PORADNIK DLA STUDENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK DLA STUDENTÓW"

Transkrypt

1 ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WYPEŁNIANIE OŚWIADCZENIA O DOCHODACH ZA ROK 2011 PORADNIK DLA STUDENTÓW

2 2 PODSTAWA PRAWNA Aktem prawnym, w którym znajdziesz wszystkie informacje dotyczące świadczeń z funduszu pomocy materialnej jest Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, będący załącznikiem do zarządzenia Rektora z dnia 21 września 2011 roku. Zasady obliczania dochodu na osobę w rodzinie znajdziesz w Załączniku 2 powyższego Regulaminu. Aby zapoznać się z pełnym tekstem Regulaminu kliknij tutaj. Oświadczenie o dochodach należy składać przez USOSweb Kampusu Centralnego w zakładce DLA STUDENTÓW w panelu WNIOSKI. Kliknij na ikonkę, żeby przejść do USOSwebu: W niniejszym Poradniku znajdziecie dokładną instrukcję wypełniania Oświadczenia o dochodach za rok Pokażemy Ci jak znaleźć odpowiedni moduł składania oświadczenia, a następnie przeprowadzimy Cię przez kolejne ekrany Oświadczenia o dochodach za rok W zależności od zaznaczonych opcji system automatycznie przeniesie Cię do stosownego ekranu, dlatego istnieje możliwość, że niektórych ekranów w ogóle nie zobaczysz. Podając kwoty, przy oddzielaniu pełnych złotych od groszy używaj kropki, nie przecinka. Pamiętaj, aby obok wpisywanych kwot i koniecznych załączników zaznaczać check-box (kwadracik).

3 3 Aby złożyć Oświadczenie o dochodach należy najpierw zalogować się na swoje konto w USOSwebie. Następnie należy kliknąć odnośnik SERWISY INTERNETOWE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, znajdujący się w lewym górnym rogu okna. SKŁADANIE OŚWIADCZENIA O DOCHODACH W USOSweb W kolejnym oknie klikamy odnośnik USOSweb KAMPUSU CENTRALNEGO. Teraz przechodzimy do zakładki DLA STUDENTÓW MOJE STUDIA WNIOSKI (na samym dole po lewej stronie).

4 4 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH Wybierz Oświadczenie o dochodach za rok 2011 złóż wniosek. Każdorazowo w celu przejścia do następnego ekranu kliknij. W celu powrotu do poprzedniego ekranu kliknij. Ekran 1 Rodzina studenta: Wypełnianie formularza zaczynasz od wymienienia osób, które brane są pod uwagę przy wyliczaniu dochodu w Twojej rodzinie. Poza Tobą są to: Twój mąż/twoja żona; Twoje dzieci Twoi rodzice/opiekunowie prawni/opiekunowie faktyczni; rodzeństwo (do 18 roku życia wszyscy, do 26 roku życia rodzeństwo uczące się, rodzeństwo z orzeczonym stopniem niepełnosprawności bez względu na wiek). Żadne inne osoby nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu dochodu w Twojej rodzinie (np. dziadkowie nawet, jeżeli z Tobą mieszkają).

5 Ekran 2 Na podstawie tego, jakich członków rodziny dodałeś w Ekranie 1 zaznacz teraz te dokumenty, które musisz dołączyć do Oświadczenia o dochodach (np. jeżeli Twoi rodzice są rozwiedzieni i w Ekranie 1 nie wskazałeś jednego z rodziców to zaznaczasz, że dołączysz do oświadczenia kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację). 5 Ekran 3 Tutaj możesz sprawdzić, czy jesteś samodzielny finansowo ten ekran pojawi się wyłącznie jeśli na Ekranie 1 nie wymieniasz rodziców ani rodzeństwa. Pamiętaj, aby w rubrykach dotyczących form dochodów, które nie są źródłem dochodu Twojego lub Twojego małżonka wpisywać Samodzielność finansowa: Możesz wyliczać dochód bez uwzględniania rodziców oraz rodzeństwa tylko w przypadku, gdy jesteś samodzielny finansowo. Za samodzielnego finansowo uważa się studenta, jeżeli on lub jego małżonek spełniają łącznie następujące warunki: posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (obecnie suma ta wynosi 782,60 zł); nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub co najmniej jednym z nich. Jeżeli nie spełniasz tych warunków to nawet w przypadku, gdy masz żonę/męża, do oświadczenia o dochodach musisz wliczać swoich rodziców. Po wypełnieniu tabelki z wysokością zarobków Twoich i żony/męża oraz po wpisaniu wysokości miesięcznych dochodów netto w roku bieżącym nie zapomnij zaznaczyć, że potwierdzasz swoją samodzielność finansową.

6 6 Ekran 4 Jeżeli jesteś samodzielny finansowo zaznaczasz, które dokumenty poświadczające samodzielność dotyczą Ciebie dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach.

7 Ekran 5 W tym ekranie wypełniasz dane dotyczące dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Poszczególne kwoty przepisujesz z zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS wydanych dla członków Twojej rodziny. 7 Ekran 6 Wymagane są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych oraz zaświadczenie z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne od każdego pełnoletniego członka Twojej rodziny. Dołącz te dokumenty do Oświadczenia o dochodach. Nawet, jeżeli osoba nie ma dochodów, konieczne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające brak dochodów/niezłożenie zeznania podatkowego. Jeśli nieuczący się członek rodziny pozostaje bez pracy niezbędne jest zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy.

8 8 Ekran 7 Jeżeli ktoś w Twojej rodzinie rozlicza się za pomocą karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego, zaznacz po lewej stronie właściwą dla siebie opcję oraz wpisz odpowiednią kwotę dochodu. Ekran 8 Jeżeli ktoś w Twojej rodzinie rozlicza się za pomocą karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego musisz wypełnić i dołączyć oświadczenia dotyczące wysokości osiągniętego dochodu. Dodatkowo zaznacz te dokumenty, które poświadczają dochody z działalności gospodarczej. Zaznaczone dokumenty musisz dołączyć do Oświadczenia o dochodach.

9 Ekran 9 Pobierz Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (Załącznik 12). Wydrukuj ten załącznik zanim zatwierdzisz Oświadczenie o dochodach, ponieważ po zatwierdzeniu wniosku nie będziesz miał do niego dostępu. To oświadczenie musi wypełnić student i wszyscy członkowie jego rodziny, składa się je niezależnie od uzyskiwania takich dochodów. Na tym ekranie oraz w pouczeniu do Oświadczania znajdziesz listę rodzajów dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem ogólnym. 9 Ekran 10 Ten ekran dotyczy gruntów rolnych. Wypełniasz go, jeżeli takowe posiadasz (lub ktoś z Twojej rodziny). Musisz podać wielkość gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych. Uważaj, żeby się nie pomylić na zaświadczeniu możesz mieć podane również inne wielkości. Ciebie interesuje jedynie wielkość w hektarach przeliczeniowych. Zaznacz stosowne pole. UWAGA: Jeżeli grunty nie należą w całości do Ciebie, tylko np. w 1/8, uwzględniasz to w swojej wielkości gospodarstwa rolnego (ilość hektarów przeliczeniowych mnożysz przez wielkość Twoich udziałów). Dochód z gospodarstwa rolnego wyliczany jest na podstawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego (obecnie przelicznik wynosi 2278 zł). Masz również możliwość wpisania wysokości zasiłków chorobowych KRUS, jeżeli ktoś z Twojej rodziny pobierał takie w 2011 roku. Jeżeli nikt nie pobierał świadczeń z tej instytucji, nie ma konieczności zaświadczania tego faktu. Zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy zmniejsza dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego.

10 10 Ekran 11 Zaznacz dokumenty poświadczające dochody z gruntów w Twojej rodzinie - dokumenty te musisz dołączyć do Oświadczenia o dochodach. Ekran 12 Jeżeli Ty lub Twoje rodzeństwo otrzymywaliści alimenty, zaliczkę alimentacyjną lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaznacz to tutaj oraz wpisz ich wysokość z całego roku 2011.

11 Ekran 13 Jeżeli otrzymujesz dochody z alimentów zaznacz dokumenty poświadczające ich otrzymywanie. Złóż je wraz z Oświadczeniem o dochodach. 11 Ekran 14 Jeżeli ktoś z Twojej rodziny zarabiał za granicą, określ wysokość osiągniętych w ten sposób dochodów i zaznacz check-box. Wysokość dochodów w obcej walucie przelicza się według kursu NBP z ostatniego dnia roku. Łącza do obowiązujących kursów znajdują się na ekranie. Ekran 15 Jeżeli ktoś z Twojej rodziny zarabiał za granicą zaznaczasz, które dokumenty poświadczające dochody z tego tytułu dotyczą Ciebie dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach.

12 12 Ekran 16 Tu podaj wysokość stypendiów wliczających się do dochodu, jeżeli Ty lub ktoś z Twojej rodziny takie otrzymywał lista świadczeń, których nie wlicza się do dochodu (a więc nie wpisujesz wysokości otrzymywanych świadczeń) jest podana poniżej (np. wszystkie stypendia przyznawane z Funduszu Pomocy Materialnej (np. stypendium socjalne, rektora) nie wliczają się do dochodu). Ekran 17 Jeżeli pobierałeś stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, zaznacz check-box. Dokumenty te musisz dołączyć do Oświadczenia o dochodach.

13 Ekran 18 Jeżeli ktoś z Twojej rodziny osiągał dochody nieopodatkowane inne niż wymienione w poprzednich ekranach, podaj tu ich wysokość oraz zadeklaruj, że dołączysz dokument poświadczający wysokość dochodów z tego tytułu. 13 Ekran 19 Ten ekran dotyczy dochodów utraconych. O dochodzie utraconym mówimy w przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny pogorszyła się w stosunku do przedstawionej w dokumentach z roku Chodzi przede wszystkim o sytuację, w której ktoś z rodziny stracił pracę. W takim przypadku w Oświadczeniu o dochodach należy podać wysokość tych zarobków (w poprzednich ekranach) oraz je udokumentować, zaś w ekranie 19 zaznaczyć, że ten dochód został utracony (i nie będzie on wliczany do dochodu rodziny). UWAGA: Dochód utracony nie dotyczy każdej sytuacji pogorszenia sytuacji materialnej. Za utratę dochodu uznajemy jedynie uszczerbek w finansach powstały w wyniku następujących okoliczności: uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego; utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury lub renty, renty rodzinnej, socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego; wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej; utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń. Ponieważ jest to lista zamknięta, to każda inna sytuacja, w której sytuacja materialna rodziny pogorszyła się (np. utracenie prawa do zasiłku chorobowego), nie może zostać uznana za dochód utracony.

14 14 Ekran 20 Jeżeli ktoś w Twojej rodzinie utracił dochód zaznacz dokumenty poświadczające ten fakt w Twoim przypadku pamiętaj, że wszystkie te dokumenty muszą być dołączone do Oświadczenia o dochodach.

15 Ekran 21 Tu uzupełniasz informacje o dochodach uzyskanych. O dochodzie uzyskanym mówimy w przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny polepszyła się w stosunku do przedstawionej w dokumentach z roku Chodzi np. o sytuację, w której ktoś był bezrobotny, a w roku 2012 dostał stałą pracę. Pamiętaj, że tu podajesz kwotę w skali miesiąca. 15 UWAGA: Dochód uzyskany nie dotyczy każdorazowego polepszenia sytuacji materialnej. Za dochód uzyskany uznaje się poprawę stanu finansów, które nastąpiło w związku z następującymi okolicznościami: zakończenie urlopu wychowawczego; uzyskanie prawa do zasiłku dla stypendium dla bezrobotnych; uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury lub renty, renty rodzinnej, socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego; rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej; uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponieważ jest to zamknięta lista, każda inna przyczyna poprawy sytuacji materialnej rodziny nie może być uznana za dochód uzyskany. UWAGA! Skala miesiąca!

16 16 Ekran 22 Jeżeli ktoś z Twojej rodziny uzyskał dochód zaznacz te dokumenty, które poświadczają uzyskanie dochodu w Twoim przypadku - dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach. Ekran 23 Na tym ekranie wymieniona została dokumentacja dodatkowa. Przeczytaj uważnie tę listę jeżeli któryś z punktów dotyczy sytuacji, w której znajdujesz się Ty lub ktoś z Twojej rodziny, zaznacz koniecznie odpowiednie zaświadczenie i dołącz je do Oświadczenia o dochodach. Jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w Twojej rodzinie jest mniejszy niż 300 zł, system automatycznie zasugeruje konieczność dołączenia do wniosku opinii ośrodka opieki społecznej właściwego dla miejsca Twojego zamieszkania. Jeżeli pobierasz pomoc z takiego ośrodka wystarczy, że dostarczysz dokument potwierdzający pobieranie takiej pomocy. Jeżeli takiej pomocy nie pobierasz, musisz zwrócić się do komisji stypendialnej Twojej jednostki, by ta oficjalnie wystąpiła o tę opinię w celu zweryfikowania Twojego wniosku. Komisja może również uchylić konieczność złożenia opinii, jeżeli uzna, że z ważnych przyczyn nie jest ona wymagana.

17 Ekran 24 Koniec wypełniania. W ekranie 24 system generuje tabelę podsumowującą sytuację materialną w Twojej rodzinie. Wyszczególnione zostają wszystkie rodzaje dochodów, ich wysokości wraz z liczbą osób będących członkami rodziny. System przelicza wpisane przez Ciebie dane i podaje, ile wynosi dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie. Przejrzyj uważnie tabelkę i sprawdź, czy na pewno wszystko się zgadza. 17 Twoje Oświadczenie o dochodach za rok 2011 jest już gotowe. Kliknij DRUKUJ (wyświetli się podgląd niezatwierdzonego oświadczenia) i uważnie ZWERYFIKUJ WSZYSTKIE DANE NA WNIOSKU! Nie drukuj go jeszcze (na papierze)! Kliknij. Pamiętaj, że po zatwierdzeniu nie będziesz już mógł edytować wniosku! Jedynie członek Komisji Stypendialnej Twojej jednostki będzie mógł cofnąć Twoje Oświadczenie w systemie do poprawy.

18 18 Zweryfikuj dane, ale wydrukuj dopiero po ZATWIERDZENIU! Jeśli zatwierdziłeś już wniosek wejdź jeszcze raz do zakładki WNIOSKI (instrukcja na str. 3). Na liście wniosków odszukaj Oświadczenie o dochodach za 2011 rok. Teraz możesz wydrukować (na papierze) Oświadczenie za rok Pamiętaj, że Oświadczenie o dochodach za 2011 rok wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, które wskazałeś podczas wypełniania Oświadczania musisz załączyć wydrukowane przy składaniu wniosku o miejsce w domu studenta. WYDRUKUJ Oświadczenie i zanieś do swojej komisji stypendialnej z wnioskiem o miejsce w domu studenta

19 19 Kliknij na ikonkę pod tytułem, aby przejść do wybranego aktu prawnego: AKTY PRAWNE Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym Zarządzenie nr 33 Rektora UW Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW Ustawa o świadczeniach rodzinnych Ustawa o pomocy społecznej W razie pytań dotyczących sposobu ustalania dochodu za 2011 rok prosimy kontaktować się z Komisją Stypendialną na swojej jednostce UW Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o lub za pośrednictwem specjalnie utworzonego adresu owego: zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Powyższy poradnik jest wynikiem współpracy Zarządu Samorządu Studentów UW oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów UW. Redakcja tekstów: Barbara Gutowska, Michał Krajewski Redakcja merytoryczna: Edyta Prociak, Maciej Kensicki Uaktualnienie i korekta: Marta Kocon

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / C Z Ł O N K O W I E R O D Z I N Y S T U D E N T A / U S T A L E N I E S K Ł A D U R O D Z I N Y

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 Uwaga! Począwszy od semestru letniego 2013/14 wnioski o stypendia przyjmuje Sekcja Pomocy

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo Stypendium socjalne PODSTAWĄ do USTALENIA DOCHODU w RODZINIE STUDENTA SĄ: 1) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (we wniosku poz. 11- liczba

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE 1. Czy jeżeli moi rodzice posiadają gospodarstwo rolne ale nie osiągają z niego dochodu, to czy muszę załączyć do wniosku zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje)

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik został opracowany na podstawie niżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto.

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA I DOKTORANTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI im. E. KWIATKOWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Termin składania wszystkich wniosków

Bardziej szczegółowo

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE Szanowni Studenci! Przedstawiamy poniżej zasady ubiegania się o pomoc materialną, czyli: - stypendium socjalne - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - zapomogę - stypendium rektora dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziś pytanie, dziś odpowiedź najczęściej zadawane pytania w sprawie wniosków o stypendium socjalne.

Dziś pytanie, dziś odpowiedź najczęściej zadawane pytania w sprawie wniosków o stypendium socjalne. Dziś pytanie, dziś odpowiedź najczęściej zadawane pytania w sprawie wniosków o stypendium socjalne. 1. Czy jeżeli moi rodzice posiadają gospodarstwo rolne, ale nie osiągają z niego dochodu, to czy muszę

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Studencie! Doktorancie!

Studencie! Doktorancie! Studencie! Doktorancie! Na początek kilka wskazówek: Zanim zaczniesz wypełniać poszczególne pola zapoznaj się z aktualnym Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej; Bez właściwej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY?

STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY? STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY? STYPENDIUM SOCJALNE, DODATEK MIESZKANIOWY dochód uprawniający do stypendium socjalnego 782 zł netto; rok obliczeniowy z którego dokumentowane są dochody do celów stypendialnych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 www.kul.pl/pomocmaterialna M i e j s c e s k ł a d a n i a w n i o s k ó w Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: - stypendium socjalnego - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

1 2 3 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 4 5 6 7 8 Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo