Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii"

Transkrypt

1 Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

2 Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji technologicznej i częściowo spłacany ze środków FKT (działanie 4.3 POIG, ). Alokacja na lata /(minus 300 mln PLN) =

3 Podstawa prawna ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 116, poz. 730 z 2008 r.) 18 marca 2011 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej i przesłał ją do podpisu przez Prezydenta R.P. 3

4 Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY (POIG ) c.d. Udział kredytu do 75% kosztów kwalifikowanych Rozpoczęcie naboru: 1 lipca 2009 r. Nabór wniosków do działania 4.3 ma charakter ciągły Beneficjenci - wyłącznie przedsiębiorcy sektora MŚP. 4

5 Banki, które podpisały z BGK umowy współpracy w ramach Kredytu technologicznego 1. Bank BPH S.A. 9. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 10. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 3. BRE Bank S.A. 11. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. 4. Bank PKO BP S.A. 12. Bank Millennium S.A. 5. Bank Pekao S.A. 6. Raiffeisen Bank Polska S.A. 7. ING Bank Śląski S.A. 13. Alior Bank S.A. 14. Krakowski Bank Spółdzielczy 15. DZ Bank Polska S.A. 8. Bank Ochrony Środowiska S.A. 5

6 INWESTYCJA TECHNOLOGICZNA Inwestycja polegająca na wdrożeniu własnej lub zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. 6

7 NOWA TECHNOLOGIA Technologia w postaci prawa własności przemysłowej, usługi badawczo-rozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. 7

8 PREMIA TECHNOLOGICZNA Kwota przyznana przedsiębiorcy ze środków działania 4.3 przez BGK na spłatę części kapitału kredytu technologicznego, w wysokości wynikającej z limitów pomocy publicznej ale nie wyższej niż 4 mln PLN. Limity pomocy publicznej określają jaka część kosztów kwalifikowanych zostanie spłacona premią technologiczną. Jej wielkość zależy od: - województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja - wielkości przedsiębiorstwa (mikro/małe lub średnie) 8

9 Limity pomocy publicznej Województwa: Przedsiębiorstwa mikro- i małe średnie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Opolskie 70% 60% 60% 50% 50% 40% Podkarpackie Podlaskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Dolnośląskie Pomorskie Śląskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Mazowieckie 9

10 Koszty kwalifikowane Premią technologiczną mogą być objęte, pomniejszone o podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, udokumentowane zapłaconymi fakturami, wydatki poniesione po dniu wpływu wniosku o przyznanie premii technologicznej do Bank Gospodarstwa Krajowego. 10

11 KOSZTY KWALIFIKOWANE zgodne z art. 10 ust. 5 ustawy (premia wg limitów pomocy publicznej) zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % wydatków kwalifikowanych zakup budynku, budowli lub ich części, pod warunkiem, że przedsiębiorca przedstawi (m.in.): - opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzające, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej, - opinię rzeczoznawcy budowlanego (dot. budynków i budowli) potwierdzające, że nieruchomość może być używana w określonym celu, 11

12 KOSZTY KWALIFIKOWANE c.d. zakup lub wytworzenie środków trwałych innych niż wyżej wymienione, - z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu; zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków budowli lub ich części; Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji inwestycji technologicznej. Art. 3 ust 4 Kredyt technologiczny nie może być udzielony na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą kredytu technologicznego 12

13 KOSZTY KWALIFIKOWANE c.d. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki: będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej, będą podlegają amortyzacji będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym, ani odwrotnie będą stanowić aktywa przedsiębiorcy oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia. zgodne z art. 10 ust. 6 ustawy (premia 50%) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii. 13

14 Przykład: mały przedsiębiorca inwestujący w województwie lubuskim Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków Kategorie wydatków Wydatki całkowite W tym wydatki kwalifikowane (netto w PLN) (netto w PLN) Kredyt technologiczny Wydatki całkowite ,00 Wydatki kwalifikowane, w tym: ,00 zgodne z art. 10 ust 5 ustawy ,00 zgodne z art. 10 ust 6 ustawy ,00 Wydatki niekwalifikowane [1] , ,00 Kwota premii technologicznej, w tym: Udział własny , , ,00 dot. wydatków zgodnych z art. 10 ust 5 ustawy [2] ,00 dot. wydatków zgodnych z art. 10 ust 6 ustawy [3] ,00 [1] Maksymalny udział kredytu technologicznego 75% Minimalny udział własny 25% [2] Intensywność wsparcia uzależniona jest od województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja i wielkości przedsiębiorstwa w tym przypadku wynosi 70% [3] Intensywność wsparcia wynosi 50 % 14

15 Udział własny Udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej pochodzący ze środków innych niż środki kredytu technologicznego lub środki uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów, gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. 15

16 DOKUMENTY BGK potwierdza zgodność wniosku o przyznanie premii technologicznej z zapisami ustawy na podstawie m.in.: Opinii, sporządzonej na wniosek przedsiębiorcy przez uprawnioną jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenie naukowotechniczne o zasięgu ogólnopolskim stwierdzająca, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią w rozumieniu ustawy. Informacji, sporządzonej przez podmiot wystawiający opinię, dotyczącej charakterystyki technologii, sposobu jej wdrożenia, niezbędnych do zastosowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierającej opis produktów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej. Biznesplanu inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowofinansowym oraz wykazem wydatków, sporządzanym na wzorze banku kredytującego z uwzględnieniem wymagań BGK określonych w instrukcji wypełniania wniosku. 16

17 Opinia o nowej technologii: wydana przez podmiot uprawniony wg Ustawy, szczegółowe wytyczne do sporządzenia Opinii zawarte są w Instrukcji wypełniania wniosku, Opinia musi zawierać wszystkie informacje i elementy wymienione w wytycznych, BGK nie narzuca formularza Opinii o nowej technologii uwaga: wykorzystywany w innych programach formularz Opinii o innowacyjności nie ujmuje wszystkich informacji i elementów z wytycznych, stwierdzenia w Opinii muszą potwierdzać informacje zawarte we Wniosku o dofinansowanie. 17

18 Opinia o nowej technologii powinna zawierać następujące informacje i oświadczenia wystawcy opinii: nazwę, charakterystykę technologii planowanej do wdrożenia, opis technologii, wykazanie, że jest to technologia w postaci prawa własności przemysłowej usługi badawczo rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej (wartości niematerialnych i prawnych), wykazanie, że technologia ta umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, stwierdzenie, że technologia ta nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat (ewentualnie podanie okresu, od jakiego technologia ta jest stosowane, wskazanie podstawy/źródła danych, na podstawie których stwierdzono okres stosowania technologii na świecie), 18

19 Opinia o nowej technologii c.d. wskazanie źródła nowej technologii (własna, nabywana), opis sposobu wdrożenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym, wykaz i uzasadnienie zastosowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym, opis towarów, procesów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym, dane i podpisy osób reprezentujących wystawcę opinii. 19

20 DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (m.in.) a) kopie faktur i dowody ich zapłaty dokumentujących wydatki, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy poświadczonymi za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez upoważnioną osobę, b) kopie umów najmu, dzierżawy lub leasingu, c) opinie rzeczoznawcy majątkowego i/lub budowlanego, w przypadku dokumentowania zakupu gruntu i/lub budynku, budowli. d) opinia sporządzona na wniosek przedsiębiorcy przez podmiot wymieniony w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy stwierdzająca wdrożenie nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym i rozpoczęcie produkcji towarów lub świadczenia usług, d) oświadczenie, że nieruchomość będzie użytkowana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej w przypadku dokumentowania zakupu gruntu i/lub budynku, budowli, e) informacja o pomocy uzyskanej na realizację inwestycji technologicznej przez każdego przedsiębiorcę realizującego tę inwestycję, z wyszczególnieniem pomocy uzyskanej na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6 ustawy. 20

21 Najczęściej popełniane błędy Wniosek wypełniony niezgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku". Kopie dokumentów załączonych do wniosku o dofinansowanie poświadczone za zgodność z oryginałem" przez bank kredytujący, a nie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy. Brak lub niekompletna dokumentacja potwierdzająca dane na temat powiązań z innymi podmiotami, danych finansowych i wielkości zatrudnienia wnioskodawcy i/lub przedsiębiorstw powiązanych, potrzebnych do określenia statusu firmy (MSP). Wersja elektroniczna wniosku nie jest tożsama z wersją papierową. W wersji elektronicznej zamieszczono jedynie formularz wniosku i biznesplanu bez zeskanowanych dokumentów i oświadczeń, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie. 21

22 Najczęściej popełniane błędy c.d. Opinia o nowej technologii nie zawiera wszystkich informacji wymienionych w Instrukcji wypełniania wniosku", np. zamieszczane są informacje o innowacyjności środków trwałych służących wdrożeniu nowej technologii, a nie informacje o nowej technologii. Opinia o nowej technologii sporządzona przez nieuprawnioną instytucję i/lub podpisana przez osobę nieupoważnioną do jej reprezentowania. Technologia nie jest w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej. Technologia zawarta jest w urządzeniu, które ma zostać zakupione w ramach inwestycji technologicznej. 22

23 PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE SKRZYNKA KONTAKTOWA w BGK: 23

24 Dziękujemy za uwagę. 24

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi dla przedsiębiorców W celu pobudzenia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo