Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi środowiska wodnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi środowiska wodnego"

Transkrypt

1 Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi środowiska wodnego mgr Izabela Fulara Kategoria: inżynieryjno-techniczna SPONSORZY ORGANIZATOR

2 Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE Ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej; Zapewnia ochronę wszystkich wód; Określa parametry oceny stanu ekologicznego i chemicznego wód; Podaje listę substancji uznanych za priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej Cele RDW 1. Osiągnięcie dobrego stanu wód do roku Eliminacja ze środowiska substancji priorytetowych uznanych za priorytetowe substancje niebezpieczne do roku 2025.

3 WYZWANIE Opracowanie metod analitycznych, które umożliwią monitoring wód zgodny z wytycznymi RDW

4 WYKAZ SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH W DZIEDZINIE POLITYKI WODNEJ Rozporządzenie MŚ z dn. 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (DZ. U. Nr 233, pozc1987).

5 Lp. Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej w dziedzinie polityki wodnej Substancje priorytetowe zidentyfikowane jako priorytetowe substancje niebezpieczne Substancje priorytetowe, nad którymi trwają badania w Komisji Europejskiej pod względem zidentyfikowania ich jako priorytetowe substancje niebezpieczne Alachlor Antracen X Atrazyna X Benzen 5 nie dotyczy nie dotyczy Difenyloetery bromowane X Kadm i jego związki X C10-13-chloroalkany X Chlorfenwinfos Chlorpyrifos X ,2-dichloroetan Dichlorometan Di(2-etyloheksyl) ftalan (DEHP) X Diuron X Endosulfan X nie dotyczy (alfa-endosulfan) Fluoranten

6 Lp. Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej w dziedzinie polityki wodnej Substancje priorytetowe zidentyfikowane jako priorytetowe substancje niebezpieczne Substancje priorytetowe, nad którymi trwają badania w Komisji Europejskiej pod względem zidentyfikowania ich jako priorytetowe substancje niebezpieczne Heksachlorobenzen X Heksachlorobutadien X Heksachlorocykloheksan X (gamma-izomer, lindan) Izoproturon X Ołów i jego związki X Rtęć i jej związki X Naftalen X Nikiel i jego związki Nonylofenole X (4-(para)-nonylofenol) Oktylofenole X nie dotyczy (para-tert-oktylofenol) Pentachlorobenzen X Pentachlorofenol X

7 Lp. Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej w dziedzinie polityki wodnej Substancje priorytetowe zidentyfikowane jako priorytetowe substancje niebezpieczne Substancje priorytetowe, nad którymi trwają badania w Komisji Europejskiej pod względem zidentyfikowania ich jako priorytetowe substancje niebezpieczne 28 nie dotyczy nie dotyczy WWA X (Benzo(a)piren) (Benzo-b-fluoranten) (Benzo-g,h,i-perylen) (Benzo-k-fluoranten) (Indeno-1,2,3-cd-piren) Symazyna X Związki tributylocyny X nie dotyczy (Kation tributylocyny) Trichlorobenzeny X (1,2,4-trichlorobenzen) Trichlorometan (chloroform) Trifluralina X

8 Główne źródła emisji substancji priorytetowych Przemysł: środków ochrony roślin tworzyw sztucznych i polimerów petrochemiczny chemiczny Ścieki komunalno-bytowe Spływy powierzchniowe z terenów rolnych i miejskich

9 Zakres pracy obejmował opracowanie metod analiz wszystkich związków organicznych scharakteryzowanych jako substancje priorytetowe: Heksachlorobenzen [HCB]; Heksachlorobutadien [HCBD]; Heksachlorocykloheksan [izomery: HCH-,,, ]; Pentachlorobenzen [PeCB]; Chloroalkany C Polibromowane difenyloetery [Penta-BDE]; Nonylofenole; Wodorek Tributylocyny; Grupa I: GC/MS

10 Ftalan bis(2-etyloheksylu); Alachlor; Chlorpyrifos; Endosulfan; Oktylofenole; Pentachlorofenol; Trifluralina; Grupa II: GC/MS Symazyna; Atrazyna; Diuron; Izoproturon; Chlorfenwinfos; Grupa III: HPLC/DAD

11 Parametry układu GCMS-QP2010S

12 Parametry układu GCMS-QP2010S Kolumna chromatograficzna z fazą ZB 5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) temperatura początkowa kolumny 70 O C czas utrzymania temperatury początkowej 1 min. przyrost temperatury 5 O C/min. temperatura końcowa 290 O C czas utrzymywania temperatury końcowej 18min. gaz nośny hel 0,5 ml/min. temperatura dozownika 260 O C objętość dozowanej próbki 1µl temperatura detektora 250 O C temperatura linii transferowej 244 O C

13 Parametry układu HPLC/DAD 1200 Agilent Technologies

14 Parametry układu HPLC/DAD 1200 Agilent Technologies Kolumna chromatograficzna Lichrospher RP C 18 (150 mm x 3 mm x 5μm) temperatura kolumny 30 O C przepływ 1,2 ml/min. długość fali DAD 220 nm objętość dozowanej próbki 10µl Czas [min.] Woda [%] Acetonitrl [%]

15 WARUNKI EKSTRAKCJI PRÓBEK WÓD

16 kolumienka wypełniona po 1g fazy C 18 +NH 18 kolumienka wypełniona 0,5 g fazy SDB kondycjonowanie kolumienki: 2 x 4 ml MeOH 2 x 4 ml H 2 O kondycjonowanie kolumienki: 2 x 4 ml MeOH 2 x 4 ml H 2 O wzbogacanie z 500 ml próbki z dodatkiem 50 ml MeOH wzbogacanie z 500 ml próbki z dodatkiem 50 ml MeOH suszenie złoża 30 min suszenie złoża 30 min elucja analitów 10 ml mieszaniny heksan/aceton/metanol elucja analitów 10 ml mieszaniny acetonitryl/metanol zagęszczanie ekstraktu do objętości 1 ml zagęszczanie ekstraktu do objętości 1 ml 1µL do GC/MS dla grup substancji I i II 10µL do HPLC/DAD dla grupy substancji III

17 Ocena przydatności opracowanych metod analitycznych w analizie substancji priorytetowych w świetle obowiązujących aktów prawnych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (DZ. U. Nr 162, poz. 1008) 1) podana wartość jest maksymalną dopuszczalną wartością stężeń dla danej substancji 2) podana wartość jest średnią arytmetyczną stężeń dla danej substancji obliczoną z prób wody w roku kalendarzowym

18 Ocena przydatności opracowanych metod analitycznych w analizie substancji priorytetowych w świetle obowiązujących aktów prawnych. Metoda analizy GRUPA II GC-MS GRUPA I GC-MS GRUPA III HPLC-DAD Substancja Granica oznaczalności: Wartości graniczne chemicznych wskaźników wód Niepewność złożona dla k=2, p=0,95% [µg /L] [%] Heksachloro-1,3-butadien 0, 003 0,6 1) 19,04 Wodorek tributylocyny 0, 094 0,0015 1) 24,00 Pentachlorobenzen 0,005 0,007 2) 17,92 Chlorek tributylocyny 0,044 brak 8,87 α-heksachlorocykloheksan 0,011 0,04 1) 17,95 Heksachlorobenzen 0,007 0,05 1) 22,03 β- Heksachlorocykloheksan 0,012 0,04 1) 22,99 γ- Heksachlorocykloheksan 0,009 0,04 1) 12,90 δ- Heksachlorocykloheksan 0,018 0,04 1) 18,36 Nonylofenole 0, ) 14,96 p-nonylofenol 0,004 brak 20,11 Penta-BDE 0,033 0,0005 2) 9,73 C chloroalkany 0,123 1,4 1) 18,40 Para-tetr-oktylofenol 0,022 0, 1 2) 49,50 Trifluralina 0,012 0,03 2) 23,2 Pentachlorofenol 0, ) 20,1 p-n-oktylofenol 0,021 0, 1 2) 43,7 Alachlor 0,027 0, 7 1) 24,8 Chlorpyrifos 0,031 0, 1 1) 19,7 α-endosulfan 0,011 0, 01 1) 27,4 β- endosulfan 0,011 0, 01 1) 29,5 Ftalan bis(2-etyloheksylu) 0,008 1,3 2) 26,3 Symazyna 0, ) 10,41 Atrazyna 0, ) 20,13 Izoproturon 0, ) 18,56 Diuron 0,015 1,8 1) 15,60 Chlorfenwinfos 0,098 0,3 1) 22,21 1) podana wartość jest maksymalną dopuszczalną wartością stężeń dla danej substancji 2) podana wartość jest średnią arytmetyczną stężeń dla danej substancji obliczoną z prób wody w roku kalendarzowym

19 Pobieranie próbek środowiskowych Potok Wąwolnica przepływający przez teren zakładów Organika-Azot SA. w Jaworznie Jaworzno punkt 0 potok Wąwolnica przed wlotem na zakład Jaworzno punkt 1 potok Wąwolnica tuż za bramą zakładu Jaworzno punkt RK rów K odwadniający obszar bezpośrednio przylegający do składowiska (w dawnej dokumentacji obszar nazywany polem K ) Jaworzno punkt 3 potok Wąwolnica za ujściem rowu odwadniającego składowisko (10 m przed przelewem burzowym) Rzeka Przemsza Na terenie Mysłowic ok. 3 km za wlotem potoku Wąwolnica Rzeka Rawa Rawa w punkcie przed wlotem na oczyszczalnie Klimzowiec Staw Kalina w Świętochłowicach

20 Pobieranie próbek środowiskowych Dodatkowe punkty pobierania próbek, stawy: Magiera i Foryśka w Świętochłowicach Marcin w Rudzie Śląskiej

21 Substancja [µg /L] miejsce pobierania staw Foryśka staw Marcin staw Magiera staw Kalina rzeka Rawa rzeka Przemsza HCBD <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 Wodorek tributylocyny <0,094 0,08 <0,094 <0,094 <0,094 0,20 PeCB <0,005 0,012 0,01 <0,005 0,01 0,008 Chlorek tributylocyny <0,044 <0,044 0,14 <0,044 <0,044 0,10 α-hch <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 HCB <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 β-hch <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 γ- HCH <0,009 <0,009 0,10 <0,009 <0,009 0,08 δ- HCH <0,018 <0,018 <0,018 <0,018 0,01 0,10 Nonylofenole <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 p-nonylofenol <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 Penta-BDE <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 C chloroalkany <0,123 <0,123 <0,123 <0,123 <0,123 <0,123

22 Substancja [µg /L] Miejsce pobierania Jaworzno 0 Jaworzno 1 Jaworzno RK Jaworzno 3 HCBD <0,003 0,054 <0,003 <0,003 Wodorek tributylocyny 0,12 1,36 0,04 1,24 PeCB 0,02 0,06 0,03 0,06 Chlorek tributylocyny 0,04 <0,044 0,04 <0,044 α-hch 0,18 0,30 0,20 0,24 HCB <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 β-hch 1,04 3,62 41,5 3,32 γ- HCH 0,50 0,78 0,42 0,30 δ- HCH <0,018 2,59 0,92 0,64 Nonylofenole <0,014 <0,014 0,30 0,10 p-nonylofenol <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 PBDE <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 C chloroalkany 0,30 0,24 10,8 0,74

23 miejsce pobierania Substancja [µg /L] p-tert-oktylofenol trifluralina pentachlorofenol p-n-oktylofenol alachlor chlorpyrifos α-endosulfan β-endosulfan ftalan bis (2-etyloheksylu) staw Foryśka <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 <0,011 0,10 <0,008 staw Marcin <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 0,04 <0,011 <0,008 staw Magiera <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 0,14 0,28 <0,008 staw Kalina <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 <0,011 0,42 <0,008 rzeka Rawa <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 <0,011 2,36 <0,008 Jaworzno "0" <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 <0,011 9,46 <0,008 Jaworzno "1" 0,54 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 0,40 2,24 <0,008 Jaworzno "RK" <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 0,12 7,66 <0,008 Jaworzno "3" <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 0,52 2,72 <0,008 Jaworzno Przemsza <0,022 <0,012 <0,102 <0,021 <0,027 <0,031 <0,011 1,10 <0,008

24 Substancja [µg /L] miejsce pobierania Symazyna Atrazyna Izoproturon Diuron Chlorfenwinfos staw Foryśka 0,08 <0,079 <0,513 <0,015 0,36 staw Marcin 0,03 <0,079 <0,513 <0,015 0,57 staw Magiera 0,37 <0,079 <0,513 0,024 <0,098 staw Kalina <0,007 <0,079 <0,513 <0,015 <0,098 rzeka Rawa <0,007 <0,079 1,53 <0,015 <0,098 Jaworzno "0" <0,007 <0,079 <0,513 <0,015 1,57 Jaworzno "1" <0,007 6,58 <0,513 <0,015 6,44 Jaworzno "RK" <0,007 <0,079 <0,513 <0,015 <0,098 Jaworzno "3" <0,007 0,790 <0,513 <0,015 5,02 Jaworzno Przemsza <0,007 <0,079 <0,513 <0,015 <0,098

25 Substancja [µg /L] miejsce pobierania trichlorometan 1,2-dichloroetan benzen 1,2,4-trichlorobenzen 1,2,3-trichlorobenzen dichlorometan staw Foryśka <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 <0,80 staw Marcin <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 0,250 staw Magiera <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 <0,80 staw Kalina <0,91 <0, <0,088 <0,34 2,00 rzeka Rawa <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 1,23 Jaworzno "0" <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 1,48 Jaworzno "1" 43,9 <0,56 1,20 25,0 11,0 12,0 Jaworzno "RK" <0,91 <0,56 0,46 0,71 0,33 1,24 Jaworzno "3" 12,4 <0,56 0,45 5,61 4,29 1,50 Jaworzno Przemsza <0,91 <0,56 <0,44 <0,088 <0,34 8,91

26 Substancja [µg /L] miejsce pobierania Naftalen Antracen Fluoranten B(b)F i B(k)F B(a)P Benzo(g,h,i)perylenu i Indeno(1,2,3-cd)pirenu staw Foryśka 0,556 0,02 0,12 0,12 0,07 0,16 staw Marcin 0,186 0,01 0,031 0,004 0,002 <0,005 staw Magiera 0,171 0,008 <0,015 0,005 0,002 <0,005 staw Kalina 22,4 0,13 0,90 0,028 0,02 <0,005 rzeka Rawa <0,037 0,003 <0,015 0,004 <0,002 <0,005 Jaworzno "0" 0,48 0,01 0,06 0,005 0,002 <0,005 Jaworzno "1" 0,06 0,005 <0,015 <0,004 <0,002 <0,005 Jaworzno "RK" 0,05 0,007 <0,015 <0,004 <0,002 <0,005 Jaworzno "3" 0,04 0,006 <0,015 <0,004 <0,002 <0,005 Jaworzno Przemsza 0,04 0,008 0,01 0,004 <0,002 <0,005

27 Podsumowanie i wnioski Opracowano metody oznaczania wszystkich związków organicznych scharakteryzowanych jako substancje priorytetowe. Dla większości badanych substancji otrzymano granicę oznaczalności dostosowaną do poziomu wartości granicznych wskaźników jakości wód stawianych w rozporządzeniu MŚ z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (DZ. U. Nr 162, poz. 1008). W przypadku Penta-BDE, konieczne jest zastosowanie detektora ECD, który zapewni większą czułość oznaczenia. Detektor ECD powinie być również stosowany jako drugie źródło potwierdzenia jakościowego w analizie chlorparafin, których oznaczanie metodą GC/MS z jonizacją EI jest mało selektywne w przypadku matryc próbek środowiskowych.

28 Podsumowanie i wnioski Opracowane metody, polegają na jednoczesnej analizie grupy związków przez co są szybsze i znacznie ograniczają zużycie szkodliwych dla środowiska rozpuszczalników Badania pobranych próbek środowiskowych potwierdziły hipotezę występowania substancji priorytetowych na obszarach będących pod wpływem emisji z zakładów przemysłowych. Opracowane metody analityczne mogą służyć jako podstawowe narzędzie w ocenie jakości środowiska wodnego zgodnej z RDW, która powinna stanowić pierwszy etap wszelkich działań związanych z remediacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych.

29 Dziękuję za uwagę

Prezentacja metod oznaczania wybranych substancji priorytetowych wpróbach charakteryzujących środowisko wodne

Prezentacja metod oznaczania wybranych substancji priorytetowych wpróbach charakteryzujących środowisko wodne Prezentacja metod oznaczania wybranych substancji priorytetowych wpróbach charakteryzujących środowisko wodne mgr Izabela Fulara mgr inż. Jacek Wypych 1 Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE Ustanawia

Bardziej szczegółowo

W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych.

W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych. Główne problemy PMŚ. W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych. Roman Jaworski Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku GIOŚ. r.jaworski@gios.gov.pl Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Prusina Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 28,9 km Powierzchnia zlewni: 191,2 km 2 Typ cieku: 20 rzeka nizinna żwirowa

Bardziej szczegółowo

Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302

Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302 Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302 Załącznik nr 1 l.p. Nazwa jeziora / zbiornika Kod JCW Nazwa Punktu Dł. geogr. Szer. geogr. 1. Zbiornik Dobczyce

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU

WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU 1. BIERAWKA UJŚCIE DO ODRY... 3 2. KŁODNICA UJŚCIE DO ODRY... 4 3. ODRA - KŁODNICA... 5 4. ZŁOTY POTOK POWYŻEJ RP...

Bardziej szczegółowo

IV. OCHRONA WÓD Water protection

IV. OCHRONA WÓD Water protection IV. OCHRONA WÓD Water protection Województwo zachodniopomorskie obejmuje swym zasięgiem regiony wodne: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (ok. 77%), Warty (ok. 23%), oraz region wodny Uecker o powierzchni

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA PRACY: Opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych powodujących zanieczyszczenie

SYNTEZA PRACY: Opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych powodujących zanieczyszczenie SYNTEZA PRACY: Opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych powodujących zanieczyszczenie w obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie [Umowa

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5, tel./fax 87-563-24-80, 87-563-24-90 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Technologie i standardy oczyszczania ścieków komunalnych. dr hab. inż. ZOFIA SADECKA, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski

Technologie i standardy oczyszczania ścieków komunalnych. dr hab. inż. ZOFIA SADECKA, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski Technologie i standardy oczyszczania ścieków komunalnych dr hab. inż. ZFIA SADECKA, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzane do wód do ziemi

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/105/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/105/WE L 348/84 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki

Bardziej szczegółowo

Laboratorium /pracownia w (miasto) Metoda (technika badawcza) Metoda mikroskopowa, ilościowa i jakościowa. Metoda spektrofotometryczna

Laboratorium /pracownia w (miasto) Metoda (technika badawcza) Metoda mikroskopowa, ilościowa i jakościowa. Metoda spektrofotometryczna Wykaz wskaźników badanych w wodach powierzchniowych w Szczecinie 1.1 Fitoplankton / Indeks fitoplanktonowy IFPL Indeks fitoplanktonowy IFPL Liczebność fitoplanktonu, Biomasa fitoplanktonu _ Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice instytut badawczy KRS 0000058172 NIP 634-012-55-19 tel.: 32 254-60-31, faks: 32 254-17-17, e-mail: ietu@ietu.katowice.pl. www.ietu.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5, tel./fax 87-563-24-80, 87-563-24-90 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5, tel./fax 87-563-24-80, 87-563-24-90 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

2. Podsystem monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych w 2008 r.

2. Podsystem monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych w 2008 r. 2. Podsystem monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych w 2008 r. 40 1. Program monitoringu wód powierzchniowych W grudniu 2000 roku Parlament Europejski przyjął Ramową Dyrektywę Wodną 2000/60/WE

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-011-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-011-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-011-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Delegatura w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5 tel. 87-563-24-90, tel/fax 87-563-24-90 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

JAK WYKORZYSTYWAĆ WYNIKI BADAŃ BIEGŁOŚCI. Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska

JAK WYKORZYSTYWAĆ WYNIKI BADAŃ BIEGŁOŚCI. Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska JAK WYKORZYSTYWAĆ WYNIKI BADAŃ BIEGŁOŚCI Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska 1 Terminologia badanie biegłości porównanie międzylaboratoryjne sprawdzanie metod

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1558 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu

Bardziej szczegółowo

Synteza pracy. Wykonawca: Pectore-Eco Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 7/2 44-100 Gliwice

Synteza pracy. Wykonawca: Pectore-Eco Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 7/2 44-100 Gliwice Wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w regionie wodnym Dolnej Wisły Synteza pracy Praca została

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 lipca 2004 r. Dz.U.2004.180.1867 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z dnia 18 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Monitoring środowiska w rejonie zrekultywowanych mogilników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Monitoring środowiska w rejonie zrekultywowanych mogilników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Monitoring środowiska w rejonie zrekultywowanych mogilników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Jacek Goszczyński Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Przysiek, 10 października

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-019-02/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie uchwały Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej NIK nr KPK/KPO.443.025.2015

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne)

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) mgr inż. Maria Sadowska mgr Katarzyna Furmanek mgr inż. Marcin Młodawski Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat RZGW. korzystania ze. Miejsce/ miejsca. środowiska

Załącznik nr 4. Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat RZGW. korzystania ze. Miejsce/ miejsca. środowiska Załącznik nr 4 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości, stanie, składzie i rodzajach ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4 PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 4 ISSN 1899-3230 Rok II Warszawa Opole 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/403/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 9 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/403/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 9 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/403/2014 RADY GMINY SŁUPSK w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupsk oraz ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 215

z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 215 z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 215 uprzejmie informuje Szanownych Klientów, że zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

pt.: Rozpoznanie źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) na obszarze województwa śląskiego

pt.: Rozpoznanie źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) na obszarze województwa śląskiego POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN ul. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze tel.: (32) 271 64 81, fax.: (32) 271 74 70 e-mail: ipis@ipis.zabrze.pl Zleceniodawca : Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r.

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

9 Mangan w kwasie azotowym 1000mg/l 100 ml 1

9 Mangan w kwasie azotowym 1000mg/l 100 ml 1 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WA.2600.608.2015 Na dostawę wzorców i materiałów odniesienia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Opis przedmiotu zamówienia L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Raport początkowy w aspekcie nowych uregulowań prawnych na przykładzie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A.

Raport początkowy w aspekcie nowych uregulowań prawnych na przykładzie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. Raport początkowy w aspekcie nowych uregulowań prawnych na przykładzie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. Irena Lis Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. Jolanta Telenga-Kopyczyńska

Bardziej szczegółowo

I. REGION WODNY: MAŁA WISŁA

I. REGION WODNY: MAŁA WISŁA I. REGION WODNY: MAŁA WISŁA OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Wisła Region Wodny 1) : Mała Wisła Zlewnia 1) : Przemsza, kod 212 Kod i nazwa jcw: PLRW20007212818 Biała Przemsza Przemsza do Ryczówka

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Miejsko - Gminny Zakład

Bardziej szczegółowo

2. Podsystem monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych w 2009 r.

2. Podsystem monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych w 2009 r. 2. Podsystem monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych w 2009 r. 39 1. Program monitoringu wód powierzchniowych W grudniu 2000 roku Parlament Europejski przyjął Ramową Dyrektywę Wodną 2000/60/WE

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka ekologicznego dla miejsca badawczego w Jaworznie

Ocena ryzyka ekologicznego dla miejsca badawczego w Jaworznie Ocena ryzyka ekologicznego dla miejsca badawczego w Jaworznie Dr Anicenta Bubak, Dr Grażyna Płaza, Dr Jadwiga Gzyl Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Dr Edoardo Puglisi, Università Cattolica del

Bardziej szczegółowo

LPO - 4101-015-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO - 4101-015-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO - 4101-015-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy: Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska Załącznik nr 3 WZÓR WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT POBÓR WÓD * rok **: półrocze **: Podmiot korzystający

Bardziej szczegółowo

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody:

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW600061811529 Warta do Bożego Stoku Cieki / jeziora / zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Chemikalia w środowisku

Chemikalia w środowisku Przewodnik Chemikalia w środowisku Valters Toropovs Antonia Reihlen Heli Nõmmsalu Zita Dudutytė Wzajemne zależności i synergie Przewodnik Chemikalia w środowisku: Ramowa dyrektywa wodna, Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska Załącznik nr 3 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej śródlądowej i morskich wód wewnętrznych oraz informacje o wysokości należnych opłat POBÓR

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA KIPRIAN * GRZEGORZ LIGUS **

KATARZYNA KIPRIAN * GRZEGORZ LIGUS ** KATARZYNA KIPRIAN * GRZEGORZ LIGUS ** Słowa kluczowe: PRTR, przemysł ceramiczny, źródła uwolnień zanieczyszczeń, emisje. Na tle ogólnej instalacji do wytwarzania produktów ceramicznych w artykule scharakteryzowano

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II Ćwiczenie 1 Przygotowanie próbek do oznaczania ilościowego analitów metodami wzorca wewnętrznego, dodatku wzorca i krzywej kalibracyjnej 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. projekt 14.11.08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia......................... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 CHROMATOGRAFIA GAZOWA WPROWADZENIE DO TECHNIKI ORAZ ANALIZA JAKOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Gmina Osieck, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Substancje szczególnie niebezpieczne dla środowiska wodnego w prawodawstwie polskim w świetle wymogów europejskich

Substancje szczególnie niebezpieczne dla środowiska wodnego w prawodawstwie polskim w świetle wymogów europejskich Substancje szczególnie niebezpieczne dla środowiska wodnego w prawodawstwie polskim w świetle wymogów europejskich Barbara Osmulska-Mróz* ) 1. Wstęp W Ramowej Dyrektywie Wodnej uchwalonej w 2000 r. przez

Bardziej szczegółowo

CHEMIA ŚRODOWISKA - laboratorium ĆWICZENIE 6. OZNACZANIE ŚLADOWYCH ILOŚCI FENOLU W WODACH POWIERZCHNIOWYCH

CHEMIA ŚRODOWISKA - laboratorium ĆWICZENIE 6. OZNACZANIE ŚLADOWYCH ILOŚCI FENOLU W WODACH POWIERZCHNIOWYCH CHEMIA ŚRODOWISKA - laboratorium ĆWICZENIE 6. OZNACZANIE ŚLADOWYCH ILOŚCI FENOLU W WODACH POWIERZCHNIOWYCH Głównymi chemicznymi zanieczyszczeniami wód są detergenty, pestycydy (fosforoorganiczne, polichlorowęglowodorowe),

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 176

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 176 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 176 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 28 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres AB 176 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT POBÓR WÓD * Nazwa: REGON: WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT rok **: półrocze **: Podmiot korzystający

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomości ogólne dotyczące pestycydów

1. Wiadomości ogólne dotyczące pestycydów Ćwiczenie 1. OZNACZANIE PESTYCYDÓW W WODACH 1. Wiadomości ogólne dotyczące pestycydów Pestycydy (łac. pestis zaraza, pomór, caedo zabijam) ogół substancji pochodzenia naturalnego lub uzyskanych na drodze

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Przemysław Kułakowski

Autor: dr inż. Przemysław Kułakowski SUBSTANCJE PRIORYTETOWE I INNE ZANIECZYSZCZAJĄCE W ŚRODOWISKU WODNYM. WYNIKI WDRAŻANIA METOD BADAWCZYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ Z REALIZACJI PROJEKTU PL0302 Autor: dr inż. Przemysław Kułakowski Tarnów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 OPTYMALIZACJA ROZDZIELANIA MIESZANINY WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW METODĄ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3 laboratoryjne usługi badawcze, 73110000-6 Usługi badawcze, 71610000-7 - Usługi badania i analizy czystości

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA ROK V SEM. IX

ANALITYKA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA ROK V SEM. IX ANALITYKA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA ROK V SEM. IX Materiały do ćwiczenia laboratoryjnego: OZNACZANIE HERBICYDÓW Z GRUPY TRIAZYN - GC Prowadzący - Mgr inż. Angelika Beyer OZNACZANIE PESTYCYDÓW W WODACH

Bardziej szczegółowo

Rewolucja w oczyszczaniu wód opadowych filtry SWEDROP

Rewolucja w oczyszczaniu wód opadowych filtry SWEDROP Rewolucja w oczyszczaniu wód opadowych filtry SWEDROP Referat przedstawiony na XI Konferencji Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne, która miała miejsce 19-20 kwietnia 2016 roku w Toruniu.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: INTERKIS - AQUA - Technologie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. I. Zestawienie cen i stawek opłat ZAOPATRZENIE W WODĘ

KOMUNIKAT. I. Zestawienie cen i stawek opłat ZAOPATRZENIE W WODĘ KOMUNIKAT Wodociągi Słupsk sp. z o.o. informują, iż zgodnie z art. 24, pkt. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. w okresie od dnia 1.07.2015

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ

ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska agawasik@pg.gda.pl ROZDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Zakład Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 Ekstrakcja pestycydów chloroorganicznych z gleby i opracowanie metody

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY).

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). Wprowadzenie: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to grupa związków zawierających

Bardziej szczegółowo

Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska. Instrukcja do ćwiczeń. Ćwiczenie 2

Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska. Instrukcja do ćwiczeń. Ćwiczenie 2 UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń Ćwiczenie 2 Ekstrakcja pestycydów chloroorganicznych z gleby i opracowanie metody analizy

Bardziej szczegółowo

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Niemcz - woda podawana do sieci

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Niemcz - woda podawana do sieci Strona nr 1/7 Zleceniodawca Gminny Zakład Komunalny Żołędowo, ul. Jastrzębia 62 86031 Osielsko Podstawa realizacji Umowa z dnia: 20140115 nr GZK.5/2014.LK, numer systemowy: 14002364 Opis próbek Nr laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

Badania trwałości i jednorodności wytworzonych materiałów referencyjnych gleby i kormorana

Badania trwałości i jednorodności wytworzonych materiałów referencyjnych gleby i kormorana Badania trwałości i jednorodności wytworzonych materiałów referencyjnych gleby i kormorana Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydział Chemii Uniwersytet Mikołaja Kopernika ul. Gagarina 7, Toruń Osad

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2162 cz. 2 Warszawa, 14 lutego 2014 r.

Druk nr 2162 cz. 2 Warszawa, 14 lutego 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-126-13 Druk nr 2162 cz. 2 Warszawa, 14 lutego 2014 r. Szanowna Pani Marszałek Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II. OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II. OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1 OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1 ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II Ćwiczenie 5 Oznaczanie BTEX oraz n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/2007 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/2007 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2007 roku I. TABELA CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/2007 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2007 roku Lp. Wyszczególnienie Wszyscy odbiorcy usług 0 1 2 1. Cena za 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT 0630/2010_LAF. Kanał Elbląski. ECOWAVE BoŜena Skoblińska ul. Kasprzaka 6/ Szczecin. Pierwiastki

RAPORT 0630/2010_LAF. Kanał Elbląski. ECOWAVE BoŜena Skoblińska ul. Kasprzaka 6/ Szczecin. Pierwiastki Wessling Polska sp. z o.o. ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków ECOWAVE BoŜena Skoblińska ul. Kasprzaka 6/10 71-074 Szczecin Kontakt: Numer tel. e-mail: Ewelina Rydzik +48 (0)12 2 974-660

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 PCA Zakres akredytacji Nr AB 590 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011 r.

Załącznik nr 4. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011 r. Załącznik nr 4 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011 r. Laboratoria i automatyczne sieci pomiarowe w realizacji zadań IOŚ Laboratorium Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Ochrona ludzi i Środowiska przed awaryjnymi uwolnieniami substancji chemicznych do rzek

Ochrona ludzi i Środowiska przed awaryjnymi uwolnieniami substancji chemicznych do rzek PROJEKT CIVILARCH Ochrona ludzi i Środowiska przed awaryjnymi uwolnieniami substancji chemicznych do rzek WYTYCZNE DOBREJ PRAKTYKI Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Instrument Finansowy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 4144 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia fizykochemia sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr: 118/7/215/M/1 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. w trakcie posiedzenia w. środę. 6 lipca Część 1 P6_TA-PROV(2005)07-06 WYDANIE TYMCZASOWE PE 360.

TEKSTY PRZYJĘTE. w trakcie posiedzenia w. środę. 6 lipca Część 1 P6_TA-PROV(2005)07-06 WYDANIE TYMCZASOWE PE 360. 2005-2006 TEKSTY PRZYJĘTE w trakcie posiedzenia w środę 6 lipca 2005 Część 1 P6_TA-PROV(2005)07-06 WYDANIE TYMCZASOWE PE 360.535 SPIS TREŚCI TEKSTY PRZYJĘTE P6_TA-PROV(2005)0273 Ochrona osób przebywających

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FAZ STACJONARNYCH STOSOWANYCH W HPLC

PORÓWNANIE FAZ STACJONARNYCH STOSOWANYCH W HPLC PORÓWNANIE FAZ STACJONARNYCH STOSOWANYCH W HPLC Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego 1. Wstęp Chromatografia jest techniką umożliwiającą rozdzielanie składników

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX grupa branżowa AB-W (wersja 2-11.05.2013 zmiany zaznaczono na czerwono) ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Chromatogram i sposób pomiaru podstawowych wielkości chromatograficznych

Rys. 1. Chromatogram i sposób pomiaru podstawowych wielkości chromatograficznych Ćwiczenie 1 Chromatografia gazowa wprowadzenie do techniki oraz analiza jakościowa Wstęp Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności obsługi chromatografu gazowego oraz wykonanie analizy jakościowej za pomocą

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2014 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Lista badań prowadzonych przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie Wydanie 21 (20.10.2015)

Lista badań prowadzonych przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie Wydanie 21 (20.10.2015) Lista badań prowadzonych przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie Wydanie 21 (20.10.2015) L* Kod metody badań Normy i/lub procedury badawcze Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze Metoda niereferencyjna

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57 NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

I. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę (w zł/m 3 ) Cena za 1 m 3 dostarczonej wody

I. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę (w zł/m 3 ) Cena za 1 m 3 dostarczonej wody Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. informują, iż zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/508/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia chemiczne

Zanieczyszczenia chemiczne Zanieczyszczenia chemiczne Zanieczyszczenia w środkach spożywczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne...

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3 2.2. Metody analityczne... 6 3. WYNIKI BADAŃ... 6 4. WNIOSKI... 12 SPIS TABEL 1. Współrzędne

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia r.

Szczecin, dnia r. Szczecin, dnia 20.09.2010r. Realizacja projektu pt. REWITALIZACJA KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA ODCINKACH: JEZIORO DRUŻNO MIŁOMŁYN, MIŁOMŁYN ZALEWO, MIŁOMŁYN OSTRÓDA STARE JABŁONKI, Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Badane cechy i metody

Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Badane cechy i metody Badane obiekty/grupa obiektów Mięso i przetwory mięsne, pasze Tłuszcze zwierzęce i roślinne Pasze Pasze Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Zawartość wody PN-ISO 1442:2000

Bardziej szczegółowo

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Czechowice Dziedzice ul.legionów PWiK

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Czechowice Dziedzice ul.legionów PWiK Strona nr 1/7 Zleceniodawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Legionów 85 43-502 Czechowice-Dziedzice Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2014-03-24 nr 1/3/2014, numer systemowy: 14005239

Bardziej szczegółowo

2.Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2.Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 1 I. Zamawiający: Zamówienia publicznego udziela: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 Punkt Kancelaryjny: pokój nr 3 tel. 85 742 53 78 fax 85

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH.

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. MONITORING PRZEGLĄDOWY Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. Miejsce poboru próbki: Przepompownia Ścieków Zakrzów Data poboru próbki:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Monika Kłosowicz -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Dariusz Lasota Projekt Zostań przyjacielem wody współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w K a t o w i c a c h D e l e g a t u r a w B i e l s k u - B i a ł e j I N F O R M A C J A O STANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 14 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 14 lipca 2006 r. Dz.U.06.136.964 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców przemysłowych oraz warunków wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo