Pokrycie Polski infrastrukturą telekomunikacyjną. Raport UKE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pokrycie Polski infrastrukturą telekomunikacyjną. Raport UKE"

Transkrypt

1 Pokrycie Polski infrastrukturą telekomunikacyjną Raport UKE

2 Ponad 4 lata temu byliśmy w takiej sytuacji. żeby podjąć optymalne decyzje w zakresie budowy sieci szerokopasmowych oraz prawidłowej alokacji środków publicznych potrzebowaliśmy wiarygodnych informacji o istniejącej infrastrukturze.

3 Przez kolejne 3 lata, co roku, zbieraliśmy informację próbując dopasować tak elementy układanki aby stanowiły wiarygodny i spójny zasób informacji.

4 Liczba podmiotów Rodzaj podmiotu Inwentaryzacj a za 2012 r. Liczba wysłanych wezwań Inwentaryzacj a za 2011 r. Inwentaryzacj a za 2010 r. PT JST PUP Łącznie Rodzaj podmiotu Liczba podmiotów, która przekazała dane Inwentaryzacj a za 2012 r. Inwentaryzacj a za 2011 r. Inwentaryzacj a za 2010 r. PT JST PUP Łącznie

5 Dane Inwentaryzacja za 2012 r. Inwentaryzacj a za 2011 r. Inwentaryzacja za 2010 r. Węzły Linie kablowe lub bezprzewodowe Punkty styku Łączenia kabli Kolokacje Połączenia

6 pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2012 r. i planowanymi w 2013 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

7 133 załączniki

8 oczywiście podstawowym elementem tej układanki jest baza danych SIIS

9 Inwentaryzacja jest obecnie stałym elementem rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce Jest elementem strategii Prezesa UKE Jest elementem nowej perspektywy finansowej Wyniki Inwentaryzacji i wskaźniki są w założeniach NPS Została wpisana do POPC Wspiera opracowania analityczne dotyczące rozwoju Internetu Szerokopasmowego w Polsce Estymacja dotycząca budowy infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu, spełniającej wymagania Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC) w Polsce do roku 2020 na podstawie aktualnego stanu rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej Obszary, koszty, technologie i najbardziej efektywne sposoby interwencji publicznej.

10 Jakość danych Ciągle musimy przykładać dużą wagę do tego zagadnienia

11 4 stopniowy proces kontroli jakości danych Zasady poprawności na poziomie przygotowania danych Wbudowane zasady w narzędzia wspierające Uruchamiane w procesie ładowania do bazy 23 reguły biznesowe( of-line) Etap tworzenia nowych reguł Analiza danych off-line Proces weryfikacji zapisanych danych Proces ładowania do bazy SIIS Pierwsza warstwa walidacji Przygotowanie danych przez podmiot

12 Jakość danych Najczęstszymi błędami były: struktura XML niezgodna z XSD, niepoprawne zagnieżdżanie tagów, wprowadzanie własnych tagów, niezamykanie tagów. Poza błędami w budowie plików XML pojawiło się także wiele błędów dotyczących jakości danych: wprowadzanie wartości spoza słowników, częste używanie Braku ulicy przy lokalizacji obiektów, braki w danych dla wymaganych tagów, wielokrotne używanie tych samych identyfikatorów dla obiektów.

13 Jakość danych Kolejnym źródłem błędów była możliwość wyboru z listy podpowiedzi opcji inny/a i wpisania wartości właściwej zdaniem osoby wprowadzającej dane. W efekcie pojawiły się dane słownikowe np. dotyczące technologii transmisyjnej czy medium transmisyjnego niemające odpowiedników w technologiach uznanych i występujących na rynku. Raportowanie kabli światłowodowych o liczbie włókien do udostępnienia większa niż całkowita liczba włókien w kablu

14 Wybrane przykłady problemów z jakością danych w procesie czyszczenia i analizy danych realizowanych przez Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego UKE na danych zebranych w trakcie inwentaryzacji w 2013

15 Zidentyfikowane problemy z przygotowaniem i jakością danych po stronie PT Problemy z zarządzaniem danymi Wielokrotne ładowanie danych bez usuwania z bazy danych nieaktualnych np. pozostawienie danych z 2011 roku oraz doładowanie danych z Efekt zwielokrotnienie liczby świadczonych usług. Brak jakichkolwiek zmian w stosunku do danych z roku 2011 Przesyłanie plikow XML w formacie z poprzednich inwentaryzacji, samych plików Generatora a nawet plików Weryfikatora dla dancyh z 2010 roku i nawet plików z analiz rynków lokalncyh z roku 2010 z danymi z roku 2009 Problemy z punktem adresowym węzła i miejscem świadczenia usług Brak adresów węzłów i ich zasięgów oraz współrzędnych Wstawienie pełnego adresu w pola przeznaczone dla nazwy ulicy lub nazwy miejscowości np. Warszawa, ul. Warszawa ND Nadużywanie kodu oraz niepodawanie prawidłowego kodu SYMUL Podawanie kodu i BRAK ULICY w miejscowościach w których nie ma numerów porządkowych bez nazw ulic Podawanie numerów lokali mieszkalnych w polu dla numerów domów np. 15m2, 14/3 Podawanie serii numerów porządkowych np. 1,3,5,7,9,11,19 zamiast pojedynczych wpisów Podawanie zakresów numerów porządkowych np lub 1/23 zamiast pojedynczych wpisów Podmioty powiązane Przekazywanie tych samych danych przez różne podmioty powiązane kapitałowo Przekazywanie danych dla grupy kapitałowej przez jedną wybraną spółkę, która się zmienia w kolejnych inwentaryzacjach przy jednoczesnym nieusuwaniu z SIIS danych z poprzednich inwetaryzacji przekazanych przez inne spółki i zatwierdzanie przekazania danych na starych danych

16 Zidentyfikowane problemy z przygotowaniem i jakością danych po stronie PT Problemy z zasięgiem węzłów i świadczonymi usługami Przekazywanie informacji o stacjonarnych węzłach dostępowych bez zasięgów oraz bez świadczonych usług Niedozwolona agregacja adresów punktów świadczenia usług i liczby świadczonych usług do poziomu węzła dostępowego (np. operatorzy WIFI, ETH, HFC) Brak agregacji identycznych pakietów w poszczególnych budynkach do poziomu budynku i wykazywanie ich w rozbiciu na poszczególne lokale mieszkalne lub umowy Rozbijanie poszczególnych pakietów usług na pojedyncze usługi Podawanie wzajemnie wykluczających się informacji Wyłącznie mobilny dostęp do Internetu na stacjonarnej technologii dostępowej np. xdsl, ETH, DOCSIS Wyłącznie stacjonarny dostęp do Internetu na technologii 2G, 3G Podawanie niezerowej liczby klientów dla przedziałów znacząco przewyższających maksymalną oferowaną prędkość usług dostępu do Internetu w danym budynku Podawanie maksymalnej przepustowości w kb/s zamiast Mb/s np na xdsl Nieprawdziwe informacje Przekazywanie informacji o posiadaniu ponad abonentów przez operatora WiFi (69 budynków o średniej liczbie klientów ponad 7500 usług na budynek) Przekazywanie informacji o zdecydowanie zawyżonej liczbie świadczonych usług przekraczającej wielokrotnie liczbę lokali mieszkalnych w poszczególnych budynkach dla znacznej części wykazanych budynków np. ponad 50 PT przekazało informacje o świadczeniu ponad 300 usług na pojedynczym budynku mieszkalnym

17 Problemy z jakością danych adresowych w rejestrach państwowych W trakcie analiz DART korzysta z trzech różnych referencyjnych zbiorów danych o budynkach na ternie RP: Baza punktów adresowych z GUS budynki mieszkalne z liczbą lokali mieszkalnych. 100% zgodności z TERYT. Baza punktów adresowych z GUGIK punkty adresowe dla budynków mieszkalnych i innych, brak pełnej zgodności z TERYT, dostępne współrzędne budynków Baza meldunkowa PESEL punkty adresowe budynków mieszkalnych, kod TERYT wyłącznie do poziomu gmin. Brak kodów TERYT dla miejscowości i ulic Po uzupełnieniu/poprawie kodów TERYT w zbiorach GUGIK i PESEL udało się doprowadzić do częściowej zgodności trzech zbiorów danych jednak poziom różnic pomiędzy nimi jest nadal znaczący Istnieje nadal znaczna liczba punktów adresowych przekazanych przez PT dla których nie odnaleziono odpowiednika punktu adresowego w żadnym z rejestrów państwowych. GUGIK GUS Różna notacja? PESEL

18 Wybrane efekty analiz i czyszczenia danych. Stan na dzień 20 października 2013 Zespół DART/UKE znacząco poprawił jakość danych adresowych bądacych podstawą do wszelkich analiz. Zidentyfikowano znaczną liczbę nieprawidłowo przygotowanych i niezgodnych ze stanem faktycznym danych np. na skutek błędów PT początkowa penetracja stacjonarnymi usługami szerkopasmowymi wynosiła ponad 150% względem lokali mieszklanych w analizowanym obszarze Przygotowano pierwsze analizy dla rynkow lokalnych na poziomie gmin i miejscowości Sprawdzenie Przed czyszczeniem Liczba rekordów w bazie Po czyszczeniu Poprawa Rekordy adresowe z nieprawidłowo podaną nazwą miejscowości błędnie przyjętą jako nazwa miejscowości w której znajduje się urząd pocztowy Węzły sieci Zakończenia sieci Rekordy adresowe podane przez PT z kodem (brak ulicy w TERYT) Węzły sieci Zakończenia sieci Rekordy adresowe sieci podane przez PT mapujące się na budynki mieszkalne w bazie GUS Węzły sieci Zakończenia sieci

19

20

21 Penetracja Budynkowa, deklarowane zasięgi sieci, penetracja usługami. Raport UKE

22 Porównanie procentu miejscowości, w których PT nie mają zasiegów sieci DOLNOŚLĄSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE 25,00% KUJAWSKO-POMORSKIE WIELKOPOLSKIE 20,00% LUBELSKIE 15,00% WARMIŃSKO-MAZURSKIE 10,00% LUBUSKIE 5,00% ŚWIĘTOKRZYSKIE 0,00% ŁÓDZKIE ŚLĄSKIE MAŁOPOLSKIE POMORSKIE MAZOWIECKIE PODLASKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE 0 PT (bez kom) PT (z kom) PT (z kom i bez kom) 2012

23 Zmiana penetracji budynkowej

24 Penetracja usługą dostępu od Internetu i usługą głosową na poziomie gmin

25 Inwestycje Trendy, obszary inwestycji, programy pomocowe Raport UKE

26 c ji s ty e w in ś ć rto W w 2012 Wykonanie plany 2012 wykonanie nie potwierdzone 2012 wykonanie Łącznie Inwestycje w sieci dostępowe Plany 2013 Procentowy udział technologii c ji sty e w in ść rto a W plany przekazane w plany Łącznie

27 Inwestycje zrealizowane w 2012 Widoczne ożywienie w obszarach mniej zurbanizowanych ale gros inwestycji to okolice dużych miast. Inwestycje planowane w 2013

28 Zakończenia sieci FO zrealizowane w 2012 Zakończenia sieci FO planowane w 2013 Duża aktywność w TP Orange. Kontynuacja aktywności w TP Orange ale i inwestycje w woj. Dolnośląskim. Nie uwzględniamy inwestycji w ramach RPO bo Prezes UKE nie ma podstaw żądania przekazania informacji

29 Lokalizacja projektów z działania 8.4 POIG na tle nasycenia węzłami dostępowymi

30 A jak wyglądają liczby działania 8.4? Nabór ROK Wartość projektu (nie dofinansowania) Liczba złożonych projektów Liczba zatwierdzonych projektów Wartość zatwierdzonych projektów % zatwierdzon ych zł ,00 zł 80,00% zł ,00 zł 75,00% zł ,00 zł 80,36% zł ,00 zł 56,61% zł ,00 zł 18,39% zł ,00 zł 48,40% zł ,35 zł 39,38% zł ,66 zł 47,03% zł ,59 zł 18,93% zł ,60 zł Środki pomocowe działania 8.4 to 200 mln EU 579 projektów daje skalę inwestycyjną 438 mln EU 1490 zgłoszonych daje skalę 1,2 mld EU. Po uwzględnieniu faktu, że niektórzy beneficjenci zgłaszali projekty wielokrotnie to skala inwestycji prywatnych (MŚP) to prawie 1 mld EU

31 Działanie 8.4 versus 2.1 Projekty z 2.1 w rozbiciu na NGA i sieci tradycyjne

32 Działanie 2.1 planowane nasycenie poziom inwestycji Prawie 100 zgłoszonych projektów to poziom inwestycji rzędu 900 mln na 5 województw

33

34 Poziom niezbędnych inwestycji do realizacji celów Agendy Cyfrowej Źródło Infostrategia

35 Średni dochód na mieszkańca Źródło Axciom

36 Indeks statusu materialnego Źródło Axciom

37 Indeks telekomunikacyjny Źródło Axciom

38 Inwestycje że środków publicznych na tle średniego dochodu na mieszkańca, indeksu statusu materialnego i indeksu telekomunikacyjnego Co najmniej jedna ze zmiennych ma wartość poniżej 80% średniej krajowej Źródła danych: Infostrategia, Acxiom Opracowanie: UKE DRI

39 Najlepszy czas na działanie anie jest teraz. Mark Fisher

40 Już powstają nowe funkcjonalności i bazy Baza SIRS do monitorowania stanu projektów w ramach RPO i Ściana Wschodnia realizowanych w obecnej perspektywie plus podstawowe dane o wybudowanej Infrastrukturze. W nowej perspektywie zakładamy, że ta baza będzie podstawową bazą raportowania i monitorowania projektów,które są na etapie realizacji. Moduł Analityczny do wyznaczania obszarów interwencji publicznych w obszarze rozwoju Internetu szerokopasmowego umożliwiający szacowanie kosztów niezbędnych inwestycji mających na celu wypełnienie zaleceń Agendy Cyfrowej przy uwzględnieniu wariantu technologicznego i demograficznego.

41 Kierunki rozwoju SIIS Nowe rozporządzenie, nowe funkcjonalności, a może jednolity system do wypełniania obowiązków raportowych PT.

42 Co wniesie nowe rozporządzenie do Art. 29 Cel zapewnienie wiarygodnego źródła informacji Zmiany Informacje o usługach Brak wezwania Dostosowanie do zmian właścicielskich Ujednolicenie nazewnictwa i słowników Rezygnacja z danych w przypadku gdy podmiot ma pozwolenie radiowe. Nr pozwolenia pozwala pozyskać dane z bazy UKE. Wprowadzenie formatu CSV _elektroniczny sposób przekazywania danych jest jedynym sposobem Rozdzielenie zasięgów węzła od usług

43 Optymalizacja Routingu w SIIS POŁĄCZENIE d n (q 1,q 2 ) KOSZT POŁĄCZENIA k n Czy wykorzystano połaczenie? d 1 (1,2) k 1 0 d 2 (1,3) k 2 1 d 3 (1, ) k 3 0 d 4 (1,n) k 4 1 d 5 (2,3) k 5 1 d 6 (2, ) k 6 0 d 7 (2,n) k 7 0 d 8 (3, ) k 8 0 d (3,n) k 0 d n(n-1)/2 (,n) k n(n-1)/2 1 Algorytm wyznaczania optymalnej trasy znajduje połączenia na zasadzie przypisania do krawędzi w grafie wagi (kosztu) Liczba wolnych włókien Koszt budowy Odległość pomiędzy węzłami itp..

44 Jeden system do raportowania Zakres raportowania PT Infrastruktura Usługi Inwestycje Finanse Megaustawa F00-F12 UE Obowiązki raportowe Regulacje GUS NSP-POPC Pozostałe

45 Dziękuję za uwagę Marek Ostanek Departament Rozwoju Infrastruktury Urząd Komunikacji Elektronicznej Analizy GIS: Joanna Antczak Łukasz Szymański

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej oraz

Wyniki inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej oraz Wyniki inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej oraz nowelizacja Megaustawy You have to find something that you love enough to be able to take risks, jump over the hurdles and break through the brick

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r.

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r. Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja infrastruktury i co dalej? Don t let the noise of others opinions drown out your own inner voice. Stay hungry.

Inwentaryzacja infrastruktury i co dalej? Don t let the noise of others opinions drown out your own inner voice. Stay hungry. Inwentaryzacja infrastruktury i co dalej? Don t let the noise of others opinions drown out your own inner voice. Stay hungry. Stay foolish Steve Jobs Trochę historii na początek zamiast agendy Nasze obietnice!

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x Spis kodów błędów Stan na 9-02-2015 Numer GRUPA 100 Błędy ogólnego przetwarzania plików 101 Brak pliku do przetworzenia! 102 Wystąpiła awaria

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Projekty Wersja oprogramowania 5.1 Wersja dokumentacji 1.2 Warszawa, lipiec 2014 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Inwentaryzacja Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie)

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW Projekt SSPW skupia się na białych obszarach NGA (v. 3.3 Wytycznych Wspólnotowych), to jest obszarach,

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza stanu obecnego oraz barier w wykorzystaniu dostępnych środków

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu. Zielona Góra, 6 marca 2014 r.

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu. Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu Zielona Góra, 6 marca 2014 r. agenda Godz. 10:00 Godz. 10:10 Godz. 10:40 Cyfryzacji Godz. 11:10 Godz. 11:40 Godz. 12:00 Godz.

Bardziej szczegółowo

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014 ABCD Rynek telekomunikacyjny po 2015 roku w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie. Zielona Góra, 6 marca 2014 r.

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie. Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie projektu Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie.

Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie. Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie. Informacja nie przekłada się bezpośrednio na wiedzę. Musimy ją najpierw przetworzyć - dotrzeć do niej, przyswoić,

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości)

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) 2014 Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) Raport z badania 2014 Pod redakcją: dr. Aleksandra BĄKOWSKIEGO Marzeny MAŻEWSKIEJ Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce... 4 1.1. Trendy rynkowe... 4 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Agenda spotkania 10.00-10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady; 10.10 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

G. e-commerce - Janusz Klink

G. e-commerce - Janusz Klink G. e-commerce - Janusz Klink 1. Wprowadzenie W dokumencie pt. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020. Etap 2.: Analiza potrzeb diagnostycznych, w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo