Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń Rok 2015

2 2

3 Spis treści WPROWADZENIE LICZBA I ODSETEK OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIA Z WYNIKIEM POZYTYWNYM, W STOSUNKU DO ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIA LICZBA I ODSETEK OSÓB PRZESZKOLONYCH W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WYRÓŻNIONYCH WEDŁUG: KRYTERIUM STATUSU W ROZUMIENIU USTAWY, PŁCI, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, MIEJSCA ZAMIESZKANIA I PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kryterium statusu w rozumieniu ustawy: Kryterium podziału ze względu na płeć: Kryterium wieku: Kryterium poziomu wykształcenia: Kryterium według miejsca zamieszkania: Kryterium przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: LICZBA I ODSETEK OSÓB ZATRUDNIONYCH W TRAKCIE SZKOLENIA ORAZ W OKRESIE 3 MIESIĘCY PO JEGO UKOŃCZENIU KOSZT PONOWNEGO ZATRUDNIENIA OSÓB PRZESZKOLONYCH, LICZONY JAKO STOSUNEK PONIESIONYCH KOSZTÓW SZKOLEŃ DO LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W OKRESIE 3 MIESIĘCY PO UKOŃCZENIU SZKOLEŃ PRZECIĘTNY KOSZT SZKOLENIA I PRZECIĘTNY KOSZT OSOBOGODZINY SZKOLENIA LICZBA I ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN, UZYSKAŁY LICENCJĘ, UKOŃCZYŁY SZKOLENIE FINANSOWANE Z POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ LUB UKOŃCZYŁY STUDIA PODYPLOMOWE, W STOSUNKU DO OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE W TEJ FORMIE LICZBA I ODSETEK OSÓB ZATRUDNIONYCH W TRAKCIE LUB W OKRESIE 3 MIESIĘCY PO ZDANIU EGZAMINU, UZYSKANIU LICENCJI, UKOŃCZENIU SZKOLENIA FINANSOWANEGO Z POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ ORAZ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WNIOSKI Załącznik nr 1 Efektywność szkoleń w latach

4 4

5 WPROWADZENIE Normami prawnymi, regulującymi organizację szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy są: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. W świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, szkolenie oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby bezrobotne były kierowane na szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 1. LICZBA I ODSETEK OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIA Z WYNIKIEM POZYTYWNYM, W STOSUNKU DO ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIA Szkolenia realizowane przez urząd organizowane były zarówno z inicjatywy urzędu (w trybie grupowym), wskazane przez osoby uprawnione (w trybie indywidualnym oraz w ramach bonu szkoleniowego) jak również z inicjatywy pracodawcy (w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej). W 2014 roku na szkolenia realizowane zarówno w formie grupowej, indywidualnej, w ramach bonu szkoleniowego oraz w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej skierowano ogółem 138 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie. 250 Liczba bezrobotnych objętych szkoleniami w latach Na przestrzeni ostatnich pięciu lat największą liczbę osób uczestniczących w szkoleniach odnotowano w 2010r. a najmniejszą w roku

6 Szkoleniami grupowymi, organizowanymi z inicjatywy urzędu zgodnie z Planem Szkoleń na 2014r., objęto 98 bezrobotnych. Szkolenia te uwzględniały zapotrzebowanie regionalnego i kępińskiego rynku pracy oraz specyficzne problemy bezrobotnych, w ramach których zostali oni wyposażeni w odpowiednie kwalifikacje i umiejętności zawodowe m.in. z zakresu: szwaczki w tapicerstwie, spawacza MAG, technika prac biurowych z elementami rozliczeń podatkowych i ekonomicznych, kosmetyczki z elementami wizażu, barman kelner, sekretarki z językiem angielskim, kierowcy prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną, oraz przedsiębiorcze wspierające samozatrudnienie poprzez udział w szkoleniu ABC przedsiębiorczości. Szkoleniami indywidualnymi objęto 16 bezrobotnych, którzy uczestniczyli w kursach we wskazanych przez siebie obszarach zawodowych gwarantujących uzyskanie zatrudnienia po zakończonym szkoleniu, tj.: kierowca kat. E/C i kwalifikacja wstępna przyspieszona, prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną, operator obrabiarek sterowanych numerycznie /CNC/, prawo jazdy kat. E/C wraz z szkoleniem okresowym, operator koparki, rozbieracz wykrawacz mięsa, spawacz MAG, operator walca drogowego, kierowca kat. C i E/C, kierowca kat. E/C, kwalifikacja wstępna pełna, stolarz, sekretarka z językiem angielskim, ABC przedsiębiorczości. Szkoleniami w ramach bonu szkoleniowego objęto 21 bezrobotnych, którzy uczestniczyli w szkoleniach we wskazanych przez siebie obszarach zawodowych gwarantujących uzyskanie zatrudnienia po zakończonym szkoleniu, tj.: kierowca kat. C z kwalifikacja wstępną, wakacyjny weekendowy kurs kosmetyczny, kwalifikacja wstępna przyspieszona i szkolenie ADR, spawacz MAG, tapicer, pracownik biurowy oraz kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, pracownik księgowości w zakresie płac, ADR, szkolenie okresowe, prawo jazdy kat. C+E, operator systemu informacji przestrzennej GEO INFO, operator ładowarki oraz operator maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, operator tokarki i frezarki, szwaczka w tapicerstwie, operator wózka widłowego, kwalifikacja wstępna przyspieszona. 6

7 Szkoleniami w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej objęto 3 osoby bezrobotne, które uczestniczyły w szkoleniach we wskazanym przez pracodawcę obszarze zawodowym gwarantujących uzyskanie zatrudnienia po zakończonym szkoleniu, tj.: kierowca kat. C z kwalifikacja wstępną, krojcza, AutoCAD. Spośród 138 osób skierowanych na szkolenia zawodowe, 100% uczestników zakończyło w nich udział z wynikiem pozytywnym, wszystkie skierowane osoby to osoby bezrobotne. Wyszczególnienie Szkolenie Liczba osób, które rozpoczęły szkolenie 138 Liczba osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym Wartość % % 2. LICZBA I ODSETEK OSÓB PRZESZKOLONYCH W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WYRÓŻNIONYCH WEDŁUG: KRYTERIUM STATUSU W ROZUMIENIU USTAWY, PŁCI, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, MIEJSCA ZAMIESZKANIA I PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Poniżej przedstawiono liczbę osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według określonych kryteriów Kryterium statusu w rozumieniu ustawy: Uczestnikami szkoleń były osoby posiadające status bezrobotnego, których udział wyniósł ogółem 100 %. Osoby Liczba osób przeszkolonych Udział % do ogółu przeszkolonych Bezrobotni % Poszukujący pracy 0 0 % Kryterium statusu w rozumieniu ustawy 100 % Bezrobotni Poszukujący pracy 7

8 2.2. Kryterium podziału ze względu na płeć: Spośród osób, które brały udział w szkoleniach dominowały zdecydowanie kobiety, których udział wyniósł aż 56%, natomiast wskaźnik ten wśród bezrobotnych mężczyzn ukształtował się na poziomie 44%. Płeć Liczba osób przeszkolonych Udział % do ogółu przeszkolonych Kobiety % Mężczyźni % Kryterium podziału ze względu na płeć 44 % 56 % Kobiety Mężczyźni 2.3. Kryterium wieku: Najliczniejszą grupę przeszkolonych bezrobotnych, stanowiła młodzież w przedziale wiekowym lata (70%). Kolejną dość liczną grupą były osoby bezrobotne w wieku pomiędzy 25 a 34 rokiem życia (21%). Najmniejszy udział w szkoleniach zawodowych, odnotowano wśród osób w wieku lat (5%) oraz 45 lat i więcej, bowiem zaledwie 5 osób uczestniczyło w tej formie aktywizacji (4%). Przedział wiekowy Liczba osób przeszkolonych Udział % do ogółu przeszkolonych lata % lata % lata 7 5 % 45 lat i więcej 5 4 % 8

9 5 % 4 % Kryterium wieku 21 % lata 70 % lata lata 45 lat i więcej 2.4. Kryterium poziomu wykształcenia: Kolejną zmienną uwzględnioną w badaniu był poziom wykształcenia. Biorąc pod uwagę kryterium poziomu wykształcenia najczęściej ze szkoleń korzystały osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (46%). Najrzadziej ze szkoleń w 2014r. korzystały osoby z wykształceniem wyższym (4%) oraz gimnazjalnym i poniżej (5%). Poziom wykształcenia Liczba osób przeszkolonych Udział w % do ogółu przeszkolonych wyższe 6 4 % policealne i średnie zawodowe % średnie ogólnokształcące % zasadnicze zawodowe % gimnazjalne i poniżej 7 5 % Kryterium poziomu wykształcenia 5 % 4 % 27 % Wyższe 46 % Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące 18 % Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej 9

10 2.5. Kryterium według miejsca zamieszkania: W szkoleniach w zdecydowanej większości uczestniczyli mieszkańcy wsi, którzy stanowili aż 76% wszystkich osób przeszkolonych w 2014 roku, natomiast udział bezrobotnych zamieszkałych w mieście wynosił 24%. Miejsce zamieszkania Liczba osób przeszkolonych Udział % do ogółu przeszkolonych wieś % miasto % Kryterium według miejsca zamieszkania 24 % 76 % Wieś Miasto 2.6. Kryterium przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: Największą grupę spośród osób przeszkolonych w 2014r. stanowili bezrobotni do 30 roku życia - 78%. Następne w kolejności grupy będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to osoby długotrwale bezrobotne 14%, osoby niepełnosprawne 4 %, osoby powyżej 50 roku życia 2%, bezrobotni posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1%. Natomiast spośród bezrobotnych korzystający ze świadczeń pomocy społecznej przeszkolona została zaledwie jedna osoba. Przynależność do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Liczba osób przeszkolonych Udział % do ogółu przeszkolonych bezrobotni do 30 roku życia % osoby długotrwale bezrobotne % bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej 1 1 % bezrobotni po wyżej 50 roku życia 3 2 % bezrobotni posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 2 1 % niepełnosprawni 6 4 % 10

11 Kryterium przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni do 30 roku życia 1% 2 % 1 % 4 % 2,2 % Osoby długotrwale bezrobotne 14 % Bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej 78 % Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 r. ż. lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż. Niepełnosprawni 3. LICZBA I ODSETEK OSÓB ZATRUDNIONYCH W TRAKCIE SZKOLENIA ORAZ W OKRESIE 3 MIESIĘCY PO JEGO UKOŃCZENIU Oceny efektywności szkoleń dokonano na podstawie analizy wskaźników zatrudnienia uczestników kursów. Działania podejmowane w 2014r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie w ramach aktywnej polityki rynku pracy przyczyniły się do osiągnięcia wysokiej efektywności zatrudnieniowej szkoleń na poziomie 99,3% (wg stanu na dzień r.). Wskaźnik ten ukształtował się na porównywalnym poziomie w stosunku do średniej efektywności zatrudnieniowej uzyskanej w ramach wszystkich form aktywizacji zawodowej realizowanych przez urząd w 2014r., który wynosił 93,9%. Z grupy 138 osób, które ukończyły szkolenie w 2014 roku, zatrudnienie podjęło ogółem 137 osób w trakcie szkolenia oraz w okresie 3 miesięcy po jego zakończeniu. Ze szczegółowej analizy zorganizowanych szkoleń wynika, iż zarówno szkolenia realizowane w zakresie indywidualnym, w ramach bonu szkoleniowego, w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej jak i grupowym zakresie, osiągnęły wysoki wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, który wynosił: 100 % w trybie indywidualnym, 100% w ramach bonu szkoleniowego, 100% w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej, 99% w trybie grupowym. 11

12 Efektywność zatrudnieniowa Liczba osób kończących szkolenia Liczba osób podejmujących zatrudnienie 0 Szkolenia grupowe Szkolenia indywidualne Bony szkoleniowe Trójstronne umowy szkoleniowe Dane te dowodzą, że szkolenia są jedną z form skutecznego wyjścia z bezrobocia, bowiem przyczyniły się do rozwoju zawodowego uczestników oraz podjęcia i utrzymania zatrudnienia. 4. KOSZT PONOWNEGO ZATRUDNIENIA OSÓB PRZESZKOLONYCH, LICZONY JAKO STOSUNEK PONIESIONYCH KOSZTÓW SZKOLEŃ DO LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W OKRESIE 3 MIESIĘCY PO UKOŃCZENIU SZKOLEŃ Wydatki w powiecie kępińskim na aktywizację zawodową w ramach szkoleń w 2014 roku wyniosły ogółem ,84 zł, z czego: koszty szkoleń ,58 zł koszty stypendiów wypłacanych osobom skierowanym na szkolenia ,82zł, w tym: ,65 zł poniesiono za nowo skierowane osoby bezrobotne na szkolenia w 2014 roku oraz 1.584,17 zł stanowiły zobowiązania za osoby bezrobotne, które zakończyły udział w szkoleniach w 2013 roku. Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych liczony jest jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w trakcie szkolenia oraz po ukończeniu szkolenia. Przy wyliczaniu tego wskaźnika posłużono się definicją kosztów podaną w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, co oznacza, że do kosztów zaliczono: uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej, koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszt przejazdu na szkolenie, koszt niezbędnych badań lekarskich, koszt egzaminów. Koszt ponownego zatrudnienia uczestników szkoleń w 2014r. liczony jako stosunek liczby zatrudnionych do całkowitego kosztu szkoleń wyniósł 2.071,16zł. Szczegółowe wydatki w poszczególnych kategoriach na podstawie których obliczono koszt ponownego zatrudnienia, przedstawia poniższe zestawienie. 12

13 Lp. Nazwa szkolenia Koszt przysługujący jednostce szkoleniowej (w zł ) Koszt egzaminów ( w zł ) Koszt dojazdów na szkolenie ( w zł ) Koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ( w zł ) Koszt badań lekarskich ( w zł ) Koszt szkoleń ogółem ( w zł ) 1. Kierowca kat. E/C i kwalifikacja wstępna przyspieszona 2. Kierowca kat. E/C i kwalifikacja wstępna przyspieszona 3. ABC przedsiębiorczości 4. ABC przedsiębiorczości 5. Szwaczka w tapicerstwie 6. Przedstawiciel handlowy z językiem angielskim 7. Technik prac biurowych z elementami rozliczeń podatkowych i ekonomicznych 3.330, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 345,00 0,00 0,00 0, ,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250, , , ,53 0,00 300, , ,00 100,00 728,87 0,00 0, , ,00 100,00 759,98 0,00 0, ,98 8. Spawacz MAG , ,00 719,45 0,00 400, ,45 9. Robotnik budowlany 10. Kosmetyczka z elementami wizażu , ,00 321,15 0,00 400, , , ,00 883,94 0,00 850, , Barman - kelner ,00 100,00 532,49 0,00 850, , Operator obrabiarek sterowanych numerycznie /CNC/ 13. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępna 14. Rozbieracz wykrawacz mięsa 3.762,00 300,00 0,00 0,00 40, , , ,00 0,00 0,00 160, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 13

14 15. Spawacz MAG 1.467,00 170,00 0,00 0,00 40, , Kierowca kat. E/C i szkolenie okresowe dla prawa jazdy kat. C i E/C 17. Szwaczka w tapicerstwie 18. ABC przedsiębiorczości 19. Operator walca drogowego 1.620,00 245,00 0,00 0,00 0, , ,00 800,00 583,28 0,00 125, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 300,00 0,00 0,00 160, , Operator koparki 1.710,00 300,00 0,00 0,00 160, , Kierowca kat. C i E/C 2.835,00 475,00 0,00 0,00 0, , Kierowca kat. E/C 1.341,00 245,00 0,00 0,00 0, , Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 24. Sekretarka z językiem angielskim 25. Kwalifikacja wstępna pełna , ,00 940,24 0,00 800, , ,00 600,00 431,45 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , Stolarz 2.205,00 300,00 57,00 0,00 40, , Sekretarka z językiem angielskim 28. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 29. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 30. Wakacyjny weekendowy kurs kosmetyczny 31. Kwalifikacja wstępna przyspieszona i szkolenie ADR 2.205,00 300,00 91,20 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 620,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 350, ,00 14

15 32. Spawacz metodą MAG 33. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 3.290,00 300,00 100,00 0,00 40, , , ,00 0,00 0,00 0, , Tapicer 3.100,00 400,00 0,00 0,00 0, , Pracownik biurowy oraz kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 36. Pracownik księgowości w zakresie płac 37. ADR, szkolenie okresowe, prawo jazdy kat. C+E 38. Operator Systemu Informacji Przestrzennej GEO INFO 39. Operator ładowarki oraz operator maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw 40. Operator tokarki i frezarki 41. Szwaczka w tapicerstwie 42. Operator wózka widłowego 43. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 44. Operator wózka widłowego 45. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 3.280,00 410,00 49,00 0,00 0, , ,00 400,00 0,00 0,00 0, , ,00 245,00 50,00 0,00 350, , ,00 0,00 620,00 0,00 0, , ,00 523,00 639,00 0,00 0, , ,00 0,00 49,00 0,00 0, , ,00 400,00 114,00 0,00 25, ,00 450,00 50,00 60,00 0,00 350,00 910, ,00 230,00 0,00 0,00 0, ,00 450,00 50,00 100,00 0,00 350,00 950, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 15

16 46. Spawacz metodą MAG 47. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 48. Kwalifikacja wstępna przyspieszona 49. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 3.300,00 300,00 139,00 0,00 0, , ,00 230,00 0,00 0,00 0, , , ,00 120,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , AutoCAD 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0, , Krojcza 3.300,00 400,00 0,00 0,00 0, ,00 Ogółem: , , ,58 0, , ,58 Egzaminy do których przystępowali bezrobotni miały formę wewnętrzną zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych lub formę państwową, na podstawie odrębnych przepisów prawa. Przeciętny czas trwania szkoleń zorganizowanych w 2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie wyniósł 24 dni. Lp. Nazwa szkolenia Czas trwania szkolenia w dniach Kierowca kat. E/C i kwalifikacja wstępna przyspieszona Kierowca kat. E/C i kwalifikacja wstępna przyspieszona ABC przedsiębiorczości ABC przedsiębiorczości Szwaczka w tapicerstwie Przedstawiciel handlowy z językiem angielskim Technik prac biurowych z elementami rozliczeń podatkowych i ekonomicznych Spawacz MAG Robotnik budowlany Kosmetyczka z elementami wizażu Barman - kelner 42 dni 36 dni 4 dni 4 dni 32 dni 19 dni 19 dni 19 dni 19 dni 25 dni 19 dni 16

17 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie /CNC/ Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępna Rozbieracz wykrawacz mięsa Spawacz MAG Kierowca kat. E/C i szkolenie okresowe dla prawa jazdy kat. C i E/C Szwaczka w tapicerstwie ABC przedsiębiorczości Operator walca drogowego Operator koparki 20 dni 43 dni 14 dni 19 dni 25 dni 32 dni 5 dni 21 dni 26 dni 21. Kierowca kat. C i E/C 22. Kierowca kat. E/C 23. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 24. Sekretarka z językiem angielskim 25. Kwalifikacja wstępna pełna 26. Stolarz 27. Sekretarka z językiem angielskim 28. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 29. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 30. Wakacyjny weekendowy kurs kosmetyczny 31. Kwalifikacja wstępna przyspieszona i szkolenie ADR 32. Spawacz metodą MAG 33. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 34. Tapicer 35. Pracownik biurowy oraz kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 36. Pracownik księgowości w zakresie płac 37. ADR, szkolenie okresowe, prawo jazdy kat. C+E 38. Operator Systemu Informacji Przestrzennej GEO INFO 48 dni 20 dni 43 dni 19 dni 42 dni 20 dni 19 dni 42 dni 42 dni 8 dni 29 dni 19 dni 44 dni 19 dni 14 dni 19 dni 23 dni 9 dni 17

18 39. Operator ładowarki oraz operator maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw 40. Operator tokarki i frezarki 41. Szwaczka w tapicerstwie 42. Operator wózka widłowego 43. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 44. Operator wózka widłowego 45. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 46. Spawacz metodą MAG 47. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 48. Kwalifikacja wstępna przyspieszona 49. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 50. AutoCAD 51. Krojcza przeciętny czas trwania szkoleń 27 dni 10 dni 32 dni 9 dni 43 dni 9 dni 49 dni 19 dni 33 dni 20 dni 24 dni 12 dni 15 dni 24 dni 5. PRZECIĘTNY KOSZT SZKOLENIA I PRZECIĘTNY KOSZT OSOBOGODZINY SZKOLENIA Przeciętny koszt szkolenia jednej osoby liczony jest jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób biorących udział w szkoleniach 2.056,16 zł. Przeciętny koszt osobogodziny 21,00 zł. Lp. Nazwa szkolenia Koszt osobogodziny szkolenia w zł Koszt szkolenia w zł 1. Kierowca kat. E/C i kwalifikacja wstępna przyspieszona 24, ,00 2. Kierowca kat. E/C i kwalifikacja wstępna przyspieszona 19, ,00 3. ABC przedsiębiorczości 7,81 250,00 4. ABC przedsiębiorczości 7,81 250,00 5. Szwaczka w tapicerstwie 5, ,53 6. Przedstawiciel handlowy z językiem angielskim 9, ,87 7. Technik prac biurowych z elementami rozliczeń podatkowych i ekonomicznych 9, ,98 8. Spawacz MAG 12, ,45 18

19 9. Robotnik budowlany 8, , Kosmetyczka z elementami wizażu 9, , Barman - kelner 10, , Operator obrabiarek sterowanych numerycznie /CNC/ 25, , Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępna 24, , Rozbieracz wykrawacz mięsa 27, , Spawacz MAG 11, , Kierowca kat. E/C i szkolenie okresowe dla prawa jazdy kat. C i E/C 23, , Szwaczka w tapicerstwie 7, , ABC przedsiębiorczości 7, , Operator walca drogowego 14, , Operator koparki 10, , Kierowca kat. C i E/C 34, , Kierowca kat. E/C 35, , Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 27, , Sekretarka z językiem angielskim 10, , Kwalifikacja wstępna pełna 16, , Stolarz 16, , Sekretarka z językiem angielskim 17, , Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 20, , Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 20, , Wakacyjny weekendowy kurs kosmetyczny 32, , Kwalifikacja wstępna przyspieszona i szkolenie ADR 23, , Spawacz metodą MAG 25, , Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 19, , Tapicer 23, , Pracownik biurowy oraz kurs pedagogiczny dla 15, ,00 19

20 instruktorów praktycznej nauki zawodu 36. Pracownik księgowości w zakresie płac 19, , ADR, szkolenie okresowe, prawo jazdy kat. C+E 35, , Operator Systemu Informacji Przestrzennej GEO INFO 59, , Operator ładowarki oraz operator maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw 15, , Operator tokarki i frezarki 62, , Szwaczka w tapicerstwie 14, , Operator wózka widłowego 13,58 910, Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 19, , Operator wózka widłowego 14,18 950, Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 19, , Spawacz metodą MAG 25, , Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 19, , Kwalifikacja wstępna przyspieszona 21, , Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 21, , AutoCAD 60, , Krojcza 30, ,00 przeciętny koszt szkolenia / przeciętny koszt osobogodziny szkolenia 21, ,16 6. LICZBA I ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN, UZYSKAŁY LICENCJĘ, UKOŃCZYŁY SZKOLENIE FINANSOWANE Z POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ LUB UKOŃCZYŁY STUDIA PODYPLOMOWE, W STOSUNKU DO OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE W TEJ FORMIE W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie finansował koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Bezrobotni, którym urząd sfinansował przedmiotowe koszty uprzednio ukończyli szkolenie przygotowawcze do wskazanych niżej egzaminów. Lp. Nazwa egzaminu / licencji Liczba osób wnioskujących o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji Liczba osób, które z wynikiem pozytywnym złożyły egzamin 1. Kierowca kat. E/C i kwalifikacja wstępna

21 przyspieszona 2. Kierowca kat. E/C i kwalifikacja wstępna przyspieszona Spawacz MAG Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępna Spawacz MAG Kierowca kat. E/C i szkolenie okresowe dla prawa jazdy kat. C i E/C Operator walca drogowego Operator koparki Kierowca kat. C i E/C Kierowca kat. E/C Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Kwalifikacja wstępna pełna Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 14. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 15. Kwalifikacja wstępna przyspieszona i szkolenie ADR Spawacz metodą MAG Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 18. ADR, szkolenie okresowe, prawo jazdy kat. C+E 19. Operator ładowarki oraz operator maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw Operator wózka widłowego Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Operator wózka widłowego Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną

22 24. Spawacz metodą MAG Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Kwalifikacja wstępna przyspieszona Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 1 1 *Dane na dzień r. wszystkie osoby skierowane na szkolenie ukończyły je z wynikiem pozytywnym, natomiast są w trakcie zdawania egzaminu państwowego. W roku 2014 do Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych oraz żadna z osób zarejestrowanych nie skorzystała z formy wsparcia jaką jest pożyczka szkoleniowa. 7. LICZBA I ODSETEK OSÓB ZATRUDNIONYCH W TRAKCIE LUB W OKRESIE 3 MIESIĘCY PO ZDANIU EGZAMINU, UZYSKANIU LICENCJI, UKOŃCZENIU SZKOLENIA FINANSOWANEGO Z POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ ORAZ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Efektywność zatrudnieniowa uzyskana w 2014 roku w ramach przedmiotowych form pomocy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Nazwa egzaminu / licencji Liczba osób, które z wynikiem pozytywnym złożyły egzamin 1. Kierowca kat. E/C i kwalifikacja wstępna przyspieszona Odsetek osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po zdaniu sfinansowanego egzaminu / uzyskania licencji 1 100% 2. Kierowca kat. E/C i kwalifikacja wstępna przyspieszona 1 100% 3. Spawacz MAG % 4. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępna 1 100% 5. Spawacz MAG 1 100% 6. Kierowca kat. E/C i szkolenie okresowe dla prawa jazdy kat. C i E/C 1 100% 7. Operator walca drogowego 1 100% 8. Operator koparki 1 100% 9. Kierowca kat. C i E/C 1 100% 10. Kierowca kat. E/C 1 100% 22

23 11. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 3 60% 12. Kwalifikacja wstępna pełna 1 100% 13. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 14. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 15. Kwalifikacja wstępna przyspieszona i szkolenie ADR 1 100% 0 0% 1 100% 16. Spawacz metodą MAG 1 100% 17. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 0 0% 18. ADR, szkolenie okresowe, prawo jazdy kat. C+E 1 100% 19. Operator ładowarki oraz operator maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw 1 100% 20. Operator wózka widłowego 1 100% 21. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 1 100% 22. Operator wózka widłowego 1 100% 23. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 0 0% 24. Spawacz metodą MAG 1 100% 25. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 0 0% 26. Kwalifikacja wstępna przyspieszona 1 100% 27. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 1 100% *Dane na dzień r. wszystkie osoby skierowane na szkolenie ukończyły je z wynikiem pozytywnym, podjęły prace natomiast są w trakcie zdawania egzaminu państwowego. WNIOSKI Analiza zorganizowanych w 2014 roku szkoleń wykazała, że w wyniku dostosowania kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych do potrzeb pracodawców zwiększyły się ich szanse konkurowania na otwartym rynku pracy. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniósł ogółem 99,3%, bowiem na 138 osób, które ukończyły szkolenie 137 bezrobotnych podjęło pracę. Podkreślić należy, iż największe szanse powrotu na rynek pracy stwarzały szkolenia indywidualne, szkolenia realizowane w ramach bonu szkoleniowego oraz w ramach 23

24 trójstronnej umowy szkoleniowej, bowiem w każdej z form efektywność zatrudnieniowa ukształtowała się na poziomie 100%. Niemniej, efektywność szkoleń grupowych ukształtowała się również na wysokim poziomie tj. 99%. Spośród szkoleń grupowych najwyższą efektywność zatrudnieniową osiągnięto w obszarach: ABC przedsiębiorczości 100%, szwaczka w tapicerstwie 100%, przedstawiciel handlowy z językiem angielskim 100%, technik prac biurowych z elementami rozliczeń podatkowych i ekonomicznych 100%, spawacz MAG 100%, robotnik budowlany 100%, kosmetyczka z elementami wizażu 100%, barman kelner 100%, sekretarka z językiem angielskim 100% oraz kierowca prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną 80%. Wydatki w powiecie kępińskim na aktywizację zawodową w ramach szkoleń w 2014 roku wyniosły ogółem ,84zł, z czego koszty szkoleń stanowiły kwotę ,58zł. Przeciętny koszt szkolenia jednej osoby wyniósł 2.056,16 zł, natomiast koszt ponownego zatrudnienia uczestników szkoleń ukształtował się na poziomie 2.071,16 zł. Niskie koszty ponownego zatrudnienia jednej osoby w ramach szkoleń świadczą o wysokiej racjonalności gospodarowania środkami publicznymi. Analiza danych dotyczących efektywności szkoleń uzyskanej na przestrzeni pięciu ostatnich lat wskazuje, iż najwyższa efektywność zatrudnieniową osiągnięto w roku Efektywność szkoleń w latach ,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% efektywność 76,7% 66,9% 66,0% 91,2% 99,3% zatrudnieni po szkoleniu kończący szkolenie Dane te dowodzą, że szkolenia są jedną z form skutecznego wyjścia z bezrobocia, bowiem przyczyniły się do rozwoju zawodowego uczestników oraz podjęcia i utrzymania zatrudnienia. 24

25 Efektywność szkoleń w poszczególnych latach Załącznik Nr 1 do Analizy SZKOLENIA GRUPOWE Rodzaj szkolenia Ilość osób, które rozpoczęły szkolenie Ilość osób, które ukończyły szkolenie Ilość podjęć pracy Efektywność w % ABC przedsiębiorczości % 97% 100% 100% 100% Sprzedawca z kasą fiskalną % - 20% - - Kierowca prawa jazdy kat. C % 85% 40% - - Szwaczka w tapicerstwie % 100% Wychowawca kolonijny % Operator obrabiarek sterowanych numerycznie /CNC/ % 87% 100% - Operator wózka widłowego % 80% 50% - - Technik prac biurowych z elementami rozliczeń podatkowych i ekonomicznych % Opiekunka osób starszych % - - Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalaniu paliwem stałym i gazowym % - - Kreowanie własnego wizerunku % Warsztaty readaptacyjne % 100% Asystent rozliczeń podatkowych i ekonomicz % - 80%

26 nych Kucharz- catering organizacja przyjęć % - 40% - - Murarz, tynkarz, płytkarz % Florysta z elementami decoupage % Spawacz MAG % 72% 100% 100% Pracownik magazynu z obsługą wózka jezdniowego % Przedstawiciel handlowy z językiem angielskim % % Operator zagęszczarki i ubijaków wibracyjnych % Pracownik ds. utrzymania czystości % Kwalifikacja wstępna przyspieszona % - Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną % % 80% Robotnik budowlany % Kosmetyczka z elementami wizażu % Barman - kelner % Sekretarka z językiem angielskim % 26

27 SZKOLENIA INDYWIDUALNE Rodzaj szkolenia Ilość osób, które rozpoczęły szkolenie Ilość osób, które ukończyły szkolenie Ilość podjęć pracy Efektywność w % Operator koparko ładowarki % - 100% 100% - Kierowca prawa jazdy kat. C i E/C % 100% 100% - 100% Florysta % - Operator obrabiarki CNC % 100% Kierowca wykonujący transport drogowy w części ogólnej i dodatkowej % Kierowca prawa jazdy kat. E/C % 100% % Stylizacja paznokci i wizażu % Prawo jazdy kat. C % Operator wózka widłowego % - 100% - - Fryzjer % - ABC przedsiębiorczości % % Spawacz % 100% 100% - 100% Kwalifikacja szeregowych państwowej straży pożarnej % 100% 100% - - Operator koparki % 100% % Kwalifikacja wstępna przyspieszona % 100% 100% 100% - 27

28 Towaroznawstwo zielarskie % Palacz kotłów centralnego ogrzewania % - 100% -- - Autocad na wyższym poziomie zaawansowania Kwalifikacja wstępna pełna % 100% 100% 100% Język niemiecki dla opiekuna osób starszych % Funkcjonalna terapia manualna % Prawo jazdy kat. B i C % - - Prawo jazdy kat. D % - - Hotelarstwo, gastronomia hotelarska z językiem włoskim Prawo jazdy kat. E/C i kwalifikacja wstępna przyspieszona Prawo jazdy kat. E/C i szkolenie okresowe % % 100% % 100% Fakturowanie z obsługą kasy fiskalnej Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną % 100% Rozbieracz wykrawacz mięsa % Operator walca drogowego % Stolarz % Sekretarka z językiem angielskim % 28

29 BONY SZKOLENIOWE Rodzaj szkolenia Ilość osób, które rozpoczęły szkolenie Ilość osób, które ukończyły szkolenie Ilość podjęć pracy Efektywność w % Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną % Wakacyjny weekendowy kurs kosmetyczny % Kwalifikacja wstępna przyspieszona i szkolenie ADR % Spawacz MAG % Tapicer % Pracownik biurowy oraz kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu % Pracownik księgowości w zakresie płac % ADR, szkolenie okresowe, prawo jazdy kat. C+E % Operator Systemu Informacji Przestrzennej GEO - INFO % Operator ładowarki oraz operator maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw % Operator tokarki i frezarki % Szwaczka w tapicerstwie % Operator wózka widłowego % Kwalifikacja wstępna przyspieszona % 29

30 TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE Rodzaj szkolenia Ilość osób, które rozpoczęły szkolenie Ilość osób, które ukończyły szkolenie Ilość podjęć pracy Efektywność w % Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną % AutoCAD % Krojcza % 30

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń Rok 2016 2 Spis treści WPROWADZENIE... 5 1. LICZBA I ODSETEK OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIA Z WYNIKIEM POZYTYWNYM,

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku Ropczyce 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Ropczyce 2015 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie Grajewo, ul Strażacka 6A. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych za 2015 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie Grajewo, ul Strażacka 6A. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych za 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 19-200 Grajewo, ul Strażacka 6A Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych za 2015 rok Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZ D PRACY

POWIATOWY URZ D PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie styczeń 2011 Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2014 ROKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń sporządzona została zgodnie z 84 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2014 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Jarosław 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W ROKU 201 Radzyń Podlaski, styczeń 2014 str. 1 Zgodnie z 8 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH W 2011 R. Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 września 2010r w sprawie

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2014 rok

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2014 rok Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2014 rok Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W ROKU 2011 Radzyń Podlaski, styczeń 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Jaworzno, kwiecień 2011r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Strzyżów 2011 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku Strzyżów 2010 r. Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W ROKU 2012 Radzyń Podlaski, styczeń 2013 str. 1 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 212 ROK LEGNICA, 2 KWIETNIA 213 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 21 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2012 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8 a, 57300 Kłodzko, tel. 74 865-74-10

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8 a, 57300 Kłodzko, tel. 74 865-74-10 Kłodzko, dnia 15.01.2014 r. C/RU.PR.410.1.2014 ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2014 r. wg stanu na dzień 03.02.2015 Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych w 2013 roku PS.444//IB/204 Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 9-200 Grajewo, ul Strażacka 6A Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych w 20 roku Zgodnie z 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2011 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 203 r. wg stanu na dzień 3.03.204 Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 W okresie od 01.01.2009r. 31.12.2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 214 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie W 214 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie realizował szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Szczecin 2011 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu w roku 2015 Dzierzgoń, 2016 rok

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu w roku 2015 Dzierzgoń, 2016 rok Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA I PÓŁROCZE 211 ROK LEGNICA, PAŹDZIERNIK 211 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 38 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. ( Dz. U. Nr 77, Poz.93). Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Tomaszów Maz. 2011

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ

WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Usług Rynku Pracy ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy tel. 818863159 Załącznik nr 7 do Listy zawodów i specjalności WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 18.01.2012 r. W 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU W 2013 roku szkolenie rozpoczęły 342 osoby, w tym 185 kobiet, ukończyło- 336 osób (181 kobiet). 8 osób rozpoczęło szkolenie w 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Wrzesień 2016 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Wrzesień 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra Analiza skuteczności i efektywności szkoleń przeprowadzonych w 214 roku wg Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2014 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-1 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 214 r. Tarnów 215 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 28 880, fax. 37 28 880 adres e-mail : szsc@praca.gov.pl www.pup.szczecinek.

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 28 880, fax. 37 28 880 adres e-mail : szsc@praca.gov.pl www.pup.szczecinek. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 28 880, fax. 37 28 880 adres e-mail : szsc@praca.gov.pl www.pup.szczecinek.pl ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl SZ.639-4/13/KK Rybnik, dnia 16.05.2013 r. Analiza skuteczności

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Tarnów 2014 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r. Sanok 2015 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2011 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2011 ROK SUCHA BESKIDZKA, MARZEC 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r w sprawie standardów i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Szczecin 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2015 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Czerwiec 2017 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Czerwiec 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Kwiecień 2014r. 1) Liczba i odsetek osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r. W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU W 2012 roku szkolenie rozpoczęło 330 osób, w tym 199 kobiet, ukończyło- 381 osób (238 kobiet). 60 osób rozpoczęło szkolenie w 2011 roku.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Sanok 2014 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU Analiza sporządzona zgodnie z: - 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Rzeszów 2015 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK SUCHA BESKIDZKA, Kwiecień 2013 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011 SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011 W związku z ograniczonymi środkami finansowymi w roku 2011 skierowano na: szkolenia indywidualne - 25 osób ( w tym 5 kobiet), szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 W okresie od 01.01.2010r. 31.12.2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku Jaworzno, maj 2012r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A S K U T E C Z N O Ś C I I E F E K T Y W N O Ś C I S Z K O L E Ń Z A K O Ń C Z O N Y C H W 2 0 13 R O K U

A N A L I Z A S K U T E C Z N O Ś C I I E F E K T Y W N O Ś C I S Z K O L E Ń Z A K O Ń C Z O N Y C H W 2 0 13 R O K U A N A L I Z A S K U T E C Z N O Ś C I I E F E K T Y W N O Ś C I S Z K O L E Ń Z A K O Ń C Z O N Y C H W 2 0 13 R O K U Biała Podlaska 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Kwiecień 2013r. 1) Liczba i odsetek osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2011

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2011 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2011 W okresie od 01.01.2011r. 31.12.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy ul. Sandomierska 6a 37-400 Nisko tel.: 15 841 23 13 fax.: 15 841 28 08 e-mail: poczta@pupnisko.pl www.pupnisko.pl Analiza skuteczności i efektywności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2011 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2011 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2011 ROKU Analiza sporządzona zgodnie z: - 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZA ROK 2012

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Usług Rynku Pracy ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy tel. 818863159 ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH w 2014 roku SUCHA BESKIDZKA, marzec 2015 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Łomża, r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku.

Łomża, r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku. Łomża, 12.04.2016r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku. Łomża 2015 W 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży osoby bezrobotne mogły skorzystać z szeregu różnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 211 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH SŁUBICE, GRUDZIEŃ 211 1 SPIS TREŚCI Wstęp 3 I. Skuteczność i efektywność szkoleń organizowanych w 211r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2010 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2010 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2010 ROKU W 2010 roku szkolenie rozpoczęły 502 osoby, w tym 272 kobiety, ukończyło- 486 osób (261 kobiet). 16 osób rozpoczęło szkolenie w 2009

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU NYSA, PAŹDZIERNIK 2014 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU NYSA, STYCZEŃ 2015 ROK Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka, tel./fax (29) 760 45 62, 760 33 77 e-mail: kancelaria@pup-ostroleka.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2012r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2012r. Sanok 2013 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ

WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Usług Rynku Pracy ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy tel. 818863159 Załącznik nr 7 do Listy zawodów i specjalności WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU W 2012 roku na szkolenie skierowano 393 osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu, z tego 383 osoby ukończyły szkolenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2013 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2013 ROKU 1. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2015 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 215 ROK KWIECIEŃ 216 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2011 rok Wadowice, kwiecień 2012 r. WPROWADZENIE W ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach mających

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-500 Złotoryja, Al. Miła 18 tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202 e-mail: wrzl@praca.gov.pl, www.pup.zlotoryja.pl ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w I półroczu 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w I półroczu 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-0 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl SZ.639-5/13/MK Rybnik, dnia 16.09.13 r. Analiza skuteczności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie styczeń 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku (Dz. U. nr 177 poz. 1193) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY Analiza efektywności i skuteczności szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie styczeń 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na dzień 31.01.2014r. w oparciu o wytyczne Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Jarosław 2011 Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2013

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2013 Tomaszów Maz. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE w 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE w 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-1 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 215 r. Tarnów 216 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 387 05 65, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo