Potrzeba i charakter niezbędnych zmian w budowaniu relacji pomiędzy wyższym szkolnictwem technicznym a przedsiębiorstwami.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potrzeba i charakter niezbędnych zmian w budowaniu relacji pomiędzy wyższym szkolnictwem technicznym a przedsiębiorstwami."

Transkrypt

1 Potrzeba i charakter niezbędnych zmian w budowaniu relacji pomiędzy wyższym szkolnictwem technicznym a przedsiębiorstwami. O tym czy jako społeczeństwo jesteśmy dojrzalsi w zakresie dostosowania nauki do potrzeb przedsiębiorstw, czy jesteśmy bardziej skłonni do zajmowania się praktycznymi i aplikacyjnymi działaniami w szkolnictwie technicznym będą rozstrzygały lata najbliższe, w których dostrzec będzie można wpływ zintensyfikowanej wymiany naukowej oraz efektywność wykorzystania środków strukturalnych UE. Jak pisał w roku 1935 Technik Polski, w przeglądzie prasy nt. niezbędnych, innowacyjnych na owe czasy inwestycji w system gazowy: Niestety nie tylko szerokie społeczeństwo, lecz nawet przemysłowcy i gazowni cynie doceniają znaczenia gazu ziemnego. Wynika to z nieznajomości rzeczy i nieufności, z jaką zwykło się podchodzić w Polsce do nowych eksperymentów. W naszym kraju mamy stosunkowo dobrą bazę naukowo-badwczą do rozwijania kontaktów ze światem praktyków prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawowe bolączki koncentrują się jednak na braku umiejętności zarządzania procesami wdrożeniowymi oraz sposobie finansowania nauki, profilach oceny pracowników naukowych oraz docelowym kształcie ścieżek indywidualnych karier zawodowych wśród naukowców. Te dysfunkcjonalności potęgowane są jeszcze przez niewielkie zainteresowanie współpracą, najczęściej z rozproszonymi przedsiębiorstwami z sektora MSP, gdzie skala wdrożeń praktycznych jest niwelowana m.in. przez małą elastyczność ośrodków naukowych, brak efektu skali i efektu prestiżowego w przedsięwzięciach z małymi podmiotami gospodarczymi oraz wysokie własne koszty stałe ośrodków naukowych, które nie są akceptowalne na poziomie indywidualnego przedsiębiorcy. Polska nie jest również krajem, w którym kultura społeczna i organizacyjna preferowałaby nasilone ryzyko inwestycyjne. Układ współdziałania nauka-przemysł powinien cechować się kompletnością, wysokim poziomem dobrze wypracowanych procedur organizacyjnych, w których systemy przyznawania grantów badawczych są organicznie wkomponowane w relacje z przedsiębiorcami, a usługowa rola nauki (naukowej praktyki i wdrożeń) powinna stać się istotnym fragmentem uświadomionej tożsamości środowiska naukowego. Proces tworzenia takiego modelu współpracy, uwzględniający złożoność i wieloaspektowość relacji wzajemnych, wymaga zaangażowania władz edukacyjnych szczebla centralnego, przy ścisłym współdziałaniu z resortami odpowiedzialnymi za gospodarkę. Proces konfigurowania innowacyjności nie może być jedynie deklaracją intencji, ale musi obejmować model współpracy na różnych szczeblach edukacyjnych od szkolnictwa wyższego poprzez średni szczebel edukacyjny,

2 procesy kształcenia ustawicznego, jak i poprzez szkolenia kompetencyjne na poziomie pojedynczych firm, realizowane z pieniędzy Unii Europejskiej, które dzisiaj nie zawsze wdrażane są w zgodności z jakąś ogólnie akceptowaną i spójną koncepcją rozwoju zasobów kadrowych. Kompleksowy model współpracy nauka przemysł jest ważny również dlatego, że dotychczasowa wieloletnia praktyka działań uczelni technicznych koncentrowała się na wypuszczaniu absolwentów, którzy częstokroć nie mieli dostatecznie ugruntowanej wiedzy o potrzebach przemysłu i realiach wdrożeń innowacyjnych. Taki stan rzeczy wynikał częstokroć z prostego faktu: całkowitego rozminięcia się, przyjmowanych na uczelniach koncepcji prowadzenia badań, z oczekiwaniami przemysłu, zwłaszcza sektora MSP. Rynkowa aplikacyjność często nie stanowiła priorytetu w wytycznych badawczych przyjmowanych w szkolnictwie wyższym. Przykładem mogą być studenckie koła naukowe grupujące zaangażowanych naukowców i studentów, ale nie stanowiące w przeciwieństwie do innowacyjnych, projektowych grup studenckich w innych krajach Europy szczególnego punktu odniesienia dla wielu władz dziekańskich i rektorskich, o współpracy z samorządami lokalnymi, czy przedsiębiorstwami nie wspominając. Prawdziwym miernikiem ożywienia współpracy na linii nauka-przemysł mogą być np. reakcje na przetargi ogłaszane przez duże przedsiębiorstwa. W warunkach polskich raczej następuje wyczekiwanie, aż przedstawiciele przemysłu sami zwrócą się do uczelni wyższych z konkretną oferta współpracy. Systematyka pracy w zespołach projektowych zaczyna się powoli wykształcać także na wyższych uczelniach. Musi przełamać ona tradycyjny hierarchiczno-funkcjonalny model struktury jednostki naukowo-badawczej, od lat głęboko zakorzeniony w świadomości kadry akademickiej różnych szczebli. Idea przedsiębiorczego uniwersytetu znajduje się dopiero w fazie praktycznej konceptualizacji, co biorąc pod uwagę specyfikę kultury organizacyjnej polskich jednostek naukowych, zajmie zawsze sporo czasu. Amerykańskie realia dosyć ścisłych powiązań z biznesem w grupie wysokokwalifikowanych uczelni, czy tez fińskie uwarunkowania synergicznej koncentracji innowacyjnych technologicznie firm wokół helsińskich ośrodków naukowych, to raczej melodia odległej przyszłości. W warunkach polskich elementem wstępnej integracji środowiskowej mogą być giełdy tematyczne dla dyplomantów uczelni technicznych. W szeroko rozumianej Skandynawii prace dyplomowe, w swoim pierwotnym założeniu, maja być użyteczne dla samorządów oraz przede wszystkim dla niewielkich przedsiębiorstw. Wymiana informacji na poziomie zainteresowany określonym obszarem tematycznym student, a zgłaszający potrzebę aplikacyjnych rozwiązań przedsiębiorca może dawać szansę na praktyczne wdrożenia z jednej strony i z drugiej lepsze merytoryczne przygotowanie do działania na otwartym rynku pracy, bezpośrednio po ukończeniu studiów. Takie podejście weryfikowałoby również w jakimś stopniu także dotychczasowy profil kompetencyjny potencjalnego

3 absolwenta wyższej uczelni technicznej. W coraz większym zakresie rolę weryfikatora odgrywa nie tylko formalne wykształcenie, ale również cały zestaw umiejętności traktowanych jako poboczne w dotychczasowych programach nauczania. Można tutaj wymienić m.in.: adaptacyjność do pracy w różnych warunkach, elastyczność w kompetencyjnym dopasowaniu się do nowych stanowisk wykonawczych, klarowność komunikacji z otoczeniem, logikę analityczną i samodzielność wnioskowania, umiejętność perswazji i tworzenia skutecznej argumentacji, zdolność do motywowania innych osób nieodzowną w pracy zespołowej, w mobilnych zespołach zadaniowych współczesnych struktur organizacyjnych. O znaczeniu innowacyjności dla polskiej gospodarki i możliwościach współpracy przemysłu z nauką tworzy się od lat strzeliste opracowania i analizy. Wzniosła teoria pozostaje teorią, a w praktyce wychodzi jak zawsze, czyli dosyć przeciętnie. Nakłady inwestycyjne na działalność rozwojowo-badawcza wynoszą jedynie 0,57% PKB. Oznacza to, że Polska jest państwem o niskim poziomie finansowania nauki na tle innych krajów Unii Europejskiej. Przyjmując dane PAIiIZ działalność badawczo-rozwojowa jest finansowana w ponad 57% przez budżet państwa, 26% wydatków to domena przedsiębiorców, natomiast 16% to inne źródła. Polska zajmuje 13 miejsce pod względem otrzymanych funduszy europejskich w zakresie 7 Programu Ramowego, 22 miejsce z punktu widzenia działań w obszarze badań i rozwoju, 25 miejsce biorąc pod uwagę liczbę wniosków patentowych do EPO (na milion mieszkańców) oraz 27 miejsce w eksporcie nowoczesnych technologii, w odniesieniu do całości dóbr eksportowych. Za niezwykle ważny element budowania wzajemnych relacji można uznać kontakt osobisty. Nie są to jedynie wyświechtane hasła, czy asumpt do jakichś nieetycznych zachowań. Zaufanie wzajemne interpersonalne stanowi podstawę do budowania relacji biznesowych ograniczających koszty transakcyjne, przyspieszając wzajemną wymianę informacyjną, a w konsekwencji przyczyniających się do ograniczania biznesowego ryzyka i dających szanse na podejmowanie istotnych decyzji strategicznych. Klimat współpracy budowany jest długo w świecie efektywnych przedsiębiorczych inicjatyw. Kontakty skutkujące długofalową współpracą nie są inicjowane punktowo, ad hoc, w oderwaniu od personaliów. Przedstawiciele uczelni technicznych zakorzenieni są w pewnej strukturze organizacyjnej i deklaratywnie wyrażają częściej wolę współpracy z tymi przedsiębiorcami, z którymi wcześniej podejmowali jakieś działania i gdzie, na podstawie porównań doświadczenia i opinii innych naukowców mogą zweryfikować składane deklaracje biznesowe oraz dokonać oceny podejścia do współpracy prezentowanego przez określonego przedsiębiorcę.

4 Podsumowując całość zaprezentowanych opinii własnych można zauważyć, że: a. Część naukowców zakłada, że biznesowy charakter prowadzonych badań ma mniejszy prestiż środowiskowy, a przy tym także mniejszą wartość naukową, aniżeli realizacja badań o podstawowym charakterze. b. W naszym kraju ciągle nie dopracowaliśmy się instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego mechanizmu silnego powiązania środowisk nauki z szeroko rozumianym przemysłem. Skala, intensywność i czas trwania takich kontaktów mogą zadecydować o wielu relacjach, dających szansę na poprawę wskaźników innowacyjności. c. Nie zostały wypracowane odpowiednie bodźce motywacyjne do wpływania na zakładanie podmiotów w rodzaju spin-off, czy spin-out. d. Paradygmat badań tylko dla samej istoty prowadzenia procesu badawczego jest ciągle (w jakimś stopniu) ugruntowany w percepcji badawczej części naukowców. Pokutuje w tym przypadku przekonanie, że komercyjnie ukierunkowanie badawcze jest mniej szlachetne, słabsze naukowo, aniżeli nastawienie na tzw. czystą naukę. e. Rozwiązania legislacyjne dotyczące aktywizowania przedsiębiorczości akademickiej są stosunkowo świeżej daty, koordynacja wsparcia dla tego typu przedsiębiorczości wymaga jeszcze wielu działań integrujących m.in. z wykorzystaniem pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej. f. Zaufanie interpersonalne jako jedno z najistotniejszych spoiw relacji świat biznesu-świat nauki, często przyjmuje charakter deklaratywny. U części przedstawicieli nauki wyróżnia się pewien stopień roszczeniowo ukierunkowanego oczekiwania na oferty ze strony przemysłu, które ewentualnie mogłyby zostać zaakceptowane przez środowisko akademickie. Na te oczekiwania nakłada się również inercja układów biurokratycznych w części wyższych uczelni, co stoi w wyraźnej kolizji z ogólnie przyjętymi praktykami w sferze biznesu. g. Część profili kształcenia nie odpowiada rzeczywistym potrzebom rynkowym. Co więcej, nie zawsze inicjatywy tworzenia interdyscyplinarnych jednostek badawczo naukowych są pozytywnie przyjmowane przez przedstawicieli społeczności akademickiej, gdyż naruszają one istniejącą strukturę organizacyjną. h. Działalność biznesowa własna części naukowców może powodować nie tylko wewnętrzne konflikty międzyludzkie, na poziomie danej jednostki dydaktycznej, ale również jest częstokroć postrzegana jako swoista przeszkoda w prawdziwym rozwoju naukowym. i. Do rozwiązań mogących polepszyć charakter relacji nauka-przemysł można byłoby zaliczyć:

5 1) Organizacje giełd tematycznych w zakresie prac dyplomowych wykonywanych dla studentów na zamówienie przedsiębiorstw, 2) Tworzenie dziedzinowych grup dyskusyjnych na linii przemysł-nauka, preferujących regularne spotkania (koła dyskusyjne), 3) Tworzenie dostępnych baz informacyjnych o zleceniach z przemysłu umożliwiających w stopniu większym niż obecnie konsorcjalną realizację projektów 4) Zwiększenie nacisków na kooperacje wzajemną tj. tworzenie klastrów i seici współpracy ze znaczącym udziałem środowisk naukowych, 5) Rozszerzenie udziału sfer przemysłowych w organizowanych konferencjach naukowych, 6) Zwiększenie nacisku na powstawanie studenckich kół naukowych nakierowanych na innowacyjność w rozwiązywaniu problemów stawianych bezpośrednio przez biznes, 7) Tworzenie zespołów ds. współpracy ze środowiskiem naukowym w ramach samorządu przedsiębiorców, 8) Większe wykorzystanie ekspertów z nauki dla praktycznego doradztwa dla przedsiębiorców, przy pozyskiwaniu na te cele finansowania ze środków Unii Europejskiej. Marek Krannich Materiały źródłowe: 1. Guliński J., Zasiadły K. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka światowe doświadczenia, PARP, Warszawa, Matusiak K. B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa, Matusiak K. B. (red.), Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania, PARP, Warszawa, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, tłum. D. Przepiórowska, wydanie 3, OECD-Komisja Europejska, Paryż- Bruksela, M. Juchnowicz, Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa, Tkaczyk W. (red.), Raport Nauka i technika w Polsce w 2007 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka. Warszawa, 2009

6 8. PRZEDSIĘBIORCZY UNIWERSYTET. Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką. Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka. Warszawa, 2009 Marek Krannich - Dr nauk ekonomicznych specjalność nauki o zarządzaniu Tytuł rozprawy doktorskiej: Zaufanie interpersonalne a orientacje kulturowe przedsiębiorstw, obroniona w 2002 r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Pracownik Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu. Absolwent Politechniki Śląskiej, praca magisterska obroniona w 1993 r. Tytuł pracy: Badanie rynku na potrzeby budowy strategii marketingowej wybranego przedsiębiorstwa montażowego. Główne zainteresowania naukowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie małą firmą, przedsiębiorczość, negocjacje. Członek Zarządu Oddziału Katowickiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), sekretarz Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach. Kierownik Studiów Podyplomowych Przedsiębiorczość na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalny i regionalny

Rozwój lokalny i regionalny Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska Magdalena Zio o Wydawnictwo C.H. Beck Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo