) Zastosowanie narzędzia:

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Kraków?

Z czym kojarzy się Kraków? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Kraków? Wrocław, maj 2007 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się Kraków. Wyniki badania mogą posłuŝyć osobom zajmującym się promocją i wizerunkiem miasta,

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Szczecin?

Z czym kojarzy się Szczecin? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Szczecin? Wrocław, marzec 2008 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się Szczecin. Raport moŝe być przydatny w ocenie efektywności dotychczasowych akcji promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie ul. Kazimierz Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, tel. 62 7420 161

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie ul. Kazimierz Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, tel. 62 7420 161 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie ul. Kazimierz Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, tel. 62 7420 161... numer kolejny wniosku/powiat/rok złożenia wnioski...... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie rodziny w świetle badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia. dr Mateusz Błaszczyk Uniwersytet Wrocławski

Wrocławskie rodziny w świetle badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia. dr Mateusz Błaszczyk Uniwersytet Wrocławski Wrocławskie rodziny w świetle badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia dr Mateusz Błaszczyk Uniwersytet Wrocławski Nota metodologiczna DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WROCŁAWIA: badania gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO KWESTIA SPOŁECZNA. Paulina Łajdanowicz

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO KWESTIA SPOŁECZNA. Paulina Łajdanowicz NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Paulina Łajdanowicz DEFINICJA Długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek

Bardziej szczegółowo

Narzędzia pracy socjalnej nr 9 Wywiad z rodziną osoby niepełnosprawnej Przeznaczenie narzędzia:

Narzędzia pracy socjalnej nr 9 Wywiad z rodziną osoby niepełnosprawnej Przeznaczenie narzędzia: Narzędzia pracy socjalnej nr 9 Wywiad z rodziną osoby niepełnosprawnej Przeznaczenie narzędzia: Etap I (1b) Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/ rodziny) Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. 1. Dane personalne Wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek) (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

WNIOSEK. 1. Dane personalne Wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek) (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami) Numer sprawy... Data przyjęcia wniosku (wypełnia GCPR).. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Walczaka 42 66-400 Gorzów Wlkp. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sztum. Miasto i Gmina

Sztum. Miasto i Gmina Miasto i Gmina Sztum ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Gminy Sztum i jej mieszkańców. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Niepracujący niepełnosprawni: sytuacja zawodowa, ekonomiczna i psychospołeczna

Niepracujący niepełnosprawni: sytuacja zawodowa, ekonomiczna i psychospołeczna Niepracujący niepełnosprawni: sytuacja zawodowa, ekonomiczna i psychospołeczna dr Paweł Rydzewski Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Cele badania Diagnoza stopnia zdolności niepracujących

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

2. Dane personalne osoby składającej wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej: (we właściwym polu należy wstawić znak x)

2. Dane personalne osoby składającej wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej: (we właściwym polu należy wstawić znak x) Numer sprawy... Data przyjęcia wniosku (wypełnia GCPR) Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Walczaka 42 66-400 Gorzów Wlkp. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI Niniejsza ankieta jest adresowana do wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem ankiety jest pozyskanie informacji o sytuacji życiowej osób o orzeczonej

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA... data wpływu i podpis osoby przyjmującej

KARTA ZGŁOSZENIOWA... data wpływu i podpis osoby przyjmującej KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok w..... Nr PESEL Nr NIP Wiek w latach:.. Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Imię...Nazwisko... data urodzenia...r. dowód osobisty seria... numer... wydany przez... w dniu... PESEL Płeć: kobieta mężczyzna

Imię...Nazwisko... data urodzenia...r. dowód osobisty seria... numer... wydany przez... w dniu... PESEL Płeć: kobieta mężczyzna Załącznik nr 1. PCPR.RN.8374..20.. DATA WPŁYWU WNIOSKU WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania

Bardziej szczegółowo

A. Niepełnosprawność: definicje pojęcia

A. Niepełnosprawność: definicje pojęcia Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia A. Niepełnosprawność: definicje pojęcia 1 SPIS TREŚCI: 2 A. Niepełnosprawność: definicje pojęcia Czym jest niepełnosprawność?...3

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Prezenty i wydatki świąteczne

Prezenty i wydatki świąteczne K.76/08 Prezenty i wydatki świąteczne Warszawa, grudzień 2008 r. Zdecydowana większość Polaków (85%) planuje w tym roku obdarować swoich najbliŝszych upominkami z okazji Świąt BoŜego Narodzenia. Większość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACJI

FORMULARZ REKRUTACJI Działanie 7.4 pełnosprawni na rynku pracy FORMULARZ REKRUTACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji - WYWIAD WSTĘPNY CZĘŚĆ I: dotyczy osoby niepełnosprawnej Informacje ogólne Imię:... Nazwisko:... Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI

Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko:... dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez... nr tel/faxu... e-mail

Imię i nazwisko:... dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez... nr tel/faxu... e-mail Data wpływu wniosku do PCPR Sanok ul. Jezierskiego 21 PCPR-CZP.4418...2015... Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów

Bardziej szczegółowo

Efektywność kampanii społecznych dotyczących

Efektywność kampanii społecznych dotyczących Efektywność kampanii społecznych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS Joanna Głogowska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Opole, 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja Fundacja Świętego Mikołaja 1 Fundacja Świętego Mikołaja Niespokrewnione Rodziny Zastępcze: doświadczenia, potrzeby, problemy Raport - ankieta samowypełnialna 2 Tło badania Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. dr Ewa Giermanowska Instytut Spraw Publicznych ISNS Uniwersytet Warszawski

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. dr Ewa Giermanowska Instytut Spraw Publicznych ISNS Uniwersytet Warszawski Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy dr Ewa Giermanowska Instytut Spraw Publicznych ISNS Uniwersytet Warszawski BAEL GUS, III kwartał 2008 Liczba ON w wieku produkcyjnym 2 245 000

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu likwidacji barier architektonicznych.

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu likwidacji barier architektonicznych. ...... pieczęć OPS numer kolejny wniosku WNIOSEK... pieczęć i podpis pracownika data wpływu kompletnego wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKTOWA (OCENA MERYTORYCZNA) dla wniosków złożonych w ramach programu Aktywny samorząd w 2012 r. A. WNIOSKI DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SKALA PUNKTOWA (OCENA MERYTORYCZNA) dla wniosków złożonych w ramach programu Aktywny samorząd w 2012 r. A. WNIOSKI DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do ZASAD PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2012 r. w Powiecie Oławskim SKALA PUNKTOWA (OCENA MERYTORYCZNA) dla wniosków złożonych w ramach programu Aktywny

Bardziej szczegółowo

Wniosek złożono w PCPR w dniu WNIOSEK

Wniosek złożono w PCPR w dniu WNIOSEK Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju Ul. Mickiewicza 27 28-100 Busko Zdrój tel. 41 378 84 58, 370 81 88 e-mail: pcprbusko@interia.pl www.centrumbusko.pl Wniosek złożono w PCPR w dniu 200/ /

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się Data wpływu wniosku do PCPR Sanok, ul. Jezierskiego 21 PCPR-CZP.4417...2015... Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W N I O S E K

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W N I O S E K Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Znak: PCPR-VI.652....2014 Data wpływu:... W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA Niniejsza ankieta jest adresowana do wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem ankiety jest pozyskanie informacji o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy Data wpływu WNIOSEK

Nr sprawy Data wpływu WNIOSEK . Nr sprawy Data wpływu WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 1. Dane dotyczące Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. I. Dane dotyczące wnioskodawcy ( wypełnić drukowanymi literami ) syn/córka. seria. numer wydany przez. dowód osobisty

WNIOSEK. I. Dane dotyczące wnioskodawcy ( wypełnić drukowanymi literami ) syn/córka. seria. numer wydany przez. dowód osobisty pieczęć jednostki przyjmującej wniosek. numer wniosku. data wpływu WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu

Bardziej szczegółowo

... pieczęć nagłówkowa PCPR data wpływu wniosku nr. wniosku W N I O S E K

... pieczęć nagłówkowa PCPR data wpływu wniosku nr. wniosku W N I O S E K ......... pieczęć nagłówkowa PCPR data wpływu wniosku nr. wniosku W N I O S E K O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie zdrowia

Informacja o stanie zdrowia ... Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego Informacja o stanie zdrowia Imię i nazwisko... PESEL albo numer dokumentu toŝsamości... Adres (miejsce pobytu*)... Rozpoznanie choroby zasadniczej...

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: OPIEKUN MEDYCZNY

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: OPIEKUN MEDYCZNY EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: OPIEKUN MEDYCZNY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI Oddział Fundacji powstał 1 lipca 2012 Prowadzimy projekt skierowany dla: osób z orzeczoną niepełnosprawnością niepracujących w wieku

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

6. W jakim stopniu osoby, które chorowały psychicznie mogą zachowywać się nieprzewidywalnie w pracy?

6. W jakim stopniu osoby, które chorowały psychicznie mogą zachowywać się nieprzewidywalnie w pracy? Wiek respondenta Wykształcenie 1. podstawowe 2. zawodowe 3. średnie 4. wyŝsze Płeć Liczba zatrudnionych pracowników M / K Czy korzystał(a) pan/pani z refundacji wynagrodzeń w związku z zatrudnianiem osób

Bardziej szczegółowo

Listopad 2007. Poufne! Nr archiwum: 1997 Nr egzemplarza:

Listopad 2007. Poufne! Nr archiwum: 1997 Nr egzemplarza: Gmina Bielsko - Biała Aktualna sytuacja i potrzeby osób niepełnosprawnych w Bielsku-Białej Listopad 2007 Poufne! Nr archiwum: 1997 Nr egzemplarza: IMAS SPIS TREŚCI WPROWADZENIE METODOLOGIA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z. Nowak - Kapusta Osoba niepełnosprawna to osoba, która posiadała odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony (osoba niepełnosprawna prawnie) lub osoba, która takiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.

KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp. KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.pl PCPR w Końskich czynne jest codziennie od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Justyna Piasecka Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Tabela nr 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

1. CZĘSTOTLIWOŚĆ UPRAWIANIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ LUB SPORTU ŁĄCZNIE 9% 6%

1. CZĘSTOTLIWOŚĆ UPRAWIANIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ LUB SPORTU ŁĄCZNIE 9% 6% 1. CZĘSTOTLIWOŚĆ UPRAWIANIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ LUB SPORTU Pytanie 1: Jak często uprawiasz aktywność fizyczną lub sport? Pytanie 1: Jak często uprawiasz aktywność fizyczną lub sport? Odpowiedź: Regularnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i nazwisko PESEL albo nr dokumentu toŝsamości Adres

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH ZARZĄD POWIATU W KIELCACH DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH Kielce, maj 2010r. I. ZADANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich i zagroŝonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Celem pomocy społecznej jest umoŝliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się Pieczęd nagłówkowa Znak sprawy: MOPS.SIN.4521. /. Wpłynęło dnia.. L.dz. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się 1. Dane wnioskodawcy lub opiekuna prawnego Adres

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOMOWE UCZNIÓW

WARUNKI DOMOWE UCZNIÓW WARUNKI DOMOWE UCZNIÓW CZYNNIKI ZEWNĄTRZSZKOLNE MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA WYNIKI ZEWNĘTRZNEGO BADANIA KOMPETENCJI. Analiza ankiet przeprowadzonych wśród Rodziców Zespołu Szkół w Pępowie - maj 2007 Wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi Mgr Rafał Bakalarczyk w jakich sytuacjach seniorzy mogą wymagać pomocy społecznej i innych form wsparcia? Jak wygląda sytuacja socjalna,

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKTOWA DO OCENY MERYTORYCZNEJ dla wniosków złożonych w ramach programu Aktywny samorząd Moduł I w 2014 r.

SKALA PUNKTOWA DO OCENY MERYTORYCZNEJ dla wniosków złożonych w ramach programu Aktywny samorząd Moduł I w 2014 r. SKALA PUNKTOWA DO OCENY MERYTORYCZNEJ dla wniosków złożonych w ramach programu Aktywny samorząd Moduł I w 2014 r. A. WNIOSKI DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Punkty podstawowe 1. STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych

Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych r Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych Bożena Kołaczek B 374809 Warszawa 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE WOKÓŁ ZASAD POLITYKI SPOŁECZNEJ. CEL I ZAKRES ANALIZY 13 Część pierwsza Rozwój polityki

Bardziej szczegółowo

Pracownik niepełnosprawny co przeszkadza, a co sprzyja zatrudnieniu

Pracownik niepełnosprawny co przeszkadza, a co sprzyja zatrudnieniu Pracownik niepełnosprawny co przeszkadza, a co sprzyja zatrudnieniu Alina Wojtowicz-Pomierna Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Raport Pepsi MAX śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Co dla Polaków oznacza maksyma Ŝycie na MAXa? Większość kojarzy ją z intensywnością i tempem Ŝycia oraz wielością doznań. Dla jednych związana

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się miasto Łódź?

Z czym kojarzy się miasto Łódź? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się miasto Łódź? Wrocław, maj 2007 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się miasto Łódź. Wyniki badania mogą posłuŝyć osobom zajmującym się promocją i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko:... PESEL... Nr i seria dowodu osobistego. Adres tymczasowy zamieszkania... 2. Numer telefonu..

1. Imię i nazwisko:... PESEL... Nr i seria dowodu osobistego. Adres tymczasowy zamieszkania... 2. Numer telefonu.. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ogrodowa 20, 2-00 Janów Lubelski tel. (15) 872-45 fax (15) 872-678 pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl W N I O S E K o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z przedstawicielami Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) (osobami zarządzającymi ZAZ lub wskazanymi przez nich najbardziej kompetentnymi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Potrzeby edukacyjne osób po 50 roku życia.

Potrzeby edukacyjne osób po 50 roku życia. Potrzeby edukacyjne osób po 50 roku życia. Poniższy kwestionariusz został stworzony w ramach projektu AWAKE Starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu (ang. Aging With Active Knowledge and Experience),

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Lublin?

Z czym kojarzy się Lublin? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Lublin? Wrocław, kwiecień 2008 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się Lublin. Wyniki badania mogą posłuŝyć osobom zajmującym się promocją i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

Dane wnioskodawcy (proszę wypełnić drukowanymi literami)... syn / córka... imię (imiona) i nazwisko

Dane wnioskodawcy (proszę wypełnić drukowanymi literami)... syn / córka... imię (imiona) i nazwisko pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek data wpływu wniosku (dzień, miesiąc, rok)... / 151 /... Nr kolejny wniosku / powiat / data złożenia wniosku WNIOSEK o dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem*)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Ankieta jest anonimowa. Uzyskane informacje w Ŝaden sposób nie będą kojarzone z osobą udzielającą wywiadu. Zostaną wykorzystywane wyłącznie do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA

Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania... Numer dokumentu tożsamości... DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DLA MAŁOLETNIEGO WNISOKODAWCY

WNIOSEK. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania... Numer dokumentu tożsamości... DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DLA MAŁOLETNIEGO WNISOKODAWCY Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Nr kolejny wniosku data złożenia kompletnego wniosku WNIOSEK O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z kluczowymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń aktywnie zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "As"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi As Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "As" 1.Kilka słów tytułem wstępu o stowarzyszeniu, dla osób zupełnie niezorientowanych w temacie. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych ... numer sprawy data wpływu wniosku do PCPR WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych Uwaga: przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami i procedurami dofinansowania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do badań społecznych

ANKIETA do badań społecznych ANKIETA do badań społecznych 1. Jakie problemy społeczne uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie Państwa gminy? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) Ubóstwo, niewydolność materialna rodziny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek data wpływu kompletnego wniosku, pieczęć i podpis pracownika

pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek data wpływu kompletnego wniosku, pieczęć i podpis pracownika . / /... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek data wpływu kompletnego wniosku, pieczęć i podpis pracownika WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo