1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych"

Transkrypt

1 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Język obcy lektor wyznaczony przez Studium Języków Obcych 4. Nazwa modułu: Nauki społeczne 5. Poziom kształcenia pierwszy stopień 6. Forma studiów stacjonarna 7. Semestr 2 (letni), 3 (zimowy), 4 (letni), 5 (zimowy) 8. Rok studiów 1, 2, 3 9. Forma zajęć i liczba godzin: 10. Ilość punktów ECTS ćwiczenia (30 godz. w semestrze), pełny kurs: 120 godzin 4 punkty 11.Język wykładowy 12. Wymagania wstępne i dodatkowe 13. Typ modułu kształcenia lektorat języka obcego: język kontynuowany kwalifikacja do grupy na poziomie co najmniej B1 oraz B2, C1, C2 na podstawie testu poziomującego przeprowadzonego przed rozpoczęciem lektoratu obowiązkowy

2 14.Cele i efekty kształcenia dla modułu: CELE: OGÓLNE CELE NAUCZANIA JEZYKA OBCEGO -usprawnienie komunikacji językowej uczących się aby ułatwić kontakty wymagające użycia języka obcego, ulepszenie wzajemnego zrozumienia się osób uczestniczących w procesie komunikacji, uściślenie współpracy i efektywności działań zawodowych lub w środowisku kształcenia, a także zwiększenie motywacji uczenia się -uczynienie uczących się biegłymi i kompetentnymi użytkownikami języka -zniesienie barier w komunikacji, poszerzenie zakresu wzajemnego zrozumienia, wzbogacenie kulturowe, rozwój osobowości uczącego się poprzez doświadczenie bogactwa innych języków i kultur, porozumienie ponad barierami kulturowymi i językowymi w świecie wielokulturowym -integracja kolejnych nowych doświadczeń w zakresie uczenia się, nauczanie z większą spójnością działań: wykorzystanie multimedialnych pomocy dydaktycznych i wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych -uczenie radzenia sobie w różnych sytuacjach życia codziennego w obcym kraju i pomagania cudzoziemcom w tego typu sytuacjach we własnym kraju -wymienianie informacji i poglądów z ludźmi, którzy mówią innymi językami, wyrażanie własnych myśli i odczuć -osiągnięcie lepszego zrozumienia sposobu życia, mentalności i dziedzictwa kulturowego innych ludzi -przygotowanie do współpracy w sferze edukacji, kultury i nauki, handlu i przemysłu -umożliwienie i kształcenie niezależności w myśleniu, ocenie i działaniu -rozumienie i tworzenie tekstów dotyczących tematów z różnych sfer życia odpowiednich dla wykonania zadania -kształcenie językowych kompetencji komunikacyjnych CELE NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE B1 Wprowadzenie wyrażeń leksykalnych i struktur językowych niezbędnych do skutecznej komunikacji w zakresie znanych studentom tematów typowych dla domu, otoczenia, realizacji zadań z życia codziennego, organizacji czasu wolnego, spraw bieżących prywatnych i zawodowych Ćwiczenie umiejętności rozumienia głównych myśli i informacji jasno sformułowanych w tekstach pisanych / z użyciem słów najczęściej używanych/ na temat życia rodzinnego albo zawodowego, oraz ćwiczenie formułowania wypowiedzi na tematy znane. Udoskonalanie umiejętności wyłapywania najważniejszych wątków programów radiowych lub telewizyjnych dotyczących spraw bieżących lub związanych z zainteresowaniami i wiedzą studentów. Angażowanie studentów do udziału w symulacjach imitujących interakcję zachodzącą w większości sytuacji z życia codziennego lub zawodowego z użyciem wyrażeń już znanych. Aktywizowanie studentów do udziału w rozmowach na tematy znane, bez przygotowania, w celu przekazania opisów przeżyć, zdarzeń, marzeń i ambicji a także objaśnienia własnych poglądów i planów: ćwiczenie relacjonowania przebiegu akcji filmów, książek w porównaniu z relacjonowaniem rzeczywistych zdarzeń. Ćwiczenia te prowadzone są celem udoskonalania umiejętności mówienia. Zwrócenie uwagi studentów na różnice w formułowaniu wypowiedzi pisemnej w sposób formalny i nieformalny. CELE NAUCZANIA JEZYKA OBCEGO NA POZIOMIE B2 Rozszerzenie zagadnień leksykalnych o kolokacje językowe, konkretne tematy także abstrakcyjne. Wprowadzenie struktur gramatycznych, których zastosowanie pozwoli znacznie swobodniej

3 budować i analizować teksty złożone, dłuższe i bardziej skomplikowane. Ćwiczenie poszczególnych umiejętności w sposób zintegrowany. Ćwiczenie rozumienia większości myśli w dłuższych wypowiedziach, wykładach, wiadomościach telewizyjnych i radiowych lub programach o sprawach bieżących a także filmów w standardowej odmianie języka. Analizowanie ze zrozumieniem tekstów dotyczących problemów współczesnego świata, których autorzy prezentują swoje poglądy. Zapoznanie studentów ze sposobem przedstawiania swoich opinii, poglądów oraz ich obroną. Ćwiczenie w prowadzeniu swobodnej, płynnej rozmowy z elementami spontanicznej wypowiedzi i swobodnego włączania się do rozmowy oraz jej podtrzymywania. Wdrożenie i utrwalanie struktur oraz wyrażeń umożliwiających formułowanie przejrzystych, rozbudowanych wypowiedzi związanych z różnymi tematami i dziedzinami, którymi student się interesuje, podawanie argumentów za i przeciw względem możliwych rozwiązań w formie ustnej i pisemnej, przedstawianie klarownych, uporządkowanych opisów z istotnymi szczegółami, przykładami, wspieranie wypowiedzi za pomocą komentarzy i przykładów. Zaprezentowanie najważniejszych aspektów związanych z korzystaniem z jednojęzycznych słowników. Praktyczne ćwiczenie ze studentami w przeprowadzeniu profesjonalnej prezentacji. CELE NAUCZANIA JEZYKA OBCEGO NA POZIOMIE C1 Przygotowanie studentów do rozumienia szerokiego zakresu trudnych, dłuższych tekstów związanych nie tylko z dziedziną ich zainteresowań, dostrzeganie znaczeń ukrytych i wyrażonych pośrednio. Zwrócenie uwagi na zróżnicowanie tekstów pod względem stylu. Ćwiczenie w rozumieniu płynnych wypowiedzi i dialogów oraz informacji przekazywanych w naturalnym tempie i otoczeniu bez uproszczeń i ułatwień. Doskonalenie płynnej, spontanicznej wypowiedzi ujętej w sposób przejrzysty i poprawny, wyrażonej bez widocznego namysłu z zastosowaniem właściwych sformułowań. Zwrócenie uwagi studentów na strukturę wypowiedzi, jej logiczną konstrukcję i zakończenie konkluzją. Ćwiczenie umiejętności zręcznego, swobodnego porozumiewania się w kontaktach zawodowych i towarzyskich, nawiązywanie do wypowiedzi rozmówców. Wskazanie różnic stylu tekstów skierowanych do różnych potencjalnych odbiorców. Przygotowanie studentów do precyzyjnego wypowiadania się w sposób poprawny, logiczny z zastosowaniem szerokiego wachlarza wyrażeń i z użyciem zdań wielokrotnie złożonych celem zbudowania spójnego tekstu /dotyczy wypowiedzi ustnych i pisemnych/. Analizowanie artykułów specjalistycznych i instrukcji. Przygotowanie do samodzielnego sporządzania raportów, podsumowań, opracowań, szczegółowych opisów i prezentacji. Rozszerzenie umiejętności samodzielnego kształcenia z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i pomocy, w tym słowników jednojęzycznych, celem swobodnego posługiwania się językiem obcym w przyszłym życiu zawodowym i towarzyskim. CELE NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE C2 Studenci przygotowywani są do całkowicie samodzielnej pracy w środowisku, w którym komunikacja odbywa się w języku obcym, gdzie należy wykazać rozumienie każdego tekstu pochodzącego ze źródeł pisanych lub mówionych. Zwrócenie uwagi studentów na subtelne różnice odcieni znaczeń analizowanych tekstów. Ćwiczenie rozumienia wszelkich wypowiedzi słuchanych na żywo oraz odbieranych za pomocą mediów przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka. Ćwiczenie przeformułowania swoich wypowiedzi w celu uzyskania pełnej biegłości komunikacyjnej

4 Wprowadzenie elementów ewaluacji partnerskiej studentów celem zwrócenia uwagi na udoskonalenie umiejętności prezentacji, negocjacji, prowadzenia spotkań i debat. Zapoznanie studentów z nowoczesnymi możliwościami samokształcenia z wykorzystaniem nowych technologii i multimediów. Wskazanie na istotną rolę różnic kulturowych i ich roli w doskonaleniu komunikacji. Zwrócenie uwagi studentów na różnice regionalne i środowiskowe a nawet zawodowe w wersjach używanego języka standardowego. ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA: POZIOM B1 Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są mu znane bądź go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. EFEKTY KSZTAŁCENIA ROZUMIENIE ZE SŁUCHU potrafi śledzić tok rozmowy, dotyczącej zagadnień życia codziennego; potrafi zrozumieć informacje o faktach z życia codziennego oraz szczegóły przekazywane na ich temat; potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w wypowiedziach na znany mu temat; potrafi zrozumieć główne wątki wiadomości radiowych i telewizyjnych; potrafi zrozumieć filmy, w których dialogi są prowadzone prostym językiem a materiał wizualny ułatwia zrozumienie akcji; potrafi zrozumieć proste informacje techniczne; potrafi zrozumieć szczegółowe polecenia; potrafi zrozumieć, gdy ktoś wyraża opinię na jakiś temat; potrafi zrozumieć, gdy ktoś mówi o swoich uczuciach; ROZUMIENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH potrafi wyszukać potrzebne mu informacje w tekstach codziennego użytku (np. w listach i dokumentach urzędowych, broszurach); potrafi zrozumieć opisy zdarzeń, uczucia i życzenia zawarte w listach prywatnych; potrafi rozpoznać podstawowe tezy dłuższego artykułu prasowego na znany mu temat; potrafi określić, co w tekście jest faktem, a co opinią autora; potrafi zrozumieć akcję jasno napisanego opowiadania; potrafi zrozumieć sens instrukcji obsługi; potrafi odgadnąć z kontekstu znaczenie nieznanych mu słów. USTNE POROZUMIEWANIE SIĘ potrafi negocjować w sytuacjach życia codziennego; potrafi uzyskiwać bardziej szczegółowe informacje na interesujące go tematy; potrafi wyrazić, jak się czuje i zapytać innych o samopoczucie; potrafi porozumieć się w większości sytuacji w podróży; potrafi przeprowadzić nie trudną rozmowę przez telefon; potrafi pytać o opinię i wyrażać własne poglądy o rozmowach ze znajomymi;

5 potrafi poprosić o powtórzenie, objaśnienie lub sprecyzowanie wypowiedzi; potrafi wyrazić typowe uczucia (np. zaskoczenie, szczęście); potrafi wziąć udział w dyskusji, mimo trudności w formułowaniu myśli, intencji, odczuć. TWORZENIE SAMODZIELNEJ WYPOWIEDZI USTNEJ potrafi wyrazić w prosty sposób swoje uczucia, przeżycia, wrażenia (np. z filmu, koncertu, książki itp.); potrafi w prosty sposób skomentować codzienne wydarzenia; potrafi opisywać zdarzenia prawdziwe lub fikcyjne; potrafi zrelacjonować treść książki, filmu; potrafi wyrazić poglądy i opinie; potrafi krótko uzasadnić swoje zdanie; potrafi udzielić rady i uzasadnić ją; potrafi przytoczyć, po kolei i za pomocą słów z tekstu, treść przeczytanych fragmentów. TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH potrafi w liście prywatnym opisać swoje przeżycia i wrażenia (film, koncert, książki itp.); potrafi opisać treść książki/filmu; potrafi krótko uzasadnić własne zdanie; potrafi opisać wydarzenia z własnego życia; potrafi w liście prywatnym zapytać o nowiny lub opinię; potrafi w liście prywatnym udzielić rady; potrafi napisać prosty list formalny do różnych instytucji; potrafi napisać ogłoszenie do prasy; potrafi napisać swój życiorys. POZIOM B2 Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. EFEKTY KSZTAŁCENIA ROZUMIENIE ZE SŁUCHU potrafi zrozumieć wypowiedzi dotyczące znanych mu oraz nowych faktów, związanych z życiem prywatnym, szkołą, uczelnią; potrafi zrozumieć ogólny tok długich wypowiedzi i wystąpień na znane mu tematy, nawet wtedy, gdy są formułowane trudnym językiem; potrafi zrozumieć główne tezy złożonych wypowiedzi na różne tematy; potrafi zrozumieć dyskusję prowadzoną przez rodzinnych użytkowników języka; potrafi zrozumieć większość filmów, programów telewizyjnych i audycji radiowych; potrafi zrozumieć szczegółowo, co ktoś do niego mówi, nawet w hałaśliwym otoczeniu. ROZUMIENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH potrafi swobodnie czytać rozmaite teksty; potrafi znaleźć potrzebne informacje w różnych źródłach; potrafi zrozumieć specjalistyczne artykuły z różnych dziedzin, jeżeli może sprawdzić w słowniku znaczenie nieznanych terminów; potrafi zrozumieć artykuły dotyczące współczesnych problemów, w których autorzy wyrażają

6 określone poglądy; potrafi czytać współczesne teksty literackie pisane prozą (np. nowele, krótkie powieści), rozumiejąc przebieg akcji i motywacje bohaterów. USTNE POROZUMIEWANIE SIĘ Student potrafi prowadzić dłuższe konwersacje na ogólne tematy, nawet w hałaśliwym otoczeniu; potrafi prowadzić spontaniczną rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka, bezpośrednio lub przez telefon; potrafi wyrażać pragnienia i zamierzenia; potrafi wyrażać emocje w określonych sytuacjach życiowych i pytać o nie innych; potrafi wyrażać opinie, uzasadniać je i bronić swoich poglądów; potrafi przeprowadzać wywiady na interesujące go tematy. TWORZENIE SAMODZIELNEJ WYPOWIEDZI USTNEJ potrafi jasno i szczegółowo wypowiadać się na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami; potrafi wygłaszać referaty na najbardziej ogólne tematy, zachowując płynność i przejrzystość wypowiedzi; potrafi przedstawić swój punkt widzenia na temat bieżących wydarzeń; potrafi przedstawić zalety i wady różnych rozwiązań odpowiednio je uzasadniając; potrafi przedstawić przejrzyste i uporządkowane opisy oraz prezentacje. TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH potrafi napisać dłuższy tekst na temat związany ze swoimi zainteresowaniami; potrafi napisać sprawozdanie; potrafi napisać referat; potrafi napisać rozprawkę, rozważając argumenty za i przeciw; potrafi napisać streszczenie artykułu; potrafi napisać recenzję filmu/książki; potrafi napisać list do prasy po przeczytaniu artykułu; potrafi opisać rzeczywiste i fikcyjne wydarzenia; potrafi wyrazić swoje uczucia/poglądy w liście prywatnym. POZIOM C1 Student rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania. Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne. TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA ROZUMIENIE ZE SŁUCHU potrafi zrozumieć ożywioną rozmowę między rodzimymi użytkownikami języka; potrafi zrozumieć większość skomplikowanych wykładów, debat i dyskusji; potrafi zrozumieć dłuższe wystąpienia nawet wtedy, gdy ich struktura nie jest przejrzysta, a związki między poszczególnymi wątkami nie są jasno wyrażone; potrafi zrozumieć skomplikowane informacje techniczne; potrafi zrozumieć większość słyszanych nagrań oraz określić wzajemny stosunek i postawy rozmówców; potrafi zrozumieć wiele wyrażeń idiomatycznych. ROZUMIENIE WYPOWIEDZI PISMENYCH

7 potrafi zrozumieć szczegółowo długie i skomplikowane teksty na różne tematy, pod warunkiem możliwości ponownego przeczytania trudniejszych fragmentów; potrafi określić stanowisko autora oraz przedstawione opinie, również wówczas, gdy nie są przedstawione wprost; potrafi zrozumieć wszelką korespondencję, korzystając czasem ze słownika; potrafi zrozumieć długie teksty literackie o zróżnicowanym stylu napisane prozą; potrafi zrozumieć długie instrukcje techniczne z różnych dziedzin. USTNE POROZUMIEWANIE SIĘ potrafi porozumieć się swobodnie i spontanicznie w nowych sytuacjach; potrafi przeprowadzić rozmowę na tematy abstrakcyjne i bliżej mu nieznane; potrafi swobodnie wyrażać swoje myśli, odczucia oraz nawiązywać do wypowiedzi rozmówców; potrafi elastycznie i efektywnie używać języka w celach towarzyskich w szkole, w pracy; potrafi stosować aluzje i żartować. TWORZENIE SAMODZIELNEJ WYPOWIEDZI USTNEJ potrafi wypowiadać się na tematy ogólne związane z kształceniem, pracą lub praktyką; potrafi wyraźnie i szczegółowo przedstawić dowolnie wybrany temat, zachowując strukturę wypowiedzi; potrafi skomentować wypowiedź na dowolnie wybrany temat (przedstawić własne uzasadnienie i podać odpowiednie przykłady); potrafi szczegółowo opisywać swoje doświadczenia, przeżycia i reakcje; potrafi dostosować słownictwo i styl do odbiorcy wypowiedzi; potrafi tworzyć staranne wypowiedzi (np. wykład, odczyt, referat), poparte stosownymi wnioskami. TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH potrafi wypowiedzieć się pisemnie na tematy ogólne związane z kształceniem, pracą lub praktyką; potrafi kompleksowo przedstawić dowolnie wybrany temat, zwracając uwagę na strukturę wypowiedzi; potrafi napisać komentarz na podany temat, prezentując różne stanowiska i własne uzasadnienia; potrafi napisać streszczenie tekstów specjalistycznych i literackich; potrafi napisać list formalny, zachowując właściwe formy (np. zażalenie); potrafi napisać poprawny tekst, dostosowując słownictwo do adresata/czytelnika/tematu. POZIOM C2 Student może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach. TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOW. EFEKTY KSZTAŁCENIA ROZUMIENIE ZE SŁUCHU potrafi zrozumieć wykłady i prezentacje na tematy specjalistyczne; potrafi zrozumieć rozmówcę, bez względu na szybkość wypowiedzi pod warunkiem, że ma możliwość przyzwyczajenia się do nietypowego akcentu lub dialektu; potrafi zrozumieć subtelności znaczeniowe (np. ironię); potrafi zrozumieć wszelkie usłyszane zwroty idiomatyczne; potrafi zrozumieć wszelkie wypowiedzi i informacje usłyszane w mediach. ROZUMIENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH

8 potrafi zrozumieć i krytycznie interpretować wszelkie formy języka pisanego, w tym teksty o dużym stopniu abstrakcji, o złożonej strukturze oraz teksty literackie (również poezję i dramat); potrafi zrozumieć znaczenia nawet wtedy, gdy nie są wyrażane wprost; potrafi wyczuć w tekście ironię; potrafi zrozumieć zastosowaną grę słów; potrafi zrozumieć wszelkie zwroty idiomatyczne; potrafi zrozumieć teksty pisane dialektem. USTNE POROZUMIEWANIE SIĘ potrafi uczestniczyć bez wysiłku we wszystkich rozmowach i dyskusjach, również tych, które dotyczą tematów specjalistycznych; potrafi dostosować styl do charakteru rozmowy (dyskusji); potrafi stosować wyrażenie idiomatyczne i potoczne; potrafi wyrażać precyzyjnie niuanse znaczeniowe (np. ironię); potrafi w przypadku braku zrozumienia przez rozmówcę umiejętnie przeformułować wypowiedź; TWORZENIE SAMODZIELNEJ WYPOWIEDZI USTNEJ potrafi przedstawić klarowne, płynne opisy przeżyć i doświadczeń; potrafi wyraźnie i szczegółowo opisywać złożone zagadnienia, np. problemy współczesnego świata; potrafi płynnie wygłaszać oświadczenia na forum publicznym, odpowiednio akcentując i używając właściwej intonacji; potrafi wypowiadać się na kontrowersyjne tematy; potrafi doradzać i rozstrzygać w kwestiach złożonych w zakresie posiadanych kompetencji (np. zagadnienia prawne lub finansowe). TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH potrafi pisać poprawnie zbudowane i logiczne teksty na złożone tematy (np. sprawozdania, artykuły); potrafi przedstawić szczegółowo poglądy innych osób, informacje i fakty oraz je oceniać; potrafi napisać recenzje tekstów specjalistycznych i literackich; potrafi napisać dłuższe listy formalne do różnych instytucji (np. podanie, oferty, wnioski); potrafi pisać różne teksty, zachowując odpowiedni styl. WIEDZA: wiedza na temat krajów obcojęzycznych obejmująca swoim zakresem zagadnienia historyczne, kulturowe i społeczne danego obszaru językowego. KOMPETENCJE i POSTAWY: Student, który zaliczył lektorat z języka obcego na danym poziomie wg CEFR (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) jest kompetentnym uzytkownikiem tego języka w ramach realizowanego poziomu w obrębie czterech podstawowych umiejętności językowych. 15. Stosowane metody dydaktycz ne Metoda komunikacyjna, konkursy, dyskusje, gry dydaktyczne, filmy, prezentacje, zastosowanie nowowczesnych materiałów dydaktycznych, platformy edukacyjnej umożliwiającej e-learning. Pomoce dydaktyczne: Sprzęt: magnetofony, odtwarzacze CD, odtwarzacze DVD, telewizory, komputery, tablice interaktywne, rzutniki, nośniki CD/DVD, kasety audio i video. Pomoce dydaktyczne: audiowizualne specjalistyczne oprogramowanie do tablicy interaktywnej, komputerowe programy edukacyjne, specjalistyczne strony internetowe, materiały audio lub wideo dołączone do podręczników do nauki języka, nagrania programów radiowych i telewizyjnych, filmy krótko-i długometrażowe, utwory muzyczne, własne nagrania audio lub wideo, zdjęcia, prezentacje (np.w Power Point), reprodukcje dzieł sztuki, rysunki lub zdjęcia

9 satyryczne. Teksty: podręczniki do nauki języka, słowniki, kompendia wiedzy gramatycznej, artykuły z prasy, fragmenty prozy literackiej, dokumenty"dnia codziennego" (formularze, bilety, dokumenty tożsamości, harmonogramy, rozkłady jazdy, mapy, plany - metra, miasta, mieszkania itd. Inne: gry, pomoce manualne, native speakers zapraszani na zajęcia. 16. Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia - samodzielne prezentacje - prezentacje przygotowywane w grupach tematycznych - testy - debaty i dyskusje - eseje - raporty - korespondencja formalna i nieformalna - odpowiedzi ustne - samodzielna praca z platformą edukacyjną oceniana w ramach systemu 17. Forma i warunki zaliczenia modułu, zasady dopuszczen ia do egzaminu oraz zaliczenia poszczegól nych zajęć, jeśli takie wchodzą w zakres danego modułu 18. Bilans punktów ECTS. Obciążenie pracą studenta 19. Treści merytoryczne modułu Każdy semestr zakończony jest zaliczeniem na ocenę, która stanowi średnią ocen uzyskanych z poszczególnych elementów i obowiązkowych zadań składowych: testy, aktywność, frekwencja, praca z platformą edukacyjna (elementy uczenia na odległość). Kurs 120 godzin kończy się egzaminem z całego materiału przygotowanym przez lektora wg opracowanego wzoru. - STUDIA STACJONARNE:zał. Nr 1 - STUDIA NIESTACJONARNE zał. Nr 2 Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe wykład 0 ćwiczenia 108 Godzin e-learning 12 Przygotowanie się do wykładu 0 Przygotowanie się do ćwiczeń 10 Przygotowanie się do egzaminu, praca 25 samodzielna Godzin Przygotowanie się do prezentacji 25 Przygotowanie się do testów: 35 Dyskusje i debaty monitorowane przez 25 lektora Sumaryczna liczba punktów ECTS: Godzin I. OGÓLNY ZAKRES LEKSYKALNY: 1. Gospodarstwo domowe/ rodzina i przyjaciele/formy spędzania czasu wolnego 2. Zawody, praca, obowiązki 3. Ubieganie się o pracę 4. Komunikacja w sytuacjach formalnych i nieformalnych

10 5. Świat technologiczny 6. Podróżowanie i wypadki 7. Środowisko naturalne 8. Edukacja i przyszła kariera II. GŁÓWNE TEMATY SPECJALISTYCZNE: 1. Nazwy części ciała 2. Nazwy chorób i symptomów 3. Kontakt z pacjentem 4. Wizyta u lekarza 5. Opisywanie samopoczucia 6. Wywiad medyczny 7. Grupa krwi nazwy oraz badanie 8. Udzielanie pierwszej pomocy 9. Przyjęcie pacjenta do szpitala 10. Leki i dawkowanie III. FAKULTATYWNE TEMATY SPECJALISTYCZNE: 1. Sprzęt medyczny 2. Karta zdrowia pacjenta, skróty używane w dokumentacji medycznej 3. Opieka nad pacjentem w szpitalu 4. Leczenie i zabiegi medyczne 5. Narzędzia chirurgiczne 6. Nazwy narządów wewnętrznych 7. Rodzaje bólu i ich leczenie 8. Techniki uspokajania pacjenta 9. Opieka pooperacyjna 10. Opieka nad pacjentem terminalnie chorym IV. Zakres Strukturalno-gramatyczny: Czasy: -Present Continuous - Present Simple - Czasowniki nieregularne - Past Simple - Past Continuous - Present Perfect Simple & Continuous - Past Perfect Simple & Continuous 20. Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej - Strona bierna - Mowa zależna - Zdania warunkowe - Formułowanie pytań i przeczeń - Pytania pośrednie - Zaimki - Stopniowanie przymiotników i przysłówków V. Funkcje językowe opisywanie, wyrażanie opinii, pytanie o informacje, udzielanie rad, telefonowanie, przepraszanie, wydawanie poleceń, instruowanie. VI. Komunikacja rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych w sposób częściowo zintegrowany wg CEFR Literatura podstawowa: j. angielski Total English: Intermediate, Upper-intermediate; Pearson Longman Macmillan English Dictionary for Advanced Learnes, Text Bloomsbury Publishing 2002 Global Intermediate, Upper-intermediate; Macmillan wyd. I 2011 Donesch-Jeżo E.: English for Medical Students and Doctors, AM,

11 Kraków 2000 FCE Result Oxford University Press 2011 CAE Result Oxford University Press 2011 Literatura uzupełniająca: - Destination B1, B2, C1-C2, Macmillan Education -Oxford Practice Grammar Coe N., Harrison M., Paterson K., Oxford - Oxford Wordpower, Oxford Univeristy Press - Baranowski G. Uniwersalny słownik tematyczny języka angielskiegoćwiczenia, Kanion Tony Grice: Nursing 1 (A2-B1), Oxford University Press - Virginia Allum, Patricia McGar.: Cambridge English for Nursing (B1- B2), Cambridge University Press, wyd. I E. Małko, Christopher Govender-Kubiec: Język angielski dla pielęgniarekkurs podstawowy, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd. I Sam McCarter: Medicine 1 (B2), Essential skills for doctor-patient communication,, Cambridge University Press j. hiszpański Espanol En Marcha B1/B2 SGEL 2006 j. włoski Progetto Italiano 2: livello B1 e B2" T. Marin, S. Magnelli j. niemiecki Podrecznik B1 to: Themen neu 3 aktuell, Wydawnictwo: Hueber Podrecznik B2: Mittelpunkt, Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene, Wydawnictwo: Klett j. rosyjski Poziom B1 Andriej Machnacz, Iz pierwych ust - Russkij jazyk dla sriedniego urownia, Wydawnictwo "KRAM", Warszawa 2011 [Андрей Махнач, Из первых уст - Русский язык для среднего уровня] Poziom B2 Andriej Machnacz, Iz pierwych ust - Russkij jazyk dla prodwinytogo urownia, Wydawnictwo "KRAM", Warszawa 2009 [Андрей Махнач, Из первых уст - Русский язык для продвинутого уровня] Podręczniki uzupełniające Dorota Dziewanowska, Gramatyka bez problemów, WSiP, Warszawa 2009, wyd. III (2012) I. W. Odincowa, N. M. Malaszenko, E. L. Barchudarowa, Russkaja grammatika w uprażnienijach, Raboczaja tietrad s kommentarijami, Izdatielstwo "Russkij jazyk. Kursy, 2008 [И. В. Одинцова, Н. М. Малашенко, Е. Л. Бархударова, Русская грамматика в упражнениях. Рабочая тетрадь с комментариями, Изд. Русский язык. Курсы, 2008] j. francuski Crème Methode de Francais, Hachette Livre, Wydawnictwo PWN 1997 Forum Methode de Francais, Hachette Francais langue estrangere, Hachette Livre 2000

1 Potrafię zrozumieć bardzo krótkie, proste teksty, wychwytując znane mi słowa, wyrażenia i

1 Potrafię zrozumieć bardzo krótkie, proste teksty, wychwytując znane mi słowa, wyrażenia i LISTY UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW Poziom A1 1 Potrafię zrozumieć kierowane do mnie słowa powitania i pożegnania. 1 Potrafię zrozumieć podstawowe zwroty grzecznościowe. 1 Potrafię

Bardziej szczegółowo

stworzony w celu ustalenia jednolitych kryteriów oceny znajomości języka i umiejętności językowych uczących się języka Europejczyków.

stworzony w celu ustalenia jednolitych kryteriów oceny znajomości języka i umiejętności językowych uczących się języka Europejczyków. EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO Poziomy biegłości językowej: Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy stworzony w celu ustalenia jednolitych kryteriów oceny znajomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

REGULAMIN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE I. Przepisy ogólne 1 Podstawę prawną działalności Studium Języków Obcych, zwanego dalej Studium lub SJO stanowią następujące

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ Wspieranie rozwoju akademickiej sprawności językowej Waldemar Martyniuk Monika Stawicka Tydzień Jakości Kształcenia 3 grudnia 2014 r. 1 Jagiellońskie Centrum Językowe

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język angielski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum 1) Tytuł innowacji: ENGLISH the way to success. 2) Rodzaj innowacji: Programowa 3) Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język włoski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język włoski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język włoski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-1s English B2-1s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NS-JA w języku polskim JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu w języku angielskim English USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S-

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nazwa programu kształcenia (kierunku) Ochrona Środowiska Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Przedmiot wspólny Ścieżka dyplomowania:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. I, II (stacjonarne)

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. I, II (stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Europass - Paszport Językowy

Europass - Paszport Językowy uropass - Paszport Językowy Część uropejskiego Portfolio Językowego opracowanego przez Radę uropy AZWSKO (A), MĘ (MOA) owak Dominik Marcin Data urodzenia (*) 01.07.1982 Język(i) ojczysty(e) nne języki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony 1 WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony Treści nauczania 1. Poziom III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego 1.1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Europejski system opisu kształcenia językowego

Europejski system opisu kształcenia językowego Europejski system opisu kształcenia językowego Standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów zdefiniowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego określają, iż absolwenci studiów stopnia

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA PSZCZEGÓLNE CENY SZKLNE Z JĘZYKA NEMECKEG DLA GRUP DSD W KLASACH cena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 1. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 2. Poziom wiedzy i umiejętności oceniany

Bardziej szczegółowo

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia JĘZYK ANGIELSKI Z:02017C3 Centrum Języków Obcych Europeistyka Nauki społeczne Profil kształcenia ogólnoakademicki Rok studiów 2 Typ

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język angielski English Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

Rozwój językowy. w Gimnazjum Nr 27 STO Cambridge ESOL Preparation Centre (szkoła ma status Preparation Centre)

Rozwój językowy. w Gimnazjum Nr 27 STO Cambridge ESOL Preparation Centre (szkoła ma status Preparation Centre) Rozwój językowy w Gimnazjum Nr 27 STO Cambridge ESOL Preparation Centre (szkoła ma status Preparation Centre) Współpraca metodyczna: Lang LTC, Cambridge ESOL Exam Centre PL090 Poziomy znajomości języka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wskazanie grupy przedmiotów (np. przedmiot podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy) Rok studiów, semestr: rok 1, semestr 1.

Wskazanie grupy przedmiotów (np. przedmiot podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy) Rok studiów, semestr: rok 1, semestr 1. I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca: Międzywydziałowe Studium Języków Obcych Kierunek: Specjalność: Poziom: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka rosyjskiego dla klas I-IV szkół średnich

Kryteria ocen z języka rosyjskiego dla klas I-IV szkół średnich Kryteria ocen z języka rosyjskiego dla klas I-IV szkół średnich Ocena bardzo dobra - uczeń rozumie wszystkie polecenia i dłuższe wypowiedzi nauczyciela i kolegów - rozumie dłuższe dialogi nagrane przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język rosyjski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język rosyjski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język rosyjski B2-2s Russian B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Małgorzata Bachan- Kołodziejska,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY. IV etap edukacyjny LICEUM. Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY. IV etap edukacyjny LICEUM. Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny LICEUM Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego ZAKRES

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język niemiecki German Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C Semestr:

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 6/POZIOM A2

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 6/POZIOM A2 KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 6/POZIOM A2 Opis Przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Język obcy Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w toku studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Kształcenie językowe Łódź, 2.III.2012 Jolanta Urbanikowa, UW Ramy kwalifikacji 2005 Ramy Kwalifikacji dla EOSzW 2008 Europejskie Ramy Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI I. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO uczeń opanował niewiele zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie uczeń potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne, z dużą ilością

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Semestr I: 30, K, 2 ECTS Semestr II: 30, K, 2 ECTS Semestr III: 30, K, 2 ECTS Semestr IV: 30, EgK, 3 ECTS Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: 30, K, 2 ECTS Semestr II: 30, K, 2 ECTS Semestr III: 30, K, 2 ECTS Semestr IV: 30, EgK, 3 ECTS Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Moduł/Przedmiot: Język niemiecki Kod modułu: xxx

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP

Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Poziom III.0 Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP Kryteria ocenienia Koniec etapu III (gimnazjum): poziom III.0 pełny Znajomość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI I. PODSTAWY PRAWNE Statut szkoły Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania II. CELE OCENIANA 1. Cele ogólne rozwój kompetencji językowych umożliwiających

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2n German B2-2n Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr J.Majkowska Kula, mgr R.Muszyńska,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I ocena celująca Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (Present

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język rosyjski B2-2n Russian B2-2n Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Małgorzata Bachan- Kołodziejska,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska

Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska Uczeń jest oceniany w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych: mówienia, pisania, czytania, słuchania. Uwzględnia się

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język angielski English Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin. Brak przedmiotów wprowadzających.

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin. Brak przedmiotów wprowadzających. SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin Kierunek Zarządzanie Rok studiów 1 Semestr I Rok akademicki 2010/2011 Stopień (tytuł naukowy)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III Kryteria oceniania opracowane przez zespół przedmiotowy XI LO w Krakowie CELE EDUKACYJNE:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Profil Informatyka licencjacka I stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki Specjalność

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Profil Informatyka licencjacka I stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki Specjalność SYLABUS Nazwa przedmiotu Język obcy II język angielski Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności Ilość godzin Cena za godzinę B1.1 Wyrównawcze Kurs przeznaczony jest dla studentów programów anglojęzycznych w dziedzinie biznesu i stosunków międzynarodowych.

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka niemiecki. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka niemiecki. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka niemiecki 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunek studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język niemiecki German Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C Semestr:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język niemiecki German Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C E

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ELEKTRONIKA I

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia lektorat języka obcego nowożytnego (język angielski) 2. Kod modułu kształcenia 09-MLJONKSA-22. Rodzaj modułu kształcenia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr rok / semestr 3, 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Wydział Kierunek studiów Specjalności Sylabus Część A - Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski

Wymagania edukacyjne Język angielski Wymagania edukacyjne Język angielski Skala Gramatyka i słownictwo 6 dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu Rok studiów/ semestr Opis

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny opracowali; M.Laszecki, E.Pasiciel- Liszka, M.Michałowicz I. Co oceniamy? 1. Prace klasowe /na

Bardziej szczegółowo