S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /"

Transkrypt

1 S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / C Z Ł O N K O W I E R O D Z I N Y S T U D E N T A / U S T A L E N I E S K Ł A D U R O D Z I N Y / Przy ustalaniu wysokości dochodu, uwzględnia się dochody uzyskiwane przez: studenta małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek rodziców/opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek Do składu rodziny studenta nie wlicza się: - rodzeństwa/dzieci studenta w wieku powyżej 26 lat, nawet jeśli pozostają na utrzymaniu rodziców, chyba że legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności - rodzeństwa/dzieci studenta do 26. roku życia nie pobierającego nauki - konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny - członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (za instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie uważa się: dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucja ta zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie) - członka rodziny uznanego za zaginionego (pod warunkiem posiadania dokumentu z policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu) S A M O D Z I E L N O Ś Ć F I N A N S O W A S T U D E N T A Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa powyżej: 1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: a) ukończył 26. rok życia, b) pozostaje w związku małżeńskim, c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa powyżej, lub 2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym (2014) b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym (2015) c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych, tj.: 792,35 zł d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu Za stałe źródło dochodu może być uznane wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także m.in.: renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenie, umowy o dzieło. Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w całym roku kalendarzowym (osiągane przez 12 miesięcy). Jeżeli student jest samodzielny finansowo, przy ustaleniu sytuacji materialnej bierze się pod uwagę jedynie dochody własne studenta, jego małżonka i dzieci. 1

2 W przypadku, gdy student nie jest samodzielny finansowo, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów studenta, jego małżonka, rodziców i rodzeństwa studenta. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Student, powyższy fakt udokumentować może przedstawiając, np. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne, decyzję właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, decyzję o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. U S T A L E N I E D O C H O D U - D O K U M E N T Y Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, w celu ustalenia miesięcznego dochodu netto, przypadającego na jednego członka rodziny: 1. Oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (znajduje się na wniosku o udzielenie pomocy materialnej) 2. Oświadczenie o źródle dochodów studenta (formularz uniwersytecki, do pobrania ze strony internetowej WE UG - oświadczenie o źródle dochodów studenta ) 3. Oświadczenia o źródle dochodów pełnoletnich członków rodziny studenta (formularz uniwersytecki, do pobrania ze strony internetowej WE UG - oświadczenie o źródle dochodów pełnoletnich członków rodziny studenta ) Powyższe oświadczenia wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny studenta (student, małżonek studenta, rodzice studenta, pełnoletnie rodzeństwo studenta). 4. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek (2014), podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), wszystkich pełnoletnich członków rodziny zaświadczenie wydaje urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika zaświadczenie musi zawierać informacje o: - wysokości dochodu (tj. przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy) - wysokości należnego podatku - wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu zaświadczenie z urzędu skarbowego musi zawierać także informację, czy osoba ubiegająca się o to zaświadczenie uzyskała bądź nie, dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach (np. karta podatkowa, ryczałt) każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18. rok życia, zobowiązany jest przedłożyć oddzielne zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się, np. rodziców) osoby pełnoletnie, które nie posiadają numeru NIP, zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające, że nie figurują w ewidencji podatników Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny (studenta, małżonka studenta, rodziców studenta, pełnoletniego rodzeństwa studenta), również w przypadku, gdy dochód był zerowy. Wówczas taka informacja powinna być zawarta w zaświadczeniu. Nie będą uznawane kopie zeznań podatkowych (np. PIT-28, PIT-36, PIT-37), dołączone do wniosku zamiast stosownego zaświadczenia - zaświadczenie z urzędu skarbowego jest jedynym, akceptowanym dokumentem poświadczającym dochody. 5. Zaświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny zawierające informację o wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek (2014), wydane przez organ emerytalno-rentowy lub inny właściwy organ 2

3 6. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość wszystkich innych dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek (2014), w tym dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) - są to również dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami RP, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia miesięcznego dochodu netto (2014) w przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami RP dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia miesięcznego dochodu netto (uzyskał je w roku 2015), przeliczenia tego dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty 7. Oświadczenie członków rodziny o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek (2014), rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (formularz do pobrania ze strony internetowej WE UG - oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego przez osobę rozliczającą się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym ) oświadczenie musi zawierać informacje o: - wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku - wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne - wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne - wysokości i formie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego z tytułu działalności opodatkowanej w formie zryczałtowanej (2014 r.) - w przypadku rozliczania się z podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego Zaświadczenie zawiera informacje o: - wysokości przychodu ogółem - wysokości składek na ubezpieczenia społeczne - wysokości należnego zryczałtowanego podatku do oświadczenia należy dołączyć decyzję urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w 2014 r., z którego ustala się dochód - w przypadku rozliczania się z podatku w formie karty podatkowej osoby składające wymienione oświadczenie, zobowiązane są złożyć również zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek (2014), podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych a art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych lub o ich braku (zob.: punkt 4 niniejszego wykazu) 8. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego rocznego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego (ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS w miesiącu wrześniu; w 2013 r. dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił 2869 zł). Dochód za rok 2014 zostanie ogłoszony we wrześniu 2015 r. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2014 r. (powierzchnia użytków rolnych musi być wyrażona w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek ) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej umowę zawartą w formie aktu notarialnego - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną 9. Pozostałe dokumenty (zaświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia miesięcznego dochodu netto), w tym: dokumenty stwierdzające wiek rodzeństwa/dzieci studenta, które nie ukończyły 26. roku życia - zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej - skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, nieobjętych obowiązkiem szkolnym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta lub jego rodzeństwa/dzieci, bez względu na wiek odpis zupełny aktu urodzenia studenta, rodzeństwa/dzieci, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany 3

4 zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawiania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku wnioskodawcy lub członków jego rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Zaświadczenie musi zawierać informację o wysokości uzyskiwanego zasiłku netto i okresie jego otrzymywania odpis skrócony aktu zgonu rodzica studenta orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka odpis prawomocnego wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie alimentów odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną W przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści: uprzedzony o odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art k.k. oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymywała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej niż ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub - informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą dokument potwierdzający przyznanie zaliczki alimentacyjnej określonej w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej dokument potwierdzający przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie dziecka lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację skrócony odpis aktu małżeństwa w przypadku studenta pozostającego w związku małżeńskim członkowie rodziny studenta tj. domownicy lub rolnicy nieposiadający gospodarstwa rolnego, którzy udokumentują ubezpieczenie w KRUS, są uwzględniani przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta. W tym przypadku muszą jednak przedstawić stosowne zaświadczenie. zaświadczenie z placówki zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie. W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i rodzina studenta nie ponosi opłaty za ten pobyt, ustalając dochód rodziny studenta w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji Na studencie ciąży obowiązek udokumentowania wszystkich osiąganych dochodów: opodatkowanych, nieopodatkowanych, wliczanych i niewliczanych do dochodu (np. decyzją z Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku otrzymywania zasiłków). W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG, Wydziałowa Komisja Stypendialna może zażądać przedłożenia dodatkowej dokumentacji, potwierdzającej jego trudną sytuację materialną. S T U D E N C I C U D Z O Z I E M C Y Studenci cudzoziemcy, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej, oprócz ww. dokumentów zobowiązani są dołączyć: zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (DzU z 2011 r. nr 264, poz. 1573, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej ważną kartę Polaka 4

5 W przypadku dołączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, student zobowiązany jest dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Z M I A N A S Y T U A C J I M A T E R I A L N E J U T R A T A / U Z Y S K A N I E D O C H O D U Zmiana sytuacji materialnej studenta i członków jego rodziny (w szczególności utrata części dochodów w wyniku całkowitej lub częściowej utraty pracy, przejścia na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny, itp. lub śmierć żywiciela rodziny) powinna zostać należycie udokumentowana. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny studenta, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek (2014) lub po tym roku (2015), ustalając dochód członka rodziny studenta, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Do wniosku należy dołączyć dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek (2014), ustalając dochód członka rodziny studenta, uzyskany w tym roku, dzieli się dochód przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten uzyskiwany jest nadal w dniu składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. Do wniosku należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta, po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (2015), ustalając dochód członka rodziny studenta, dochód ten powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest nadal uzyskiwany w dniu składania wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. Przykład: Członek rodziny rozpoczął pracę r. Pierwszym miesiącem następującym po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty jest miesiąc marzec 2015 r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wynagrodzeniu za miesiąc marzec 2015 r. Za utratę źródła dochodu rozumie się: uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania - w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia ) utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń Za uzyskanie źródła dochodu rozumie się: zakończenie urlopu wychowawczego uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 5

6 W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka jego rodziny, do wniosku należy dołączyć: 1. w przypadku uzyskania prawa do urlopu wychowawczego: zaświadczenie o terminie rozpoczęcia urlopu wychowawczego 2. w przypadku utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych: decyzja/zaświadczenie z urzędu pracy o utracie zasiłku/stypendium, PIT/PIT-y wystawione przez urząd pracy za 2014 r. 3. w przypadku utraty zatrudnienia: świadectwo pracy, umowy zlecenie, PIT/PIT-y wystawione przez pracodawcę za 2014 r. (np. PIT-11) 4. w przypadku utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej: decyzja/zaświadczenie o utracie świadczenia, PIT/PIT-y wystawione przez odpowiedni urząd za 2014 r. 5. w przypadku wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenia jej wykonywania: dokument potwierdzający wyrejestrowanie działalności gospodarczej, PIT z roku w przypadku utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego: decyzja/zaświadczenie o utracie świadczenia, PIT/PIT-y wystawione przez odpowiedni urząd za 2014 r. 7. w przypadku utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń: odpis skrócony aktu zgonu osoby zobowiązanej do płacenia alimentów W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny, do wniosku należy dołączyć: 1. w przypadku zakończenia urlopu wychowawczego: zaświadczenie o terminie zakończenia urlopu wychowawczego oraz zaświadczenie o dochodzie netto z pełnego miesiąca następującego po zakończeniu urlopu wychowawczego (2015 r.) lub PIT-11 (2014 r.) 2. w przypadku uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych: zaświadczenie z urzędu pracy o terminie uzyskania zasiłku/stypendium oraz wysokości netto zasiłku/stypendium z pełnego miesiąca następującego po terminie jego uzyskania (2015 r.) lub PIT-11 (2014 r.) 3. w przypadku podjęcia zatrudnienia: zaświadczenie od pracodawcy o terminie rozpoczęcia zatrudnienia oraz kwocie wynagrodzenia netto z pełnego miesiąca następującego po rozpoczęciu zatrudnienia (2015 r.) lub PIT-11 (2014 r.) 4. w przypadku uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej: zaświadczenie/decyzja o terminie przyznania prawa do świadczenia oraz zaświadczenie/decyzja o dochodzie netto z pełnego miesiąca następującego po otrzymaniu decyzji (2015 r.) lub PIT-40 (2014 r.) 5. w przypadku rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania: wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o dochodzie netto z pełnego miesiąca następującego po rozpoczęciu działalności gospodarczej (2015 r.) lub dokument potwierdzający dochód (2014 r.) 6. w przypadku uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego: zaświadczenie/decyzja o terminie przyznania prawa do świadczenia oraz zaświadczenie/decyzja o dochodzie netto z pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (2015 r.) lub PIT (2014 r.) W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów (np.: wyrok sądu, akt małżeństwa, akt zgonu, akt urodzenia, umowa, PIT, świadectwo pracy, decyzja i inne), osoba ubiegająca się o przyznanie świadczeń socjalnych zobowiązana jest przy składaniu wniosku przedłożyć ich oryginały, niezbędne do uwierzytelnienia kopii przez pracownika dziekanatu. Kopia dokumentu może być również uwierzytelniona przez notariusza lub instytucję, która dokument wydała. 6

7 O B L I C Z A N I E D O C H O D U Z Z A Ś W I A D C Z E N I A Z U R Z Ę D U S K A R B O W E G O Dochód netto = dochód - podatek należny - składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu - składki na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia ZUS lub równoważnego) O B L I C Z A N I E D O C H O D U - P R Z Y K Ł A D Y Przykład 1 Osoba w 2014 r. do 31 marca uzyskiwała dochód w wysokości 4000,00 zł miesięcznie. Następnie od 1 września 2014 r. przeszła na emeryturę w wysokości 2000,00 zł miesięcznie, którą otrzymuje w dniu złożenia wniosku o stypendium. Następuje całkowita utrata dochodu z pracy. Ostateczny dochód z emerytury: 8000,00 zł / 4 m-ce = 2000,00 zł miesięcznie Przykład 2 Rodzina 4-osobowa osiągnęła w 2014 r. dochód w wysokości 23000,00 zł. Na dochód rodziny osiągnięty w 2014 r. złożył się m.in. dochód matki w wysokości 13750,00 zł, która z dniem 1 maja 2015 r. przechodzi na urlop wychowawczy jest to utrata dochodu. Dochód rodziny po utracie wyniósł (23000,00 zł ,00 zł)=9250,00 zł Dochód na osobę w rodzinie = 192,70 zł (9250,00 zł / 12 m-cy / 4osoby) Przykład 3 Rodzina 4-osobowa. Ojciec zatrudniony na umowę o pracę od grudnia 2014 r., do dzisiaj osiąga dochód miesięczny w wysokości 3000,00 zł. Matka pracowała na podstawie umowy o pracę cały 2014 r. z wynagrodzeniem 2000,00 zł miesięcznie pracuje do dzisiaj. Dochód ojca: 3000,00 zł /1m-c + dochód matki 2000,00 zł x 12 m-cy / 12 m-cy = 5000,00 zł miesięcznie Miesięczny dochód na osobę w rodzinie = 1250,00 zł (5000,00 zł / 4 osoby) 7

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje)

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik został opracowany na podstawie niżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom:

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto.

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA I DOKTORANTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (dowód osobisty) kopia karty pobytu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ 1. Możliwość ubiegania się o pomoc socjalną mają wszyscy studenci, niezależnie od systemu studiów (stacjonarne dzienne; niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO WNOSZĘ O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO WNOSZĘ O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD: Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych PREZYDENT MIASTA KATOWICE Data wpływu/nr wniosku Adres: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 7, 40-03 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU o przyznanie Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Piskiego na rok akademicki 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo