Zarządzanie ryzykiem w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie ryzykiem w Polsce"

Transkrypt

1 Raport 2005 Zarządzanie ryzykiem w Polsce Badanie najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw

2 Wprowadzenie Na początku 2005 roku, Marsh we współpracy z ogólnopolskim dziennikiem Puls Biznesu przeprowadził badanie najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce. Jego celem było sprawdzenie, w jaki sposób firmy podchodzą do problematyki zarządzania ryzykiem. W badaniu wzięły udział podmioty gospodarcze z całego kraju posiadające tytuł Gazeli Biznesu 2004 (więcej informacji na temat rankingu mogą Państwo znaleźć na stronach Pulsu Biznesu Przedstawiciele firm udzielali odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach rozsyłanych do nich pocztą i faksem. W ich rezultacie otrzymaliśmy informacje dotyczące następujących obszarów: zagrożenia będące źródłem największego niepokoju dla firm działających w Polsce rodzaje działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w związku z tymi zagrożeniami odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem w organizacji częstotliwość dokonywania przeglądu ryzyk towarzyszących działalności gospodarczej. Przekazując Państwu wyniki naszego badania chcemy podkreślić, że są one jedną z pierwszych tego typu analiz problematyki zarządzania ryzykiem dotyczącą polskich przedsiębiorców. Zawarte w raporcie dane odzwierciedlają poziom znajomości powyższego tematu wśród zarządów spółek i stopień ich zaangażowania w ten proces. Mamy nadzieję, że dostarczone w ten sposób informacje będą stanowić istotny przyczynek do rozwoju tej nowoczesnej koncepcji zarządzania w naszym kraju. Wierzymy także, że szerzenie wiedzy na ten temat wesprze wiele przedsiębiorstw w budowaniu silnej przewagi konkurencyjnej w oparciu o proces zarządzania ryzykiem. Bardzo dziękujemy wszystkim firmom, które wzięły udział w badaniu. Dziękujemy także redakcji Pulsu Biznesu za okazaną pomoc i zaangażowanie w proces badawczy. O FIRMIE MARSH Marsh jest światowym liderem na rynku usług związanych z zarządzaniem ryzykiem i ubezpieczeniami. Zatrudnia prawie pracowników i uzyskuje roczne przychody przekraczające 5 miliardów dolarów. Firma świadczy usługi doradcze i transakcyjne w ponad 100 krajach. Marsh jest częścią struktury Marsh & McLennan Companies (MMC), globalnej grupy świadczącej profesjonalne usługi, której liczba pracowników wynosi około , a roczne przychody przekraczają 12 miliardów dolarów. W skład grupy MMC wchodzą także: Guy Carpenter Kroll Putnam Investments Mercer. Grupa MMC notowana jest na giełdzie w Nowym Jorku, Chicago, Pacific i w Londynie. W Polsce Marsh działa od 1992 roku świadcząc usługi dla blisko 1500 polskich i międzynarodowych klientów. Marsh Polska zatrudnia 90 pracowników, w tym 62 profesjonalnych brokerów. Spółka oferuje pełen wachlarz usług z zakresu zarządzania ryzykiem oraz konsultacje dotyczące ubezpieczeń. Umożliwiamy naszym klientom właściwą identyfikację, ocenę, kontrolowanie, transfer oraz finansowanie ryzyka. Dzięki nowoczesnym narzędziom i podejściu do zarządzania ryzykiem, pomagamy naszym klientom w identyfikacji zagrożeń dotyczących zarówno zdarzeń losowych, jak i ryzyk strategicznych, operacyjnych czy finansowych. Zespół Marsh Polska Patron medialny badania 2

3 Streszczenie raportu Niniejsze badanie służyło poznaniu opinii kadry kierowniczej polskich przedsiębiorstw na temat sposobu zarządzania ryzykiem w ich organizacjach. Naszymi respondentami w głównej mierze byli: właściciele firm dyrektorzy zarządzający / generalni dyrektorzy finansowi (patrz ilustracja nr 1) Ilustracja nr 1 udział reprezentantów poszczególnych stanowisk w ogólnej strukturze respondentów. Powyższe zagrożenia reprezentują wszystkie kategorie ryzyka, które w/g metodologii Marsh dzieli się na: strategiczne, operacyjne, losowe i finansowe. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że ostatnia z wymienionych kategorii (ryzyka finansowe) została pod różnymi postaciami wymieniona przez respondentów aż trzykrotnie, co sugeruje, że zagrożenia z tego właśnie obszaru stwarzają przedsiębiorcom w Polsce poważne problemy. Ponad 70% przedsiębiorców deklaruje częstsze niż dwa lata temu przeglądy zagrożeń, na które narażona jest ich firma. Wynik ten sugeruje wzrost zainteresowania menedżerów zagadnieniami z zakresu zarządzania ryzykiem i większą świadomość wpływu ustrukturyzowanych działań z tego obszaru na wyniki firmy. Główne wnioski z badania: Zarówno ryzyka z kategorii finansowych, jak i strategicznych, operacyjnych i losowych zostały wskazane jako źródła potencjalnych zagrożeń dla działalności biznesowej polskich firm. Dość duże różnice można zauważyć analizując stopień zaangażowania przedsiębiorców w redukcję poszczególnych ryzyk poprzez wprowadzenie właściwych procedur zarządzania. Zagrożenia losowe wydają się być zarządzane w sposób najbardziej świadomy i aktywny. W około 70% przypadków firmy deklarują istnienie procedur mających na celu redukcję lub eliminację ryzyk finansowych związanych z terminowością płatności kontrahentów. Najczęściej wskazywanymi obszarami ryzyka stanowiącymi największe zagrożenie dla przedsiębiorców okazały się: brak płatności ze strony kluczowych klientów wzrost konkurencji niemożność terminowego wywiązywania się dłużników z ich zobowiązań zakłócenia w działalności spowodowane przerwą w łańcuchu dostaw zmiany w kursach wymiany walut i stopach procentowych oraz zniszczenie majątku wskutek ognia lub innych żywiołów naturalnych. Mniej niż połowa przedsiębiorców deklaruje wprowadzanie skutecznych rozwiązań prewencyjnych dotyczących ryzyka strategicznego, jakim jest wzrost konkurencji. Niemal 1/4 badanych przedsiębiorstw doznała poważnych strat finansowych w ciągu ostatnich trzech lat. Zaledwie 1/3 z nich wprowadziła plany zarządzania sytuacjami kryzysowymi. 77% respondentów ma świadomość, iż może otrzymać profesjonalną pomoc w zakresie kontroli, zapobiegania i redukcji różnych typów ryzyk. Tylko 20% badanych firm współpracuje z doradcami w powyższym zakresie. Połowa tej grupy korzysta z usług brokerów ubezpieczeniowych. 68% badanych deklaruje jednakże brak chęci do skorzystania z profesjonalnej porady z zakresu zarządzania ryzykiem. 3

4 Badanie i jego wyniki Ryzyko w działalności polskich przedsiębiorstw Uczestnicy badania udzielali odpowiedzi na pytania odnoszące się do opisanych w kwestionariuszu 28 różnych czynników ryzyka, pogrupowanych w 4 główne kategorie: ryzyka strategiczne zagrażające długofalowej działalności przedsiębiorstwa na rynku, jego wzrostowi, dynamizmowi rozwoju i realizacji celów biznesowych, ryzyka operacyjne dotyczące bieżącej aktywności przedsiębiorstwa, procesów, jakie w nim zachodzą, zatrudnionych tam ludzi, wytwarzanych produktów i dostarczanych usług, ryzyka finansowe odnoszące się do sfery kontroli finansów i zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, ryzyka losowe związane z katastrofami, wypadkami, zniszczeniem aktywów oraz przerwaniem działalności, mogące mieć negatywny wpływ na wyniki firmy. W każdym przypadku przedsiębiorcy deklarowali, czy dane ryzyko ma duży, średni bądź mały wpływ na prowadzoną przez nich działalność biznesową. Określali także stopień swojego zaangażowania w redukcję bądź eliminację poszczególnych zagrożeń poprzez wprowadzanie konkretnych procedur zarządzania. Polscy przedsiębiorcy wskazują 6 rodzajów zagrożeń, które wzbudzają ich największy niepokój (patrz ilustracja nr 2). Każda z kategorii ryzyk opisanych powyżej jest w tej grupie zagrożeń reprezentowana przynajmniej raz, ryzyka finansowe wymienione są pod różnymi postaciami aż trzy razy. Zauważalna jest stosunkowo duża rozpiętość w udzielonych odpowiedziach odnoszących się do posiadania odpowiednich procedur minimalizacji bądź eliminacji każdego z tych ryzyk. Ryzyka losowe dotyczące zniszczenia majątku wskutek ognia lub innych żywiołów naturalnych są zarządzane w sposób najbardziej świadomy i powszechny. Respondenci deklarują także dużą aktywność w zakresie redukcji zagrożenia finansowego jakim jest brak płatności ze strony kluczowych klientów czy też niemożność terminowego wywiązywania się dłużników z ich zobowiązań. Jednakże zaledwie 3,8% badanych korzysta z profesjonalnego doradztwa w zakresie ubezpieczania transakcji walutowych, tylko 5,8% przedsiębiorców współpracuje z wywiadowniami gospodarczymi w zakresie opracowywania raportów o kontrahentach, a 7,7% ogółu badanych prowadzi systematyczną i profesjonalną windykację należności. Wzrost konkurencji należący do kategorii ryzyk strategicznych zajmuje drugie miejsce na liście wszystkich poruszanych w badaniu problemów, co niewątpliwie ma ścisły związek z faktem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i otwarciem się nowych rynków tak pod względem zbytu, jak i ilości innych podmiotów gospodarczych. Niepokoi jednakże stosunkowo niewielka aktywność przedsiębiorców zmierzająca do stawienia czoła temu zagrożeniu aż 60% firm deklaruje brak zdecydowanych działań zaradczych w tym zakresie. Ilustracja nr 2 ryzyka stanowiące największe zagrożenie dla polskich przedsiębiorców. 31 Zniszczenie majątku wskutek ognia lub innych żywiołów naturalnych 31 Zmiany w kursach wymiany i stopach procentowych 34 Zakłócenia w działalności spowodowane w łańcuchu dostaw 42 Niemożność terminowego wywiązania się przez dłużników z ich zobowiązań Wzrost konkurencji Brak płatności ze strony kluczowych klientów 0% Strategiczne Operacyjne Finansowe Najmniej istotne zagrożenia reprezentują kategorie ryzyk strategicznych, operacyjnych i losowych (patrz ilustracja nr 3). Około połowa respondentów wskazuje na istnienie procedur zarządzania ryzykiem związanych ze skażeniem środowiska oraz zakłóceniami, ponoszeniem odpowiedzialności, grzywnami i karami, będącymi następstwami wypadków w miejscu pracy, jakim ulegli pracownicy. W pozostałych przypadkach procent firm posiadających jakiekolwiek procedury przeciwdziałające występowaniu określonych zagrożeń nie przekracza 30%. 43 Losowe 48 Istnienie procedur zarządzania ryzykiem 4

5 Ilustracja nr 3 zagrożenia najmniej istotne dla polskich firm Zakłócenia, oraz ponoszenie odpowiedzialności, grzywien i kar będące następstwem wypadków w miejscu pracy jakim ulegli pracownicy 48 Bardzo niepokojąca sytuacja ma miejsce w 3% przypadków, kiedy to udzielona odpowiedź brzmiała: nikt bądź nie wiadomo kto zajmuje się zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie. Tabela nr 1 Osoby zajmujące się zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie Niezgodność z prawem Unii Europejskiej Dyrektor Zarządzający 43 Właściciel firmy 43 Zmiany demograficzne oraz preferencji nabywców Błędna interpretacja danych rynkowych Skażenie środowiska Utrata przychodu lub zakłócenia działalności w wyniku zastosowania nieodpowiednich procedur awaryjnych lub planów odbudowy Dyrektor Finansowy 32 Odpowiedzialność rozłożona między szefów różnych działów Szef Marketingu 25 Szef Sprzedaży 25 Dyrektor ds. Produkcji % Strategiczne Losowe Operacyjne Istnienie procedur zarządzania ryzykiem Radca Prawny 18 Sekretarz 18 Dyrektor Operacyjny 13 Kto i kiedy zajmuje się kwestią zarządzania ryzykiem w firmie? Najczęściej w procesie identyfikacji, analizy i rozwiązywania problemów dotyczących zagrożeń, w obliczu których stoi przedsiębiorstwo bieże udział jego właściciel, dyrektor generalny/zarządzający i dyrektor finansowy (patrz tabela nr 1). W około 1/3 firm odpowiedzialność związana z zarządzaniem ryzykiem rozłożona jest pomiędzy szefów różnych działów. W takim przypadku niezwykle istotna jest skuteczna koordynacja podejmowanych działań. W przeciwnym razie istnieje bowiem realne zagrożenie rozdrobnienia odpowiedzialności dotyczącej zarządzania ryzykiem pomiędzy różnych ludzi, co może prowadzić do defragmentacji aktywności w tym zakresie, a co za tym idzie do powstania luk w powyższym procesie i narażenia firmy na nieprzewidziane (wcześniej niezidentyfikowane) czynniki ryzyka. Dyrektor Personalny 11 Doradcy Zewnętrzni 7 Szef działu handlu elektronicznego 5 Dyrektor IT 4 Nikt nie zajmuje się kwestią ryzyka w firmie 2 Zarząd 2 Menedżer ds. Ryzyka 1 Nie wiadomo kto zajmuje się kwestiami ryzyka 1 Zaledwie 1% firm wskazało na istnienie stanowiska menedżera d/s zarządzania ryzykiem. 5

6 Badanie i jego wyniki Jak często dokonuje się analiz ryzyka w firmach? W 50% badanych przedsiębiorstw występuje raczej reaktywne podejście do zarządzania ryzykiem (patrz ilustracja nr 4). Na taką sytuację wskazują odpowiedzi: analizą ryzyka zajmujemy się tylko wtedy, gdy coś się wydarzy (5%), w miarę potrzeb (30%) czy raz na rok (9%). Ilustracja nr 4 częstotliwość dokonywania analiz ryzyka w firmie Jakie działania podejmują firmy w zakresie zarządzania ryzykiem? Stosunkowo niewielki procent najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw polskich wprowadziło model zarządzania ryzykiem do kultury organizacyjnej. Świadczy o tym fakt, że zaledwie 1/3 organizacji dysponuje zintegrowaną technologią informacyjną do raportowania ryzyka, mniej niż 1/5 badanych regularnie raportuje o podejmowanych działaniach w tym zakresie swoim udziałowcom, a tylko 5% firm dysponuje komitetem ds. oceny ryzyka. 56% przedsiębiorstw nie deklaruje istnienia żadnego z powyższych rozwiązań (patrz ilustracja nr 5). Ilustracja nr 5 Działania podejmowane przez firmy w zakresie zarządzania ryzykiem % przedsiębiorstw dysponujących: Zintegrowaną technologią informacyjną do raportowania ryzyka Procedurą regularnego raportowania udziałowcom Komitetem ds. oceny ryzyka nigdy wtedy, gdy coś się wydarzy raz na rok w zależności od potrzeb co 6 miesięcy lub częściej brak odpowiedzi Wewnętrznym menedżerem ds. ryzyka Żadnym z powyższych Ponadto, spośród 23% organizacji, które w ciągu ostatnich 3 lat doznały poważnych strat finansowych zaledwie 32% wprowadziło procedury zarządzania sytuacjami kryzysowymi. 0 % Zaledwie 20% przedsiębiorstw korzysta z profesjonalnych doradców ds. identyfikacji, analizy oraz wprowadzania procedur redukcji bądź eliminacji ryzyk w organizacji. Wśród tej nielicznej grupy połowa firm współpracuje z brokerami ubezpieczeniowymi (patrz ilustracja nr 6). 68% firm w ogóle nie rozważało możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia profesjonalnych konsultantów ds. zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami. 6

7 Ilustracja nr 6 korzystanie z zewnętrznych doradców ds. zarządzania ryzykiem Jak firma Marsh może pomóc Państwa przedsiębiorstwu? 20% - Korzystanie z zewnętrznych doradców Współpraca z brokerami ubezpieczeniowymi Marsh, światowy lider w zakresie zarządzania ryzykiem, posiada doświadczenie i wiedzę, które pomogą Państwu znaleźć właściwe podejście do różnych rodzajów ryzyka. Proponujemy współpracę, której celem jest: identyfikacja, analiza i kontrola ryzyka oraz ocena jego wpływu na firmę optymalizacja wydatków ponoszonych na działania związane z ubezpieczeniami zdobycie pewności, iż posiadane przez Państwa polisy ubezpieczeniowe właściwie chronią działalność przedsiębiorstwa, a ich koszt jest optymalny w stosunku do posiadanego zakresu ubezpieczenia 80% - Niekorzystanie z zewnętrznych doradców skuteczne wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych ze szkodami / roszczeniami z polis ubezpieczeniowych Korzyści wynikające z zarządzania ryzykiem właściwe lokowanie ryzyka na międzynarodowych rynkach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych Skuteczne zarządzanie ryzykiem z całą pewnością nie spowoduje zniknięcia zagrożeń, na które narażone są polskie firmy. Nie ulega jednak wątpliwości, że to dzięki niemu przedsiębiorcy będą lepiej przygotowani do podejmowania stojących przed nimi wyzwań. Dobrze zaprojektowane i odpowiednio wdrożone programy zarządzania ryzykiem mogą zatem stanowić podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Przynoszą realną pomoc w zabezpieczeniu przyszłości firmy oraz ułatwiają jej dalszy rozwój. Większość badanych przez nas organizacji powinna jednak dołożyć wszelkich starań, by zarządzanie ryzykiem stało się dla nich elementem codziennych, rutynowych działań biznesowych, by można było traktować je w kategoriach procesu a nie aktywności doraźnej. Aby zaprojektować skuteczny system zarządzania ryzykiem, należy wyjść poza ramy swojej organizacji i spojrzeć na nią z pewnej perspektywy, dającej poczucie obiektywizmu i dystansu do prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy często zgłaszają problemy w tym zakresie potrzebując wyraźnego wsparcia. 7

8 Nasi specjaliści pomagają firmom z ponad 100 krajów w rozwiązywaniu problemów omawianych w niniejszym raporcie. Z przyjemnością przedyskutujemy z Państwem wymienione tutaj lub pokrewne tematy. Czekamy na Państwa w naszych biurach w Polsce. Biura Marsh w Polsce: Warszawa Aleje Jerozolimskie 92, Warszawa Tel. (022) ; fax: (022) Kraków ul. Lubicz 23, Kraków Tel. (012) ; fax: (012) Wrocław ul. Czysta 2-4, Wrocław Tel. (071) do 35, fax: (071) Poznań Stary Rynek 80/82, Poznań Tel. (061) ; fax: (061) Gdańsk ul. Heweliusza 11, Gdańsk Tel. (058) ; (058) Informacje zawarte w tym raporcie pochodzą ze źródeł, które uważamy za wiarygodne, lecz nie możemy zagwarantować ich dokładności. Należy je traktować wyłącznie jako ogólne informacje na temat działalności ubezpieczeniowej. Firma Marsh nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych bądź domniemanych, co do sytuacji finansowej, wypłacalności oraz stosowania zasad polityki przez ubezpieczycieli oraz reasekurantów. Opracowania tego nie należy traktować jako porady dotyczącej konkretnej sytuacji, ani podejmować w oparciu o nie decyzji. Niniejszy dokument lub jakiekolwiek informacje w nim zawarte nie mogą być kopiowane lub odtwarzane w jakiejkolwiek formie bez zgody Marsh Inc. Wyjątek stanowią klienci Marsh, którzy nie są zobowiązani do uzyskania zgody, o ile wykorzystują dokument do swoich wewnętrznych celów. Uwagi dotyczące kwestii podatkowych, księgowych lub prawnych należy postrzegać jako ogólne spostrzeżenia odzwierciedlające wyłącznie nasze doświadczenia jako brokerów i doradców w zarządzania ryzykiem. Nie należy ich traktować jako porady w sprawach podatkowych, księgowych lub prawnych, do których udzielania nie jesteśmy uprawnieni. Zagadnienia te powinny zostać zweryfikowane z konsultantami posiadającymi stosowne kompetencje w owych obszarach. Druk: maj 2005 Marsh Sp. z o.o.

Rola i funkcja nowoczesnej firmy ubezpieczeniowej w zapewnieniu bezpieczeństwa w przemyśle

Rola i funkcja nowoczesnej firmy ubezpieczeniowej w zapewnieniu bezpieczeństwa w przemyśle Rola i funkcja nowoczesnej firmy ubezpieczeniowej w zapewnieniu bezpieczeństwa w przemyśle Dr inż. Dariusz Gołębiewski Kierownik Zespołu Oceny Ryzyka PZU SA XII Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? TYTUŁ PREZENTACJI Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? Ryzyko podatkowe to: niebezpieczeństwo pomyłkowego zaniżenia zobowiązania podatkowego i konieczności zapłaty odsetek oraz kar przewidzianych w polskim

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich

Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich RYSZARD BOCIONG, FRANCISZEK HUTTEN-CZAPSKI Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich Wielkość rynku ubezpieczeń w Polsce mierzona jako procent PKB rośnie bardzo

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005. Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim

Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005. Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005 Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. zleciło START POINT Studio Badawczo Realizacyjne przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CYBERNETYCZNYM NASZE ROZWIĄZANIA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CYBERNETYCZNYM NASZE ROZWIĄZANIA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CYBERNETYCZNYM NASZE ROZWIĄZANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WOBEC OSÓB TRZECICH ZA NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WOBEC OSÓB TRZECICH ZA UTRATĘ DANYCH

Bardziej szczegółowo

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Wykład objęty jest prawami autorskimi Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka Przedmiot: Zarządzanie projektami biznesowymi Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Ryzyko może być definiowane jako

Bardziej szczegółowo

Pakiet Przedsiębiorca abonamentowe usługi wsparcia biznesu. Oszczędzamy czas i pieniądze Przedsiębiorców

Pakiet Przedsiębiorca abonamentowe usługi wsparcia biznesu. Oszczędzamy czas i pieniądze Przedsiębiorców Pakiet Przedsiębiorca abonamentowe usługi wsparcia biznesu Planowanie sukcesji to system zabezpieczeń prawnych i finansowych, którego celem jest zminimalizowanie ryzyk i zagrożeń związanych ze śmiercią

Bardziej szczegółowo

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony?

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Program Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Na co zwrócić szczególną uwagę przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (na przykładzie ubezpieczenia nieruchomości, OC przedsiębiorcy, ubezpieczenia D&O,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Plan Prezentacji Cel artykułu Dlaczego działalność przemysłowa wiąże się z ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenie instalacji solarnych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa w zakresie konstrukcji oraz serwisu programu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu

Bardziej szczegółowo

D ZIAŁ DORADZTWA P ODATKOWEGO. Zespó³ Cen Transferowych

D ZIAŁ DORADZTWA P ODATKOWEGO. Zespó³ Cen Transferowych D ZIAŁ DORADZTWA P ODATKOWEGO Zespó³ Cen Transferowych Ernst &Young to globalny lider us³ug audytowo doradczych. 107 000 osób w ponad 140 krajach przestrzega zasad uczciwości i profesjonalizmu w pracy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2010 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 grudnia 2010r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 1 Niniejszym dokumentem ustala się zasady zarządzania ryzykiem, mające przyczynić

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at Ryzyko to nasza działalność 1 Bezpieczeństwo to podstawowy wymóg Bezpieczeństwo nie może być traktowane jako oddzielne wymaganie, jednakże zrozumienie potencjalnego ryzyka stanowi podstawę do zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Zatory płatnicze FOTO Raport z badania *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Badanie Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa ubezpieczeniowego Szanowni Państwo. Asecurica Sp. z o.o. jest niezależnym brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym

Bardziej szczegółowo

Czy w zawodach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw jest miejsce dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności?

Czy w zawodach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw jest miejsce dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności? Czy w zawodach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw jest miejsce dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności? Funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga wysiłku wielu osób o bardzo różnych

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie ryzykiem dr Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 14.10.2013 r. Kto chce mieć absolutną pewność przed podjęciem decyzji nigdy decyzji nie podejmie 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Czy wiesz, że Drogi Agencie, Czy wiesz, że wg danych GUSu za 2011 r w Polsce zarejestrowanych jest około 1.700.000 firm? Prawie 96% z nich to mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów zakupów

Optymalizacja kosztów zakupów Optymalizacja kosztów zakupów Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo www.grantthornton.pl W skrócie Wprowadzenie 3 Zakres wsparcia 4 Obszary działalności o dużym potencjale optymalizacji 4 Proces optymalizacji

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. Komitet Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., zwany dalej Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ulepszamy Twój wynik finansowy. Lider ulepszania wyników finansowych

Ulepszamy Twój wynik finansowy. Lider ulepszania wyników finansowych Ulepszamy Twój wynik finansowy Lider ulepszania wyników finansowych O Inventage Inventage jest Polską firmą, której specjalizacją jest ulepszanie wyników finansowych. Współpracujemy z największymi firmami

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Dwudziestowieczne marki były krzyczącymi markami. Było im łatwo. Marki XXI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych Spis treści Wstęp... 9 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce... 11 1.1. Charakterystyka i regulacje prawne rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie... 11 1.2.

Bardziej szczegółowo

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5 Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5 Zarządzanie strategiczne ZZL w organizacji 6 Skuteczna rekrutacja

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD DO

ZA OKRES OD DO RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.04.2010 DO 30.06.2010 SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1. PRZYCHODY NETTO

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU 1 POLSKI EKSPORT ROŚNIE W SIŁĘ Główne kierunki eksportu polskich przedsiębiorców: Nowe trendy Chiny Afryka Północna Irlandia 26,10% 6,40% 6,30% Źródło: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012

Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012 Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012 Cel szkolenia Szkolenie to w przejrzysty sposób pokazuje jak szeroko rozumiana działalność reklamowa jest regulowana przez przepisy

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Którzy dostawcy prywatnych ubezpieczeń i usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla. Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia

Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla. Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla zabezpieczenia firmy w obliczu ryzyk Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia INNOWACYJNOŚĆ - Klientów Innowacje nowe projekty są

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 1 CO TO SĄ FINANSE? Definicja Finanse 1. Dziedzina nauki zajmująca się analizą, jak ludzie lokują dostępne zasoby w danym okresie. 2. Ogół

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce Prognozy rozwoju na lata Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie są największe hurtownie na rynku szpitalnym w Polsce?

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4855/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu 1 1. Określenia stosowane w niniejszej procedurze:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 1 SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 W trakcie roku obrotowego 2008 nastąpiły dwie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 09 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

100% obsługi klienta

100% obsługi klienta 100% obsługi klienta 100% obsługi MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI WSPARCIE KLIENTA ZA MIANA M 2 Osiągnij więcej... DORADZTWO I SPECYFICZNE ROZWIĄZANIA Światowy rynek nigdy nie był bardziej

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC?

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? www.firmatransportowa.pl TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? Spis treści Jaki zakres ochrony możesz

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce 2007 stan obecny i prognozy

Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce 2007 stan obecny i prognozy - SMART INVESTMENTS - Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce 2007 stan obecny i prognozy - wrzesień 2007 - Plac Defilad 1 00-901 Warszawa POLSKA Tel. +48 22 656 63 00 Fax. +48 22 656 63 20 E-mail: biuro@ceeproperty.pl

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021 2 Język: polski, angielski Data publikacji: grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jak często polscy konsumenci zmieniają

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

D o r a d z t w o P o d a t k o w e

D o r a d z t w o P o d a t k o w e D o r a d z t w o P o d a t k o w e N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y O Kancelarii A U DY T P O DAT KOW Y D O R A D Z T WO P O DAT KOW E O B S Ł U G A P Ł AC M E N E D E RÓW C E N Y T R A N S F E

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. 14 maja 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0;

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 1 CO TO SĄ FINANSE? Definicja Finanse 1. Dziedzina nauki zajmująca się analizą, jak ludzie lokują dostępne zasoby w danym okresie. 2. Ogół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or. 0152-38/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 grudnia 2010 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek celem procedury jest zapewnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat ubezpieczeń gospodarczych, ale również dla pracowników sektora ubezpieczeń oraz

Bardziej szczegółowo