w klasach IV-VI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w klasach IV-VI 282 143"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE SZKOŁY z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych "CYFROWA SZKOŁA" ermin przekazania sprawozdania Organowi Prowadzącemu - do dnia 10 czerwca 2013 r. UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza proszę o zapoznanie się z jego treścią DANE ADRESOWE SZKOŁY Nazwa szkoły SZKOŁA PODSAWOWA NR 110 W ŁODZI Województwo łódzkie Powiat łódzkie Gmina Łódź Miejscowość Łódź Kod pocztowy Poczta Łódź Ulica Zamknięta Nr elefon Fa Adres Adres strony internetowej Nr REGON INNE INFORMACJE Nauczyciele i uczniowie (wg stanu na r.) Liczba osób Uczniów w tym dziewczęta chłopcy Nauczycieli Wariant wykorzystania komputerów przenośnych dla uczniów Rodzaj wariantu (I,II) Czy zostały opracowane zasady udostępniania sprzętu uczniom do pracy w domu zgodnie z pkt. VI.4 załącznika do Liczba uczniów, którym udostępniono sprzęt do pracy w domu Pomoc techniczna Czy przeprowadzono techniczne szkolenia nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu i urządzeń - zgodnie z pkt. VI.1 Czy zapewnione zostało wsparcie techniczne, tj. usługa administrowania sprzętem i urządzeniami zakupionymi w Procedura przetargowa Czy procedura przetargowa na zakup pomocy dydaktycznych była realizowana przez: szkołę organ prowadzący szkołę inne ryb w którym przeprowadzano procedurę przetargową jeżeli była przeprowadzana przez szkołę lub szkoła zleciła przeprowadzenie procedury podmiotowi zewnętrznemu - dotyczy procedury zakończonej podpisaniem umowy Przetarg nieograniczony II 6 X Art. ustawy Prawo zamówień publicznych art.39 UstawyPZP Data wszczęcia procedury przetargowej na zakup pomocy dydaktycznych ( w przypadku prowadzenia kilku postępowań - data wszczęcia pierwszego postępowania) Data podpisania umowy na dostawę, instalację i integrację pomocy dydaktycznych (w przypadku zawarcia kilku umów - data podpisania ostatniej umowy) r.-opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu r., aneks r. Czy zakupione w ramach programu pomoce dydaktyczne spełniają warunki techniczne zapisane w pkt. VI.1. załącznika FUNKCJONALNOSCI UZYSKANE PRZEZ SZKOŁĘ W ZWIĄZKU Z UCZESNICWEM W PROGRAMIE (ZGODNIE Z PK. VI.2 ZAŁĄCZNIKA do UCHWAŁY) Prędkość pobierania danych z sieci Internet przez szkolne łącza (w Mb/s) uzyskiwana przez szkołę przed przystąpieniem Prędkość wysyłania danych do sieci Internet przez szkolne łącza (w Mb/s) uzyskiwana przez szkołę przed przystąpieniem 6 1

2 Prędkość pobierania danych z sieci Internet przez szkolne łącza (w Mb/s) uzyskiwana przez szkołę w momencie Prędkość wysyłania danych do sieci Internet przez szkolne łącza (w Mb/s) uzyskiwana przez szkołę w momencie Rodzaj funkcjonalnosci Czy szkoła posiada wymaganą liczbę zestawów przenośnych komputerów składających się co najmniej z: a) przenośnego komputera dla nauczyciela i przenośnych komputerów dla uczniów (liczba komputerów przenośnych dla uczniów nie może być mniejsza od liczby ucz Wymagana/minimalna Co najmniej: 1 zestaw w szkołach liczących do 300 uczniów (włącznie) 2 zestawy w szkołach liczących powyżej 300 uczniów 40 4 Zrealizowana Czy szkoła posiada wymaganą liczbę sal lekcyjnych z dostępem do Internetu, dostosowanych do potrzeb funkcjonowania zestawu przenośnych komputerów (/N) Co najmniej: 1 salę w szkołach liczących do 300 uczniów (włącznie) 2 sale w szkołach liczących powyżej 300 uczniów Czy w sali lekcyjnej, w której uczniowie korzystają z zestawu przenośnych komputerów, jest możliwa prezentacja treści Czy szkoła zapewnia komputery przenośne do użytku służbowego nauczycielom uczącym i prowadzącym Czy szkoła posiada co najmniej jedno miejsce, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu REALIZACJA ZADAŃ SZKOŁY OKREŚLONYCH W PROGRAMIE Szkolny e-koordynator Czy został wyznaczony e-koordynator (/N) Podej adres e-koordynatora Przedmioty nauczane przez e-koordynatora : przedmiot główny matematyka przedmiot dodatkowy religia Czy e-koordynator uczestniczył w niach z zakresu stosowania IK w nauczaniu organizowanych przez ORE/CEO Czy e-koordynator zorganizował wsparcie dla nauczycieli w zakresie stosowania IK w nauczaniu (/N) Średnia miesieczna liczba godzin zrealizowanych przez e-koordynatora w roku szkolnym 2012/2013 na rzecz pracy w Liczba nauczycieli klas IV-VI uczestniczących w organizowanych przez szkolnego e-koordynatora formach wsparcia w Inne zadania Opis zadania Liczba nauczycieli klas IV-VI uczestniczących niach z zakresu stosowania IK w nauczaniu, finansowanych w ramach środków przewidzianych na dofinansowanie Liczba nauczycieli klas IV-VI uczestniczących w międzyszkolnych sieciach współpracy Liczba spotkań zorganizowanych w ramach sieci współpracy Liczba lekcji otwartych z wykorzystaniem IK w nauczaniu różnych przedmiotów zorganizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy Liczba scenariuszy zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem IK w nauczaniu lub przykładów dobrych praktyk udostępnionych w międzyszkolnych sieciach współpracy Liczba wykonanych projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i twórcze uczniów Liczba godzin zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów przeprowadzonych z wykorzystywanie IK, średnio w każdym tygodniu nauki Wymagana/minimalna 20% liczby nauczycieli klas IV-VI 50% liczby nauczycieli klas IV-VI 4 2, 4 lub 6 lekcji otwartych w zależnosci od liczby uczniów 3, 6 lub 9 scenariuszy lub przykładów dobrych praktyk w zależnosci od liczby uczniów 2, 4 lub 6 projektów w zależnosci od liczby uczniów 3, 6 lub 9 (wariant I) 3, 6 lub 9 w klasach IV (wariant II) w zależnosci od liczby uczniów Zrealizowana Dodatkowe informacje (mierniki dotyczące efektów realizacji programu Uwaga! W celu określenia liczby uczniów, którzy podnieśli kompetencje nie należy korzystać z dodatko wych instrumentów sprawdzania wiedzy uczniów, takich jak Opis Liczba uczniów klas IV-VI, którzy, w ocenie nauczycieli, podnieśli swoje kompetencje podstawowe w zakresie pisania, czytania i liczenia w wyniku Liczba uczniów klas IV-VI, którzy, w ocenie nauczycieli, podnieśli swoje kompetencje społeczne i twórcze w wyniku stosowania IK w nauczaniu- Liczba uczniów klas IV-VI, którzy uczestniczyli w różnych formach pracy zespołowej z wykorzystaniem IK Pożądana /minimalna Osiągnięta 50% liczby uczniów klas IV-VI 89% 50% liczby uczniów klas IV-VI 93% 50% liczby uczniów klas IV-VI 97%

3 Liczba uczniów klas IV-VI, którzy, w ocenie nauczycieli, podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się IK w uczeniu się 50% liczby uczniów klas IV-VI 90% Liczba uczniów klas IV-VI, u których, w ocenie nauczycieli, nastąpił wzrost motywacji i zaangażowania w proces uczenia się i rozwijania zainteresowań 50% liczby uczniów klas IV-VI 92% Liczba nauczycieli uczących, którzy zadeklarowali, że stosowanie IK 50% liczby nauczycieli uczących ułatwia indywidualizację kształcenia 91% Liczba nauczycieli uczących, którzy dzięki stosowaniu IK zmienili 50% liczby nauczycieli uczących metody i techniki nauczania z podających na aktywizujące 90% Liczba nauczycieli uczących deklarujących zwiększenie satysfakcji z 50% liczby nauczycieli uczących pracy zawodowej dzięki stosowaniu IK 100% Liczba nauczycieli uczących, którzy w ramach programu opracowali i 50% liczby nauczycieli uczących upowszechnili elektroniczne zasoby edukacyjne 95% Czy dyrektor szkoły pozytywnie ocenia wpływ IK na poprawę jakości i efektywności pracy szkoły (/N) Liczba nauczycieli uczących prowadzących zajęcia edukacyjne 50% liczby nauczycieli uczących z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 100% ZESAWIENIE ILOŚCIOWO-WAROŚCIOWE ZAKUPIONYCH POMOCY DYDAKYCZNYCH Rodzaj pomocy dydaktycznej Przenośny komputer dla ucznia lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera laptop notebook netbook tablet inny ( jaki?) Liczba Wartość ,72 zł Przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera (wraz z oprogramowaniem) laptop notebook ,60 zł netbook tablet inny ( jaki) Szafka do przemieszczania komputerów Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Skaner ablica interaktywna Urządzenie do przeprowadzania wideokonferencji System do zbierania i analizowania odpowiedzi Projektor krótkoogniskowy Głośniki Kontroler WLAN Punkt dostępowy Ruter Projektor multimedialny Ekran projekcyjny Wizualizer Kwota przyznanej dotacji Kwota wykorzystanej dotacji Kwota wkładu własnego ,34 zł ,54 zł ,27 zł ,64 zł ,56 zł ,29 zł ,90 zł ,47 zł ,91 zł ,68 zł ,00 zł ,87 zł ,05 zł OCENA EFEKÓW WDROŻENIA W SZKOLE WYBRANEGO WARIANU WYKORZYSANIA PRZENOŚNYCH KOMPUERÓW DLA UCZNIÓW (ZGODNIE Z PK. X

4 Obszar "e-nauczyciel"- nauczyciele rozwinęli swoje umiejętności w zakresie nauczania z zastosowaniem IK, komunikują się z rodzicami i uczniami oraz prowadzą dokumentację szkolną z wykorzystaniem IK. "e-zasoby edukacyjne"- nauczyciele korzystają z zasobów edukacyjnych zakupionych przez szkołę oraz z darmowych treści dostępnych w sieci Internet. "e-szkoła"- szkoła została wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz infrastrukturę umożliwiającą zastosowanie IK. "e-uczeń"- zapewniono uczniom szczególnie zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych, po zajęciach lekcyjnych oraz w domu ucznia (Wariant II). Rodzice i uczniowie niechętnie wypożyczali sprzęt komputerowy do domu, z uwagi na odpowiedzialność za powierzony komputer oraz posiadany własny sprzęt komputerowy.wdrożenie programu "Cyfrowa Szkoła" spowodowało wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin o zróżnicowanych dochodach oraz osiągnięcie przez uczniów i nauczycieli umiejętności posługiwanie się IK - technologią informacyjną i komunikacyjną w życiu codziennym w zakresie obowiązków szkolnych i domowych czyli traktowanie komputera jako narzędzia umożliwiającego lub ułatwiającego wykonanie wielu zadań.uczniowie Nauczyciele i uczniowie świadomie wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, co przyczynia się do rozwoju nieformalnych form kształcenia. Warsztat Uczniowie twórczo wykorzystują komputer do realizacji zadań w ramach różnych przedmiotów. Uczeń nie tylko przygląda się i wykorzystuje gotowe materiały, w tym filmy i in Sukcesywne rozwijanie szkolnej infrastruktury umożliwiło przejście od modelu użytkowania komputerów uczniowskich przede wszystkim w domu do ich równomiernego wyko Zakupione pomoce dydaktyczne wspierają proces dydaktycznego poprzez IK, dzięki czemu sposób nauczania zmienił się poprzez powszechne stosowanie wizualizacji i/lub inte 1. Organizacja lekcji i lekcji otwartych. Lekcje i lekcje otwarte z wykorzystaniem IK uatrakcyjniły proces nauczania, zwiększyły aktywności uczniów i dopasowały sposób prowadzenia lekcji do typowego zachowania d Pod nadzorem nauczyciela uczniowie asynchronicznie (każdy w swoim tempie) korzysta z aplikacji na laptopach uczniowskich 2 Prezentacja prac uczniów a.uczniowie prezentują efekty pracy z pomocą laptopa i projektora b. Prezentacja efektu pracy ucznia z wykorzystaniem laptopa ucznia i tablicy multimedialnej interaktywny udział nauczyciela i pozostałych uczniów w prezentacji c. Przekazanie efektów pracy ucznia pozostałym uczniom do zapoznania się i oceny wykorzystanie sieci i narzędzi do pracy grupowej do wspólnej pracy nauczyciela i uczniów 3. Realizacja projektów edukacyjnych Głównym celem było stworzenie oryginalnych projektów edukacyjnych, przy czym realizowane były dwa cele. a. Budowanie kompetencji twórczych uczniów b. Budowanie kompetencji społecznych uczniów W pierwszym przypadku były to projekty rozwijające talenty dzieci, w drugim nauka współpracy i wykorzystania różnorodności do osiągnięcia wspólnych celów. 4. Scenariusz zajęć lekcyjnych W ramach projektu były przygotowywane, wykorzystywane i modyfikowane scenariusze zajęć lekcyjnych realizujące zadania dla przedmiotów podstawy programowej dla klas Dyrektor powoł e-koordynatora w ciągu 2 miesięcy od zakwalifikowania się do programu Cyfrowa Szkoła. Jego zadaniem było wsparcie innych nauczycieli w procesie nabywani CHARAKERYSYKA PROBLEMÓW I BARIER W REALIZACJI ZADANIA, NA KÓRE ZOSAŁA UDZIELONA DOACJA ORAZ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PK. VI.3 Wariant II. Komputer użytkowany na równi, jak i w domu - przenoszony przez ucznia w zależności od potrzeb. o zapewne model optymalny pod względem edukacyjnym i ekonomicznym, gdyż komputer mógłby zostać najpełniej wykorzystany, ale obecnie właściwie nie do zrealizowania ze względu na liczbę stwarzanych przy tej okazji problemów. Najważniejszy z nich to konieczność noszenia komputera w i tak obecnie bardzo przeciążonym uczniowskim plecaku. Zaradzić temu trudno ze względu na brak możliwości całkowitej rezygnacji z podręczników w formie papierowej. Drugi problem to narażenie dziecka na napad rabunkowy, celem odebrania mu komputera. Komputer użytkowany w domu lub przede wszystkim w domu. Pozwala najlepiej wykorzystać komputer dla celów dydaktycznych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu liczby problemów, z którymi należy się uporać w ramach projektu. W efekcie powoduje to minimalizowanie kosztów jego realizacji. W tym rozwiązaniu najważniejsze jest odpowiednie zabezpieczenie ucznia podczas dostępu do W tym przypadku należy zastanowić się również nad rozwiązaniem kwestii patologicznych, takich jak nieautoryzowana sprzedaż uczniowskiego komputera przez nieodpo Szkołę należy wyposażyć w narzędzia pozwalające na szybkie przywrócenie pierwotnej konfiguracji komputera oraz narzędzia zapewniające możliwość backupu ważnych u Rodzice i uczniowie niechętnie wypożyczali sprzęt komputerowy do domu, z uwagi na odpowiedzialność za powierzony komputer oraz posiadany własny sprzęt komputer DODAKOWE INFORMACJE O DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ Z WYKORZYSANIEM IK, KÓRE NIE BYŁY WYMAGANE W PROGRAMIE. Szkoła zakupiła ze swoich środków multimedialne programy edukacyjne (Lekcjoteka). Zamontowano dodatkowe akcespointy w celu sprawniejszego działania programu Classroom Manager. Aby zabezpieczyć dodatkowo sprzęt przed kradzieżą-zamontowano dodatkowe kamery przed salami lekcyjnymi, w których znajduje się sprzęt oraz zainstalowano czujki alarmowe wewnątrz sal. Cały sprzęt oznakowano naklejkami plombowymi z logo projektu "Cyfrowa Szkoła" oraz z logo szkoły SP nr 110. Obok tablic interaktywnych zamontowano tablice magnetyczne-suchościeralne-aby należycie zabezpieczyć tablice interaktywne przed kurzem kredy i nie stracić gwarancji producenta. Dodatkowe szkolenie nauczycieli-"e-learning". Uczestnictwo w konferencji ŁCDNiKP-"Cyfrowa Szkoła czyli jaka?". Lekcje wychowawcze -"Bezpieczeństwo w sieci internetowej". UWAGI I SPOSRZEŻENIA DYREKORA SZKOŁY DOYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU.

5 Zakupione pomoce dydaktyczne IK wspierają proces dydaktyczny, dzięki czemu sposób nauczania zmienił się poprzez powszechne stosowanie wizualizacji i/lub interaktywności. W przypadku środowiska nauczania 1:1(pracownie mobilne) umożliwia większą indywidualizację nauczania oraz uczenie problemowe z wykorzystaniem zasobów dostępnych w sieci. Stworzony nowy model i warunki do pracy, która posiada nowoczesne rozwiązania technologiczne, spowodował, że uczniowie na zajęciach pracują w bardziej kreatywny sposób- dzięki wykorzystaniu potencjału tkwiącego w sprzęcie i oprogramowaniu. Zakupione w ramach wsparcia finansowego przenośne komputery dla uczniów są wykorzystywane przez uczniów na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz udostępniane uczniom oddziałów klas IV do korzystania w domu- wariant II. Szkoła została przekształcona ze szkoły tradycyjnej w szkołę przyszłości-budującą społeczeństwo informacyjne. Opracowano procedury: Procedura i warunki udostępnienie uczniom sprzętu komputerowego na terenie szkoły -po zajęciach lekcyjnych. Procedura i warunki udostępniania uczniom do domu sprzętu komputerowego. Umowa użyczenia sprzętu komputerowego. W programie zabrakło dostępu do bezpłatnych e-podręczników. Zastąpienia tradycyjnych podręczników ich elektroniczną wersją oprócz walorów edukacyjnych, będzie m Szkoła została wyposażona w sprzęt umożliwiający wykorzystanie IK na wszystkich lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych oraz realizację misji szkoły Uczenia się przez całe Wyrównywane są szanse edukacyjne uczniów z rodzin o zróżnicowanych dochodach. Uczniowie osiągają umiejętności posługiwania się IK - technologią informacyjną i komunikacyjną przez uczniów w życiu codziennym w zakresie obowiązków szkolnych i d Uczeń kreatywnie wyszukuje i wykorzystuje informacje do tworzenia własnych opracowań, wykonywania pracy twórczej, w trakcie której powstaje nowa jakość. Uczeń pr Nauczyciele wszystkich specjalności zostali przeszkoleni w zakresie umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nawiązana została Program pełnił funkcję wspierającą w zakresie powstawania społeczeństwa informacyjnego w edukacji, poprzez kształtowanie świadomości potrzeby dostosowania się do Zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami wpływającymi na budowę społeczeństwa informacyjnego. Uczniowie nasi swobodniej Proces budowy społeczeństwa informacyjnego poprawia funkcjonowanie tradycyjnych form nauczania- co w konsekwencji wpływa na konkurencyjność szkoły. Budowa sp Internet Wi-Fi na terenie szkoły. Możliwość wykorzystywania przez uczniów i nauczycieli komputerów, zasobów internetowych oraz programów edukacyjnych po zajęciach lekcyjnych i podczas zajęć lek Sprawne funkcjonowanie E-dziennika- tworzenie i udostępnianie dokumentacji nauczycielskiej elektroniczny dziennik lekcyjny udostępniany przez Internet uczniom i r Prowadzenie protokołów spotkań Rady Pedagogicznej w formie elektronicznej. Budowa bazy zasobów edukacyjnych: tematycznych portali edukacyjnych, tworzenie multimedialnych aplikacji edukacyjnych. estowanie i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów z wykorzystaniem elektronicznych testów. Możliwość korzystania z technologii e-learning- utrwalenie, poszerzenie wiedzy oraz wyrównanie i dostosowanie zasobow wiadomości do danego poziomu. Ułatwienie rodzinom o niskim statusie społecznym dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych- możliwość wypożyczenia komputera do domu. Uświadomienie uczniom, rodzicom i nauczycielom konieczności zrozumienia potrzeby umiejętności korzystania w życiu codziennym z IK. Wzrost wiedzy i umiejętności pr Wariant II, w którym uczeń nosiłby komputer ze sobą do domu powoduje to znaczne zwiększenie ciężaru szkolnego plecaka, w szczególności, gdy nosi w nim zwykłe pod W momencie zastąpienia tradycyjnych podręczników ich elektroniczną wersją, nie będzie to miało wpływu na ciężar plecaka szkolnego. Ważnym problemem jest to, jak zabezpieczyć dzieci przed napadem rabunkowym w czasie, gdy zabierają komputer do domu, a następnie transportują go ponownie na te Należą między innymi oznakować sprzęt poprzez grawerowanie, specjalnie oznaczane obudowy (logo szkoły i logo projektu) oraz akcją informacyjną dla społeczeństwa- m Dodatkowym problemem jest zapewnienie uczniowi bezpiecznego dostępu do sieci Internet, a poprzez nią do zasobów przechowywanych czy z domu. Programy blokujące treści nieporządane często uniemożliwiają dostęp do stron ogólnodostępnych- np. interia, wp, onet czy gazeta. Wariant, w którym uczniowie używają komputera przede wszystkim po lekcjach we własnym domu wydaje się być optymalny. Należy oczywiście rozważyć wszystkie jego Zaletą jest to, że nie ma konieczności przechowywania przez szkołę sprzętu uczniowskiego w sposób chroniony i zabezpieczony przed kradzieżą oraz uszkodzeniem oraz ni Uczeń nie musi nosić zbyt często komputera ze sobą do szkoły, a ma do niego właściwie dostęp wówczas, gdy najbardziej go potrzebuje - w czasie samodzielnej nauki w do Nikłe jest zagrożenie kradzieżą, czy uszkodzeniem komputera w czasie transportu między szkołą a domem- łatwiej wówczas zorganizować odpowiednią opiekę osób doros Rodzice i uczniowie niechętnie wypożyczali sprzęt komputerowy do domu, z uwagi na odpowiedzialność za powierzony komputer oraz posiadany własny sprzęt komputer Sprawozdanie sporzadził(a): Imię Katarzyna Nazwisko Wróbel elefon Sprawozdanie podpisał(a) Imię Sławomir Nazwisko Ruciński Stanowisko służbowe Dyrektor elefon Podpis i pieczęć Data 5 czerwca 2013r. Sprawozdanie w formie papierowej i elektronicznej proszę przekazać do dnia 10 czerwca 2013 roku właściwemu organowi prowadzącemu.

6

7

8

9

Termin przekazania sprawozdania Organowi Prowadzącemu - do dnia 10 czerwca 2013 r.

Termin przekazania sprawozdania Organowi Prowadzącemu - do dnia 10 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE SZKOŁY z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "CYFROWA SZKOŁA" Termin przekazania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 411 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 411 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 411 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2012r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

CYFROWA SZKOŁA WNIOSEK. Obszar z jakiego jest szkoła. od 101 do 300 uczniów w szkole - 140 tys. zł

CYFROWA SZKOŁA WNIOSEK. Obszar z jakiego jest szkoła. od 101 do 300 uczniów w szkole - 140 tys. zł CYFROWA SZKOŁA WNIOSEK Nazwa szkoły Adres Telefon e-mail Osoba kontaktowa obszar wiejski Obszar z jakiego jest szkoła miasto poniżej 5 mieszkańców miasto powyżej 5 mieszkańców Przysługująca kwota wsparcia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY. spkleszczow@poczta.onet.pl

CZĘŚĆ I - DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY. spkleszczow@poczta.onet.pl Pieczęć szkoły Kleszczów, dnia 17 kwietnia 2012 Wniosek o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach pilotażu Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania

Bardziej szczegółowo

POMOCE DYDAKTYCZNE. Wniosek dyrektora szkoły/lub szkoły za granicą do... WNIOSEK

POMOCE DYDAKTYCZNE. Wniosek dyrektora szkoły/lub szkoły za granicą do... WNIOSEK Adnotacje zespołu oceniającego Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą Rady Ministrów Nr 108 z dnia 19 lipca 017 r. w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

odkrywamy karty AKTYWNA TABLICA program rządowy

odkrywamy karty AKTYWNA TABLICA program rządowy odkrywamy karty AKTYWNA TABLICA program rządowy 27 LIPCA 2017 Aktywna Tablica to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii

Bardziej szczegółowo

Stanowisko służbowe/imię Tryb wprowadzenia i nazwisko Opracował Dyrektor SP nr 110 Sławomir Ruciński Zaopiniował. Data. 12.XII.

Stanowisko służbowe/imię Tryb wprowadzenia i nazwisko Opracował Dyrektor SP nr 110 Sławomir Ruciński Zaopiniował. Data. 12.XII. Procedura i warunki udostępniania uczniom do domu sprzętu komputerowego i innych przenośnych urządzeń w ramach programu Cyfrowa Szkoła obowiązująca w Szkole nr 110 im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści SIWZ. 6. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ za:

Zmiana treści SIWZ. 6. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ za: Żagań 3.0.0 Zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.. Wyposażenie pracowni komputerowej w pomoce dydaktyczne w Publicznej

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania sprawozdania Organowi Prowadzącemu - do dnia 10 czerwca 2013 r.

Termin przekazania sprawozdania Organowi Prowadzącemu - do dnia 10 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE SZKOŁY z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "CYFROWA SZKOŁA" ermin przekazania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Pieczęć szkoły Bełchatów, dnia 17 kwietnia 2012

Pieczęć szkoły Bełchatów, dnia 17 kwietnia 2012 Pieczęć szkoły Bełchatów, dnia 17 kwietnia 2012 Wniosek o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach pilotażu Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podstawie programowej w klasach 4-6, czyli czym różnią się nowe Zajęcia komputerowe od obecnej Informatyki

Zmiany w podstawie programowej w klasach 4-6, czyli czym różnią się nowe Zajęcia komputerowe od obecnej Informatyki Zmiany w podstawie programowej w klasach 4-6, czyli czym różnią się nowe Zajęcia komputerowe od obecnej Informatyki doradca metodyczny informatyki Beata Rutkowska Akty prawne dotyczące zmian: ramowe plany

Bardziej szczegółowo

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Konferencja otwierająca projekt dla Dyrektorów i Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

POMOCE DYDAKTYCZNE. Wniosek dyrektora szkoły/lub szkoły za granicą do... WNIOSEK

POMOCE DYDAKTYCZNE. Wniosek dyrektora szkoły/lub szkoły za granicą do... WNIOSEK Adnotacje zespołu oceniającego Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą Rady Ministrów Nr 08 z dnia 9 lipca 07 r. w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji

Bardziej szczegółowo

Stanowisko służbowe/imię Tryb wprowadzenia i nazwisko Opracował Dyrektor SP nr 110 Sławomir Ruciński Zaopiniował. Data. 12.XII.

Stanowisko służbowe/imię Tryb wprowadzenia i nazwisko Opracował Dyrektor SP nr 110 Sławomir Ruciński Zaopiniował. Data. 12.XII. Procedura i warunki udostępnienie uczniom sprzętu komputerowego na terenie szkoły -po zajęciach lekcyjnych w ramach programu Cyfrowa Szkoła obowiązująca w Szkole nr 110 im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej w

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 9 czerwca 2017 r. z dnia r.

projekt z dnia 9 czerwca 2017 r. z dnia r. projekt z dnia 9 czerwca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia.... 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

ZP.271.2.2012 załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZP.271.2.2012 załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY ZP.71..01 załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy... Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Adres e mail

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. PRACOWNIE KOMPUTEROWE 10 STANOWISK+ SERWER, OPROGRAMOWANIE, DOSTĘP DO INTERNETU WIEK

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Projekt 3.04.2012 r. Załącznik do uchwały nr /2012 Rady Ministrów z dnia 2012 r. Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Aktywna szkoła

Projekt pn. Aktywna szkoła Projekt pn. Aktywna szkoła współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wnioskodawca: Gmina Olecko realizowany w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki z GeoGebrą dla liceów. Autorzy prezentacji: Daria Szalińska, Jerzy Mil

Innowacyjny program nauczania matematyki z GeoGebrą dla liceów. Autorzy prezentacji: Daria Szalińska, Jerzy Mil Innowacyjny program nauczania matematyki z GeoGebrą dla liceów Autorzy prezentacji: Daria Szalińska, Jerzy Mil Innowacyjny program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym w zakresie podstawowym,

Bardziej szczegółowo

ROLA SAMORZĄDU W CYFRYZACJI SZKÓŁ

ROLA SAMORZĄDU W CYFRYZACJI SZKÓŁ ROLA SAMORZĄDU W CYFRYZACJI SZKÓŁ HANNA SZAŁKOWSKA MATKA syn lat 28, POLONISTKA staż pracy 22 lata, EGZAMINATOR I WERYFIKATOR OKE 10 lat, ZASTĘPCA BURMISTRZA JAROCINA oświata, kultura, sprawy społeczne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE/REKOMENDACJE

WYTYCZNE/REKOMENDACJE WYTYCZNE/REKOMENDACJE dotyczące realizacji działań: Zakup sprzętu ICT, wg standardów ujętych w programie rządowym Cyfrowa szkoła Rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w edukacji. Inne spojrzenie na współczesną szkołę

Nowe technologie w edukacji. Inne spojrzenie na współczesną szkołę Nowe technologie w edukacji Inne spojrzenie na współczesną szkołę Oprogramowanie i sprzęt wykorzystywane w szkole na przykładzie zastosowania w praktyce w Gimnazjum nr 1 w Warszawie Andrzej Szymczak Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r.

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Cyfrowa szkoła - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Wybrane cele edukacyjne w dokumentach strategicznych państwa. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA PLATFORMA EDUKACYJNA

GDAŃSKA PLATFORMA EDUKACYJNA GDAŃSKA PLATFORMA EDUKACYJNA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

decyzja dotycząca wieloletniego rządowego programu w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji.

decyzja dotycząca wieloletniego rządowego programu w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji. UZASADNIENIE Podstawę prawną dla uchwalenia przez Radę Ministrów Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń.

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Nr obszaru Szczegółowe warunki Znak sprawy: ADM.272.1.2014 Obszar tematyczny Forma Liczba godzin na grupę Minimalna liczebność grupy Wymogi szczegółowe organizacji i realizacji zadania 1. 2. 3. 4. Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie. Autorzy: Edyta Walczyk Piotr Dobiecki. e szkoł@

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie. Autorzy: Edyta Walczyk Piotr Dobiecki. e szkoł@ Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie Autorzy: Edyta Walczyk Piotr Dobiecki e szkoł@ XXI wiek - Społeczeństwo informacyjne Komputery Laptopy Tablety Internet Wi-Fi Palmtopy Netbooki

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych DEFINICJA Szkolne Centrum Informacji to nowoczesna biblioteka,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno

Bardziej szczegółowo

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz Powtórzenie wiadomości o układach równań { { 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 x + 2y = 7 2x y = 1 { 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { 4x + y = 2 5x 3y = 11 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Wniosek o włączenie zadania do Kontraktu dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005-2006 Działanie 4.3. Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecznej

Wniosek o włączenie zadania do Kontraktu dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005-2006 Działanie 4.3. Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecznej Wniosek o włączenie zadania do Kontraktu dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005-2006 Działanie 4.3. Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecznej Poddziałanie 4.3.4. Wyposażenie szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH 1. Wykaz aktów prawnych i dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych. Zakup

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA. Autor prezentacji: Paulina Matkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA. Autor prezentacji: Paulina Matkowska ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA Autor prezentacji: Paulina Matkowska CZYM JEST CYFROWA SZKOŁA? CYFROWA SZKOŁA to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

powołana 17 sierpnia 2007 roku zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall pracuje do 31 grudnia 2011 roku.

powołana 17 sierpnia 2007 roku zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall pracuje do 31 grudnia 2011 roku. powołana 17 sierpnia 2007 roku zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall pracuje do 31 grudnia 2011 roku. Rada opracowała: Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy IV (czwartej) tj. oddziału A lub oddziału czwartej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole

Bardziej szczegółowo

1 Metody i formy pracy:

1 Metody i formy pracy: Program szkolenia w ramach projektu Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu Działanie 3.3.2 PO KL Temat szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz kwalifikacyjny dla szkół

Kwestionariusz kwalifikacyjny dla szkół Część obowiązkowa I. Informacje ogólne 1. Pełna nazwa szkoły:......... 2. Województwo:... 3. Miejscowość:. 4. Wielkość miejscowości: a. wieś b. miasto do 5 tysięcy mieszkańców c. miasto od 5 do 20 tysięcy

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz Powtórzenie wiadomości o układach równań 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 x + 2y = 7 2x y = 1 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 4x + y = 2 5x 3y = 11 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 MATEMATYKA Scenariusz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnoz poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną)

Program szkolenia. Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE Program szkolenia Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Opracowali: Roman Frąckowiak Piotr Halama Sławomir Kozłowski Piła, 2014

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, który obejmuje sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Warunki lokalowe i

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH y współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKTY UNIJNE W ZESPOLE SZKÓŁ W LĘDZINACH Pracownie komputerowe dla szkół Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik Marlena Plebańska Nowoczesny e-podręcznik E-podręcznik zbudowany jest z trzech zsynchronizowanych ze sobą poziomów. Pierwszą warstwę stanowi repozytorium składające się z trzech podstawowych części : ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania

Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania 1. Jak często daje Pani/Pan swoim uczniom możliwość kształtowania poniższych umiejętności: a) formułowania wniosków opartych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Dariusz Stachecki

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Dariusz Stachecki Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu Dariusz Stachecki Rozwój e-infrastruktury dla szkoły przyszłości Jak budować nowoczesną (cyfrową) szkołę? Poznań, 17 kwietnia 2013 Dariusz Stachecki Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania wrzesień 2013 O przedsięwzięciu Projekt e-matematyka i zajęcia

Bardziej szczegółowo

PRZYSTĄPIENIE DO PILOTAŻU PROJEKTU CYFROWA SZKOŁA WSKAZÓWKI DLA SZKÓŁ

PRZYSTĄPIENIE DO PILOTAŻU PROJEKTU CYFROWA SZKOŁA WSKAZÓWKI DLA SZKÓŁ PRZYSTĄPIENIE DO PILOTAŻU PROJEKTU CYFROWA SZKOŁA WSKAZÓWKI DLA SZKÓŁ I. Ogólne założenia projektu Cyfrowa szkoła. (Projekt z dnia 13 marca 2010) Program obejmuje publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania nowa podstawa programowa

Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania nowa podstawa programowa Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania nowa podstawa programowa... miejscowość, data Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju Zwracam/zwracamy się z wnioskiem

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety

Analiza wyników ankiety Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze W pierwszej połowie listopada 2015 roku wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. 4. Szkoła nie dysponuje środkami finansowymi na potrzeby projektu edukacyjnego.

ZASADY OGÓLNE. 4. Szkoła nie dysponuje środkami finansowymi na potrzeby projektu edukacyjnego. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (klasy I-III) w Zespole Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu ZASADY OGÓLNE 1. Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli 1. Zasoby osobowe szkoły: W szkole zatrudnionych jest 36 nauczycieli w tym: 31 nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Przykładowy projekt ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem metody profil

Przykładowy projekt ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem metody profil MATERIAŁ 9.4 Przykładowy projekt ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem metody profil RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ METODĄ PROFIL SZKOŁY PRZEPROWADZONEJ W CZERWCU 2010 r. PRZEDMIOT EWALUACJI: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Równe szanse edukacyjne

Bardziej szczegółowo