Autor: dr inż. Przemysław Kułakowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autor: dr inż. Przemysław Kułakowski"

Transkrypt

1 SUBSTANCJE PRIORYTETOWE I INNE ZANIECZYSZCZAJĄCE W ŚRODOWISKU WODNYM. WYNIKI WDRAŻANIA METOD BADAWCZYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ Z REALIZACJI PROJEKTU PL0302 Autor: dr inż. Przemysław Kułakowski Tarnów 2009

2 W realizacji projektu PL0302 pn. Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim, działanie II Wdrożenie i walidacja metod badawczych, którego efektem jest niniejsze opracowanie, uczestniczyli pracownicy tarnowskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie: - analitycy z Laboratorium Delegatury WIOŚ w Tarnowie - Pracowni Instrumentalnej, którzy wdrażali metody badania substancji priorytetowych i zanieczyszczających w środowisku wodnym: mgr inż. Jadwiga Domagalska główny specjalista Wiesława Serwin specjalista Dorota Kukla specjalista Marek Kapusta specjalista Zespołem kierowała mgr Barbara Tryba Kierownik Laboratorium. Z zespołem współpracowali pracownicy: - Działu Monitoringu w zakresie ustalenia programu badań - Pracowni Badań Terenowych w zakresie pobierania próbek do badań Znaczący wkład w organizację i prowadzenie badań analitycznych wniosła mgr Zofia Hadyś.

3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP I OGÓLNE PODSTAWY PRACY Wymagania RDW w zakresie monitoringu wód Zakres działania II projektu PL-0302 pn. Wdrożenie i walidacja metod badawczych Cel i zakres pracy Struktura WIOŚ w Krakowie Wyposażenie posiadane przez laboratorium Delegatury WIOŚ w Tarnowie Założenia przyjęte przy wdrażaniu metod badawczych objętych zakresem działania II projektu PL CHARAKTERYSTYKA I WYSTĘPOWANIE SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH I ZANIECZYSZCZAJĄCYCH WSKAZANYCH W AKTACH PRAWNYCH Substancje priorytetowe organiczne Alachlor Antracen Atrazyna Benzen + BTEX Difenyloetery bromowane C chloroalkany Chlorfenwinfos Chlorpyrifos ,2-dichloroetan Dichlorometan Ftalan di-2-etyloheksylu Diuron Endosulfan Fluoranten Heksachlorobenzen Heksachlorobutadien Heksachlorocykloheksan Izoproturon Naftalen Nonylofenole Oktylofenole Pentachlorobenzen Pentachlorofenol Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA): benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren Symazyna Związki tributylocyny Trichlorobenzeny Trichlorometan Trifluralina Substancje priorytetowe nieorganiczne Kadm Ołów Rtęć Nikiel Substancje zanieczyszczające (wg KOM 2006/0129/COD) Tetrachlorometan Aldryna Dieldryna Endryna Izodryna DDT izomer para-para

4 DDT całkowity Trichloroetylen Tetrachloroetylen Pestycydy ogółem (paration, heksachlorocykloheksan, dieldryna) METODY ANALITYCZNE WYNIKI WDRAŻANIA METOD ANALITYCZNYCH I ICH WALIDACJI Wyniki sprawdzania metod i szacowania niepewności wyników oznaczeń substancji priorytetowych Alachlor Antracen Atrazyna Benzen, toluen, etylobenzen, ksylen Difenyloetery bromowane C chloroalkany Chlorfenwinfos Chlorpyrifos ,2-dichloroetan Dichlorometan Di (2-etyloheksyl) ftalan Diuron Endosulfan Fluoranten Heksachlorobenzen Heksachlorobutadien Heksachlorocykloheksan Izoproturon Naftalen Nonylofenole Oktylofenole Pentachlorobenzen Pentachlorofenol Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA): benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren Symazyna Związki tributylocyny Trichlorobenzeny Trichlorometan Trifluralina Wyniki sprawdzania metod i szacowania niepewności wyników oznaczeń substancji zanieczyszczających Tetrachlorometan Aldryna Dieldryna Endryna Izodryna DDT izomer para-para DDT całkowity Trichloroetylen Tetrachloroetylen Pestycydy ogółem (paration, heksachlorocykloheksan, dieldryna) Porównania międzylaboratoryjne i badania biegłości w zakresie oznaczania organicznych substancji priorytetowych i innych zanieczyszczających WYNIKI OZNACZEŃ SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH I ZANIECZYSZCZAJĄCYCH W PRÓBKACH WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH Substancje priorytetowe organiczne Alachlor

5 Antracen Atrazyna Benzen Difenyloetery bromowane C chloroalkany Chlorfenwinfos Chlorpyrifos ,2-dichloroetan Dichlorometan Di (2-etyloheksyl) ftalan Diuron Endosulfan Fluoranten Heksachlorobenzen Heksachlorobutadien Heksachlorocykloheksan Izoproturon Naftalen Nonylofenole Oktylofenole Pentachlorobenzen Pentachlorofenol Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA): Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)piren Symazyna Związki tributylocyny Trichlorobenzeny Trichlorometan Trifluralina Substancje zanieczyszczające (wg COM 2006/0129/COD) Tetrachlorometan Aldryna Dieldryna Endryna Izodryna DDT izomer para-para DDT całkowity Trichloroetylen Tetrachloroetylen Pestycydy ogółem (paration, heksachlorocykloheksan, dieldryna) PODSUMOWANIE Uwagi ogólne dotyczące prowadzenia monitoringu substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń Ocena wyników wdrożenia metod analitycznych Ocena wyników monitoringu próbek rzeczywistych.142 3

6 1. WSTĘP I OGÓLNE PODSTAWY PRACY 1.1. Wymagania RDW w zakresie monitoringu wód Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) ujmuje zagadnienia związane z gospodarowaniem wodą w sposób niespotykany w dotychczasowej historii aktów prawnych w tej dziedzinie. Podstawowym narzędziem w realizacji celów dyrektywy jest monitoring ilościowy i jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych. Elementem monitoringu jakościowego jednym z trzech jest monitoring substancji chemicznych. Na jego podstawie przeprowadza się ocenę stanu chemicznego wód, która zastąpiła wcześniej przeprowadzaną ocenę stanu fizykochemicznego. Znaczenie tego monitoringu zmieniło się; w RDW jest wyraźny zapis o dominującej roli monitoringu hydrobiologicznego, podczas gdy wcześniej dokonywano oceny jakości wód głównie na podstawie zawartości substancji chemicznych. W rzeczywistości jednak zakres monitoringu substancji chemicznych rozszerzył się znacznie ze względu na konieczność objęcia jego zakresem licznych substancji, których zawartość w wodach była dotychczas oznaczana jedynie częściowo, okazjonalnie, a częściowo substancje te były pomijane w badaniach monitoringowych. Konieczność wprowadzenia tych substancji do listy wskaźników objętych monitoringiem wynika z dwóch przesłanek: treści artykułu 16 RDW i związanego z nim załącznika X do RDW, obejmującego listę 33 substancji priorytetowych, decyzji KOM 2006/0129 (COD) i związanej z nią listy substancji zanieczyszczających, zamieszczonych w załączniku I część A i B, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Przesłanki te stanowiły podstawę ustalenia zakresu monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce, obejmującego wspomniane substancje. Zakres monitoringu tych wód został sprecyzowany w następujących aktach prawnych: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U nr 162 poz. 1008), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U nr 143 poz. 896), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U nr 81 poz. 685) Zakres działania II projektu PL0302 pn. Wdrożenie i walidacja metod badawczych Zakres działania II obejmuje wdrożenie i walidację metod badań substancji priorytetowych i niebezpiecznych w wodach oraz kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną badań wykonywanych w ramach projektu. Działanie to obejmuje: weryfikację i dostosowanie metod badawczych do potrzeb określonych w aktach prawnych, charakterystykę metod badawczych do prowadzenia badań w warunkach laboratorium m.in. wyznaczenie granic oznaczalności, precyzji, dokładności, 4

7 ustalenie i wdrożenie wewnętrznej kontroli jakości prowadzonych badań, zgodnie z funkcjonującym w laboratorium systemem zarządzania, spełniającym wymagania określone w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005, udział w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości, zakup materiałów odniesienia Cel i zakres pracy Celem pracy było uzyskanie podstaw do prowadzenia monitoringu substancji priorytetowych i niebezpiecznych. Dla realizacji tego celu przyjęto następujący zakres pracy: 1. Scharakteryzowanie tych substancji wraz z określeniem ich zastosowania, własności toksycznych i występowania w wodach (w miarę dostępności danych), 2. Przeprowadzenie wdrożenia i walidacji metod oznaczania substancji priorytetowych i niebezpiecznych, 3. Oznaczenie substancji priorytetowych i innych niebezpiecznych w wodach powierzchniowych śródlądowych i podziemnych. Przyjęcie takiego zakresu pracy czyni ją przydatną zarówno dla osób zajmujących się organizacją monitoringu wód, jak i osób prowadzących badania analityczne. Wszystkie prace analityczne były wykonane w Laboratorium tarnowskiej Delegatury WIOŚ w Krakowie Struktura WIOŚ w Krakowie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie działa na obszarze województwa małopolskiego. W jego skład wchodzą dwie delegatury: w Nowym Sączu i w Tarnowie. Delegatura w Tarnowie obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski ziemski i Tarnów-miasto na prawach powiatu. W ramach Delegatury działają następujące jednostki: Laboratorium Delegatury, Dział Monitoringu Środowiska, Dział Inspekcji oraz Dział Obsługi. W realizację II działania projektu PL-0302 zaangażowany był głównie personel Pracowni Instrumentalnej Laboratorium (wykonanie badań) przy współpracy Działu Monitoringu (ustalanie programu badań) oraz Pracownia Badań Terenowych (pobór próbek i wykonanie badań terenowych) Wyposażenie posiadane przez laboratorium Delegatury WIOŚ w Tarnowie Laboratorium Delegatury od wielu lat było przystosowane do prowadzenia badań środowiskowych w zakresie analizy instrumentalnej. Było to możliwe dzięki wyposażeniu miedzy innymi w następujące przyrządy: - chromatografy gazowe HP 5890 Series II z detektorami FID, - spektrometr absorpcji atomowej SOLAAR M6 do pracy metodą płomieniową, bezpłomieniową (elektrotermiczną) i generacji wodorków, - spektrofotometry UV/VIS, - analizatory azotu Kjeltec, - analizator przepływowy SAN PLUS z kanałami do oznaczania azotynów, azotanów, azotu amonowego, cyjanków, - rtęciomierz FIMS-100, - zestaw do oznaczania BZT, - wagi analityczne, - ph metry, - tlenomierze, 5

8 - konduktometry. Taki zakres przyrządów analitycznych nie zapewniał możliwości wykonywania oznaczeń fizykochemicznych substancji priorytetowych i innych zanieczyszczających zgodnie z wymaganiami RDW, dlatego w ramach realizacji projektu PL0302 zakupiono dodatkową aparaturę: - chromatograf cieczowy 1200 z detektorem DAD i fluorescencyjnym, - chromatograf gazowy 7890A/597C z detektorami ECD, FID, detektorem masowym i przystawką do analizy fazy nadpowierzchniowej, - analizator AOX multi X 2000, - analizator TOC multi NC 3100, - analizator rtęci AMA 254, - spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem plazmowym ICP - OES icap 6500 DUO, - analizator przepływowy (CFA) SAN++ z kanałami do oznaczania indeksu, fenolowego, surfaktantów anionowych MBAS, azotu amonowego i fosforanów, - spektrofotometr UV-VIS Specord 40, - mierniki wieloparametrowe YSI Profesional Plus, do pomiarów ph, tlenu, rozpuszczonego, przewodności, temperatury, jonów amonowych i azotanów, - wieloparametrowe sondy do automatycznych pomiarów w wodach podziemnych z czujnikami do pomiaru przewodności, temperatury, wahań lustra wody, ph, tlenu rozpuszczonego, mętności, chlorków, azotanów, - mierniki wysokości zwierciadła wody z przystawką do pomiaru głębokości dna Założenia przyjęte przy wdrażaniu metod badawczych objętych zakresem działania II grantu PL0302 Przy wdrażaniu metod badawczych objętych zakresem projektu przyjęto kilka założeń, pozwalających uprościć i uporządkować pracę. 1. Stosowanie w maksymalnym stopniu metod znormalizowanych. Laboratorium Delegatury WIOŚ w Tarnowie działa w ściśle sprecyzowanym reżimie, wynikającym z realizacji zadań planowych, nie ma zatem wystarczających możliwości znacznego rozszerzania nakładu pracy, na przykład na modyfikowanie metod badawczych. 2. Stosowanie metod w pełni odpowiadających posiadanemu wyposażeniu. 3. Sprawdzenie/walidacja metod badawczych według procedur obowiązujących już w laboratorium. 4. Szacowanie niepewności wyników według procedur obowiązujących już w laboratorium. Jednoczesne spełnienie założeń wymienionych w punktach 1 i 2 w niektórych przypadkach nie było możliwe, stąd zaszła potrzeba szukania rozwiązań alternatywnych. 6

9 2. CHARAKTERYSTYKA I WYSTĘPOWANIE SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH I ZANIECZYSZCZAJĄCYCH WSKAZANYCH W AKTACH PRAWNYCH W niniejszym rozdziale zamieszczono podstawowe dane charakteryzujące substancje priorytetowe i zanieczyszczające. Przez pojęcie nazwy handlowe należy rozumieć także nazwy mieszanin produktów, w skład których wchodzi omawiany związek 2.1. Substancje priorytetowe organiczne Alachlor Pełna nazwa: 2 6 -dietylo-n-(metoksymetylo) - chloroacetanilid Synonimy/nazwy handlowe: Alanex 480 EC, Lasso, Lasso 480 EC, Lasso MT 480 CS, Alatrif 380 S.C., Alochlor, Lasagrin, Lassagrin, Lazo, Metachlor, Pillarzo, Alanox, Alanem, Chimichlor, Pronap 400 EC, Microtech, Bronco, Cannon, Crop Star, Intrro, Lariat, Micro- Tech, Partner Symbol CAS: Wzór sumaryczny: C 14 H 20 NO 2 Wzór strukturalny: CH 2 CH 3 COCH 2 N CH 2 OCH 3 CH 2 CH 3 Grupa związków: anilidy Grupa pestycydów: herbicyd Właściwości fizykochemiczne: Masa cząsteczkowa 269,8 Stan fizyczny Ciało stałe bezbarwne lub o słabej barwie kremowej do żółtej Temperatura topnienia, o C 39,5 41,5 Gęstość, g/cm 3 1,133 Prężność par, mpa 2,9 log K ow 2,97 Rozpuszczalność w wodzie, mg/l 242 (25 o C) 7

10 Właściwości toksyczne: Wartości wskaźników ekotoksykologicznych są następujące: - ptaki: LD 50 dla przepiórki 1536 mg/kg LC 50, 5 dni dla kaczki krzyżówki i przepiórki >5620 mg/kg pokarmu - ryby: LC 50, 96 godz dla pstrąga tęczowego 1,8 mg/l, dla Lepomis macrochirus 2,8 mg/l, dla pimephales promelas 5,0 mg/l - pszczoły: LD mg/pszczołę - rozwielitki: EC 50, 48 godz 10 mg/l Alachlor uznany jest za substancję rakotwórczą, choć są ograniczone dowody takiego działania. W glebie może być rozkładany przez bakterie przy udziale światła słonecznego. Proces ten nie przebiega jednak efektywnie, ponieważ alachlor nie jest wiązany przez większość gleb, dlatego może odparowywać lub przenikać do wód podziemnych. Również w środowisku wodnym ulega rozkładowi przez bakterie przy udziale światła słonecznego. Ze środowiska wodnego nie odparowuje. Jeżeli dostanie się do wód podziemnych, to pozostaje w nich długo ze względu na bardzo powolny rozkład. Biokocentracja alachloru nie ma większego znaczenia, dawka pochłonięta przez rośliny lub zwierzęta jest szybko eliminowana. Zastosowanie i źródła zanieczyszczenia Alachlor jest stosowany do zwalczania roślin jednorocznych i innych chwastów szerokolistnych, głównie w uprawach kukurydzy, a także bawełny i kapusty. W latach 90- tych był jednym z najczęściej stosowanych pestycydów w USA. Brak dokładnych danych dotyczących zużycia w krajach UE, szacuje się, że na przełomie XX i XXI wieku w krajach członkowskich stosowano 6 do 7 tysięcy ton rocznie. Często stosowany jest w mieszaninie z innymi pestycydami, szczególnie trifluraliną i atrazyną. Od roku 2007 obowiązuje w Polsce zakaz stosowania alachloru, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej o niedopuszczeniu do stosowania pewnych pestycydów. Decyzja ta weszła w życie w grudniu 2006 roku. Alachlor jest zanieczyszczeniem wyłącznie antropogenicznym. Występowanie w wodach i ściekach: Alachlor był oznaczany w wodach powierzchniowych i podziemnych, oznaczone wartości stężenia były wyższe od granicy oznaczalności. Obecność alachloru stwierdzano również w wodzie do picia na poziomie poniżej 2µg/l (WHO). Według danych amerykańskich zakres wartości stężenia alachloru w wodzie do picia wynosił (w zależności od pochodzenia wody, w nawiasie podano liczbę systemów zaopatrzenia w wodę, w których stwierdzono obecność alachloru ): Źródło wody do picia Wartość średnia, μg/l Zakres, μg/l Wody powierzchniowe (37) 0,7338 0,03 2,2 Wody podziemne (9) 1,3458 0,08 4,4 Materiały źródłowe: Rożniatowski L.: Vademecum Pestycydów. Agra-Enviro Lab., Poznań, Rezmerska-Piętka J.: Wycofywanie preparatów. Farmer Charakterystyka substancji priorytetowych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004 Wytyczne WHO dotyczące wody do picia. Tom 1 Zalecenia. Zarząd Główny PZiTS, Warszawa, 1998 Guidelines for Drinking Water Quality. Third Edition, Geneva

11 WHO/FAO Data Sheets on Pesticides no. 86, Sullivan P.J., Agardy F.J., ark J.J.: The Environmental Science of Drinking Water. Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington MA, Antracen Synonimy/nazwy handlowe: An, paranaftalen, zielony olej, , anthracen, anthracene, anthracin, green oil, HSDB 702, NSC 7958, paranaphthalene, tetra olive N2G Symbol CAS: Wzór sumaryczny: C 14 H 10 Wzór strukturalny: Grupa związków: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne Właściwości fizykochemiczne: Masa cząsteczkowa 178,2 Stan fizyczny bezbarwne płytki Temperatura wrzenia, o C 340 Temperatura topnienia, o C 216 Gęstość, g/cm 3 1,25 log K ow 4,55 Rozpuszczalność w wodzie, mg/l 0,0434 Zastosowanie i źródła zanieczyszczenia Antracen jest zanieczyszczeniem zarówno antropogenicznym, jak i naturalnym. Naturalnym źródłem zanieczyszczenia są samoistne pożary roślinności, w trakcie których WWA, w tym antracen, powstają jako produkty niepełnego spalania. Ponadto stwierdzono, że WWA mogą być wytwarzane przez niektóre bakterie i rośliny, a także mogą powstawać w osadach dennych w warunkach beztlenowych. Jako zanieczyszczenie antropogeniczne jest wytwarzany zarówno w sposób zamierzony, jak i niezamierzony. Zawarty jest w ropie naftowej i smole węglowej, występuje więc jako produkt bądź produkt uboczny destylacji tych substancji bądź ich przeróbki. Antracen wraz z pochodnymi jest wykorzystywany w następujących procesach: syntezy chemiczne wytwarzanie kreozotów i innych środków barwiących lub konserwujących drewno wytwarzanie farb smołowych i membran wodoszczelnych 9

12 Niezamierzone wytwarzanie antracenu związane jest ze spalaniem paliw kopalnych, szczególnie stałych i płynnych, a także ze ścieraniem materiałów zawierających ten związek, zwłaszcza asfaltu i opon samochodowych. Spaliny wydają się mniej istotnym źródłem zanieczyszczania antracenem ze względu na powszechne wprowadzenie katalizatorów w układach wydechowych samochodów. Produkcja antracenu od lat 80-tych spada, jej wielkość obecnie jest trudna do określenia. Podawana jest wielkość produkcji 550 ton rocznie, jest to jednak najprawdopodobniej wartość już nieaktualna. Występowanie w wodach i ściekach: Antracen występuje w ściekach miejskich, szczególnie podczas deszczów nawalnych, podczas których wartość jego stężenia może wzrosnąć kilkudziesięciokrotnie w odniesieniu do ścieków z pogody suchej w wyniku spływu z powierzchni ulic. Materiały źródłowe: Charakterystyka substancji priorytetowych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004 Poradnik fizykochemiczny. Praca zbiorowa, WNT Warszawa Dojlido J.: Chemia wody. Wydawnictwo Ekonom. i Środow., Bialystok Atrazyna Pełna nazwa: 2-chloro-4-etyloamino-6-izopropyloamino-1,3,5-triazyna 2-Chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)triazine 2-Chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-triazine 2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine 6-Chloro-N-ethyl-N-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine Synonimy/nazwy handlowe: Aatrex, Atranex, Crisatrina, Crisazine, Farmco Atrazine, Griffex, Shell Atrazine Herbicide, Vectal SC, Gesaprim, Primatol, Atrasol G-30027, Cyazine, Fenatrol, Radazine, Weedex, PRIMATOL, Aspekt 500 SC, Atranex 500 SC, Atranex 80 WP, Atranex 90 WG, Atrasan 500 SC, Azoprim 50 WP, Gesaprim 90 WG, Laddok 400 SC, Luxprim 400 SC, Maizine 500 SC, Merlin Super 537 SC, Primextra Gold 720 SC, Tazastomp 500 S.C, Azoprim, ap, Herbitor, Herbatoxol, Luxprim, Primextra, Aatrex, Aktikon, Atred, Giffex, Malermais, Simazat, Zeapos, A 361, Actinite PK, Aktikon, Aktikon PK, Aktinit A, Aktinit PK, Argezin, Atrazinex, Atrasine, Atrataf, Atrazin, Atratol R, Atred R, Candex, Cekuzina-T, Chromozin, Cyazin, Farmco, G30027, Griffex R, Hungazin, Hungazin PK, Oleogesaprim, Inakor, Primatol A, Pitezin, Primase, Vectal SC R, Weedex A, Wonuk, Zeazin R, Zeazine Symbol CAS: Wzór sumaryczny: C 8 H 14 N 5 10

13 Wzór strukturalny: CH 3 N N CH 3 CH NH N NH CH 2 CH 3 Grupa związków: triazyny Grupa pestycydów: herbicyd Właściwości fizykochemiczne: Masa cząsteczkowa 215,7 Stan fizyczny bezbarwny proszek Temperatura topnienia, o C Gęstość, g/cm 3 1,187 Prężność par, mm Hg 3, log K ow 2,5 Rozpuszczalność w wodzie, mg/l 33 (25 o C) Właściwości toksyczne: Wartości wskaźników ekotoksykologicznych są następujące: - ptaki: LD 50 dla przepiórki 940 mg/kg LC 50, 8 dni dla kaczki krzyżówki mg/kg pokarmu, dla przepiórki 5660 mg/kg pokarmu - ryby: LC 50, 96 godz dla pstrąga tęczowego 4,5 11,0 mg/l, dla samogłowa 16,0 mg/l, dla karpia 76 - >100 mg/l, dla łososia 15mg/l, - pszczoły: LD 50 >97 mg/pszczołę - rozwielitki: EC 50, 48 godz 6,9 mg/l, EC 50, 21 dni >0,12 mg/l Zastosowanie i źródła zanieczyszczenia: Atrazyna była herbicydem powszechnie stosowanym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych. Stosowano ją szczególnie do usuwania gorczycy polnej, gwiazdnicy pospolitej, fiołka polnego, komosy białej, jasnoty, chwastów rumianowatych, rdestu, zwłaszcza w uprawach kukurydzy, ale również szparagów, ziemniaków, krzewów owocowych oraz w sadach, szkółkach drzew owocowych i leśnych. Atrazyny nie produkowano w Polsce, była jednak stosowana. W 1989 roku atrazyna stanowiła 3,1% ogólnej ilości pestycydów stosowanych w Polsce. W 1991 roku zużyto w woj. gdańskim 1275 kg atrazyny, co stanowiło 0,65% stosowanych pestycydów, a woj. elbląskim 6342 kg, co stanowiło 2,90% stosowanych pestycydów (uwaga: dane dotyczą ówczesnych województw). Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska uzyskała warunkowe pozwolenie na stosowanie niektórych substancji, których używanie było już wcześniej zakazane w krajach UE. Dotyczyło to m.in. atrazyny, którą Komisja Europejska zezwoliła stosować w ściśle określonych uprawach do 30 czerwca 2007 r. 11

14 Atrazyna rozkłada się w glebie, jest jednak dość trwała w wodzie i powietrzu. Ta trwałość sprzyja dalekiemu transportowi, powodującemu jej rozpowszechnienie w środowisku. Występowanie w wodach i ściekach: Podczas badań przeprowadzonych na terenie Polski w latach wykonano oznaczenia atrazyny w 242 próbkach wód powierzchniowych. Z tej liczby 31,8% (77 próbek) zawierało oznaczany pestycyd. W żadnej z nich wartość stężenia atrazyny nie przekraczała10 μg/l. Maksymalna wartość stężenia atrazyny wyniosła 3,0 μg/l, a średnia z wyników dodatnich 0,58 μg/l. Szeroko zakrojone badania prowadzono w USA. Raport EPA zawiera wyniki analiz próbek wód powierzchniowych i próbek wód podziemnych. Próbki te pobrano w punktach poboru wód powierzchniowych i punktach poboru wód podziemnych. Obecność atrazyny stwierdzono w (37,7%) próbkach wód powierzchniowych i w 343 (10,7%) próbkach wód podziemnych. Parametry charakterystyczne wyników analiz zestawiono poniżej: Parametr Wody Wody podziemne powierzchniowe 85-ty percentyl (wyników niezerowych), μg/l 2,3 1,9 Maksymalne stężenie, μg/l Powyższe wyniki dotyczą metod niewalidowanych, dlatego powinny być traktowane jako orientacyjne. Według innych danych amerykańskich zakres wartości stężenia atrazyny w wodzie do picia wynosił (w zależności od pochodzenia wody, w nawiasie podano liczbę systemów zaopatrzenia w wodę, w których stwierdzono obecność atrazyny ): Źródło wody do picia Wartość średnia, μg/l Zakres, μg/l Wody powierzchniowe (106) 1,8995 0,08-42 Wody podziemne (82) 1,1293 0,06-12 Wyniki oznaczeń atrazyny w wodach europejskich zestawiono poniżej: A. Wody powierzchniowe (badania z roku 1988) - woda deszczowa (Szwajcaria) nw 600 ng/l - woda deszczowa (Grecja) ng/l - Zatoka Gdańska nw - 84 ng/l - rzeka Łaba (Niemcy) ng/l - rzeka Tamiza i jej dopływy: przed 1990 r. 642 ng/l w latach r. 34 ng/l - ujście rzeki Ebro nw 240 ng/l - rzeka Dunaj z dorzeczami, wartość maksymalna 4810 ng/l - rzeka Adyga 5,05 ng/l - rzeka Rodan 32 ng/l B. Wody podziemne (badania z roku 1990) studnie w Piemoncie (Włochy), wartości maksymalne >1000 ng/l Podczas badań rzeki Lee w Wielkiej Brytanii oznaczono wartość stężenia atrazyny < 0,1 μg/l. 12

15 Wartość stężenia atrazyny w wodach podziemnych i w wodzie do picia wynosi zazwyczaj poniżej 10 μg/l. Materiały źródłowe: Rezmerska-Piętka J.: Wycofywanie preparatów. Farmer 06, 2007 Drinking Water Health Advisory: Pesticides. US EPA, Lewis Publishers Inc., 1989 Meister R. G..: Farm Chemicals Handbook. Meister Publishing Company, Willoughby OH, 1987 Biziuk M. (red). Pestycydy występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie. WNT Warszawa 2001 STORET Water Quality File. Office of Water U.S. Environmental Protection Agency, Dojlido J.: Chemia wody. Wydawnictwo Ekonom. i Srodow., Bialystok Guidelines for Drinking Water Quality. Third Edition, Geneva Sullivan P.J., Agardy F.J., ark J.J.: The Environmental Science of Drinking Water. Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington MA, Benzen + BTEX Benzen Synonimy/nazwy handlowe: benzol (produkt techniczny o zawartości benzenu 70 80%, mieszanina z toluenem i ksylenami) Symbol CAS: Wzór sumaryczny: C 6 H 6 Wzór strukturalny: Grupa związków: jednopierścieniowe areny Właściwości fizykochemiczne: Masa cząsteczkowa 78,1 Stan fizyczny ciecz bezbarwna Temperatura wrzenia, o C 80,1 Temperatura topnienia, o C 5,5 Gęstość, g/cm 3 0,879 log K ow 2,13 Rozpuszczalność w wodzie, mg/l 700 (22 o C) (30 o C) 13

16 Właściwości toksyczne: Wartości wskaźników ekotoksykologicznych są następujące: - ryby: LC 50, 96 godz dla pstrąga tęczowego 9,2 mg/l Zastosowanie i źródła zanieczyszczenia: Benzen występuje w ropie naftowej, wartość jego stężenia w ropie może wynosić nawet do 4000 mg/l. Zatem w pewnych sytuacjach (naturalne wypływy ropy) benzen jest w środowisku zanieczyszczeniem pochodzenia naturalnego. Ponadto znaczne ilości benzenu powstają podczas wytwarzania smoły węglowej, jednak znaczenie tej metody pozyskiwania benzenu maleje. Benzen powszechnie występuje w środowisku. Wynika to zarówno z jego licznych zastosowań, jak i z występowania w benzynie i w spalinach z silników samochodowych, co sprzyja rozprzestrzenianiu tego związku. Ponadto benzen jest związkiem lotnym, zatem może się rozprzestrzeniać przez atmosferę i stamtąd trafiać do wód. Benzen jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem i substratem wielu reakcji chemicznych. Źródłem zanieczyszczenia wód benzenem mogą być następujące procesy technologiczne: - przeróbka ropy naftowej - transport i magazynowanie produktów naftowych - produkcja środków owadobójczych - produkcja etylobenzenu, styrenu, kumenu i fenolu - produkcja cykloheksanolu i cykloheksanonu - produkcja nitrobenzenu - produkcja alkilobenzenów stosowanych w syntezie środków powierzchniowo czynnych - produkcja chlorobenzenu - produkcja wielu innych związków chemicznych, w tym między innymi bezwodnika kwasu maleinowego, związków do produkcji żywic, olejów nawilżających, antyoksydantów Źródłem emisji benzenu do środowiska wodnego mogą być także wytwórnie elementów betonowych, warsztaty mechaniczne, w tym także prowadzące powierzchniową obróbkę metali, dworce i zajezdnie autobusowe, dworce kolejowe i zakłady napraw taboru kolejowego, zakłady przetwarzające drewno, celulozę i papier. W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania budową nowych instalacji do wytwarzania benzenu ze względu na poprawę rentowności produkcji. Do roku 2010 światowy wzrost zdolności produkcyjnej wyniesie ok. 9 mln ton/rok, co stanowi przyrost o około 17 % w odniesieniu do roku Występowanie w wodach i ściekach: A. Woda deszczowa - Wielka Brytania (rok 1980) 87,2 μg/l - Berlin (rok 1977) 0,1 0,5 μg/l B. Wody powierzchniowe - USA wybrzeże Brazos (rok 1988) 0, μg/l - USA 13 różnych miejsc (rok 1979) 1 13 μg/l - Zurych (rok 1974) 0,03 μg/l C. Wody przybrzeżne - Zatoka Meksykańska (rok 1981) μg/l - USA wybrzeże Brazos (rok 1988) 0, μg/l 14

17 D. Otwarte morze - Ocean Atlantycki USA (rok 1986) 0, μg/l - Morze Bałtyckie (rok 1986) 0, μg/l Według danych amerykańskich zakres wartości stężenia benzenu w wodzie do picia wynosił (w zależności od pochodzenia wody, w nawiasie podano liczbę systemów zaopatrzenia w wodę, w których stwierdzono obecność benzenu): Źródło wody do picia Wartość średnia, μg/l Zakres, μg/l Wody powierzchniowe (42) 3,1768 0, Wody podziemne (157) 104,3 0, Toluen Synonimy/nazwy handlowe: metylobenzen, fenylometan, toluol, methacide, metylbenzen, metylobenzol, Phenylmethane, Antisal 1A Symbol CAS: Wzór sumaryczny: C 7 H 8 Wzór strukturalny: CH 3 Grupa związków: alkilowane areny Właściwości fizykochemiczne: Masa cząsteczkowa 92,1 Stan fizyczny bezbarwna ciecz Temperatura wrzenia, o C 110,6 Temperatura topnienia, o C -94,9 Gęstość, g/cm 3 0,867 Prężność par, mm Hg 28,4 log K ow 2,73 Rozpuszczalność w wodzie, mg/l 526 Zastosowanie i źródła zanieczyszczenia: Toluen jest głównie stosowany jako dodatek do benzyny w celu poprawy jej liczby oktanowej. Ponadto wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji benzenu na drodze 15

18 dealkilacji, jako rozpuszczalnik do farb i środków czyszczących. Ponadto stosowany jest do produkcji polimerów używanych do wytwarzania nylonu, butelek z tworzywa sztucznego, poliuretanów. Jest też surowcem w syntezie organicznej Występowanie w wodach i ściekach: Podczas badań rzeki Lee w Wielkiej Brytanii oznaczono wartość stężenia toluenu >0,1 μg/l. Według danych amerykańskich zakres wartości stężenia toluenu w wodzie do picia wynosił (w zależności od pochodzenia wody, w nawiasie podano liczbę systemów zaopatrzenia w wodę, w których stwierdzono obecność toluenu): Źródło wody do picia Wartość średnia, μg/l Zakres, μg/l Wody powierzchniowe (153) 2,957 0, ,3 Wody podziemne (473) 818,33 0, Podana w powyższej tabeli górna wartość zakresu stężenia toluenu w wodach podziemnych równa μg/l budzi wątpliwość, ponieważ przekracza wartość rozpuszczalności tego związku w wodzie. Etylobenzen Synonimy/nazwy handlowe: fenyloetan, etylbenzol, EB Symbol CAS: Wzór sumaryczny: C 8 H 10 Wzór strukturalny: Grupa związków: alkilowane areny Właściwości fizykochemiczne: CH 2 CH 3 Masa cząsteczkowa 106,2 Stan fizyczny ciecz bezbarwna Temperatura wrzenia, o C 136 Temperatura topnienia, o C -94 Gęstość, g/cm 3 0,867 Prężność par, mm Hg 9,53 Rozpuszczalność w wodzie, mg/l

19 Zastosowanie i źródła zanieczyszczenia: Etylobenzen może być zanieczyszczeniem naturalnym jako składnik ropy naftowej. Jako zanieczyszczenie antropogeniczne dostaje się do środowiska podczas prowadzenia procesów, w których jest stosowany, bądź uwalniany jest z produktów, w skład których wchodzi. Etylobenzen jest używany do produkcji styrenu i polimerów, jest też często stosowanym rozpuszczalnikiem. Jest składnikiem asfaltu i benzyn, syntetycznej gumy, paliw, farb, atramentów, klejów, lakierów, produktów tytoniowych, insektycydów. Ponadto jest stosowany w syntezie różnych organicznych związków chemicznych. Benzyna zawiera około 2 % wag. etylobenzenu. Inne produkty, które mogą zawierać etylobenzen to: farby, środki ochrony roślin, pasty do polerowania i czyszczenia karoserii samochodowych, środki do czyszczenia instalacji sanitarnych i płytek ceramicznych, pianki konstrukcyjne i budowlane, pasty do podłóg, pasty do polerowania i czyszczenia mebli, substancje do nanoszenia znaków poziomych na jezdniach, herbicydy, insektycydy, krochmal, wełna mineralna, włókna, materiały uszczelniające, środki czyszczące, środki do czyszczenia pieców, rozcieńczalniki do farb, środki do czyszczenia dywanów i obić tapicerskich, wykładziny podłogowe, materiały wodoodporne. Ksyleny (o-, m-, p-) Synonimy/nazwy handlowe: dimetylobenzen, xylol, Violet 3 Symbol CAS: Wzór sumaryczny: (o-, m-, p-) C 8 H 10 Wzór strukturalny: ortoksylen CH 3 CH 3 17

20 metaksylen CH 3 CH 3 paraksylen CH 3 CH 3 Grupa związków: alkilowane areny Właściwości fizykochemiczne: Masa cząsteczkowa (o-, m-, p-) 106,2 Stan fizyczny o- m- p- Temperatura wrzenia, o C o- m- p- Temperatura topnienia, o C o- m- p- Gęstość, kg/l o- m- p- ciecz bezbarwna ciecz bezbarwna ciecz bezbarwna 144,5 139,5 138, ,5 13,5 0,880 0,864 0,861 Zastosowanie i źródła zanieczyszczenia: Handlowy ksylen zawiera zwykle 40-65% m-ksylenu i do około 20 % każdego z pozostałych związków: p-ksylenu, o-ksylenu i etylobenzenu. W niewielkich ilościach znajduje się w benzynie i paliwie lotniczym. W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił gwałtowny rozwój rynku p-ksylenu, którego światowa produkcja wzrosła 20 milionów t/r do ponad 30 milionów t/r. Występowanie w wodach i ściekach: Podczas badań rzeki Lee w Wielkiej Brytanii oznaczono wartość stężenia ksylenu >0,1 μg/l. Według danych amerykańskich zakres wartości stężenia ksylenu w wodzie do picia wynosił (w zależności od pochodzenia wody, w nawiasie podano liczbę systemów zaopatrzenia w wodę, w których stwierdzono obecność ksylenu): 18

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Prusina Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 28,9 km Powierzchnia zlewni: 191,2 km 2 Typ cieku: 20 rzeka nizinna żwirowa

Bardziej szczegółowo

Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302

Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302 Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302 Załącznik nr 1 l.p. Nazwa jeziora / zbiornika Kod JCW Nazwa Punktu Dł. geogr. Szer. geogr. 1. Zbiornik Dobczyce

Bardziej szczegółowo

Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi środowiska wodnego

Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi środowiska wodnego Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych.

W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych. Główne problemy PMŚ. W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych. Roman Jaworski Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku GIOŚ. r.jaworski@gios.gov.pl Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja metod oznaczania wybranych substancji priorytetowych wpróbach charakteryzujących środowisko wodne

Prezentacja metod oznaczania wybranych substancji priorytetowych wpróbach charakteryzujących środowisko wodne Prezentacja metod oznaczania wybranych substancji priorytetowych wpróbach charakteryzujących środowisko wodne mgr Izabela Fulara mgr inż. Jacek Wypych 1 Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE Ustanawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU

WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU 1. BIERAWKA UJŚCIE DO ODRY... 3 2. KŁODNICA UJŚCIE DO ODRY... 4 3. ODRA - KŁODNICA... 5 4. ZŁOTY POTOK POWYŻEJ RP...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r.

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 PCA Zakres akredytacji Nr AB 590 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3 laboratoryjne usługi badawcze, 73110000-6 Usługi badawcze, 71610000-7 - Usługi badania i analizy czystości

Bardziej szczegółowo

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX grupa branżowa AB-W (wersja 2-11.05.2013 zmiany zaznaczono na czerwono) ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Bardziej szczegółowo

Laboratorium /pracownia w (miasto) Metoda (technika badawcza) Metoda mikroskopowa, ilościowa i jakościowa. Metoda spektrofotometryczna

Laboratorium /pracownia w (miasto) Metoda (technika badawcza) Metoda mikroskopowa, ilościowa i jakościowa. Metoda spektrofotometryczna Wykaz wskaźników badanych w wodach powierzchniowych w Szczecinie 1.1 Fitoplankton / Indeks fitoplanktonowy IFPL Indeks fitoplanktonowy IFPL Liczebność fitoplanktonu, Biomasa fitoplanktonu _ Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Technologie i standardy oczyszczania ścieków komunalnych. dr hab. inż. ZOFIA SADECKA, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski

Technologie i standardy oczyszczania ścieków komunalnych. dr hab. inż. ZOFIA SADECKA, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski Technologie i standardy oczyszczania ścieków komunalnych dr hab. inż. ZFIA SADECKA, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzane do wód do ziemi

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5, tel./fax 87-563-24-80, 87-563-24-90 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Niemcz - woda podawana do sieci

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Niemcz - woda podawana do sieci Strona nr 1/7 Zleceniodawca Gminny Zakład Komunalny Żołędowo, ul. Jastrzębia 62 86031 Osielsko Podstawa realizacji Umowa z dnia: 20140115 nr GZK.5/2014.LK, numer systemowy: 14002364 Opis próbek Nr laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

IV. OCHRONA WÓD Water protection

IV. OCHRONA WÓD Water protection IV. OCHRONA WÓD Water protection Województwo zachodniopomorskie obejmuje swym zasięgiem regiony wodne: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (ok. 77%), Warty (ok. 23%), oraz region wodny Uecker o powierzchni

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 336 Kod

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE X. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Laboratory of the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin W okresie od stycznia 2010 roku do września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/403/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 9 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/403/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 9 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/403/2014 RADY GMINY SŁUPSK w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupsk oraz ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 lipca 2004 r. Dz.U.2004.180.1867 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z dnia 18 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Monitoring środowiska w rejonie zrekultywowanych mogilników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Monitoring środowiska w rejonie zrekultywowanych mogilników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Monitoring środowiska w rejonie zrekultywowanych mogilników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Jacek Goszczyński Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Przysiek, 10 października

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 215

z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 215 z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 215 uprzejmie informuje Szanownych Klientów, że zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 336 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN A OCHRONA ZDROWIA LUDZI I ŚRODOWISKA DARIUSZ PLISZKA WIORIN W BYDGOSZCZY

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN A OCHRONA ZDROWIA LUDZI I ŚRODOWISKA DARIUSZ PLISZKA WIORIN W BYDGOSZCZY ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN A OCHRONA ZDROWIA LUDZI I ŚRODOWISKA DARIUSZ PLISZKA WIORIN W BYDGOSZCZY POTRZEBA STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 65 tys. gatunków organizmów szkodliwych na świecie, w tym w Polce

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA PRACY: Opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych powodujących zanieczyszczenie

SYNTEZA PRACY: Opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych powodujących zanieczyszczenie SYNTEZA PRACY: Opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych powodujących zanieczyszczenie w obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie [Umowa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. I. Zestawienie cen i stawek opłat ZAOPATRZENIE W WODĘ

KOMUNIKAT. I. Zestawienie cen i stawek opłat ZAOPATRZENIE W WODĘ KOMUNIKAT Wodociągi Słupsk sp. z o.o. informują, iż zgodnie z art. 24, pkt. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. w okresie od dnia 1.07.2015

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice instytut badawczy KRS 0000058172 NIP 634-012-55-19 tel.: 32 254-60-31, faks: 32 254-17-17, e-mail: ietu@ietu.katowice.pl. www.ietu.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5, tel./fax 87-563-24-80, 87-563-24-90 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją prof. dr hab. inż.

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją prof. dr hab. inż. Pestycydy i problemy związane z ich produkcja i stosowaniem - problemy i zagrożenia związane z występowaniem pozostałości pestycydów w środowisku; Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją - problem

Bardziej szczegółowo

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Czechowice Dziedzice ul.legionów PWiK

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Czechowice Dziedzice ul.legionów PWiK Strona nr 1/7 Zleceniodawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Legionów 85 43-502 Czechowice-Dziedzice Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2014-03-24 nr 1/3/2014, numer systemowy: 14005239

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 21 lipca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

2. Podsystem monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych w 2008 r.

2. Podsystem monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych w 2008 r. 2. Podsystem monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych w 2008 r. 40 1. Program monitoringu wód powierzchniowych W grudniu 2000 roku Parlament Europejski przyjął Ramową Dyrektywę Wodną 2000/60/WE

Bardziej szczegółowo

Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska. Instrukcja do ćwiczeń. Ćwiczenie 2

Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska. Instrukcja do ćwiczeń. Ćwiczenie 2 UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń Ćwiczenie 2 Ekstrakcja pestycydów chloroorganicznych z gleby i opracowanie metody analizy

Bardziej szczegółowo

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska Załącznik nr 3 WZÓR WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT POBÓR WÓD * rok **: półrocze **: Podmiot korzystający

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/105/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/105/WE L 348/84 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1 Dopuszczanie odpadów do składowania na składowiskach. Dz.U.2015.1277 z dnia 2015.09.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1 z dnia 16 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 29 lipca 2015 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Zakład Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 Ekstrakcja pestycydów chloroorganicznych z gleby i opracowanie metody

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Delegatura w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5 tel. 87-563-24-90, tel/fax 87-563-24-90 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia chemiczne

Zanieczyszczenia chemiczne Zanieczyszczenia chemiczne Zanieczyszczenia w środkach spożywczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych Monitoring wód podziemnych dotyczy ich stanu chemicznego i ilościowego, i wchodzi w zakres informacji uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny stanu

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-011-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-011-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-011-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Synteza pracy. Wykonawca: Pectore-Eco Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 7/2 44-100 Gliwice

Synteza pracy. Wykonawca: Pectore-Eco Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 7/2 44-100 Gliwice Wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w regionie wodnym Dolnej Wisły Synteza pracy Praca została

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

Unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych

Unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych Unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych Procesy i urządzenia Krzysztof Tyrała R.O.T. RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE Ekspert Polskiej Izby Ekologii Gliwice KONTROLA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH W REGIONIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/2007 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/2007 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2007 roku I. TABELA CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/2007 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2007 roku Lp. Wyszczególnienie Wszyscy odbiorcy usług 0 1 2 1. Cena za 1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT POBÓR WÓD * Nazwa: REGON: WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT rok **: półrocze **: Podmiot korzystający

Bardziej szczegółowo

Najwyższa jakość i szeroki zakres badań

Najwyższa jakość i szeroki zakres badań Delegatura w Płocku LABORATORIUM Najwyższa jakość i szeroki zakres badań Ślesin 15-17 maja 2006 Struktura organizacyjna WIOŚ Zadania Laboratorium WIOŚ Badania stanu środowiska Pomiary kontrolne jednostek

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne)

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) mgr inż. Maria Sadowska mgr Katarzyna Furmanek mgr inż. Marcin Młodawski Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR

Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR Eugeniusz Głowacki G Warszawa 16 maj 2011 r. Definicja rejestru PRTR PRTR jest rejestrem zanieczyszczeń wyemitowanych do powietrza, wód

Bardziej szczegółowo

Wioletta Buczak-Zeuschner. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

Wioletta Buczak-Zeuschner. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie Choroby zawodowe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy uznanych za rakotwórcze u ludzi w aspekcie zmian wykazów substancji, mieszanin, czynników i procesów technologicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

Raport początkowy w aspekcie nowych uregulowań prawnych na przykładzie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A.

Raport początkowy w aspekcie nowych uregulowań prawnych na przykładzie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. Raport początkowy w aspekcie nowych uregulowań prawnych na przykładzie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. Irena Lis Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. Jolanta Telenga-Kopyczyńska

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY).

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). Wprowadzenie: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to grupa związków zawierających

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

file://x:\public Relations\BIP -Internet\Poprawione\O firmie\rozporzadzenie_14_lipie...

file://x:\public Relations\BIP -Internet\Poprawione\O firmie\rozporzadzenie_14_lipie... Strona 1 z 6 Stan prawny: 2012-10-19 Numer dokumentu LexPolonica: 68142 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. projekt 14.11.08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia......................... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat RZGW. korzystania ze. Miejsce/ miejsca. środowiska

Załącznik nr 4. Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat RZGW. korzystania ze. Miejsce/ miejsca. środowiska Załącznik nr 4 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości, stanie, składzie i rodzajach ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5, tel./fax 87-563-24-80, 87-563-24-90 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY Instrukcja przygotowana w Pracowni Dydaktyki Chemii Zakładu Fizykochemii Roztworów. 1. Zanieczyszczenie wody. Polska nie należy do krajów posiadających znaczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 14 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 14 lipca 2006 r. Dz.U.06.136.964 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców przemysłowych oraz warunków wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika MONITORING WODY Zakres badań w Oddziale Badania Wody, Gleby, Powietrza Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 marca 007 r. (Dz.U. nr 6, poz. 7)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych2) (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2008 r.) Na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 85 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 85 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 85 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2162 cz. 2 Warszawa, 14 lutego 2014 r.

Druk nr 2162 cz. 2 Warszawa, 14 lutego 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-126-13 Druk nr 2162 cz. 2 Warszawa, 14 lutego 2014 r. Szanowna Pani Marszałek Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU W roku 2013 w ramach monitoringu jakości śródlądowych wód podziemnych, w województwie mazowieckim realizowane były zadania: badania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOTH KILLER SUPER. Substancja nr CAS nr WE % wag. Klasyfikacja

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOTH KILLER SUPER. Substancja nr CAS nr WE % wag. Klasyfikacja Aktualizacja: 22.12.2005r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu: MOTH KILLER SUPER Zastosowanie: Zawieszka do szafy

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-019-02/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie uchwały Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej NIK nr KPK/KPO.443.025.2015

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

POMIARY IN SITU (ph, TLEN ROZPUSZCZONY, PRZEWODNICTWO WŁAŚCIWE, TEMPERATURA).

POMIARY IN SITU (ph, TLEN ROZPUSZCZONY, PRZEWODNICTWO WŁAŚCIWE, TEMPERATURA). POMIARY IN SITU (ph, TLEN ROZPUSZCZONY, PRZEWODNICTWO WŁAŚCIWE, TEMPERATURA). Wprowadzenie: Pomiary In Situ: analiza wykonywana bezpośrednio w ujęciu. Zwykle pomiar jest wykonywany automatycznie, przy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska Załącznik nr 3 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej śródlądowej i morskich wód wewnętrznych oraz informacje o wysokości należnych opłat POBÓR

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. w Kutnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. w Kutnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14 tel. (0 24) 355 71 00, fax. 355 71 01 e-mail: kutno@pis.lodz.pl Kutno 31.03.2008 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Gmina Osieck, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011 r.

Załącznik nr 4. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011 r. Załącznik nr 4 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011 r. Laboratoria i automatyczne sieci pomiarowe w realizacji zadań IOŚ Laboratorium Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1558 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna ocena zanieczyszczeń środowiska w akredytowanym laboratorium. zgodnie z systemem QSHE. (Quality, Safety, Health, Environment)

Wiarygodna ocena zanieczyszczeń środowiska w akredytowanym laboratorium. zgodnie z systemem QSHE. (Quality, Safety, Health, Environment) Wiarygodna ocena zanieczyszczeń środowiska w akredytowanym laboratorium zgodnie z systemem QSHE (Quality, Safety, Health, Environment QSHE System QSHE (Quality, Safety, Health, Environment to zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja Lp 1 Pobór próbek wody powierzchniowej i ścieków do badań fiz-chem i biologicznych 2 Pobór w okresie 24 godzin próbek ścieków do badań fiz-chem 3 Pobór próbek wody powierzchniowej do badań fitobentosu

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 07.2002 Data aktualizacji: 10.2006 1.Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo