Kredyt technologiczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyt technologiczny"

Transkrypt

1 Kredyt technologiczny PYTANIA I ODPOWIEDZI KONFERENCJA INNOWACJA I KREDYT TECHNOLOGICZNY szansą na sukces 2 października 2009 r. WARSZTAT 1 Finansowanie inwestycji w innowacje z udziałem Kredytu technologicznego

2 Jak jest maksymalna i minimalna kwota kredytu? Ustawa nie określa maksymalnej i minimalnej wartości kredytu technologicznego, jedynym ograniczeniem w przypadku wysokości kredytu jest zakaz finansowania duŝych projektów tj. takich których wartość przekracza równowartość 50 mln. euro. Premia technologiczna zgodnie z ustawą nie moŝe być wyŝsza niŝ 4 mln zł. i nie moŝe przekraczać limitów pomocy publicznej dla inwestycji. Premia wyliczana jest na podstawie kosztów kwalifikowanych sfinansowanych kredytem technologicznym. 2

3 Czy jeden przedsiębiorca moŝe złoŝyć więcej niŝ jeden wniosek o kredyt technologiczny? Tak, przedsiębiorca moŝe złoŝyć dowolną ilość wniosków o kredyt/dofinansowanie, pod warunkiem, Ŝe kaŝdy z tych wniosków dotyczy innej inwestycji i inwestycje nie są ze sobą rzeczowo powiązane. Ponadto klient musi posiadać odpowiednią zdolność kredytową, aby korzystać z kilku kredytów jednocześnie. 3

4 Czy wkład własny moŝe być wniesiony np. w formie podwyŝszenia kapitału spółki? Nie. Środki wkładu własnego przedsiębiorcy muszą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją inwestycji technologicznej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i poniesione po przyznaniu promesy premii technologicznej przez BGK. Natomiast nie jest istotne z jakich źródeł będą pochodziły środki (np. kredyt komercyjny, bieŝące przychody, kapitał własny spółki) byleby nie stanowiły pomocy publicznej. 4

5 Na jakich warunkach udzielany jest kredyt technologiczny (oprocentowanie, marŝe, prowizje)? Kredyt technologiczny udzielany jest na warunkach rynkowych, tj. takich na jakich bank kredytujący udziela kredytów inwestycyjnych. Warunki kredytu negocjowane są wyłącznie pomiędzy bankiem kredytującym a kredytobiorcą. 5

6 Banki, które podpisały z BGK umowy współpracy w ramach Kredytu technologicznego 1. Bank BPH S.A. 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 3. BRE Bank S.A. 4. Bank PKO BP S.A. 5. Bank Pekao S.A. 6. Raiffeisen Bank Polska S.A. 7. ING Bank Śląski S.A. 8. Bank Ochrony Środowiska S.A. 9. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 10. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 11. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. 12. Bank Millennium S.A. 6

7 Jak przedsiębiorca ma rozumieć nowa technologię? Przedmiotem projektu współfinansowanego z działania 4.3 Kredyt technologiczny moŝe być wdroŝenie własnej lub nabytej nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej stosowana na świecie nie dłuŝej niŝ 5 lat, Dzięki niej moŝliwe będzie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, zastosowanie procesów lub świadczenie nowych lub znacznie ulepszonych usług. Oznacza to, Ŝe przedmiotem projektu ma być wdroŝenie myśli technologicznej, a zakup maszyn i urządzeń ma umoŝliwiać realizację tego przedsięwzięcia. Natomiast kredyt technologiczny nie moŝe być udzielony na zakup środa trwałego (maszyny, urządzenia), w którym została wdroŝona nowa technologia będąca przedmiotem wniosku. Przykład: Zakup np. telefonu wykorzystującego technologię bluetooth nie jest wdroŝeniem nowej technologii, a jedynie zakupem urządzenia, w którym jest ona zawarta. Efektem takiej inwestycji będzie jedynie wykorzystywanie w pracy funkcjonalności danego urządzenia. 7

8 Co oznacza, Ŝe kredyt technologiczny nie moŝe być udzielony na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została zastosowana nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą kredytu technologicznego? Kredytem technologicznym moŝe być finansowany zakup maszyny/urządzenia słuŝącego wdroŝeniu nowej technologii nie zaś zawierającego w sobie tę technologię. 8

9 Co oznacza, Ŝe kredyt technologiczny nie moŝe być udzielony na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została zastosowana nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą kredytu technologicznego? c.d. Przykład 1 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania: Firma A" zamierza wdroŝyć nową technologię druku, w związku z czym kupuje technologię i maszyny i w oparciu o nie rozpoczyna produkcję drukarki X", w której zostaje zastosowana nowa technologia druku. Przykład 2 - Inwestycja niekwalifikująca się do finansowania: Firma B" zamierza wdroŝyć nową technologię druku, w związku z czym kupuje drukarkę X" (w której firma A" zastosowała nową technologię). Przykład 3 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania: Firma C" zamierza wdroŝyć nową technologię druku na pięciowarstwowej folii półprzezroczystej, w oparciu o własną technologię do czego niezbędny jest zakup drukarki X". 9

10 KOSZTY KWALIFIKOWANE zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub uŝywanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu; najem, dzierŝawa lub leasing: -środków trwałych, jeŝeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu, dzierŝawy lub leasingu; - gruntów, budynków lub budowli, jeŝeli będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej; rozbudowa istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe; instalacja i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe; Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i słuŝyć do realizacji celu określonego w umowie o udzielenie kredytu technologicznego. 10

11 KOSZTY KWALIFIKOWANE c.d. zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych, jeŝeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia ich z upływem okresu leasingu, które: są aktywami przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną wyłącznie w zakładzie, w którym została zrealizowana inwestycja finansowana kredytem technologicznym, co najmniej przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji technologicznej; zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej; podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 11

12 KOSZTY KWALIFIKOWANE c.d. Premią technologiczną mogą być objęte, pomniejszone o podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, udokumentowane zapłaconymi fakturami, sfinansowane za pomocą kredytu technologicznego wydatki, poniesione po dacie przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy premii technologicznej. 12

13 W jakim terminie powinna zostać zakończona inwestycja oraz w jakim terminie naleŝy osiągnąć odpowiednią sprzedaŝ, Ŝeby skorzystać z całości premii technologicznej? Aby skorzystać z premii technologicznej naleŝy zakończyć inwestycję w terminie umoŝliwiającym osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaŝy towarów, procesów lub usług wyprodukowanych/ świadczonych w wyniku wdroŝenia nowej technologii. BGK moŝe wypłacać premie technologiczne do 31 grudnia 2015 roku co oznacza, Ŝe przedsiębiorca powinien złoŝyć wniosek o wypłatę premii nie później niŝ 2-3 miesiące przed upływem tego terminu. 13

14 I. BGK rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej (wnioski o dofinansowanie) według kolejności wpływu. II. BGK moŝe przyznać promesę premii technologicznej do dnia 15 września 2013 r. III. Bank kredytujący moŝe zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do dnia 31 października 2013 r. IV. BGK moŝe wypłacać premię technologiczną do dnia 31 grudnia 2015 r. 14

15 Jak wyliczana jest wysokość naleŝnej do wypłaty premii technologicznej? Premia technologiczna wypłacana jest do wysokości oznaczonej w umowie o dofinansowanie, na podstawie osiągniętej sprzedaŝy. Podstawą wyliczenia premii jest 100% wartości netto (bez VAT) faktur sprzedaŝy towarów, procesów lub usług wyprodukowanych w wyniku wdroŝenia nowej technologii. JeŜeli przedsiębiorca osiągnął sprzedaŝ o wartości 2 mln zł netto, to moŝe otrzymać 2 mln zł premii technologicznej, jednak nie więcej niŝ stanowi umowa o dofinansowanie i limit ustawowy tj. 4 mln zł. 15

16 Przykład 1. Inwestor: mały przedsiębiorca z województwa podlaskiego Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków Kategorie wydatków Wydatki całkowite Wydatki kwalifkowane Wydatki niekwalifikowane Koszty własne [1] Kwota premii technologicznej [2] Wydatki całkowite (netto w PLN) ,00 W tym wydatki kwalifikowane (netto w PLN) Kredyt technologiczny Udział własny , , , , , , ,00 [1] Maksymalny udział kredytu technologicznego 75% Minimalny udział własny 25% [2] Intensywność wsparcia dla tej kategorii wydatków uzaleŝniona jest od województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja i wielkości przedsiębiorstwa patrz slajd nr 43 16

17 Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Dolnośląskie Pomorskie Śląskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Mazowieckie (z wyłączeniem m.st. Warszawy) Województwa: INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA mikro- i małe Przedsiębiorstwa średnie 70% 60% 60% 50% do r. 60% 50% od r. 50% 40% m. st. Warszawa 50% 40% 17

18 Przykład 2. Inwestor: mały przedsiębiorca z województwa kujawsko-pomorskiego Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków Kategorie wydatków Wydatki całkowite Wydatki kwalifikowane [1] Wydatki niekwalifikowane Kwota premii technologicznej [2] Wydatki całkowite (netto w PLN) ,00 W tym wydatki kwalifikowane (netto w PLN) Kredyt technologiczny Udział własny , , , , , ,00 [1] Maksymalny udział kredytu technologicznego 75% Minimalny udział własny 25% [2] Intensywność wsparcia dla tej kategorii wydatków uzaleŝniona jest od województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja i wielkości przedsiębiorstwa i nie większej niŝ 4 mln 18

19 Przykład 2. c.d. Inwestor: mały przedsiębiorca z województwa kujawsko-pomorskiego - Zakończenie inwestycji technologicznej listopad 2010 r. - Wnioski o płatność są składane na początku roku, następującego po roku, w którym osiągnięto sprzedaŝ Wartość sprzedaŝy (netto w PLN) na koniec roku Wartość premii przekazanej na spłatę kredytu technologicznego * (wypłata nastąpi w ciągu 30 dni po złoŝeniu pełnego wniosku oraz 30 dni po zaakceptowaniu ww. wniosku o płatność) X X cum X X cum * Wnioski o wypłatę premii mogą być składane: - jednorazowo - na całość kwoty premii - okresowo - na kwotę osiągniętej wartości sprzedaŝy netto - nie częściej niŝ raz na 3 miesiące; okresy, w których osiągana była sprzedaŝ nie muszą być równe 19

20 Czy biznesplan ma być przygotowany na jakimś określonym formularzu? Biznesplan inwestycji technologicznej stanowiący załącznik do wniosku, powinien zostać sporządzony zgodnie z wytycznymi podanymi w Instrukcji wypełniania wniosku (punkt V. 6 Instrukcji). BGK nie narzuca wzoru tego dokumentu. 20

21 WYTYCZNE DO BIZNESPLANU Biznesplan inwestycji technologicznej powinien zawierać następujące informacje: opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy; opis i cel inwestycji technologicznej; opis procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, który będzie realizowany w wyniku inwestycji technologicznej; analizę finansową przedsięwzięcia, uwzględniającą planowane nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania oraz przewidywane efekty ekonomiczne (ilościowe i jakościowe); 21

22 WYTYCZNE DO BIZNESPLANU c.d. analizę opłacalności projektu inwestycyjnego (wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji); zakres rzeczowy inwestycji technologicznej: kosztorys oraz harmonogram jej realizacji, z wyszczególnieniem wydatków przewidzianych do finansowania kredytem technologicznym i kwalifikujących się do objęcia pomocą w formie premii technologicznej (wzór tabeli z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji technologicznej poniŝej); zwięzłą analizę rynku produktów lub usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej oraz konkurencji na tym rynku; strategię marketingową. 22

23 Co musi zawierać opinia o innowacyjności i czy istnieje jakiś spis instytucji, które ją wydają? Opinia o innowacyjności oraz informacja o wdraŝanej technologii muszą zostać sporządzone na wniosek przedsiębiorcy przez jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenie naukowotechniczne o zasięgu ogólnopolskim, które nie jest powiązane z przedsiębiorcą, a zakres jej działania jest związany z inwestycją technologiczną, na którą ma być udzielony kredyt technologiczny. 23

24 Informacje o projekcie inwestycji technologicznej Opinia, na podstawie, której moŝna stwierdzić, Ŝe planowana do wdroŝenia technologia jest nową technologią w rozumieniu zapisów ustawy, a tym samym stanowi podstawę do ubiegania się o premię technologiczną, powinna zawierać następujące informacje i oświadczenia wystawcy opinii: nazwę, charakterystykę technologii planowanej do wdroŝenia; opis technologii; wykazanie, Ŝe jest to technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo rozwojowej (wartości niematerialnych i prawnych); wykazanie, Ŝe technologia ta umoŝliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług; 24

25 Informacje o projekcie inwestycji technologicznej c.d. stwierdzenie, Ŝe technologia ta nie jest stosowana na świecie dłuŝej niŝ 5 lat (ewentualnie podanie okresu, od jakiego technologia ta jest stosowane, wskazanie podstawy/źródła danych, na podstawie których stwierdzono okres stosowania technologii na świecie); wskazanie źródła nowej technologii (własna, nabyta, inne źródło); opis sposobu wdroŝenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym; wykaz i uzasadnienie zastosowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdroŝenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym; opis towarów, procesów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym; dane i podpisy osób reprezentujących wystawcę opinii. 25

26 Kontraktowanie I BGK Bank kredytujący Przedsiębiorca Wniosek o dofinansowanie Wniosek kredytowy Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3a Ocena wniosku Załącznik Nr 4 Wniosek o dofinansowanie Promesa kredytowa Pismo do BGK 60 dni / do Załącznik Nr 5 Potwierdzenie przyjęcia i rejestracji wniosku Przyjęcie i rejestracja wniosku Załącznik Nr 6 Ocena formalna Wezwanie do uzupełnienia wniosku U U/T T Uzupełnianie wniosku Wezwanie do uzupełnienia wniosku 14 dni Informacja o pozytywnym wyniku oceny Pismo z uzupełnionym wnioskiem T/N Pismo z uzupełnionym wnioskiem Załącznik Nr 6a T N Przyjęcie i rejestracja wniosku Ocena formalna Informacja o odrzuceniu wniosku Informacja o odrzuceniu wniosku Przekazanie wniosku do oceny merytorycznej Do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złoŝony został kompletny wniosek / do

27 Kontraktowanie II BGK Bank kredytujący Przedsiębiorca Załącznik Nr 8 Ocena merytoryczna Wezwanie do uzupełnienia wniosku U U/N/T Uzupełnianie wniosku Wezwanie do uzupełnienia wniosku N Indywidualnie wyznaczony limit dni Pismo z uzupełnionym wnioskiem Pismo z uzupełnionym wnioskiem Przyjęcie i rejestracja wniosku Załącznik Nr 9 Wniosek o dofinansowanie Informacja o odrzuceniu wniosku Wniosek o dofinansowanie Załącznik Nr 7 Informacja o przyznaniu promesy premii technologicznej Promesa premii technologicznej 30 dni Podpisanie umowy kredytowej Inwestycja technologiczna 7 dni Umowa kredytu technologicznego Parafowana za zgodność z oryginałem kopia umowy kredytu technologicznego Przyjęcie i rejestracja kopii umowy kredytu technologicznego T Przekazanie wniosku do oceny merytorycznej Wystawienie promesy premii technologicznej Do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złoŝony został kompletny wniosek / do

28 Kontraktowanie III BGK Bank kredytujący Przedsiębiorca Przyjęcie i rejestracja umowy kredytu technologicznego Podpisanie umowy o dofinansowanie (udzielenie premii technologicznej) Inwestycja technologiczna Umowa o dofinansowanie (udzielenie premii technologicznej Umowa o dofinansowanie (udzielenie premii technologicznej) Załącznik Nr 10 Wypłata kredytu technologicznego Zawiadomienie o wypłaceniu ostatniej transzy kredytu Przyjęcie i rejestracja zawiadomienia o wypłaceniu ostatniej transzy kredytu Załącznik Nr dni Wypłata premii do

29 PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE SKRZYNKA KONTAKTOWA w BGK: 29

30 Dziękujemy za uwagę. 30

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym...

Bardziej szczegółowo

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę?

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? 12:30 -- Moderator Szanowni Państwo! 22 październiku br. rusza konkurs Kredyt technologiczny.

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r.

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Plan prezentacji 1. Kredyt technologiczny w ofercie Banku BPH 2. Procedura wnioskowania o kredyt technologiczny

Bardziej szczegółowo

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) PO_IG/4.3/12/w06 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Załącznika I (Część A) do Wniosku o dofinansowanie. (opis dotyczy pól, których wypełnienie mogłoby budzić wątpliwości)

Instrukcja wypełniania Załącznika I (Część A) do Wniosku o dofinansowanie. (opis dotyczy pól, których wypełnienie mogłoby budzić wątpliwości) Instrukcja wypełniania Załącznika I () do Wniosku o dofinansowanie (opis dotyczy pól, których wypełnienie mogłoby budzić wątpliwości) a. Informacje ogólne o projekcie Tytuł projektu Tytuł projektu musi

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1. Instytucja WdraŜająca PoniewaŜ Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym jest działaniem wdraŝanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek z dnia... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 4/76/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 26.01.2010 r. INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik XIII.7 Beneficjent zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości finansowania małych inwestycji energetycznych

Nowe możliwości finansowania małych inwestycji energetycznych Konferencja naukowo techniczna Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Nowe możliwości finansowania małych inwestycji energetycznych 1 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Cz. I Pozyskiwanie funduszy na innowacyjne technologie w zakresie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznych i elektronicznego

Cz. I Pozyskiwanie funduszy na innowacyjne technologie w zakresie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznych i elektronicznego Cz. I Pozyskiwanie funduszy na innowacyjne technologie w zakresie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznych i elektronicznego Paweł Stępniak Warszawa, 03 marca 2011 Nowa perspektywa finansowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ dla Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo