I. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT GAZU, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ, ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LOKALACH SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO- MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w Regulaminie terminy i określenia rozumie się: 1) użytkownik lokalu: a) członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, b) osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, c) członek Spółdzielni będący właścicielem lokalu, d) właściciel lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni, e) osoba posiadająca zawartą umowę najmu lokalu użytkowego. 2) powierzchnia ogrzewana powierzchnia lokali mieszkalnych użytkowych, w których zainstalowane są grzejniki oraz powierzchnię pomieszczeń nie posiadających grzejników a wchodzących w skład lokali (przedpokój, wc, łazienka, itp.). 3) lokal mieszkalny i użytkowy opomiarowany w zakresie c.o. lokal posiadający zamontowane podzielniki na grzejnikach w pokojach i kuchni (bez łazienki, wc, przedpokoju) lub posiadający indywidualny licznik energii cieplnej (ciepłomierz). 4) lokal opomiarowany w zakresie dostawy wody lokal wyposażony w wodomierz ciepłej i zimnej wody. 5) centralne ogrzewanie (c.o.) całość energii cieplnej pobrana od dostawcy pomniejszona o wpływy z ciepłej wody użytkowej 6) koszty stałe opłata za ogrzewanie pomieszczeń wspólnego użytku, klatek schodowych, łazienek, straty na cyrkulacji ciepłej wody, piony grzewcze, opłata za moc zamówioną, usługi przesyłowe - rozliczana proporcjonalnie do powierzchni. 7) koszty zmienne opłata za część ciepła wykazaną przez podzielniki i liczniki ciepła w poszczególnych lokalach Jednostki rozliczeniowe kosztów: 1) dla gazu w budynkach ze zbiorczymi gazomierzami - 1 lokal; 2) dla centralnego ogrzewania: a) w budynkach nieopomiariowanych 1m² powierzchni ogrzewanej, 1

2 b) w budynkach opomiarowanych 1m² powierzchni ogrzewanej (koszty stałe); zużycie wg wskazań urządzeń pomiarowych (koszty zmienne). Rozliczenia dokonuje firma rozliczająca, z którą Spółdzielnia zawarła umowę na rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania; 3) dla wody zimnej: a) stosuje się metodę rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych 1 lokal b) w lokalach: - opomiarowanych - wg wskazań wodomierzy; - nieopomiarowanych wg stawek ryczałtowych; 4) dla wody ciepłej: a) w lokalach: - opomiarowanych - wg wskazań wodomierzy; - nieopomiarowanych wg stawek ryczałtowych; 2. Za w/w media pobierane są zaliczki przez cały rok. Zaliczki uiszczane są na rachunek Spółdzielni, co miesiąc z góry do 25 dnia każdego miesiąca. Zaliczki podlegają rozliczeniu, są ustalane w oparciu o obowiązujące taryfy i przepisy. 3 Różnica między kosztami dostawy ciepła, gazu, wody zimnej i odbioru ścieków do lokali mieszkalnych i użytkowych a przychodami (nadpłata bądź niedobór) podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego Użytkownicy lokali mieszkalnych i użytkowych własnościowych są zobowiązani do dokonywania legalizacji wodomierzy po pięcioletnim okresie ich użytkowania, w terminie trzech miesięcy od daty wezwania Spółdzielni do ich legalizacji. 2. Fakt wymiany wodomierzy podlega niezwłocznemu zgłoszeniu do Spółdzielni w celu stwierdzenia właściwego ich zamontowania i oplombowania. W przypadku niezalegalizowania wodomierzy w terminie określonym w ust. 1 lub niedostarczenia protokołu wymiany, naliczenie opłat w lokalach mieszkalnych następować będzie wg ryczałtu od następnego miesiąca, natomiast lokale użytkowe zostaną obciążone ryczałtem za wodę według rodzaju działalności i stawki obowiązującej na danym osiedlu. 2

3 3. W celu stwierdzenia prawidłowości podawanych stanów wodomierzy i ich działania, przedstawiciel administracji Spółdzielni dokonuje ich kontroli i odczytu dwa razy w roku. 4. Kontrola wodomierzy polega na sprawdzeniu: 1) cechy legalizacyjnej i plomby montażowej, 2) czy urządzenia pomiarowe zostały zamontowane bez zastosowania obejść i czy posiadają dopuszczenie do stosowania, 3) czy nie nastąpiła ingerencja mieszkańca w pracę instalacji i urządzenia zliczającego ilość zużytej wody. 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, sprawdzający sporządza w obecności użytkownika lokalu protokół, w którym odnotowuje rodzaj i przyczyny nieprawidłowości. 6. W przypadku stwierdzenia przez pracowników Spółdzielni nieprawidłowości pracy wodomierza wynikającej z winy użytkownika lokalu mieszkalnego lub użytkowego, użytkownik obciążony będzie za okres od ostatniego odczytu do dnia wykonania naprawy według stawki ryczałtowej na osobę lub rodzaju działalności. 7. W przypadku zerwania plomby na wodomierzu przyjmuje się zasadę jak w ust. 6, przy czym za ponowne oplombowanie wodomierza użytkownik obowiązany jest wnieść opłatę w wysokości określonej w planie gospodarczo-finansowym. 8. W przypadku nie podania stanu wodomierzy lub uniemożliwienia ich odczytu zaliczki na wodę zimną/ciepłą nie ulegną zmianie a rozliczenie nastąpi przy kolejnym odczycie. 9. Odczytów stanów wodomierzy dokonuje się z dokładnością do 0,1 m 3 II. Ustalanie opłat i rozliczanie gazu 5 W ramach pobieranych opłat za używanie lokali Spółdzielnia obowiązana jest zapewnić zabezpieczenie dostawy gazu do mieszkań 6 1. Zaliczki na koszty dostawy gazu ustala się na 1 mieszkanie w oparciu o koszt roku poprzedniego zgodnie ze wskazaniami gazomierzy w budynkach i naliczonymi opłatami stałymi (opłata przesyłowa, opłata abonamentowa) oraz prognozowaną zmianę wysokości opłat 2. W mieszkaniach wyposażonych w podliczniki gazu koszt zużycia ustala się 1 raz do roku na podstawie wskazań podlicznika, według cen gazu obowiązujących Spółdzielnię. Do zużycia gazu dolicza się opłatę stałą (opłata przesyłowa stała, abonament) przypadającą na jedno mieszkanie w okresie rozliczeniowym. 3. Ostatecznym terminem rozliczenia zaliczek opłat za gaz jest 31 marca następnego roku. 3

4 III. Postanowienia ogólne dotyczące c.o. i ciepłej wody 7 W ramach pobieranych opłat za używanie lokali Spółdzielnia obowiązana jest zapewnić: 1. W zakresie centralnego ogrzewania: 1) sprawne funkcjonowanie instalacji zapewniające utrzymanie w sezonie grzewczym temperatury normatywnej w mieszkaniach tj. +21 C (± 2 C ) mierzonej w środku pomieszczenia na wysokości 1,50 m od podłogi, 2) temperaturę obowiązującą w lokalach użytkowych określają odrębne przepisy w zależności od przeznaczenia lokalu użytkowego, 2. W zakresie dostawy ciepłej wody: 1) dostarczenie wody o temperaturze normatywnej od + 45 do + 55 C 2) w przypadku, gdy temperatura wody jest niższa niż + 45 C użytkownikowi lokalu przysługuje bonifikata opłat w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzanie wody za każdą dobę, w której wystąpiło obniżenie temperatury ciepłej wody użytkowej, 3) niedogrzanie lokalu lub zaniżone parametry ciepłej wody użytkownik lokalu powinien zgłosić do Spółdzielni w dniu stwierdzenia. Spółdzielnia ma obowiązek sprawdzenia reklamacji w dniu zgłoszenia lub następnym. Sprawdzenie winno odbywać się w obecności użytkownika lub osoby przez niego upoważnionej. Nie sprawdzenie reklamacji przez administrację Spółdzielni jest równoznaczne z uznaniem roszczeń do bonifikaty w opłatach Koszty centralnego ogrzewania oraz dostawy ciepłej wody ewidencjonuje się i rozlicza z podziałem na poszczególne budynki lub grupę budynków (w tym na lokale mieszkalne i użytkowe) zasilane ze wspólnego węzła. 2. W rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania uwzględnia się nadwyżkę lub niedobór z tytułu podgrzania wody (c.w.). Wynik dodatni (nadwyżka) lub ujemny (niedobór) za dany okres rozliczeniowy powiększa lub pomniejsza koszty centralnego ogrzewania w rozliczeniu danego węzła. IV. Ustalanie zaliczek za c.o i c.w Zaliczki ustala się na podstawie analizy zużycia i obowiązujących cen oraz prognozowanych podwyżek. 2. Wysokość zaliczki stanowi iloczyn powierzchni ogrzewanej mieszkania/lokalu i aktualnie obowiązującej stawki za c. o. za 1 m 2 powierzchni ogrzewanej. 4

5 3. Wysokość zaliczki może ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego w przypadku: 1) zmiany cen zakupu energii cieplnej od dostawcy, 2) wyższego lub niższego niż planowane zużycie ciepła (energii cieplnej). 4. W budynkach, w których zamontowano podzielniki kosztów ogrzewania lub indywidualne liczniki energii cieplnej (ciepłomierze) w pierwszym okresie rozliczeniowym (sezonie ogrzewczym) po zamontowaniu, wysokość zaliczki ustala się, jako iloczyn powierzchni ogrzewanej mieszkania/lokalu i prognozowanej stawki za c. o. za 1 m 2 powierzchni ogrzewanej. Stawkę za 1 m 2 powierzchni ogrzewanej, ustala się na podstawie poniesionych kosztów ogrzewania dla danego węzła cieplnego w minionym okresie rozliczeniowym powiększonej o prognozowane zmiany cen mediów. Zaliczka podlega rozliczeniu po zakończonym okresie rozliczeniowym (sezonie ogrzewczym) W przypadku gdy użytkownik lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku opomiarowanym: 1) nie udostępni lokalu w ustalonych terminach (ogłoszenie na klatce schodowej) w celu dokonania odczytów, 2) nie wyraża zgody na zamontowanie podzielników kosztów lub indywidualnych liczników energii cieplnej (ciepłomierzy), Obowiązywać będzie stawka ryczałtowa przez cały okres rozliczeniowy i będzie ustalona wg. średniej zaliczki ustalonej zgodnie z 15 ust. 2 obowiązującej w budynku powiększonej o 50% 2. Uchylony 3. W przypadku, gdy montaż podzielników kosztów ogrzewania lub indywidualnych liczników energii cieplnej (ciepłomierzy) w w/w lokalach nastąpi w dniu 1 lutego lub w terminach późniejszych, będzie możliwe rozliczenie kosztów ogrzewania lokali na podstawie ich wskazań od następnego okresu rozliczeniowego (sezonu ogrzewczego). 4. Użytkownik lokalu jest zobowiązany udostępnić lokal w celu przeprowadzenia przez pracowników Spółdzielni lub upoważnionych przez Spółdzielnię osób, kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych, podzielników, liczników energii cieplnej (ciepłomierzy), nienaruszenia plomb oraz odczytu wskazań tych urządzeń oraz instalacji grzewczej. 5. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, iż w lokalu w budynku opomiarowanym nastąpiło samowolne zdemontowanie grzejnika/grzejników, wówczas koszty ogrzewania (stawka ryczałtowa) lokalu będą przeliczone wg najwyższych kosztów na budynku do 3 lat wstecz. Gdy okres rozliczeniowy kosztów ogrzewania za pomocą podzielników kosztów lub indywidualnych liczników energii cieplnej (ciepłomierzy) jest krótszy niż 3 lata, wówczas koszty te zostaną rozliczone od momentu zamontowania urządzeń pomiarowych. Stawka ryczałtowa pomniejszy koszty centralnego ogrzewania w obowiązującym okresie rozliczeniowym w danym węźle cieplnym. 5

6 6. W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli opisanej w ust. 4 lub ujawnienia, iż właściciel lokalu dokonał nielegalnych przeróbek, modernizacji, demontażu grzejników, mających wpływ na prawidłowość wskazań zainstalowanych podzielników lub indywidualnych liczników energii cieplnej (ciepłomierzy), rozliczenie nastąpi wg. zasad ustalonych w ust Rezygnacje z rozliczenia zużycia energii cieplnej do ogrzewania lokali wg wskazań podzielników kosztów lub indywidualnych liczników energii cieplnej (ciepłomierzy) uwzględniane będą jedynie w przypadku wniesienia ich do dnia 31 sierpnia z mocą obowiązywania od następnego okresu rozliczeniowego. 12 W budynkach opomiarowanych dla wszystkich lokali wyposażonych w indywidualne podzielniki kosztów lub indywidualne liczniki energii cieplnej (ciepłomierze) ustala się współczynniki korygujące w zależności od ich usytuowania w bryle budynku Koszt podgrzania 1 m 3 wody ustala się na podstawie: 1) ilości pobranego ciepła (GJ) oraz ilości pobranej wody (1 m 3 ) zgodnie ze wskazaniem urządzeń pomiarowych w węzłach cieplnych, 2) planowanych kosztów zakupu energii cieplnej. 2. Normę zużycia (1 m 3 ) wody ciepłej dla 1 osoby miesięcznie ustala się w oparciu o analizę zużycia wody. 3. Koszt podgrzania wody może ulec zmianie w przypadku zmiany cen zakupu energii cieplnej potrzebnej do podgrzania wody od dostawcy W lokalach mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w indywidualne wodomierze zaliczkę na podgrzanie wody ustala się wg wskazań wodomierzy i stawki opłaty za podgrzanie 1 m³ wody. 2. Wysokość miesięcznego ryczałtu za podgrzanie wody w lokalach użytkowych nie wyposażonych w wodomierze ustala się wg normy zużycia ciepłej wody na podstawie prowadzonej działalności jako ryczałt wynikający z iloczynu 50% normatywnego zużycia wody i opłaty za podgrzanie 1 m³ wody, Zaliczkę za centralne ogrzewanie za 1,0 m 2 powierzchni ogrzewanej ustala się dla: 1) budynków z lokalami nieopomiarowanymi dla poszczególnych węzłów cieplnych, 2) budynków z lokalami opomiarowanymi dla każdego mieszkania indywidualnie. 2. Kalkulację zaliczki za centralne ogrzewanie na przyszły okres rozliczeniowy wykonuje się na podstawie średniego zużycia energii z ostatnich trzech lat oraz aktualnych cen ciepła 6

7 3. Zaliczkę dla lokali nieopomiarowanych określa plan gospodarczo-finansowy, natomiast dla lokali opomiarowanych wylicza firma rozliczająca. 4. W przypadku gdy do jednego węzła podłączone są budynki z lokalami nieopomiarowanymi w których różnica wysokości lokali przekracza 10%, zaliczkę ustala się dla budynków proporcjonalnie do wysokości lokali. V. Rozliczanie kosztów podgrzania wody 16 Uchylony Koszty dostawy ciepłej wody (podgrzania wody) rozlicza się: 1). w mieszkaniach i lokalach użytkowych wyposażonych w indywidualne wodomierze wg wskazań wodomierzy i stawki opłaty za podgrzanie 1 m 3 wody, 2). w mieszkaniach nie posiadających indywidualnych wodomierzy, wg normy zużycia na 1 osobę miesięcznie i stawki opłaty za podgrzanie 1 m 3 wody, 3). w lokalach użytkowych nie wyposażonych w wodomierze wg zasad określonych w 14 ust. 2 pkt W lokalach mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w indywidualne wodomierze koszty podgrzania wody z uwzględnieniem wpłaconych zaliczek rozlicza się co najmniej 1 raz w roku oraz w przypadku zmiany cen wody. Ostatecznym terminem rozliczenia jest 31 grudnia bieżącego roku kalendarzowego. 2. W lokalach mieszkalnych i użytkowych nie wyposażonych w indywidualne wodomierze, opłaty ryczałtowe nie podlegają rozliczeniu. 3. W przypadku, kiedy wpłacona na poczet podgrzania wody zaliczka okaże się wyższa niż należność wynikająca z rozliczenia indywidualnego, Spółdzielnia zaksięguje nadpłatę na konto czynszowe zajmowanego lokalu, w przypadku wystąpienia niedopłaty użytkownik lokalu zobowiązany jest uiścić należność przy opłacie najbliższego czynszu. Użytkownik lokalu nie może rościć praw do odsetek w przypadku wystąpienia nadpłaty. VI. Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania 19 Okres rozliczeniowy kosztów centralnego ogrzewania trwa od 01 sierpnia do 31 lipca roku następnego. Koszty centralnego ogrzewania podlegają ostatecznemu rozliczeniu z użytkownikami lokali do 31 grudnia bieżącego roku kalendarzowego. 7

8 20 Podstawą indywidualnego rocznego rozliczenia kosztów energii cieplnej w lokalach wyposażonych w podzielniki kosztów lub indywidualne liczniki energii cieplnej (ciepłomierze) są: 1) łączne koszty energii cieplnej ustalonej na podstawie wskazań licznika ciepła zainstalowanego w węźle cieplnym obsługującym dany budynek lub grupę budynków łącznie z opłatą stałą zgodnie z cenami MPEC-u, pomniejszone o zaliczki na poczet podgrzania wody, 2) procentowy udział kosztów wspólnych oraz kosztów zależnych od wskazań podzielników lub ciepłomierzy mieszkaniowych wynosi odpowiednio: - koszty stałe 60% - koszty zmienne 40% 3) koszty rozliczenia zgodnie z zawartą umową z firmą rozliczającą, 4) współczynniki korygujące w zależności od usytuowania lokali mieszkalnych i użytkowych w bryle budynku. 5) ilości zużytych jednostek na urządzeniach pomiarowych w poszczególnych lokalach. Koszt zmienny rozlicza się proporcjonalnie do wskazań urządzeń pomiarowych przy zastosowaniu współczynnika korygującego wynikającego z położenia lokalu w bryle budynku, który uwidoczniony będzie w arkuszach rozliczeniowych. 21 Podstawą indywidualnego rozliczenia kosztów energii cieplnej w lokalach nie wyposażonych w indywidualne podzielniki kosztów lub indywidualne liczniki energii cieplnej (ciepłomierze) jest różnica między kosztami energii cieplnej ustalonymi na podstawie wskazań licznika pobranej energii cieplnej zainstalowanego w węźle cieplnym, obsługującym dany budynek lub grupę budynków a zaliczkami wniesionymi na poczet centralnego ogrzewania i podgrzania wody, przeliczona na 1 m 2 powierzchni ogrzewanej lokalu w danym budynku lub grupie budynków W przypadku, kiedy wpłacone zaliczki na poczet należności za dostarczoną energię cieplną na centralne ogrzewanie będą wyższe niż koszty, Spółdzielnia w budynkach nieopomiariowanych rozliczy nadpłatę proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej lokali zasilanych z węzła. Powyższą nadpłatę Spółdzielnia zaksięguje na konto czynszowe zajmowanego lokalu. Użytkownik lokalu nie może rościć praw do odsetek w przypadku wystąpienia nadpłaty. 2. W przypadku, kiedy wpłacone zaliczki na poczet należności za dostarczoną energię cieplną na centralne ogrzewanie będą niższe niż koszty, Spółdzielnia w budynkach nieopomiarowanych rozliczy niedopłatę proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej lokali zasilanych z węzła. Niedopłatę użytkownik lokalu zobowiązany jest pokryć w terminie 14 dni od otrzymania rozliczenia. Zarząd na wniosek użytkownika lokalu może niedopłatę rozłożyć na raty. 8

9 3. W budynkach opomiarowanych podzielnikami kosztów energii cieplnej lub indywidualnymi licznikami energii cieplnej (ciepłomierzami) zasady rozliczania energii cieplnej przedstawione w ust. 1 i 2 mają zastosowanie indywidualnie do każdego lokalu opomiarowanego. 4. Zamontowanie podzielników kosztów lub indywidualnego licznika energii cieplnej (ciepłomierza) dla mieszkania nieopomiarowanego w budynku opomiarowanym, jest możliwe do połowy okresu grzewczego (do końca stycznia), wówczas istnieje możliwość obniżenia zaliczki ryczałtowej. 5. W przypadku posiadania lub zmiany formy ogrzewania na elektryczne lub podłogowe elektryczne użytkownik obciążony zostanie kosztami stałymi 6. Bez zgody Spółdzielni użytkownik nie może zmienić formy ogrzewania mieszkania, które naruszyłyby instalację c.o Użytkownik lokalu znajdującego się w budynku opomiarowanym tj. wyposażonego w indywidualne podzielniki kosztów lub indywidualny licznik energii (ciepłomierz) zobowiązany jest do: 1) udostępnienia lokalu osobom działającym w imieniu firmy rozliczającej w celu odczytu urządzeń pomiarowych lub sprawdzenia prawidłowego działania i eksploatacji urządzeń pomiarowych, 2) niezwłocznego zawiadomienia Spółdzielni o uszkodzeniach urządzeń pomiarowych lub zerwaniu plomb, 3) uzyskania pisemnej zgody Spółdzielni na dokonywanie zmian w instalacji centralnego ogrzewania lub grzejnikach. Moc grzejników zainstalowanych musi być zgodna z projektowym zapotrzebowaniem ciepła pomieszczeń. Przed wymianą grzejników opomiarowanych w podzielniki, użytkownik lokalu niezwłocznie powinien zgłosić fakt do Spółdzielni z wyprzedzeniem umożliwiającym powiadomienie firmy rozliczającej koszty ogrzewania celem odnotowania faktu demontażu grzejnika/ów oraz urządzeń pomiarowych W przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych, ewentualnie uszkodzenia plomb na urządzeniach pomiarowych i braku poinformowania Spółdzielni o fakcie w ciągu 7 dni wówczas do rozliczenia zużycie na danym grzejniku przyjmuje się najwyższe zużycie na grzejniku w mieszkaniu. 2. Koszt wymiany uszkodzonego podzielnika lub indywidualnego licznika energii cieplnej (ciepłomierza) oraz ponownego oplombowania ponosi użytkownik lokalu zgodnie z obowiązującym cennikiem firmy rozliczającej, która wystawia oddzielną fakturę na powyższe usługi W przypadku zbycia lokalu w okresie rozliczeniowym należność za centralne ogrzewanie będzie rozliczona: 9

10 1) z poprzednim użytkownikiem do wysokości wniesionych zaliczek (za okres zamieszkiwania), 2) ostateczne rozliczenie zostanie dokonane z następnym użytkownikiem lokalu za cały okres rozliczeniowy. 26 Każdy użytkownik lokalu ma prawo złożyć reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania rozliczenia zużycia energii cieplnej i ciepłej wody. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. VII. Ustalanie opłat i rozliczanie wody zimnej Lokale mieszkalne i użytkowe wyposażone w legalne indywidualne wodomierze obciąża się - wodą techniczną. Jest to koszt na pokrycie różnic wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody określony w art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 2. Okresem rozliczeniowym wody technicznej jest rok kalendarzowy. Ostatecznym terminem rozliczenia jest 31 marca roku następnego W lokalach mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w indywidualne wodomierze koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków rozlicza się co najmniej 1 raz w roku oraz w przypadku zmiany cen, zgodnie z odczytami wodomierzy w poszczególnych mieszkaniach. 2. W lokalach mieszkalnych bez wodomierzy i posiadających niezalegalizowane wodomierze koszty zużycia zimnej wody rozlicza się na osoby zamieszkałe w danym lokalu, przyjmując ryczałt na osobę zamieszkałą stanowiący iloczyn ilości 1m³ wody i aktualnej ceny dostawy wody i odprowadzania ścieków. Normę zużycia wody przypadającą na 1 osobę miesięcznie określa plan gospodarczo-finansowy. 3. W lokalach użytkowych bez wodomierzy koszt zużycia wody kalkulowany jest, jako ryczałt na podstawie rodzaju działalności, według obowiązującego przeciętnego zużycia określonego odrębnymi przepisami. Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą NR 6/2015 podjętą na Posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu r. i obowiązuje od dnia podjęcia. 10

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody Załącznik nr 1 do Regulaminu gzm Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody 1 Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustala się na poziomie kosztów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. Pod pojęciem użytkownik lokalu rozumie się:

I. Postanowienia ogólne. 1. Pod pojęciem użytkownik lokalu rozumie się: REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT GAZU, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ, ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LOKALACH SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Dział I. Postanowienia ogólne:

Dział I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN Tekst jednolity OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RODZINA KOLEJOWA Dział I. Postanowienia ogólne: Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących aktach prawnych:

1. Regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących aktach prawnych: REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ ZUŻYWANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU PRZY UL... W PIEKARACH ŚLĄSKICH I. ZASADY OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA OPŁAT I ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN USTALANIA OPŁAT I ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN USTALANIA OPŁAT I ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

Naliczenie kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego.

Naliczenie kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego. Regulamin naliczania kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do celów grzewczych do budynków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w SBM TORWAR I.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. ROZLICZENIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI.

Rozdział II. ROZLICZENIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI. tekst jednolity REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "DOM" W OLSZTYNIE Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę prawną opracowania regulaminu stanowią : 1.

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

R e g u l a m i n. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: R e g u l a m i n rozliczania kosztów gazu na cele ogrzewania i cele przygotowania ciepłej wody w budynkach posiadających lokalne kotłownie gazowe i ustalenia opłat z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie R E G U L A M I N rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą opracowania takiego Regulaminu jest Ustawa o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI POŁOŻONYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK POSTANOWIENIA OGÓLNE W KRAKOWIE 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia: 1) CO centralne ogrzewanie,

1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia: 1) CO centralne ogrzewanie, REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW, KOSZTÓW DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Podstawa Prawna: I Postanowienia ogólne

Podstawa Prawna: I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pułtusku REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń

Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń Załącznik do uchwały Nr 146/18/2016 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 22.11.2016 r. REGULAMIN rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków I. Podstawa prawna Podstawę prawna niniejszego regulaminu stanowią: 1.Ustawa z dnia 22.IV.2005 o zmianie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY

ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY Tekst jednolity obejmujący: Tekst pierwotny: 27.08.2013r.; Aneks nr 1 z 28.01.2014 r.; Aneks

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, gazu, wody i energii elektrycznej dla budynków posiadających właściwe opomiarowanie

R E G U L A M I N naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, gazu, wody i energii elektrycznej dla budynków posiadających właściwe opomiarowanie R E G U L A M I N naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, gazu, wody i energii elektrycznej dla budynków posiadających właściwe opomiarowanie PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ I.PODSTAWA PRAWNA. 1. Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ GDAŃSK 2006 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz.U.Nr 54 z 1995r. poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 14 / 2012 Rady Nadzorczej LWSM w Knurowie z dnia r

Załącznik do Uchwały Nr 14 / 2012 Rady Nadzorczej LWSM w Knurowie z dnia r Załącznik do Uchwały Nr 14 / 2012 Rady Nadzorczej LWSM w Knurowie z dnia 24.09.2012r Regulamin rozliczania zużycia wody i odprowadzonych ścieków w oparciu o indywidualne odczyty wodomierzy w lokalach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania REGULAMIN Określający zasady indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie zasilanych w energię cieplną przez MPEC S.A.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna. 2. Postanowienia ogólne

1. Podstawa prawna. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ dostarczanej do lokali mieszkalnych do celów centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Podstawa prawna 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dęblinie

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dęblinie REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dęblinie Podstawa prawna: ustawa Prawo o miarach (Dz. U. nr 243,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA OPŁAT I ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN USTALANIA OPŁAT I ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN USTALANIA OPŁAT I ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala zasady rozliczania kosztów dostawy energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla użytkowników lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania we wspólnotach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki

REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki 1 Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków dla lokalu jest; 1) jeden

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA w sprawie wprowadzenia regulaminów rozliczenia mediów w budynkach i lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.30 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MISTRZEJOWICE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MISTRZEJOWICE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MISTRZEJOWICE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin uchwalono w oparciu o przepisy: Ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2009 z dnia 7 grudnia 2009r. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej KSAWERÓW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW, KOSZTÓW DOKONYWANIA ROZLICZE

ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW, KOSZTÓW DOKONYWANIA ROZLICZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW, KOSZTÓW DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszty dostawy ciepła do budynków

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT Z TYTUŁU DOSTAW ZIMNEJ WODY, ODBIORU ŚCIEKÓW ORAZ PODGRZEWU WODY NA POTRZEBY C.O. I C.C.W. W BUDYNKACH SM SYRENA W WARSZAWIE I Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

R E G U L A M I N I.POSTANOWIENIA OGÓLNE. R E G U L A M I N rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgorzelcu. I.POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze. Podstawa prawna: - ustawa Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszt dostawy wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI 1 Na podstawie : -Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r (

Bardziej szczegółowo

Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku

Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Zakres regulaminu 1 1. Regulamin określa zasady naliczania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W LOKALACH W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZEŃ ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W LOKALACH W SPÓŁDZIELNI Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/2014 Rady Nadzorczej SM z dnia 18.06.2014r. REGULAMIN ROZLICZEŃ ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W LOKALACH

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. l) Ustawa z dnia r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 200 l Nr 4, poz.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. l) Ustawa z dnia r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 200 l Nr 4, poz. RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowe! w Gorlicach Załącznik nr l do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 13/2010 z dnia 05.03.2010 r. Regulamin zasad montażu i użytkowania indywidualnych liczników poboru zimnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Podstawa prawna : -Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne. Rozdział 2. Rozliczanie kosztów wody i odprowadzenia ścieków wody w lokalach z wodomierzami

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne. Rozdział 2. Rozliczanie kosztów wody i odprowadzenia ścieków wody w lokalach z wodomierzami Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/09 z dnia 17.02.2009 r. REGULAMIN rozliczania wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w S M "Kolejarz" w Słupsku ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami). REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy prawne. 2 Postanowienia ogólne

1 Podstawy prawne. 2 Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LOKALCH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PGM SPÓŁKA Z O.O. 1 Podstawy prawne Do opracowania niniejszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 5 /2016 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 5 /2016 z dnia r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 5 /2016 z dnia 29.02.2016r. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja"

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA Z ZASTOSOWANIEM PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKACH W OSTROWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim REGULAMIN zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady rozliczenia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA. ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA. ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN rozliczania kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania według podzielników kosztów oraz według powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej i ustalania opłat z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW, KOSZTÓW DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY ORAZ ROZLICZANIA WODY ZIMNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI

ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/2016 z dnia 28 września 2016r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów energii cieplnej oraz zużycia wody i odprowadzaniu ścieków

REGULAMIN. rozliczania kosztów energii cieplnej oraz zużycia wody i odprowadzaniu ścieków REGULAMIN rozliczania kosztów energii cieplnej oraz zużycia wody i odprowadzaniu ścieków we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Drzewieckiego 2 / Mohna 67/67D w Toruniu I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Gliwice, 2014-10-15 Tekst jednolity obowiązujący od 01.01.2015r. zgodnie z aneksem nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia

Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia 24.01.2017 Podstawy prawne: Prawo Energetyczne, R E G U L A M I N GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Rozliczania Kosztów Ciepła Ustawa

Bardziej szczegółowo

Określenia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę oraz montażu wodomierzy w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej P O D S T A W A P R A W N A : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

11. Regulamin obowiązuje dla rozliczeń dokonywanych począwszy od 2011 roku.

11. Regulamin obowiązuje dla rozliczeń dokonywanych począwszy od 2011 roku. R e g u l a m i n Rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Katowicach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę. 1. 1. Za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA w Spółdzielni Mieszkaniowej ODBUDOWA w Nidzicy I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali

Bardziej szczegółowo

a) kosztów energii cieplnej zużytej na potrzeby c.o. i c.w., b) zaliczek na w/w cele pobranych od użytkowników lokali.

a) kosztów energii cieplnej zużytej na potrzeby c.o. i c.w., b) zaliczek na w/w cele pobranych od użytkowników lokali. R E G U L A M I N ROZLICZANIA OPŁAT ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ ZUŻYTĄ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

T E K S T J E D N O L I T Y

T E K S T J E D N O L I T Y REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZEŃ CIEPŁA PRZEZNACZONEGO NA OGRZEWANIE LOKALI I BUDYNKÓW ORAZ PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DOSTARCZANEJ CENTRALNIE DO BUDYNKÓW W BYTOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie.

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie. Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie. I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity)

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity) ID 005945290 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOLNOŚLĄSKA Ul. Kamieńskiego 64A, 51-124 Wrocław Tel.: 071 35-27-349, 071 35-27-353 NIP: 896-000-39-29 Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA na podstawie wskazań elektronicznych podzielników kosztów zamontowanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej STER" w Szczecinie 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. REGULAMIN rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Otwock 2007r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE (TEKST JEDNOLITY) Regulamin zasad rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ DO LOKALI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W ZASOBACH SM MORSBUD W SZCZECINIE SPIS TREŚCI: I. PODSTAWA PRAWNA.

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo