ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325"

Transkrypt

1

2 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325 INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH CENTRALNE LABORATORIUM ul. Kossutha Katowice Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań Dziedzina/przedmiot badań: C/9/P, C/22/P C/10 N/9/P, N/22/P N/10 Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, gleby, odpadów, ścieków, wyciągów wodnych, osadów ściekowych, wody do spożycia. Badania chemiczne stałych paliw wtórnych Badania właściwości fizycznych wody, gleby, odpadów, ścieków, wyciągów wodnych, stałych paliw wtórnych, osadów, wody do spożycia Badania właściwości fizycznych stałych paliw wtórnych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 325 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 24 kwietnia 2015 r. str. 1/9

3 Ścieki Centralne Laboratorium ul. Kossutha 6, Katowice Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) (0,05 50) mmol/l (5 5000) mg /l CaCO 3 Metoda miareczkowa ph 2 12 Metoda potencjometryczna Przewodność elektryczna właściwa ( ) µs/cm Metoda konduktometryczna Chemiczne zapotrzebowania tlenu -ChZT- Cr (15 150) mg/l O 2 Stężenie chlorków (5 400) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie siarczanów (VI) ( ) mg/l Stężenie ortofosforanów (0,05 64) mg/l P-PO 4 Stężenie azotu azotanowego (0,05 100) mg/l Stężenie azotynów (0,008 2,5) mg/l N-NO 2 Stężenie metali wapń (0, ) mg/l magnez (0, ) mg/l sód (0, ) mg/l potas (0,1 2000) mg/l żelazo (0,2 2000) mg/l mangan (0,1 100) mg/l cynk (0,1 100) mg/l kadm (0,02 100) mg/l ołów (0,2 100) mg/l chrom (0,2 100) mg/l miedź (0,05 100) mg/l nikiel (0,2 100) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) PN-ISO 6059:1999 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 27888:1999 PN-ISO 15705:2005 PN-ISO 9297:1994 PN-ISO 9280:2002 PN-EN ISO 6878:2006 p.4 PB-15, wydanie 2 z dnia r. PN-EN 26777:1999 PB-05/1, Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 24 kwietnia 2015 r. str. 2/9

4 Ścieki Odpady (wyciąg wodny) kod: O) , , , , , , , , Stężenie pierwiastków wapń (0, ) mg/l magnez (0, ) mg/l sód (0, ) mg/l żelazo (0, ) mg/l mangan (0, ) mg/l cynk (0, ) mg/l kadm (0, ) mg/l ołów (0, ) mg/l chrom (0, ) mg/l miedź (0, ) mg/l nikiel (0, ) mg/l kobalt (0, ) mg/l bar (0, ) mg/l bor (0, ) mg/l stront (0,06 100) mg/l Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Stężenie rtęci (1 200) μg/l Stężenie arsenu (0,5 400) μg/l Stężenie pierwiastków kadm (0,2 40) μg/l ołów (2,0 200) μg/l miedź (2,0 200) μg/l arsen (5,0 400) μg/l selen (5,0 400) μg/l antymon (5,0 400) μg/l atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) ph 2 13 Metoda potencjometryczna Przewodność elektryczna właściwa ( ) µs/cm Metoda konduktometryczna Chemiczne zapotrzebowania tlenu (ChZT) (15 150) mg/l O 2 PB-05/2, PB-19, wydanie 1 z dnia r. PB-05/4, wydanie 4 z dnia r. PB-05/5, wydanie 2 z dnia r. PB-18, wydanie 1 z dnia r. PN-EN 27888:1999 PN-ISO 15705:2005 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 24 kwietnia 2015 r. str. 3/9

5 Odpady (wyciąg wodny) kod: O) , , , , , , , , Ścieki Opady atmosferyczne Stężenie chlorków (5 400) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie siarczanów (VI) ( ) mg/l Stężenie metali sód (0, ) mg/l potas (0,1 2000) mg/l cynk (0,1 100) mg/l kadm (0,02 100) mg/l ołów (0,2 100) mg/l chrom (0,2 100) mg/l miedź (0,05 100) mg/l nikiel (0,2 100) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie pierwiastków sód (0, ) mg/l cynk (0, ) mg/l kadm (0, ) mg/l ołów (0, ) mg/l chrom (0, ) mg/l miedź (0, ) mg/l nikiel (0, ) mg/l bar (0, ) mg/l Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Stężenie rtęci (1 200) μg/l Stężenie arsenu (0,5 400) μg/l Stężenie pierwiastków arsen (5,0 400) μg/l selen (5,0 400) μg/l antymon (5,0 400) μg/l atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie azotu amonowego (0,25 50) mg /l N-NH 4 Zasadowość (0,002 0,4) mmol/l Metoda miareczkowania PN-ISO 9297:1994 PN-ISO 9280:2002 PB-05/1, PB-05/2, PB-19, wydanie 1 z dnia r. PB-05/4, wydanie 4 z dnia r. PB-05/5, wydanie 2 z dnia r. PN-ISO :2002 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. PB-04, wydanie 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 24 kwietnia 2015 r. str. 4/9

6 Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Fluoranten (0,002 0,11) μg/l Piren (0,002 0,11) μg/l Benzo(a)antracen (0,002 0,11) μg/l Chryzen (0,002 0,11) μg/l Benzo(b)fluoranten (0,002 0,11) μg/l Benzo(k)fluoranten (0,002 0,11) μg/l Benzo(a)piren (0,002 0,11) μg/l Benzo(ghi)perylen (0,002 0,11) μg/l Dibenzo(ah)antracen (0,002 0,11) μg/l Indeno(1,2,3-cd)piren (0,002 0,11) μg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) ph 2 13 Metoda potencjometryczna Przewodność elektryczna właściwa ( ) µs/cm Metoda konduktometryczna Zawartość metali cynk (4, ) mg/kg kadm (2,1 5000) mg/kg ołów ( ) mg/kg chrom (4,3 2000) mg/kg miedź (3,2 1500) mg/kg nikiel ( ) mg/kg kobalt (0,86 500) mg/kg bar (6, ) mg/kg molibden (6,6 1000) mg/kg cyna (5,5 1000) mg/kg Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Zawartość arsenu (0,4 400) mg/kg PB-06 wydanie 6 z dnia PN-ISO 10390:1997 PN-ISO 11265:1997+AC1:1997 PB-08/2, PB-08/4, wydanie 4 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 24 kwietnia 2015 r. str. 5/9

7 Osady ściekowe Osady ściekowe Odpady Opady atmosferyczne Ścieki Osady ściekowe Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Fluoranten (0,010 50) mg/kg Piren (0,01 50) mg/kg Benzo(a)antracen (0,01 50) mg/kg Chryzen (0,01 50) mg/kg Benzo(b)fluoranten (0,01 50) mg/kg Benzo(k)fluoranten (0,01 50) mg/kg Benzo(a)piren (0,01 50) mg/kg Benzo(ghi)perylen (0,01 50) mg/kg Dibenzo(ah)antracen (0,01 50) mg/kg Indeno(1,2,3-cd)piren (0,01 50) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość metali cynk (8, ) mg/kg kadm (3,2 500) mg/kg ołów (10,8 500) mg/kg chrom (5,9 500) mg/kg miedź (5,6 500) mg/kg nikiel (15 500) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość rtęci (0,1 20) mg/kg Sucha pozostałość i zawartość wody (0,5 99,5) % Sucha masa i zawartość wody (0,05 99,95) % PB-09, wydanie 6 z dnia r. PB-08/1, PB-20, wydanie 1 z dnia r. PN-EN 12880:2004 PN-ISO 11465:1999 PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-ISO :2004 PN-ISO :2004 PN-ISO :2004 PN-ISO :2003 PN-ISO :1997 PN-EN ISO :2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 24 kwietnia 2015 r. str. 6/9

8 Odpady Ścieki Odpady (wyciąg wodny) kod: O) , , , , , , , , Odpady Stałe paliwa wtórne Odpady Osady Odpady Stałe paliwa wtórne Odpady komunalne stałe Stałe paliwa wtórne Stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO) (0,8 1000) mg/l Metoda spektrofotometrii w podczerwieni (IR) Stężenie węglowodorów ropopochodnych - indeks olejowy (0,118 5,0) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO) (0,8 1000) mg/l Metoda spektrofotometrii w podczerwieni (IR) Zawartość oleju mineralnego (węglowodorów w zakresie C10-C40) (8-2000) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zawartość biomasy (5 95) % Straty przy prażeniu (0,1 99,9) % Zawartość siarki i chloru chlor (0,05 5) % siarka (0,05 5) % Metoda turbidymetryczna Zawartość fluoru (0,002 0,2) % Metoda potencjometryczna Ciepło spalania ( ) J/g Metoda kalorymetryczna PN-ISO :2009 PN-EN 14899:2006 PN-EN 1484:1999 PB-16, wydanie 3 z dnia r. PN-EN 1484:1999 PB-17, wydanie 3 z dnia r. PN-EN 15440:2011 PN-EN 15169:2011 PN-EN 14582:2011 PN-EN 14582: 2011 PN-EN 15400:2011 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 24 kwietnia 2015 r. str. 7/9

9 Odpady (wyciąg wodny) kod: O) , , , , , , , , Całkowite substancje rozpuszczone (TDS) ( ) mg/l Całkowite substancje rozpuszczone (TDS) ( ) mg/l PN-EN 15216:2010 PN-EN 15216:2010 Stabilizaty, odpady komunalne, komposty Stałe paliwa wtórne Aktywność oddechowa AT4 (1 100) mg/ kg Metoda manometryczna Zawartość rtęci (0,1 6) mg/kg atomowej z techniką amalgamacji O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. ÖNORM S2027-4:2011 PB-21, wydanie 2 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 24 kwietnia 2015 r. str. 8/9

10 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 325 Status zmian: wersja pierwotna - A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 24 kwietnia 2015 r. str. 9/9

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 24 lipca 2014 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo