STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

2 Rozdział I Podstawowe informacje o szkole Spis Treści: Rozdział II Cele i zadania szkoły Rozdział III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego podstawy prawne ogólne zasady oceniania zasady oceniania śródrocznego i końcowego (rocznego) skala i sposób formułowania ocen bieżących, śródrocznych i końcowych (rocznych) ocen klasyfikacyjnych skala i tryb ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania termin i forma informowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz warunki uzyskania promocji warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane końcowych (rocznych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych tryb i forma postępowania w przypadku zgłoszenia przez ucznia (prawnych opiekunów) zastrzeżenia, że roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa tryb i forma egzaminów klasyfikacyjnych tryb odwoływania się od ustalonych ocen i forma sprawdzania zasadności odwołań egzamin poprawkowy działania szkoły w zakresie realizowania indywidualnych potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ucznia Rozdział IV Organ prowadzący szkołę Rozdział V Organa szkoły uprawnienia i obowiązki dyrektora uprawnienia i obowiązki rady pedagogicznej Rozdział VI Organizacja szkoły Rozdział VII Prawa i obowiązki pracowników szkoły oraz uczniów uprawnienia i obowiązki nauczycieli obowiązki wychowawcy kompetencje psychologa szkolnego obowiązki sekretarza obowiązki osoby sprzątającej prawa uczniów obowiązki uczniów Rozdział VIII Prawa i obowiązki rodziców Rozdział IX Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły Rozdział X Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 2

3 1. NAZWA SZKOŁY IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE 1 2. TYP SZKOŁY: liceum ogólnokształcące; Trzyletnie liceum na podbudowie trzyletniego gimnazjum w zreformowanej strukturze oświaty, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. 3. SIEDZIBA SZKOŁY : Kraków, ul. Basztowa NADZÓR PEDAGOGICZNY: Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY 2 1. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września1991 roku (z późniejszymi zmianami). 3. Nadrzędny cel działalności szkoły nauczanie i wychowanie respektując chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. 4. Zadaniem szkoły jest rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. 5. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 6. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury. 7. W pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoła zapewnia podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej. 8. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia edukacyjne fakultatywne oraz nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 9. Zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju osobowości, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do życia w rozwijającym się świecie. 10. Specyfiką szkoły jest rozszerzona formuła nauczania języka angielskiego (obejmująca również elementy wiedzy o kulturze, literaturze, historii i geografii krajów anglojęzycznych). 11. Program wychowawczy liceum ma na celu osiągnięcie rozwoju emocjonalnego, społecznego, 3

4 zdrowotnego ucznia, oraz jego wychowania do rozwoju intelektualnego poprzez: 1) budzenie ciekawości poznawczej i rozwijanie prawidłowej motywacji uczenia się; 2) rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, umiejętności selekcji, syntezy i analizy; 3) kształcenie umiejętności korzystania ze źródeł informacji; 4) rozwijanie umiejętności akceptacji siebie; 5) pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych, radzenia sobie ze stresem; 6) budzenie empatii, rozwijanie postaw asertywnych; 7) pomoc w samopoznaniu i samoocenie; 8) kształcenie umiejętności komunikowania się werbalnego i niewerbalnego; 9) integrowanie oddziału, tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego; 10) kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje; 11) kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych; 12) promocję zdrowego stylu życia i uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami; 13) propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym świecie. 12. Działalność profilaktyczna w liceum ma na celu zapobieganie zagrożeniom z zakresu wielorakich patologii poprzez : 1) rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczniów, kształtowanie zmysłu estetycznego, postaw i zachowań zgodnych z powinnościami etycznymi; 2) rozwijanie postawy asertywnej, pomoc w kształtowaniu postaw i zachowań kreatywnych; 3) przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z różnymi formami patologii między innymi : narkomania, alkoholizm, sekty, przestępczość, AIDS, lekomania; 4) organizowanie olimpiad i konkursów poświęconych powyższej problematyce; 5) indywidualną pracę terapeutyczną z uczniami wymagającymi wsparcia pedagogicznego, przeprowadzanie treningów psychologicznych; 6) stymulowanie aktywności uczniów poprzez ich udział w wystawach, sesjach naukowych; 7) pedagogizację rodziców 13. Zadania opiekuńcze szkoła realizuje zapewniając na wszystkich zajęciach, w czasie przez szkołę zorganizowanym oraz na przerwach, niezbędną ilość nauczycieli odpowiedzialnych za opiekę i fachowe przeprowadzenie powierzonych im zadań, zgodnie z zasadami BHP. 14. Dla realizacji tych celów organ prowadzący szkoły zobowiązuje się do: zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 1) wykonywania remontów szkoły oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 2) zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły; 3) wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych; 4) realizacji programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego; 5) realizacji ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; 6) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych; 7) zatrudniania nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; 8) nawiązania kontaktów z placówkami, sprzyjających realizacji zamierzonego modelu szkoły; 9) stworzenia dobrej i życzliwej uczniom atmosfery, zapewniającej im swobodny rozwój; 10) rozpoznania potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zapewnienia możliwości ich realizacji; 11) współpracy z rodzicami dla dobra ich dzieci, zwłaszcza w zakresie określania celów edukacyjnych i sprawdzania ich realizacji; 12) przedstawienia do końca sierpnia każdego roku szczegółowego programu zamierzeń szkoły; 13) stworzenia w szkole atmosfery otwartości na świat. 4

5 ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 3 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach; trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej. 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów); 2) ustalanie kryteriów ocen zachowania; 3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według ustalonych kryteriów; 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 5) ustalanie rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych; 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 5. Ocenianie jest dokumentowane w dziennikach zajęć grupowych, oraz w dzienniku elektronicznym. ZASADY OCENIANIA ŚRÓDROCZNEGO I KOŃCOWEGO (ROCZNEGO) 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: 1) pierwszy od 1 września do stycznia; 2) drugi od stycznia do kończ roku szkolnego; 3) dokładny termin zakończenia I okresu nauki oraz rozpoczęcia okresu II określa Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego. 2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, wg skali określonej poniżej. 4 5

6 3. Klasyfikowanie końcowe (roczne) polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, wg skali określonej poniżej. 4. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem oceny z zachowania, którą ustala indywidualny wychowawca ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli i zespołu klasowego oraz ocenianego ucznia. 5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena końcowa (roczna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, w formie i trybie określonych poniżej. 6. Szczegółowe zasady oceniania określają poszczególne zespoły przedmiotowe: zespół przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. 5 SKALA I SPOSÓB FORMUŁOWANIA BIEŻĄCYCH, ŚRÓDROCZNYCH I KOŃCOWYCH (ROCZNYCH) OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych. 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 5. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 6. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych według skali: 1) stopień celujący ( 6 ); 2) stopień bardzo dobry ( 5 ); 3) stopień plus dobry ( +4 ); 4) stopień dobry ( 4 ); 5) stopień plus dostateczny ( +3 ); 6) stopień dostateczny ( 3 ); 7) stopień dopuszczający ( 2 ); 8) stopień niedostateczny ( 1 ). Ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali: 1) stopień celujący; 2) stopień bardzo dobry; 3) stopień dobry; 4) stopień dostateczny; 5) stopień dopuszczający; 6) stopień niedostateczny. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 1) kartkówki (zakres materiału z trzech ostatnich lekcji, czas trwania: do 15 minut); 6

7 2) sprawdziany (obejmujące większą część materiału, czas trwania: 1 godzina); 3) prace klasowe (wypracowania literackie, czas trwania 1 2 godziny); 4) odpowiedzi ustne; 5) przygotowanie do lekcji; 6) ćwiczenia, doświadczenia; 7) aktywność w czasie lekcji; 8) praca w grupie; 9) prace domowe; 10) prace długoterminowe (referaty, rozprawki, albumy, projekty, wystawy prac); 11) inne formy aktywności, zawarte w przedmiotowych systemach oceniania. 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego pod uwagę bierze się w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 9. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia. 10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej czy drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 11. W ciągu okresu uczeń powinien z każdego przedmiotu otrzymać co najmniej 3 oceny cząstkowe. 6 SKALA I TRYB USTALANIA ORAZ SPOSÓB FORMUŁOWANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 2. Opiekun klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. 3. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności; 3) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych; 4) kulturę osobistą ucznia; 5) dbałość o piękno mowy ojczystej; 6) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz swoich kolegów; 7) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 8) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom; 9) przeciwstawianie się przejawom przemocy agresji i wulgarności; 10) frekwencję ucznia. 4. Ocenę zachowania ustala się wg opracowanych kryteriów. 5. Ocenę zachowania ustala się wg następującej skali: 1) wzorowe; 2) bardzo dobre 3) dobre; 4) poprawne; 5) nieodpowiednie; 7

8 6) naganne. 6. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 1) oceny z zajęć edukacyjnych; 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem punktów 9. i Ocena zachowania, ustalona przez wychowawcę klasy (po konsultacjach z nauczycielami uczącymi, opinii klasy oraz ocenianego ucznia), zatwierdzana jest przez Radę Pedagogiczną i jest ostateczna. 8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 9. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. SKALA I TRYB USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA ORAZ WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA 1. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania: 1) ocena wzorowa uczeń: 1) nie ma jakichkolwiek negatywnych uwag (tak w szkole i poza szkołą) o zachowaniu się ucznia; 2) sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest pracowity, systematyczny, wytrwały (w przypadku ocen dostatecznych); 3) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez, np. udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych; 4) jest aktywny na forum klasy i szkoły; 5) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz; 6) zna i przestrzega Statut Szkoły; 7) pełni w szkole funkcje, np. praca w samorządzie klasowym; 8) troszczy się o mienie szkolne, środowisko naturalne, szanuje własność szkoły, reaguje na zło, przejawy wandalizmu z zachowaniem rozsądku i własnego bezpieczeństwa; 9) wyróżnia się kulturą osobistą i kulturą słowa; 10) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 11) nie ma godzin nieusprawiedliwionych, jest punktualny (dopuszcza się do 3 spóźnień na pierwszych godzinach lekcyjnych); 12) nie ma opuszczonych i usprawiedliwionych zajęć edukacyjnych nie związanych z chorobą (max. 10 %); 13) jest wzorem do naśladowania. 2) ocena bardzo dobra uczeń: 1) wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest pracowity, systematyczny, wytrwały 2) (w przypadku ocen dostatecznych); 8 7

9 3) jest aktywny na forum klasy lub pełni jakąś funkcję; 4) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz; 5) zna i przestrzega Statut Szkoły; 6) troszczy się o mienie szkolne, środowisko naturalne, szanuje własność szkoły, reaguje na zło, przejawy wandalizmu z zachowaniem rozsądku i własnego bezpieczeństwa; 7) wyróżnia się kulturą osobistą i kulturą słowa; 8) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 9) ma do 10 godzin nieusprawiedliwionych; dopuszcza się do 5 spóźnień na pierwszych godzinach lekcyjnych). 3) ocena dobra uczeń: 1) osiąga pozytywne wyniki w nauce, wypełnia obowiązki ucznia wynikające ze Statutu Szkoły; 2) pracuje solidnie na miarę swoich możliwości; 3) poprawnie zachowuje się wobec swojego otoczenia, dopuszczalne są drobne uchybienia, ale brak negatywnych uwag; 4) na miarę swoich możliwości jest aktywny na forum klasy lub szkoły; 5) troszczy się o mienie szkolne, środowisko naturalne, szanuje własność szkoły, reaguje na zło, przejawy wandalizmu z zachowaniem rozsądku i własnego bezpieczeństwa; 6) jest kulturalny; 7) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 8) ma do 20 godzin nieusprawiedliwionych oraz do 5 spóźnień. 4) ocena poprawna uczeń: 1) nie wykazuje się odpowiednią systematycznością w nauce i pracowitością; 2) zazwyczaj poprawnie zachowuje się wobec otoczenia, zastrzeżenia co do kultury języka; 3) drobne uwagi na zachowanie się ucznia w szkole i poza szkołą; 4) wykazuje się niewielką aktywnością na forum klasy lub szkoły; 5) nie został ukarany karami ze Statutu Szkoły (dopuszcza się jedną karę); 6) ma do 30 godzin nieusprawiedliwionych oraz do 7 spóźnień. 5) ocena nieodpowiednia uczeń: 1) jest niesystematyczny i niepracowity; 2) nie przestrzega norm poprawnego zachowania, narusza Statut Szkoły; 3) jest nieaktywny na forum klasy lub szkoły; 4) nie zawsze szanuje szkolną własność i mienie szkolne; 5) nie dba o zdrowie własne i innych osób; 6) posiada negatywne uwagi nauczycieli o zachowaniu; 7) otrzymał drugą karę ze Statutu Szkoły; 8) ma do 40 godzin nieusprawiedliwionych oraz do 7 spóźnień; 6) ocena naganna uczeń: 1) rażąco uchybia obowiązkom ucznia; 2) nie respektuje zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych; 3) swoją postawą godzi w dobre imię i tradycje szkoły; 4) demonstracyjnie nie dba o kulturę języka, jest wulgarny; 5) swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i otoczenia; 9

10 6) swoją postawą akceptuje przemoc; 7) otrzymał trzecią karę statutową, jednak nadal nie wykazuje popraw w zachowaniu; 8) ma powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych oraz powyżej 7 spóźnień. 2. O proponowanej ocenie nagannej zachowania wychowawca informuje ucznia oraz jego rodziców (pisemnie listem) na miesiąc przed klasyfikacją, o pozostałych ocenach pisemnie informuje ucznia na dwa tygodnie przed klasyfikacją. 3. Do proponowanej oceny zachowania uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić zastrzeżenie pisemnie w ciągu tygodnia od dnia otrzymania przez ucznia informacji o proponowanej ocenie. 4. W celu rozpatrzenia wniosku Dyrektor Szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą: 1) Dyrektor Szkoły; 2) wychowawca ucznia; 3) członek komisji do spraw oceniania i promocji; 4) psycholog; 5) rodzic. 5. Komisja rozpatruje, czy uczeń spełnia wymagania na proponowaną wyższą ocenę zachowania. Ustalona przez Komisję ocena jest ostateczna. 8 TERMIN I FORMA INFORMOWANIA UCZNIA O PRZEWIDYWANYCH DLA NIEGO OCENACH KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ WARUNKI UZYSKANIA PROMOCJI 1. Przed śródrocznym i końcowym (rocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej wszyscy nauczyciele zobowiązani są do: 1) poinformowania w formie pisemnej ucznia o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych (także o nieklasyfikowaniu) z miesięcznym wyprzedzeniem; 2) poinformowania w formie pisemnej ucznia o przewidywanych dla niego innych ocenach klasyfikacyjnych z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 2. Przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy klas zobowiązani są do poinformowania w formie pisemnej rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych (również nieklasyfikowaniu) z miesięcznym wyprzedzeniem oraz poinformowania ucznia o przewidywanych dla niego innych ocenach klasyfikacyjnych z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 3. Po klasyfikacji śródrocznej i zatwierdzeniu ocen przez Radę Pedagogiczną opiekunowie poszczególnych klas organizują spotkania z rodzicami (wywiadówki), na których w formie pisemnej informują o uzyskanych przez ucznia ocenach klasyfikacyjnych. 4. Po klasyfikacji końcowej i zatwierdzeniu ocen przez Radę Pedagogiczną wychowawcy klas wpisują oceny klasyfikacyjne do arkuszy ocen, wypisują świadectwa, redagują list do rodziców (prawnych opiekunów), w którym podsumowują pracę ucznia w mijającym roku szkolnym. 5. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego. 6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem. 7. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć 10

11 edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tego przedmiotu. 8. Uczeń nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, jeśli nie spełnił warunków określonych w punkcie Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE KOŃCOWYCH (ROCZNYCH) OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Uczeń (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z maksymalnie dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły w terminie do trzech dni od daty uzyskania przez ucznia informacji o przewidywanej ocenie, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki: 1) śródroczna klasyfikacyjna ocena ucznia nie jest niższa niż przewidywana roczna; 2) uczeń nie posiada nieobecności nieusprawiedliwionych z danego zajęcia edukacyjnego; 3) uczeń posiada maksymalnie 20% nieobecności usprawiedliwionych (niezwiązanych z chorobą) podczas danych zajęć edukacyjnych. 2. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywalnej dla niego oceny o jeden stopień. 3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżenia przez ucznia (prawnych opiekunów) odnośnie proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, dyrektor szkoły w terminie do trzech dni powołuje komisję, która przeprowadzi egzamin obejmujący program nauczania całego roku szkolnego. 4. Egzamin z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ma formę pisemną i ustną, z wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego i informatyki, który ma formę zajęć praktycznych. 5. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: 1) dyrektor szkoły; 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 3) inny nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie. 6. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od proponowanej wstępnie przez nauczyciela. 7. Z prac komisji sporządza się protokół. 10 TRYB I FORMA POTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA PRZEZ UCZNIA (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) ZASTRZEŻENIA, ŻE ROCZNA (KOŃCOWA) OCENA KLASYFIKACYJNA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH LUB ROCZNA OCENA ZACHOWANIA ZOSTAŁY USTALONE NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły, po uchyleniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchwały Rady Pedagogicznej, zgodnie z art. 41 ust. 3 Ustawy, powołuje komisję, która : 1) przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego; 2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala tę ocenę. 11 9

12 2. W skład komisji, która 1) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności wchodzą: a) dyrektor szkoły; b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; c) nauczyciel z danej lub innej szkoły prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 2) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą: a) dyrektor szkoły; b) wychowawca klasy; c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne danej klasie; d) psycholog. 3. Ustalona przez komisję roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 4. Z prac komisji sporządza się protokół. 11 TRYB I FORMA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do 20 sierpnia roku szkolnego, którego dotyczy. 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy; 3) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia.. 8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informatycznej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 12

13 10. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał co najmniej ocenę dopuszczającą, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. Komisja ma prawo podwyższyć ocenę dopuszczającą, jeżeli uczeń wykazał dużą mobilizację i jego przygotowanie wykracza poza wymagania na tę ocenę. 11. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną z jednego (dwóch) przedmiotów ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego na zasadach określonych poniżej. 12 TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD USTALONYCH OCEN I FORMA SPRAWDZANIA ZASADNOŚCI ODWOŁAŃ EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna lub końcowa może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 3. Na wniosek wychowawcy indywidualnego ucznia lub psychologa szkolnego w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 5. Termin egzaminów poprawkowych wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący; 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 7. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły). 13 DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE REALIZOWANIA INDYWIDUALNYCH POTRZEB DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH UCZNIA 1. Szkoła pomaga uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne, udziela pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, dostosowuje programy 13

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6 Uchwała rady pedagogicznej z dnia 20 listopada 2013 r. Wprowadzona Zarządzeniem Nr 19/2013 STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE 31-134 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ we W R O C Ł A W I U 1 TEKST JEDNOLITY SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I PRZEPISY DEFINIUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO 1 NAZWA I STATUS SZKOŁY 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo