PORADNIK DLA STUDENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK DLA STUDENTÓW"

Transkrypt

1 Odwoławcza Komisja Stypendialna WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ PORADNIK DLA STUDENTÓW

2 2 O JAKIE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ MOŻE UBIEGAD SIĘ STUDENT? Aktem prawnym, w którym znajdziesz wszystkie informacje dotyczące świadczeń z funduszu pomocy materialnej jest Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, będący załącznikiem do zarządzenia Rektora z dnia 21 września 2011 roku. Aby zapoznać się z pełnym tekstem Regulaminu kliknij tutaj. Przewiduje on następujące świadczenia: 1) stypendium socjalne; 2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów; 4) zapomogę. Wnioski o każde z wymienionych wyżej świadczeń należy składać przez USOSweba Kampusu Centralnego w zakładce DLA STUDENTÓW w panelu WNIOSKI. Kliknij na ikonkę, żeby przejść do USOSweba: W niniejszym poradniku znajdziecie dokładną instrukcję wypełniania wniosków o każde z wymienionych wyżej świadczeń. SPIS TREŚCI (Wciśnij klawisz CTRL i kliknij na tytuł rozdziału, by do niego przejść) Składanie wniosków i dokumentów w USOSweb 3 Stypendium rektora dla najlepszych studentów 5 Deklaracja programu 9 Oświadczenie o dochodach 10 Stypendium socjalne 24 Zapomoga 27 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 30 Akty prawne 33

3 3 Aby złożyć wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej lub inne dokumenty z tym związane należy najpierw zalogować się na swojego USOSa. Następnie należy kliknąć odnośnik SERWISY INTERNETOWE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, znajdujący się w lewym górnym rogu okna. SKŁADANIE WNIOSKÓW I DOKUMENTÓW W USOSweb W następnym oknie klikamy odnośnik USOSweb KAMPUSU CENTRALNEGO. Teraz przechodzimy do zakładki DLA STUDENTÓW MOJE STUDIA WNIOSKI (na samym dole po lewej stronie).

4 4 W tabeli wybierz rodzaj dokumentu, który chcesz złożyć i postępuj zgodnie z instrukcjami z dalszej części poradnika. Jeżeli w lewej kolumnie tabeli widnieje niebieska strzałka to, że możesz w tym momencie złożyć dany dokument. znaczy Jeżeli natomiast widnieje tam ten znak znaczy to, że nie zostały spełnione wszystkie warunki konieczne do złożenia danego wniosku. Aby dowiedzieć się jakie to warunki, należy kliknąć odnośnik OPIS w prawej kolumnie tabeli. Warunkiem złożenia wniosku o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a także wniosku o zapomogę, obok posiadania statusu studenta jest uprzednie wypełnienie deklaracji programu i informacji o dochodach. Aby złożyć wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie trzeba wcześniej spełnić żadnych dodatkowych warunków.

5 5 Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może uzyskać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W tym roku stypendium przyznawane jest na wniosek studenta złożony w USOSwebie najpóźniej do 21 października. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Studenci, którzy realizowali część swojego programu studiów na innej uczelni, np. w ramach programów LPP ERAZMUS lub MOST, a od tego roku kontynuują studia na UW, mogą złożyć wniosek o stypendium Rektora do 31 października, pod warunkiem, że do tego czasu rozliczą odbyty poza UW etap studiów. Ekran 1 Zweryfikuj swoje dane osobowe. Jeżeli coś się nie zgadza lub czegoś brakuje, udaj się do Sekcji Studenckiej lub dziekanatu w swojej jednostce w celu zmienienia/uzupełnienia swoich danych osobowych. Po wprowadzeniu prawidłowych danych oraz po migracji danych w USOSie będą one widoczne we wniosku. Każdorazowo w celu przejścia do następnego ekranu kliknij. W celu powrotu do poprzedniego ekranu kliknij. SAMODZIELNE WPROWADZANIE NUMERU SWOJEGO KONTA BANKOWEGO DO USOSweba Numer swojego konta bankowego można również wprowadzić do USOSweba samodzielnie. W tym celu wejdź w zakładkę DLA STUDENTÓW MOJE STUDIA PŁATNOŚCI KONTA BANKOWE. Jeżeli z jakichś powodów nie możesz wprowadzić numeru swojego konta bankowego, udaj się do Sekcji Studenckiej lub dziekanatu.

6 6 Ekran 2 Wybierz na jakiej podstawie ubiegasz się o stypendium Rektora. Możliwe jest wybranie naraz obydwu opcji. Następnie wybierz program, na jakim chcesz pobierać stypendium (dotyczy osób studiujących na więcej niż jednym kierunku). Jeżeli ubiegasz się o stypendium Rektora na podstawie średniej lub na podstawie średniej i osiągnięć sportowych, postępuj według instrukcji poniżej. Jeżeli ubiegasz się o stypendium Rektora wyłącznie na podstawie osiągnięć sportowych, kieruj się instrukcjami od ekranu 4 na stronie 10. Ekran 3 Wpisz swoją średnią z poprzedniego roku studiów, na podstawie której ubiegasz się o stypendium. Upewnij się, że jest ona wyliczona poprawnie.

7 Zasady obliczania średniej 1. Średnia ocen z poprzedniego cyklu to średnia arytmetyczna ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów, składających się na plan studiów w poprzednim roku, zaokrąglona do części setnych. 2. Studenci, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2010/2011 ocenę końcową z przedmiotu ustalają jako średnią arytmetyczną ocen z obu terminów egzaminacyjnych z zaokrągleniem do części setnych, jeśli przystąpili do egzaminu dwukrotnie. 3. Jeżeli w danym roku przewidziane są przedmioty do wyboru, a student zaliczył ich więcej niż wymaga tego program, w obliczaniu średniej uwzględnia się przedmioty dodatkowe wskazane przez studenta. Jeżeli student studiuje na więcej niż jednym kierunku, dany przedmiot może wliczyć do średniej tylko na jednym, chyba że dziekan zdecyduje inaczej. 4. Do średniej nie wlicza się oceny z egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego. 5. W miejscu brakującej oceny liczy się ocenę 2,0 jeżeli student: a) nie zaliczył przedmiotu, na który był zapisany; b) nie zapisał się na przedmiot wymagany w danym etapie; c) nie zapisał się na przedmiot do wyboru, który uzupełniałby mu brakujące punkty ECTS w danym roku. 7 Jeżeli ubiegasz się o stypendium Rektora wyłącznie na podstawie średniej, Twój wniosek jest już gotowy. Kliknij DRUKUJ i uważnie ZWERYFIKUJ WSZYSTKIE DANE NA WNIOSKU!!! Nie drukuj jeszcze wniosku! Kliknij. Pamiętaj, że po zatwierdzeniu nie będziesz już mógł edytować wniosku! Wróć do początkowego okna WNIOSKI (patrz: na dole str. 3) i kliknij DRUKUJ wniosek. Po wydrukowaniu wniosku podpisz go i złóż w Komisji Stypendialnej swojej jednostki.

8 8 Ekran 4 W tym ekranie możesz wpisać wszystkie swoje osiągnięcia sportowe, na podstawie których starasz się o stypendium Rektora. Najpierw wybierz typ osiągnięcia sportowego, później obok opisz je pokrótce: możesz zamieścić szczegółowe informacje dotyczące Twojego wyniku, samego wydarzenia sportowego lub inne wedle własnego uznania. Poniżej została również zamieszczona tabelka informacyjna z typami osiągnięć sportowych, które możesz dodać i przyporządkowaną im liczbą punktów. Jeżeli Twojego osiągnięcia sportowego nie ma na liście w tabeli, oznacza to, że nie możesz na jego podstawię otrzymać stypendium Rektora. Możesz jedynie starać się o nie na podstawie średniej, jeśli jej wysokość Cię do tego uprawnia. Twój wniosek jest już gotowy. Kliknij DRUKUJ i uważnie ZWERYFIKUJ WSZYSTKIE DANE NA WNIOSKU!!! Nie drukuj jeszcze wniosku! Kliknij. Pamiętaj, że po zatwierdzeniu nie będziesz już mógł edytować wniosku! Wróć do początkowego okna WNIOSKI i kliknij DRUKUJ wniosek (patrz: str. 3 na dole i ilustracja na poprzedniej stronie). Po wydrukowaniu wniosku podpisz go i złóż w Komisji Stypendialnej swojej jednostki.

9 9 Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. DEKLARACJA PROGRAMOWA Jeśli jesteś studentem więcej niż jednego kierunku studiów w tym również na innej uczelni, zastanów się, na którym kierunku będziesz pobierał wszystkie stypendia i wypełnij deklarację programową według instrukcji poniżej. Ekran 1 Na rozwijanej liście wybierz kierunek studiów, na którym będziesz pobierał wszystkie stypendia. Twoja deklaracja jest już gotowa. Kliknij. Pamiętaj, że po zatwierdzeniu nie będziesz już mógł edytować deklaracji! Wróć do początkowego okna WNIOSKI i kliknij DRUKUJ (patrz: str. 3 na dole i ilustracja na str. 9). Po wydrukowaniu deklaracji podpisz ją i złóż w Komisji Stypendialnej swojej jednostki.

10 10 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH Żeby móc ubiegać się o stypendium socjalne, zapomogę lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, konieczne jest uprzednie wypełnienie oświadczenia o dochodach. Każdorazowo w celu przejścia do następnego ekranu kliknij. W celu powrotu do poprzedniego ekranu kliknij. Ekran 1 Rodzina studenta: Wypełnianie formularza zaczynasz od wymienienia osób, które brane są pod uwagę przy wyliczaniu dochodu w Twojej rodzinie. Poza Tobą są to: Twój mąż/twoja żona; Twoje dzieci Twoi rodzice/opiekunowie prawni; Rodzeństwo (do 18 roku życia wszyscy, do 26 roku życia rodzeństwo uczące się, rodzeństwo niepełnosprawne bez względu na wiek); Żadne inne osoby nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu dochodu w Twojej rodzinie (np. babcia nawet, jeżeli z Tobą mieszka).

11 Ekran 2 Na podstawie tego, jakich członków rodziny dodałeś w Ekranie 1 zaznacz teraz, które dokumenty musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach (np. jeżeli Twoi rodzice są rozwiedzieni i w Ekranie 1 nie wskazałeś jednego z rodziców to zaznaczasz, że dołączysz do oświadczenia kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację). 11 Ekran 3 Tutaj możesz sprawdzić, czy jesteś samodzielny finansowo tj. czy możesz rozliczać się bez rodziców/opiekunów prawnych oraz rodzeństwa. Jeżeli nie jesteś samodzielny finansowo nic nie wypełniasz i przechodzisz do następnego ekranu. Samodzielność finansowa: Możesz wyliczać dochód bez uwzględniania rodziców oraz rodzeństwa tylko w przypadku, gdy jesteś samodzielny finansowo. Za samodzielnego finansowo uważa się studenta, jeżeli on lub jego małżonek spełniają łącznie następujące warunki: Posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; Posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; Jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (w roku akademickim 2011/2012 suma ta wynosi 739,70 zł). Jeżeli nie spełniasz tych warunków to nawet w przypadku, gdy masz żonę/męża, do oświadczenia o dochodach musisz wliczać swoich rodziców. Po wypełnieniu tabelki z wysokością zarobków Twoich i żony/męża oraz po wpisaniu wysokości miesięcznych dochodów netto w roku bieżącym nie zapomnij zaznaczyć, że potwierdzasz swoją samodzielność finansową.

12 12 Ekran 4 Jeżeli jesteś samodzielny finansowo zaznaczasz, które dokumenty poświadczające samodzielność dotyczą Ciebie dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach.

13 Ekran 5 W tym ekranie wypełniasz dane dotyczące dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Poszczególne kwoty przepisujesz z zaświadczeń z Urzędu Skarbowego członków swojej rodziny. 13 W rubryce przychód (jeżeli nie masz określonego przychodu na zaświadczeniu) wpisujesz taką samą kwotę, jaka widnieje przy dochodzie. Rubryka dochód dotyczy dochodu brutto. Jeżeli na zaświadczeniu nie ma podanych wysokości składek oraz podatku wpisujesz tam Przeliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne system wylicza automatycznie. Ekran 6 Wymagane są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych od każdego pełnoletniego członka Twojej rodziny. Nawet, jeżeli ktoś nie ma dochodów, konieczne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające brak dochodów / niezłożenie zeznania podatkowego. Dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach.

14 14 Ekran 7 Jeżeli ktoś w Twojej rodzinie rozlicza się za pomocą karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego, zaznaczasz po lewej stronie właściwą dla siebie opcję oraz wpisujesz odpowiednią kwotę. Ekran 8 Jeżeli ktoś w Twojej rodzinie rozlicza się za pomocą karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego musisz dostarczyć oświadczenia odnośnie wysokości osiągniętego dochodu. Ponadto zaznaczasz, które dokumenty poświadczające dochody z działalności gospodarczej dotyczą Twojego przypadku dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach.

15 Ekran 9 W Ekranie 9 znajduje się link do oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych, które wszyscy studenci uzyskujący takie dochody muszą dołączyć do swoich oświadczeń o dochodach. Oświadczenie to poza studentem musi wypełnić każdy członek jego rodziny, który uzyskuje dochody nieopodatkowane. Wydrukuj ten załącznik zanim zatwierdzisz oświadczenie o dochodach, ponieważ po zatwierdzeniu wniosku nie będziesz miał do niego dostępu. 15 Ekran 10 Ten ekran dotyczy gruntów rolnych. Wypełniasz go, jeżeli takowe posiadasz (lub ktoś z Twojej rodziny). Musisz podać wielkość gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych. Uważaj, żeby się nie pomylić na zaświadczeniu możesz mieć podane również inne wielkości. Ciebie interesuje jedynie ilość hektarów przeliczeniowych. UWAGA: Jeżeli całe grunty nie należą w całości do Ciebie, tylko np. w 1/8, uwzględniasz to w swojej wielkości gospodarstwa rolnego (ilość hektarów przeliczeniowych mnożysz przez wielkość Twoich udziałów). Dochód z gospodarstwa rolnego wyliczany jest na podstawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego (w roku akademickim 2011/2012 przelicznik wynosi 2278 zł). Masz również możliwość wpisania wysokości zasiłków chorobowych KRUS, jeżeli ktoś z Twojej rodziny pobierał takie w 2010 roku.

16 16 Ekran 11 Jeżeli posiadasz gospodarstwo rolne zaznaczasz, które dokumenty poświadczają dochody z gruntów w Twoim przypadku dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach. Ekran 12 Jeżeli ktoś w rodzinie otrzymywał alimenty, zaliczkę alimentacyjną lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaznacz to w ekranie 12 oraz wpisz ich wysokość z roku 2010.

17 Ekran 13 Jeżeli otrzymujesz dochody z alimentów zaznaczasz, które dokumenty poświadczające otrzymywanie alimentów dotyczą Ciebie dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach. 17 Ekran 14 Jeżeli ktoś z Twojej rodziny zarabiał za granicą, w ekranie 14 określ wysokość osiągniętych w ten sposób dochodów. Wysokość dochodów w innej walucie przelicza się według kursu NBP z ostatniego dnia roku odnośnik do obowiązujących kursów walut na ten dzień znajduje się w ekranie 14. Ekran 15 Jeżeli ktoś z Twojej rodziny zarabiał za granicą zaznaczasz, które dokumenty poświadczające dochody z tego tytułu dotyczą Ciebie dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach.

18 18 Ekran 16 W ekranie 16 podaj wysokość stypendiów wliczających się do dochodu, jeżeli ktoś z Twojej rodziny takie otrzymywał lista świadczeń, których nie wlicza się do dochodu (a więc nie wpisujesz wysokości otrzymywanych świadczeń) jest podana poniżej (np. wszystkie stypendia przyznawane z Funduszu Pomocy Materialnej nie wliczają się do dochodu). Ekran 17 Jeżeli pobierałeś stypendia określone w przepisach systemie oświaty, zaznaczasz, które dokumenty poświadczające osiąganie dochodów z tego tytułu dotyczą Twojego przypadku dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach.

19 Ekran 18 Jeżeli ktoś z Twojej rodziny osiągał dochody nieopodatkowane inne, niż wymienione w poprzednich ekranach, podaj tutaj ich wysokość oraz zaznacz, że dołączysz dokument poświadczający wysokość dochodów z tego tytułu. 19 Ekran 19 Ekran 19 dotyczy dochodów utraconych. Mówimy o dochodzie utraconym w przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny przedstawiona w dokumentach z roku 2010 różni się od obecnej na niekorzyść rodziny. Chodzi przede wszystkim o sytuację, w której ktoś z rodziny stracił pracę. W takim przypadku w oświadczeniu o dochodach należy podać wysokość tych zarobków (w poprzednich ekranach) oraz je udokumentować, zaś w ekranie 19 należy zaznaczyć, że ten dochód został utracony (i nie będzie on wliczany do dochodu rodziny). UWAGA: Dochód utracony nie dotyczy każdej sytuacji pogorszenia sytuacji materialnej. Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku z następującymi okolicznościami: Uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego; Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych; Utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; Utratą emerytury lub renty; Nieotrzymywaniem części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych; Wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej; Wydzierżawieniem gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w art. 5 ust 8a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz z późn. zm.) Każda inna sytuacja, podczas której sytuacja materialna rodziny została pogorszona (np. utracenie prawa do zasiłku chorobowego), nie może zostać uznana za dochód utracony.

20 20 Ekran 20 Jeżeli ktoś w Twojej rodzinie utracił dochód zaznaczasz, które dokumenty poświadczające utratę dochodu dotyczą Twojego przypadku dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach.

21 Ekran 21 Ekran 21 dotyczy dochodów uzyskanych. Mówimy o dochodzie uzyskanym w przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny przedstawiona w dokumentach z roku 2010 różni się od obecnej na korzyść rodziny. Chodzi np. o sytuację, w której ktoś był bezrobotny a w roku 2011 dostał stałą pracę. 21 UWAGA: Dochód uzyskany nie dotyczy każdej sytuacji polepszenia sytuacji materialnej. Za uzyskany dochód uznaje się uzyskanie dochodu, które nastąpiło wyłącznie w związku z następującymi okolicznościami: Zakończenie urlopu wychowawczego; Uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych; Uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; Uzyskanie emerytury lub renty; Uzyskania części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych; Rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej; Dzierżawą gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w art. 5 ust 8a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz z późn. zm.) Każda inna sytuacja, podczas której sytuacja materialna rodziny została polepszona, nie uznajemy za dochód uzyskany.

22 22 Ekran 22 Jeżeli ktoś z Twojej rodziny uzyskał dochód zaznaczasz, które dokumenty poświadczające uzyskanie dochodu dotyczą Twojego przypadku dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach. Ekran 23 W tym ekranie wymieniona jest dokumentacja dodatkowa. Przeczytaj uważnie tę listę jeżeli któryś z punktów dotyczy sytuacji, w której Ty lub ktoś z Twojej rodziny się znajduje, koniecznie zaznacz, że dołączysz odpowiednie zaświadczenie do oświadczenia o dochodach. Jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w Twojej rodzinie jest mniejszy niż 300 zł, musisz dołączyć do wniosku opinię ośrodka opieki społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania. Jeżeli pobierasz pomoc z takiego ośrodka wystarczy, że dostarczysz dokument potwierdzający pobieranie takiej pomocy. Jeżeli nie pobierasz takiej pomocy, musisz udać się do ośrodka pomocy społecznej i poprosić o zaopiniowanie sytuacji materialnej w Twojej rodzinie.

23 Ekran 24 Koniec wypełniania. W ekranie 24 system generuje tabelkę podsumowującą sytuację materialną w Twojej rodzinie. Wyszczególnione zostają wszystkie rodzaje dochodów w twojej rodzinie, ich wysokości oraz podana jest liczba osób w rodzinie. System przelicza wpisane przez Ciebie dane i podaje, ile wynosi dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie. Przejrzyj uważnie tabelkę i sprawdź, czy na pewno wszystko się zgadza. 23 Twoje oświadczenie jest już gotowe. Kliknij DRUKUJ i uważnie ZWERYFIKUJ WSZYSTKIE DANE NA OŚWIADCZENIU!!! Nie drukuj jeszcze oświadczenia! Kliknij. Pamiętaj, że po zatwierdzeniu nie będziesz już mógł edytować oświadczenia! Wróć do początkowego okna WNIOSKI (patrz: na dole str. 3) i kliknij DRUKUJ wniosek (patrz: na dole str. 7) Przy składaniu wniosku o stypendium socjalne lub zapomogę koniecznie dołącz wydrukowane oświadczenie o dochodach wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami dokumentami potwierdzającymi Twoją sytuację materialną.

24 24 STYPENDIUM SOCJALNE Stypendium socjalne przeznaczone jest dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą do jego przyznania jest wyliczony miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta. W roku akademickim 2011/2012 dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 780 zł. Wysokość stypendium socjalnego w zależności od wysokości dochodu w rodzinie studenta znajdziesz tutaj: Zanim będziesz mógł wypełnić wniosek o stypendium socjalne, musisz wypełnić oświadczenie o dochodach, które również znajduje się w USOSie w zakładce z wnioskami. Przejdź do strony 10 poradnika, żeby przeczytać instrukcję do wypełnienia oświadczenia o dochodach. Ekran 1 Jeżeli coś się nie zgadza lub czegoś brakuje, udaj się do Sekcji Studenckiej lub dziekanatu w swojej jednostce w celu zmienienia/uzupełnienia swoich danych osobowych. Po wprowadzeniu prawidłowych danych oraz po migracji danych w USOSie Twoje dane będą widoczne we wniosku. Każdorazowo w celu przejścia do następnego ekranu kliknij. W celu powrotu do poprzedniego ekranu kliknij. SAMODZIELNE WPROWADZANIE NUMERU SWOJEGO KONTA BANKOWEGO DO USOSweba Numer swojego konta bankowego można również wprowadzić do USOSweba samodzielnie. W tym celu wejdź w zakładkę DLA STUDENTÓW MOJE STUDIA PŁATNOŚCI KONTA BANKOWE. Jeżeli z jakichś powodów nie możesz wprowadzić numeru swojego konta bankowego, udaj się do Sekcji Studenckiej lub dziekanatu.

25 Ekran 2 Następnie pojawi się informacja o przepisach regulujących przyznawanie pomocy materialnej. Koniecznie zapoznaj się z wymienionymi dokumentami, w szczególności z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW. 25 Ekran 3 W Ekranie 3 wybierasz świadczenie, o które chcesz się ubiegać. Możesz wybrać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli jesteś studentem stacjonarnym i codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Wybierz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli jesteś w takiej sytuacji. Pamiętaj, że jeżeli wybierzesz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości i nie mieszkasz w domu studenckim, musisz dołączyć do wniosku o stypendium również kopię umowy najmu z wyszczególnieniem ponoszonych opłat. Jeżeli chcesz uzasadnid składany przez Ciebie wniosek o stypendium socjalne, masz taką możliwośd na koocu Ekranu 3.

26 26 Twój wniosek jest już gotowy. Kliknij DRUKUJ i uważnie ZWERYFIKUJ WSZYSTKIE DANE NA WNIOSKU!!! Nie drukuj jeszcze wniosku! Kliknij. Pamiętaj, że po zatwierdzeniu nie będziesz już mógł edytować wniosku! Wróć do początkowego okna WNIOSKI (patrz: na dole str. 3) i kliknij DRUKUJ wniosek (patrz: na dole str. 7).

27 27 Zapomoga jest świadczeniem o które może ubiegać się student, jeżeli w sposób losowy (1), przejściowo (2) znalazł się w trudnej sytuacji materialnej (3). Wymienione trzy warunki muszą wystąpić łącznie. ZAPOMOGA Student może otrzymać zapomogę maksymalnie dwa razy w ciągu roku akademickiego. Nie jest możliwe otrzymanie drugiej zapomogi z tego samego powodu, co pierwsza. Zanim będziesz mógł wypełnić wniosek o zapomogę, musisz wypełnić oświadczenie o dochodach, które również znajduje się w USOSwebie w zakładce z wnioskami. Przejdź do strony 10 poradnika, żeby przeczytać instrukcję wypełnienia oświadczenia o dochodach. Ekran 1 Zweryfikuj swoje dane osobowe. Jeżeli coś się nie zgadza lub czegoś brakuje, udaj się do Sekcji Studenckiej lub dziekanatu w swojej jednostce w celu zmienienia/uzupełnienia swoich danych osobowych. Po wprowadzeniu prawidłowych danych oraz po migracji danych w USOSie będą one widoczne we wniosku. Każdorazowo w celu przejścia do następnego ekranu kliknij. W celu powrotu do poprzedniego ekranu kliknij. SAMODZIELNE WPROWADZANIE NUMERU SWOJEGO KONTA BANKOWEGO DO USOSweba Numer swojego konta bankowego można również wprowadzić do USOSweba samodzielnie. W tym celu wejdź w zakładkę DLA STUDENTÓW MOJE STUDIA PŁATNOŚCI KONTA BANKOWE. Jeżeli z jakichś powodów nie możesz wprowadzić numeru swojego konta bankowego, udaj się do Sekcji Studenckiej lub dziekanatu.

28 28 Ekran 2 Następnie pojawi się informacja o przepisach regulujących przyznawanie pomocy materialnej. Koniecznie zapoznaj się z wymienionymi dokumentami, w szczególności z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW. W Ekranie 2 określasz również, o jaką kwotę zapomogi wnioskujesz. W polu proszę o przyznanie zapomogi w wysokości: wpisz kwotę, które Cię interesuje. Nie wpisuj kwoty przewyższającej 5500 zł, ponieważ zapomogi w wyższej kwocie nie są przyznawane. Kolejnym elementem jest określenie przyczyny, z jakiej ubiegasz się o zapomogę. Zaznacz jedną z wymienionych opcji przykładowych lub jeżeli żadna z nich nie odpowiada Twojej sytuacji wpisz własną. Pamiętaj jednak, że ta przyczyna musi spełniać trzy warunki losowość, przejściowość oraz skutek w postaci trudnej sytuacji materialnej. W uzasadnieniu wniosku koniecznie opisz swoją sytuację jak najbardziej szczegółowo. Dzięki temu Komisja Stypendialna będzie mogła właściwie ją ocenić i przyznać Ci odpowiednią kwotę zapomogi. Im lepiej uzasadnisz i udokumentujesz swoją sytuację, tym masz większe szanse na otrzymanie zapomogi. UWAGA!: Zajście w ciążę przez studentkę jest uznawane za powód do otrzymania zapomogi tylko w przypadku gwałtu. Zapomogi z tytułu zajścia w ciążę nie spowodowanego gwałtem nie będą przyznawane.

29 Ekran 3 Podane są tu informacje na temat odpowiedzialności karnej dotyczącej podanych przez Ciebie informacji we wniosku oraz dokumentów potwierdzających Twoją sytuację opisaną we wniosku. 29 Ponieważ konieczne jest udokumentowanie Twojej sytuacji, wypisz załączniki, które dołączysz do wniosku o zapomogę. Twój wniosek jest już gotowy. Kliknij DRUKUJ i uważnie ZWERYFIKUJ WSZYSTKIE DANE NA WNIOSKU!!! Nie drukuj jeszcze wniosku! Kliknij. Pamiętaj, że po zatwierdzeniu nie będziesz już mógł edytować wniosku! Wróć do początkowego okna WNIOSKI (patrz: na dole str. 3) i kliknij DRUKUJ wniosek (patrz: na dole str. 7).

30 30 STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek studenta, którego niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem właściwego organu. Wniosek o stypendium składa się w Komisji Stypendialnej swojej jednostki, jednakże najpierw do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych należy dostarczyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Dopiero gdy pracownicy Biura wprowadzą informację o tym orzeczeniu do USOSweba, będziesz mógł w nim złożyć wniosek o przyznanie stypendium specjalnego. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres 10 miesięcy, jednak nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność. Jeśli orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność studenta pobierającego stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych utraciło ważność w trakcie trwania roku akademickiego, a student niezwłocznie złoży wniosek o wydanie nowego orzeczenia oraz dostarczy ważne orzeczenie, z którego wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności, studentowi przysługuje wyrównanie za czas jaki upłynął od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku, stypendium specjalne nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Ekran 1 Zweryfikuj swoje dane. Jeżeli coś się nie zgadza lub czegoś brakuje, udaj się do Sekcji Studenckiej lub dziekanatu w swojej jednostce w celu zmienienia/uzupełnienia swoich danych osobowych. Po wprowadzeniu prawidłowych danych oraz po migracji danych w USOSie Twoje dane będą widoczne we wniosku. Każdorazowo w celu przejścia do następnego ekranu kliknij. W celu powrotu do poprzedniego ekranu kliknij.

31 31 SAMODZIELNE WPROWADZANIE NUMERU SWOJEGO KONTA BANKOWEGO DO USOSweba Numer swojego konta bankowego można również wprowadzić do USOSweba samodzielnie. W tym celu wejdź w zakładkę DLA STUDENTÓW MOJE STUDIA PŁATNOŚCI KONTA BANKOWE. Jeżeli z jakichś powodów nie możesz wprowadzić numeru swojego konta bankowego, udaj się do Sekcji Studenckiej lub dziekanatu. Ekran 2 Na tym ekranie pojawi się informacja o przepisach regulujących przyznawanie pomocy materialnej. Koniecznie zapoznaj się z wymienionymi dokumentami, w szczególności z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW. Następnie wybierz orzeczony stopień niepełnosprawności (taki jak w Twoim orzeczeniu o niepełnosprawności).

32 32 Ekran 3 Zapoznaj się z informacją. Twój wniosek jest już gotowy. Kliknij DRUKUJ i uważnie ZWERYFIKUJ WSZYSTKIE DANE NA WNIOSKU!!! Nie drukuj jeszcze wniosku! Kliknij. Pamiętaj, że po zatwierdzeniu nie będziesz już mógł edytować wniosku! Wróć do początkowego okna WNIOSKI (patrz: na dole str. 3) i kliknij DRUKUJ wniosek (patrz: na dole str. 7).

33 33 Kliknij na ikonkę pod tytułem, aby przejść do wybranego aktu prawnego: AKTY PRAWNE Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym Zarządzenie nr 33 Rektora UW Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW Ustawa o świadczeniach rodzinnych Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych W razie pytań dotyczących przyznawania świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej na Uniwersytecie Warszawskim prosimy kontaktować się z Komisją Stypendialną na swojej jednostce UW lub za pośrednictwem specjalnie utworzonego adresu owego:

PORADNIK DLA STUDENTÓW

PORADNIK DLA STUDENTÓW ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WYPEŁNIANIE OŚWIADCZENIA O DOCHODACH ZA ROK 2011 PORADNIK DLA STUDENTÓW 2 PODSTAWA PRAWNA Aktem prawnym, w którym znajdziesz wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji

STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 782,60 zł netto/osobę. Stypendium jest przyznawane na wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY?

STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY? STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY? STYPENDIUM SOCJALNE, DODATEK MIESZKANIOWY dochód uprawniający do stypendium socjalnego 782 zł netto; rok obliczeniowy z którego dokumentowane są dochody do celów stypendialnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE 1. Czy jeżeli moi rodzice posiadają gospodarstwo rolne ale nie osiągają z niego dochodu, to czy muszę załączyć do wniosku zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 www.kul.pl/pomocmaterialna M i e j s c e s k ł a d a n i a w n i o s k ó w Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI im. E. KWIATKOWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Termin składania wszystkich wniosków

Bardziej szczegółowo

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE Szanowni Studenci! Przedstawiamy poniżej zasady ubiegania się o pomoc materialną, czyli: - stypendium socjalne - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - zapomogę - stypendium rektora dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE Szanowni Studenci! Przedstawiamy poniżej zasady ubiegania się o pomoc materialną, czyli: - stypendium socjalne - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - zapomogę - stypendium rektora dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Stypendia socjalne. 14 Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia socjalne. 14 Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 24/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniony zarządzeniem Nr 2/2012 z dnia 3 lutego 2012 r., zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo Stypendium socjalne PODSTAWĄ do USTALENIA DOCHODU w RODZINIE STUDENTA SĄ: 1) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (we wniosku poz. 11- liczba

Bardziej szczegółowo

Studencie! Doktorancie!

Studencie! Doktorancie! Studencie! Doktorancie! Na początek kilka wskazówek: Zanim zaczniesz wypełniać poszczególne pola zapoznaj się z aktualnym Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej; Bez właściwej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓNE. 3. Ze środków funduszu pomocy materialnej student może ubiegad się o pomoc materialną w formie:

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓNE. 3. Ze środków funduszu pomocy materialnej student może ubiegad się o pomoc materialną w formie: Załącznik do Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeo pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo