PORADNIK DLA STUDENTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK DLA STUDENTÓW"

Transkrypt

1 Odwoławcza Komisja Stypendialna WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ PORADNIK DLA STUDENTÓW

2 2 O JAKIE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ MOŻE UBIEGAD SIĘ STUDENT? Aktem prawnym, w którym znajdziesz wszystkie informacje dotyczące świadczeń z funduszu pomocy materialnej jest Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, będący załącznikiem do zarządzenia Rektora z dnia 21 września 2011 roku. Aby zapoznać się z pełnym tekstem Regulaminu kliknij tutaj. Przewiduje on następujące świadczenia: 1) stypendium socjalne; 2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów; 4) zapomogę. Wnioski o każde z wymienionych wyżej świadczeń należy składać przez USOSweba Kampusu Centralnego w zakładce DLA STUDENTÓW w panelu WNIOSKI. Kliknij na ikonkę, żeby przejść do USOSweba: W niniejszym poradniku znajdziecie dokładną instrukcję wypełniania wniosków o każde z wymienionych wyżej świadczeń. SPIS TREŚCI (Wciśnij klawisz CTRL i kliknij na tytuł rozdziału, by do niego przejść) Składanie wniosków i dokumentów w USOSweb 3 Stypendium rektora dla najlepszych studentów 5 Deklaracja programu 9 Oświadczenie o dochodach 10 Stypendium socjalne 24 Zapomoga 27 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 30 Akty prawne 33

3 3 Aby złożyć wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej lub inne dokumenty z tym związane należy najpierw zalogować się na swojego USOSa. Następnie należy kliknąć odnośnik SERWISY INTERNETOWE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, znajdujący się w lewym górnym rogu okna. SKŁADANIE WNIOSKÓW I DOKUMENTÓW W USOSweb W następnym oknie klikamy odnośnik USOSweb KAMPUSU CENTRALNEGO. Teraz przechodzimy do zakładki DLA STUDENTÓW MOJE STUDIA WNIOSKI (na samym dole po lewej stronie).

4 4 W tabeli wybierz rodzaj dokumentu, który chcesz złożyć i postępuj zgodnie z instrukcjami z dalszej części poradnika. Jeżeli w lewej kolumnie tabeli widnieje niebieska strzałka to, że możesz w tym momencie złożyć dany dokument. znaczy Jeżeli natomiast widnieje tam ten znak znaczy to, że nie zostały spełnione wszystkie warunki konieczne do złożenia danego wniosku. Aby dowiedzieć się jakie to warunki, należy kliknąć odnośnik OPIS w prawej kolumnie tabeli. Warunkiem złożenia wniosku o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a także wniosku o zapomogę, obok posiadania statusu studenta jest uprzednie wypełnienie deklaracji programu i informacji o dochodach. Aby złożyć wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie trzeba wcześniej spełnić żadnych dodatkowych warunków.

5 5 Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może uzyskać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W tym roku stypendium przyznawane jest na wniosek studenta złożony w USOSwebie najpóźniej do 21 października. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Studenci, którzy realizowali część swojego programu studiów na innej uczelni, np. w ramach programów LPP ERAZMUS lub MOST, a od tego roku kontynuują studia na UW, mogą złożyć wniosek o stypendium Rektora do 31 października, pod warunkiem, że do tego czasu rozliczą odbyty poza UW etap studiów. Ekran 1 Zweryfikuj swoje dane osobowe. Jeżeli coś się nie zgadza lub czegoś brakuje, udaj się do Sekcji Studenckiej lub dziekanatu w swojej jednostce w celu zmienienia/uzupełnienia swoich danych osobowych. Po wprowadzeniu prawidłowych danych oraz po migracji danych w USOSie będą one widoczne we wniosku. Każdorazowo w celu przejścia do następnego ekranu kliknij. W celu powrotu do poprzedniego ekranu kliknij. SAMODZIELNE WPROWADZANIE NUMERU SWOJEGO KONTA BANKOWEGO DO USOSweba Numer swojego konta bankowego można również wprowadzić do USOSweba samodzielnie. W tym celu wejdź w zakładkę DLA STUDENTÓW MOJE STUDIA PŁATNOŚCI KONTA BANKOWE. Jeżeli z jakichś powodów nie możesz wprowadzić numeru swojego konta bankowego, udaj się do Sekcji Studenckiej lub dziekanatu.

6 6 Ekran 2 Wybierz na jakiej podstawie ubiegasz się o stypendium Rektora. Możliwe jest wybranie naraz obydwu opcji. Następnie wybierz program, na jakim chcesz pobierać stypendium (dotyczy osób studiujących na więcej niż jednym kierunku). Jeżeli ubiegasz się o stypendium Rektora na podstawie średniej lub na podstawie średniej i osiągnięć sportowych, postępuj według instrukcji poniżej. Jeżeli ubiegasz się o stypendium Rektora wyłącznie na podstawie osiągnięć sportowych, kieruj się instrukcjami od ekranu 4 na stronie 10. Ekran 3 Wpisz swoją średnią z poprzedniego roku studiów, na podstawie której ubiegasz się o stypendium. Upewnij się, że jest ona wyliczona poprawnie.

7 Zasady obliczania średniej 1. Średnia ocen z poprzedniego cyklu to średnia arytmetyczna ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów, składających się na plan studiów w poprzednim roku, zaokrąglona do części setnych. 2. Studenci, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2010/2011 ocenę końcową z przedmiotu ustalają jako średnią arytmetyczną ocen z obu terminów egzaminacyjnych z zaokrągleniem do części setnych, jeśli przystąpili do egzaminu dwukrotnie. 3. Jeżeli w danym roku przewidziane są przedmioty do wyboru, a student zaliczył ich więcej niż wymaga tego program, w obliczaniu średniej uwzględnia się przedmioty dodatkowe wskazane przez studenta. Jeżeli student studiuje na więcej niż jednym kierunku, dany przedmiot może wliczyć do średniej tylko na jednym, chyba że dziekan zdecyduje inaczej. 4. Do średniej nie wlicza się oceny z egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego. 5. W miejscu brakującej oceny liczy się ocenę 2,0 jeżeli student: a) nie zaliczył przedmiotu, na który był zapisany; b) nie zapisał się na przedmiot wymagany w danym etapie; c) nie zapisał się na przedmiot do wyboru, który uzupełniałby mu brakujące punkty ECTS w danym roku. 7 Jeżeli ubiegasz się o stypendium Rektora wyłącznie na podstawie średniej, Twój wniosek jest już gotowy. Kliknij DRUKUJ i uważnie ZWERYFIKUJ WSZYSTKIE DANE NA WNIOSKU!!! Nie drukuj jeszcze wniosku! Kliknij. Pamiętaj, że po zatwierdzeniu nie będziesz już mógł edytować wniosku! Wróć do początkowego okna WNIOSKI (patrz: na dole str. 3) i kliknij DRUKUJ wniosek. Po wydrukowaniu wniosku podpisz go i złóż w Komisji Stypendialnej swojej jednostki.

8 8 Ekran 4 W tym ekranie możesz wpisać wszystkie swoje osiągnięcia sportowe, na podstawie których starasz się o stypendium Rektora. Najpierw wybierz typ osiągnięcia sportowego, później obok opisz je pokrótce: możesz zamieścić szczegółowe informacje dotyczące Twojego wyniku, samego wydarzenia sportowego lub inne wedle własnego uznania. Poniżej została również zamieszczona tabelka informacyjna z typami osiągnięć sportowych, które możesz dodać i przyporządkowaną im liczbą punktów. Jeżeli Twojego osiągnięcia sportowego nie ma na liście w tabeli, oznacza to, że nie możesz na jego podstawię otrzymać stypendium Rektora. Możesz jedynie starać się o nie na podstawie średniej, jeśli jej wysokość Cię do tego uprawnia. Twój wniosek jest już gotowy. Kliknij DRUKUJ i uważnie ZWERYFIKUJ WSZYSTKIE DANE NA WNIOSKU!!! Nie drukuj jeszcze wniosku! Kliknij. Pamiętaj, że po zatwierdzeniu nie będziesz już mógł edytować wniosku! Wróć do początkowego okna WNIOSKI i kliknij DRUKUJ wniosek (patrz: str. 3 na dole i ilustracja na poprzedniej stronie). Po wydrukowaniu wniosku podpisz go i złóż w Komisji Stypendialnej swojej jednostki.

9 9 Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. DEKLARACJA PROGRAMOWA Jeśli jesteś studentem więcej niż jednego kierunku studiów w tym również na innej uczelni, zastanów się, na którym kierunku będziesz pobierał wszystkie stypendia i wypełnij deklarację programową według instrukcji poniżej. Ekran 1 Na rozwijanej liście wybierz kierunek studiów, na którym będziesz pobierał wszystkie stypendia. Twoja deklaracja jest już gotowa. Kliknij. Pamiętaj, że po zatwierdzeniu nie będziesz już mógł edytować deklaracji! Wróć do początkowego okna WNIOSKI i kliknij DRUKUJ (patrz: str. 3 na dole i ilustracja na str. 9). Po wydrukowaniu deklaracji podpisz ją i złóż w Komisji Stypendialnej swojej jednostki.

10 10 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH Żeby móc ubiegać się o stypendium socjalne, zapomogę lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, konieczne jest uprzednie wypełnienie oświadczenia o dochodach. Każdorazowo w celu przejścia do następnego ekranu kliknij. W celu powrotu do poprzedniego ekranu kliknij. Ekran 1 Rodzina studenta: Wypełnianie formularza zaczynasz od wymienienia osób, które brane są pod uwagę przy wyliczaniu dochodu w Twojej rodzinie. Poza Tobą są to: Twój mąż/twoja żona; Twoje dzieci Twoi rodzice/opiekunowie prawni; Rodzeństwo (do 18 roku życia wszyscy, do 26 roku życia rodzeństwo uczące się, rodzeństwo niepełnosprawne bez względu na wiek); Żadne inne osoby nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu dochodu w Twojej rodzinie (np. babcia nawet, jeżeli z Tobą mieszka).

11 Ekran 2 Na podstawie tego, jakich członków rodziny dodałeś w Ekranie 1 zaznacz teraz, które dokumenty musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach (np. jeżeli Twoi rodzice są rozwiedzieni i w Ekranie 1 nie wskazałeś jednego z rodziców to zaznaczasz, że dołączysz do oświadczenia kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację). 11 Ekran 3 Tutaj możesz sprawdzić, czy jesteś samodzielny finansowo tj. czy możesz rozliczać się bez rodziców/opiekunów prawnych oraz rodzeństwa. Jeżeli nie jesteś samodzielny finansowo nic nie wypełniasz i przechodzisz do następnego ekranu. Samodzielność finansowa: Możesz wyliczać dochód bez uwzględniania rodziców oraz rodzeństwa tylko w przypadku, gdy jesteś samodzielny finansowo. Za samodzielnego finansowo uważa się studenta, jeżeli on lub jego małżonek spełniają łącznie następujące warunki: Posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; Posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; Jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (w roku akademickim 2011/2012 suma ta wynosi 739,70 zł). Jeżeli nie spełniasz tych warunków to nawet w przypadku, gdy masz żonę/męża, do oświadczenia o dochodach musisz wliczać swoich rodziców. Po wypełnieniu tabelki z wysokością zarobków Twoich i żony/męża oraz po wpisaniu wysokości miesięcznych dochodów netto w roku bieżącym nie zapomnij zaznaczyć, że potwierdzasz swoją samodzielność finansową.

12 12 Ekran 4 Jeżeli jesteś samodzielny finansowo zaznaczasz, które dokumenty poświadczające samodzielność dotyczą Ciebie dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach.

13 Ekran 5 W tym ekranie wypełniasz dane dotyczące dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Poszczególne kwoty przepisujesz z zaświadczeń z Urzędu Skarbowego członków swojej rodziny. 13 W rubryce przychód (jeżeli nie masz określonego przychodu na zaświadczeniu) wpisujesz taką samą kwotę, jaka widnieje przy dochodzie. Rubryka dochód dotyczy dochodu brutto. Jeżeli na zaświadczeniu nie ma podanych wysokości składek oraz podatku wpisujesz tam Przeliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne system wylicza automatycznie. Ekran 6 Wymagane są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych od każdego pełnoletniego członka Twojej rodziny. Nawet, jeżeli ktoś nie ma dochodów, konieczne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające brak dochodów / niezłożenie zeznania podatkowego. Dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach.

14 14 Ekran 7 Jeżeli ktoś w Twojej rodzinie rozlicza się za pomocą karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego, zaznaczasz po lewej stronie właściwą dla siebie opcję oraz wpisujesz odpowiednią kwotę. Ekran 8 Jeżeli ktoś w Twojej rodzinie rozlicza się za pomocą karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego musisz dostarczyć oświadczenia odnośnie wysokości osiągniętego dochodu. Ponadto zaznaczasz, które dokumenty poświadczające dochody z działalności gospodarczej dotyczą Twojego przypadku dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach.

15 Ekran 9 W Ekranie 9 znajduje się link do oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych, które wszyscy studenci uzyskujący takie dochody muszą dołączyć do swoich oświadczeń o dochodach. Oświadczenie to poza studentem musi wypełnić każdy członek jego rodziny, który uzyskuje dochody nieopodatkowane. Wydrukuj ten załącznik zanim zatwierdzisz oświadczenie o dochodach, ponieważ po zatwierdzeniu wniosku nie będziesz miał do niego dostępu. 15 Ekran 10 Ten ekran dotyczy gruntów rolnych. Wypełniasz go, jeżeli takowe posiadasz (lub ktoś z Twojej rodziny). Musisz podać wielkość gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych. Uważaj, żeby się nie pomylić na zaświadczeniu możesz mieć podane również inne wielkości. Ciebie interesuje jedynie ilość hektarów przeliczeniowych. UWAGA: Jeżeli całe grunty nie należą w całości do Ciebie, tylko np. w 1/8, uwzględniasz to w swojej wielkości gospodarstwa rolnego (ilość hektarów przeliczeniowych mnożysz przez wielkość Twoich udziałów). Dochód z gospodarstwa rolnego wyliczany jest na podstawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego (w roku akademickim 2011/2012 przelicznik wynosi 2278 zł). Masz również możliwość wpisania wysokości zasiłków chorobowych KRUS, jeżeli ktoś z Twojej rodziny pobierał takie w 2010 roku.

16 16 Ekran 11 Jeżeli posiadasz gospodarstwo rolne zaznaczasz, które dokumenty poświadczają dochody z gruntów w Twoim przypadku dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach. Ekran 12 Jeżeli ktoś w rodzinie otrzymywał alimenty, zaliczkę alimentacyjną lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaznacz to w ekranie 12 oraz wpisz ich wysokość z roku 2010.

17 Ekran 13 Jeżeli otrzymujesz dochody z alimentów zaznaczasz, które dokumenty poświadczające otrzymywanie alimentów dotyczą Ciebie dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach. 17 Ekran 14 Jeżeli ktoś z Twojej rodziny zarabiał za granicą, w ekranie 14 określ wysokość osiągniętych w ten sposób dochodów. Wysokość dochodów w innej walucie przelicza się według kursu NBP z ostatniego dnia roku odnośnik do obowiązujących kursów walut na ten dzień znajduje się w ekranie 14. Ekran 15 Jeżeli ktoś z Twojej rodziny zarabiał za granicą zaznaczasz, które dokumenty poświadczające dochody z tego tytułu dotyczą Ciebie dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach.

18 18 Ekran 16 W ekranie 16 podaj wysokość stypendiów wliczających się do dochodu, jeżeli ktoś z Twojej rodziny takie otrzymywał lista świadczeń, których nie wlicza się do dochodu (a więc nie wpisujesz wysokości otrzymywanych świadczeń) jest podana poniżej (np. wszystkie stypendia przyznawane z Funduszu Pomocy Materialnej nie wliczają się do dochodu). Ekran 17 Jeżeli pobierałeś stypendia określone w przepisach systemie oświaty, zaznaczasz, które dokumenty poświadczające osiąganie dochodów z tego tytułu dotyczą Twojego przypadku dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach.

19 Ekran 18 Jeżeli ktoś z Twojej rodziny osiągał dochody nieopodatkowane inne, niż wymienione w poprzednich ekranach, podaj tutaj ich wysokość oraz zaznacz, że dołączysz dokument poświadczający wysokość dochodów z tego tytułu. 19 Ekran 19 Ekran 19 dotyczy dochodów utraconych. Mówimy o dochodzie utraconym w przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny przedstawiona w dokumentach z roku 2010 różni się od obecnej na niekorzyść rodziny. Chodzi przede wszystkim o sytuację, w której ktoś z rodziny stracił pracę. W takim przypadku w oświadczeniu o dochodach należy podać wysokość tych zarobków (w poprzednich ekranach) oraz je udokumentować, zaś w ekranie 19 należy zaznaczyć, że ten dochód został utracony (i nie będzie on wliczany do dochodu rodziny). UWAGA: Dochód utracony nie dotyczy każdej sytuacji pogorszenia sytuacji materialnej. Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku z następującymi okolicznościami: Uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego; Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych; Utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; Utratą emerytury lub renty; Nieotrzymywaniem części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych; Wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej; Wydzierżawieniem gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w art. 5 ust 8a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz z późn. zm.) Każda inna sytuacja, podczas której sytuacja materialna rodziny została pogorszona (np. utracenie prawa do zasiłku chorobowego), nie może zostać uznana za dochód utracony.

20 20 Ekran 20 Jeżeli ktoś w Twojej rodzinie utracił dochód zaznaczasz, które dokumenty poświadczające utratę dochodu dotyczą Twojego przypadku dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach.

21 Ekran 21 Ekran 21 dotyczy dochodów uzyskanych. Mówimy o dochodzie uzyskanym w przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny przedstawiona w dokumentach z roku 2010 różni się od obecnej na korzyść rodziny. Chodzi np. o sytuację, w której ktoś był bezrobotny a w roku 2011 dostał stałą pracę. 21 UWAGA: Dochód uzyskany nie dotyczy każdej sytuacji polepszenia sytuacji materialnej. Za uzyskany dochód uznaje się uzyskanie dochodu, które nastąpiło wyłącznie w związku z następującymi okolicznościami: Zakończenie urlopu wychowawczego; Uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych; Uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; Uzyskanie emerytury lub renty; Uzyskania części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych; Rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej; Dzierżawą gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w art. 5 ust 8a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz z późn. zm.) Każda inna sytuacja, podczas której sytuacja materialna rodziny została polepszona, nie uznajemy za dochód uzyskany.

22 22 Ekran 22 Jeżeli ktoś z Twojej rodziny uzyskał dochód zaznaczasz, które dokumenty poświadczające uzyskanie dochodu dotyczą Twojego przypadku dokumenty te musisz dołączyć do oświadczenia o dochodach. Ekran 23 W tym ekranie wymieniona jest dokumentacja dodatkowa. Przeczytaj uważnie tę listę jeżeli któryś z punktów dotyczy sytuacji, w której Ty lub ktoś z Twojej rodziny się znajduje, koniecznie zaznacz, że dołączysz odpowiednie zaświadczenie do oświadczenia o dochodach. Jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w Twojej rodzinie jest mniejszy niż 300 zł, musisz dołączyć do wniosku opinię ośrodka opieki społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania. Jeżeli pobierasz pomoc z takiego ośrodka wystarczy, że dostarczysz dokument potwierdzający pobieranie takiej pomocy. Jeżeli nie pobierasz takiej pomocy, musisz udać się do ośrodka pomocy społecznej i poprosić o zaopiniowanie sytuacji materialnej w Twojej rodzinie.

23 Ekran 24 Koniec wypełniania. W ekranie 24 system generuje tabelkę podsumowującą sytuację materialną w Twojej rodzinie. Wyszczególnione zostają wszystkie rodzaje dochodów w twojej rodzinie, ich wysokości oraz podana jest liczba osób w rodzinie. System przelicza wpisane przez Ciebie dane i podaje, ile wynosi dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie. Przejrzyj uważnie tabelkę i sprawdź, czy na pewno wszystko się zgadza. 23 Twoje oświadczenie jest już gotowe. Kliknij DRUKUJ i uważnie ZWERYFIKUJ WSZYSTKIE DANE NA OŚWIADCZENIU!!! Nie drukuj jeszcze oświadczenia! Kliknij. Pamiętaj, że po zatwierdzeniu nie będziesz już mógł edytować oświadczenia! Wróć do początkowego okna WNIOSKI (patrz: na dole str. 3) i kliknij DRUKUJ wniosek (patrz: na dole str. 7) Przy składaniu wniosku o stypendium socjalne lub zapomogę koniecznie dołącz wydrukowane oświadczenie o dochodach wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami dokumentami potwierdzającymi Twoją sytuację materialną.

24 24 STYPENDIUM SOCJALNE Stypendium socjalne przeznaczone jest dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą do jego przyznania jest wyliczony miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta. W roku akademickim 2011/2012 dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 780 zł. Wysokość stypendium socjalnego w zależności od wysokości dochodu w rodzinie studenta znajdziesz tutaj: Zanim będziesz mógł wypełnić wniosek o stypendium socjalne, musisz wypełnić oświadczenie o dochodach, które również znajduje się w USOSie w zakładce z wnioskami. Przejdź do strony 10 poradnika, żeby przeczytać instrukcję do wypełnienia oświadczenia o dochodach. Ekran 1 Jeżeli coś się nie zgadza lub czegoś brakuje, udaj się do Sekcji Studenckiej lub dziekanatu w swojej jednostce w celu zmienienia/uzupełnienia swoich danych osobowych. Po wprowadzeniu prawidłowych danych oraz po migracji danych w USOSie Twoje dane będą widoczne we wniosku. Każdorazowo w celu przejścia do następnego ekranu kliknij. W celu powrotu do poprzedniego ekranu kliknij. SAMODZIELNE WPROWADZANIE NUMERU SWOJEGO KONTA BANKOWEGO DO USOSweba Numer swojego konta bankowego można również wprowadzić do USOSweba samodzielnie. W tym celu wejdź w zakładkę DLA STUDENTÓW MOJE STUDIA PŁATNOŚCI KONTA BANKOWE. Jeżeli z jakichś powodów nie możesz wprowadzić numeru swojego konta bankowego, udaj się do Sekcji Studenckiej lub dziekanatu.

25 Ekran 2 Następnie pojawi się informacja o przepisach regulujących przyznawanie pomocy materialnej. Koniecznie zapoznaj się z wymienionymi dokumentami, w szczególności z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW. 25 Ekran 3 W Ekranie 3 wybierasz świadczenie, o które chcesz się ubiegać. Możesz wybrać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli jesteś studentem stacjonarnym i codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Wybierz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli jesteś w takiej sytuacji. Pamiętaj, że jeżeli wybierzesz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości i nie mieszkasz w domu studenckim, musisz dołączyć do wniosku o stypendium również kopię umowy najmu z wyszczególnieniem ponoszonych opłat. Jeżeli chcesz uzasadnid składany przez Ciebie wniosek o stypendium socjalne, masz taką możliwośd na koocu Ekranu 3.

26 26 Twój wniosek jest już gotowy. Kliknij DRUKUJ i uważnie ZWERYFIKUJ WSZYSTKIE DANE NA WNIOSKU!!! Nie drukuj jeszcze wniosku! Kliknij. Pamiętaj, że po zatwierdzeniu nie będziesz już mógł edytować wniosku! Wróć do początkowego okna WNIOSKI (patrz: na dole str. 3) i kliknij DRUKUJ wniosek (patrz: na dole str. 7).

27 27 Zapomoga jest świadczeniem o które może ubiegać się student, jeżeli w sposób losowy (1), przejściowo (2) znalazł się w trudnej sytuacji materialnej (3). Wymienione trzy warunki muszą wystąpić łącznie. ZAPOMOGA Student może otrzymać zapomogę maksymalnie dwa razy w ciągu roku akademickiego. Nie jest możliwe otrzymanie drugiej zapomogi z tego samego powodu, co pierwsza. Zanim będziesz mógł wypełnić wniosek o zapomogę, musisz wypełnić oświadczenie o dochodach, które również znajduje się w USOSwebie w zakładce z wnioskami. Przejdź do strony 10 poradnika, żeby przeczytać instrukcję wypełnienia oświadczenia o dochodach. Ekran 1 Zweryfikuj swoje dane osobowe. Jeżeli coś się nie zgadza lub czegoś brakuje, udaj się do Sekcji Studenckiej lub dziekanatu w swojej jednostce w celu zmienienia/uzupełnienia swoich danych osobowych. Po wprowadzeniu prawidłowych danych oraz po migracji danych w USOSie będą one widoczne we wniosku. Każdorazowo w celu przejścia do następnego ekranu kliknij. W celu powrotu do poprzedniego ekranu kliknij. SAMODZIELNE WPROWADZANIE NUMERU SWOJEGO KONTA BANKOWEGO DO USOSweba Numer swojego konta bankowego można również wprowadzić do USOSweba samodzielnie. W tym celu wejdź w zakładkę DLA STUDENTÓW MOJE STUDIA PŁATNOŚCI KONTA BANKOWE. Jeżeli z jakichś powodów nie możesz wprowadzić numeru swojego konta bankowego, udaj się do Sekcji Studenckiej lub dziekanatu.

28 28 Ekran 2 Następnie pojawi się informacja o przepisach regulujących przyznawanie pomocy materialnej. Koniecznie zapoznaj się z wymienionymi dokumentami, w szczególności z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW. W Ekranie 2 określasz również, o jaką kwotę zapomogi wnioskujesz. W polu proszę o przyznanie zapomogi w wysokości: wpisz kwotę, które Cię interesuje. Nie wpisuj kwoty przewyższającej 5500 zł, ponieważ zapomogi w wyższej kwocie nie są przyznawane. Kolejnym elementem jest określenie przyczyny, z jakiej ubiegasz się o zapomogę. Zaznacz jedną z wymienionych opcji przykładowych lub jeżeli żadna z nich nie odpowiada Twojej sytuacji wpisz własną. Pamiętaj jednak, że ta przyczyna musi spełniać trzy warunki losowość, przejściowość oraz skutek w postaci trudnej sytuacji materialnej. W uzasadnieniu wniosku koniecznie opisz swoją sytuację jak najbardziej szczegółowo. Dzięki temu Komisja Stypendialna będzie mogła właściwie ją ocenić i przyznać Ci odpowiednią kwotę zapomogi. Im lepiej uzasadnisz i udokumentujesz swoją sytuację, tym masz większe szanse na otrzymanie zapomogi. UWAGA!: Zajście w ciążę przez studentkę jest uznawane za powód do otrzymania zapomogi tylko w przypadku gwałtu. Zapomogi z tytułu zajścia w ciążę nie spowodowanego gwałtem nie będą przyznawane.

29 Ekran 3 Podane są tu informacje na temat odpowiedzialności karnej dotyczącej podanych przez Ciebie informacji we wniosku oraz dokumentów potwierdzających Twoją sytuację opisaną we wniosku. 29 Ponieważ konieczne jest udokumentowanie Twojej sytuacji, wypisz załączniki, które dołączysz do wniosku o zapomogę. Twój wniosek jest już gotowy. Kliknij DRUKUJ i uważnie ZWERYFIKUJ WSZYSTKIE DANE NA WNIOSKU!!! Nie drukuj jeszcze wniosku! Kliknij. Pamiętaj, że po zatwierdzeniu nie będziesz już mógł edytować wniosku! Wróć do początkowego okna WNIOSKI (patrz: na dole str. 3) i kliknij DRUKUJ wniosek (patrz: na dole str. 7).

30 30 STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek studenta, którego niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem właściwego organu. Wniosek o stypendium składa się w Komisji Stypendialnej swojej jednostki, jednakże najpierw do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych należy dostarczyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Dopiero gdy pracownicy Biura wprowadzą informację o tym orzeczeniu do USOSweba, będziesz mógł w nim złożyć wniosek o przyznanie stypendium specjalnego. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres 10 miesięcy, jednak nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność. Jeśli orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność studenta pobierającego stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych utraciło ważność w trakcie trwania roku akademickiego, a student niezwłocznie złoży wniosek o wydanie nowego orzeczenia oraz dostarczy ważne orzeczenie, z którego wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności, studentowi przysługuje wyrównanie za czas jaki upłynął od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku, stypendium specjalne nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Ekran 1 Zweryfikuj swoje dane. Jeżeli coś się nie zgadza lub czegoś brakuje, udaj się do Sekcji Studenckiej lub dziekanatu w swojej jednostce w celu zmienienia/uzupełnienia swoich danych osobowych. Po wprowadzeniu prawidłowych danych oraz po migracji danych w USOSie Twoje dane będą widoczne we wniosku. Każdorazowo w celu przejścia do następnego ekranu kliknij. W celu powrotu do poprzedniego ekranu kliknij.

31 31 SAMODZIELNE WPROWADZANIE NUMERU SWOJEGO KONTA BANKOWEGO DO USOSweba Numer swojego konta bankowego można również wprowadzić do USOSweba samodzielnie. W tym celu wejdź w zakładkę DLA STUDENTÓW MOJE STUDIA PŁATNOŚCI KONTA BANKOWE. Jeżeli z jakichś powodów nie możesz wprowadzić numeru swojego konta bankowego, udaj się do Sekcji Studenckiej lub dziekanatu. Ekran 2 Na tym ekranie pojawi się informacja o przepisach regulujących przyznawanie pomocy materialnej. Koniecznie zapoznaj się z wymienionymi dokumentami, w szczególności z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW. Następnie wybierz orzeczony stopień niepełnosprawności (taki jak w Twoim orzeczeniu o niepełnosprawności).

32 32 Ekran 3 Zapoznaj się z informacją. Twój wniosek jest już gotowy. Kliknij DRUKUJ i uważnie ZWERYFIKUJ WSZYSTKIE DANE NA WNIOSKU!!! Nie drukuj jeszcze wniosku! Kliknij. Pamiętaj, że po zatwierdzeniu nie będziesz już mógł edytować wniosku! Wróć do początkowego okna WNIOSKI (patrz: na dole str. 3) i kliknij DRUKUJ wniosek (patrz: na dole str. 7).

33 33 Kliknij na ikonkę pod tytułem, aby przejść do wybranego aktu prawnego: AKTY PRAWNE Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym Zarządzenie nr 33 Rektora UW Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW Ustawa o świadczeniach rodzinnych Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych W razie pytań dotyczących przyznawania świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej na Uniwersytecie Warszawskim prosimy kontaktować się z Komisją Stypendialną na swojej jednostce UW lub za pośrednictwem specjalnie utworzonego adresu owego:

PORADNIK DLA STUDENTÓW

PORADNIK DLA STUDENTÓW ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WYPEŁNIANIE OŚWIADCZENIA O DOCHODACH ZA ROK 2011 PORADNIK DLA STUDENTÓW 2 PODSTAWA PRAWNA Aktem prawnym, w którym znajdziesz wszystkie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Podstawy prawne Podstawy prawne 1/2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym Nowelizacja: Ustawa z dnia 18 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Wypełnianie wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Wypełnianie wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Poradnik studenta Elbląg, czerwiec 2013 WSTĘP Zasady

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: - stypendium socjalnego - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 2014 ROK 2015/2016

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 2014 ROK 2015/2016 UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA im. Heleny Chodkowskiej OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 2014 ROK 2015/2016 instrukcja wypełniania wniosku wrzesień 2015 Drodzy Studenci, poniżej została przedstawiona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. Stan prawny.

Procedura przyznawania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. Stan prawny. Procedura przyznawania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. Stan prawny. Szkolenie dla członków Komisji Stypendialnych Podstawy prawne Akty prawne Ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. w roku akademickim 2012/2013 studenci WSEI w Lublinie mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: - stypendium socjalnego - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: - stypendium socjalnego - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM od 1 października 2011 w sem. Zimowym 11z

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM od 1 października 2011 w sem. Zimowym 11z ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM od 1 października 2011 w sem. Zimowym 11z W ramach środków z funduszy pomocy materialnej Politechniki Wrocławskiej, student może starać się o uzyskanie następujących form

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014 Procedura przyznawania pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Informacja o pomocy materialnej w roku akademickim 2011/2012 Od nowego roku akademickiego, tj. od 1 października 2011 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENTA. Uwaga! Wnioski o miejsce w Domu Studenta przyjmuje Sekcja Pomocy Materialnej pok. nr 5 w DS1 Sabinki

WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENTA. Uwaga! Wnioski o miejsce w Domu Studenta przyjmuje Sekcja Pomocy Materialnej pok. nr 5 w DS1 Sabinki WYKAZ DOKUMENTÓW DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENTA NA ROK AKADEMICKI 2014/15 Uwaga! Wnioski o miejsce w Domu Studenta przyjmuje Sekcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM

INSTRUKCJA REJESTRACJI WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM INSTRUKCJA REJESTRACJI WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM 1. Z menu głównego znajdującego się po lewej stronie wybierz wypełnij wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim. a) zaznacz czy adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

oświadczenie o dochodach 2013 - instrukcja krok po kroku

oświadczenie o dochodach 2013 - instrukcja krok po kroku oświadczenie o dochodach 2013 - instrukcja krok po kroku czerwiec 2014 drogie studentki, drodzy Studenci, oddaję w Wasze ręce poradnik krok po kroku dotyczący Oświadczenia o dochodach za rok 2013, będącego

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3/09/2015 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 15 września 2015 r. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA Sytuację materialną studenta ubiegającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2007 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 Uwaga! Począwszy od semestru letniego 2013/14 wnioski o stypendia przyjmuje Sekcja Pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE. Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: socjalne

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE. Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: socjalne Załącznik nr 5 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów str. 1 z 5 WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: socjalne socjalne wraz ze zwiększeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej REGULAMIN Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej Na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z póżniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/10 z 8.03.2010 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla członków Komisji Stypendialnych. 27 kwietnia 2013 Warszawa

Szkolenie dla członków Komisji Stypendialnych. 27 kwietnia 2013 Warszawa Szkolenie dla członków Komisji Stypendialnych 27 kwietnia 2013 Warszawa Mikołaj Matusik Pełnomocnik ds. Socjalnych Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego PROCEDURA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków:

Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków: Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków: 1. Zanim zaczniesz wypełniać poszczególne pola zapoznaj się z objaśnieniami 2. Do kolejnych etapów wypełniania generatora przechodzisz

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2012/13 UWAGA!!! 1. Komplet dokumentów do wniosku o stypendium socjalne na semestr letni 2012/13

Bardziej szczegółowo

Komisja Stypendialna WZ UW STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

Komisja Stypendialna WZ UW STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 1 STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Zasady ogólne 2 Stypendium przyznawane jest przez Wydziałową Komisję Stypendialną Podstawą prawną przyznawania stypendium jest Regulamin

Bardziej szczegółowo

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 września 2012 r.

z dnia 5 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2012 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 5 września 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na WNIOSEK Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 38/13 Rektora UMB z dnia 14.06.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/

Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/ Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/ Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w roku akademickim 2015/16 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU Podstaw prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.

Bardziej szczegółowo

Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków:

Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków: Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków: 1. Zanim zaczniesz wypełniać poszczególne pola zapoznaj się z objaśnieniami 2. Do kolejnych etapów wypełniania generatora przechodzisz

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - -

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - - Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSKS w Gdyni Dziekan Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Nazwisko i imię studenta Adres stałego zamieszkania Telefon

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. Uwaga

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. Uwaga INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 Możesz się starać o: 1) stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku REGULAMIN pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Uczelni należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE / STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE / STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE / STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI NA ROK AKADEMICKI 2016/17 W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy kierować

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Załącznik nr 13 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Student ubiegający się

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 90 Rektora UJ z 17 września 2014 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /. Imię i nazwisko studenta; PESEL Adres Telefon; e-mail Wydział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek... stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz przyznawania miejsc w domach studenta SGH WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU USOSWEB. System USOSweb dostępny jest pod adresem: https://usos.prz.edu.pl

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU USOSWEB. System USOSweb dostępny jest pod adresem: https://usos.prz.edu.pl INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU USOSWEB System USOSweb dostępny jest pod adresem: https://usos.prz.edu.pl Logowanie do systemu USOSweb... 2 Indywidualne numery kont bankowych - opłata za Elektroniczną

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r., Nr 1228, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2011 Rektora Akademii Sztuk Pięknych z dnia 15.09.2011r. Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium socjalne. Pole liczba członków rodziny:

Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium socjalne. Pole liczba członków rodziny: Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium socjalne Pole liczba członków rodziny: Pole to wypełnia się automatycznie po poprawnym wypełnieniu imienia i nazwiska członków rodziny w odpowiednich polach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 172 Rektora Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie z dnia 08.05. 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 47/13 Rektora UMB z dnia 02.07.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy regulamin zwany dalej,,regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 I. Stypendium socjalne Studenci, zobowiązani są do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Bardziej szczegółowo

Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*:

Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: Załącznik nr 5 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów str. 1 z 5 Wniosek o stypendium socjalne Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: socjalne Wniosek jest*: niekompletny

Bardziej szczegółowo

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej: Pomoc materialna Pomoc materialna w roku akademickim 2012/2013 Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE. 1 Postanowienia ogólne

ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE. 1 Postanowienia ogólne str. 1 ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE 1 Postanowienia ogólne 1. Wysokość stypendiów oraz sposób ich przyznawania ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia nr 23/2011 Rektora WSZ Edukacja we Wrocławiu z dnia 01.10.2011r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia REGULAMIN Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia 01.10.2016 Zasady ogólne Stypendium socjalne Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

F A Q - pytania i odpowiedzi

F A Q - pytania i odpowiedzi F A Q - pytania i odpowiedzi 1. Co należy zrobić, aby otrzymać miejsce w Domu Studenckim?... 2 2. Kiedy należy składać podania o przyznanie miejsca w Domu Studenckim?... 2 3. Co w przypadku, gdy nie uda

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2014/2015

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2014/2015 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2014/2015 Podstawowe akty prawne określające funkcjonowanie pomocy materialnej Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2016 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 3 października 2016 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: Rodzina następujących członków rodziny a) studenta; b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Olsztyńskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 1. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez studenta i jego rodzinę w roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 125/2012 z dnia 02.08.22012 r. stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 82/2007 z dnia 14.09.2007 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 października 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 października 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 października 2014 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

UDOKUMENTOWANIE SYTUACJI MATERIALNEJ I SPOSÓB WYLICZENIA DOCHODU

UDOKUMENTOWANIE SYTUACJI MATERIALNEJ I SPOSÓB WYLICZENIA DOCHODU s. 1/6 UDOKUMENTOWANIE SYTUACJI MATERIALNEJ I SPOSÓB WYLICZENIA DOCHODU Termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego: 1. 20 października w semestrze zimowym; 2. 20 marca w semestrze letnim.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci PWSBiA mogą ubiegać się o następujące świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto.

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA I DOKTORANTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 03/2011 Rektora WSZiC REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa tworzy się Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie elektroniczne wniosków o stypendium socjalne (kalkulator)

Wypełnianie elektroniczne wniosków o stypendium socjalne (kalkulator) Wypełnianie elektroniczne wniosków o stypendium socjalne (kalkulator) Po zalogowaniu się do systemu na stronie www.dziekanat.pr.radom.pl otwieramy zakładki STUDENT i następnie STYPENDIA: W zakładce STYPENDIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

UWAGA stronę wypełnia pracownik dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji

UWAGA stronę wypełnia pracownik dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji UWAGA stronę wypełnia pracownik dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji Dochody studenta oraz jego członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym Dochody (w zł) Lp. Członkowie

Bardziej szczegółowo

II. PODSTAWOWE DOKUMENTY DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE:

II. PODSTAWOWE DOKUMENTY DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE: Stypendium socjalne Wniosek o stypendium socjalne student wysyła elektronicznie przez platformę e-dziekanat (dostępna na stronie www.wshtwp.pl), następnie drukuje wniosek, podpisuje i wraz z kompletem

Bardziej szczegółowo

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW)

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW) Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Uwagi Praktyczne. mgr Michał Goszczyński Pełnomocnik ds. Socjalnych Zarządu Samorządu Studentów UW

Uwagi Praktyczne. mgr Michał Goszczyński Pełnomocnik ds. Socjalnych Zarządu Samorządu Studentów UW Uwagi Praktyczne mgr Michał Goszczyński Pełnomocnik ds. Socjalnych Zarządu Samorządu Studentów UW Sprawdzenie dokumentów załączonych do wniosku Sprawdzenie czy wniosek został podpisany Poświadczenie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI im. E. KWIATKOWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Termin składania wszystkich wniosków

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

oświadczenie o dochodach 2014 - instrukcja krok po kroku

oświadczenie o dochodach 2014 - instrukcja krok po kroku oświadczenie o dochodach 2014 - instrukcja krok po kroku lipiec 2015 drogie studentki, drodzy Studenci, oddaję w Wasze ręce poradnik krok po kroku dotyczący Oświadczenia o dochodach za rok 2014, będącego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane do otrzymania pomocy materialnej

Dokumenty wymagane do otrzymania pomocy materialnej Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie Dokumenty wymagane do otrzymania pomocy materialnej Kopie dokumentów niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. pomocy materialnej dla studentów. Wyższej Szkoły Informatyki i. Umiejętności

Regulamin. pomocy materialnej dla studentów. Wyższej Szkoły Informatyki i. Umiejętności Załącznik do Zarządzenia Rektora WSIU z dnia 18.02.2012 roku Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności 1 SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie elektroniczne wniosków o stypendium socjalne (kalkulator)

Wypełnianie elektroniczne wniosków o stypendium socjalne (kalkulator) Wypełnianie elektroniczne wniosków o stypendium socjalne (kalkulator) Po zalogowaniu się do systemu na stronie www.dziekanat.uniwersytetradom.pl otwieramy zakładki STUDENT i następnie STYPENDIA: W zakładce

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2012 Rektora WSZŚ w Tucholi z dnia 05 listopada 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI TUCHOLA 2012

Bardziej szczegółowo

oświadczenie o dochodach 2014 - instrukcja krok po kroku

oświadczenie o dochodach 2014 - instrukcja krok po kroku oświadczenie o dochodach 2014 - instrukcja krok po kroku sierpień 2015 drogie studentki, drodzy Studenci, oddaję w Wasze ręce poradnik krok po kroku do Oświadczenia o dochodach za rok 2014, będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2010/2011 zarządzenie nr 49 /2010 Rektora PW z

Bardziej szczegółowo

I. STYPENDIUM SOCJALNE:

I. STYPENDIUM SOCJALNE: Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Tarnowskiej Szkoły Wyższej I. STYPENDIUM SOCJALNE: Student ubiegający się o stypendium

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Rektora WSInf z dnia 14 września 2010 roku Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi 1 SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO... (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, nauczyciela lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, ośrodka) 2. Dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014 REGULAMIN Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu Zasady ogólne Stypendium socjalne z dnia 1.10.2014 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 21 marca 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 3C Poz. 215 ZARZĄDZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 80/2011 ASP z dnia 12.12.2011r Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr... roku ak..

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr... roku ak.. WYśSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek / stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na

Bardziej szczegółowo

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 5/13 z dnia 28 lutego 2013 r. Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Studenci zainteresowani uzyskaniem pomocy materialnej w roku akademickim 2013/2014 mogą uzyskać informacje i składać wnioski wraz z kompletem

Bardziej szczegółowo