System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Projekty Wersja oprogramowania 5.1 Wersja dokumentacji 1.2 Warszawa, lipiec 2014 Beneficjent: Projekt: POIG /09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa 1, Warszawa tel. (+48 22) , faks (+48 22)

2 Spis treści 1 Wstęp Zakres zmian formularzy dla przekazania informacji o realizowanych projektach Okno podsumowanie Pole numer projektu i status realizacji Zakładka Dane Import Eksport Poprawność danych Komentarze do danych Zakładka Projekty Zakładka Mapa Przykładowe pytania i odpowiedzi Instrukcja użytkownika - projekty 2 / 16

3 1 Wstęp Dokument opisuje zasady stosowania formularzy SIIS dla przekazania informacji dotyczących stopnia realizacji projektów dla działania 8.4 PO IG. Formularze służą do kwartalnego raportowania o budowie i postępach prac realizowanych w ramach projektu polegającego na budowie sieci telekomunikacyjnej. Dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej planowanej lub budowanej w ramach zatwierdzonego projektu należy przekazać do 31 lipca 2014 r. (wg stanu od rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2014 r.), a następnie aktualizować do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, zgodnie z poniższym harmonogramem: Dane aktualne na dzień Data przekazania danych 30 czerwca 2014 r. 31 lipca 2014 r 30 września 2014 r. 10 października 2014 r. 31 grudnia 2014 r. 10 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. 10 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. 10 lipca 2015 r. 30 września 2015 r. 10 października 2015 r. Dodatkowo, przed złożeniem wniosku o płatność końcową projektu, należy przekazać kompletne i zgodne ze stanem faktycznym informacje o infrastrukturze i usługach dostępu do Internetu, świadczonych w wyniku realizacji projektu. System SIIS dla przekazania informacji dotyczących stopnia realizacji projektów dla działania 8.4 PO IG został uzupełniony o zakładkę Projekty, gdzie wyświetlana jest lista projektów realizowanych przez podmiot przekazujący informację. 2 Zakres zmian formularzy dla przekazania informacji o realizowanych projektach. 2.1 Okno podsumowanie Po zalogowaniu się do systemu automatycznie otwiera się okno podsumowania przekazywanych danych (Rys. 1). Strona podsumowania systemu SIIS zawiera graficzne zobrazowanie stanu przekazywania danych oraz zestawienie formularzy z liczbą przekazanych obiektów w porównaniu z rokiem poprzednim. Rok bieżący zawiera dodatkowa kolumnę zawierająca zestawienie obiektów realizowanych w projektach. Instrukcja użytkownika - projekty 3 / 16

4 Rys. 1. Okno podsumowania Do przekazania informacji dotyczących stopnia realizacji projektów zostały dostosowane następujące formularze: Kolokacje, Infrastruktura i usługi, o Węzły własne i współdzielone, o Węzły obce, o Łączenia kabli, o Punkty styku, o Linie kablowe, o Linie bezprzewodowe, Instrukcja użytkownika - projekty 4 / 16

5 o Połączenia, o Zakończenia sieci i usługi. Zachowane zostały formularze Inwestycje: o Inwestycje w linie światłowodowe, o Inwestycje w sieci dostępowe. Te dwa formularze służą do przekazania danych o realizowanych inwestycja własnych i nie wchodzą w zakres przekazania informacji dotyczących stopnia realizacji projektów dla działania 8.4 PO IG. 2.2 Pole numer projektu i status realizacji Wszystkie formularze służące do przekazania informacji dotyczących stopnia realizacji projektów zostały uzupełnione o pole: Nr projektu i Status realizacji. Wyjątek stanowią formularze Dostawca usług i podmiot udostępniający lub współdzielący infrastrukturę oraz Węzeł obcy, które zostały uzupełnione tylko o pole: Nr projektu. Podmiot realizujący projekt w ramach działania 8.4 PO IG musi podać w każdym formularzu numer projektu. Numer projektu jest wybierany z listy rozwijanej wszystkich projektów realizowanych przez podmiot przekazujący informację. Po wybraniu nr projektu poniżej pola wyświetlona zostanie nazwa realizowanego projektu i pojawi się dodatkowe pole Status realizacji. Z listy wyboru należy wybrać jedną z dostępnych wartości: o planowane o w realizacji o zakończone Rys. 2. Pola Nr projektu i Status realizacji Status realizacji planowany należy stosować do momentu przystąpienia do prac budowlanych. Status realizacji w realizacji należy stosować dla elementów infrastruktury, które są w trakcie procesu wykonywania inwestycji. Status realizacji zakończone należy stosować, gdy inwestycja (sieć dostępowa) jest wykonana i może świadczyć usługi tzn, gdy Beneficjent zawarł umowy z beneficjentami. Dla wybranego statusu realizacji projektu: planowane lub w realizacji poszczególne formularze nie wymagają podania niektórych wartości. Etykiety pól niewymaganych są wówczas oznaczone kolorem czarnych. Po zmianie statusu realizacji projektu na zakończone pola te należy wypełnić, a etykiety opisane są kolorem czerwonym. Instrukcja użytkownika - projekty 5 / 16

6 3 Zakładka Dane Zakłada Dane zawiera następujące menu: Import; Eksport; Poprawność danych; Komentarze do danych. Całe menu jest widoczne dla administratora podmiotu, użytkownik podmiotu nie widzi menu Eksport. 3.1 Import Do systemu SIIS można wgrać osobno dane projektowe lub dane inwentaryzacyjne. Zakres importowanych danych zostaje wybrany w polu Projekt. Przez wybór z listy numeru projektu określony zostaje zakres danych do importu dotyczący tylko wybranego projektu. Właściwy plik danych (typ: CSV lub XML) zostanie wybrany w polu Plik z dysku komputera podmiotu przekazującego informację. Zaleca się wgrywanie plików w formacie CSV. W ten sposób zostanie wybrana paczka plików z danymi dla wszystkich realizowanych przez podmiot projektów. Lista wgranych plików, (ale jeszcze niezaładowanych do systemu SIIS) jest wyświetlana na górze ekranu z możliwością usunięcia pojedynczego pliku poprzez kliknięcie na przycisk Usuń plik. W celu zachowania przejrzystości w statusach importu i raportach, użytkownik wgrywający kolejne pliki (do paczki) powinien nadawać plikom unikalne nazwy. Próba wgrania pliku o tej samej nazwie kończy się niepowodzeniem. Przed załadowaniem paczki plików do sytemu SIIS należy wskazać rodzaj wybranych plików: o Wszystko o Tylko projekty o Numer projektu UWAGA: Projektów może być kilka. Jeżeli wybrany zostanie konkretny projekt do załadowania, to tylko ten jeden plik zgodny z wybranym numerem projektu zostanie załadowany do SIIS. Dane w bazie nie są nadpisywane, a każdy nowy import kasuje w bazie poprzednio wczytane dane dla danego projektu. Jeżeli paczka zawiera jeden plik danych projektowych i zostanie wybrana opcja Tylko projekty to wszystkie dane projektowe dla innych projektów zostaną w bazie danych skasowane. Załadowanie danych do systemu SIIS nastąpi po naciśnięciu przycisku Załaduj dane z plików. Tylko po naciśnięciu tego przycisku dane zostaną załadowane do bazy SIIS i na- Instrukcja użytkownika - projekty 6 / 16

7 stąpi ich sprawdzenie (walidacja). Do bazy zostaną wczytane tylko te dane, które są poprawne. Wszystkie dane błędne nie są importowane do bazy. Przed załadowaniem danych należy wykonać eksport danych, ponieważ wszystkie dane zostaną w bazie skasowane. Status importu informuje o błędach w importowanych plikach z danymi. Raport z importu można pobrać z systemu. Przykładowe okno zakładki Import przedstawia Rys. 3. Import danych będzie niedostępny, jeżeli wprowadzono lub zmieniono dane za pomocą formularzy. Rys. 3. Przykładowe okno zakładki Import Efekt importu można zaobserwować po odświeżeniu ekranu komputera (przycisk F9) w tabeli Status importu. W przypadku pomyślnego zakończenia importu w tabeli przy importowanym pliku w kolumnie Status pojawi się komunikat Zakończono przetwarzanie, a w kolumnie Ra- Instrukcja użytkownika - projekty 7 / 16

8 port pojawi się komunikat Import danych zakończony pomyślnie. W przypadku wykrycia błędu formalnego pliku CSV lub XML pojawi się stosowny komunikat w kolumnie Status np. Zakończono przetwarzanie. Wykryto błędy. Należy wówczas nacisnąć na przycisk Pokaż raport i uzyskamy wówczas szczegółowe informacje o błędach (Rys. 4). Jeśli chcemy zapisać raport i później go analizować wówczas należy nacisnąć na przycisk Pobierz raport. Rys. 4. Przykładowy ekran z błędami W Raporcie z przetwarzania importu XML przekazywana jest informacja o błędach w postaci pliku CSV o następującej strukturze: W pierwszym wierszu raportu komentarz zawierający nazwę podmiotu, którego dotyczy raport. W drugim wierszu - komentarz zawierający identyfikator podmiotu w systemie SIIS. W trzecim wierszu - komentarz zawierający nazwę pliku XML, którego dotyczy raport. W czwartym wierszu - komentarz zawierający datę i czas zakończenia przetwarzania w formacie określonym przez normę ISO Kolejne wiersze w formacie: AA, "BB", CC, "DD" AA numer linii, w której wystąpił błąd BB nazwa znacznika, przy którym wystąpił błąd CC trzycyfrowy kod błędu DD komunikat błędu W przypadku błędów dot. struktury XML część BB pozostaje pusta. W Raporcie z przetwarzania importu CSV przekazywana jest informacja o błędach w postaci pliku CSV o następującej strukturze: Instrukcja użytkownika - projekty 8 / 16

9 W pierwszym wierszu raportu komentarz zawierający nazwę podmiotu, którego dotyczy raport. W drugim wierszu - komentarz zawierający identyfikator podmiotu w systemie SIIS. W trzecim wierszu - komentarz zawierający nazwę pliku CSV, którego dotyczy raport. W czwartym wierszu - komentarz zawierający datę i czas zakończenia przetwarzania w formacie określonym przez normę ISO Kolejne wiersze w formacie: AA, BB, CC, "DD" AA numer linii, w której wystąpił błąd BB numer kolumny, w której wystąpił błąd CC trzycyfrowy kod błędu DD komunikat błędu W przypadku błędów struktury CSV części AA i BB pozostają puste; przykłady takich błędów to: Niepoprawne kodowanie pliku lub/i znaleziono niedozwolone znaki Plik musi mieć dokładnie jeden poprawny wiersz określający dane podmiotu W sytuacji, gdy błędu nie można odnieść do konkretnej kolumny pole BB pozostaje puste. Naciśnięcie przycisku Załaduj dane z plików (po zakończeniu procedury wysyłania) uruchamia procedurę przetwarzania przesłanych plików. Kliknięcie tego przycisku rozpoczyna proces: kasowania bazy, ładowania danych ze wszystkich plików równolegle, usuwania sztucznych obiektów oraz obiektów dla nich podrzędnych, (jeśli powstały). Ponadto w momencie naciśnięcia przycisku Załaduj dane z plików do administratora PT zostanie przesyłany następującej treści: Szanowni Państwo, następujące dane zostały umieszczone na serwerze SIIS: <lista plików> Trwa oczekiwanie na rozpoczęcie procesu przetwarzania danych. Po jego zakończeniu na stronie importu dostępny będzie raport z przetwarzania. W przypadku informacji o błędach konieczne będzie poprawienie danych, ponieważ zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, przekazywane dane powinny być aktualne, zgodne ze stanem faktycznym, kompletne oraz adekwatne do potrzeb wykonania przedmiotowego obowiązku. Zespół SIIS Instrukcja użytkownika - projekty 9 / 16

10 Na czas wszystkich etapów ładowania danych blokowana jest możliwość wgrywania/kasowania plików i załadowania danych. Po załadowaniu danych następuje odblokowanie wgrywania i ładowania kolejnych danych. Użytkownik, który wejdzie ponownie na stronę importu znajdzie tam listę ostatnio przetworzonych plików. Przesłane pliki pozostają w systemie plików w celu uniknięcie wielokrotnego przesyłania tych samych plików. 3.2 Eksport Wybierając zakładkę Eksport uzyskujemy możliwość eksportu danych archiwalnych i danych podmiotu zapisanych w bazie danych systemu SIIS do pliku XML lub CSV. Użytkownik ma możliwość pobrania tylko ostatniego pliku z danymi. Naciskając przycisk Dane archiwalne otwierana jest nowa zakładka w przeglądarce z systemem SIIS 2013, gdzie po zalogowaniu można wykonać Eksport danych przekazanych w poprzednim cyklu wprowadzania danych. Naciskając na przycisk Pobierz CSV lub Pobierz XML użytkownik może przygotować do eksportu z systemu pliki danych w wybranym formacie. Aby wykonać eksport danych należy wybrać operację Pobierz dla określonej nazwy pliku wygenerowanej przez system. Okno zakładki Eksport zostało przedstawione na Rys. 5. Zalecamy pobieranie danych w formacie CSV. Rys. 5. Przykładowe okno zakładki Eksport 3.3 Poprawność danych W zakładce tej przedstawiane są wyniki analizy poprawności danych przeprowadzonych według reguł biznesowych. Okno wyświetla się po wybraniu w menu Dane funkcji Poprawność danych. W tym oknie prezentowany jest aktualny Raport poprawności danych, zawierający wyniki weryfikacji danych podmiotu pod względem zachowania reguł biznesowych, dotyczących logicznej spójności zapisanych informacji (lista reguł patrz Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). Instrukcja użytkownika - projekty 10 / 16

11 Oprócz błędów raport zawiera również ostrzeżenia, czyli informacje o możliwości wystąpienia błędu. Jeżeli pomimo ostrzeżenia dane są prawidłowe ostrzeżenie można pominąć. W takim przypadku należy opisać przyczynę wystąpienia ostrzeżenia w oknie Komentarze do danych dostępnym z zakładce Dane. Dla każdej kolejnej weryfikacji pojawia się dodatkowo informacja o dacie ostatniej weryfikacji np. sekwencja Data ostatniej weryfikacji: 28 marca :05:51. W Raporcie poprawności danych szczegółowa informacja o błędach przekazywana jest w postaci pliku CSV o następującej strukturze: W pierwszym wierszu raportu - komentarz zawierający nazwę podmiotu, którego dotyczy raport W drugim wierszu - komentarz zawierający identyfikator podmiotu w systemie SIIS W trzecim wierszu - komentarz zawierający datę i czas zakończenia przetwarzania w formacie określonym przez normę ISO Kolejne wiersze w formacie: AA, "BB", CC, "DD" AA numer reguły BB nazwa reguły Rodzaj obiektu Identyfikator obiektu CC trzycyfrowy kod błędu DD opis błędu/ostrzeżenia. 3.4 Komentarze do danych Okno zakładki przedstawiono na Rys. 6. Umożliwia ono wyszukiwanie komentarzy wg ich zawartości, edycję i usuwanie istniejących komentarzy oraz dodawanie nowych. Przyciski i umożliwiają odpowiednio wyświetlenie i ukrycie treści komentarza. Rys. 6. Okno zakładki Komentarze do danych Naciskając na przycisk Dodaj nowy komentarz uzyskuje się dostęp do edytora, w którym można przygotować treść nowego komentarz. W polu tym można umieścić wyjaśnienie dotyczące raportu poprawności danych, jeżeli występują w nim błędy i ostrzeżenia. Błędy należy Instrukcja użytkownika - projekty 11 / 16

12 w systemie usunąć, a jeżeli ostrzeżenie nie jest związane z błędem opisać powód występowania ostrzeżenia. 4 Zakładka Projekty Zakładka Projekty (Rys. 7) zapewnia możliwość edycji wprowadzonych do systemu projektów realizowanych przez podmiot realizujący projekty w działaniu 8.4 PO IG. Administrator podmiotu ma możliwość edycji wyłącznie pola Zakres, a wszystkie inne pola są tylko do odczytu. Rys. 7. Okno Ładowanie dokumentów Instrukcja użytkownika - projekty 12 / 16

13 5 Zakładka Mapa Wybierając zakładkę Mapa podmiot może przeglądać na mapie podkładowej wprowadzone przez siebie obiekty telekomunikacyjne. Na mapie widoczne są wszystkie wprowadzone do bazy obiekty w ramach projektu lub danych inwentaryzacyjnych. Zakres danych do prezentacji na mapie można wybrać w polu Zakres. Aby zobaczyć dane na mapie należy wybrać warstwy mapy na panelu po lewej stronie ekranu. Jeżeli nie podano współrzędnych obiekty będą lokalizowane do środka miejscowości, w której są zlokalizowane. Współrzędne należy podawać w układzie współrzędnych WGS 84. Podwójne kliknięcie na element przedstawiony na mapie powoduje wyświetlenie identyfikatorów obiektów występujących w bazie i związanych z tym elementem. Można wybrać obiekt w bazie klikając na identyfikator obiektu wyświetlony przy elemencie na mapie. Mapę można skalować do odpowiedniej skali i wydrukować w formacie PDF. Wprowadzone obiekty będą widoczne po naciśnięciu przycisku Odśwież. Wprowadzone obiekty będą widoczne po naciśnięciu przycisku Odśwież. Okno główne zakładki przedstawia Rys. 8. Rys. 8. Okno główne zakładki Mapa znajdujące się w lewym górnym rogu mapy służą do powiększania i zmniejsza- Przyciski nia mapy. Naciskając na przycisk Drukuj można zapisać mapę w formacie PDF lub ją wydrukować (Rys. 9). Instrukcja użytkownika - projekty 13 / 16

14 Rys. 9. Przykładowy wydruk mapy\ Instrukcja użytkownika - projekty 14 / 16

15 6 Przykładowe pytania i odpowiedzi Przykład 1 Jeden projekt jest już zakończony i w związku z tym jest wykazany ze statusem realizacji zakończony. W formularzu Zakończenie sieci, adresy, które zostały objęte tym projektem mają status realizacji zakończone (fizycznie w tym budynku jest doprowadzony kabel). Pytanie o usługi świadczone w budynku objętym zasięgiem sieci: Czy potrzeba wykazywać, jakie kombinacje usług wybrali abonenci, jeśli wykaże się, jakie usługi są dostarczane do budynku? Drugie pytanie: Czy adresy budynków, do których nie doprowadzono kabla, a są w zasięgu trzeba wymieniać ze statutem planowane? Odpowiedź: Oprócz zasięgów wykazujemy również kombinacje świadczonych usług. Zostaliście Państwo zobligowani także (oprócz raportowania kwartalnego) przed złożeniem wniosku o płatność końcową projektu, aby przekazać kompletne i zgodne ze stanem faktycznym informacje o infrastrukturze i usługach dostępu do Internetu, świadczonych w wyniku realizacji projektu. Kombinacje usług będą porównywane z zadeklarowanym w projekcie wskaźnikiem liczby podłączonych klientów. W przypadku zakończonego projektu (działającej sieci, liczby podłączeń zadeklarowanej w projekcie) można wykazać dodatkowe zasięgi sieci wybudowane w ramach projektu, pod warunkiem, że: istnieje słupek dostępowy przy posesji; istnieje skrzynka rozdzielcza wewnątrz budynku; istnieje skrzynka na budynku; istnieje zapas kabla dochodzący do granicy działki, na której znajduje się budynek. Nie należy wykazywać potencjalnych zasięgów sieci (zakończeń sieci), jeśli nie istnieje bezpośrednie dojście do budynku, np. adresy budynków, które znajdują się w buforze węzła dostępowego, a nie ma do nich bezpośredniego dojścia z infrastrukturą dostępową. Przykład 2 Projekt jest w realizacji. Jest wybudowana część linii i adresy zakończeń sieci, do których doprowadzono kabel mają status zakończone, a adresy, w których kabla nie ma, ale są objęte projektem są, jako planowane. Pytanie: Czy adresy, na które dopiero mam prawomocne zgłoszenie budowy i będą objęte zasięgiem w przyszłym kwartale mają status w realizacji czy planowane? Drugie pytanie: Czy w formularzu Usługi świadczone jest potrzebne podanie kombinacji usług na danym budynku, czy raczej istotne jest, jakie usługi są dostarczane do budynku. Odpowiedź: Zakończenia sieci, w których jest kabel mają status zakończone. Adresy zakończeń sieci (i innych elementów infrastruktury), dla których nie rozpoczęto prac budowlanych mają status planowane. W przypadku podłączenia klientów, będzie trzeba podać kombinacje świadczonych usług w budynku objętym zasięgiem sieci. Przykład 3 Są nowe projekty, na które umowy zostały podpisane miesiąc temu. Na tym etapie nie jest nic wybudowane. Pytanie: Czy wszystkie adresy, które będą objęte zasięgiem sieci mają mieć status planowane? Instrukcja użytkownika - projekty 15 / 16

16 Odpowiedź: Projekty, dla których podpisano dopiero umowę należy również pokazać w systemie, pod warunkiem posiadania wiedzy o poszczególnych elementach infrastruktury i zakończeń sieci ze statusem planowane. Jeśli w kolejnym kwartale status poszczególnych elementów infrastruktury/zakończeń sieci zmieni się, będzie trzeba to zaktualizowań w SIIS, np. na status w realizacji. Instrukcja użytkownika - projekty 16 / 16

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie.

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik Wymagania techniczne......2 - co powinienem mieć zainstalowane? Logowanie do Portalu......3 - gdzie znaleźć adres Portalu Sprawozdawczego, jak uzyskać dane uwierzytelniające?

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo