Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2014/2015"

Transkrypt

1 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2014/2015 Podstawowe akty prawne określające funkcjonowanie pomocy materialnej Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 1198) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia Zarządzenie nr 26/RKR/2014 z dnia 12 września 2014 r. Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego w sprawie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT im. Jarosława Dąbrowskiego, Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT im. Jarosława Dąbrowskiego stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora WAT nr 26 /RKR/2014 z dnia 12 września 2014 r., Główne zmiany jakie nastąpiły względem składania wniosków o pomoc materialną w roku akademickim 2013/2014- WAŻNE 1. Doktoranci wnioski o pomoc materialną składają za pośrednictwem systemu USOS. 2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student I roku studiów I stopnia, który jest laureatem olimpiady miedzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. 3. Nastąpiły zmiany w kryteriach ubiegania się o stypendium socjalne oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów i dla najlepszych doktorantów. Szczegóły zawarte są poniżej w odpowiedniej sekcji oraz załączonym powyżej regulaminie. Terminy składania wniosków o pomoc materialną Terminy składania wniosków o pomoc materialną w roku akademickim 2014/2015 przedstawiają się następująco: w semestrze zimowym - do dnia 20 października 2014 r.; w semestrze letnim - do dnia 18 marca Gdzie należy składać wnioski o pomoc materialną?

2 W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę wnioski należy składać w swoim dziekanacie. W przypadku ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów - w Dziale Spraw Studenckich (pok. 91A, Budynek Główny/wejście G Doktoranci wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów składają u Kierownika Studiów Doktoranckich. W ramach środków z funduszu pomocy materialnej student oraz doktorant Wojskowej Akademii Technicznej może ubiegać się o następujące formy świadczeń pomocy materialnej: stypendium socjalne: - student i doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej dodatkowo może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Akademii uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie oraz z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta/doktoranta w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów zapomogi. Kiedy można ubiegać się o powyższe świadczenia? Należy spełnić poszczególne warunki (w zależności od rodzaju stypendium): Stypendium socjalne: wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta WAT, uprawniającego do ubiegania się o stypendia socjalne w roku akademickim 2014/2015 została ustalona na poziomie 770 zł. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności bądź innego równoważnego orzeczenia, Stypendium Rektora dla najlepszych studentów: 1. O stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą ubiegać się student I roku studiów I stopnia, który jest laureatem olimpiady miedzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

3 2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który uzyskał w poprzednim roku studiów wysoką średnią ocen i/lub posiada osiągnięcia naukowe i/lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i/lub wysokie osiągnięcia artystyczne we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 3. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegac się student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów, z zastrzeżeniem pkt. 1 z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymac student, który znajdzie się w grupie do 9% najlepszych studentów na danym kierunku studiów oraz spełni poniższe warunki: posiada bezwarunkową rejestrację na kolejny semestr; uzyska średnią studiów nie niższą niż 4,00 obliczoną zgodnie z regulaminem studiów, liczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; posiada osiągnięcia naukowe lub sportowe (w przypadku posiadania osiągnięć naukowych lub sportowych dopuszcza się rejestrację warunkową). W roku akademickim 2014/2015, gdy student posiada osiągnięcia naukowe lub sportowe dopuszcza się wysokość średniej za studia odpowiednio na poziomie 3,80 dla osiągnięć naukowych i 3,50 dla osiągnięć sportowych; posiada osiągnięcia artystyczne na poziomie międzynarodowym lub ogólnopolskim Zasady przyznawania punktów do rankingu. Stypendium dla najlepszych doktorantów: doktorant na pierwszym roku studiów doktoranckich powinien osiągnąć bardzo dobre wyniki i co najmniej 70 punktów rankingowych w postępowianiu rekrutacyjnym, doktorant drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich, w roku studiów poprzedzającym przyznanie stypendium, powinien spełnić łącznie poniższe warunki - uzyskać bardzo dobre lub dobre wyniki ze wszytskich egzaminów i zaliczen objętych programem studiów doktoranckich, - wykazać się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, - wykazać się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać do 40% doktorantów z każdego wydziału. Zasady przyznawania punktów do rankingu. Zapomoga: zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej,

4 wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty zdarzenia, które spowodowało w rodzinie studenta przejściowo trudną sytuacje materialną. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosków przy ubieganiu się o stypendia o charakterze socjalnym? Do wniosków o pomoc materialną należy dołączyć dokumenty poświadczające sytuację materialną: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za ubiegły rok kalendarzowy dla wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym podlegajacych opodatkowaniu na zasadach okreslonych w art. 27, 30b, 30c i 30e z wyszczególnionym informacjami o wysokości: - dochodu (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania dochodu bez pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o nalezny podatek dochodowy) - składki na ubezpieczenie społeczne odliczonej od podatku, - naleznego podatku Dodatkowo na zaświadczeniu powinna być zawarta informacja czy podatnik osiągnął dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach. oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodwym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za ubiegły rok kalendarzowy dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, stanowiące załącznik nr 1 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu, oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodwym od osób fizycznych za ubiegły rok kalendarzowy dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, stanowiące załącznik nr 2 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu zaświadczenie z od organu emerytalno-rentowego (ZUS) dla członków rodziny o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie dla osób, które uzyskują dochód, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niefigurowaniu w rejestrze podatku dochodowego dla pełnoletnich członków rodziny w przypadku gdy nie zarabiają, zaświadczenie z Urzędu Gminy za ubiegły rok kalendarzowy o liczbie hektarów przeliczeniowych; wysokość dochodu miesięcznego ustala się na podstawie iloczynu hektarów przeliczeniowych oraz przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za dany rok (zaświadczenia z o wysokości płaconego podatku rolnego z Urzędu Gminy nie będą przyjmowane), umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalnej),

5 kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekajacego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko kopię odpisu wyroku sądu zasądzajacego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub umową alimentacyjną do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny, kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, ksero odpisu skróconego aktu urodzenia lub zaświadczeniem ze szkoły dla członków rodziny poniżej 18 roku życia, ksero odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany, ksero odpisu skróconego aktu małżeństwa w razie konieczności udokumentowania związku małżeńskiego, zaświadczenia ze szkoły lub uczelni dla członków rodziny powyżej 18 roku życia (oryginał zaświadczenia musi potwierdzać przyjęcie na kolejny rok studiów), decyzje ZUS o przyznaniu i wysokości renty w przypadku jej pobierania, orzeczenie o niepełnosprawności lub równoprawne w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, zaświadczenie o rejestracji w Urzędzie Pracy o przyznaniu zasiłku lub stypendium, jego wysokości i okresie pobierania, dokument potwierdzający utratę dochodu, zawierający datę oraz miesięczną wysokość netto utraconego dochodu ( m. in. świadectwo pracy, PIT, itp.) dokument okreslający, wysokośc dochodu netto uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzajacym rok akademicki, w którym student ubiega sie o świadczenie (np. z zakładu pracy), dokument określający, wysokość dochodu netto oraz liczbę miesięcy, w których dochód został osiągnięty przez członka rodziny, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzajacym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie (dotyczy to osób, które uzyskały dochód po styczniu danego roku czyli przepracowały mniej niż 12 miesięcy) inne dokumenty niezbędne do poświadczenia uzyskanego dochodu przez członków rodziny studenta. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość złożenia oświadczeń na podstawie przepisów, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 764, Nr 133, poz. 767, Nr 187, poz. 1110) Jak wyliczyć dochód netto na osobę w rodzinie studenta/doktoranta? Dochód netto w rodzinie studenta/doktoranta należy liczyć według poniższego wzoru:

6 DN = Dus Sus Pn Suz gdzie: DN dochód netto na członka rodziny studenta/doktoranta Dus dochód wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, Sus składka na ubezpieczenie społeczne wykazana w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, Pn podatek należny wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, Suz składka na ubezpieczenie zdrowotne wykazana z zaświadczenia z ZUS Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie = suma wszystkich dochodów netto w rodzinie studenta, podzielona przez liczbę członków jego rodziny oraz podzielona przez 12 miesięcy. Co to jest dochód dodany - przez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane: - zakończeniem urlopu wychowawczego, - uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, - uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, - uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenie przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, - rozpoczęciem pozarolnicznej działaności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, - uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującym po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Co to jest dochód utracony - przez utratę dochodu rozumie sie utratę dochodu spowodowaną: - uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, - utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, - utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, - utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenie przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

7 - wyrejestrowaniem pozarolniczej działaności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14 ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działaności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), - utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, - utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń. Czego nie wlicza się do dochodu a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z późn. zm. b) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), umów międzynarododowych lub programów wykonawczych sporządzonych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z póxn. zm.) d) świadczeń o których mowa w art. 173a i 199a ustawy, e) świadczeń rodzinnych: zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej (stałych, okresowych, celowych), f) kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób, g) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanym przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodwym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz 361 z późn. zm.) Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej? Pomoc w sprawach związanych z przyznawaniem pomocy materialnej można uzyskać we właściwych dziekanatach oraz w Dziale Spraw Studenckich (budynek główny WAT, pok. 91A). Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego? W przypadku gdy rodzina utrzymuje się z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na podstawie iloczynu przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych

8 gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. wyniosła 2869 zł. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w wysokości nieprzekraczającej 1 ha przeliczeniowego i fizycznego, dochód z takiego gospodarstwa podaje się 0.

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 172 Rektora Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie z dnia 08.05. 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji

STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 782,60 zł netto/osobę. Stypendium jest przyznawane na wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY?

STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY? STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY? STYPENDIUM SOCJALNE, DODATEK MIESZKANIOWY dochód uprawniający do stypendium socjalnego 782 zł netto; rok obliczeniowy z którego dokumentowane są dochody do celów stypendialnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje)

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik został opracowany na podstawie niżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia 64/2014/2015 Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wydany na podstawie art. 186

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 www.kul.pl/pomocmaterialna M i e j s c e s k ł a d a n i a w n i o s k ó w Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej. Podstawa prawna Załącznik do zarządzenia rektora nr 114/2011 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej Zarządzenie nr 46/2008 Rektora PW z dnia 26

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto.

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA I DOKTORANTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2011 Rektora Akademii Sztuk Pięknych z dnia 15.09.2011r. Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie Regulamin pomocy materialnej, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie: a) Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 1. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez studenta i jego rodzinę w roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38/2014 z dnia 23.09.2014 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38/2014 z dnia 23.09.2014 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38/2014 z dnia 23.09.2014 r. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 63/R/11 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I Formy pomocy materialnej 1 Student Uniwersytetu Gdańskiego może ubiegać

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015

Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015 Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo