PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego."

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach I VI w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku

2 PODSTAWA PRAWNA Przedmiotowy system oceniania z języków obcych w klasach I VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni-Letnisku opracowany został na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych. 2. Podstawa programowa przedmiotu język obcy nowożytny dla I i II etapu edukacyjnego. 3. Zmodyfikowane programy nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej. 4. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku.

3 ZADANIA SZKOŁY Szkoła powinna zapewnić uczniom: - naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem w języku obcym; - otwarcie oczu na świat i poszerzania ich doświadczeń poprzez kontakt z nauką języka angielskiego oraz kulturą i obyczajowością krajów anglojęzycznych; - poznanie wymaganych pojęć i zdobycie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; - rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, między innymi poprzez pozytywną informację zwrotną dotyczącą indywidualnych umiejętności lingwistycznych; - dalsze wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego; - zapewnienie dostępu do materiałów autentycznych; - dalsze rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

4 ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA SZCZEGÓŁOWE CELE OCENIANIA W JĘZYKU OBCYM Cele oceniania: diagnoza osiągnięć uczniów, wspierania rozwoju ucznia, motywowanie ucznia do pracy, informacja o skuteczności procesu nauczania poprzez: - ustalenie stopnia opanowania wiedzy, - zauważenie trudności w nabywaniu umiejętności, - zastosowanie nowych skutecznych metod nauczania języków obcych, - przygotowanie ucznia do egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności na koniec trzeciego etapu kształcenia Ocenianie wewnątrzszkolne, prowadzone systematycznie przez cały czas nauki obejmuje ocenianie bieżące i ocenianie etapowe (okresowe). 1. Ocenianie bieżące dostarcza informacji o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka obcego w ciągu semestru. Cele: pomóc uczniom rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe strony oraz dać im jasne wskazówki, nad czym powinni więcej pracować;

5 przekazać rodzicom (opiekunom) informację o postępach ucznia, jego mocnych i słabych stronach, a także wskazać, w jaki sposób uczeń powinien popracować, by osiągnąć poprawę; dać nauczycielowi informację zwrotną na temat efektywności jego nauczania, właściwego doboru materiałów itp., oraz pomóc w dostosowaniu planu wynikowego, jeśli zachodzi taka potrzeba. 2. Ocenianie okresowe to opis rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięć pod koniec semestru, roku szkolnego lub etapu nauczania. Cele: przekazać uczniowie, rodzicom (opiekunom) i nauczycielom obraz postępów, aktywności i osiągnięć w języku niemieckim pod koniec pewnej części programu nauki; dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki. Obszary aktywności ucznia poddawane ocenie: osiągnięcia dydaktyczne: - wymowa - znajomość słownictwa - rozumienie ze słuchu - czytanie - mówienie - pisanie - reagowanie językowe - znajomość gramatyki

6 zaangażowanie ucznia i jego stosunek do nauki przygotowanie ucznia do zajęć odrabianie prac domowych NARZĘDZIA DO POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I ICH CZĘSTOTLIWOŚĆ Za co uczniowie będą oceniani Skróty Ile razy w semestrze Ile razy w semestrze (2 godz) (3 godz) 1. odpowiedzi ustne: np. układanie dialogów, odpowiedzi na pytania, wypowiedzi na dany temat, streszczanie tekstów 2. reagowanie językowe: opis obrazków, wpisywanie wyrazów w luki 3. kartkówki: słownictwo, zagadnienia gramatyczne 4. sprawdziany, prace klasowe, testy Odp Reag jęz 1 1 Kart Spr sprawdziany ze słuchu Słuch czytanie przygotowanych tekstów Czyt czytanie ze zrozumieniem Czyt zroz aktywność udział uczniów w Aktyw za 3+ plusów za 4+ plusów

7 zajęciach ocena bdb ocena bdb 9. praca domowa - krótkie formy wypowiedzi pisemnej Pr dom dłuższe formy wypowiedzi pisemnej 10. udział w konkursach Akt projekty, prace dodatkowe Proj nieprzygotowanie do lekcji za 3 minusy nieprzygotowa nia do lekcji, brak pracy domowej ocena niedostateczna za 4 minusy nieprzygotowania do lekcji, brak pracy domowej ocena niedostateczna TECHNIKI KONTROLI W celu oceny wiedzy z poszczególnych umiejętności uczniów można stosować następujące techniki kontroli: Słuchanie: - niewerbalna reakcja na polecenie nauczyciela - odpowiedzi na pytania do tekstu - wybór właściwej odpowiedzi (prawda-fałsz, technika wielokrotnego wyboru) - wypełnianie np. tabeli, informacjami z tekstu - wyszukiwanie w słuchanym tekście słów kluczowych Mówienie:

8 - prawidłowe wymawianie dźwięków by być zrozumiałym - odpowiednie zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi - uzupełnianie dialogów odpowiednimi informacjami - dopasowanie odpowiedzi do sytuacji - opis siebie, ludzi, miejsc, zdarzeń i ilustracji - opis odczuć, opinii, wydarzeń z przeszłości Czytanie: - odpowiedzi na pytania do tekstu - wybór właściwej odpowiedzi (prawda-fałsz, technika wielokrotnego wyboru) - porządkowanie kolejności akapitów - dopasowywanie informacji do obrazków, akapitów, osób - przyporządkowywanie tytułów do akapitów - wstawianie brakujących zdań - poprawianie błędnych informacji Pisanie: - pisanie tekstów na podstawie wzoru - pisanie tekstów z uwzględnieniem podanych informacji, notatek, na podstawie planu - uzupełnianie zdań i większych fragmentów tekstu - wstawianie brakujących zdań - opis obrazka, historyjka na odstawie obrazków - pisanie maila, wiadomości Słownictwo: - podpisywanie obrazków - wypełnianie luk

9 - rozróżnianie wyrazów często mylonych - układanie wyrazów w grupy tematyczne - wyszukiwanie wyrazów nie pasujących do pozostałych - podawanie synonimów i antonimów - dopasowywanie wyrazów (kolokacja) - budowanie wyrazów od podanych (word formation) Gramatyka: - znajdowanie i poprawianie błędów w zdaniach - wstawianie wyrazów w odpowiedniej formie, w odpowiednim miejscu - technika wielokrotnego wyboru - układanie zdań z rozsypani wyrazowej - układanie zdań, pytań na podstawie rysunku, tabeli - przekształcanie zdań Ocenianie umiejętności zintegrowanych: - praca projektowa ocenianie może polegać: sposób prezentacji ustnej / pisemnej (treść i forma) przygotowanie materiałów wizualnych (rysunki, plakaty, zdjęcia, plansze) zebrane informacje (umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji) temat projektu, jego przydatność i atrakcyjność współpraca w zespole - odgrywanie ról oceniać można: umiejętności komunikacyjne (rozumienie intencji rozmówcy, właściwa reakcja na nią)

10 płynność i poprawność językowa współpraca w parze lub grupie SKALE OCEN STOSOWANE W SPRAWDZANIU I OCENIANIU NA LEKCJACH 1. Prace kontrolne sprawdziany, testy, kartkówki z języka obcego Skala ocen od 1 6. Oceny za prace kontrolne w klasach I-VI wyrażane w punktach, a następnie w procentach nauczyciel przelicza na stopnie w następujący sposób: Lp. Procentowy udział punktów Ocena % niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry % + wykonanie nieobowiązkowych, dodatkowych zadań celujący 2. Wypowiedzi ustne z języka angielskiego Skala ocen od 1 6

11 Lp. Kryteria oceny Punkty 1 skuteczność wypowiedzi - komunikacja płynność wypowiedzi dobór materiału leksykalnego dobór materiału gramatycznego poprawność gramatyczna poprawność fonetyczna 1 6 Uwaga: W przypadku każdego wyżej wymienionego elementu sprawności mówienia minimum konieczne dla uzyskania oceny pozytywnej (dopuszczające) wynosi 2 punkty za każdy element składowy Maksymalna liczba punktów - równoznaczna jest z wystawieniem oceny celującej wynosi 6 dla każdego elementu opisywanej sprawności. Ocena końcowa: 0 11 pkt pkt. (minimum) pkt pkt pkt. 36 pkt. (maksimum) niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 3. Rozumienie tekstu słuchanego i tekstu pisanego Skala ocen od 1 6

12 Kontrola osiągnięć dotyczy głównie rozumienia globalnego. Lp. Procentowy udział punktów Ocena % niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry % + wykonanie nieobowiązkowych, dodatkowych zadań celujący 4. Praca domowa a) wykonanie zadań w Zeszycie ćwiczeń Skala ocen od za brak pracy domowej 5 za poprawne i samodzielne wykonanie pracy domowej b) wypowiedź pisemna wypracowanie Skala ocen od 1 6 Przy ocenie sprawności pisania nauczyciel stosuje takie same kryteria oceny jak w pkt. 2, lecz zamiast poprawności fonetycznej oceniana jest poprawność w zakresie ortografii i interpunkcji.

13 5. Aktywność na lekcjach W dzienniku lekcyjnym znajdują się odpowiednie rubryki dotyczące aktywności na lekcji. Nauczyciel stosuje w tym arkuszu + (plusy) i - (minusy). 6. Kryteria oceny czytania głośnego Numer kryterium I II III Kryteria Płynność czytania (opanowanie tekstu) [do dwóch błędów (nieznaczne przekręcenia ) 2 punkty; od 3 do 5 błędów 1punkt; liczne błędy; częste poprawianie przez nauczyciela; wykluczają przyznawanie punktów za kolejne kryteria; uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną] Właściwe tempo czytania [dostosowane do sytuacji ukazanej w tekście; przestrzeganie znaków interpunkcyjnych] Wyraźne czytanie [uczeń jest słyszany i rozumiany] Liczba punktów 0 2p. 1p. 1p. IV Wyraziste czytanie [uczeń dostosowuje sposób czytania do sytuacji ukazanej w tekście; głosem wyraża uczucia, zaciekawia, wzrusza itp.] 0 1p. Propozycja przeliczenia punktów na oceny: 5 p. > bardzo dobry 4 p. > dobry 3 p. > dostateczny 2 p. > dopuszczający 1 p. > niedostateczny

14 ZASADY USTALANIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Dokonując klasyfikacji śródrocznej i rocznej nauczyciel stosuje następujące zasady: Ocena z języków obcych nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych Ocenę semestralną ustala się zgodnie ze wzorem: 0,7 a + 0,3 b (a średnia ocena z prac klasowych i sprawdzianów, b średnia ocen z pozostałych form aktywności) Ocenę roczną ustala się zgodnie ze wzorem: 0,4 a + 0,4 b + 0,2 c (a ocena semestralna, b średnia ocena z prac klasowych i sprawdzianów, c średnia ocen z pozostałych form aktywności) Wystawione oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i rodziców Na prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel uzasadni ocenę PROCEDURY BIEŻĄCEGO SPRAWDZANIA I OCENIANIA 1. Sposoby informowania o wymaganiach: - nauczyciel w pierwszym tygodniu września danego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych z języka obcego oraz o sposobie sprawdzania osiągnięć uczniów i kryteriach oceniania. 2. Uczeń nieobecny na zapowiedzianej pracy pisemnej oraz uczeń, który z przyczyn losowych nie może pisać sprawdzianu lub testu, ma obowiązek na najbliższej lekcji zgłosić się do nauczyciela, który ustala termin i formę zaliczenia zaległego materiału. Niezgłoszenie się ucznia lub niezaliczenie zaległego materiału skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej (z wyjątkiem testów z słuchania). Zaległą pracę

15 klasową uczeń powinien napisać w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni. 3. Uczeń nieobecny w dniu (jednodniowa nieobecność lub na danej godzinie) testu ma obowiązek zaliczyć test na najbliższej lekcji. 4. Ocena z pracy poprawkowej jest wpisywana do dziennika obok oceny pierwotnej, Pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej brana jest ocena poprawiona. 5. Oceny z prac klasowych, sprawdzianów i testów uczeń może poprawiać tylko jeden raz. 6. Poprawa prac pisemnych jest dobrowolna. 7. Stwierdzony brak samodzielności podczas pisania prac kontrolnych sprawdzianu, testu, kartkówki (zaglądanie do pracy kolegi, używanie ściągawek lub gotowców ) skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy. 8. Uczeń może trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji lub brak pracy domowej bez podawania przyczyny (nie dotyczy zapowiedzianych prac kontrolnych). Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym znakiem np. (przy 3 lub 4 godzinach w tygodniu) 9. Na dwa tygodnie przed wystawieniem ocen semestralnych / rocznych uczeń nie może zgłaszać nieprzygotowania do zajęć (odpowiedzi ustne).

16 10. Uczeń, który wraca po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności do szkoły, zobowiązany jest zgłosić ten fakt nauczycielowi. Uczeń taki nie podlega ocenie w dniu powrotu do szkoły, a nauczyciel wyznacza formę i termin zaliczenia materiału. 11. Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie ze sobą do szkoły podręczników oraz prowadzenie zeszytu przedmiotowego (zgodnie z zasadami) i zeszytu ćwiczeń. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić notatki i ćwiczenia oraz wykonać pracę domową do następnych zajęć lekcyjnych. 12. Zachowanie ucznia nie ma wpływu na ocenę z przedmiotu. 13. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za I semestr, zobowiązany jest do uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie ustalonym na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, według zagadnień przygotowanych przez nauczyciela. 14. Uczeń, który nie przystąpił do poprawy oceny niedostatecznej z zakresu I semestru lub jej nie poprawił, nie może otrzymać pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

17 OCENIANIE UCZNIÓW O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ 1. Z OBNIŻONYMI WYMAGANIAMI Uczniowie, którzy zgodnie z opinią PPP mają obniżone wymagania z języka obcego lub stwierdzone zostały u nich deficyty rozwojowe traktowani są indywidualnie: piszą sprawdziany, testy, kartkówki dostosowane do ich możliwości uczniowie mogą pisać prace kontrolne takie same jak dla grupy, przy ich ocenianiu stosuje się jednak obniżone progi wymagań na poszczególne oceny bądź nie bierze się pod uwagę błędów wynikających z deficytów czas pracy przeznaczony na prace klasowe bądź sprawdziany jest wydłużony podczas odpowiedzi ustnych uczeń może otrzymywać pytania pomocnicze lub pytania naprowadzające wiedza sprawdzana jest z mniejszej partii materiału dzielenie materiału na części poziom trudności prac domowych dostosowany jest do indywidualnych możliwości ucznia oceniając ucznia uwzględnia się również jego wkład pracy i wysiłek, a nie tylko uzyskane efekty ułatwienie i umożliwienie korzystania z pomocy dydaktycznych częste sprawdzanie prac domowych w celu eliminacji błędów rozwijanie zainteresowań i motywacji do nauki pozytywna informacja zwrotna uczestnictwo w zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne i konsultacjach przedmiotowych

18 Dla uczniów z orzeczeniem z PPP o niepełnosprawności pisany jest indywidualny program nauczania, który zawiera metody i formy pracy oraz materiał przewidziany do opanowania w danym roku szkolnym. Wszystkie programy dostępne są u pedagoga szkolnego. 2. Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ DYSLEKSJE Dostosowanie wymagań edukacyjnych nie powoduje obniżenia wymagań z języka angielskiego wobec uczniów z normą intelektualną, dotyczy form i metod pracy zgodnie z orzeczeniem PPP oraz dostosowania oceniania. Zakres wiedzy i umiejętności są dostosowywane do możliwości ucznia ale nie są obniżane. Uwzględnia się indywidualne możliwości edukacyjne każdego ucznia, jego zaangażowanie, wkład pracy, systematyczność oraz informacje zawarte w opinii PPP. podczas odpowiedzi ustnych uczeń może otrzymywać pytania pomocnicze lub pytania naprowadzające czas pracy przeznaczony na prace klasowe bądź sprawdziany jest wydłużony wiedza sprawdzana jest z mniejszej partii materiału dzielenie materiału na części w zależności od dysfunkcji podczas prac pisemnych nie bierze się pod uwagę błędów wynikających z deficytów uczeń nie jest wyrywany do natychmiastowej odpowiedzi, ma czas na przypomnienie słówek w nauczaniu gramatyki jęz. angielskiego nauczyciel odnosi się do polskiej gramatyki nowe wyrazy objaśniane są za pomocą polskich odpowiedników

19 nauczyciel zwalnia tempo wypowiadania nowych słów, lub nawet wymawia je przesadnie poprawnie SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O PRZEDMIOTOWYCH OSIĄGNIĘCIACH, POSTĘPACH I ZAGROŻENIACH 1. Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach. 2. Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i jaką ocenę otrzymał. 3. Informacje o planowanej ocenie niedostatecznej na semestr otrzymuje uczeń i rodzic pisemnie na miesiąc przed klasyfikacją. 4. Informacje o planowanej ocenie klasyfikacyjnej podaje się uczniowi na co najmniej dwa tygodnie przed końcem semestru. 5. Na bieżąco przez systematyczne wpisywanie ocen do dzienników uczniowskich (obowiązek ich posiadania przez uczniów) rodzic własnym podpisem potwierdza fakt zaznajomienia się z ocenami cząstkowymi. 6. Oceny z odpowiedzi i prac domowych wpisywane są do zeszytu, a rodzic podpisuje się potwierdzając fakt zaznajomienia się z oceną. 7. Korespondencja w dzienniczku uczniowskim odnotowana również w dzienniku lekcyjnym. 8. Indywidualne spotkania z rodzicami rodzic otrzymuje informacje o postępach edukacyjnych swojego dziecka bezpośrednio od nauczyciela. 9. Ogólnoklasowe spotkania wychowawca informuje rodziców o postępach edukacyjnych uczniów. 10. Kontakt telefoniczny potwierdzony zapisem w dzienniku lekcyjnym.

20 SPOSOBY EWALUACJI PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Nauczyciel będzie poszukiwał nowych, twórczych rozwiązań w ocenianiu, korzystając z literatury metodycznej, wymiany doświadczeń w czasie konferencji metodycznych, posiedzeń samokształceniowych rad pedagogicznych lub nauczycielskiego zespołu przedmiotowego. 2. PSO poddawany będzie bieżącej ocenie uczniów i rodziców (rozmowy, ankieta dla uczniów, ankieta dla rodziców). 3. PSO zostanie poddany modyfikacji po zakończeniu roku szkolnego. Wyznacznikiem jego skuteczności będzie ocena roczna uczniów. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE O wymaganiach programowych, zasadach oceniania oraz kryteriach na poszczególne oceny uczeń jest informowany w pierwszym tygodniu roku szkolnego. W trakcie roku szkolnego nauczyciel odwołuje się i przypomina jakie wymagania obowiązują i są na danej lekcji stosowane. Wszystkie wymagania z języka angielskiego (do podręcznika Treetops, New Bingo 3, Steps in English oraz New Friends 3) na poszczególne oceny, w każdej klasie są zamieszczone w załącznikach do tego Przedmiotowego Systemu Oceniania.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu: uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu Celem przedstawionego systemu, którego podstawę prawną stanowi Ustawa... o systemie oświaty z dnia 7. września 1991r. (Dz. U. z 1996 r. Nr.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Przeworsk 2015 1 Przedmiotowy system oceniania został

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV 1 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV Opracowany

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo