Szczegółowy zakres obszaru tematu kontroli Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne. Obszar tematu kontroli. Przepisy prawne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy zakres obszaru tematu kontroli Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne. Obszar tematu kontroli. Przepisy prawne"

Transkrypt

1 REKOMENDACJE ZPWIS w SZCZECINIE dot. KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI *Opracowano na podstawie aktualnych aktów prawnych i wytycznych metodycznych (stan na dzień r.) oraz załącznika F/EP/07do Zarządzenia nr 68 z dnia 17 czerwca 2010r w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy wykonywaniu czynności kontrolnych w obszarze epidemiologii Głównego Inspektora sanitarnego stosowanych podczas kontroli. Obszar tematu kontroli Kontrola pomieszczeń, w których wykonywana jest dekontaminacja Kontrola procesu dekontaminacji Szczegółowy zakres obszaru tematu kontroli Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne pomieszczeń Rodzaje Przepisy prawne Wytyczne 2011r. Sterylizacji wyrobów medycznych i innych 3. Ogólne wymagania przestrzenne i funkcjonalne pomieszczeń, w których wykonywana jest dekontaminacja (mycie, dezynfekcja, sterylizacja). Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne placówki wykonujące zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanek, mogą przejąć jedno z proponowanych rozwiązań: - korzystać wyłącznie ze sterylnych wyrobów jednorazowego uŝytku, - zlecić usługę wielorazowych wyrobów sterylnych innemu wykonawcy, - korzystać z materiału sterylnego, przygotowanego we własnym zakresie. O wyborze konkretnego rozwiązania, decyduje całkowite całodobowe zapotrzebowanie na materiał sterylny. W przypadku materiałów we własnym zakresie naleŝy zastosować jedno z poniŝszych rozwiązań przestrzennych i logistycznych: Centralna Sterylizatornia (CS) Lokalna Sterylizatornia (LS) Punkt Sterylizacji (PS) Stanowisko Sterylizacji Gabinetowej (SSG) Załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Część XIII. Centralna sterylizatornia: 2. W zaleŝności od przyjętych rozwiązań materiały sterylne mogą być dostarczane bądź ze sterylizatorni zlokalizowanej poza zaopatrywanym obiektem, posiadającej system zarządzania jakością (ISO lub GMP) i gwarantującej wykonanie wyrobu sterylnego, bądź z centralnej sterylizatorni zorganizowanej w ramach zaopatrywanego szpitala ( ). Praktyczne zasady kontroli zakaŝeń szpitalnych zbiór rekomendacji i procedur dla polskich szpitali, zaakceptowany przez GIS Warszawa, Rekomendacja V-B III. Szczegółowe zasady szpitalnej WyróŜnia się następujące rodzaje : - sterylizacja parowa -121 o C/1,1 atm./ 20 min.; 134 o C/2,4 atm./3-4 min., - sterylizacja suchym gorącym powietrzem o C/120 min. i 180 o C/60 min. m.in.ze względu na słabszą penetrację niedopuszczalna do sprzętu medycznego, - sterylizacja gazowa (przy uŝyciu tlenku etylenu) - sterylizacja parowa niskotemperaturowa połączenie parowej z uŝyciem środka sporobójczego w postaci formaldehydu (para wodna o temp o C z formaldehydem), - sterylizacja promieniowaniem gamma (plazmowa).

2 Zasady procesów dekontaminacji Opakowania wyrobów medycznych Załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U ) definiuje rodzaj informacji, które zobowiązany jest dostarczyć wytwórca kaŝdego wyrobu medycznego w zakresie jego bezpiecznego i właściwego uŝywania, warunków przechowywania i posługiwania się wyrobem medycznym oraz szczególnych zaleceń eksploatacyjnych ( ). moŝe dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakaŝenia 4. Zasady procesów dekontaminacji (mycia, dezynfekcji, ) wyrobów medycznych i innych przedmiotów lub materiałów: Ze względu na rodzaj wybranego systemu proces przygotowania do moŝe być: wieloetapowy proces przygotowania do (wyrobu medycznego lub innego materiału ) wyróŝnia następujące etapy: - wstępne mycie z dezynfekcją,, - mycie właściwe i dezynfekcja właściwa, jednoetapowy proces przygotowania do (wyrobu medycznego lub innego materiału do ) obejmuje dezynfekcję (preparat myjąco-dezynfekcyjny) i mycie w procesie maszynowym metodą termiczną lub termiczno-chemiczną albo w procesie manualnym z zastosowaniem dezynfekcji metodą chemiczną Załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U ) Cz. II wymagania dotyczące projektu i wykonania 8.5. Wyroby medyczne przeznaczone do muszą być wytwarzane we właściwie kontrolowanych warunkach, w szczególności środowiska Opakowanie niesterylnych wyrobów medycznych musi zapewnić utrzymanie ich w stanie niepogorszonym, na ustalonym przez wytwórcę poziomie czystości mikrobiologicznej. JeŜeli wyroby medyczne mają być sterylizowane przed uŝyciem, opakowanie musi minimalizować ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego i uwzględniać metodę podaną przez wytwórcę. Wybrane zasady ochrony pracowników medycznych przed zawodowymi zagroŝeniami biologicznymi, Warszawa, PZH Zasady narzędzi i sprzętu medycznego Opakowanie powinno spełniać odpowiednie normy (PN EN 868) 1. Rodzaje opakowań: jednorazowego uŝytku (moŝna sterylizować tylko raz): - papier sterylizacyjny, - włóknina, - torebki papierowe, - torebki lub rękawy papierowo-foliowe, - opakowania TYVEK folia, - opakowania foliowe, wielorazowego uŝytku : - prostopadłościenne pojemniki sterylizacyjne z filtrami, - prostopadłościenne pojemniki sterylizacyjne z zaworami.

3 Sposób pakowania narzędzi i sprzętu medycznego* * NaleŜy zwrócić uwagę czy na opakowaniu umieszczona jest etykieta z następującymi informacjami: -zawartość opakowania, - dane (nazwisko lub kod) osoby pakującej, - data i data waŝności, - wybrany program (parametry) Wybrane zasady ochrony pracowników medycznych przed zawodowymi zagroŝeniami biologicznymi, Warszawa, PZH Zasady narzędzi i sprzętu medycznego Zasady ogólne: - opakowanie jednorazowego uŝytku moŝna sterylizować tylko raz. W przypadku przerwania procesu sterylizacyjnego naleŝy sprzęt ponownie opakować i poddać procesowi, - wewnątrz opakowania umieścić wskaźnik chemiczny wieloparametrowy (wielu zmiennych) dostosowany do parametrów cyklu danego sterylizatora, - na zewnątrz opakowania umieścić wskaźnik chemiczny procesu (sprawdzian ), - materiał opakowaniowy nie moŝe być zbyt naciągnięty ani zwisać zbyt luźno, aby nie wpływał na zmiany ciśnienia podczas Opakowania papierowo-foliowe: - torebki napełniać do ¾ objętości, - między materiałem sterylizowanym, a zgrzewem torebki pozostawić 30 mm odstępu, - torebkę zamknąć przy zastosowaniu zgrzewarki do folii lub w przypadku torebek samoprzylepnych samoprzylepnym paskiem, - rękaw papierowo-foliowy zgrzać na obu końcach, pierwszy zgrzew wykonać blisko brzegu, drugi zgrzew (na przeciwległym końcu) wykonać w odległości 20 mm od brzegu ( ), papier sterylizacyjny i włóknina: - papier lub włókninę w kolorze zielonym uŝywać jako opakowanie wewnętrzne, a papier lub włóknina w kolorze niebieskim lub białym - jako opakowanie zewnętrzne, - opakowanie z papieru i włókniny powinny być podwójne, kaŝdą warstwę pakować oddzielnie i zaklejać odpowiednią taśmą - taśma uŝyta do zamknięcia opakowania zewnętrznego powinna posiadać wskaźnik procesu (sprawdzian ) odpowiedni do zastosowanej metody ( ), pojemniki sterylizacyjne (kontenery): - pojemniki sterylizacyjne moŝna stosować do pakowania wyrobów medycznych tylko w przypadku posiadania sterylizatorów zapewniających skuteczność procesu w pojemnikach danego typu, - zawartość pojemnika moŝe być uŝyta tylko do jednego zabiegu. Wyroby medyczne nie uŝyte uwaŝane się za niejałowe; - przed uŝyciem pojemnik naleŝy umyć i zdezynfekować, - do pojemnika z filtrem włoŝyć jednorazowy filtr i umocować go zgodnie z zaleceniami producenta pojemnika, - na wierzchu opakowanego zestawu umieścić wskaźnik chemiczny, - zamknąć pokrywę i zastosować przewidziany system zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem pojemnika (np. plombę) ( ). Kontrola procesu Elementy kontroli cyklu sterylizacyjnego 6. Wytwarzanie materiałów sterylnych, podlega specjalnym wymaganiom i powinno przebiegać zgodnie z ustalonymi procedurami i zwalidowanymi procesami technologicznymi. Podstawą kontroli procesów jest zastosowanie odpowiednich dla danej metody wskaźników fizycznych, chemicznych i biologicznych, umoŝliwiających sprawdzenie sprawności urządzeń i monitorowanie parametrów procesu na kaŝdym jego etapie ( ). Elementy kontroli kaŝdego cyklu sterylizacyjnego obejmują:

4 - wskaźniki fizyczne, - wskaźniki chemiczne rodzaje, zastosowanie, - wskaźniki biologiczne rodzaje, zastosowanie. Kontrola skuteczności procesu Zakład Zwalczania SkaŜeń Biologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny - opracowano na podstawie zalecenia ŚOZ. Pismo NIZP-PZH w Warszawie znak: EZ/112/09 dn r Skuteczność procesów powinna być kontrolowana: - na bieŝąco przy uŝyciu wskaźników chemicznych (kaŝdy proces) -okresowo przy uŝyciu wskaźników biologicznych. Praktyczne zasady kontroli zakaŝeń szpitalnych zbiór rekomendacji i procedur dla polskich szpitali, zaakceptowany przez GIS Warszawa, 2000, Wydanie I III. Szczegółowe zasady szpitalnej Kontrola : bieŝąca: - wskaźniki chemiczne - umiejscowione wewnątrz i na zewnątrz pakietu, powinny być oznakowane testami. JeŜeli brak takiej moŝliwości, naleŝy umieścić co najmniej 2 wskaźniki (wieloparametrowe) wewnątrz 2 największych pakietów stanowiących załadunek sterylizatora, reprezentatywny dla sterylizowanego materiału, okresowa : - wskaźniki biologiczne co najmniej raz w miesiącu 3 wskaźniki biologiczne umieszczone wewnątrz 3 największych pakietów reprezentatywnych dla sterylizowanego materiału. Rozdział 6.1 Elementy kontroli kaŝdego cyklu sterylizacyjnego Kontroli podlega kaŝdy cykl sterylizacyjny. Dobór metod kontroli powinien być zgodny z zaleceniami wytwórcy sterylizatora i wskazaniami polskich norm, a o wyborze wskaźników i testów, ich uŝyciu i liczbie decyduje osoba odpowiedzialna za nadzór nad procesem. KaŜdy cykl powinien być kontrolowany poprzez automatyczną rejestrację parametrów procesu, archiwizowanych jako zapis papierowy lub elektroniczny oraz wskaźniki chemiczne klasy 5 lub 6 do kontroli wsadu. W przypadku braku moŝliwości automatycznej rejestracji naleŝy zastosować dodatkowe urządzenia pomiarowo- rejestrujące oraz wskaźniki chemiczne klasy 5 lub 6 do kontroli wsadu. W innych przypadkach wskazuje się konieczność stosowania wskaźników chemicznych klasy 5 lub 6 oraz wskaźników biologicznych do kontroli wsadu. Przed rozpoczęciem pierwszego w danym dniu cyklu naleŝy wykonać test sprawności technicznej sterylizatora zgodnie z zaleceniem jego wytwórcy ( gdy brak zaleceń wg polskich norm) Zastosowanie wskaźników kontrolnych : Wskaźniki fizyczne-zainstalowane w kaŝdym sterylizatorze rejestrują zmienne krytyczne określonej metody ( czas, temp., ciśnienie, wilgotność) powinny być archiwizowane. NaleŜy pamiętać, Ŝe przyrządy i urządzenia do kontroli procesu naleŝy

5 sprawdzać i kalibrować min. 1x w roku. Wskaźniki chemiczne-informują o warunkach panujących w komorze sterylizatora i ewentualnych nieprawidłowościach w procesie Istnieje 6 klas tych wskaźników. Podczas bieŝącej kontroli zaleca się stosowanie: - wskaźnika chemicznego klasy 1 ( wskaźnik procesu)- umieszczony na zewnętrznej powierzchni systemu bariery sterylnej np.na opakowaniu papierowo- foliowym, plombach, taśmach itp. - wskaźnika chemicznego klasy 5 lub 6 w kaŝdym cyklu do kontroli wsadu tj. gdy dostępny jest sterylizator o pojemności niŝszej niŝ jedna jednostka wsadu naleŝy umieścić min. 2 wskaźniki w dwóch pakietach reprezentatywnych ( w miejscu najtrudniej dostępnym dla czynnika sterylizacyjnego) lub 1wskaźnik w urządzeniu testowym. Natomiast gdy dostępny jest sterylizator o pojemności 1 jednostki wsadu lub powyŝej naleŝy umieścić min. 3 wskaźniki w pakietach reprezentatywnych ( w miejscu najtrudniej dostępnym dla czynnika sterylizacyjnego) lub 1wskaźnik gdy dysponuje się urządzeniem testowym. NaleŜy pamiętać, Ŝe w przypadku gdy nie stosuje się pakietów reprezentatywnych lub przyrządów testowych- testy chemiczne klasy 4,5 lub 6 trzeba umieszczać nie tylko w kaŝdym cyklu, ale w kaŝdym podanym pakiecie. Wskaźniki biologiczne- stosuje się zgodnie z przeznaczeniem wytwórcy w zaleŝności od metody : - przy niskotemperaturowej z uŝyciem tlenku etylenukaŝdy cykl, - przy uŝyciu parowej nie rzadziej niŝ 1x na trzy miesiące oraz po kaŝdym usunięciu awarii, a takŝe w kaŝdym cyklu, gdy brak jest automatycznego pomiaru i zapisu parametrów krytycznych procesu. Liczba uŝytych wskaźników biologicznych zaleŝna jest od wielkości komory sterylizatora, rodzaju kontroli (bieŝąca cyklu lub okresowa), miejsca lokalizacji wskaźnika i wynosi: wsadu tj. gdy dostępny jest sterylizator o pojemności niŝszej niŝ jedna jednostka- min. 2 wskaźniki w pakietach reprezentatywnych lub 1 w urządzeniu testowym, a w przypadku sterylizatora o pojemności jednej jednostki lub powyŝej min. 3 wskaźniki w pakietach reprezentatywnych lub 1 w urządzeniu testowym. NaleŜy pamiętać, Ŝe orzekanie o sterylności i zwalnianie wyrobu po do uŝycia musi odbywać się na podstawie udokumentowanych procedur poprzez ocenę zapisów parametrów krytycznych dla danego procesu oraz odczytu wskaźników biologicznych i chemicznych procesu. Przechowywanie wysterylizowanego materiału * Praktyczne zasady kontroli zakaŝeń szpitalnych zbiór rekomendacji i procedur dla polskich szpitali, zaakceptowany przez GIS Warszawa, III. Szczegółowe zasady szpitalnej - Przechowywanie wysterylizowanego materiału. Materiał wysterylizowany powinien być przechowywany w warunkach chroniących go przed zanieczyszczeniem. Wymagania dla pomieszczenia, w którym jest przechowywany materiał sterylny: - ograniczony ruch personelu, - łatwa identyfikacja zawartości pakietów, - moŝliwość swobodnego sprzątania pomieszczenia, - ochrona pakietów przed mechanicznym uszkodzeniem, - zachowana właściwa wilgotność, temperatura i klimatyzacja powietrza.

6 Dokumentowanie procesów *NaleŜy systematycznie sprawdzać datę waŝności na wyrobach sterylizowanych w sterylizatorni, a takŝe wytwarzanych przemysłowo. Dokumentacja procesów Dokumentacja z kontroli wewnętrznych 7.2. Przechowywanie materiałów po : - materiał sterylny, naleŝy przechowywać w wydzielonym magazynie materiałów sterylnych (regały) lub poza wydzielonym magazynem (szczelnie zamykane szafy /szuflady znajdujące się w innym pomieszczeniu, lub w pomieszczeniu magazynowym, którym przechowywane są takŝe inne materiały, sprzęt aparatura medyczna lub bielizna (wyłącznie szczelnie zamykane szafy/szuflady/kontenery znajdujące się w tym pomieszczeniu), - nie naleŝy przechowywać materiałów sterylnych na otwartych regałach w miejscach magazynowania innych materiałów szczególnie tych, które wymagają częstego uŝywania. KaŜde otwarcie magazynu/szafy naraŝa materiał sterylny na ryzyko uszkodzenia i skaŝenia, - nie naleŝy magazynować duŝych ilości materiału sterylnego bezpośrednio w miejscu uŝytkowania (np. gabinet zabiegowy, wózek opatrunkowy). Zaleca się przechowywanie materiału sterylnego w miejscu jego uŝycia tylko w ilości koniecznej do wykonania jednej procedury ( ), - nie naleŝy przechowywać materiałów sterylnych opakowaniach papierowych, papierowo-foliowych, włókninowych, pojemnikach sterylizacyjnych blisko źródła wody lub dozowników do mycia i dezynfekcji rąk ( ), - nie naleŝy przechowywać materiałów sterylnych w miejscach niestabilnych kaŝdy upadek na podłogę, nawet przy pozornie nieuszkodzonym opakowaniu, jest wskazaniem do powtórnej dekontaminacji, w tym, a w przypadku materiału jednorazowego, wyklucza go z uŝycia, - przed kaŝdym uŝyciem naleŝy sprawdzić szczelność opakowania ( ), - nie wolno składować materiału sterylnego w kartonowych pudłach ( ) W Polsce nie zostały opracowane jednolite zalecenia dotyczące zaleŝności pomiędzy warunkami przechowywania materiałów sterylnych, a terminem ich przydatności do uŝycia stąd moŝna posiłkować się systemem, który został opracowany i wdroŝony w Holandii, opartym na systemie punktacji ( ). Wybrane zasady ochrony pracowników medycznych przed zawodowymi zagroŝeniami biologicznymi, Warszawa, PZH Protokół procesu powinien zawierać informacje: - metoda, - parametry procesu (ciśnienie, temperaturę, czas, stęŝenie gazu), - datę, - nr sterylizatora, - nr cyklu, - wyniki kontroli chemicznej, - wyniki kontroli biologicznej, - podpis lub kod osoby odpowiedzialnej za proces. Ponadto wydruk parametrów lub taśmę z wykresem przebiegu procesu. Dokumentację naleŝy przechowywać przez okres 10 lat Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakaŝeń i chorób zakaźnych.( Dz.U. z 2010r.,Nr 100, poz.646) 1. Wyniki i wnioski z kontroli zamieszcza się w raporcie, zawierającym: 1) informacje dotyczące celu i zakres kontroli; 2) imiona i nazwiska osób uczestniczących w kontroli; 3) datę przeprowadzenia kontroli; 4) opis stanu faktycznego; 5) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach; 6) zalecenia pokontrolne.

7 Zakres kontroli wewnętrznej Procedury dotyczące procesu dekontaminacji Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakaŝeń i chorób zakaźnych. ( Dz.U. z 2010r.,Nr 100, poz.646) 2.1.Zakres kontroli wewnętrznej dot. realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakaŝeń i chorób zakaźnych obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności: 3) procedur zapobiegania zakaŝeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji 5. 2 i Raport z kontroli jest przekazywany: 1) w zakładzie opieki zdrowotnej kierownikowi zakładu, 2) u innego świadczeniodawcy osobie odpowiedzialnej za udzielanie świadczeń zdrowotnych. 3) W przypadku szpitali lub zespołów zakładów opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital, raport z kontroli jest zatwierdzany przez przewodniczącego zespołu kontroli zakaŝeń szpitalnych, a następnie przekazywany kierownikowi zakładu. Art. 11. ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. Nr 234, poz.1570) 1. Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakaŝeń i chorób zakaźnych. 2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 3) opracowanie, wdroŝenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakaŝeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji: b) wyrobów medycznych oraz powierzchni pomieszczeń i urządzeń. Art. 12. Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych prowadzą dokumentację realizacji działań, o których mowa w art Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakaŝeń i chorób zakaźnych oraz warunków przechowywania tej dokumentacji (Dz.U.Nr100, poz.645) 1. Dokumentację z realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakaŝeń i chorób zakaźnych, zwanej dalej dokumentacją, stanowią: 1) dokumenty zawierające opis sposobu postępowania w przypadku podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakaŝeń i chorób zakaźnych, 2) oświadczenia pracowników podmiotów prowadzących dokumentację o zaznajomieniu się z dokumentami, o których mowa w pkt 1; Wykaz wybranych procedur istotnych w zakresie zapobiegania zakaŝeniom i chorobom zakaźnym ( Załączniki do Zarządzenia GIS z r., Formularz F/EP/07 Ocena placówki w zakresie ): - procedura mycia rąk - procedura dezynfekcji rąk, - procedura postępowania po ekspozycji, - procedura dekontaminacji powierzchni, - procedura postępowania z brudną bielizną, - procedura postępowania z odpadami medycznymi (instrukcja stanowiskowa) - procedura sprzątania ( z uwzględnieniem postępowania w przypadku skaŝenia materiałem biologicznym), - procedura mycia i dezynfekcji powierzchni bezdotykowych, - procedura mycia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, - procedura postępowania z wyrobami medycznymi, z narzędziami, sprzętem medycznym, materiałem opatrunkowym i bielizną przed, w trakcie i po procesie dekontaminacji, w tym ( z uwzględnieniem kontroli procesu, warunków przechowywania materiałów po

8 Szkolenia personelu w zakresie obsługi sterylizatorów gazowych i parowych Transport materiałów skaŝonych i sterylnych Wymagania w stosunku do osób wykonujących dekontaminację, w tym sterylizację Warunki transportu materiałów skaŝonych i sterylnych ) Sposób sporządzania procedur - czy są dostępne dla wszystkich pracowników, - czy zawierają oświadczenia pracowników o zaznajomieniu się z procedurą/dokumentem potwierdzenie wdroŝenia, - czy zawierają niezbędne dane tj. termin opracowania, autorzy, wykorzystane źródła aktualne przepisy, wytyczne, publikacje, podpis i weryfikacja osoby sprawdzającej, podpis osoby zatwierdzającej (dyrektora), - jak często procedury są aktualizowane (kiedy miała miejsce ostatnia aktualizacja) Wszystkie osoby wykonujące dekontaminację, w tym sterylizację powinny być przeszkolone w ramach kursów kwalifikacyjnych zgodnych z programem zatwierdzonym lub zweryfikowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Szkolenie naleŝy odbyć w ciągu 2 lat od rozpoczęcia zatrudnienia. Wymogi dot. kwalifikacji osób obsługujących urządzenia parowe określone są w Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz. U. nr 89, poz. 828), które przewiduje zasady posiadania kwalifikacji przez uŝytkowników jakichkolwiek urządzeń elektrycznych. Załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Część XIII. Centralna sterylizatornia: 6. Transport materiałów sterylnych i skaŝonych między centralną sterylizatornią i oddziałami powinien odbywać się w szczelnych wózkach lub pojemnikach. Szczelność transportu powinna być dostosowana do stopnia czystości dróg transportowych. 7.1.Transport materiałów skaŝonych i sterylnych. Transport materiałów medycznych, narzędzi, przedmiotów lub materiałów przeznaczonych do dekontaminacji, w tym do oraz wyrobów medycznych, narzędzi, przedmiotów lub materiałów sterylnych odbywa się w szczelnych opakowaniach transportowych chroniących przed mechanicznymi uszkodzeniami, zmianami temperatury oraz zanieczyszczeniem fizycznym (brud, kurz), chemicznym (woda, preparaty dezynfekcyjne, antyseptyki) i mikrobiologicznymi. O rzeczywistym bezpieczeństwie transportu materiału skaŝonego (ochrona dróg transportu przed skaŝeniem) i sterylnego (ochrona materiału

9 Mycie wózków transportowych sterylnego przed skaŝeniem) decyduje: 1. rozdział pojemników/wózków transportowych dla materiałów skaŝonych i sterylnych, 2. konieczność szczelnego zamknięcia pojemników transportowych, 3. bezwzględny zakaz uŝywania do innego celu pojemników do transportu skaŝonego i sterylnego materiału, 4. przechowywanie pojemników/wózków transportowych miejscach ograniczających moŝliwość ich kontaktu z pacjentem. Załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Część XIII. Centralna sterylizatornia: 14. Na terenie centralnej sterylizatornii między strefą brudną i pomieszczeniem do wydawania materiałów sterylnych montuje się przelotową myjnię-dezynfektor, przeznaczoną do mycia wózków i innych elementów transportowych. Odpowiedzialność za proces ponosi uŝytkownik sterylizatora i to on powinien wykonać wszystko, aby proces był skuteczny, a w razie wątpliwości musi prawidłowość procesu udowodnić. W tym celu niezbędne jest walidowanie procesu wykonywane przez uŝytkownika. Dyrektywa 93/42/EEC zakłada, Ŝe kaŝdy wyrób medyczny musi być całkowicie bezpieczny dla pacjenta. Jest to moŝliwe wówczas, gdy proces dekontaminacji będzie kontrolowany i walidowany. Stąd teŝ dyrektywa ta jak równieŝ ustawa z dnia r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. Nr.126, poz.1380) obliguje szpitale do walidacji procesów.

WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI. 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak

WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI. 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak Wybrane krajowe regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STERYLIZATORNIA POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNA STERYLIZATORNIA POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNA STERYLIZATORNIA W POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70 Tel./fax. 274-61-58, Tel. 274-52-02, 274-70-78, 274-53-81 INFORMATOR Szanowni Państwo! Zapraszamy do korzystania

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Sesja Warsztatowa SKSSiD Stanisław Świtalski Stare Jabłonki 04-07 października 2009 Wymagania merytoryczno-prawne

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kutrowska. wwww.shl.org.pl

Elżbieta Kutrowska. wwww.shl.org.pl Elżbieta Kutrowska Wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użycia wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności podczas których może dojść

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROCESU DEKONTAMINACJI. 2014 ELMI Systemy Automatyki www.elmi.pl

DOKUMENTACJA PROCESU DEKONTAMINACJI. 2014 ELMI Systemy Automatyki www.elmi.pl DOKUMENTACJA PROCESU DEKONTAMINACJI 2014 ELMI Systemy Automatyki www.elmi.pl DOKUMENTOWANIE WYMOGI PRAWNE Szpital ma obowiązek prawny wykazać skuteczność całego procesu dekontaminacji, któremu poddawane

Bardziej szczegółowo

arkusz 40000 arkusz 65000 RAZEM szt. 45000 szt. 16000 RAZEM

arkusz 40000 arkusz 65000 RAZEM szt. 45000 szt. 16000 RAZEM Pakiet 1 Papier do sterylizacji załącznik nr 1 do swiz formularz cenowy Opis przedmiotu zamówienia Lp Parametry Jm Ilość Papier krepowany I generacja włókno celuzowe o gramaturze 60g/m 2 Spełniające normę

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterylizacji parą wodną

Podstawy sterylizacji parą wodną Podstawy sterylizacji parą wodną Grzegorz Cacko Getinge Poland Sp. z o.o. Page 1 O czym będzie mowa... Sterylizacja wstęp teoretyczny Kilka słów o parze nasyconej Przebieg procesu sterylizacji parowej

Bardziej szczegółowo

Skuteczna kontrola procesu dekontaminacji. Piotr Jasiński Media-MED Sp. z o.o.

Skuteczna kontrola procesu dekontaminacji. Piotr Jasiński Media-MED Sp. z o.o. Skuteczna kontrola procesu dekontaminacji Piotr Jasiński Skuteczna kontrola Magazyn/ Wydawanie materiału Dokumentacja procesu Zabieg Transport Pojemniki transportowe Sterylizacja Wskaźniki chemiczne Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

J. m. Ilość Cena jednost. Netto w zł

J. m. Ilość Cena jednost. Netto w zł Załącznik Nr 2/1 PAKIET 1: Materiały do sterylizacji tlenkiem etylenu, testy, taśmy. Kod CPV 33191100-6 1 Naboje gazowe do zastosowania w sterylizatorze STERI-VAC 5XL-PD, zawierające 100% tlenku etylenu,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z wyrobami medycznymi a bezpieczeństwo pacjenta. Elżbieta Kutrowska SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Postępowanie z wyrobami medycznymi a bezpieczeństwo pacjenta. Elżbieta Kutrowska SP ZOZ MSWiA w Gdańsku Postępowanie z wyrobami medycznymi a bezpieczeństwo pacjenta Elżbieta Kutrowska SP ZOZ MSWiA w Gdańsku Wyrób sterylny Jest to wyrób wolny od zdolnych do życia drobnoustrojów Proces wytwarzania wyrobu sterylnego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i skuteczna sterylizacja w gabinecie stomatologicznym

Bezpieczna i skuteczna sterylizacja w gabinecie stomatologicznym Bezpieczna i skuteczna sterylizacja w gabinecie stomatologicznym Na skuteczną sterylizację składa się wiele czynników: odpowiedni sprzęt w gabinecie, prawidłowe postępowanie, odpowiednie opakowanie i ułożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Formularz Szczegółowy Oferty Pakiet nr 1 Testy kontrolujące procesy sterylizacji L.p. Opis wyrobu 1. Ampułkowy wskaźnik

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6

AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6 AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6 Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia Wmagane parametry Pakiet Nr 1 poz. 1-10 Papier medyczny o gramaturze min. 60 g/m 2, o dużej wytrzymałości na wilgoć i

Bardziej szczegółowo

Warszawa 31.08.2012r. Główny Inspektor Sanitarny ul. Targowa 65 03-729 WARSZAWA

Warszawa 31.08.2012r. Główny Inspektor Sanitarny ul. Targowa 65 03-729 WARSZAWA Warszawa 31.08.2012r. Główny Inspektor Sanitarny ul. Targowa 65 03-729 WARSZAWA Dotyczy: projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnohigienicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Załącznik nr 19 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Styczeń 2008 Spis Treści 1 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w miejscu ich powstania... 3 1.1 Identyfikacja i klasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 - Materiały do sterylizacji tlenkiem etylenu, testy, taśmy. Kod CPV 33191100-6 Przedmiot. J. m. Ilość Cena zamówienia

Pakiet nr 1 - Materiały do sterylizacji tlenkiem etylenu, testy, taśmy. Kod CPV 33191100-6 Przedmiot. J. m. Ilość Cena zamówienia Załącznik Nr 2/1 L. p. Pakiet nr 1 - Materiały do sterylizacji tlenkiem etylenu, testy, taśmy. Kod CPV 33191100-6 Przedmiot J. m. Ilość Cena jednost. Wartość brutto w zł [(kol. 6 x kol. 7) + kol. 6] 1

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: Załącznik nr 2

Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 Załącznik nr 2 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent J.m. Cena brutto w zł jednostkowa Wartość brutto w opakowania

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU

KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU Stowarzyszenie Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA WALDEMAR OLSZAK Stare Jabłonki 03.-06.10.2009r.

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 1 Test wieloparametrowy i wskaźnik sterylizacji. Producent Nr katalogowy. Lp. Opis przedmiotu zamówienia Jedn. miary. Wartość netto w zł

PAKIET NR 1 Test wieloparametrowy i wskaźnik sterylizacji. Producent Nr katalogowy. Lp. Opis przedmiotu zamówienia Jedn. miary. Wartość netto w zł Załącznika Nr 2/1 PAKIET NR 1 Test wieloparametrowy i wskaźnik sterylizacji netto Nr katalogowy / 1. Chemiczny test wieloparametrowy szt. 30 000 do kontroli sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu temperatury

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto w złotych

Cena jednostkowa netto w złotych PAKIET 1 Załącznik nr 6 Torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parowej tlenkiem etylenu, z samoprzylepnym paskiem, zgodne z normą PN EN ISO 11607 i PN EN 868, gramatura min 60g/m2, wszystkie napisy

Bardziej szczegółowo

Ogólne wytyczne opracowane przez ekspertów: Stowarzyszenia Higieny i Lecznictwa Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej

Ogólne wytyczne opracowane przez ekspertów: Stowarzyszenia Higieny i Lecznictwa Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej Ogólne wytyczne sterylizacji wyrobów w medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użycia wykorzystywanych przy udzielaniu świadcze wiadczeń zdrowotnych oraz innych czynności ci podczas, których może

Bardziej szczegółowo

Systemy bariery sterylnej i wyroby dla szpitali, stomatologii i pralni

Systemy bariery sterylnej i wyroby dla szpitali, stomatologii i pralni Systemy bariery sterylnej i wyroby dla szpitali, stomatologii i pralni Przezroczyste torebki & rękawy S Torebki płaskie Do pakowania pojedynczych narzędzi, małych zestawów i innych wyrobów. Size (mm) S

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o uŝyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy. w celach naukowo-badawczych w celach przemysłowych w celach diagnostycznych

INFORMACJA o uŝyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy. w celach naukowo-badawczych w celach przemysłowych w celach diagnostycznych 1. UŜycie czynnika biologicznego INFORMACJA o uŝyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy w celach naukowo-badawczych w celach przemysłowych w celach diagnostycznych 2. Nazwa przedsiębiorstwa.. 3.

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

3.Test kontroli zgrzewu. Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek, 180mm w postaci arkusza bez folii. 3 opakowania x 250szt.

3.Test kontroli zgrzewu. Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek, 180mm w postaci arkusza bez folii. 3 opakowania x 250szt. Zał.3 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet I 1.Papier krepowany Papier podwójnie krepowany o gramaturze min. 60g/m2. Karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie przez dystrybutora, zgodność z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr a do SIWZ Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) i Siedziba (adres) Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu pn. Dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni, postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 6 2013-11-26 10:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych, sprzętu

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych, sprzętu 36/PNE/SW/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych, sprzętu medycznego, bielizny

Bardziej szczegółowo

...data i podpis Wykonawcy

...data i podpis Wykonawcy Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent j.m Cena jednostkowa Wartość 1 2 3 4 5 6 7 Papier krepowany

Bardziej szczegółowo

handlowa VAT % Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rozm. rolka 50 mm x 200 m Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rozm. rolka 75 mm x 200 m

handlowa VAT % Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rozm. rolka 50 mm x 200 m Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rozm. rolka 75 mm x 200 m Kod CPV 33198000-4 PAKIET I dostawa opakowań sterylizacyjnych Lp Nazwa asortymentu j.m. Cena Średnie Wartość netto Stawka Wartość brutto Nazwa Producent jednostkowa zużycie VAT % handlowa netto za 1 rok

Bardziej szczegółowo

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. (Dz. U. Nr, poz. ) 1. 1. Bank tkanek i komórek powinien stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków. 2 Dopuszcza się lokalizowanie banku

Bardziej szczegółowo

... podpis Wykonawcy

... podpis Wykonawcy Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 sterylizacji parą wodną o gramaturze

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie zakaŝeniom i chorobom zakaźnym w zakładach kosmetycznych

Zapobieganie zakaŝeniom i chorobom zakaźnym w zakładach kosmetycznych Zapobieganie zakaŝeniom i chorobom zakaźnym w zakładach kosmetycznych W zakładach kosmetycznych często wykonywane są czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich. Podczas

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ Załącznik 1 Nazwa firmy, adres, NIP: FORMULARZ OFERTY CENOWEJ...... PAKIET 1 WSKAŹNIKI DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI PAROWEJ. L.P ASORTYMENT 1. Wieloparametrowy test do kontroli sterylizacji paraformaldehyd.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY AUTOMATYKI 04-713 Warszawa ul.śegańska 16/6 tel.// fax (22) 812-42-22 (22) 812-42-32 www.elmi.pl www.medok.pl info@elmi.pl

SYSTEMY AUTOMATYKI 04-713 Warszawa ul.śegańska 16/6 tel.// fax (22) 812-42-22 (22) 812-42-32 www.elmi.pl www.medok.pl info@elmi.pl ELMI SYSTEMY AUTOMATYKI 04-713 Warszawa ul.śegańska 16/6 tel.// fax (22) 812-42-22 (22) 812-42-32 www.elmi.pl www.medok.pl info@elmi.pl ZałoŜenia systemu MEDOK dla Bloku Operacyjnego BO System Medok BO

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH. Małgorzata Nowicka

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH. Małgorzata Nowicka REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH Małgorzata Nowicka Regulacje prawne w zakresie użytkowania wyrobów medycznych znajdują się w trzech aktach prawnych: Ustawa o wyrobach medycznych

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na: Dz.U.07.162.1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z dnia 8 września 2007 r.) Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY na dostawę opakowań sterylizacyjnych

FORMULARZ CENOWY na dostawę opakowań sterylizacyjnych Pakiet I Lp. Opis asortymentu j.m. Kod CPV Cena jedn.netto FORMULARZ CENOWY na dostawę opakowań sterylizacyjnych Średnie zużycie za netto 2 lata 1 Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rolka 30 rozm.50 mm x 200

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej ..... opracował....... pieczątka zakładu data aktualizacji Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej OPRACOWANIE NA PODSTAWIE PODSTAWY PRAWNE:

Bardziej szczegółowo

Wałcz dnia : r

Wałcz dnia : r Wałcz dnia : 30.09.2014r 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz Tel/Fax (067) 250 28 61 e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Bardziej szczegółowo

Produkty dla Szpitali

Produkty dla Szpitali Produkty dla Szpitali Opakowania medyczne Systemy wskaźników testowych Akcesoria do sterylizacji Akcesoria higieny Alfa-med Mirosław Borecki ul.wojciechowskiego 48 71-476 Szczecin tel.+48 607 06 48 47

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opakowań, testów, taśm i naboi do sterylizacji dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Numer ogłoszenia: 361021-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D)

Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D) Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D) Część I: Zasady Higieny (Buchrieser, Miorini) 1 Zasady higieny 1.1 Higiena osobista 2 Higiena rąk 2.1 Podstawy 2.2 Środki wspomagające higienę

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

Przegląd przepisów prawnych dotyczących wymogów sanitarnoepidemiologicznych. w praktyce lekarskiej

Przegląd przepisów prawnych dotyczących wymogów sanitarnoepidemiologicznych. w praktyce lekarskiej Przegląd przepisów prawnych dotyczących wymogów sanitarnoepidemiologicznych w praktyce lekarskiej Szkolenie wewnętrzne OIL Płock Lek. dent. Ewa Szczutowska 17.03.16r Przepisy regulujące wymogi sanitarno

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011

Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 31.05.2011 r. Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.:

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Blok operacyjny i sterylizatornia partnerami w zarządzaniu jakością." USTAWY O WYROBACH MEDYCZNYCH, SZJ ORAZ

KONFERENCJA. Blok operacyjny i sterylizatornia partnerami w zarządzaniu jakością. USTAWY O WYROBACH MEDYCZNYCH, SZJ ORAZ KONFERENCJA Blok operacyjny i sterylizatornia partnerami w zarządzaniu jakością." KWALIFIKACJA SPRZĘTU I WYROBÓW MEDYCZNYCH W ŚWIETLE USTAWY O WYROBACH MEDYCZNYCH, SZJ ORAZ ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

w w w. sms. c o m. p l

w w w. sms. c o m. p l Spółdzielnia Mechaników SMS powstała w 1946 roku. Głównym przedmiotem działalności SMS jest produkcja sterylizatorów parowych. Ponadto w zakres działalności wchodzą kompleksowe rozwiązania i dostawy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STERYLIZACJA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STERYLIZACJA Formularz cenowy SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STERYLIZACJA Załącznik nr 4 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Część numer 1 STERYLIZACJA PAROWA Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z C E N O W Y załącznik nr 2. Ilość na. Wartość Katalogowy. 18 m-cy

F O R M U L A R Z C E N O W Y załącznik nr 2. Ilość na. Wartość Katalogowy. 18 m-cy F O R M U L A R Z C E N O W Y załącznik nr 2 Pakiet nr 1 Sprzęt jednorazowego użytku do sterylizacji Lp Asortyment J.m. netto 1 Kwota VAT./rolki Taśma samoklejąca bez wskaźnika, super 1 mocna, niebieska,

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt./rolki. Wartość netto

Cena netto 1 szt./rolki. Wartość netto Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 7 Akcesoria do sterylizacji Taśma samoklejąca bez wskaźnika, super 1 mocna, niebieska, 19 mm/55m 60 szt 1 szt./rolki Taśma samoklejąca ze wskaźnikiem do

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak Postępowania: 256/2014). Na podstawie art. 38 ust. 1-2

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY AUTOMATYKI 04-713 Warszawa ul.śegańska 16/6 tel.// fax (22) 812-42-22 (22) 812-42-32 www.elmi.pl www.medok.pl info@elmi.pl

SYSTEMY AUTOMATYKI 04-713 Warszawa ul.śegańska 16/6 tel.// fax (22) 812-42-22 (22) 812-42-32 www.elmi.pl www.medok.pl info@elmi.pl ELMI SYSTEMY AUTOMATYKI 04-713 Warszawa ul.śegańska 16/6 tel.// fax (22) 812-42-22 (22) 812-42-32 www.elmi.pl www.medok.pl info@elmi.pl Rozwiązanie IT dla małych sterylizatorni i punktów sterylizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia. Dziennik Ustaw Nr 139 11199 Poz. 940 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U Dz.U.04.280.2771 2005.09.08 zm. Dz.U.05.160.1356 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: DA-ZP-252-4/16 1 PAKIET NR 1 Materiały jednorazowe na potrzeby sterylizatorni 1. Jednorazowe plomby do kontenerów ze wskaźnikiem

Bardziej szczegółowo

PAKIET I OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI

PAKIET I OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI PAKIET I OPAKOWANIA DO TERYLIZACJI Asortyment / wskaźnik Rozmiar I. Rękaw papierowo- foliowy (mm x mb) 1 Rękaw papierowo- foliowy, EO Bez zakładki 0 x 00 Rolka 10 Rękaw papierowo- foliowy, EO Bez zakładki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Zakup i dostawa opatrunków [350/100/2012]

Dotyczy: Zakup i dostawa opatrunków [350/100/2012] Poznań, dnia 14-09-2012 EZ/350/100/2012/ 1172 Wg rozdzielnika Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne Dotyczy: Zakup i dostawa opatrunków [350/100/2012] Wielkopolskie Centrum

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/ZP-26/D/9/15 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 19.05.2015r. Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Wartość netto. Cena jedn. brutto. Stawka VAT. Wartość brutto

Wartość netto. Cena jedn. brutto. Stawka VAT. Wartość brutto Pak Nr 1. - Wskaźniki, opakowania do sterylizacji 1 Wskaźnik chemiczny zintegrowany do kontroli wsadu sterylizacji parą wodną, w postaci op. 20 pasków pokrytych polimerem, samoprzylepnych, z symetrycznie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. % VAT VAT brutto Producent / nr katalogowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Test symulacyjny

Bardziej szczegółowo

Anna Bojanowska- Juste Wielkopolskie Centrum Onkologii

Anna Bojanowska- Juste Wielkopolskie Centrum Onkologii Anna Bojanowska- Juste Wielkopolskie Centrum Onkologii System Komputerowy Zarządzający obiegiem narzędzi chirurgicznych i innych materiałów sterylnych - pomaga placówce medycznej wykazać wysoką jakość

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. % VAT VAT brutto Producent / nr katalogowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Test symulacyjny

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne Oświadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego o spełnieniu przez weterynaryjne laboratorium diagnostyczne wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje personelu wykonującego i nadzorującego procesy dekontaminacji. wwww.shl.org.pl

Kwalifikacje personelu wykonującego i nadzorującego procesy dekontaminacji. wwww.shl.org.pl Kwalifikacje personelu wykonującego i nadzorującego procesy dekontaminacji Mgr Elżbieta Kutrowska Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej Nauka Cel Stowarzyszenia Wymiana doświadczeń

Bardziej szczegółowo

System kontroli technologii wytwarzania sterylnych wyrobów medycznych. Elżbieta Kutrowska

System kontroli technologii wytwarzania sterylnych wyrobów medycznych. Elżbieta Kutrowska System kontroli technologii wytwarzania sterylnych wyrobów medycznych Elżbieta Kutrowska Wyrób sterylny To wyrób nie zawierający drobnoustrojów zdolnych do życia Teoretyczne prawdopodobieństwo znalezienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Podstawy dezynfekcji i sterylizacji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Podstawy dezynfekcji i sterylizacji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Podstawy dezynfekcji i sterylizacji Poradnik dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy Opracował: Kierownik

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI Z ZAKRESU STERYLIZACJI

CENNIK USŁUGI Z ZAKRESU STERYLIZACJI CENNIK USŁUGI Z ZAKRESU STERYLIZACJI ADRES, TELEFON, E-MAIL ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel.: 059 84 60 131 e-mail: sterylizacja@szpital.slupsk.pl I. Sterylizacja parowa obejmująca cały proces technologiczny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32 1 z 7 2013-01-10 08:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 255083-2012 z dnia 2012-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bytom Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Nr 9/2009 projekt umowy UMOWA nr./2009 zawarta w dniu. roku w Chełmnie pomiędzy: zarejestrowaną w

Załącznik nr 4 do SIWZ Nr 9/2009 projekt umowy UMOWA nr./2009 zawarta w dniu. roku w Chełmnie pomiędzy: zarejestrowaną w Załącznik nr 4 do SIWZ Nr 9/2009 projekt umowy UMOWA nr./2009 zawarta w dniu. roku w Chełmnie pomiędzy: firmą zarejestrowaną w,. pod numerem., reprezentowaną przez: 1. zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

Bardziej szczegółowo

Technologia centralnej sterylizatorni, a przepisy i nowoczesne rozwiązania

Technologia centralnej sterylizatorni, a przepisy i nowoczesne rozwiązania III KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych GIŻYCKO 19-20.02.2016 Technologia centralnej sterylizatorni, a przepisy i nowoczesne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce

System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce Małgorzata Kędzierska Dept. Higieny Środowiska Główny Inspektorat Sanitarny Warszawa, 30.09.2008 r. Odpady medyczne - odpady powstające w związku

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych

Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Proces dekontaminacji narzędzi stomatologicznych w punktach 3. Zdjęcie końcówek stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania: 18 /2011 Radom, dnia

Centralny nr postępowania: 18 /2011 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa towaru Ilość jednostkowa Wartość brutto VAT w % Nr katalogowy Producent

Lp. Nazwa towaru Ilość jednostkowa Wartość brutto VAT w % Nr katalogowy Producent Załącznik nr 1 PAKIET NR 1 Wymagania dotyczące rękawów papierowo-foliowych bez zakładki ( bez fałdy), rękawów foliowo-papierowych z zakładką ( z fałdą) oraz torebek foliowo-papierowych płaskich: 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BARIERY STERYLNEJ* GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA W PROCEDURACH INWAZYJNYCH

SYSTEM BARIERY STERYLNEJ* GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA W PROCEDURACH INWAZYJNYCH SYSTEM BARIERY STERYLNEJ* GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA W PROCEDURACH INWAZYJNYCH Stanisław Świtalski DZIAŁ STERYLIZACJI I DEZYNFEKCJI UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE W GDAŃSKU KT 296 DS DEZYNFEKCJI

Bardziej szczegółowo

3M Infection Prevention Solutions. Monitorowanie procesu sterylizacji. Benek Civelek

3M Infection Prevention Solutions. Monitorowanie procesu sterylizacji. Benek Civelek Monitorowanie procesu sterylizacji Benek Civelek Warunki sterylizacji Warunki sterylizacji parą wodną: 100 % nasyconej pary wodnej Zadana temperatura, na przykład 134 C Odpowiednio długi czas procesu,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1750 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji

Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji Zdzisław Pruszyński, Olympus Polska VIII Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Katowice, 24.06.2014r. Hierarchia przepisów i wytycznych Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził Opracował Sprawdził Zatwierdził Pielęgniarka Pełnomocnik ds. SZJ Naczelna Krystyna Sprawka Barbara Grabowska Asystent ds san.-epidem. Joanna Adamczyk Dyrektor Szpitala Edward Lewczuk ORYGINAŁ * Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ZAKUP I SYSTEMATYCZNA DOSTAWA MATERIAŁÓW FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

ZAKUP I SYSTEMATYCZNA DOSTAWA MATERIAŁÓW FORMULARZ OFERTY CENOWEJ ZAKUP I SYSTEMATYCZNA DOSTAWA MATERIAŁÓW STERYLIZACYJNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM. FORMULARZ OFERTY CENOWEJ Nazwa firmy:.. Proponujemy wskaźniki, materiały

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania 18/2013 Chełmno, dnia 08.05.2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr postępowania 18/2013 Chełmno, dnia 08.05.2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl Nr postępowania 18/2013 Chełmno, dnia 08.05.2013 r.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA cz. II dot. pomieszczeń projektowanych na III ptr. budynku CENTRUM REHABILITACJI

TECHNOLOGIA cz. II dot. pomieszczeń projektowanych na III ptr. budynku CENTRUM REHABILITACJI TECHNOLOGIA cz. II dot. pomieszczeń projektowanych na III ptr. budynku CENTRUM REHABILITACJI SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. INFORMACJE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA III. OPIS IV. WYKAZ PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

MAŁE STERYLIZATORY PAROWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z NORMY PN-EN ISO 13060. Mgr Jarosław Czapliński

MAŁE STERYLIZATORY PAROWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z NORMY PN-EN ISO 13060. Mgr Jarosław Czapliński MAŁE STERYLIZATORY PAROWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z NORMY PN-EN ISO 13060 Mgr Jarosław Czapliński STERYLIZACJA PAROWA Jedna z najstarszych metod sterylizacji 1881 r. Robert Koch w Berlinie STERYLIZACJA PAROWA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU ISO 9001:008 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS Główny Specjalista ds. OPRACOWAŁ Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego 0.04.009r. Ewa Ślązak Ewa Ślązak ZATWIERDZIŁ Dyrektor

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 5 do SIWZ ZAKUP I SYSTEMATYCZNA DOSTAWA MATERIAŁÓW STERYLIZACYJNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Nazwa firmy:..

Bardziej szczegółowo

mgr Jolanta Plens-Gałąska pielęgniarka operacyjna

mgr Jolanta Plens-Gałąska pielęgniarka operacyjna Wpływ jakości w zakresie przygotowania narzędzi i sprzętu medycznego przez pracowników Centralnej Sterylizatorni na przebieg zabiegu operacyjnego lub endoskopowego mgr Jolanta Plens-Gałąska pielęgniarka

Bardziej szczegółowo

DAT/ZP PN/10/11 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 2. Strona 1 z 10

DAT/ZP PN/10/11 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 2. Strona 1 z 10 Załącznik nr 2 Zapotrzebow Nazwa Indeks Cena jedn. Wartość Kwota Lp. Nazwa asortymentu anie roczne /ilość/ j.m. Nazwa producenta handlowa produktu katalogowy produktu netto (w PLN) VAT % netto (w PLN)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dodatek nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej Projektu Budowlanego, umożliwiającego Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na budowę dla

Bardziej szczegółowo

Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska Pionki

Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska Pionki Warszawa, 5 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.9612.1.32.2014 Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska 1 26-670 Pionki

Bardziej szczegółowo