Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi środowiska wodnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi środowiska wodnego"

Transkrypt

1 Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi środowiska wodnego mgr Izabela Fulara Kategoria: inżynieryjno-techniczna SPONSORZY ORGANIZATOR

2 Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE Ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej; Zapewnia ochronę wszystkich wód; Określa parametry oceny stanu ekologicznego i chemicznego wód; Podaje listę substancji uznanych za priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej Cele RDW 1. Osiągnięcie dobrego stanu wód do roku Eliminacja ze środowiska substancji priorytetowych uznanych za priorytetowe substancje niebezpieczne do roku 2025.

3 WYZWANIE Opracowanie metod analitycznych, które umożliwią monitoring wód zgodny z wytycznymi RDW

4 WYKAZ SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH W DZIEDZINIE POLITYKI WODNEJ Rozporządzenie MŚ z dn. 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (DZ. U. Nr 233, pozc1987).

5 Lp. Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej w dziedzinie polityki wodnej Substancje priorytetowe zidentyfikowane jako priorytetowe substancje niebezpieczne Substancje priorytetowe, nad którymi trwają badania w Komisji Europejskiej pod względem zidentyfikowania ich jako priorytetowe substancje niebezpieczne Alachlor Antracen X Atrazyna X Benzen 5 nie dotyczy nie dotyczy Difenyloetery bromowane X Kadm i jego związki X C10-13-chloroalkany X Chlorfenwinfos Chlorpyrifos X ,2-dichloroetan Dichlorometan Di(2-etyloheksyl) ftalan (DEHP) X Diuron X Endosulfan X nie dotyczy (alfa-endosulfan) Fluoranten

6 Lp. Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej w dziedzinie polityki wodnej Substancje priorytetowe zidentyfikowane jako priorytetowe substancje niebezpieczne Substancje priorytetowe, nad którymi trwają badania w Komisji Europejskiej pod względem zidentyfikowania ich jako priorytetowe substancje niebezpieczne Heksachlorobenzen X Heksachlorobutadien X Heksachlorocykloheksan X (gamma-izomer, lindan) Izoproturon X Ołów i jego związki X Rtęć i jej związki X Naftalen X Nikiel i jego związki Nonylofenole X (4-(para)-nonylofenol) Oktylofenole X nie dotyczy (para-tert-oktylofenol) Pentachlorobenzen X Pentachlorofenol X

7 Lp. Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej w dziedzinie polityki wodnej Substancje priorytetowe zidentyfikowane jako priorytetowe substancje niebezpieczne Substancje priorytetowe, nad którymi trwają badania w Komisji Europejskiej pod względem zidentyfikowania ich jako priorytetowe substancje niebezpieczne 28 nie dotyczy nie dotyczy WWA X (Benzo(a)piren) (Benzo-b-fluoranten) (Benzo-g,h,i-perylen) (Benzo-k-fluoranten) (Indeno-1,2,3-cd-piren) Symazyna X Związki tributylocyny X nie dotyczy (Kation tributylocyny) Trichlorobenzeny X (1,2,4-trichlorobenzen) Trichlorometan (chloroform) Trifluralina X

8 Główne źródła emisji substancji priorytetowych Przemysł: środków ochrony roślin tworzyw sztucznych i polimerów petrochemiczny chemiczny Ścieki komunalno-bytowe Spływy powierzchniowe z terenów rolnych i miejskich

9 Zakres pracy obejmował opracowanie metod analiz wszystkich związków organicznych scharakteryzowanych jako substancje priorytetowe: Heksachlorobenzen [HCB]; Heksachlorobutadien [HCBD]; Heksachlorocykloheksan [izomery: HCH-,,, ]; Pentachlorobenzen [PeCB]; Chloroalkany C Polibromowane difenyloetery [Penta-BDE]; Nonylofenole; Wodorek Tributylocyny; Grupa I: GC/MS

10 Ftalan bis(2-etyloheksylu); Alachlor; Chlorpyrifos; Endosulfan; Oktylofenole; Pentachlorofenol; Trifluralina; Grupa II: GC/MS Symazyna; Atrazyna; Diuron; Izoproturon; Chlorfenwinfos; Grupa III: HPLC/DAD

11 Parametry układu GCMS-QP2010S

12 Parametry układu GCMS-QP2010S Kolumna chromatograficzna z fazą ZB 5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) temperatura początkowa kolumny 70 O C czas utrzymania temperatury początkowej 1 min. przyrost temperatury 5 O C/min. temperatura końcowa 290 O C czas utrzymywania temperatury końcowej 18min. gaz nośny hel 0,5 ml/min. temperatura dozownika 260 O C objętość dozowanej próbki 1µl temperatura detektora 250 O C temperatura linii transferowej 244 O C

13 Parametry układu HPLC/DAD 1200 Agilent Technologies

14 Parametry układu HPLC/DAD 1200 Agilent Technologies Kolumna chromatograficzna Lichrospher RP C 18 (150 mm x 3 mm x 5μm) temperatura kolumny 30 O C przepływ 1,2 ml/min. długość fali DAD 220 nm objętość dozowanej próbki 10µl Czas [min.] Woda [%] Acetonitrl [%]

15 WARUNKI EKSTRAKCJI PRÓBEK WÓD

16 kolumienka wypełniona po 1g fazy C 18 +NH 18 kolumienka wypełniona 0,5 g fazy SDB kondycjonowanie kolumienki: 2 x 4 ml MeOH 2 x 4 ml H 2 O kondycjonowanie kolumienki: 2 x 4 ml MeOH 2 x 4 ml H 2 O wzbogacanie z 500 ml próbki z dodatkiem 50 ml MeOH wzbogacanie z 500 ml próbki z dodatkiem 50 ml MeOH suszenie złoża 30 min suszenie złoża 30 min elucja analitów 10 ml mieszaniny heksan/aceton/metanol elucja analitów 10 ml mieszaniny acetonitryl/metanol zagęszczanie ekstraktu do objętości 1 ml zagęszczanie ekstraktu do objętości 1 ml 1µL do GC/MS dla grup substancji I i II 10µL do HPLC/DAD dla grupy substancji III

17 Ocena przydatności opracowanych metod analitycznych w analizie substancji priorytetowych w świetle obowiązujących aktów prawnych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (DZ. U. Nr 162, poz. 1008) 1) podana wartość jest maksymalną dopuszczalną wartością stężeń dla danej substancji 2) podana wartość jest średnią arytmetyczną stężeń dla danej substancji obliczoną z prób wody w roku kalendarzowym

18 Ocena przydatności opracowanych metod analitycznych w analizie substancji priorytetowych w świetle obowiązujących aktów prawnych. Metoda analizy GRUPA II GC-MS GRUPA I GC-MS GRUPA III HPLC-DAD Substancja Granica oznaczalności: Wartości graniczne chemicznych wskaźników wód Niepewność złożona dla k=2, p=0,95% [µg /L] [%] Heksachloro-1,3-butadien 0, 003 0,6 1) 19,04 Wodorek tributylocyny 0, 094 0,0015 1) 24,00 Pentachlorobenzen 0,005 0,007 2) 17,92 Chlorek tributylocyny 0,044 brak 8,87 α-heksachlorocykloheksan 0,011 0,04 1) 17,95 Heksachlorobenzen 0,007 0,05 1) 22,03 β- Heksachlorocykloheksan 0,012 0,04 1) 22,99 γ- Heksachlorocykloheksan 0,009 0,04 1) 12,90 δ- Heksachlorocykloheksan 0,018 0,04 1) 18,36 Nonylofenole 0, ) 14,96 p-nonylofenol 0,004 brak 20,11 Penta-BDE 0,033 0,0005 2) 9,73 C chloroalkany 0,123 1,4 1) 18,40 Para-tetr-oktylofenol 0,022 0, 1 2) 49,50 Trifluralina 0,012 0,03 2) 23,2 Pentachlorofenol 0, ) 20,1 p-n-oktylofenol 0,021 0, 1 2) 43,7 Alachlor 0,027 0, 7 1) 24,8 Chlorpyrifos 0,031 0, 1 1) 19,7 α-endosulfan 0,011 0, 01 1) 27,4 β- endosulfan 0,011 0, 01 1) 29,5 Ftalan bis(2-etyloheksylu) 0,008 1,3 2) 26,3 Symazyna 0, ) 10,41 Atrazyna 0, ) 20,13 Izoproturon 0, ) 18,56 Diuron 0,015 1,8 1) 15,60 Chlorfenwinfos 0,098 0,3 1) 22,21 1) podana wartość jest maksymalną dopuszczalną wartością stężeń dla danej substancji 2) podana wartość jest średnią arytmetyczną stężeń dla danej substancji obliczoną z prób wody w roku kalendarzowym

19 Pobieranie próbek środowiskowych Potok Wąwolnica przepływający przez teren zakładów Organika-Azot SA. w Jaworznie Jaworzno punkt 0 potok Wąwolnica przed wlotem na zakład Jaworzno punkt 1 potok Wąwolnica tuż za bramą zakładu Jaworzno punkt RK rów K odwadniający obszar bezpośrednio przylegający do składowiska (w dawnej dokumentacji obszar nazywany polem K ) Jaworzno punkt 3 potok Wąwolnica za ujściem rowu odwadniającego składowisko (10 m przed przelewem burzowym) Rzeka Przemsza Na terenie Mysłowic ok. 3 km za wlotem potoku Wąwolnica Rzeka Rawa Rawa w punkcie przed wlotem na oczyszczalnie Klimzowiec Staw Kalina w Świętochłowicach

20 Pobieranie próbek środowiskowych Dodatkowe punkty pobierania próbek, stawy: Magiera i Foryśka w Świętochłowicach Marcin w Rudzie Śląskiej

21 Substancja [µg /L] miejsce pobierania staw Foryśka staw Marcin staw Magiera staw Kalina rzeka Rawa rzeka Przemsza HCBD <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 Wodorek tributylocyny <0,094 0,08 <0,094 <0,094 <0,094 0,20 PeCB <0,005 0,012 0,01 <0,005 0,01 0,008 Chlorek tributylocyny <0,044 <0,044 0,14 <0,044 <0,044 0,10 α-hch <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 HCB <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 β-hch <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 γ- HCH <0,009 <0,009 0,10 <0,009 <0,009 0,08 δ- HCH <0,018 <0,018 <0,018 <0,018 0,01 0,10 Nonylofenole <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 p-nonylofenol <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 Penta-BDE <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 C chloroalkany <0,123 <0,123 <0,123 <0,123 <0,123 <0,123

22 Substancja [µg /L] Miejsce pobierania Jaworzno 0 Jaworzno 1 Jaworzno RK Jaworzno 3 HCBD <0,003 0,054 <0,003 <0,003 Wodorek tributylocyny 0,12 1,36 0,04 1,24 PeCB 0,02 0,06 0,03 0,06 Chlorek tributylocyny 0,04 <0,044 0,04 <0,044 α-hch 0,18 0,30 0,20 0,24 HCB <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 β-hch 1,04 3,62 41,5 3,32 γ- HCH 0,50 0,78 0,42 0,30 δ- HCH <0,018 2,59 0,92 0,64 Nonylofenole <0,014 <0,014 0,30 0,10 p-nonylofenol <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 PBDE <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 C chloroalkany 0,30 0,24 10,8 0,74

23 miejsce pobierania Substancja [µg /L] p-tert-oktylofenol trifluralina pentachlorofenol p-n-oktylofenol alachlor chlorpyrifos α-endosulfan β-endosulfan ftalan bis (2-etyloheksylu) staw Foryśka <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 <0,011 0,10 <0,008 staw Marcin <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 0,04 <0,011 <0,008 staw Magiera <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 0,14 0,28 <0,008 staw Kalina <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 <0,011 0,42 <0,008 rzeka Rawa <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 <0,011 2,36 <0,008 Jaworzno "0" <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 <0,011 9,46 <0,008 Jaworzno "1" 0,54 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 0,40 2,24 <0,008 Jaworzno "RK" <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 0,12 7,66 <0,008 Jaworzno "3" <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 0,52 2,72 <0,008 Jaworzno Przemsza <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 <0,011 1,10 <0,008

24 Substancja [µg /L] miejsce pobierania Symazyna Atrazyna Izoproturon Diuron Chlorfenwinfos staw Foryśka 0,08 <0,079 <0,513 <0,015 0,36 staw Marcin 0,03 <0,079 <0,513 <0,015 0,57 staw Magiera 0,37 <0,079 <0,513 0,024 <0,098 staw Kalina <0,007 <0,079 <0,513 <0,015 <0,098 rzeka Rawa <0,007 <0,079 1,53 <0,015 <0,098 Jaworzno "0" <0,007 <0,079 <0,513 <0,015 1,57 Jaworzno "1" <0,007 6,58 <0,513 <0,015 6,44 Jaworzno "RK" <0,007 <0,079 <0,513 <0,015 <0,098 Jaworzno "3" <0,007 0,790 <0,513 <0,015 5,02 Jaworzno Przemsza <0,007 <0,079 <0,513 <0,015 <0,098

25 Substancja [µg /L] miejsce pobierania trichlorometan 1,2-dichloroetan benzen 1,2,4-trichlorobenzen 1,2,3-trichlorobenzen dichlorometan staw Foryśka <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 <0,80 staw Marcin <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 0,250 staw Magiera <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 <0,80 staw Kalina <0,91 <0, <0,088 <0,34 2,00 rzeka Rawa <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 1,23 Jaworzno "0" <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 1,48 Jaworzno "1" 43,9 <0,56 1,20 25,0 11,0 12,0 Jaworzno "RK" <0,91 <0,56 0,46 0,71 0,33 1,24 Jaworzno "3" 12,4 <0,56 0,45 5,61 4,29 1,50 Jaworzno Przemsza <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 8,91

26 Substancja [µg /L] miejsce pobierania Naftalen Antracen Fluoranten B(b)F i B(k)F B(a)P Benzo(g,h,i)perylenu i Indeno(1,2,3-cd)pirenu staw Foryśka 0,556 0,02 0,12 0,12 0,07 0,16 staw Marcin 0,186 0,01 0,031 0,004 0,002 <0,005 staw Magiera 0,171 0,008 <0,015 0,005 0,002 <0,005 staw Kalina 22,4 0,13 0,90 0,028 0,02 <0,005 rzeka Rawa <0,037 0,003 <0,015 0,004 <0,002 <0,005 Jaworzno "0" 0,48 0,01 0,06 0,005 0,002 <0,005 Jaworzno "1" 0,06 0,005 <0,015 <0,004 <0,002 <0,005 Jaworzno "RK" 0,05 0,007 <0,015 <0,004 <0,002 <0,005 Jaworzno "3" 0,04 0,006 <0,015 <0,004 <0,002 <0,005 Jaworzno Przemsza 0,04 0,008 0,01 0,004 <0,002 <0,005

27 Podsumowanie i wnioski Opracowano metody oznaczania wszystkich związków organicznych scharakteryzowanych jako substancje priorytetowe. Dla większości badanych substancji otrzymano granicę oznaczalności dostosowaną do poziomu wartości granicznych wskaźników jakości wód stawianych w rozporządzeniu MŚ z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (DZ. U. Nr 162, poz. 1008). W przypadku Penta-BDE, konieczne jest zastosowanie detektora ECD, który zapewni większą czułość oznaczenia. Detektor ECD powinie być również stosowany jako drugie źródło potwierdzenia jakościowego w analizie chlorparafin, których oznaczanie metodą GC/MS z jonizacją EI jest mało selektywne w przypadku matryc próbek środowiskowych.

28 Podsumowanie i wnioski Opracowane metody, polegają na jednoczesnej analizie grupy związków przez co są szybsze i znacznie ograniczają zużycie szkodliwych dla środowiska rozpuszczalników Badania pobranych próbek środowiskowych potwierdziły hipotezę występowania substancji priorytetowych na obszarach będących pod wpływem emisji z zakładów przemysłowych. Opracowane metody analityczne mogą służyć jako podstawowe narzędzie w ocenie jakości środowiska wodnego zgodnej z RDW, która powinna stanowić pierwszy etap wszelkich działań związanych z remediacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych.

29 Dziękuję za uwagę

Autor: dr inż. Przemysław Kułakowski

Autor: dr inż. Przemysław Kułakowski SUBSTANCJE PRIORYTETOWE I INNE ZANIECZYSZCZAJĄCE W ŚRODOWISKU WODNYM. WYNIKI WDRAŻANIA METOD BADAWCZYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ Z REALIZACJI PROJEKTU PL0302 Autor: dr inż. Przemysław Kułakowski Tarnów

Bardziej szczegółowo

JAK WYKORZYSTYWAĆ WYNIKI BADAŃ BIEGŁOŚCI. Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska

JAK WYKORZYSTYWAĆ WYNIKI BADAŃ BIEGŁOŚCI. Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska JAK WYKORZYSTYWAĆ WYNIKI BADAŃ BIEGŁOŚCI Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska 1 Terminologia badanie biegłości porównanie międzylaboratoryjne sprawdzanie metod

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do wytwarzania produktów ceramicznych

Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do wytwarzania produktów ceramicznych Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do wytwarzania produktów ceramicznych Wykonawca: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechniki Gdańskiej, "Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej" Warszawa, 18-19.10.

Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechniki Gdańskiej, Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej Warszawa, 18-19.10. WYKORZYSTANIE TECHNIKI LC-MS W BADANIACH ŚRODOWISKOWYCH Agata KOT-WASIK, Jacek NAMIEŚNIK Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk "Analityczne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.258.1550 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 2) (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA LOKALNEGO

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA LOKALNEGO MONITORING WÓD PODZIEMNYCH PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA LOKALNEGO dr BOGUSŁAW KAZIMIERSKI Państwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka, 00-975 Warszawa e-mail: boguslaw.kazimierski@pgi.gov.pl 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2010 r.) Dz.U. Nr 466, poz. 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH

NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Chemii Analitycznej Rozprawa doktorska NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH W MIODACH PSZCZELICH Maciej Wojciech Kujawski Promotor: prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY BIOLOGICZNE

ELEMENTY BIOLOGICZNE 1. Fitoplankton 1.1 Biomasa fitoplanktonu 1.2 Liczebność fitoplaktonu kom./ml 2. 3. Feofityna Chlorofil a ELEMENTY BIOLOGICZNE mm 3 /l N mg/m 3 mg/m 3 4. Fitobentos 5. Makrofity PBB08, wydanie II z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MONITORINGU WÓD MORSKICH

PROGRAM MONITORINGU WÓD MORSKICH PROGRAM MONITORINGU WÓD MORSKICH RAPORT DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ 1 NA PODSTWIE ART. 155C UST. 1 USTAWY PRAWO WODNE (DZ. U. 2013 R., POZ.165) PROGRAM MONITORINGU WÓD MORSKICH OPRACOWUJE GŁÓWNY INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU WÓD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2011 Wojewódzki

OCENA STANU WÓD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2011 Wojewódzki II. II.1. OCENA STANU WÓD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 OPTYMALIZACJA ROZDZIELANIA MIESZANINY WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW METODĄ

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego Dr inż. Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod analitycznych i badanie sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku

Rozwój metod analitycznych i badanie sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku AUTOREFERAT Omówienie cyklu publikacji pt. Rozwój metod analitycznych i badanie sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku Jolanta Kumirska Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Warszawa 2010 W opracowaniu wykorzystano materiał zawarty w projekcie Poradnika w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie. PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2004-2005 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie. PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2004-2005 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2004-2005 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Kraków 2003 2 Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska

Bardziej szczegółowo