Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi środowiska wodnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi środowiska wodnego"

Transkrypt

1 Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi środowiska wodnego mgr Izabela Fulara Kategoria: inżynieryjno-techniczna SPONSORZY ORGANIZATOR

2 Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE Ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej; Zapewnia ochronę wszystkich wód; Określa parametry oceny stanu ekologicznego i chemicznego wód; Podaje listę substancji uznanych za priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej Cele RDW 1. Osiągnięcie dobrego stanu wód do roku Eliminacja ze środowiska substancji priorytetowych uznanych za priorytetowe substancje niebezpieczne do roku 2025.

3 WYZWANIE Opracowanie metod analitycznych, które umożliwią monitoring wód zgodny z wytycznymi RDW

4 WYKAZ SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH W DZIEDZINIE POLITYKI WODNEJ Rozporządzenie MŚ z dn. 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (DZ. U. Nr 233, pozc1987).

5 Lp. Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej w dziedzinie polityki wodnej Substancje priorytetowe zidentyfikowane jako priorytetowe substancje niebezpieczne Substancje priorytetowe, nad którymi trwają badania w Komisji Europejskiej pod względem zidentyfikowania ich jako priorytetowe substancje niebezpieczne Alachlor Antracen X Atrazyna X Benzen 5 nie dotyczy nie dotyczy Difenyloetery bromowane X Kadm i jego związki X C10-13-chloroalkany X Chlorfenwinfos Chlorpyrifos X ,2-dichloroetan Dichlorometan Di(2-etyloheksyl) ftalan (DEHP) X Diuron X Endosulfan X nie dotyczy (alfa-endosulfan) Fluoranten

6 Lp. Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej w dziedzinie polityki wodnej Substancje priorytetowe zidentyfikowane jako priorytetowe substancje niebezpieczne Substancje priorytetowe, nad którymi trwają badania w Komisji Europejskiej pod względem zidentyfikowania ich jako priorytetowe substancje niebezpieczne Heksachlorobenzen X Heksachlorobutadien X Heksachlorocykloheksan X (gamma-izomer, lindan) Izoproturon X Ołów i jego związki X Rtęć i jej związki X Naftalen X Nikiel i jego związki Nonylofenole X (4-(para)-nonylofenol) Oktylofenole X nie dotyczy (para-tert-oktylofenol) Pentachlorobenzen X Pentachlorofenol X

7 Lp. Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej w dziedzinie polityki wodnej Substancje priorytetowe zidentyfikowane jako priorytetowe substancje niebezpieczne Substancje priorytetowe, nad którymi trwają badania w Komisji Europejskiej pod względem zidentyfikowania ich jako priorytetowe substancje niebezpieczne 28 nie dotyczy nie dotyczy WWA X (Benzo(a)piren) (Benzo-b-fluoranten) (Benzo-g,h,i-perylen) (Benzo-k-fluoranten) (Indeno-1,2,3-cd-piren) Symazyna X Związki tributylocyny X nie dotyczy (Kation tributylocyny) Trichlorobenzeny X (1,2,4-trichlorobenzen) Trichlorometan (chloroform) Trifluralina X

8 Główne źródła emisji substancji priorytetowych Przemysł: środków ochrony roślin tworzyw sztucznych i polimerów petrochemiczny chemiczny Ścieki komunalno-bytowe Spływy powierzchniowe z terenów rolnych i miejskich

9 Zakres pracy obejmował opracowanie metod analiz wszystkich związków organicznych scharakteryzowanych jako substancje priorytetowe: Heksachlorobenzen [HCB]; Heksachlorobutadien [HCBD]; Heksachlorocykloheksan [izomery: HCH-,,, ]; Pentachlorobenzen [PeCB]; Chloroalkany C Polibromowane difenyloetery [Penta-BDE]; Nonylofenole; Wodorek Tributylocyny; Grupa I: GC/MS

10 Ftalan bis(2-etyloheksylu); Alachlor; Chlorpyrifos; Endosulfan; Oktylofenole; Pentachlorofenol; Trifluralina; Grupa II: GC/MS Symazyna; Atrazyna; Diuron; Izoproturon; Chlorfenwinfos; Grupa III: HPLC/DAD

11 Parametry układu GCMS-QP2010S

12 Parametry układu GCMS-QP2010S Kolumna chromatograficzna z fazą ZB 5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) temperatura początkowa kolumny 70 O C czas utrzymania temperatury początkowej 1 min. przyrost temperatury 5 O C/min. temperatura końcowa 290 O C czas utrzymywania temperatury końcowej 18min. gaz nośny hel 0,5 ml/min. temperatura dozownika 260 O C objętość dozowanej próbki 1µl temperatura detektora 250 O C temperatura linii transferowej 244 O C

13 Parametry układu HPLC/DAD 1200 Agilent Technologies

14 Parametry układu HPLC/DAD 1200 Agilent Technologies Kolumna chromatograficzna Lichrospher RP C 18 (150 mm x 3 mm x 5μm) temperatura kolumny 30 O C przepływ 1,2 ml/min. długość fali DAD 220 nm objętość dozowanej próbki 10µl Czas [min.] Woda [%] Acetonitrl [%]

15 WARUNKI EKSTRAKCJI PRÓBEK WÓD

16 kolumienka wypełniona po 1g fazy C 18 +NH 18 kolumienka wypełniona 0,5 g fazy SDB kondycjonowanie kolumienki: 2 x 4 ml MeOH 2 x 4 ml H 2 O kondycjonowanie kolumienki: 2 x 4 ml MeOH 2 x 4 ml H 2 O wzbogacanie z 500 ml próbki z dodatkiem 50 ml MeOH wzbogacanie z 500 ml próbki z dodatkiem 50 ml MeOH suszenie złoża 30 min suszenie złoża 30 min elucja analitów 10 ml mieszaniny heksan/aceton/metanol elucja analitów 10 ml mieszaniny acetonitryl/metanol zagęszczanie ekstraktu do objętości 1 ml zagęszczanie ekstraktu do objętości 1 ml 1µL do GC/MS dla grup substancji I i II 10µL do HPLC/DAD dla grupy substancji III

17 Ocena przydatności opracowanych metod analitycznych w analizie substancji priorytetowych w świetle obowiązujących aktów prawnych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (DZ. U. Nr 162, poz. 1008) 1) podana wartość jest maksymalną dopuszczalną wartością stężeń dla danej substancji 2) podana wartość jest średnią arytmetyczną stężeń dla danej substancji obliczoną z prób wody w roku kalendarzowym

18 Ocena przydatności opracowanych metod analitycznych w analizie substancji priorytetowych w świetle obowiązujących aktów prawnych. Metoda analizy GRUPA II GC-MS GRUPA I GC-MS GRUPA III HPLC-DAD Substancja Granica oznaczalności: Wartości graniczne chemicznych wskaźników wód Niepewność złożona dla k=2, p=0,95% [µg /L] [%] Heksachloro-1,3-butadien 0, 003 0,6 1) 19,04 Wodorek tributylocyny 0, 094 0,0015 1) 24,00 Pentachlorobenzen 0,005 0,007 2) 17,92 Chlorek tributylocyny 0,044 brak 8,87 α-heksachlorocykloheksan 0,011 0,04 1) 17,95 Heksachlorobenzen 0,007 0,05 1) 22,03 β- Heksachlorocykloheksan 0,012 0,04 1) 22,99 γ- Heksachlorocykloheksan 0,009 0,04 1) 12,90 δ- Heksachlorocykloheksan 0,018 0,04 1) 18,36 Nonylofenole 0, ) 14,96 p-nonylofenol 0,004 brak 20,11 Penta-BDE 0,033 0,0005 2) 9,73 C chloroalkany 0,123 1,4 1) 18,40 Para-tetr-oktylofenol 0,022 0, 1 2) 49,50 Trifluralina 0,012 0,03 2) 23,2 Pentachlorofenol 0, ) 20,1 p-n-oktylofenol 0,021 0, 1 2) 43,7 Alachlor 0,027 0, 7 1) 24,8 Chlorpyrifos 0,031 0, 1 1) 19,7 α-endosulfan 0,011 0, 01 1) 27,4 β- endosulfan 0,011 0, 01 1) 29,5 Ftalan bis(2-etyloheksylu) 0,008 1,3 2) 26,3 Symazyna 0, ) 10,41 Atrazyna 0, ) 20,13 Izoproturon 0, ) 18,56 Diuron 0,015 1,8 1) 15,60 Chlorfenwinfos 0,098 0,3 1) 22,21 1) podana wartość jest maksymalną dopuszczalną wartością stężeń dla danej substancji 2) podana wartość jest średnią arytmetyczną stężeń dla danej substancji obliczoną z prób wody w roku kalendarzowym

19 Pobieranie próbek środowiskowych Potok Wąwolnica przepływający przez teren zakładów Organika-Azot SA. w Jaworznie Jaworzno punkt 0 potok Wąwolnica przed wlotem na zakład Jaworzno punkt 1 potok Wąwolnica tuż za bramą zakładu Jaworzno punkt RK rów K odwadniający obszar bezpośrednio przylegający do składowiska (w dawnej dokumentacji obszar nazywany polem K ) Jaworzno punkt 3 potok Wąwolnica za ujściem rowu odwadniającego składowisko (10 m przed przelewem burzowym) Rzeka Przemsza Na terenie Mysłowic ok. 3 km za wlotem potoku Wąwolnica Rzeka Rawa Rawa w punkcie przed wlotem na oczyszczalnie Klimzowiec Staw Kalina w Świętochłowicach

20 Pobieranie próbek środowiskowych Dodatkowe punkty pobierania próbek, stawy: Magiera i Foryśka w Świętochłowicach Marcin w Rudzie Śląskiej

21 Substancja [µg /L] miejsce pobierania staw Foryśka staw Marcin staw Magiera staw Kalina rzeka Rawa rzeka Przemsza HCBD <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 Wodorek tributylocyny <0,094 0,08 <0,094 <0,094 <0,094 0,20 PeCB <0,005 0,012 0,01 <0,005 0,01 0,008 Chlorek tributylocyny <0,044 <0,044 0,14 <0,044 <0,044 0,10 α-hch <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 HCB <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 β-hch <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 γ- HCH <0,009 <0,009 0,10 <0,009 <0,009 0,08 δ- HCH <0,018 <0,018 <0,018 <0,018 0,01 0,10 Nonylofenole <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 p-nonylofenol <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 Penta-BDE <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 C chloroalkany <0,123 <0,123 <0,123 <0,123 <0,123 <0,123

22 Substancja [µg /L] Miejsce pobierania Jaworzno 0 Jaworzno 1 Jaworzno RK Jaworzno 3 HCBD <0,003 0,054 <0,003 <0,003 Wodorek tributylocyny 0,12 1,36 0,04 1,24 PeCB 0,02 0,06 0,03 0,06 Chlorek tributylocyny 0,04 <0,044 0,04 <0,044 α-hch 0,18 0,30 0,20 0,24 HCB <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 β-hch 1,04 3,62 41,5 3,32 γ- HCH 0,50 0,78 0,42 0,30 δ- HCH <0,018 2,59 0,92 0,64 Nonylofenole <0,014 <0,014 0,30 0,10 p-nonylofenol <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 PBDE <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 C chloroalkany 0,30 0,24 10,8 0,74

23 miejsce pobierania Substancja [µg /L] p-tert-oktylofenol trifluralina pentachlorofenol p-n-oktylofenol alachlor chlorpyrifos α-endosulfan β-endosulfan ftalan bis (2-etyloheksylu) staw Foryśka <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 <0,011 0,10 <0,008 staw Marcin <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 0,04 <0,011 <0,008 staw Magiera <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 0,14 0,28 <0,008 staw Kalina <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 <0,011 0,42 <0,008 rzeka Rawa <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 <0,011 2,36 <0,008 Jaworzno "0" <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 <0,011 9,46 <0,008 Jaworzno "1" 0,54 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 0,40 2,24 <0,008 Jaworzno "RK" <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 0,12 7,66 <0,008 Jaworzno "3" <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 0,52 2,72 <0,008 Jaworzno Przemsza <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 <0,011 1,10 <0,008

24 Substancja [µg /L] miejsce pobierania Symazyna Atrazyna Izoproturon Diuron Chlorfenwinfos staw Foryśka 0,08 <0,079 <0,513 <0,015 0,36 staw Marcin 0,03 <0,079 <0,513 <0,015 0,57 staw Magiera 0,37 <0,079 <0,513 0,024 <0,098 staw Kalina <0,007 <0,079 <0,513 <0,015 <0,098 rzeka Rawa <0,007 <0,079 1,53 <0,015 <0,098 Jaworzno "0" <0,007 <0,079 <0,513 <0,015 1,57 Jaworzno "1" <0,007 6,58 <0,513 <0,015 6,44 Jaworzno "RK" <0,007 <0,079 <0,513 <0,015 <0,098 Jaworzno "3" <0,007 0,790 <0,513 <0,015 5,02 Jaworzno Przemsza <0,007 <0,079 <0,513 <0,015 <0,098

25 Substancja [µg /L] miejsce pobierania trichlorometan 1,2-dichloroetan benzen 1,2,4-trichlorobenzen 1,2,3-trichlorobenzen dichlorometan staw Foryśka <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 <0,80 staw Marcin <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 0,250 staw Magiera <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 <0,80 staw Kalina <0,91 <0, <0,088 <0,34 2,00 rzeka Rawa <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 1,23 Jaworzno "0" <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 1,48 Jaworzno "1" 43,9 <0,56 1,20 25,0 11,0 12,0 Jaworzno "RK" <0,91 <0,56 0,46 0,71 0,33 1,24 Jaworzno "3" 12,4 <0,56 0,45 5,61 4,29 1,50 Jaworzno Przemsza <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 8,91

26 Substancja [µg /L] miejsce pobierania Naftalen Antracen Fluoranten B(b)F i B(k)F B(a)P Benzo(g,h,i)perylenu i Indeno(1,2,3-cd)pirenu staw Foryśka 0,556 0,02 0,12 0,12 0,07 0,16 staw Marcin 0,186 0,01 0,031 0,004 0,002 <0,005 staw Magiera 0,171 0,008 <0,015 0,005 0,002 <0,005 staw Kalina 22,4 0,13 0,90 0,028 0,02 <0,005 rzeka Rawa <0,037 0,003 <0,015 0,004 <0,002 <0,005 Jaworzno "0" 0,48 0,01 0,06 0,005 0,002 <0,005 Jaworzno "1" 0,06 0,005 <0,015 <0,004 <0,002 <0,005 Jaworzno "RK" 0,05 0,007 <0,015 <0,004 <0,002 <0,005 Jaworzno "3" 0,04 0,006 <0,015 <0,004 <0,002 <0,005 Jaworzno Przemsza 0,04 0,008 0,01 0,004 <0,002 <0,005

27 Podsumowanie i wnioski Opracowano metody oznaczania wszystkich związków organicznych scharakteryzowanych jako substancje priorytetowe. Dla większości badanych substancji otrzymano granicę oznaczalności dostosowaną do poziomu wartości granicznych wskaźników jakości wód stawianych w rozporządzeniu MŚ z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (DZ. U. Nr 162, poz. 1008). W przypadku Penta-BDE, konieczne jest zastosowanie detektora ECD, który zapewni większą czułość oznaczenia. Detektor ECD powinie być również stosowany jako drugie źródło potwierdzenia jakościowego w analizie chlorparafin, których oznaczanie metodą GC/MS z jonizacją EI jest mało selektywne w przypadku matryc próbek środowiskowych.

28 Podsumowanie i wnioski Opracowane metody, polegają na jednoczesnej analizie grupy związków przez co są szybsze i znacznie ograniczają zużycie szkodliwych dla środowiska rozpuszczalników Badania pobranych próbek środowiskowych potwierdziły hipotezę występowania substancji priorytetowych na obszarach będących pod wpływem emisji z zakładów przemysłowych. Opracowane metody analityczne mogą służyć jako podstawowe narzędzie w ocenie jakości środowiska wodnego zgodnej z RDW, która powinna stanowić pierwszy etap wszelkich działań związanych z remediacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych.

29 Dziękuję za uwagę

W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych.

W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych. Główne problemy PMŚ. W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych. Roman Jaworski Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku GIOŚ. r.jaworski@gios.gov.pl Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA PRACY: Opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych powodujących zanieczyszczenie

SYNTEZA PRACY: Opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych powodujących zanieczyszczenie SYNTEZA PRACY: Opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych powodujących zanieczyszczenie w obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie [Umowa

Bardziej szczegółowo

Technologie i standardy oczyszczania ścieków komunalnych. dr hab. inż. ZOFIA SADECKA, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski

Technologie i standardy oczyszczania ścieków komunalnych. dr hab. inż. ZOFIA SADECKA, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski Technologie i standardy oczyszczania ścieków komunalnych dr hab. inż. ZFIA SADECKA, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzane do wód do ziemi

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/105/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/105/WE L 348/84 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice instytut badawczy KRS 0000058172 NIP 634-012-55-19 tel.: 32 254-60-31, faks: 32 254-17-17, e-mail: ietu@ietu.katowice.pl. www.ietu.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5, tel./fax 87-563-24-80, 87-563-24-90 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-011-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-011-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-011-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

JAK WYKORZYSTYWAĆ WYNIKI BADAŃ BIEGŁOŚCI. Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska

JAK WYKORZYSTYWAĆ WYNIKI BADAŃ BIEGŁOŚCI. Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska JAK WYKORZYSTYWAĆ WYNIKI BADAŃ BIEGŁOŚCI Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska 1 Terminologia badanie biegłości porównanie międzylaboratoryjne sprawdzanie metod

Bardziej szczegółowo

Synteza pracy. Wykonawca: Pectore-Eco Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 7/2 44-100 Gliwice

Synteza pracy. Wykonawca: Pectore-Eco Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 7/2 44-100 Gliwice Wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w regionie wodnym Dolnej Wisły Synteza pracy Praca została

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-019-02/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie uchwały Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej NIK nr KPK/KPO.443.025.2015

Bardziej szczegółowo

Monitoring środowiska w rejonie zrekultywowanych mogilników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Monitoring środowiska w rejonie zrekultywowanych mogilników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Monitoring środowiska w rejonie zrekultywowanych mogilników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Jacek Goszczyński Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Przysiek, 10 października

Bardziej szczegółowo

I. REGION WODNY: MAŁA WISŁA

I. REGION WODNY: MAŁA WISŁA I. REGION WODNY: MAŁA WISŁA OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Wisła Region Wodny 1) : Mała Wisła Zlewnia 1) : Przemsza, kod 212 Kod i nazwa jcw: PLRW20007212818 Biała Przemsza Przemsza do Ryczówka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne)

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) mgr inż. Maria Sadowska mgr Katarzyna Furmanek mgr inż. Marcin Młodawski Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: Utylizacji

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4 PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 4 ISSN 1899-3230 Rok II Warszawa Opole 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/403/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 9 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/403/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 9 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/403/2014 RADY GMINY SŁUPSK w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupsk oraz ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r.

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

pt.: Rozpoznanie źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) na obszarze województwa śląskiego

pt.: Rozpoznanie źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) na obszarze województwa śląskiego POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN ul. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze tel.: (32) 271 64 81, fax.: (32) 271 74 70 e-mail: ipis@ipis.zabrze.pl Zleceniodawca : Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Miejsko - Gminny Zakład

Bardziej szczegółowo

LPO - 4101-015-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO - 4101-015-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO - 4101-015-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy: Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka ekologicznego dla miejsca badawczego w Jaworznie

Ocena ryzyka ekologicznego dla miejsca badawczego w Jaworznie Ocena ryzyka ekologicznego dla miejsca badawczego w Jaworznie Dr Anicenta Bubak, Dr Grażyna Płaza, Dr Jadwiga Gzyl Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Dr Edoardo Puglisi, Università Cattolica del

Bardziej szczegółowo

Chemikalia w środowisku

Chemikalia w środowisku Przewodnik Chemikalia w środowisku Valters Toropovs Antonia Reihlen Heli Nõmmsalu Zita Dudutytė Wzajemne zależności i synergie Przewodnik Chemikalia w środowisku: Ramowa dyrektywa wodna, Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody:

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW600061811529 Warta do Bożego Stoku Cieki / jeziora / zbiorniki

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Gmina Osieck, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Przemysław Kułakowski

Autor: dr inż. Przemysław Kułakowski SUBSTANCJE PRIORYTETOWE I INNE ZANIECZYSZCZAJĄCE W ŚRODOWISKU WODNYM. WYNIKI WDRAŻANIA METOD BADAWCZYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ Z REALIZACJI PROJEKTU PL0302 Autor: dr inż. Przemysław Kułakowski Tarnów

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 OPTYMALIZACJA ROZDZIELANIA MIESZANINY WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW METODĄ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011 r.

Załącznik nr 4. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011 r. Załącznik nr 4 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011 r. Laboratoria i automatyczne sieci pomiarowe w realizacji zadań IOŚ Laboratorium Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: INTERKIS - AQUA - Technologie

Bardziej szczegółowo

Ochrona ludzi i Środowiska przed awaryjnymi uwolnieniami substancji chemicznych do rzek

Ochrona ludzi i Środowiska przed awaryjnymi uwolnieniami substancji chemicznych do rzek PROJEKT CIVILARCH Ochrona ludzi i Środowiska przed awaryjnymi uwolnieniami substancji chemicznych do rzek WYTYCZNE DOBREJ PRAKTYKI Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Instrument Finansowy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. I. Zestawienie cen i stawek opłat ZAOPATRZENIE W WODĘ

KOMUNIKAT. I. Zestawienie cen i stawek opłat ZAOPATRZENIE W WODĘ KOMUNIKAT Wodociągi Słupsk sp. z o.o. informują, iż zgodnie z art. 24, pkt. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. w okresie od dnia 1.07.2015

Bardziej szczegółowo

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Niemcz - woda podawana do sieci

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Niemcz - woda podawana do sieci Strona nr 1/7 Zleceniodawca Gminny Zakład Komunalny Żołędowo, ul. Jastrzębia 62 86031 Osielsko Podstawa realizacji Umowa z dnia: 20140115 nr GZK.5/2014.LK, numer systemowy: 14002364 Opis próbek Nr laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2162 cz. 2 Warszawa, 14 lutego 2014 r.

Druk nr 2162 cz. 2 Warszawa, 14 lutego 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-126-13 Druk nr 2162 cz. 2 Warszawa, 14 lutego 2014 r. Szanowna Pani Marszałek Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Lista badań prowadzonych przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie Wydanie 21 (20.10.2015)

Lista badań prowadzonych przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie Wydanie 21 (20.10.2015) Lista badań prowadzonych przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie Wydanie 21 (20.10.2015) L* Kod metody badań Normy i/lub procedury badawcze Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze Metoda niereferencyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2014 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Badane cechy i metody

Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Badane cechy i metody Badane obiekty/grupa obiektów Mięso i przetwory mięsne, pasze Tłuszcze zwierzęce i roślinne Pasze Pasze Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Zawartość wody PN-ISO 1442:2000

Bardziej szczegółowo

2.Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2.Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 1 I. Zamawiający: Zamówienia publicznego udziela: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 Punkt Kancelaryjny: pokój nr 3 tel. 85 742 53 78 fax 85

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 14 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 14 lipca 2006 r. Dz.U.06.136.964 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców przemysłowych oraz warunków wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57 NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne...

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3 2.2. Metody analityczne... 6 3. WYNIKI BADAŃ... 6 4. WNIOSKI... 12 SPIS TABEL 1. Współrzędne

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Dariusz Lasota Projekt Zostań przyjacielem wody współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1.Wstęp. Ćwiczenie nr 9 Zatężanie z wody związków organicznych techniką SPE (solid phase extraction)

1.Wstęp. Ćwiczenie nr 9 Zatężanie z wody związków organicznych techniką SPE (solid phase extraction) 1.Wstęp Ćwiczenie nr 9 Zatężanie z wody związków organicznych techniką SPE (solid phase extraction) W analizie mikrośladowych ilości związków organicznych w wodzie bardzo ważny jest etap wstępny, tj. etap

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

file://x:\public Relations\BIP -Internet\Poprawione\O firmie\rozporzadzenie_14_lipie...

file://x:\public Relations\BIP -Internet\Poprawione\O firmie\rozporzadzenie_14_lipie... Strona 1 z 6 Stan prawny: 2012-10-19 Numer dokumentu LexPolonica: 68142 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych

Unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych Unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych Procesy i urządzenia Krzysztof Tyrała R.O.T. RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE Ekspert Polskiej Izby Ekologii Gliwice KONTROLA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH W REGIONIE

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2013 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Zawartość azotanów i azotynów

Zawartość azotanów i azotynów Mięso i przetwory mięsne Mięso i przetwory mięsne Mleko i przetwory mleczne Koncentraty spożywcze Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE tresci SIWZ nr 10

WYJASNIENIE tresci SIWZ nr 10 Bialystok, 15.05.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow WA.272.6.2014 Dot.: Postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego nr WA.272.6.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawq odczynnikow chemicznych

Bardziej szczegółowo

Chromatografia kolumnowa planarna

Chromatografia kolumnowa planarna Chromatografia kolumnowa planarna Znaczenie chromatografii w analizie i monitoringu środowiska lotne zanieczyszczenia organiczne (alifatyczne, aromatyczne) w powietrzu, glebie, wodzie Mikrozanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Jerzy Oszczudłowski Instytut Chemii UJK Kielce e-mail: josz@ujk.edu.pl Alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów, 07-10-2010 r. 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY CHROMATOGRAFII GAZOWEJ

PODSTAWY CHROMATOGRAFII GAZOWEJ Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Chemii Analitycznej ĆWICZENIE LABORATORYJNE PODSTAWY CHROMATOGRAFII GAZOWEJ Opracowała: dr Lidia Wolska ZAKRES WYMAGANEGO MATERIAŁU: 1. Chromatografia: definicja,

Bardziej szczegółowo

Wygląd rozdziału II oraz załącznika nr 2 do SIWZ (Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego) po modyfikacji:

Wygląd rozdziału II oraz załącznika nr 2 do SIWZ (Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego) po modyfikacji: Wygląd rozdziału II oraz załącznika nr 2 do SIWZ (Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego) po modyfikacji: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział II Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT-09.08.07 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 2)

PROJEKT-09.08.07 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 2) PROJEKT-09.08.07 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia................. 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 2) Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody.

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody. Wrocław, dnia 18 września 2015 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w I półroczu 2015 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2013 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 283

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 283 + PCA Zakres akredytacji Nr AB 283 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 283 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 5 lutego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje: Rozporządzenie nr Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

4A. Chromatografia adsorpcyjna... 1 4B. Chromatografia podziałowa... 3 4C. Adsorpcyjne oczyszczanie gazów... 5

4A. Chromatografia adsorpcyjna... 1 4B. Chromatografia podziałowa... 3 4C. Adsorpcyjne oczyszczanie gazów... 5 Wykonanie ćwiczenia 4A. Chromatografia adsorpcyjna... 1 4B. Chromatografia podziałowa... 3 4C. Adsorpcyjne oczyszczanie gazów... 5 4A. Chromatografia adsorpcyjna Stanowisko badawcze składa się z: butli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V / 33 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 4 LUTEGO 2015 ROKU

UCHWAŁA NR V / 33 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 4 LUTEGO 2015 ROKU Uchwała RM nr V/33/2015 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie na okres od dnia

Bardziej szczegółowo

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie -

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie - Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania, technika otrzymywania grup i czystych substancji Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii aparatura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2010-2012

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2010-2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2010-2012 Warszawa 2009 r. Program Państwowego Monitoringu Środowiska

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 9 ISSN 1899-3230 Rok V Warszawa Opole 2012 KATARZYNA KIPRIAN * GRZEGORZ LIGUS ** Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Benzen metoda oznaczania

Benzen metoda oznaczania Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, R. 16, nr 3(25), s. 41-45. mgr MARIA MADEJ mgr inż. ANNA JEŻEWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 Benzen metoda oznaczania

Bardziej szczegółowo

II. Kwadropulowy detektor masowy:

II. Kwadropulowy detektor masowy: Brzeźno, dnia 03.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Tewex-Repro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Bałtyckiego COHIBA rezultaty projektu w zakresie Hg i Cd

Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Bałtyckiego COHIBA rezultaty projektu w zakresie Hg i Cd Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Bałtyckiego COHIBA rezultaty projektu w zakresie Hg i Cd Warszawa, 18.10.2011 Urszula Zielonka, Bartosz Nowak, Janusz Krupanek, Joanna Piasecka Pakiety

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 2(6), 2012

Management Systems in Production Engineering No 2(6), 2012 ZANIECZYSZCZENIE SUBSTANCJAMI WĘGLOWODOROWYMI WÓD MINERALNYCH I GLEB W IWONICZU-ZDROJU THE HYDROCARBON IMPURITY OF MINERAL WATERS AND SOILS IN IWONICZ-ZDRÓJ Ewa J. LIPIŃSKA Wojewódzki Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMIN: BIELSKO BIAŁA, JAWORZE, WILKOWICE NA 2012 R.

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMIN: BIELSKO BIAŁA, JAWORZE, WILKOWICE NA 2012 R. AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku Białej ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko Biała TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMIN: BIELSKO BIAŁA, JAWORZE, WILKOWICE NA 2012

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 13 marca 2014 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

Chromatograf gazowy z detektorem uniwersalnym i podajnikiem próbek ciekłych oraz zaworem do dozowania gazów

Chromatograf gazowy z detektorem uniwersalnym i podajnikiem próbek ciekłych oraz zaworem do dozowania gazów Strona1 Sprawa Nr RP.272.79.2014 załącznik nr 6 do SWZ (pieczęć Wykonawcy) PRMTRY TNZN PRZMOTU ZMÓWN Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... zęść 1 hromatograf gazowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ćwiczenia laboratoryjnego HPLC-2 Nowoczesne techniki analityczne

Instrukcja ćwiczenia laboratoryjnego HPLC-2 Nowoczesne techniki analityczne Instrukcja ćwiczenia laboratoryjnego HPLC-2 Nowoczesne techniki analityczne 1) OZNACZANIE ROZKŁADU MASY CZĄSTECZKOWEJ POLIMERÓW Z ASTOSOWANIEM CHROMATOGRAFII ŻELOWEJ; 2) PRZYGOTOWANIE PRÓBKI Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Kwas trichlorooctowy

Kwas trichlorooctowy Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 1(71), s. 105 109 Kwas trichlorooctowy metoda oznaczania dr inż. ANNA JEŻEWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych. od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej

Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych. od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej Gdańsk, 15-17 kwietnia 2012 r. Seminarium naukowo-techniczne pt. Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych źródeł węgla w oczyszczalniach ścieków od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej

Bardziej szczegółowo

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

2. Jakość wód w rzekach

2. Jakość wód w rzekach STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 5 2. Jakość wód w rzekach Badania i ocena jakości wód powierzchniowych, realizowane w ramach systemu Państwowego monitoringu środowiska, wykonywane zostały

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych

Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych Program Wieloletni Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych Etap II Przegląd wytycznych i zalecanych rozwiązań pod kątem wykorzystania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2010-2012 WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 9 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do wytwarzania produktów ceramicznych

Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do wytwarzania produktów ceramicznych Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do wytwarzania produktów ceramicznych Wykonawca: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

Badanie stanu fizycznego zanieczyszczenia wód w gminie Raba Wyżna.

Badanie stanu fizycznego zanieczyszczenia wód w gminie Raba Wyżna. Badanie stanu fizycznego zanieczyszczenia wód w gminie Raba Wyżna. Zanieczyszczenie wód - niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska Departament Zasobów Wodnych Warszawa, 11-12 czerwca 2015 r. Dyrektywy istotne dla inwestycji wodnych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna usługa MULTI-CHEM. Wykrywanie substancji SVHC w wyrobach rynkowych.

Innowacyjna usługa MULTI-CHEM. Wykrywanie substancji SVHC w wyrobach rynkowych. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia Innowacyjna usługa MULTI-CHEM. Wykrywanie substancji SVHC w wyrobach rynkowych. Ewa Sabura, Renata Kulesza Zakład Analityczny Projekt MULTI-CHEM Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA i STAN PRAC W PROJEKCIE SANAERO. Dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas

ZAŁOŻENIA i STAN PRAC W PROJEKCIE SANAERO. Dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas ZAŁOŻENIA i STAN PRAC W PROJEKCIE SANAERO Dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas Warsztaty Międzynarodowe 13.03. 2013 r. WCTT, Wrocław Działania projektu SANAERO skierowane są na monitoring i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

6. System jakości w PMŚ; laboratoria i sieci pomiarowe

6. System jakości w PMŚ; laboratoria i sieci pomiarowe 6. System jakości w PMŚ; laboratoria i sieci pomiarowe Celem systemu jakości w PMŚ jest zapewnienie odpowiedniej jakości danych o środowisku, do czego m.in. zobowiązana jest Polska jako kraj członkowski

Bardziej szczegółowo

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Rok badań: 2014 Ocena ogólna jakości wód podziemnych województwa lubuskiego 1. Monitoring jednolitych części wód podziemnych W 2014 roku badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 85 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 85 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 85 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY OPRACOWYWANIA RAPORTÓW POCZĄTKOWYCH

PRAKTYCZNE ASPEKTY OPRACOWYWANIA RAPORTÓW POCZĄTKOWYCH PRAKTYCZNE ASPEKTY OPRACOWYWANIA RAPORTÓW POCZĄTKOWYCH WARSZAWA, 31 MARCA 2015 1 Agenda Poszczególne etapy przygotowania raportu początkowego Analiza konieczności sporządzenia raportu początkowego Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 sierpnia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Bałtyckiego COHIBA rezultaty projektu w zakresie HBCD

Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Bałtyckiego COHIBA rezultaty projektu w zakresie HBCD Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Bałtyckiego COHIBA rezultaty projektu w zakresie HBCD Warszawa, 17.10.2011 Urszula Zielonka, Bartosz Nowak, Janusz Krupanek, Joanna Piasecka Pakiety

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo