Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich"

Transkrypt

1 Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Departament Programów Europejskich Czerwiec 2011

2 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cel IV osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia : Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie implementacji nowoczesnych rozwiązań Cel działania 4.3 Kredyt technologiczny: Wsparcie inwestycji w zakresie wdrożenia nowych technologii poprzez udzielanie kredytu technologicznego z możliwością częściowej spłaty ze środków FKT w formie premii technologicznej. Instytucja Wdrażająca - BGK Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 2

3 Kredyt technologiczny ogólna charakterystyka System wdrażania oparty na ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, ustawie z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008. Beneficjenci: sektor MŚP. Kredyt technologiczny udzielany jest przez banki kredytujące współpracujące z BGK w zakresie KT. Wysokość kredytu technologicznego: nieograniczona. Brak minimalnej kwoty inwestycji, kwota maksymalna: 50 mln euro. Częściowa spłata kredytu w formie premii technologicznej. Kwota premii technologicznej: maksymalnie PLN. Nabór wniosków: ciągły Wkład własny przedsiębiorcy: minimum 25% wydatków kwalifikowanych. Alokacja na lata : euro. Alokacja na nabór otwierany w czerwcu 2011 r.: ,08 zł *. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 3

4 Banki współpracujące Bank BPH S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. BRE Bank S.A. Bank PKO BP S.A. Bank Pekao S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A. ING Bank Śląski S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Bank Millennium S.A. Alior Bank S.A. Krakowski Bank Spółdzielczy DZ Bank Polska S.A. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 4

5 Inwestycja technologiczna Inwestycja polegająca na: a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług, albo b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 5

6 Nowa technologia Technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo rozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 6

7 Wyłączone działy gospodarki rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo rybołówstwo wytwarzanie i obrót produktami imitującymi lub zastępującymi mleko i przetwory mleczne sektor włókien syntetycznych górnictwo węgla, hutnictwo żelaza i stali budownictwo okrętowe Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 7

8 Udział własny Udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej, pochodzący ze środków innych niż środki kredytu technologicznego lub środki z udzielonej pomocy publicznej, w szczególności w formie kredytów, gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Udział własny przedsiębiorcy w finansowaniu wydatków kwalifikowanych musi wynosić minimum 25%. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 8

9 Premia technologiczna Kwota przyznawana przez BGK przedsiębiorcy na spłatę części kapitału kredytu technologicznego, w wysokości wynikającej z limitów pomocy publicznej w odniesieniu wydatków kwalifikowanych, ale nie wyższej niż PLN. Wysokość premii określona jest w promesie premii technologicznej, przyznawanej przez BGK po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie. Premia może służyć jedynie spłacie części kapitału kredytu technologicznego. Premia wypłacana jest bezpośrednio do banku kredytującego Wypłata jednorazowa po zakończeniu inwestycji technologicznej. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 9

10 Koszty kwalifikowane Premią technologiczną mogą być objęte wydatki: sfinansowane za pomocą kredytu technologicznego, pomniejszone o podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, poniesione po dniu wpływu wniosku o przyznanie premii technologicznej. Kredyt technologiczny nie może być udzielony na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została uprzednio wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej, finansowanej za pomocą kredytu technologicznego. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 10

11 Koszty kwalifikowane (pełna treść znajduje się w art. 10 ust. 5 i 6 Ustawy) zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego w wys. maks. 10% kosztów kwalifikowanych, pod warunkiem że: przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego, potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej, w okresie 7 lat zakup nie był współfinansowany z pomocy publicznej. zakup budynków i budowli lub ich części, pod warunkiem że: przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego, potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej, przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być wykorzystywana celu zgodnym z projektem lub określającą zakres niezbędnych zmian, w okresie 7 lat zakup nie był współfinansowany z pomocy publicznej, nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji. zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynku lub budowli. pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków, budowli lub ich części. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 11

12 Koszty kwalifikowane zakup lub wytworzenie innych środków trwałych, pod warunkiem że: z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej, w okresie 7 lat zakup nie był współfinansowany z pomocy publicznej, sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, pod warunkiem że: będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji, będą podlegać amortyzacji, będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym sprzedający nie sprawuje kontroli nad kupującym i odwrotnie. wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do wdrożenia nowej technologii. Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 12

13 Definicja MŚP Kategorię przedsiębiorstwa określa się na podstawie kryteriów: finansowych: wielkość rocznego obrotu lub całkowity bilans roczny, wielkości zatrudnienia, powiązania z innymi przedsiębiorstwami. Kategoria przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych osób Roczny obrót mln. euro Całkowity bilans roczny mln. euro Mikro < Małe < Średnie < Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 13

14 Definicja MŚP Przedsiębiorstwo samodzielne: Przedsiębiorstwo partnerskie: Przedsiębiorstwo związane: nie uwzględnia się danych innego przedsiębiorstwa dane dodaje się proporcjonalnie dane dodaje się w całości. źródło: Nowa definicja MSP Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 14

15 Intensywność wsparcia Region: województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie województwa: dolnośląskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Przedsiębiorstwa: mikro średnie i małe 70% 60% 60% 50% województwo mazowieckie i m. st. Warszawa 50% 40% W przypadku przedsiębiorstw działających w sektorze transportu, intensywność zmniejsza się o 20 p.p. dla mikro- i małych przedsiębiorstw lub 10 p.p. dla przedsiębiorstw średnich. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 15

16 Przykład wyliczania premii technologicznej Inwestor: małe przedsiębiorstwo z województwa podlaskiego intensywność wsparcia = 70% Wydatki całkowite Wydatki kwalifikowane Łącznie Kredyt technologiczny Udział własny Wydatki niekwalifikowane Premia technologiczna Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 16

17 BGK BANK KREDYTUJĄCY 2. Ocena dokumentacji. 3. Wystawienie (lub odmowa) promesy kredytu technologicznego/ warunkowej umowy kredytowej. PRZEDSIĘBIORCA 1. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego i wniosku o dofinansowanie. 5. Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie. 6. Przyznanie (lub odmowa przyznania) promesy premii technologicznej. 10. Podpisanie umowy o dofinansowanie 4. Przekazanie wniosku o dofinansowanie do BGK. 8. Podpisanie umowy kredytowej. 9. Przekazanie kopii umowy kredytowej do BGK. 11. Realizacja inwestycji (po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK). 14. Przekazanie premii technologicznej do banku kredytującego. 13. Przekazanie wniosku do BGK. 12. Wniosek o płatność. 15. Częściowa spłata kredytu. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 17

18 Krok 1. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego oraz wniosku o dofinansowanie Najważniejsze dokumenty: Wniosek o udzielenie kredytu technologicznego zgodnie z wymaganiami banku kredytującego. Wniosek o dofinansowanie formularz na Opinia o nowej technologii. Biznes plan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowofinansowym. Kopie dokumentów pozwalających uznać przedsiębiorcę za mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę. Informacja o pomocy publicznej uzyskanej na finansowanie wydatków kwalifikowanych. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 18

19 BGK BANK KREDYTUJĄCY 2. Ocena dokumentacji. 3. Wystawienie (lub odmowa) promesy kredytu technologicznego/ warunkowej umowy kredytowej. PRZEDSIĘBIORCA 1. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego i wniosku o dofinansowanie. 5. Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie. 6. Przyznanie (lub odmowa przyznania) promesy premii technologicznej. 9. Podpisanie umowy o dofinansowanie 4. Przekazanie wniosku o dofinansowanie do BGK. 7. Podpisanie umowy kredytowej. 8. Przekazanie kopii umowy kredytowej do BGK. 10. Realizacja inwestycji (po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK). 13. Przekazanie premii technologicznej do banku kredytującego. 12. Przekazanie wniosku do BGK. 11. Wniosek o płatność. 14. Częściowa spłata kredytu. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 19

20 Kroki 2-4. Ocena wniosku o kredyt technologiczny Bank kredytujący w ciągu 60 dni wystawia promesę kredytową lub zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego. Bank kredytujący sprawdza poprawność wniosku o dofinansowanie pod względem formalnym i przekazuje go do BGK, dołączając kopię warunkowej umowy kredytowej lub promesy kredytu technologicznego. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 20

21 BGK BANK KREDYTUJĄCY 2. Ocena dokumentacji. 3. Wystawienie (lub odmowa) promesy kredytu technologicznego/ warunkowej umowy kredytowej. PRZEDSIĘBIORCA 1. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego i wniosku o dofinansowanie. 5. Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie. 6. Przyznanie (lub odmowa przyznania) promesy premii technologicznej. 9. Podpisanie umowy o dofinansowanie 4. Przekazanie wniosku o dofinansowanie do BGK. 7. Podpisanie umowy kredytowej. 8. Przekazanie kopii umowy kredytowej do BGK. 10. Realizacja inwestycji (po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK). 13. Przekazanie premii technologicznej do banku kredytującego. 12. Przekazanie wniosku do BGK. 11. Wniosek o płatność. 14. Częściowa spłata kredytu. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 21

22 Kroki 5-6. Ocena wniosku o dofinansowanie BGK rozpatruje wnioski według kolejności wpływu BGK przyznaje promesę premii technologicznej nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu złożenia kompletnego i poprawnego wniosku lub po miesiącu, w którym usunięto błędy. Uwaga: BGK może przyznawać promesę premii technologicznej do dnia 15 września 2013 r. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 22

23 BGK BANK KREDYTUJĄCY 2. Ocena dokumentacji. 3. Wystawienie (lub odmowa) promesy kredytu technologicznego/ warunkowej umowy kredytowej. PRZEDSIĘBIORCA 1. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego i wniosku o dofinansowanie. 5. Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie. 6. Przyznanie (lub odmowa przyznania) promesy premii technologicznej. 9. Podpisanie umowy o dofinansowanie 4. Przekazanie wniosku o dofinansowanie do BGK. 7. Podpisanie umowy kredytowej. 8. Przekazanie kopii umowy kredytowej do BGK. 10. Realizacja inwestycji (po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK). 13. Przekazanie premii technologicznej do banku kredytującego. 12. Przekazanie wniosku do BGK. 11. Wniosek o płatność. 14. Częściowa spłata kredytu. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 23

24 Kroki 7-8. Zawarcie umowy o kredyt technologiczny Bank kredytujący podpisuje z przedsiębiorcą umowę o udzielenie kredytu technologicznego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji z BGK o przyznaniu promesy premii technologicznej. Bank kredytujący przesyła kopię umowy kredytu technologicznego do BGK w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. oprocentowanie kredytu technologicznego nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie innych kredytów inwestycyjnych udzielanych przez Bank, prowizje i opłaty nie mogą być mniej korzystne niż warunki proponowane przy udzielaniu przez Bank innych kredytów inwestycyjnych. Uwaga: Bank kredytujący może zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do dnia 31 października 2013 r. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 24

25 BGK BANK KREDYTUJĄCY 2. Ocena dokumentacji. 3. Wystawienie (lub odmowa) promesy kredytu technologicznego/ warunkowej umowy kredytowej. PRZEDSIĘBIORCA 1. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego i wniosku o dofinansowanie. 5. Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie. 6. Przyznanie (lub odmowa przyznania) promesy premii technologicznej. 9. Podpisanie umowy o dofinansowanie 4. Przekazanie wniosku o dofinansowanie do BGK. 7. Podpisanie umowy kredytowej. 8. Przekazanie kopii umowy kredytowej do BGK. 10. Realizacja inwestycji (po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK). 13. Przekazanie premii technologicznej do banku kredytującego. 12. Przekazanie wniosku do BGK. 11. Wniosek o płatność. 14. Częściowa spłata kredytu. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 25

26 Krok 9. Zawarcie umowy o dofinansowanie Przedsiębiorca zawiera z BGK umowę o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy kredytu technologicznego. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 26

27 BGK BANK KREDYTUJĄCY 2. Ocena dokumentacji. 3. Wystawienie (lub odmowa) promesy kredytu technologicznego/ warunkowej umowy kredytowej. PRZEDSIĘBIORCA 1. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego i wniosku o dofinansowanie. 5. Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie. 6. Przyznanie (lub odmowa przyznania) promesy premii technologicznej. 9. Podpisanie umowy o dofinansowanie 4. Przekazanie wniosku o dofinansowanie do BGK. 7. Podpisanie umowy kredytowej. 8. Przekazanie kopii umowy kredytowej do BGK. 10. Realizacja inwestycji (po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK). 13. Przekazanie premii technologicznej do banku kredytującego. 12. Przekazanie wniosku do BGK. 11. Wniosek o płatność. 14. Częściowa spłata kredytu. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 27

28 Krok 10. Realizacja inwestycji technologicznej Rozpoczęcie inwestycji może nastąpić po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK. Uwaga: Konsekwencją rozpoczęcia inwestycji przed dniem wpływu wniosku o dofinansowanie jest brak kwalifikowalności całego projektu. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (MRR): 1. Za rozpoczęcie projektu uznaje się m.in. pierwsze zobowiązanie wnioskodawcy do zamówienia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (np. podpisanie umowy na dostawę towaru/usługi, wpłata zaliczki). Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 28

29 Krok 10. Realizacja inwestycji technologicznej c.d. 2. Nie stanowią rozpoczęcia realizacji inwestycji m.in.: sporządzenie studium wykonalności, biznesplanu, dokumentacji technicznej, zakup gruntu (nieruchomości niezabudowanej) pod teren inwestycji, przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia środowiskowego (oceny oddziaływania na środowisko) oraz uzyskanie pozwolenia, analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne). Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 29

30 BGK BANK KREDYTUJĄCY 2. Ocena dokumentacji. 3. Wystawienie (lub odmowa) promesy kredytu technologicznego/ warunkowej umowy kredytowej. PRZEDSIĘBIORCA 1. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego i wniosku o dofinansowanie. 5. Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie. 6. Przyznanie (lub odmowa przyznania) promesy premii technologicznej. 9. Podpisanie umowy o dofinansowanie 4. Przekazanie wniosku o dofinansowanie do BGK. 7. Podpisanie umowy kredytowej. 8. Przekazanie kopii umowy kredytowej do BGK. 10. Realizacja inwestycji (po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK). 13. Przekazanie premii technologicznej do banku kredytującego. 12. Przekazanie wniosku do BGK. 11. Wniosek o płatność. 14. Częściowa spłata kredytu. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 30

31 Kroki Wypłata premii technologicznej Wypłata premii jest jednorazowa po zakończeniu inwestycji BGK przekazuje premię technologiczną na rachunek kredytowy, po przedłożeniu przez przedsiębiorcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 11 ust. 5 Ustawy. Uwaga: BGK może wypłacać premię technologiczną do dnia 31 grudnia 2015 r. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 31

32 Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie 1. Opinia o nowej technologii, która ma zostać wdrożona w wyniku inwestycji, wystawiona na wniosek przedsiębiorcy przez uprawnioną jednostkę naukową, zawierająca m.in.: wykazanie, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią w rozumieniu ustawy, charakterystykę technologii, informacje o sposobie jej wdrożenia, wykaz i uzasadnienie niezbędnych do wdrożenia technologii środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, opis produktów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej. BGK nie narzuca formularza Opinii. Wykaz wymaganych informacji zawartych w Opinii znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 32

33 Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie 2. Biznesplan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowo finansowym oraz wykazem wydatków. 3. Oświadczenie przedsiębiorcy o niefinansowaniu wkładu własnego ze środków publicznych, 4. Informacja o uzyskanej pomocy publicznej na finansowanie inwestycji, 5. Kopie dokumentów potwierdzających status przedsiębiorcy, wykazujących brak zaległości w opłacaniu należnych składek, itp., 6. Zobowiązanie przedsiębiorcy do przekazywania BGK informacji dotyczących inwestycji technologicznej w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nałożonych na BGK ustawą. 7. Wersja elektroniczna wniosku wraz z załącznikami. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 33

34 Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie 1. Uzyskanie promesy kredytowej lub zawarcie wstępnej umowy kredytu technologicznego z bankiem kredytującym. 2. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza wniosku wraz wymaganymi załącznikami. 3. Zgodność przedmiotu inwestycji z zapisami ustawy, w tym: spełnienie kryteriów nowej technologii zapisanych w ustawie, zgodność kosztów kwalifikowanych z katalogiem kosztów w ustawie. 1. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz równych szans. 2. Realizacja inwestycji nie została rozpoczęta przed złożeniem do BGK wniosku o przyznanie premii technologicznej. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 34

35 Kryteria wypłaty premii technologicznej 1. Wypłacenie całości kredytu technologicznego. 2. Zakończenie inwestycji technologicznej. 3. Poniesienie wydatków kwalifikowanych. 4. Przedstawienie opinii stwierdzającej wdrożenie nowej technologii i rozpoczęcie produkcji towarów lub świadczenia usług, będących wynikiem wdrożenia. 5. Progi pomocy publicznej, określone regionalną mapą pomocy publicznej i zapisami ustawy, nie zostały przekroczone. 6. Oświadczenie, że inwestycja zostanie w województwie, w którym została zrealizowana. 7. Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków VAT, akcyzowego, dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 35

36 Aktualny stan kontraktowania środków stan na dzień 23 maja 2011 r. Liczba Wartość [zł] Złożone wnioski o dofinansowanie Wydane promesy premii technologicznej: wartość kredytów w odniesieniu do wydanych promes: Podpisane umowy o dofinansowanie: wartość kredytów w odniesieniu do zawartych umów: Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 36

37 Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie 1. Opinia o nowej technologii nie zawierająca wymaganych informacji: opinia powinna dotyczyć planowanej do wdrożenia technologii, nie innowacyjności nabywanych środków trwałych, służących jedynie do jej wdrożenia, opinia powinna zawierać wszystkie wymagane informacje, których wykaz znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku, (BGK nie narzuca formularza Opinii, a jedynie wytyczne do jej zawartości). 2. Opinia o nowej technologii wydana przez nieuprawnioną instytucję. Uprawnionymi instytucjami są: jednostki naukowe zgodne z art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy o zasadach finansowania nauki (w tym podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych), centra badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim, nie: branżowe izby gospodarcze. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 37

38 Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie 3. Brak poprawnej wersji elektronicznej Wniosku: wniosek wraz załącznikami powinien być nagrany na CD/DVD, wszystkie dokumenty powinny być nagrane w postaci czytelnych dokumentów skanowanych (zmiana od naboru ), wersje papierowe i elektroniczne powinny być tożsame. 4. Wniosek wypełniony niezgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku. Błędne wyliczenia kwot w formularzu wniosku. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 38

39 Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie 5. Niepoprawne potwierdzenie za zgodność oryginałem załączników składanych w formie kopii: potwierdzenia powinien dokonać wnioskodawca zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu, nie pracownik banku kredytującego. 6. Niezgodność inwestycji z zapisami ustawy: złe zrozumienie ustawowego rozumienia wdrożenia technologii : przedmiotem inwestycji ma być wdrożenie technologii jako myśli technologicznej, zaś zakup maszyn i urządzeń ma umożliwić jej realizację; technologia nie jest rozumiana jako zestaw urządzeń służących do produkcji, technologia będąca przedmiotem inwestycji nie może być już wdrożona w nabywanych środkach trwałych. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 39

40 Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie 6. Niezgodność inwestycji z zapisami ustawy przykłady: Firma zamierza rozpocząć produkcję maszyn drukarskich w oparciu o opracowaną przez inny podmiot i opatentowaną technologię druku. W tym celu kupuje prawa do tej technologii oraz urządzenia, które posłużą do produkcji maszyn. W produkowanych maszynach zostaje w ten sposób wdrożona nowa technologia druku. Inwestycja może kwalifikować się do finansowania. Przedsiębiorstwo drukarskie zamierza wykorzystać nową technologię druku, w związku z czym planuje zakupić maszyny drukarskie z tą właśnie technologią. Technologia ta została już wcześniej wdrożona przez producenta maszyn. Inwestycja nie może kwalifikować się do finansowania. Przedsiębiorstwo drukarskie zamierza wdrożyć własną nowatorską technologię produkcji książek, do czego potrzebny jest zakup m.in. maszyn drukarskich. Inwestycja może kwalifikować się do finansowania. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 40

41 Zmiany wprowadzane ustawą o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1. Suma kosztów kwalifikowanych podstawą wyliczania premii. Premia technologiczna wyliczana będzie od całości wydatków kwalifikowalnych, a nie tylko sfinansowanych kredytem technologicznym. 2. Wypłata premii od razu po zakończeniu inwestycji. Uniezależnienie wypłaty premii technologicznej od udokumentowania sprzedaży towarów i usług wyprodukowanych z udziałem nowej technologii. 3. Zmiana katalogu kosztów kwalifikowanych. M.in. budowa budynków i budowli. 4. Rozpoczęcie inwestycji po złożeniu wniosku o dofinansowanie w BGK. Wcześniej dopiero po przyznaniu promesy premii. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 41

42 Zmiany wprowadzane ustawą o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 5. Możliwość wdrażania technologii w formie nieopatentowanej wiedzy technicznej. 6. Możliwość dofinansowania kosztów usług doradczych. Koszty usług związanych z realizacją inwestycji (poniesione po złożeniu wniosku). 7. Możliwość skorzystania z nowych zasad (naliczanie premii i odstąpienie od dokumentowania sprzedaży) przez beneficjentów realizujących projekty według obecnie obowiązującej ustawy. Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 42

43 Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 43

44 Przykładowe projekty realizowane w ramach działania 4.3 POIG Projekt: System skaningu laserowego wraz z kamerą fotogrametryczną jako Lotnicza Platforma Teledetekcyjna Beneficjent: MGGP Aero Sp. z o.o. Cel: Wdrożenie innowacyjnej technologii pomiarowej Lotniczego skaningu laserowego. Technologia służy do szybkiego pozyskiwania trójwymiarowych map terenu za pomocą umieszczonego na samolocie systemu lidarowego. Zastosowania, m.in.: infrastruktura i ochrona środowiska planowanie dróg, systemów odwadniających, pozyskiwanie informacji o roślinności, gospodarka wodna przewidywanie zasięgu powodzi, zarządzanie kryzysowe rejestracja i ocena zniszczeń po katastrofach. Wartość inwestycji: tyś. zł Kredyt technologiczny: tyś. zł Kwota dofinansowania: tyś. zł Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 44

45 Przykładowe projekty realizowane w ramach działania 4.3 POIG Projekt: Innowacyjna technologia wznoszenia modułowych murów oporowych Beneficjent: ZIBET Sp. z o. o. Cel: Wdrożenie nowej technologii produkcji modułowych elementów murów oporowych z przypominających system klocków LEGO oraz uruchomienie usługi wznoszenia murów oporowych. Korzyści: ochrona brzegów rzek przed degradacją, wyższa trwałość i szczelność niż tradycyjnych konstrukcji betonowych, w przypadku osuwisk możliwość odtworzenia obiektów o wysokich walorach krajobrazowych lub zabytkowych. Wartość inwestycji: tyś. zł Kredyt technologiczny: tyś. zł Kwota dofinansowania: 367 tyś. zł Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 45

46 Dokumenty i akty prawne Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, (Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 730) Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, (Dz. U. z 2011 r. nr 85, poz. 457) Szczegółowy opis priorytetów PO IG, (MRR) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (MRR) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (BGK) Regulamin Przeprowadzania Konkursu (BGK) Rozporządzenie Wspólnoty (KE) 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu Nowa Definicja MŚP (publikacja KE) Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 46

47 Strony internetowe Premia technologiczna: dokumenty, formularze, instrukcje: Informacje o funduszach europejskich i POIG, wytyczne MRR: Skrzynka kontaktowa w BGK Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 47

48 Dziękuję za uwagę Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii 48

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii dr inż. Wojciech Kamiński Departament Programów Europejskich Czerwiec 2011 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Łódź, 07.03.2011 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny PYTANIA I ODPOWIEDZI KONFERENCJA INNOWACJA I KREDYT TECHNOLOGICZNY szansą na sukces 2 października 2009 r. WARSZTAT 1 Finansowanie inwestycji w innowacje z udziałem Kredytu technologicznego

Bardziej szczegółowo

Pieniądze na innowacje. Eligiusz W. Nowakowski. Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA

Pieniądze na innowacje. Eligiusz W. Nowakowski. Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Pieniądze na innowacje Eligiusz W. Nowakowski Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Agenda 1.Pojęcia innowacji Oslo Manual 2.Innowacje technologiczne 3.Innowacje produktowe 4.Oferta unijna ING Banku 1 Oslo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

DOTACJE I POŻYCZKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

DOTACJE I POŻYCZKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH DOTACJE I POŻYCZKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Coś się kooczy, coś się zaczyna Plan prezentacji Dotacje a pożyczki Dostępnośd dotacji i pożyczek Przedstawienie dostępnych funduszy Krajowy Fundusz Kapitałowy

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) PO_IG/4.3/12/w06 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

1 Słowniczek pojęć i skrótów uŝywanych w RPK

1 Słowniczek pojęć i skrótów uŝywanych w RPK Wersja z dnia 25.05.2009r. Bank Gospodarstwa Krajowego Regulamin Przeprowadzania Konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne Kryteria formalne - wniosek o dofinansowanie:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne Kryteria formalne - wniosek o dofinansowanie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne Kryteria formalne - wniosek o dofinansowanie: Złożenie wniosku o dofinansowanie we właściwej instytucji Złożenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet 2: Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Wnioskodawców

Wytyczne dla Wnioskodawców Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Wytyczne dla Wnioskodawców Niniejsze wytyczne nie stanowią interpretacji przepisów prawa w zakresie rozwoju regionalnego oraz pomocy publicznej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę?

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? 12:30 -- Moderator Szanowni Państwo! 22 październiku br. rusza konkurs Kredyt technologiczny.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo