REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl. 1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl. 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez BIAMET AG Eugeniusz Malicki, Adam Woroniecki. z siedzibą w Grabówce przy ul. Leszczynowej 2/5, nr NIP: zarejestrowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Supraśl (dalej biametag, Sprzedajacy) 2. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedającym a Klientem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego biametag: 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 K.C., ale zaproszenie do zawarcia umowy (art.71 K.C.). 5. Zdjęcia towarów zawarte na serwerze biametag.pl służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich wzorów i mają charakter przykładowy. 6.Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta dokładnych danych adresowych wraz ze wskazaniem numeru telefonu lub adresu e mail, pod którym Sprzedający będzie mógł skontaktować się z Zamawiającym. 2. Zasady korzystania ze Sklepu biametag 1. Warunkiem skorzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. 2. Zamawiającym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, 3. Informacje podane w Formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych lub niewypełnienia wszystkich wymaganych pól w Formularzu Zamówienia, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu oraz do korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 5. Informacja o dostępności towaru i przewidywanym czasie oczekiwania na konkrenty wzór znajduje się na stronie internetowej. 6. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8,0 lub Mozilla FireFox w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz lub Chrome w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz lub Opera w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz lub Safari w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz włączoną obsługę Java Script, aktywny adres , a rozdzielczość ekranu preferowana na co najmniej 800x600 pikseli. Używana rozdzielczość zależy od rozdzielczości monitora. 3 Zamówienia 1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym składane są poprzez Formularz Zamówień, dostępny na stronie internetowej Sklepu Składanie zamówień za pośrednictwem Formularza Zamówień na stronie internetowej Sprzedającego jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

2 2.2. Składanie zamówień drogę telefoniczną na numery telefonów wskazane na stronie internetowej jest możliwe w następujących dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach: od do w soboty: od godziny do Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, oraz w dni wolne od pracy będą realizowane nie wcześniej niż w kolejnym dniu roboczym. 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje, a następnie dodanie Towaru do koszyka, wybór opcji dostawy i jej kosztów i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. 4. Zatwierdzenie zamówienia przez Klienta przyciskiem Zatwierdź zamówienie stanowi ofertę Klienta złożoną Biametag do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. 5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz ze szczegółowym opisem zamówionych towarów, terminem realizacji dostawy poszczególnych towarów oraz wartością zamówionych towarów i kosztem przesyłki towaru (potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną), na wskazany przez niego adres poczty lub drogą telefoniczną. W przypadku, gdy terminy realizacji dostawy poszczególnych towarów są różne, po otrzymaniu informacji Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Klient ma prawo dokonać modyfikacji swojego zamówienia i zobowiązany jest poinformować Sprzedającego, czy wysyłka towarów ma nastąpić dopiero po realizacji wszystkich zamówionych przez niego produktów, czy też jednostkowo, w terminach określonych przez Sprzedającego w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Po otrzymaniu ww. informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. W tym momencie cena podana przez Sprzedającego wiąże obie strony umowy. 6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Rezygnacja z zamówienia powinna nastąpić przez wysłanie do Sprzedającego oświadczenia woli w tym zakresie drogą elektroniczną na adres lub przez telefoniczną informację na numery telefonów wskazane na stronie internetowej. 4 Płatności i ceny 1. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają w sobie ceny dostawy towaru. Cena dostawy towaru zgodna jest z cennikiem przewoźnika wybranego przez Klienta przy wypełnianiu formularza zamówień w przypadku zamówień elektronicznych i ujawniana jest po kliknięciu przez Klienta w formularzu zamówień na opcję dostawa i jej koszty. W przypadku zamówienia telefonicznego, o kosztach dostawy Klient jest informowany przez biametag po złożeniu zamówienia. 2. Klient ma prawo wybrać następujący sposób płatności za zamówiony Towar: - gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) - gotówką, w momencie odbioru osobistego towaru w Sklepie Biametag w Białymstoku przy ul. Suraskiej 6 - przelewem bankowym przed dostawą-przedpłata. 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty, brak płatności na rachunku biametag w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.

3 4. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego: Biametag Eugeniusz Malicki, Adam Woroniecki s.c. Bank ING Numer rachunku: Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe nie ma wpływu na ceny towarów przy zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie jakichkolwiek zmian, o których mowa powyżej. 5 Realizacja 1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od daty: a) wpływu przelewu na rachunek bankowy Sprzedajacego w przypadku wybrania opcji przedpłaty b) dostępności Towaru określonej w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji nie dłużej jednak niż 30 dni od daty zawarcia umowy. 2. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient. Koszt ten jest doliczany do ceny zamówionych Towarów zgodnie z zasadami określonymi w 3 i Produkty są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: firmy przewozowej wybranej w formularzu zamówień poczty polskiej zgodnie z warunkami oferowanymi przez przewoźników (cennikami przewoźników). 4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. 5. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) według wyboru Klienta, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji wyboru w formularzu zamówień. 6. Biametag oświadcza, iż zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi rzeczy wolnych od wad. 7. Wraz z przesyłką lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji( em) Klient otrzymuje od biametag pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz formularz odstąpienia od umowy. 6 Uprawnienia Klienta 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie Sprzedajacemu, w terminie 14 dni od daty wydania Klientowi Towarów; na adres wskazany w 1 pkt.1 niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi. 3. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z

4 akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedającego określony w 1 pkt.1 niniejszego Regulaminu. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, biametag zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez biametag). 6. Biametag zwraca płatności Klienta niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem ust.3 niniejszego paragrafu. 7. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem. 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 9. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. 10. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres wskazany w 1 pkt. 1 niniejszego regulaminu lub drogą elektroniczną na adres: 11. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku ich braku, biametag dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w biametag. 12. Biametag rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 13. W przypadku sporu wynikającego z zawartej pomiędzy Klientem, a biametag umowy, Klient ma prawo zgłoszenia swoich zastrzeżeń właściwemu Rzecznikowi Praw Konsumentów celem polubownego rozstrzygnięcia sporu. 7 Postanowienia końcowe 1. Biametag zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: "Biametag" Eugeniusz Malicki, Adam Woroniecki s.c., ul. Leszczynowa 2/5, Grabówka, nr. Tel , Ja/My(*)... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)... z dnia... (Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)) Imię i nazwisko konsumenta(-ów)... Adres konsumenta(-ów)... Podpis konsumenta(-ów)... Data... (*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.odziez-sportwa.com (www.sporthouseweb.com), prowadzonym przez Sport House

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SŁOWNICZEK: Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.slimcea.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.slimcea.pl prowadzony jest przez firmę unnopharma Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox I. Zasady ogólne 1 1. Niniejszy regulamin zwany dalej (Regulaminem) określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARELS.PL I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl Spis treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 4 ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ 5 DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna (konsument), która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne:

1 Postanowienia ogólne: Regulamin Sklepu Internetowego www.cavalloshop.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plinta-serwis.abc24.pl prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy www.lcs.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Lcs Piotr Marczuk z siedzibą w Płońsku przy ul. 1-go Maja 2a, 09-100 Płońsk

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl

Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo