Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń Rok 2016

2 2

3 Spis treści WPROWADZENIE LICZBA I ODSETEK OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIA Z WYNIKIEM POZYTYWNYM, W STOSUNKU DO ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIA LICZBA I ODSETEK OSÓB PRZESZKOLONYCH W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WYRÓŻNIONYCH WEDŁUG: KRYTERIUM STATUSU W ROZUMIENIU USTAWY, PŁCI, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, MIEJSCA ZAMIESZKANIA I PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kryterium statusu w rozumieniu ustawy: Kryterium podziału ze względu na płeć: Kryterium wieku: Kryterium poziomu wykształcenia: Kryterium według miejsca zamieszkania: Kryterium przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: LICZBA I ODSETEK OSÓB ZATRUDNIONYCH W TRAKCIE SZKOLENIA ORAZ W OKRESIE 3 MIESIĘCY PO JEGO UKOŃCZENIU KOSZT PONOWNEGO ZATRUDNIENIA OSÓB PRZESZKOLONYCH, LICZONY JAKO STOSUNEK PONIESIONYCH KOSZTÓW SZKOLEŃ DO LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W OKRESIE 3 MIESIĘCY PO UKOŃCZENIU SZKOLEŃ PRZECIĘTNY KOSZT SZKOLENIA I PRZECIĘTNY KOSZT OSOBOGODZINY SZKOLENIA LICZBA I ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN, UZYSKAŁY LICENCJĘ, UKOŃCZYŁY SZKOLENIE FINANSOWANE Z POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ LUB UKOŃCZYŁY STUDIA PODYPLOMOWE, W STOSUNKU DO OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE W TEJ FORMIE LICZBA I ODSETEK OSÓB ZATRUDNIONYCH W TRAKCIE LUB W OKRESIE 3 MIESIĘCY PO ZDANIU EGZAMINU, UZYSKANIU LICENCJI, UKOŃCZENIU SZKOLENIA FINANSOWANEGO Z POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ ORAZ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WNIOSKI Załącznik nr 1 Efektywność szkoleń w latach

4 4

5 WPROWADZENIE Normami prawnymi, regulującymi organizację szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy są: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. W świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, szkolenie oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby bezrobotne były kierowane na szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 1. LICZBA I ODSETEK OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIA Z WYNIKIEM POZYTYWNYM, W STOSUNKU DO ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIA Szkolenia realizowane przez urząd organizowane były zarówno z inicjatywy urzędu (w trybie grupowym) oraz wskazane przez osoby uprawnione (w trybie indywidualnym oraz w ramach bonu szkoleniowego). W 2015 roku na szkolenia realizowane zarówno w formie grupowej, indywidualnej oraz w ramach bonu szkoleniowego skierowano ogółem 98 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie Liczba bezrobotnych objętych szkoleniami w latach Na przestrzeni ostatnich pięciu lat największą liczbę osób uczestniczących w szkoleniach odnotowano w 2012r., a najmniejszą w roku

6 Szkoleniami grupowymi, organizowanymi z inicjatywy urzędu zgodnie z Planem Szkoleń na 2015r., objęto 60 bezrobotnych. Szkolenia te uwzględniały zapotrzebowanie regionalnego i kępińskiego rynku pracy oraz specyficzne problemy bezrobotnych, w ramach których zostali oni wyposażeni w odpowiednie kwalifikacje i umiejętności zawodowe m.in. z zakresu: szwaczka w tapicerstwie, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, operator wózka widłowego, spawacz MAG, robotnik budowlany, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, oprogramowaniem komp. i terminalem płatniczym, palacz kotłów C.O., kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną, tapicer. Szkoleniami indywidualnymi objęto 19 bezrobotnych, którzy uczestniczyli w kursach we wskazanych przez siebie obszarach zawodowych gwarantujących uzyskanie zatrudnienia po zakończonym szkoleniu, tj.: elektryk uprawnienia elektryczne do 1kV, operator obrabiarek sterowanych numerycznie /CNC/, kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną, obsługa programu ZW3D, spawacz MAG, kucharz małej gastronomii, obsługa programu AutoCAD, operator koparko-ładowarki, fryzjer stylista, kwalifikacja wstępna. Szkoleniami w ramach bonu szkoleniowego objęto 19 bezrobotnych, którzy uczestniczyli w szkoleniach we wskazanych przez siebie obszarach zawodowych gwarantujących uzyskanie zatrudnienia po zakończonym szkoleniu, tj.: kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną, spawacz MAG, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna, kierowca kat. E/C i kwalifikacja wstępna przyspieszona, hotelarstwo i gastronomia hotelarska z językiem włoskim. Spośród 98 osób skierowanych na szkolenia zawodowe, 100% uczestników zakończyło w nich udział z wynikiem pozytywnym, wszystkie skierowane osoby to osoby bezrobotne. Wyszczególnienie Szkolenie Liczba osób, które rozpoczęły szkolenie 98 Liczba osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym 98 Wartość % 100 % 6

7 2. LICZBA I ODSETEK OSÓB PRZESZKOLONYCH W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WYRÓŻNIONYCH WEDŁUG: KRYTERIUM STATUSU W ROZUMIENIU USTAWY, PŁCI, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, MIEJSCA ZAMIESZKANIA I PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Poniżej przedstawiono liczbę osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według określonych kryteriów Kryterium statusu w rozumieniu ustawy: Uczestnikami szkoleń były osoby posiadające status bezrobotnego, których udział wyniósł ogółem 100 %. Osoby Liczba osób przeszkolonych Udział % do ogółu przeszkolonych Bezrobotni % Poszukujący pracy 0 0 % Kryterium statusu w rozumieniu ustawy 100 % Bezrobotni 2.2. Kryterium podziału ze względu na płeć: Spośród osób, które brały udział w szkoleniach dominowali zdecydowanie mężczyźni, których udział wyniósł aż 78%, natomiast wskaźnik ten wśród bezrobotnych kobiet ukształtował się na poziomie 22%. Płeć Liczba osób przeszkolonych Udział % do ogółu przeszkolonych Kobiety % Mężczyźni % Kryterium podziału ze względu na płeć 78 % 22 % Kobiety Mężczyźni 2.3. Kryterium wieku: Najliczniejszą grupę przeszkolonych bezrobotnych, stanowiła młodzież w przedziale wiekowym lata (57,16%). Kolejną dość liczną grupą były osoby bezrobotne w wieku pomiędzy 25 a 34 rokiem życia (24,48%). 7

8 Najmniejszy udział w szkoleniach zawodowych, odnotowano wśród osób w wieku 45 lat i więcej (12,24%) oraz w wieku lata, bowiem zaledwie 6 osób uczestniczyło w tej formie aktywizacji (6,12%). Przedział wiekowy Liczba osób przeszkolonych Udział % do ogółu przeszkolonych lata 56 57,15 % lata 24 24,49 % lata 6 6,12 % 45 lat i więcej 12 12,24 % Kryterium wieku 6,12 % 24,49 % 12,24 % 57,15 % lata lata lata 45 lat i więcej 2.4. Kryterium poziomu wykształcenia: Kolejną zmienną uwzględnioną w badaniu był poziom wykształcenia. Biorąc pod uwagę kryterium poziomu wykształcenia najczęściej ze szkoleń korzystały osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (39%). Najrzadziej ze szkoleń w 2015r. korzystały osoby z ogólnokształcącym (12%) oraz wyższym (5%). wykształceniem średnim Poziom wykształcenia Liczba osób przeszkolonych Udział w % do ogółu przeszkolonych wyższe 5 5 % policealne i średnie zawodowe % średnie ogólnokształcące % zasadnicze zawodowe % gimnazjalne i poniżej % Kryterium poziomu wykształcenia 5 % 24 % 20 % 12 % 39 % Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej 8

9 2.5. Kryterium według miejsca zamieszkania: W szkoleniach w zdecydowanej większości uczestniczyli mieszkańcy wsi, którzy stanowili aż 72% wszystkich osób przeszkolonych w 2015 roku, natomiast udział bezrobotnych zamieszkałych w mieście wynosił 28%. Miejsce zamieszkania Liczba osób przeszkolonych Udział % do ogółu przeszkolonych wieś % miasto % Kryterium według miejsca zamieszkania 28 % 72 % Wieś Miasto 2.6. Kryterium przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: Największą grupę spośród osób przeszkolonych w 2015r. stanowili bezrobotni do 30 roku życia - 73%. Następne w kolejności grupy będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to osoby niepełnosprawne 10%, osoby powyżej 50 roku życia 10%, osoby długotrwale bezrobotne 8%, bezrobotni posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 4%. Natomiast spośród bezrobotnych korzystający ze świadczeń pomocy społecznej nie została przeszkolona ani jedna osoba. Przynależność do grupy osób będących w Liczba osób Udział % do ogółu szczególnej sytuacji na rynku pracy przeszkolonych przeszkolonych bezrobotni do 30 roku życia % osoby długotrwale bezrobotne 8 8 % bezrobotni po wyżej 50 roku życia % bezrobotni posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 4 4 % niepełnosprawni % 9

10 Kryterium przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni do 30 roku życia 4 % 10 % Osoby długotrwale bezrobotne 10% 8 % Bezrobotni powyżej 50 roku życia 73 % Bezrobotni posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 r. ż. lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż. Niepełnosprawni 3. LICZBA I ODSETEK OSÓB ZATRUDNIONYCH W TRAKCIE SZKOLENIA ORAZ W OKRESIE 3 MIESIĘCY PO JEGO UKOŃCZENIU Oceny efektywności szkoleń dokonano na podstawie analizy wskaźników zatrudnienia uczestników kursów. Działania podejmowane w 2015r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie w ramach aktywnej polityki rynku pracy przyczyniły się do osiągnięcia wysokiej efektywności zatrudnieniowej szkoleń na poziomie 89,79% (wg stanu na dzień r.). Wskaźnik ten ukształtował się na porównywalnym poziomie w stosunku do średniej efektywności zatrudnieniowej uzyskanej w ramach wszystkich form aktywizacji zawodowej realizowanych przez urząd w 2014r., który wynosił 99,3%. Z grupy 98 osób, które ukończyły szkolenie w 2015 roku, zatrudnienie podjęło ogółem 88 osób w okresie 3 miesięcy po jego zakończeniu. Ze szczegółowej analizy zorganizowanych szkoleń wynika, iż zarówno szkolenia realizowane w zakresie indywidualnym, w ramach bonu szkoleniowego jak i grupowym zakresie, osiągnęły wysoki wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, który wynosił: 100 % w trybie indywidualnym, 100% w ramach bonu szkoleniowego, 83,33% w trybie grupowym. 10

11 Efektywność zatrudnieniowa Liczba osób kończących szkolenia Liczba osób podejmujących zatrudnienie 0 Szkolenia grupowe Szkolenia indywidualne Bony szkoleniowe Dane te dowodzą, że szkolenia są jedną z form skutecznego wyjścia z bezrobocia, bowiem przyczyniły się do rozwoju zawodowego uczestników oraz podjęcia i utrzymania zatrudnienia. 4. KOSZT PONOWNEGO ZATRUDNIENIA OSÓB PRZESZKOLONYCH, LICZONY JAKO STOSUNEK PONIESIONYCH KOSZTÓW SZKOLEŃ DO LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W OKRESIE 3 MIESIĘCY PO UKOŃCZENIU SZKOLEŃ Wydatki w powiecie kępińskim na aktywizację zawodową w ramach szkoleń w 2015 roku wyniosły ogółem ,98 zł, z czego: koszty szkoleń ,74 zł koszty stypendiów wypłacanych osobom skierowanym na szkolenia ,24 zł, w tym: ,49 zł poniesiono za nowo skierowane osoby bezrobotne na szkolenia w 2015 roku oraz 1.604,75 zł stanowiły zobowiązania za osoby bezrobotne, które zakończyły udział w szkoleniach w 2014 roku. Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych liczony jest jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w trakcie szkolenia oraz po ukończeniu szkolenia. Przy wyliczaniu tego wskaźnika posłużono się definicją kosztów podaną w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, co oznacza, że do kosztów zaliczono: uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej, koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszt przejazdu na szkolenie, koszt niezbędnych badań lekarskich, koszt egzaminów. Koszt ponownego zatrudnienia uczestników szkoleń w 2014r. liczony jako stosunek liczby zatrudnionych do całkowitego kosztu szkoleń wyniósł 3.078,74zł. Szczegółowe wydatki w poszczególnych kategoriach na podstawie których obliczono koszt ponownego zatrudnienia, przedstawia poniższe zestawienie. 11

12 Lp. Nazwa szkolenia Koszt przysługujący jednostce szkoleniowej (w zł) Koszt egzaminów (w zł) Koszt dojazdów na szkolenie (w zł) Koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (w zł) Koszt badań lekarskich (w zł) Koszt szkoleń ogółem (w zł) 1. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 2. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 3. Operator koparko - ładowarki Elektryk uprawnienia elektryczne do 1 kv Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Obsługa programu ZW3D Kucharz małej gastronomii Operator obrabiarek sterowanych numerycznie /CNC/ 9. Obsługa programu AutoCAD 10. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 11. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 12. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 13. Fryzjer stylista - kolorysta 14. Spawacz metodą MAG Kwalifikacja wstępna 3.573, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,65 241,50 426,65 0,00 0, ,80 157,50 175,00 0,00 0,00 0,00 332, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,50 300,00 0,00 0,00 100, , ,20 300,00 117,32 0,00 0, , ,30 300,00 97,04 0,00 0, , , ,00 52,26 0,00 350, , , ,00 228,79 0,00 350, , , ,00 0,00 0,00 350, , ,00 0,00 264,00 0,00 0, , ,00 300,00 0,00 0,00 55, , ,00 100,00 291,19 0,00 350, ,19 12

13 16. Spawacz metodą MAG Spawacz metodą MAG Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 19. Kwalifikacja wstępna 20. Robotnik budowlany 21. Szwaczka w tapicerstwie 22. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 23. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie /CNC/ 24. Operator wózka widłowego 25. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, oprogramowaniem komputerowego i terminalem płatniczym 1.537,00 150,00 215,67 0,00 55, , ,00 150,00 250,87 0,00 55, , , ,00 181,85 0,00 350, , , ,00 246,39 0,00 350, , , ,00 263,44 0,00 525, , , ,00 0,00 0,00 420, , , ,00 0,00 0, , , ,00 700,00 328,32 0,00 400, , ,00 500,00 105,59 0, , , ,00 500,00 258,79 0,00 320, , Tapicer 9.580,00 200,00 0,00 0,00 550, , Palacz kotłów C.O ,00 250,00 69,33 0,00 275, , Spawacz MAG 9.900,00 750,00 273,59 0,00 275, , Kierowca kat. E/C z kwalifikacją wstępną 30. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 31. Hotelarstwo i gastronomia hotelarska 3.597,00 345,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 442,00 0,00 0, ,00 13

14 z językiem włoskim 32. Hotelarstwo i gastronomia hotelarska z językiem włoskim 33. Hotelarstwo i gastronomia hotelarska z językiem włoskim 34. Kwalifikacja wstępna pełna 35. Kwalifikacja wstępna pełna 36. Kwalifikacja wstępna pełna 37. Kwalifikacja wstępna pełna 38. Kwalifikacja wstępna pełna 39. Kwalifikacja wstępna przyspieszona 40. Kwalifikacja wstępna pełna 41. Kwalifikacja wstępna pełna 42. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 43. Kwalifikacja wstępna 44. Spawacz metodą MAG Spawacz metodą MIG MAG 46. Kwalifikacja wstępna 47. Kwalifikacja wstępna przyspieszona 3.500,00 0,00 442,00 0,00 0, , ,00 0,00 442,00 0,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 150,00 0,00 350, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0, , ,00 300,00 0,00 0,00 55, , ,00 300,00 130,00 0,00 55, , ,00 100,00 0,00 0,00 0, , , ,00 130,00 0,00 0, ,00 Ogółem: , , ,09 0, , ,74 14

15 Egzaminy do których przystępowali bezrobotni miały formę wewnętrzną zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych lub formę państwową, na podstawie odrębnych przepisów prawa. Przeciętny czas trwania szkoleń zorganizowanych w 2015r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie wyniósł 29 dni. Lp. Nazwa szkolenia Czas trwania szkolenia w dniach Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Operator koparko - ładowarki Elektryk uprawnienia elektryczne do 1 kv Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Obsługa programu ZW3D Kucharz małej gastronomii Operator obrabiarek sterowanych numerycznie /CNC/ Obsługa programu AutoCAD Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Fryzjer stylista - kolorysta Spawacz metodą MAG Kwalifikacja wstępna Spawacz metodą MAG Spawacz metodą MAG Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Kwalifikacja wstępna Robotnik budowlany 42 dni 42 dni 25 dni 38 dni 42 dni 4 dni 15 dni 20 dni 20 dni 31 dni 31 dni 31 dni 30 dni 19 dni 43 dni 19 dni 19 dni 31 dni 42 dni 38 dni 21. Szwaczka w tapicerstwie 22. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 32 dni 46 dni 15

16 23. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie /CNC/ 24. Operator wózka widłowego 25. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, oprogramowaniem komputerowego i terminalem płatniczym 26. Tapicer 27. Palacz kotłów C.O. 28. Spawacz MAG 29. Kierowca kat. E/C z kwalifikacją wstępną 30. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 31. Hotelarstwo i gastronomia hotelarska z językiem włoskim 32. Hotelarstwo i gastronomia hotelarska z językiem włoskim 33. Hotelarstwo i gastronomia hotelarska z językiem włoskim 34. Kwalifikacja wstępna pełna 35. Kwalifikacja wstępna pełna 36. Kwalifikacja wstępna pełna 37. Kwalifikacja wstępna pełna 38. Kwalifikacja wstępna pełna 39. Kwalifikacja wstępna przyspieszona 40. Kwalifikacja wstępna pełna 41. Kwalifikacja wstępna pełna 42. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 43. Kwalifikacja wstępna 44. Spawacz metodą MAG Spawacz metodą MIG MAG 46. Kwalifikacja wstępna 47. Kwalifikacja wstępna przyspieszona przeciętny czas trwania szkoleń 20 dni 9 dni 15 dni 32 dni 10 dni 19 dni 30 dni 24 dni 15 dni 15 dni 15 dni 44 dni 42 dni 42 dni 41 dni 41 dni 22 dni 43 dni 41 dni 43 dni 45 dni 19 dni 19 dni 51 dni 21 dni 29 dni 16

17 5. PRZECIĘTNY KOSZT SZKOLENIA I PRZECIĘTNY KOSZT OSOBOGODZINY SZKOLENIA Przeciętny koszt szkolenia jednej osoby liczony jest jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób biorących udział w szkoleniach 2.764,58 zł. Przeciętny koszt osobogodziny 16,08 zł. Lp. Nazwa szkolenia Koszt osobogodziny szkolenia w zł Koszt szkolenia w zł 1. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 18, ,00 2. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 18, ,00 3. Operator koparko - ładowarki 5, ,80 4. Elektryk uprawnienia elektryczne do 1 kv 78,75 332,50 5. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 18, ,00 6. Obsługa programu ZW3D 56, ,00 7. Kucharz małej gastronomii 25, ,50 8. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie /CNC/ 23, ,52 9. Obsługa programu AutoCAD 22, , Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 18, , Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 18, , Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 18, , Fryzjer stylista - kolorysta 20, , Spawacz metodą MAG , , Kwalifikacja wstępna 14, , Spawacz metodą MAG , , Spawacz metodą MAG , , Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 18, , Kwalifikacja wstępna 12, , Robotnik budowlany 11, , Szwaczka w tapicerstwie 4, , Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 23, ,00 17

18 23. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie /CNC/ 10, , Operator wózka widłowego 13, , Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, oprogramowaniem komputerowego i terminalem płatniczym 7, , Tapicer 3, , Palacz kotłów C.O. 11, , Spawacz MAG 13, , Kierowca kat. E/C z kwalifikacją wstępną 19, , Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 14, , Hotelarstwo i gastronomia hotelarska z językiem włoskim 3, , Hotelarstwo i gastronomia hotelarska z językiem włoskim 3, , Hotelarstwo i gastronomia hotelarska z językiem włoskim 3, , Kwalifikacja wstępna pełna 13, , Kwalifikacja wstępna pełna 10, , Kwalifikacja wstępna pełna 10, , Kwalifikacja wstępna pełna 10, , Kwalifikacja wstępna pełna 10, , Kwalifikacja wstępna przyspieszona 13, , Kwalifikacja wstępna pełna 10, , Kwalifikacja wstępna pełna 10, , Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 14, , Kwalifikacja wstępna 13, , Spawacz metodą MAG , , Spawacz metodą MIG MAG 22, , Kwalifikacja wstępna 13, , Kwalifikacja wstępna przyspieszona 13, ,00 przeciętny koszt szkolenia / przeciętny koszt osobogodziny szkolenia 16, ,58 18

19 6. LICZBA I ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN, UZYSKAŁY LICENCJĘ, UKOŃCZYŁY SZKOLENIE FINANSOWANE Z POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ LUB UKOŃCZYŁY STUDIA PODYPLOMOWE, W STOSUNKU DO OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE W TEJ FORMIE W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie finansował koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Bezrobotni, którym urząd sfinansował przedmiotowe koszty uprzednio ukończyli szkolenie przygotowawcze do wskazanych niżej egzaminów. Lp. Nazwa egzaminu / licencji Liczba osób wnioskujących o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji 1. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Liczba osób, które z wynikiem pozytywnym złożyły egzamin Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Operator koparko ładowarki Elektryk uprawnienia elektryczne do 1 kv Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 6. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 7. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 8. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Spawacz metodą MAG Kwalifikacja wstępna Spawacz metodą MAG Spawacz metodą MAG Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Kwalifikacja wstępna Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Operator wózka widłowego

20 17. Palacz kotłów C.O Spawacz MAG Kierowca kat. E/C z kwalifikacją wstępną 20. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Kwalifikacja wstępna pełna Kwalifikacja wstępna pełna Kwalifikacja wstępna pełna Kwalifikacja wstępna pełna Kwalifikacja wstępna pełna Kwalifikacja wstępna przyspieszona Kwalifikacja wstępna pełna Kwalifikacja wstępna pełna Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Kwalifikacja wstępna Spawacz metodą MAG Spawacz metodą MIG MAG Kwalifikacja wstępna Kwalifikacja wstępna przyspieszona 1 1 W roku 2015 do Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych oraz żadna z osób zarejestrowanych nie skorzystała z formy wsparcia jaką jest pożyczka szkoleniowa. 7. LICZBA I ODSETEK OSÓB ZATRUDNIONYCH W TRAKCIE LUB W OKRESIE 3 MIESIĘCY PO ZDANIU EGZAMINU, UZYSKANIU LICENCJI, UKOŃCZENIU SZKOLENIA FINANSOWANEGO Z POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ ORAZ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Efektywność zatrudnieniowa uzyskana w 2015 roku w ramach przedmiotowych form pomocy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie przedstawia poniższe zestawienie. 20

21 Lp. Nazwa egzaminu / licencji Liczba osób, które z wynikiem pozytywnym złożyły egzamin 1. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną Odsetek osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po zdaniu sfinansowanego egzaminu / uzyskania licencji 1 100% 2. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 1 100% 3. Operator koparko ładowarki 1 100% 4. Elektryk uprawnienia elektryczne do 1 kv 1 100% 5. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 6. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 7. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 8. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 9. Spawacz metodą MAG % 10. Kwalifikacja wstępna 1 100% 11. Spawacz metodą MAG % 12. Spawacz metodą MAG % 13. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 1 100% 14. Kwalifikacja wstępna 1 100% 15. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 4 80% 16. Operator wózka widłowego 5 80% 17. Palacz kotłów C.O % 18. Spawacz MAG 5 80% 19. Kierowca kat. E/C z kwalifikacją wstępną 1 100% 20. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 1 100% 21

22 21. Kwalifikacja wstępna pełna 1 100% 22. Kwalifikacja wstępna pełna 1 100% 23. Kwalifikacja wstępna pełna 1 100% 24. Kwalifikacja wstępna pełna 1 100% 25. Kwalifikacja wstępna pełna 1 100% 26. Kwalifikacja wstępna przyspieszona 1 100% 27. Kwalifikacja wstępna pełna 1 100% 28. Kwalifikacja wstępna pełna 1 100% 29. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 1 100% 30. Kwalifikacja wstępna 1 100% 31. Spawacz metodą MAG % 32. Spawacz metodą MIG MAG 1 100% 33. Kwalifikacja wstępna 1 100% 34. Kwalifikacja wstępna przyspieszona 1 100% WNIOSKI Analiza zorganizowanych w 2015 roku szkoleń wykazała, że w wyniku dostosowania kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych do potrzeb pracodawców zwiększyły się ich szanse konkurowania na otwartym rynku pracy. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniósł ogółem 89,79%, bowiem na 98 osób, które ukończyły szkolenie 88 bezrobotnych podjęło pracę. Podkreślić należy, iż największe szanse powrotu na rynek pracy stwarzały szkolenia indywidualne oraz szkolenia realizowane w ramach bonu szkoleniowego, bowiem w każdej z form efektywność zatrudnieniowa ukształtowała się na poziomie 100%. Niemniej, efektywność szkoleń grupowych ukształtowała się również na wysokim poziomie tj. 83,33%. Spośród szkoleń grupowych najwyższą efektywność zatrudnieniową osiągnięto w obszarach: palacz kotłów C.O. 100%, operator obrabiarek sterowanych numerycznie /CNC/ 100%, robotnik budowlany 90%, kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną 80%, szwaczka w tapicerstwie 80%, operator wózka widłowego 80%, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, oprogramowaniem komputerowym i terminalem płatniczym 80%, spawacz MAG 80% oraz tapicer 70%. Wydatki w powiecie kępińskim na aktywizację zawodową w ramach szkoleń w 2015 roku wyniosły ogółem ,98zł, z czego ,24 zł stanowiły stypendia szkoleniowe, a koszty szkoleń należne instytucji szkoleniowej stanowiły kwotę ,74zł. 22

23 Przeciętny koszt szkolenia jednej osoby wyniósł 2.764,58 zł, natomiast koszt ponownego zatrudnienia uczestników szkoleń ukształtował się na poziomie 3.078,74 zł. Niskie koszty ponownego zatrudnienia jednej osoby w ramach szkoleń świadczą o wysokiej racjonalności gospodarowania środkami publicznymi. Analiza danych dotyczących efektywności szkoleń uzyskanej na przestrzeni sześciu ostatnich lat wskazuje, iż najwyższą efektywność zatrudnieniową osiągnięto w roku Efektywność szkoleń w latach ,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% efektywność 76,7% 66,9% 66,0% 91,2% 99,3% 89,8% zatrudnieni po szkoleniu kończący szkolenie Dane te dowodzą, że szkolenia są jedną z form skutecznego wyjścia z bezrobocia, bowiem przyczyniły się do rozwoju zawodowego uczestników oraz podjęcia i utrzymania zatrudnienia. 23

24 Efektywność szkoleń w poszczególnych latach Załącznik Nr 1 do Analizy SZKOLENIA GRUPOWE Rodzaj szkolenia Ilość osób, które rozpoczęły szkolenie Ilość osób, które ukończyły szkolenie Ilość podjęć pracy Efektywność w % ABC przedsiębiorczości % 100% 100% 100% - Sprzedawca z kasą fiskalną % % Kierowca prawa jazdy kat. C % 40% Szwaczka w tapicerstwie % 100% 80% Operator obrabiarek sterowanych numerycznie /CNC/ % 87% 100% - 100% Operator wózka widłowego % 50% % Technik prac biurowych z elementami rozliczeń podatkowych i ekonomicznych % - Opiekunka osób starszych % Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalaniu paliwem stałym i gazowym % % Warsztaty readaptacyjne % Asystent rozliczeń podatkowych i ekonomicznych % Kucharz- catering organizacja przyjęć %

25 Florysta z elementami decoupage % Spawacz MAG % 72% 100% 100% 80% Pracownik magazynu z obsługą wózka jezdniowego % Przedstawiciel handlowy z językiem angielskim % % - Operator zagęszczarki i ubijaków wibracyjnych % Pracownik ds. utrzymania czystości % Kwalifikacja wstępna przyspieszona % - - Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną % % 80% 80% Robotnik budowlany % 90% %Kosmetyczka z elementami wizażu % - Barman - kelner % - Sekretarka z językiem angielskim % - Tapicer % 25

26 SZKOLENIA INDYWIDUALNE Rodzaj szkolenia Ilość osób, które rozpoczęły szkolenie Ilość osób, które ukończyły szkolenie Ilość podjęć pracy Efektywność w % Operator koparko ładowarki % 100% - 100% Kierowca prawa jazdy kat. C i E/C % 100% - 100% - Florysta % - - Operator obrabiarki CNC % 100% 100% Kierowca prawa jazdy kat. E/C % % - Stylizacja paznokci i wizażu % Prawo jazdy kat. C % Operator wózka widłowego % Fryzjer % - 100% ABC przedsiębiorczości % - Spawacz % 100% - 100% 100% Kwalifikacja szeregowych państwowej straży pożarnej % 100% Operator koparki % % - Kwalifikacja wstępna przyspieszona % 100% 100% - - Palacz kotłów centralnego ogrzewania % Autocad wyższy poziom zaawansowania % 26

27 Kwalifikacja wstępna pełna % 100% 100% 100% 100% Język niemiecki dla opiekuna osób starszych % Funkcjonalna terapia manualna % Prawo jazdy kat. B i C % Prawo jazdy kat. D % Hotelarstwo, gastronomia hotelarska z językiem włoskim Prawo jazdy kat. E/C i kwalifikacja wstępna przyspieszona Prawo jazdy kat. E/C i szkolenie okresowe % % 100% % 100% - Fakturowanie z obsługą kasy fiskalnej Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną % 100% 100% Rozbieracz wykrawacz mięsa % - Operator walca drogowego % - Stolarz % - Sekretarka z językiem angielskim % - Elektryk uprawnienia elektryczne do 1 kv % Obsługa programu ZW3D % Kucharz małej gastronomii % 27

28 BONY SZKOLENIOWE Rodzaj szkolenia Ilość osób, które rozpoczęły szkolenie Ilość osób, które ukończyły szkolenie Ilość podjęć pracy Efektywność w % Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną % 100% Wakacyjny weekendowy kurs kosmetyczny % 100% Kwalifikacja wstępna przyspieszona i szkolenie ADR % 100% Spawacz MAG % 100% Tapicer % 100% Pracownik biurowy oraz kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu % 100% Pracownik księgowości w zakresie płac % 100% ADR, szkolenie okresowe, prawo jazdy kat. C+E % 100% Operator Systemu Informacji Przestrzennej GEO - INFO % 100% Operator ładowarki oraz operator maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw % 100% Operator tokarki i frezarki % 100% Szwaczka w tapicerstwie % 100% Operator wózka widłowego % 100% Kwalifikacja wstępna przyspieszona % 100% Kierowca kat. E/C z kwalifikacją wstępną % Kwalifikacja wstępna % Hotelarstwo i gastronomia hotelarska z językiem włoskim % 28

29 TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE Rodzaj szkolenia Ilość osób, które rozpoczęły szkolenie Ilość osób, które ukończyły szkolenie Ilość podjęć pracy Efektywność w % Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną % AutoCAD % Krojcza % 29

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń Rok 2015 2 Spis treści WPROWADZENIE... 5 1. LICZBA I ODSETEK OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIA Z WYNIKIEM POZYTYWNYM,

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku Ropczyce 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Ropczyce 2015 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2014 ROKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń sporządzona została zgodnie z 84 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2014 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZ D PRACY

POWIATOWY URZ D PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie styczeń 2011 Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Jarosław 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2011 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH W 2011 R. Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 września 2010r w sprawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2012 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2014 rok

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2014 rok Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2014 rok Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Jaworzno, kwiecień 2011r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W ROKU 201 Radzyń Podlaski, styczeń 2014 str. 1 Zgodnie z 8 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2014 r. wg stanu na dzień 03.02.2015 Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8 a, 57300 Kłodzko, tel. 74 865-74-10

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8 a, 57300 Kłodzko, tel. 74 865-74-10 Kłodzko, dnia 15.01.2014 r. C/RU.PR.410.1.2014 ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Szczecin 2011 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 214 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie W 214 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie realizował szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 W okresie od 01.01.2009r. 31.12.2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Tomaszów Maz. 2011

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ

WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Usług Rynku Pracy ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy tel. 818863159 Załącznik nr 7 do Listy zawodów i specjalności WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 38 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. ( Dz. U. Nr 77, Poz.93). Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 203 r. wg stanu na dzień 3.03.204 Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 18.01.2012 r. W 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r w sprawie standardów i

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl SZ.639-4/13/KK Rybnik, dnia 16.05.2013 r. Analiza skuteczności

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Tarnów 2014 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra Analiza skuteczności i efektywności szkoleń przeprowadzonych w 214 roku wg Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 28 880, fax. 37 28 880 adres e-mail : szsc@praca.gov.pl www.pup.szczecinek.

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 28 880, fax. 37 28 880 adres e-mail : szsc@praca.gov.pl www.pup.szczecinek. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 28 880, fax. 37 28 880 adres e-mail : szsc@praca.gov.pl www.pup.szczecinek.pl ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r. Sanok 2015 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU W 2012 roku szkolenie rozpoczęło 330 osób, w tym 199 kobiet, ukończyło- 381 osób (238 kobiet). 60 osób rozpoczęło szkolenie w 2011 roku.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2015 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r. W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A S K U T E C Z N O Ś C I I E F E K T Y W N O Ś C I S Z K O L E Ń Z A K O Ń C Z O N Y C H W 2 0 13 R O K U

A N A L I Z A S K U T E C Z N O Ś C I I E F E K T Y W N O Ś C I S Z K O L E Ń Z A K O Ń C Z O N Y C H W 2 0 13 R O K U A N A L I Z A S K U T E C Z N O Ś C I I E F E K T Y W N O Ś C I S Z K O L E Ń Z A K O Ń C Z O N Y C H W 2 0 13 R O K U Biała Podlaska 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Sanok 2014 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU W 2013 roku szkolenie rozpoczęły 342 osoby, w tym 185 kobiet, ukończyło- 336 osób (181 kobiet). 8 osób rozpoczęło szkolenie w 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Rzeszów 2015 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH w 2014 roku SUCHA BESKIDZKA, marzec 2015 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Kwiecień 2014r. 1) Liczba i odsetek osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku Jaworzno, maj 2012r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011 SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011 W związku z ograniczonymi środkami finansowymi w roku 2011 skierowano na: szkolenia indywidualne - 25 osób ( w tym 5 kobiet), szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2011

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2011 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2011 W okresie od 01.01.2011r. 31.12.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy ul. Sandomierska 6a 37-400 Nisko tel.: 15 841 23 13 fax.: 15 841 28 08 e-mail: poczta@pupnisko.pl www.pupnisko.pl Analiza skuteczności i efektywności

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Kwiecień 2013r. 1) Liczba i odsetek osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 W okresie od 01.01.2010r. 31.12.2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZA ROK 2012

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Usług Rynku Pracy ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy tel. 818863159 ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Łomża, r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku.

Łomża, r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku. Łomża, 12.04.2016r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku. Łomża 2015 W 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży osoby bezrobotne mogły skorzystać z szeregu różnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ

WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Usług Rynku Pracy ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy tel. 818863159 Załącznik nr 7 do Listy zawodów i specjalności WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU NYSA, PAŹDZIERNIK 2014 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU NYSA, STYCZEŃ 2015 ROK Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2012r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2012r. Sanok 2013 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2013

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2013 Tomaszów Maz. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU W 2012 roku na szkolenie skierowano 393 osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu, z tego 383 osoby ukończyły szkolenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2010 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2010 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2010 ROKU W 2010 roku szkolenie rozpoczęły 502 osoby, w tym 272 kobiety, ukończyło- 486 osób (261 kobiet). 16 osób rozpoczęło szkolenie w 2009

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie styczeń 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku (Dz. U. nr 177 poz. 1193) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY Analiza efektywności i skuteczności szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie styczeń 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na dzień 31.01.2014r. w oparciu o wytyczne Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2011 rok Wadowice, kwiecień 2012 r. WPROWADZENIE W ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach mających

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Jarosław 2011 Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2013 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2013 ROKU 1. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka, tel./fax (29) 760 45 62, 760 33 77 e-mail: kancelaria@pup-ostroleka.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-1 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 215 r. Tarnów 216 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE w 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE w 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 387 05 65, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011r. Dział Centrum Aktywizacji Zawodowej Krosno Odrzańskie 2012 1 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...str.3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK STAROGARD GDAŃSKI, KWIECIEŃ 2013 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Świdnik 2014 Jedną z podstawowych usług rynku pracy, jaką oferują powiatowe urzędy pracy, jest organizacja szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń 2012

Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń 2012 Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku w 2012r. realizował szkolenia w formie indywidualnej i grupowej. Realizacja zadań przebiegała w oparciu o środki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 205 r. wg stanu na dzień 30.04.206 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE (główne kierunki) PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny)

SZKOLENIA INDYWIDUALNE (główne kierunki) PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny) SZKOLENIA INDYWIDUALNE (główne kierunki) PUP Legnica Liczba Odsetek Liczba Odsetek które z wynikiem Koszt ponownego skierowanych na które pozytywnym w stosunku do zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM SŁUBICE, STYCZEŃ 2012 Zgodnie z art. 40 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

II, IV kwartał. kwartał. kwartał. kwartał II, IV. kwartał

II, IV kwartał. kwartał. kwartał. kwartał II, IV. kwartał SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2013. Lp. 1. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Szkolenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016.

SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016. SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Kierowca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2012 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 312 11 54, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Wadowice, kwiecień 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Wadowice, kwiecień 2014 r. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń - 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Wadowice, kwiecień 2014 r. WPROWADZENIE W ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach mających

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń, uwzględniająca analizę ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia w 2013 roku

Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń, uwzględniająca analizę ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia w 2013 roku IRP-IS-550-7/2014 Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń, uwzględniająca analizę ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia w 2013 roku Oświęcim,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI USŁUG SZKOLENIOWYCH ZREALIZOWANYCH w 2013 r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI USŁUG SZKOLENIOWYCH ZREALIZOWANYCH w 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Białej Centrum Aktywizacji Zawodowej ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI USŁUG SZKOLENIOWYCH ZREALIZOWANYCH w 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Białej 2014 r. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Daszyoskiego 44-46, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 312 11 54, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ na 2009

PLAN SZKOLEŃ na 2009 PLAN SZKOLEŃ na Lp Nazwa szkolenia 1 Operator koparek jednonaczyniowych kl. III Zakres szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

Analiza oczekiwań osób bezrobotnych niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim styczeń/luty 2011rok

Analiza oczekiwań osób bezrobotnych niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim styczeń/luty 2011rok Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu Analiza oczekiwań osób bezrobotnych niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim styczeń/luty 11rok Opracowanie: Doradca zawodowy II stopnia : Aneta Sawicka Doradca zawodowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny)

Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan szkoleń na rok 2013 został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU

STATYSTYKA ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU STATYSTYKA ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU 1. Liczba i odsetek osób, szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia. przechodzące z 2013 r. się się w II kwartale Liczba osób szkolenie

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku.

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Miniasta Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r Opis podjętych działań:

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r Opis podjętych działań: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu realizuje projekt systemowy CZAS NA PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo