w klasach IV-VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w klasach IV-VI 282 143"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE SZKOŁY z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych "CYFROWA SZKOŁA" ermin przekazania sprawozdania Organowi Prowadzącemu - do dnia 10 czerwca 2013 r. UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza proszę o zapoznanie się z jego treścią DANE ADRESOWE SZKOŁY Nazwa szkoły SZKOŁA PODSAWOWA NR 110 W ŁODZI Województwo łódzkie Powiat łódzkie Gmina Łódź Miejscowość Łódź Kod pocztowy Poczta Łódź Ulica Zamknięta Nr elefon Fa Adres Adres strony internetowej Nr REGON INNE INFORMACJE Nauczyciele i uczniowie (wg stanu na r.) Liczba osób Uczniów w tym dziewczęta chłopcy Nauczycieli Wariant wykorzystania komputerów przenośnych dla uczniów Rodzaj wariantu (I,II) Czy zostały opracowane zasady udostępniania sprzętu uczniom do pracy w domu zgodnie z pkt. VI.4 załącznika do Liczba uczniów, którym udostępniono sprzęt do pracy w domu Pomoc techniczna Czy przeprowadzono techniczne szkolenia nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu i urządzeń - zgodnie z pkt. VI.1 Czy zapewnione zostało wsparcie techniczne, tj. usługa administrowania sprzętem i urządzeniami zakupionymi w Procedura przetargowa Czy procedura przetargowa na zakup pomocy dydaktycznych była realizowana przez: szkołę organ prowadzący szkołę inne ryb w którym przeprowadzano procedurę przetargową jeżeli była przeprowadzana przez szkołę lub szkoła zleciła przeprowadzenie procedury podmiotowi zewnętrznemu - dotyczy procedury zakończonej podpisaniem umowy Przetarg nieograniczony II 6 X Art. ustawy Prawo zamówień publicznych art.39 UstawyPZP Data wszczęcia procedury przetargowej na zakup pomocy dydaktycznych ( w przypadku prowadzenia kilku postępowań - data wszczęcia pierwszego postępowania) Data podpisania umowy na dostawę, instalację i integrację pomocy dydaktycznych (w przypadku zawarcia kilku umów - data podpisania ostatniej umowy) r.-opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu r., aneks r. Czy zakupione w ramach programu pomoce dydaktyczne spełniają warunki techniczne zapisane w pkt. VI.1. załącznika FUNKCJONALNOSCI UZYSKANE PRZEZ SZKOŁĘ W ZWIĄZKU Z UCZESNICWEM W PROGRAMIE (ZGODNIE Z PK. VI.2 ZAŁĄCZNIKA do UCHWAŁY) Prędkość pobierania danych z sieci Internet przez szkolne łącza (w Mb/s) uzyskiwana przez szkołę przed przystąpieniem Prędkość wysyłania danych do sieci Internet przez szkolne łącza (w Mb/s) uzyskiwana przez szkołę przed przystąpieniem 6 1

2 Prędkość pobierania danych z sieci Internet przez szkolne łącza (w Mb/s) uzyskiwana przez szkołę w momencie Prędkość wysyłania danych do sieci Internet przez szkolne łącza (w Mb/s) uzyskiwana przez szkołę w momencie Rodzaj funkcjonalnosci Czy szkoła posiada wymaganą liczbę zestawów przenośnych komputerów składających się co najmniej z: a) przenośnego komputera dla nauczyciela i przenośnych komputerów dla uczniów (liczba komputerów przenośnych dla uczniów nie może być mniejsza od liczby ucz Wymagana/minimalna Co najmniej: 1 zestaw w szkołach liczących do 300 uczniów (włącznie) 2 zestawy w szkołach liczących powyżej 300 uczniów 40 4 Zrealizowana Czy szkoła posiada wymaganą liczbę sal lekcyjnych z dostępem do Internetu, dostosowanych do potrzeb funkcjonowania zestawu przenośnych komputerów (/N) Co najmniej: 1 salę w szkołach liczących do 300 uczniów (włącznie) 2 sale w szkołach liczących powyżej 300 uczniów Czy w sali lekcyjnej, w której uczniowie korzystają z zestawu przenośnych komputerów, jest możliwa prezentacja treści Czy szkoła zapewnia komputery przenośne do użytku służbowego nauczycielom uczącym i prowadzącym Czy szkoła posiada co najmniej jedno miejsce, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu REALIZACJA ZADAŃ SZKOŁY OKREŚLONYCH W PROGRAMIE Szkolny e-koordynator Czy został wyznaczony e-koordynator (/N) Podej adres e-koordynatora Przedmioty nauczane przez e-koordynatora : przedmiot główny matematyka przedmiot dodatkowy religia Czy e-koordynator uczestniczył w niach z zakresu stosowania IK w nauczaniu organizowanych przez ORE/CEO Czy e-koordynator zorganizował wsparcie dla nauczycieli w zakresie stosowania IK w nauczaniu (/N) Średnia miesieczna liczba godzin zrealizowanych przez e-koordynatora w roku szkolnym 2012/2013 na rzecz pracy w Liczba nauczycieli klas IV-VI uczestniczących w organizowanych przez szkolnego e-koordynatora formach wsparcia w Inne zadania Opis zadania Liczba nauczycieli klas IV-VI uczestniczących niach z zakresu stosowania IK w nauczaniu, finansowanych w ramach środków przewidzianych na dofinansowanie Liczba nauczycieli klas IV-VI uczestniczących w międzyszkolnych sieciach współpracy Liczba spotkań zorganizowanych w ramach sieci współpracy Liczba lekcji otwartych z wykorzystaniem IK w nauczaniu różnych przedmiotów zorganizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy Liczba scenariuszy zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem IK w nauczaniu lub przykładów dobrych praktyk udostępnionych w międzyszkolnych sieciach współpracy Liczba wykonanych projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i twórcze uczniów Liczba godzin zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów przeprowadzonych z wykorzystywanie IK, średnio w każdym tygodniu nauki Wymagana/minimalna 20% liczby nauczycieli klas IV-VI 50% liczby nauczycieli klas IV-VI 4 2, 4 lub 6 lekcji otwartych w zależnosci od liczby uczniów 3, 6 lub 9 scenariuszy lub przykładów dobrych praktyk w zależnosci od liczby uczniów 2, 4 lub 6 projektów w zależnosci od liczby uczniów 3, 6 lub 9 (wariant I) 3, 6 lub 9 w klasach IV (wariant II) w zależnosci od liczby uczniów Zrealizowana Dodatkowe informacje (mierniki dotyczące efektów realizacji programu Uwaga! W celu określenia liczby uczniów, którzy podnieśli kompetencje nie należy korzystać z dodatko wych instrumentów sprawdzania wiedzy uczniów, takich jak Opis Liczba uczniów klas IV-VI, którzy, w ocenie nauczycieli, podnieśli swoje kompetencje podstawowe w zakresie pisania, czytania i liczenia w wyniku Liczba uczniów klas IV-VI, którzy, w ocenie nauczycieli, podnieśli swoje kompetencje społeczne i twórcze w wyniku stosowania IK w nauczaniu- Liczba uczniów klas IV-VI, którzy uczestniczyli w różnych formach pracy zespołowej z wykorzystaniem IK Pożądana /minimalna Osiągnięta 50% liczby uczniów klas IV-VI 89% 50% liczby uczniów klas IV-VI 93% 50% liczby uczniów klas IV-VI 97%

3 Liczba uczniów klas IV-VI, którzy, w ocenie nauczycieli, podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się IK w uczeniu się 50% liczby uczniów klas IV-VI 90% Liczba uczniów klas IV-VI, u których, w ocenie nauczycieli, nastąpił wzrost motywacji i zaangażowania w proces uczenia się i rozwijania zainteresowań 50% liczby uczniów klas IV-VI 92% Liczba nauczycieli uczących, którzy zadeklarowali, że stosowanie IK 50% liczby nauczycieli uczących ułatwia indywidualizację kształcenia 91% Liczba nauczycieli uczących, którzy dzięki stosowaniu IK zmienili 50% liczby nauczycieli uczących metody i techniki nauczania z podających na aktywizujące 90% Liczba nauczycieli uczących deklarujących zwiększenie satysfakcji z 50% liczby nauczycieli uczących pracy zawodowej dzięki stosowaniu IK 100% Liczba nauczycieli uczących, którzy w ramach programu opracowali i 50% liczby nauczycieli uczących upowszechnili elektroniczne zasoby edukacyjne 95% Czy dyrektor szkoły pozytywnie ocenia wpływ IK na poprawę jakości i efektywności pracy szkoły (/N) Liczba nauczycieli uczących prowadzących zajęcia edukacyjne 50% liczby nauczycieli uczących z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 100% ZESAWIENIE ILOŚCIOWO-WAROŚCIOWE ZAKUPIONYCH POMOCY DYDAKYCZNYCH Rodzaj pomocy dydaktycznej Przenośny komputer dla ucznia lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera laptop notebook netbook tablet inny ( jaki?) Liczba Wartość ,72 zł Przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera (wraz z oprogramowaniem) laptop notebook ,60 zł netbook tablet inny ( jaki) Szafka do przemieszczania komputerów Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Skaner ablica interaktywna Urządzenie do przeprowadzania wideokonferencji System do zbierania i analizowania odpowiedzi Projektor krótkoogniskowy Głośniki Kontroler WLAN Punkt dostępowy Ruter Projektor multimedialny Ekran projekcyjny Wizualizer Kwota przyznanej dotacji Kwota wykorzystanej dotacji Kwota wkładu własnego ,34 zł ,54 zł ,27 zł ,64 zł ,56 zł ,29 zł ,90 zł ,47 zł ,91 zł ,68 zł ,00 zł ,87 zł ,05 zł OCENA EFEKÓW WDROŻENIA W SZKOLE WYBRANEGO WARIANU WYKORZYSANIA PRZENOŚNYCH KOMPUERÓW DLA UCZNIÓW (ZGODNIE Z PK. X

4 Obszar "e-nauczyciel"- nauczyciele rozwinęli swoje umiejętności w zakresie nauczania z zastosowaniem IK, komunikują się z rodzicami i uczniami oraz prowadzą dokumentację szkolną z wykorzystaniem IK. "e-zasoby edukacyjne"- nauczyciele korzystają z zasobów edukacyjnych zakupionych przez szkołę oraz z darmowych treści dostępnych w sieci Internet. "e-szkoła"- szkoła została wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz infrastrukturę umożliwiającą zastosowanie IK. "e-uczeń"- zapewniono uczniom szczególnie zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych, po zajęciach lekcyjnych oraz w domu ucznia (Wariant II). Rodzice i uczniowie niechętnie wypożyczali sprzęt komputerowy do domu, z uwagi na odpowiedzialność za powierzony komputer oraz posiadany własny sprzęt komputerowy.wdrożenie programu "Cyfrowa Szkoła" spowodowało wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin o zróżnicowanych dochodach oraz osiągnięcie przez uczniów i nauczycieli umiejętności posługiwanie się IK - technologią informacyjną i komunikacyjną w życiu codziennym w zakresie obowiązków szkolnych i domowych czyli traktowanie komputera jako narzędzia umożliwiającego lub ułatwiającego wykonanie wielu zadań.uczniowie Nauczyciele i uczniowie świadomie wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, co przyczynia się do rozwoju nieformalnych form kształcenia. Warsztat Uczniowie twórczo wykorzystują komputer do realizacji zadań w ramach różnych przedmiotów. Uczeń nie tylko przygląda się i wykorzystuje gotowe materiały, w tym filmy i in Sukcesywne rozwijanie szkolnej infrastruktury umożliwiło przejście od modelu użytkowania komputerów uczniowskich przede wszystkim w domu do ich równomiernego wyko Zakupione pomoce dydaktyczne wspierają proces dydaktycznego poprzez IK, dzięki czemu sposób nauczania zmienił się poprzez powszechne stosowanie wizualizacji i/lub inte 1. Organizacja lekcji i lekcji otwartych. Lekcje i lekcje otwarte z wykorzystaniem IK uatrakcyjniły proces nauczania, zwiększyły aktywności uczniów i dopasowały sposób prowadzenia lekcji do typowego zachowania d Pod nadzorem nauczyciela uczniowie asynchronicznie (każdy w swoim tempie) korzysta z aplikacji na laptopach uczniowskich 2 Prezentacja prac uczniów a.uczniowie prezentują efekty pracy z pomocą laptopa i projektora b. Prezentacja efektu pracy ucznia z wykorzystaniem laptopa ucznia i tablicy multimedialnej interaktywny udział nauczyciela i pozostałych uczniów w prezentacji c. Przekazanie efektów pracy ucznia pozostałym uczniom do zapoznania się i oceny wykorzystanie sieci i narzędzi do pracy grupowej do wspólnej pracy nauczyciela i uczniów 3. Realizacja projektów edukacyjnych Głównym celem było stworzenie oryginalnych projektów edukacyjnych, przy czym realizowane były dwa cele. a. Budowanie kompetencji twórczych uczniów b. Budowanie kompetencji społecznych uczniów W pierwszym przypadku były to projekty rozwijające talenty dzieci, w drugim nauka współpracy i wykorzystania różnorodności do osiągnięcia wspólnych celów. 4. Scenariusz zajęć lekcyjnych W ramach projektu były przygotowywane, wykorzystywane i modyfikowane scenariusze zajęć lekcyjnych realizujące zadania dla przedmiotów podstawy programowej dla klas Dyrektor powoł e-koordynatora w ciągu 2 miesięcy od zakwalifikowania się do programu Cyfrowa Szkoła. Jego zadaniem było wsparcie innych nauczycieli w procesie nabywani CHARAKERYSYKA PROBLEMÓW I BARIER W REALIZACJI ZADANIA, NA KÓRE ZOSAŁA UDZIELONA DOACJA ORAZ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PK. VI.3 Wariant II. Komputer użytkowany na równi, jak i w domu - przenoszony przez ucznia w zależności od potrzeb. o zapewne model optymalny pod względem edukacyjnym i ekonomicznym, gdyż komputer mógłby zostać najpełniej wykorzystany, ale obecnie właściwie nie do zrealizowania ze względu na liczbę stwarzanych przy tej okazji problemów. Najważniejszy z nich to konieczność noszenia komputera w i tak obecnie bardzo przeciążonym uczniowskim plecaku. Zaradzić temu trudno ze względu na brak możliwości całkowitej rezygnacji z podręczników w formie papierowej. Drugi problem to narażenie dziecka na napad rabunkowy, celem odebrania mu komputera. Komputer użytkowany w domu lub przede wszystkim w domu. Pozwala najlepiej wykorzystać komputer dla celów dydaktycznych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu liczby problemów, z którymi należy się uporać w ramach projektu. W efekcie powoduje to minimalizowanie kosztów jego realizacji. W tym rozwiązaniu najważniejsze jest odpowiednie zabezpieczenie ucznia podczas dostępu do W tym przypadku należy zastanowić się również nad rozwiązaniem kwestii patologicznych, takich jak nieautoryzowana sprzedaż uczniowskiego komputera przez nieodpo Szkołę należy wyposażyć w narzędzia pozwalające na szybkie przywrócenie pierwotnej konfiguracji komputera oraz narzędzia zapewniające możliwość backupu ważnych u Rodzice i uczniowie niechętnie wypożyczali sprzęt komputerowy do domu, z uwagi na odpowiedzialność za powierzony komputer oraz posiadany własny sprzęt komputer DODAKOWE INFORMACJE O DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ Z WYKORZYSANIEM IK, KÓRE NIE BYŁY WYMAGANE W PROGRAMIE. Szkoła zakupiła ze swoich środków multimedialne programy edukacyjne (Lekcjoteka). Zamontowano dodatkowe akcespointy w celu sprawniejszego działania programu Classroom Manager. Aby zabezpieczyć dodatkowo sprzęt przed kradzieżą-zamontowano dodatkowe kamery przed salami lekcyjnymi, w których znajduje się sprzęt oraz zainstalowano czujki alarmowe wewnątrz sal. Cały sprzęt oznakowano naklejkami plombowymi z logo projektu "Cyfrowa Szkoła" oraz z logo szkoły SP nr 110. Obok tablic interaktywnych zamontowano tablice magnetyczne-suchościeralne-aby należycie zabezpieczyć tablice interaktywne przed kurzem kredy i nie stracić gwarancji producenta. Dodatkowe szkolenie nauczycieli-"e-learning". Uczestnictwo w konferencji ŁCDNiKP-"Cyfrowa Szkoła czyli jaka?". Lekcje wychowawcze -"Bezpieczeństwo w sieci internetowej". UWAGI I SPOSRZEŻENIA DYREKORA SZKOŁY DOYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU.

5 Zakupione pomoce dydaktyczne IK wspierają proces dydaktyczny, dzięki czemu sposób nauczania zmienił się poprzez powszechne stosowanie wizualizacji i/lub interaktywności. W przypadku środowiska nauczania 1:1(pracownie mobilne) umożliwia większą indywidualizację nauczania oraz uczenie problemowe z wykorzystaniem zasobów dostępnych w sieci. Stworzony nowy model i warunki do pracy, która posiada nowoczesne rozwiązania technologiczne, spowodował, że uczniowie na zajęciach pracują w bardziej kreatywny sposób- dzięki wykorzystaniu potencjału tkwiącego w sprzęcie i oprogramowaniu. Zakupione w ramach wsparcia finansowego przenośne komputery dla uczniów są wykorzystywane przez uczniów na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz udostępniane uczniom oddziałów klas IV do korzystania w domu- wariant II. Szkoła została przekształcona ze szkoły tradycyjnej w szkołę przyszłości-budującą społeczeństwo informacyjne. Opracowano procedury: Procedura i warunki udostępnienie uczniom sprzętu komputerowego na terenie szkoły -po zajęciach lekcyjnych. Procedura i warunki udostępniania uczniom do domu sprzętu komputerowego. Umowa użyczenia sprzętu komputerowego. W programie zabrakło dostępu do bezpłatnych e-podręczników. Zastąpienia tradycyjnych podręczników ich elektroniczną wersją oprócz walorów edukacyjnych, będzie m Szkoła została wyposażona w sprzęt umożliwiający wykorzystanie IK na wszystkich lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych oraz realizację misji szkoły Uczenia się przez całe Wyrównywane są szanse edukacyjne uczniów z rodzin o zróżnicowanych dochodach. Uczniowie osiągają umiejętności posługiwania się IK - technologią informacyjną i komunikacyjną przez uczniów w życiu codziennym w zakresie obowiązków szkolnych i d Uczeń kreatywnie wyszukuje i wykorzystuje informacje do tworzenia własnych opracowań, wykonywania pracy twórczej, w trakcie której powstaje nowa jakość. Uczeń pr Nauczyciele wszystkich specjalności zostali przeszkoleni w zakresie umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nawiązana została Program pełnił funkcję wspierającą w zakresie powstawania społeczeństwa informacyjnego w edukacji, poprzez kształtowanie świadomości potrzeby dostosowania się do Zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami wpływającymi na budowę społeczeństwa informacyjnego. Uczniowie nasi swobodniej Proces budowy społeczeństwa informacyjnego poprawia funkcjonowanie tradycyjnych form nauczania- co w konsekwencji wpływa na konkurencyjność szkoły. Budowa sp Internet Wi-Fi na terenie szkoły. Możliwość wykorzystywania przez uczniów i nauczycieli komputerów, zasobów internetowych oraz programów edukacyjnych po zajęciach lekcyjnych i podczas zajęć lek Sprawne funkcjonowanie E-dziennika- tworzenie i udostępnianie dokumentacji nauczycielskiej elektroniczny dziennik lekcyjny udostępniany przez Internet uczniom i r Prowadzenie protokołów spotkań Rady Pedagogicznej w formie elektronicznej. Budowa bazy zasobów edukacyjnych: tematycznych portali edukacyjnych, tworzenie multimedialnych aplikacji edukacyjnych. estowanie i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów z wykorzystaniem elektronicznych testów. Możliwość korzystania z technologii e-learning- utrwalenie, poszerzenie wiedzy oraz wyrównanie i dostosowanie zasobow wiadomości do danego poziomu. Ułatwienie rodzinom o niskim statusie społecznym dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych- możliwość wypożyczenia komputera do domu. Uświadomienie uczniom, rodzicom i nauczycielom konieczności zrozumienia potrzeby umiejętności korzystania w życiu codziennym z IK. Wzrost wiedzy i umiejętności pr Wariant II, w którym uczeń nosiłby komputer ze sobą do domu powoduje to znaczne zwiększenie ciężaru szkolnego plecaka, w szczególności, gdy nosi w nim zwykłe pod W momencie zastąpienia tradycyjnych podręczników ich elektroniczną wersją, nie będzie to miało wpływu na ciężar plecaka szkolnego. Ważnym problemem jest to, jak zabezpieczyć dzieci przed napadem rabunkowym w czasie, gdy zabierają komputer do domu, a następnie transportują go ponownie na te Należą między innymi oznakować sprzęt poprzez grawerowanie, specjalnie oznaczane obudowy (logo szkoły i logo projektu) oraz akcją informacyjną dla społeczeństwa- m Dodatkowym problemem jest zapewnienie uczniowi bezpiecznego dostępu do sieci Internet, a poprzez nią do zasobów przechowywanych czy z domu. Programy blokujące treści nieporządane często uniemożliwiają dostęp do stron ogólnodostępnych- np. interia, wp, onet czy gazeta. Wariant, w którym uczniowie używają komputera przede wszystkim po lekcjach we własnym domu wydaje się być optymalny. Należy oczywiście rozważyć wszystkie jego Zaletą jest to, że nie ma konieczności przechowywania przez szkołę sprzętu uczniowskiego w sposób chroniony i zabezpieczony przed kradzieżą oraz uszkodzeniem oraz ni Uczeń nie musi nosić zbyt często komputera ze sobą do szkoły, a ma do niego właściwie dostęp wówczas, gdy najbardziej go potrzebuje - w czasie samodzielnej nauki w do Nikłe jest zagrożenie kradzieżą, czy uszkodzeniem komputera w czasie transportu między szkołą a domem- łatwiej wówczas zorganizować odpowiednią opiekę osób doros Rodzice i uczniowie niechętnie wypożyczali sprzęt komputerowy do domu, z uwagi na odpowiedzialność za powierzony komputer oraz posiadany własny sprzęt komputer Sprawozdanie sporzadził(a): Imię Katarzyna Nazwisko Wróbel elefon Sprawozdanie podpisał(a) Imię Sławomir Nazwisko Ruciński Stanowisko służbowe Dyrektor elefon Podpis i pieczęć Data 5 czerwca 2013r. Sprawozdanie w formie papierowej i elektronicznej proszę przekazać do dnia 10 czerwca 2013 roku właściwemu organowi prowadzącemu.

6

7

8

9

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA. Autor prezentacji: Paulina Matkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA. Autor prezentacji: Paulina Matkowska ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA Autor prezentacji: Paulina Matkowska CZYM JEST CYFROWA SZKOŁA? CYFROWA SZKOŁA to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie

Przewodnik po programie Szkoła z klasą 2.0 Przewodnik po programie Autorzy: Alicja Pacewicz, Piotr Pacewicz, Agata Łuczyńska, Magdalena Janiszewska, Claudia Snochowska-Gonzalez, Joanna Sroka-Małolepszy W publikacji wykorzystano

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Program 1:1. Program Komputer dla ucznia

Program 1:1. Program Komputer dla ucznia Program 1:1 Program Komputer dla ucznia Analiza i perspektywy rozwoju rynku nowych technologii i ich wykorzystanie w procesie nauczania na potrzeby programu Komputer dla ucznia Ekspertyza Opracował: Maciej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Szkoła. Pomoce dydaktyczne jakie trafią do szkół w ramach projektu Cyfrowa Szkoła powinny uwzględniać:

Cyfrowa Szkoła. Pomoce dydaktyczne jakie trafią do szkół w ramach projektu Cyfrowa Szkoła powinny uwzględniać: Cyfrowa Szkoła Poniższy materiał został przygotowany przez specjalistów z branży IT i ma służyć dyrektorom szkół oraz przedstawicielom organów prowadzących w przygotowaniu projektu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: Innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi 1.09.2012 31.08.2017

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi 1.09.2012 31.08.2017 W przyszłości będą tylko dwa typy przedsiębiorstw. Te, które wprowadziły jakość totalną i te, które wypadły z rynku. Ty nie musisz jej wprowadzać. Przetrwanie nie jest obowiązkowe. - Edward Deming Koncepcja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne jakie trafią do szkół w ramach projektu Cyfrowa Szkoła powinny uwzględniać:

Pomoce dydaktyczne jakie trafią do szkół w ramach projektu Cyfrowa Szkoła powinny uwzględniać: Cyfrowa Szkoła Poniższy materiał został przygotowany przez specjalistów z branży IT i ma służyć dyrektorom szkół oraz przedstawicielom organów prowadzących w przygotowaniu projektu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E-Edukacja karty działań Działanie nr Zapewnienie stępu bezprzewowego Internetu na całym terenie placówki edukacyjnej. Cel: Zapewnienie stępu Internetu w czasie zajęć edukacyjnych wszystkim jego uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. KATOWICE, luty 2014 Opracowanie: Śląskie Centrum Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

dobry krok do zwiększenia interaktywności w nauczaniu tego przedmiotu. Kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości

dobry krok do zwiększenia interaktywności w nauczaniu tego przedmiotu. Kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości This paper should be cited as: O. Łodyga Multimedia w nauczaniu przedsiębiorczości, in Postępy e-edukacji, L. Banachowski, Ed. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK, 2013, pp. 93 101. Rozdział 5 5 Multimedia w

Bardziej szczegółowo