MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO"

Transkrypt

1 PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.3: Kredyt technologiczny Data wpływu wniosku o dofinansowanie* (data rejestracji wniosku w rejestrze kancelaryjnym BGK) Numer wniosku o dofinansowanie* (w rejestrze kancelaryjnym BGK) Numer wniosku o dofinansowanie* (w systemie informatycznym BGK) *Rubryka wypełniana przez BGK. 1 Przez wniosek o dofinansowanie naleŝy rozumieć wniosek o przyznanie premii technologicznej

2 I. Informacje ogólne o projekcie rozumianym jako wdroŝenie nowej technologii w wyniku realizacji inwestycji technologicznej, finansowanej kredytem technologicznym, umoŝliwiającej wytworzenie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług oraz ich sprzedaŝy uprawniającej do uzyskania premii technologicznej na zasadach określonych w ustawie. 1. Tytuł projektu 2. Identyfikacja rodzaju interwencji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.3 Kredyt technologiczny 3. Klasyfikacja projektu Kod Nazwa Temat priorytetowy 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna Obszar realizacji 00 Nie dotyczy Dział gospodarki 4. Typ projektu Czy stanowi duŝy projekt? TAK NIE Planowany cross-financing Nie dotyczy 5. Wpływ projektu na polityki horyzontalne Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006, tj. na politykę równych szans i zrównowaŝonego rozwoju Uzasadnienie: TAK NIE II. Identyfikacja Wnioskodawcy 6. Forma prawna prowadzonej działalności 7. Dane Wnioskodawcy Nazwa Wnioskodawcy NIP REGON Numer w: a) Krajowym Rejestrze Sądowym b) ewidencji działalności gospodarczej c) innym rejestrze Adres siedziby: Województwo Powiat Gmina Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 2

3 Kod pocztowy Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej 8. Status Wnioskodawcy Na dzień składania wniosku Wnioskodawca - w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z ) - oświadcza, Ŝe jest przedsiębiorcą: mikro małym średnim innym 9. Inne podmioty biorące udział w realizacji projektu Dotyczy Nie dotyczy Nazwa podmiotu Forma prawna podmiotu NIP Adres: Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Numer telefonu Adres poczty elektronicznej Numer faksu Imię i nazwisko osoby/osób upowaŝnionych do kontaktów Rodzaj i zakres zadań wykonywanych na rzecz projektu 10. Dane osoby/osób upowaŝnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów Imię i nazwisko Stanowisko słuŝbowe Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej III. Charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej 11. Rodzaj działalności gospodarczej Kod PKD podstawowej działalności Wnioskodawcy Działalność, której dotyczy projekt (jeśli inna niŝ podstawowa) Data rejestracji działalności Wnioskodawcy (dd/mm/rrrr) 12. Krótka charakterystyka działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę IV. Informacje o projekcie inwestycji technologicznej 3

4 13. Realizacja inwestycji technologicznej Miejsce realizacji inwestycji technologicznej Województwo Powiat Gmina Miejscowość Kod pocztowy Inwestycja technologiczna realizowana na terenie całego kraju Realizacja inwestycji technologicznej wykracza poza terytorium RP 14. Cel projektu TAK NIE TAK NIE 15. Opis projektu 16. Charakterystyka technologii planowanej do wdroŝenia w wyniku realizacji inwestycji technologicznej, stanowiącej główny przedmiot projektu. Elementy innowacyjności 2 Opis technologii, jaka będzie wdroŝona w ramach projektu Nazwa technologii: Opis technologii: Okres stosowania technologii na świecie TAK NIE poniŝej 5 lat WdraŜana technologia ma postać prawa TAK NIE własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej Technologia umoŝliwia wytwarzanie TAK NIE nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług Źródło nowej technologii Własna Nabyta PowyŜsze parametry nowej technologii TAK NIE potwierdza opinia o nowej technologii dołączona do wniosku 17. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu l.p Wskaźnik produktu l.p. Wskaźniki rezultatu Jedn. miary 18. Uzasadnienie projektu Jedn. miary Rok RAZEM Wartość bazowa Wartość docelowa Wartość bazowa Wartość docelowa Wartość bazowa Wartość docelowa Wartość wskaźnika 2 Opis technologii i innowacyjności potwierdzający, Ŝe technologia planowana do wdroŝenia jest nową technologią w rozumieniu zapisów ustawy oraz wymagany okres jej stosowania są kluczowymi elementami projektu i stanowią podstawę oceny kwalifikowalności projektu do działania 4.3 PO IG. 4

5 19. Harmonogram realizacji projektu A. Realizacja inwestycji technologicznej wdraŝającej nową technologię Planowany termin rozpoczęcia projektu związanego z inwestycją technologiczną (dd/mm/rrrr) Planowany termin rozpoczęcia inwestycji technologicznej (dd/mm/rrrr) Planowany termin zakończenia inwestycji technologicznej (dd/mm/rrrr) Planowany termin zakończenia projektu związanego z inwestycja technologiczną (dd/mm/rrrr) B. SprzedaŜ towarów, procesów lub usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej Planowany termin uruchomienia sprzedaŝy towarów, procesów lub usług (dd/mm/rrrr) Planowany harmonogram wypłat premii technologicznej na podstawie sprzedaŝy towarów, procesów lub usług Termin Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków Kategorie wydatków Wydatki inwestycyjne Wydatki na realizację projektu (netto w PLN) Wydatki całkowite Wydatki kwalifikowane objęte wsparciem w tym: wydatki zgodne z art. 10 ust. 5 ustawy Wydatki niekwalifikowane Wnioskowana całkowita kwota premii technologicznej 22. Źródła finansowania projektu (w PLN) A. Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę, stanowiące udział własny w inwestycji technologicznej (min.25% wydatków kwalifikowanych), pochodzące: - ze środków prywatnych Wnioskodawcy - kredytów i poŝyczek udzielanych na warunkach rynkowych (innych niŝ kredyt technologiczny) kredytu udzielonego ze środków EBI innych rynkowych źródeł finansowania (wymienić jakich) B. Kredyt technologiczny Wydatki całkowite (netto w PLN) W tym wydatki kwalifikowane (netto w PLN) Kredyt techn. Udział własny 3 Intensywność wsparcia dla tej kategorii wydatków uzaleŝniona jest od województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja technologiczna i wielkości przedsiębiorstwa 5

6 C. Źródła finansowania stanowiące pomoc publiczną D. Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę przeznaczone na finansowanie wydatków niekwalifikowanych (wymienić źródła finansowania) Ogółem: 23. Pomoc publiczna uzyskana przez Wnioskodawcę na realizację projektu, którego dotyczy wniosek Wnioskodawca uzyskał z innych źródeł pomoc publiczną na realizację projektu, w tym pomoc de TAK NIE minimis Kwota pomocy publicznej, uzyskanej przez Wnioskodawcę, otrzymana na finansowanie wydatków kwalifikowanych określonych w pkt 20 w tym kwota pomocy de minimis V. Załączniki do wniosku o dofinansowanie 1. Dokument rejestrowy Wnioskodawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed dniem złoŝenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej, do wniosku naleŝy dołączyć dokumenty rejestrowe wszystkich wspólników oraz kopię Umowy spółki cywilnej. 2. Kopia promesy kredytu technologicznego lub warunkowej Umowy kredytu technologicznego z banku kredytującego. 3. Opinia sporządzona na wniosek przedsiębiorcy przez jednostkę naukową, centrum badawczorozwojowe lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim, które nie są powiązane z przedsiębiorcą, a ich zakres działania jest związany z inwestycją technologiczną, na którą ma być udzielony kredyt technologiczny, stwierdzająca, Ŝe technologia, która będzie wdraŝana w wyniku realizacji inwestycji technologicznej jest nową technologią. Zalecenia, co do szczegółowej zawartości opinii zostały zamieszczone w pkt V Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. 4. Informacja o pomocy publicznej uzyskanej na finansowanie wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją inwestycji technologicznej w postaci zaświadczenia o pomocy de minimis wg wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. nr 53, poz. 354) albo wg wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy, oraz na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego wniosku. 5. Kopie dokumentów pozwalających uznać przedsiębiorcę za mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę, którymi mogą być w szczególności: zatwierdzone sprawozdania finansowe, rachunek zysków i strat, potwierdzenie zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników za ostatnie 2 lata obrotowe, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, obowiązująca umowa lub statut spółki, wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 6. Biznesplan inwestycji technologicznej zawierający harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wykaz wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją inwestycji technologicznej. 7. Zobowiązanie do przekazywania do BGK informacji dotyczących inwestycji technologicznej w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nałoŝonych na BGK ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730). 6

7 VI. Deklaracja Wnioskodawcy 1. Oświadczam, Ŝe informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art kodeksu karnego, dotyczącej przedłoŝenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia. 2. Oświadczam, Ŝe w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych). 3. Nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w stanie likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami. 4. Oświadczam, Ŝe projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. 5. Oświadczam, Ŝe nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych naleŝności publicznoprawnych. 6. UpowaŜniam bank kredytujący oraz Bank Gospodarstwa Krajowego do: udostępniania danych zawartych we wniosku o dofinansowanie, załącznikach do wniosku oraz danych dotyczących inwestycji technologicznej ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego lub desygnowanym przez niego przedstawicielom, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub desygnowanym przez niego przedstawicielom, komisji konkursowej; podawania do publicznej wiadomości informacji o fakcie uzyskania dofinansowania lub odmowie uzyskania dofinansowania w formie premii technologicznej; zasięgania informacji na nasz temat. 7. W przypadku uzyskania pomocy na realizację projektu w formie premii technologicznej, zobowiązuję się do kontynuowania przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia inwestycji technologicznej produkcji towarów lub świadczenia usług wynikających z tej inwestycji w województwie, w którym została ona zrealizowana lub w m.st. Warszawie, jeŝeli inwestycja będzie realizowana w m.st. Warszawie. 8. Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). 9. WyraŜam zgodę na udzielanie informacji dotyczących projektu na potrzeby ewaluacji (oceny) przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Bank Gospodarstwa Krajowego lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną. 10. WyraŜam zgodę na wizytę w miejscu realizacji projektu na potrzeby jego oceny, przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, przeprowadzaną przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Bank Gospodarstwa Krajowego lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną. 11. W przypadku zawarcia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy o dofinansowanie, zobowiązuję się do poddania się kontroli przez BGK oraz przez inne uprawnione podmioty w trybie i formie przewidzianych w tej Umowie. 7

8 12. Oświadczam, Ŝe nie finansuję udziału własnego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej, będącej przedmiotem niniejszego wniosku o dofinansowanie, ze wsparcia pochodzącego ze środków publicznych. 13. Zobowiązuję się do przekazywania do Banku Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczących inwestycji technologicznej w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nałoŝonych na BGK ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730) (Miejscowość, data ) podpis i pieczęć Wnioskodawcy/koordynatora 8

9 Załącznik nr 4 do Wniosku o dofinansowanie INFORMACJA O POMOCY PUBLICZNEJ UZYSKANEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI TECHNOLOGICZNEJ I. INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS* Oświadczam, Ŝe... (nazwa i adres Beneficjenta) nie otrzymałem/łam w bieŝącym i w poprzednich dwóch latach obrotowych pomocy de minimis. Oświadczam, Ŝe... (nazwa i adres Beneficjenta) otrzymałem/łam w bieŝącym i w poprzednich dwóch latach obrotowych pomoc de minimis, którą w kwocie..pln, słownie PLN zamierzam przeznaczyć na finansowanie wydatków wymienionych w art. 10 ust. 5 ustawy**, związanych z realizacją inwestycji technologicznej, która jest przedmiotem niniejszego wniosku o dofinansowanie. Miejscowość: Data: Podpis (imię i nazwisko):... * NaleŜy zakreślić właściwą odpowiedź i wpisać odpowiednie kwoty a jeśli pomoc de mnimis nie będzie wykorzystywana na finansowanie wydatków wymienionych w art. 10 ust 5 ustawy naleŝy wpisać 0. ** Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730). 9

10 II. INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY PUBLICZNEJ INNEJ NIś POMOC DE MINIMIS* Oświadczam, Ŝe... (nazwa i adres Beneficjenta) nie otrzymałem pomocy publicznej na realizację inwestycji technologicznej, będącej przedmiotem niniejszego wniosku o dofinansowanie. otrzymałem pomoc publiczną, którą w kwocie.pln, słownie.. PLN zamierzam przeznaczyć na finansowanie wydatków wymienionych w art. 10 ust. 5 ustawy**, związanych z realizacją inwestycji technologicznej, która jest przedmiotem niniejszego wniosku o dofinansowanie. Miejscowość: Data: Podpis (imię i nazwisko):... * NaleŜy zakreślić właściwą odpowiedź. ** Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730). 10

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) PO_IG/4.3/12/w06 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

P O D G L Ą D W N I O S K U

P O D G L Ą D W N I O S K U MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/1.4/11/w01 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU - Pilotaż

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU - Pilotaż Załącznik nr 1 do Wytycznych dla Wnioskodawców WZÓR Data złożenia wniosku w generatorze Formalne potwierdzenie złożenia wniosku: Numer wniosku Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU KADTECH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU KADTECH WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU KADTECH DOTYCZY: DOFINANSOWANIA ZATRUDNIENIA WYSOKO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU ORAZ DOFINANSOWANIA ZAKUPU USŁUG WSPARCIA INNOWACJI W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS w formie poręczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS w formie poręczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. ul. Zana 41, 20-601 Lublin tel. (81) 531 80 09, fax (81) 531 80 15... (stempel Wnioskodawcy) WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS w formie poręczenia w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez "Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina" (FWRGMS) Sp. z o.o.

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina (FWRGMS) Sp. z o.o. Szczecin, dnia (rrrr-mm-dd) WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez "Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina" (FWRGMS) Sp. z o.o. Data wpływu wniosku Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny PYTANIA I ODPOWIEDZI KONFERENCJA INNOWACJA I KREDYT TECHNOLOGICZNY szansą na sukces 2 października 2009 r. WARSZTAT 1 Finansowanie inwestycji w innowacje z udziałem Kredytu technologicznego

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.2/09/w03 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY Starogard Gdański, dnia...... Pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Na zasadach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU: DATA WPŁYWU WNIOSKU: OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: DATA ROZPATRZENIA WNIOSKU: PODLASKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pieczęć i data wpływu wniosku. rejestr wniosków pod nr. /2013

Pieczęć i data wpływu wniosku. rejestr wniosków pod nr. /2013 Pieczęć i data wpływu wniosku WNIOSEK 1 KOREKTA 1 : dotyczy części, punktów:... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób pełnosprawnych oraz Funduszu

Bardziej szczegółowo

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące organizowanego miejsca zatrudnienia bezrobotnych

I. Dane dotyczące organizowanego miejsca zatrudnienia bezrobotnych Zabrze, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu Wniosek w sprawie przyznania świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego Zgodnie z art. 60 b ustawy z 20 kwietnia 2004r. O promocji

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności

W N I O S E K osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności ... (imię i nazwisko Wnioskodawcy)... (adres Wnioskodawcy)... (telefon)... (NIP) STAROSTA PILSKI W N I O S E K osoby pełnosprawnej o dofinansowa do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Dokumentacja do pożyczki JESSICA

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Dokumentacja do pożyczki JESSICA Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Dokumentacja do pożyczki JESSICA jessica.bzwbk.pl Szczecin, wrzesień 2011 roku Dokumentacja do pożyczki JESSICA Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS I. ADNOTACJE ŚLĄSKIEGO REGIONALNEGO FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO (wypełnia pracownik Funduszu) Numer wniosku: Data wpłynięcia wniosku: Osoba przyjmująca: II. WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ PREFERENCYJNĄ W RAMACH POMOCY DE MINIMIS - pełna sprawozdawczość

WNIOSEK O POŻYCZKĘ PREFERENCYJNĄ W RAMACH POMOCY DE MINIMIS - pełna sprawozdawczość F 01f/PP02/24.11.2011/Wyda 2 Wniosek o pożyczkę preferencyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego* DATA WPYŁWU WNIOSKU DO PUP Załącznik 1 do umowy ZNAK SPRAWY CAZ/RP 555-.../15. Pieczęć pracodawcy dn...20.r. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego

Bardziej szczegółowo