Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii"

Transkrypt

1 Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii dr inż. Wojciech Kamiński Departament Programów Europejskich Czerwiec 2011

2 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cel IV osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia : Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie implementacji nowoczesnych rozwiązań Cel działania 4.3 Kredyt technologiczny: Wsparcie inwestycji w zakresie wdrożenia nowych technologii poprzez udzielanie kredytu technologicznego z możliwością częściowej spłaty ze środków FKT w formie premii technologicznej. Instytucja Wdrażająca - BGK Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 2

3 Kredyt technologiczny ogólna charakterystyka System wdrażania oparty na ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, ustawie z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008. Beneficjenci: sektor MŚP. Kredyt technologiczny udzielany jest przez banki kredytujące współpracujące z BGK w zakresie KT. Wysokość kredytu technologicznego: nieograniczona. Brak minimalnej kwoty inwestycji, kwota maksymalna: 50 mln euro. Częściowa spłata kredytu w formie premii technologicznej. Kwota premii technologicznej: maksymalnie PLN. Nabór wniosków: ciągły Wkład własny przedsiębiorcy: minimum 25% wydatków kwalifikowanych. Alokacja na lata : euro. Alokacja na nabór otwierany w czerwcu 2011 r.: ,08 zł *. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 3

4 Banki współpracujące Bank BPH S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. BRE Bank S.A. Bank PKO BP S.A. Bank Pekao S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A. ING Bank Śląski S.A. DZ Bank Polska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Bank Millennium S.A. Alior Bank S.A. Krakowski Bank Spółdzielczy Bank Zachodni WBK S.A. Kredyt Bank. S.A. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 4

5 Inwestycja technologiczna Inwestycja polegająca na: a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług, albo b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 5

6 Nowa technologia Technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo rozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 6

7 Udział własny Udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej, pochodzący ze środków innych niż środki kredytu technologicznego lub środki z udzielonej pomocy publicznej, w szczególności w formie kredytów, gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Udział własny przedsiębiorcy w finansowaniu wydatków kwalifikowanych musi wynosić minimum 25%. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 7

8 Premia technologiczna Kwota przyznawana przez BGK przedsiębiorcy na spłatę części kapitału kredytu technologicznego, w wysokości wynikającej z limitów pomocy publicznej w odniesieniu wydatków kwalifikowanych, ale nie wyższej niż PLN. Wysokość premii określona jest w promesie premii technologicznej, przyznawanej przez BGK po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie. Premia może służyć jedynie spłacie części kapitału kredytu technologicznego. Premia wypłacana jest bezpośrednio do banku kredytującego Wypłata jednorazowa po zakończeniu inwestycji technologicznej. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 8

9 Koszty kwalifikowane Premią technologiczną mogą być objęte wydatki: sfinansowane za pomocą kredytu technologicznego, pomniejszone o podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, poniesione po dniu wpływu wniosku o przyznanie premii technologicznej. Kredyt technologiczny nie może być udzielony na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została uprzednio wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej, finansowanej za pomocą kredytu technologicznego. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 9

10 Koszty kwalifikowane (pełna treść znajduje się w art. 10 ust. 5 i 6 Ustawy) zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego w wys. maks. 10% kosztów kwalifikowanych, pod warunkiem że: przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego, potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej, w okresie 7 lat zakup nie był współfinansowany z pomocy publicznej. zakup budynków i budowli lub ich części, pod warunkiem że: przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego, potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej, przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być wykorzystywana celu zgodnym z projektem lub określającą zakres niezbędnych zmian, w okresie 7 lat zakup nie był współfinansowany z pomocy publicznej, nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji. zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynku lub budowli. pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków, budowli lub ich części. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 10

11 Koszty kwalifikowane zakup lub wytworzenie innych środków trwałych, pod warunkiem że: z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej, w okresie 7 lat zakup nie był współfinansowany z pomocy publicznej, sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, pod warunkiem że: będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji, będą podlegać amortyzacji, będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym sprzedający nie sprawuje kontroli nad kupującym i odwrotnie. wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do wdrożenia nowej technologii. Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 11

12 Definicja MŚP Kategorię przedsiębiorstwa określa się na podstawie kryteriów: finansowych: wielkość rocznego obrotu lub całkowity bilans roczny, wielkości zatrudnienia, powiązania z innymi przedsiębiorstwami. Kategoria przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych osób Roczny obrót mln. euro Całkowity bilans roczny mln. euro Mikro < Małe < Średnie < Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 12

13 Intensywność wsparcia Region: województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie województwa: dolnośląskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Przedsiębiorstwa: mikro średnie i małe 70% 60% 60% 50% województwo mazowieckie i m. st. Warszawa 50% 40% W przypadku przedsiębiorstw działających w sektorze transportu, intensywność zmniejsza o 20 p.p. dla mikro- i małych przedsiębiorstw lub 10 p.p. dla przedsiębiorstw średnich. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 13

14 Przykład wyliczania premii technologicznej Inwestor: małe przedsiębiorstwo z województwa podlaskiego intensywność wsparcia = 70% Wydatki całkowite Wydatki kwalifikowane Łącznie Kredyt technologiczny Udział własny Wydatki niekwalifikowane Premia technologiczna Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 14

15 Procedura ubiegania się o przyznanie premii 1. Przedsiębiorca składa w banku kredytującym wniosek o udzielenie kredytu technologicznego. 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, bank kredytujący wystawia promesę kredytową lub zawiera wstępną umowę kredytową. 3. Przedsiębiorca składa w BGK (za pośrednictwem banku kredytującego) wniosek o dofinansowanie. 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, BGK wystawia promesę premii technologicznej. 5. Przedsiębiorca zawiera z bankiem kredytującym umowę kredytu technologicznego. 6. Po otrzymaniu informacji o zawarciu umowy kredytu technologicznego, BGK zawiera z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

16 Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie 1. Opinia o nowej technologii, która ma zostać wdrożona w wyniku inwestycji, wystawiona na wniosek przedsiębiorcy przez uprawnioną jednostkę naukową, zawierająca m.in.: wykazanie, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią w rozumieniu ustawy, charakterystykę technologii, informacje o sposobie jej wdrożenia, wykaz i uzasadnienie niezbędnych do wdrożenia technologii środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, opis produktów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej. BGK nie narzuca formularza Opinii. Wykaz wymaganych informacji zawartych w Opinii znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 16

17 Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie 2. Biznesplan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowo finansowym oraz wykazem wydatków. 3. Oświadczenie przedsiębiorcy o niefinansowaniu wkładu własnego ze środków publicznych. 4. Informacja o uzyskanej pomocy publicznej na finansowanie inwestycji. 5. Kopie dokumentów potwierdzających status przedsiębiorcy. 6. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP. 7. Zobowiązanie przedsiębiorcy do przekazywania BGK informacji dotyczących inwestycji technologicznej w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nałożonych na BGK ustawą. 8. Wersja elektroniczna wniosku wraz z załącznikami. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 17

18 Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie 1. Uzyskanie promesy kredytowej lub zawarcie wstępnej umowy kredytu technologicznego z bankiem kredytującym. 2. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza wniosku wraz wymaganymi załącznikami. 3. Zgodność przedmiotu inwestycji z zapisami ustawy, w tym: spełnienie kryteriów nowej technologii zapisanych w ustawie, zgodność kosztów kwalifikowanych z katalogiem kosztów w ustawie. 4. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz równych szans. 5. Realizacja inwestycji nie została rozpoczęta przed złożeniem do BGK wniosku o przyznanie premii technologicznej. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 18

19 Kryteria wypłaty premii technologicznej 1. Wypłacenie całości kredytu technologicznego. 2. Zakończenie inwestycji technologicznej. 3. Poniesienie wydatków kwalifikowanych. 4. Przedstawienie opinii stwierdzającej wdrożenie nowej technologii i rozpoczęcie produkcji towarów lub świadczenia usług, będących wynikiem wdrożenia. 5. Progi pomocy publicznej, określone regionalną mapą pomocy publicznej i zapisami ustawy, nie zostały przekroczone. 6. Oświadczenie, że inwestycja zostanie w województwie, w którym została zrealizowana. 7. Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków VAT, akcyzowego, dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 19

20 Aktualny stan kontraktowania środków stan na dzień 23 maja 2011 r. Liczba Wartość [zł] Złożone wnioski o dofinansowanie Wydane promesy premii technologicznej: wartość kredytów w odniesieniu do wydanych promes: Podpisane umowy o dofinansowanie: wartość kredytów w odniesieniu do zawartych umów: Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 20

21 Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie 1. Opinia o nowej technologii nie zawierająca wymaganych informacji: opinia powinna dotyczyć planowanej do wdrożenia technologii, nie innowacyjności nabywanych środków trwałych, służących jedynie do jej wdrożenia, opinia powinna zawierać wszystkie wymagane informacje, których wykaz znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku, (BGK nie narzuca formularza Opinii, a jedynie wytyczne do jej zawartości). 2. Opinia o nowej technologii wydana przez nieuprawnioną instytucję. Uprawnionymi instytucjami są: jednostki naukowe zgodne z art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy o zasadach finansowania nauki (w tym podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych), centra badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim, nie: branżowe izby gospodarcze. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 21

22 Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie 3. Brak poprawnej wersji elektronicznej Wniosku: wniosek wraz załącznikami powinien być nagrany na płycie CD/DVD, wszystkie dokumenty powinny być nagrane w postaci czytelnych dokumentów skanowanych (zmiana od naboru ), wersje papierowe i elektroniczne powinny być tożsame. 4. Wniosek wypełniony niezgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku. Błędne wyliczenia kwot w formularzu wniosku. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 22

23 Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie 5. Niepoprawne potwierdzenie za zgodność oryginałem załączników składanych w formie kopii: potwierdzenia powinien dokonać wnioskodawca zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu, nie pracownik banku kredytującego. 6. Niezgodność inwestycji z zapisami ustawy: złe zrozumienie ustawowego rozumienia wdrożenia technologii : przedmiotem inwestycji ma być wdrożenie technologii jako myśli technologicznej, zaś zakup maszyn i urządzeń ma umożliwić jej realizację; technologia nie jest rozumiana jako zestaw urządzeń służących do produkcji, technologia będąca przedmiotem inwestycji nie może być już wdrożona w nabywanych środkach trwałych. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 23

24 Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie 6. Niezgodność inwestycji z zapisami ustawy przykłady: Firma zamierza rozpocząć produkcję maszyn drukarskich w oparciu o opracowaną przez inny podmiot i opatentowaną technologię druku. W tym celu kupuje prawa do tej technologii oraz urządzenia, które posłużą do produkcji maszyn. W produkowanych maszynach zostaje w ten sposób wdrożona nowa technologia druku. Inwestycja może kwalifikować się do finansowania. Przedsiębiorstwo drukarskie zamierza wykorzystać nową technologię druku, w związku z czym planuje zakupić maszyny drukarskie z tą właśnie technologią. Technologia ta została już wcześniej wdrożona przez producenta maszyn. Inwestycja nie może kwalifikować się do finansowania. Przedsiębiorstwo drukarskie zamierza wdrożyć własną nowatorską technologię produkcji książek, do czego potrzebny jest zakup m.in. maszyn drukarskich. Inwestycja może kwalifikować się do finansowania. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 24

25 Zmiany wprowadzane ustawą o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1. Suma kosztów kwalifikowanych podstawą wyliczania premii. Premia technologiczna wyliczana będzie od całości wydatków kwalifikowalnych, a nie tylko sfinansowanych kredytem technologicznym. 2. Wypłata premii od razu po zakończeniu inwestycji. Uniezależnienie wypłaty premii technologicznej od udokumentowania sprzedaży towarów i usług wyprodukowanych z udziałem nowej technologii. 3. Zmiana katalogu kosztów kwalifikowanych. M.in. budowa budynków i budowli. * 4. Rozpoczęcie inwestycji po złożeniu wniosku o dofinansowanie w BGK. Wcześniej dopiero po przyznaniu promesy premii. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 25

26 Zmiany wprowadzane ustawą o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 5. Możliwość wdrażania technologii w formie nieopatentowanej wiedzy technicznej. 6. Możliwość dofinansowania kosztów usług doradczych. Koszty usług związanych z realizacją inwestycji (poniesione po złożeniu wniosku). 7. Możliwość skorzystania z nowych zasad przez beneficjentów realizujących projekty według obecnie obowiązującej ustawy. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 26

27 Ważne dokumenty Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, (Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 730) Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, (Dz. U. z 2011 r. nr 85, poz. 457) Szczegółowy opis priorytetów PO IG, (MRR) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (MRR) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (BGK) Regulamin Przeprowadzania Konkursu (BGK) Rozporządzenie Wspólnoty (KE) 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu Nowa Definicja MŚP (publikacja KE) Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 27

28 Strony internetowe Premia technologiczna: dokumenty, formularze, instrukcje: Informacje o funduszach europejskich i POIG, wytyczne MRR: Skrzynka kontaktowa w BGK Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 28

29 Dziękuję za uwagę Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 29

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny PYTANIA I ODPOWIEDZI KONFERENCJA INNOWACJA I KREDYT TECHNOLOGICZNY szansą na sukces 2 października 2009 r. WARSZTAT 1 Finansowanie inwestycji w innowacje z udziałem Kredytu technologicznego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) PO_IG/4.3/12/w06 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę?

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? 12:30 -- Moderator Szanowni Państwo! 22 październiku br. rusza konkurs Kredyt technologiczny.

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1. Instytucja WdraŜająca PoniewaŜ Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym jest działaniem wdraŝanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r.

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Plan prezentacji 1. Kredyt technologiczny w ofercie Banku BPH 2. Procedura wnioskowania o kredyt technologiczny

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej

Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH

BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH Andrzej Marek Łach Dyrektor Oddziału BGK w Kielcach Ostrowiec Świętokrzyski 19 październik 2007 r. BGK BGK PEWNY PEWNY PARTNER 1 DWA OBSZARY PREZENTACJI : Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej 1. Założenia ogólne Podstawą do ustanowienia Przedsięwzięcia pilotażowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Phare 2003

Bardziej szczegółowo

Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2

Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2 Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2 Środki wsparcia e- biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo