PoniŜsze tłumaczenie norweskiego rozporządzniea Forskrift om merking mv av næringsmidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PoniŜsze tłumaczenie norweskiego rozporządzniea Forskrift om merking mv av næringsmidler"

Transkrypt

1 PoniŜsze tłumaczenie norweskiego rozporządzniea Forskrift om merking mv av næringsmidler ma charakter roboczy i nie moŝe stanowić źródła prawa. Tekst oryginalny dostępny jest na stronie internetowej html Rozporządzenie o znakowaniu środków spoŝywczych SPIS TREŚCI Rozporządzenie o znakowaniu środków spoŝywczych Rozdział I. Zakres i definicje 1. Zakres 2. Cel 3. Definicje Rozdział II. Ogólne przepisy dotyczące znakowania 4. Obowiązek znakowania 4a. Obowiązek umieszczania informacji w obrocie środkami spoŝywczymi bez opakowań 5. Zasady znakowania, prezentacji i reklamy. 6. Język 7. Umieszczenie oznakowań 8. Ograniczone wymogi znakowania Rozdział III. Elementy znakowania 9. Nazwa towaru 10. Dodatkowe informacje w nazwie środków spoŝywczych poddanych szczególnym procesom technologicznym 10a. Znakowanie napromienianych środków spoŝywczych przeznaczonych do obrotu dla konsumentów i zakładów Ŝywienia zbiorowego 10b. Znakowanie napromienianych środków spoŝywczych nie przeznaczonych do obrotu dla konsumentów i zakładów Ŝywienia zbiorowego 10c. Znakowanie środków spoŝywczych modyfikowanych genetycznie 11. Wykaz składników 12. Składniki złoŝone i mieszanki składników 13. Substancje dodatkowe

2 13a. PrzedłuŜona trwałość 14. Wyjątki od obowiązku umieszczania wykazu składników 15. Znakowanie ilościowej zawartości składników 15a. Wyjątki od obowiązku podawania ilościowej zawartości składników 15b. Wyjątki od obowiązku określania w procentach ilościowej zawartości składników na etapie produkcji (sposób wyliczania) 16. Masa netto 17. Wyjątki od obowiązku znakowania masy netto 18. Data minimalnej trwałości dla łatwo psujących się środków spoŝywczych 19. Data minimalnej trwałości dla nie psujących się łatwo środków spoŝywczych 20. Wyjątki od obowiązku umieszczania daty minimalnej trwałości 21. Nazwa, adres, pochodzenie 22. Sposób uŝycia 23. Zawartość alkoholu 24. Oznakowanie fitosteroli Rozdział IV Postanowienia administracyjne 25. Nadzór i uchwały 26. Zwolnienia 27. Kary 28. (Zniesiony w rozporządzeniu z 22 października 1998 nr 997, wcześniej 27.) Wejście rozporządzenia w Ŝycie Załącznik I. Określenia zbiorcze, których moŝna uŝywać przy podawaniu składników Załącznik II. Klasyfikacja substancji dodatkowych Załącznik III. Zasady oznaczania zawartości alkoholu Załącznik IV. Wykaz składników, których oznakowanie jest konieczne 1. Zakres Rozdział I. Zakres i definicje

3 Rozporządzenie obejmuje swym zakresem przepisy o znakowaniu środków spoŝywczych przeznaczonych do obrotu handlowego, a takŝe precyzuje pewne aspekty prezentacji i reklamy tychŝe. Rozporządzenie to obowiązuje do momentu wprowadzenia zmian w ustawie bądź nowych regulacji do ustawy. 0 zmienione w rozporządzeniu z 15 stycznia 2004 nr Cel Celem rozporządzenia jest zapewnienie konsumentom wyczerpującej i precyzyjnej informacji odnośnie rodzajów środków spoŝywczych, ich składu i właściwości. 3. Definicje UŜyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1. oznakowanie: wszelkie informacje w postaci znaku handlowego, znaku towarowego, elementu graficznego lub symboli odnoszących się do środka spoŝywczego umieszczone na opakowaniu, w dokumentach, na szyldach, etykietach lub wywieszkach wszelkiego rodzaju, które są dołączone do danego środka spoŝywczego lub teŝ go dotyczą. 2. obrót handlowy: posiadanie środków spoŝywczych przeznaczonych na sprzedaŝ, w tym kaŝda oferta sprzedaŝy lub udostępnienie za odpłatą bądź nieodpłatnie środków spoŝywczych, sama sprzedaŝ, rozpowszechnianie i inne formy przekazywania. 3. zakład Ŝywienia zbiorowego: restauracje, szpitale, kantyny i tym podobne placówki, które przygotowują i/lub sprzedają Ŝywność. 4. środek spoŝywczy w opakowaniu jednostkowym: środek spoŝywczy przeznaczony do obrotu umieszczony przed wprowadzeniem go do obrotu w opakowaniu osłaniającym go w całości lub w części, ale w taki sposób, Ŝe uniemoŝliwia zmianę zawartości bez otwierania lub zmiany opakowania. 5. Składnik: kaŝda część całości, łącznie z substancjami dodatkowymi uŝywanymi w produkcji lub przygotowaniu środka spoŝywczego, które nie zanikają w gotowym produkcie, choć moŝe zmienić się ich forma. Jeśli składnik środka spoŝywczego składa się z wielu składników, naleŝy jej traktować jako składniki środka spoŝywczego. Za składniki nie uznaje się: a) części składowych składnika, które zostały czasowo oddzielone w procesie produkcyjnym, a później ponownie dodane w pierwotnej ilości,

4 b/ substancji dodatkowych, których obecność w danym środku spoŝywczym wynika z tego, Ŝe były one zawarte w jednym lub większej ilości składników tego środka spoŝywczego, pod warunkiem Ŝe nie pełnią one funkcji technologicznej w gotowym produkcie, c/ substancji wspomagających przetwarzanie, d/ substancji uŝytych w procesie produkcji, w ilości ściśle niezbędnej, jako rozpuszczalniki albo jako nośniki substancji dodatkowych lub aromatów, e/ substancji uŝywanych jako technologiczne środki wspomagające, znajdujących się w gotowym produkcie w tej samej bądź zmienionej formie. 0 zmienione w rozporządzeniach z 15 stycznia 2004 nr 236, 26 października 2004 nr 1424 (obow. od 25 listopada 1004, patrz przypis 2 do 29). Rozdział II. Ogólne przepisy dotyczące znakowania 4. Obowiązek znakowania Środki spoŝywcze przeznaczone do obrotu znakuje się, podając: 1. nazwę towaru, zgodnie z 9, 10, 10a i 10b; 2. wykaz składników, zgodnie z 11, 12, 13, 14 i 15 oraz w Załącznikach I, II, III i IV; 3. masę netto, zgodnie z 16 i 17; 4. termin przydatności do spoŝycia, zgodnie z 18, 19 i 20; 5. szczególne warunki przechowywania i uŝytkowania, zgodnie z 18 ustęp trzeci i 19 ustęp czwarty i piąty; 6. nazwisko producenta lub nazwę firmy, adres i kraj pochodzenia, zgodnie z 21; 7. sposób uŝycia, zgodnie z 22; 8. zawartość alkoholu, zgodnie z 23. O ile rozporządzenie nie stanowi inaczej, obowiązek znakowania z ust. 1 nie dotyczy środków spoŝywczych wprowadzonych bez opakowań do obrotu dla konsumentów. Jeśli jednak zostałyby oznakowane dobrowolnie, to oznakowanie musi spełniać wymogi uregulowane w niniejszym rozporządzeniu. 0 zmienione w rozporządzeniach z 23 kwietnia 2001 nr 431 (obow. od 1 maja 2001) i z 15 stycznia 2004 nr 236, z 26 października 2004 nr 1424 (obowiązującej od 25 listopada 2004, patrz przypis 2 29) 4a. Obowiązek umieszczania informacji w obrocie środkami spoŝywczymi bez opakowań

5 W obrocie środkami spoŝywczymi bez opakowań obowiązuje co następuje: 1. świeŝe owoce, jagody, warzywa i ziemniaki powinny posiadać informacje o nazwie towaru i kraju pochodzenia. W przypadku jabłek, gruszek, śliwek, czereśni i truskawek naleŝy dodatkowo podać gatunek. 2. Wszystkie środki spoŝywcze powinny posiadać informacje o substancjach dodatkowych zgodnie z Napromienione środki spoŝywcze powinny posiadać informacje zgodnie z 10c. 0 dodane do rozporządzenia z 28 stycznia 2003 nr 74 (obow. od 15 lutego 2003). Zmienione w rozporządzeniach z 15 stycznia 2004 nr 2004 nr 236, 9 września 2005 nr 1015 (obow. od 15 września 2005). 5. Zasady znakowania, prezentacji i reklamy Oznakowanie nie powinno wprowadzać konsumentów w błąd co do właściwości środka spoŝywczego, szczególnie odnośnie jego rodzaju, toŝsamości, jakości, składu, ilości, trwałości, pochodzenia, sposobu produkcji. Niedozwolone jest: 1. przypisywanie środkowi spoŝywczemu działania lub właściwości, których nie posiada. 2. sugerowanie, Ŝe środek spoŝywczy ma jakieś szczególne właściwości, gdy wszystkie inne podobne mają identyczne właściwości. 3. twierdzenie albo sugerowanie, Ŝe środek spoŝywczy zapobiega chorobom, leczy ich symptomy lub łagodzi bóle. 4. uŝywanie określenia dietetyczny itp. samodzielnie lub w połączeniu z innymi wyrazami, o ile nie zezwala na to rozporządzenie o środkach spoŝywczych przeznaczonych do uŝytku przy szczególnych potrzebach Ŝywieniowych lub rozporządzenie dotyczące pozyskiwania i obrotu naturalnej wody mineralnej. Przepisy w tym paragrafie dotyczą takŝe reklamy i prezentacji środków spoŝywczych, kształtu, wyglądu środków spoŝywczych lub ich opakowań, materiałów zastosowanych w opakowaniach i sposobu eksponowania środków spoŝywczych. 0 zmienione w rozporządzeniu z 15 stycznia 2004 nr Język Oznakowanie powinno być wykonane w języku norweskim bądź podobnym w pisowni do norweskiego. Tego wymogu moŝna uniknąć, o ile w inny sposób zapewni się konsumentowi niezbędną informację.

6 Przepisy z ust. pierwszego nie stanowią przeszkody, by wprowadzić oznakowanie w kilku językach. 7. Umieszczenie oznakowań Środki spoŝywcze powinny posiadać oznakowanie na opakowaniu lub na etykiecie umieszczonej na opakowaniu. Oznakowanie musi być dobrze widoczne, łatwe do odczytania i nieusuwalne. Napisy nie mogą być ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami bądź obrazkami. Oznaczenia powinny być podane w miarę moŝliwości w zwartej formie. Nazwa towaru, masa netto, data trwałości i zawartość alkoholu powinny się znajdować w jednym widocznym miejscu. Informacje w dokumentach handlowych uwaŝa się wystarczające, o ile dokumenty zostają dostarczone kupującemu najpóźniej równocześnie z dostawą towarów, a dodatkowo oznakowania znajdują się zgodnie z 4 pkt 1, 4, i 6 na zewnętrznym opakowaniu, w którym oferuje się towar, dla następujących: 1. Środki spoŝywcze przeznaczone dla konsumenta, ale wprowadzone do obrotu wcześniejszego niŝ detaliczny. 2. Środki spoŝywcze przeznaczone dla zakładów Ŝywienia zbiorowego, w których zostaną poddane dalszemu przetwarzaniu. 3. Surowce i półprodukty, nie przeznaczone dla konsumenta. Informacje zgodnie z 4a pkt 1, 2 i 4 zamieszcza się na szyldzie, wywieszce itp. We wcześniejszym obrocie niŝ detaliczny informacje moŝna zamieszczać w dokumentach handlowych lub na zewnętrznym opakowaniu, w którym sprzedaje się środek spoŝywczy. 0 zmienione w rozporządzeniach z 28 stycznia 2003 nr 74 (obow. od 15 lutego 2003), z 15 stycznia 2004 nr 2004 nr 236, z 9 września 2005 nr 1015 (obow. od 15 września 2005) 8. ObniŜone wymogi znakowania Na opakowaniach pozbawionych etykiety, obwoluty, itp, których największa powierzchnia nie przekracza 10 cm2 oraz na butelkach szklanych zwrotnych posiadających oznaczenia nieusuwalne, dopuszcza się znakowanie środka spoŝywczego poprzez podanie nazwy towaru, masy netto i terminu przydatności do spoŝycia. Produkty zawierające składniki objęte wykazem z załącznika IV powinny dodatkowo posiadać informacje o tych składnikach. Na butelkach szklanych informacje te niekoniecznie muszą być umieszczone w formie zwartej.

7 0 zmienione w rozporządzeniu z 14 listopada 2005 nr 1283 Rozdział III. Elementy oznakowania 9. Nazwa towaru Nazwa środka spoŝywczego powinna odpowiadać nazwie ustalonej dla danego rodzaju środków spoŝywczych w przepisach ustawy, albo gdy nie ma takich przepisów, powinna być ogólnie stosowaną nazwą zwyczajową środka spoŝywczego lub składać się z opisu tego środka spoŝywczego lub sposobu jego uŝycia, na tyle dokładnego, by konsument mógł rozpoznać właściwości towaru i odróŝnić go od innych. W przypadku jabłek, gruszek, śliwek, czereśni i truskawek naleŝy ponadto podać gatunek. Znak handlowy, znak towarowy lub nazwa wymyślona nie moŝe zastąpić nazwy produktu. W krajach EFTA prawo zezwala na uŝycie dowolnej nazwy dla środków spoŝywczych wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu w granicach tych krajów, pod warunkiem, Ŝe nazwa ta nie wprowadza konsumenta w błąd. Jeśli jednak istnieje takie prawdopodobieństwo, obok nazwy naleŝy umieścić opis, zgodnie z ust. pierwszym. W krajach EFTA prawo nie zezwala na uŝycie dowolnej nazwy dla środków spoŝywczych, jeśli środek spoŝywczy oznakowany tą nazwą na tyle róŝni się pod względem składu i sposobu produkcji od środka spoŝywczego znanego pod taką samą nazwą, Ŝe opis zgodnie z ust. pierwszym nie wystarczy, by zapobiec pomyłce. 0 zmienione w rozporządzeniach z 23 grudnia 1999 nr 1496 (patrz nota 1 do 29), z 28 stycznia 2003 nr 74 ( obow. od 15 lutego 2003), z 15 stycznia 2004 nr Dodatkowe informacje w nazwie środków spoŝywczych poddanych szczególnym procesom technologicznym. W skład nazwy powinny wchodzić lub jej towarzyszyć informacje dotyczące postaci środka spoŝywczego lub procesów technologicznych, którym ów środek spoŝywczy został poddany. (np. w proszku, liofilizowany, koncentrat, wędzony ), jeśli brak takiej informacji mógłby wzbudzić wątpliwości u klienta. Głęboko mroŝone środki spoŝywcze, z wyjątkiem lodów, naleŝy oznakować dodatkowo informacją: produkt głęboko mroŝony. Środki spoŝywcze zawierające dodatek jednej lub wielu substancji słodzących, naleŝy oznakować dodatkowo informacją zawiera substancje słodzące. 1

8 Środki spoŝywcze zawierające dodatek cukru w jednej lub więcej substancji słodzących, naleŝy oznakować dodatkowo informacją zawierają cukier/cukry i oraz substancje słodzące. 1 Środki spoŝywcze zawierające aspartam (E951) naleŝy oznakować dodatkowo informacją: zawierają źródło fenyloalaniny. 1 Nazwy słodzików stołowych naleŝy oznakować informacją słodzik stołowy na bazie... uzupełnioną nazwą substancji słodzącej. Środki spoŝywcze, w których zawartość polioli (alkoholi cukrowych) przekracza 10% naleŝy oznakować informacją spoŝycie w nadmiernych ilościach moŝe mieć efekt przeczyszczający. 1 JeŜeli zawartość kofeiny w napojach gotowych do spoŝycia lub po rozpuszczeniu koncentratu lub proszku, przekracza 150 mg/l w ich oznakowaniu, w tym samym polu widzenia co nazwa, naleŝy umieścić informację wysoka zawartość kofeiny wraz z określeniem w nawiasach rzeczywistej zawartości wyraŝonej w mg/100ml. Przepisu w ust. powyŝej nie stosuje się do produktów na bazie kawy, herbaty czy ekstraktów kawy lub herbaty, o ile w ich nazwie występuje określenie kawa lub herbata. 0 zmienione w rozporządzeniach z 17 sierpnia 1998 nr 844, z 23 kwietnia 2001 nr 431 ( obow. od 1 maja 2001), z 22 marca 2002 nr 300, zmienione w rozporządzeniu z 10 października 2002 nr 1147 (obow. od 1 listopada 2002). 1 Opakowanie oznakowane niezgodnie z ust. czwartym, piątym, szóstym i siódmym zamówione przed 17 sierpnia 1998 moŝna wykorzystywać do wyczerpania zapasu. 10a. Znakowanie napromienianych środków spoŝywczych przeznaczonych do obrotu dla konsumentów i zakładów Ŝywienia zbiorowego. Do znakowania środków spoŝywczych poddanych napromienianiu promieniowaniem jonizującym lub zawierających składniki poddane takiemu napromienianiu, przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta lub do zakładów Ŝywienia zbiorowego, do nazwy naleŝy dołączyć informację "napromieniony" albo "poddany działaniu promieniowania jonizującego". JeŜeli napromienianiu promieniowaniem jonizującym poddane zostały składniki środka spoŝywczego, informacja wymieniona w ust. pierwszym powinna zostać umieszczona przy nazwie składników w wykazie składników środka spoŝywczego.

9 Wprowadzone do obrotu nieopakowane środki spoŝywcze poddane napromienianiu powinny być opatrzone w miejscu sprzedaŝy informacją z ust. pierwszego umieszczoną na szyldzie, wywieszce itp. Wprowadzone do obrotu nieopakowane środki spoŝywcze zawierające składniki poddane napromienianiu powinny być opatrzone informacją z ust. pierwszego umieszczoną obok nazwy tych składników. Ust. trzeci dotyczy tego samego. Jeśli napromieniony składnik wchodzi w skład jako składnik złoŝony, to naleŝy podać w/w informację nawet jeśli ów składnik złoŝony stanowi poniŝej 25% gotowego produktu. 0 Dodano do rozporządzenia z 23 kwietnia 2001 nr 431 (obow. od 1 maja 2001). Zmienione w rozporządzeniu z 22 marca 2002 nr 300, i następnie w rozporządzeniu z 10 października 2002 nr 1147 (obow. od 1 listopada 2002), z 15 stycznia 2004 nr b. Znakowanie napromienianych środków spoŝywczych nie przeznaczonych do obrotu dla konsumentów i zakładów Ŝywienia zbiorowego Napromienione środki spoŝywcze i napromienione składniki nie przeznaczone do sprzedaŝy dla konsumentów i zakładów Ŝywienia zbiorowego naleŝy znakować zgodnie z przepisami z 10a ust. pierwszy. Dodatkowo naleŝy umieścić nazwę i adres zakładu dokonującego napromieniania środków spoŝywczych lub jego numer regonu. Informacje o dokonanym napromienianiu naleŝy ponadto zawsze zamieścić w dokumentach towarzyszących środkom spoŝywczym lub dokumentach odnoszących się do tych środków spoŝywczych albo składników. 0 dodano do rozporządzenia z 23 kwietnia 2001 nr 431 (obow. od 1 maja 2001), zmieniono w rozporządzeniu z 15 stycznia 2004 nr c. Znakowanie środków spoŝywczych modyfikowanych genetycznie. W przypadku genetycznie modyfikowanych środków spoŝywczych w tym substancji dodatkowych i aromatów naleŝy w nazwie środka spoŝywczego lub w wykazie składników obok nazwy substancji dodatkowej zamieścić informację genetycznie zmodyfikowane bądź wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowanego/ej (tu: nazwa) kiedy: 1. środek spoŝywczy składa się bądź zawiera organizmy modyfikowane genetycznie 2. środek spoŝywczy jest wyprodukowany z modyfikowanych genetycznie organizmów lecz ich nie zawiera. Obowiązek znakowania dotyczy takŝe modyfikowanych

10 genetycznie środków spoŝywczych, substancji dodatkowych lub aromatów, w których nie moŝna wykazać obecności DNA i białek pochodzących z modyfikowania genów. Obowiązek znakowania zgodnie z ust. pierwszym nie dotyczy: 1. produktów jeśli obecność materiału genetycznie zmodyfikowanego w ilości poniŝej 0,9% jest niezamierzona lub technologicznie nieunikniona. 2. produktów wytworzonych przy pomocy zmodyfikowanych genetycznie organizmów, gdy produkt finalny nie zawiera pierwotnego materiału genetycznego, w tym zmodyfikowanych genetycznie substancji pomagających w przetwarzaniu i środków spoŝywczych poddanych w procesie technologicznym działaniu zmodyfikowanych genetycznie substancji pomagających w przetwarzaniu. 0 dodane w rozporządzeniu z 9 września 2005 nr 1015 (obow. od 15 września 2005). 11. Wykaz składników 1. W wykazie składników naleŝy wyszczególnić wszystkie składniki środka spoŝywczego w porządku malejącym według ich masy uŝytej do jego wyprodukowania. Wykaz składników poprzedza się nagłówkiem zawierającym wyraz składniki. 2. Składniki naleŝy podać zgodnie z nazwą określoną w 9, z uwzględnieniem wyjątków określonych w 12 i Jeśli zawartość wody lub innych płynów przekracza 5% masy gotowego produktu naleŝy wyszczególnić ją w wykazie składników zgodnie z masą w gotowym produkcie. Masę wody będącej składnikiem środka spoŝywczego stanowi róŝnica całkowitej masy netto tego środka spoŝywczego i całkowitej masy pozostałych składników. 4. Składniki środka spoŝywczego uŝyte w formie skoncentrowanej lub sproszkowanej, odtworzonej w czasie produkcji, mogą być wymienione w wykazie składników według masy przed ich skoncentrowaniem lub sproszkowaniem, w porządku malejącym. 5. Składniki w skoncentrowanych lub sproszkowanych środkach spoŝywczych, do których naleŝy dodać wodę, moŝna podawać w kolejności zawartości w produkcie przywróconym do stanu pierwotnego, pod warunkiem, Ŝe w wykazie składników

11 zostanie umieszczona informacja składniki odtworzonego produktu lub składniki produktu gotowego spoŝycia. 6. Wyszczególnienie wody w wykazie składników nie jest obowiązkowe, jeŝeli woda jest stosowana podczas produkcji wyłącznie do odtworzenia składników uŝywanych w formie skoncentrowanej lub sproszkowanej, bądź w przypadku roztworów wodnych, które normalnie nie są spoŝywane. 7. Jeśli w produkcji bądź przyrządzeniu środków spoŝywczych została uŝyta jako aromat chinina i/lub kofeina, w wykazie składników bezpośrednio po określeniu aromaty podaje się ich nazwę. 8. Składniki, z których kaŝdy stanowi mniej niŝ 2 % gotowego środka spoŝywczego, mogą być wymieniane w wykazie składników w dowolnej kolejności po pozostałych składnikach. 9. Składniki, które moŝna stosować wymiennie nie zmieniając podstawowego składu, gatunku bądź wartości środka spoŝywczego moŝna podać w wykazie składników po określeniu zawiera... i/lub.... Dotyczy to tylko składników stanowiących mniej niŝ 2% gotowego produktu, jeŝeli przynajmniej jeden z nie więcej niŝ dwóch składników jest obecny w gotowym środku spoŝywczym. Ten przepis nie dotyczy substancji dodatkowych czy składników uwzględnionych w Załączniku IV. 10. Wszystkie składniki i substancje wchodzące w skład gotowego produktu w tej samej bądź zmienionej formie, uwzględnione w Załączniku IV, naleŝy wyszczególnić w wykazie składników z dokładnym podaniem składnika, bądź składnika z którego powstał. Produkty wymienione w 14 zawierające składniki uwzględnione w Załączniku IV muszą posiadać informację o tych składnikach. Informacja powinna być umieszczona po wyrazie zawiera, po którym wymienione zostają składniki bądź elementy składowe, z których zostały wyprodukowane. Informacja zgodnie z ust. pierwszym i drugim nie jest konieczna jeśli w nazwie środka spoŝywczego występuje nazwa składnika. 11. Wyroby cukiernicze i napoje zawierające kwas glicyryzynowy lub jego sól amonową, które zostały dodane do tych produktów lub wprowadzone do nich przez dodanie

12 lukrecji Glycyrrhiza glabra naleŝy oznakować w sposób następujący w zaleŝności od rodzaju środka spoŝywczego i uŝytych ilości: W oznakowaniu wyrobów cukierniczych i napoi zawierających 100 mg/kg lub 10 ml/l i więcej naleŝy umieścić informację: zawiera lukrecję. Informacja ta nie jest konieczna, gdy wyraz lukrecja występuje juŝ w nazwie środka spoŝywczego lub w wykazie składników. W oznakowaniu wyrobów cukierniczych zawierające 4g/kg i więcej naleŝy umieścić informację: zawiera lukrecję, osoby cierpiące na nadciśnienie powinny unikać spoŝywania w nadmiernych ilościach. W oznakowaniu napoi zawierających 50 mg/l i więcej naleŝy umieścić informację: zawiera lukrecję, osoby cierpiące na nadciśnienie powinny unikać spoŝywania w nadmiernych ilościach. W oznakowaniu napoi zawierających alkohol w ilości powyŝej 1,2% objętościowego naleŝy umieścić informację jak w ust. poprzednich, jeśli ilość kwasu glicyryzynowego lub soli amoniakowych przekracza 300 mg/l gotowego napoju. Masę wylicza się na podstawie gotowego do spoŝycia produktu. Informację tę naleŝy umieścić obok nazwy środka spoŝywczego, jeśli brak wykazu składników. 0 Zmienione w rozporządzeniach z dnia 22 marca 2003 nr 424 i z 26 października 2004 nr 1424 (obow. od 25 listopada 2004, patrz przypis 2 do 29), z 18 lutego 2005 nr 186 (obow. od 20 maja Do 20 maja 2006 dopuszczony jest obrót handlowy produktami zgodnie z 11 w brzmieniu przed dodaniem nowego pkt 11. Zezwala się na obrót produktami oznakowanymi przed 20 maja 2006 do czasu wyczerpania zapasów.) 12. Składniki złoŝone i mieszanki składników 1. Nazwa składnika złoŝonego moŝe być podana w wykazie składników, jeśli została określona w przepisach dotyczących poszczególnych artykułów rolno-spoŝywczych lub jest nazwą zwyczajową. Składnik złoŝony podaje się w kolejności zgodnej z jego całkowitą masą, a bezpośrednio po jego nazwie wymienia się składniki składnika złoŝonego. Wyszczególnianie składników składnika złoŝonego zgodnie z ust. drugim nie jest wymagane w przypadku:

13 a) gdy skład składnika złoŝonego jest określony w przepisach, pod warunkiem Ŝe składnik ten stanowi mniej niŝ 2 % gotowego środka spoŝywczego. b) składnika złoŝonego z mieszanki przypraw lub ziół, które stanowią mniej niŝ 2 % gotowego środka spoŝywczego. c) gdy składnik złoŝony jest środkiem spoŝywczym, dla którego wykaz składników nie jest wymagany. Wyjątki te nie obejmują substancji dodatkowych czy składników uwzględnionych w Załączniku IV. 2. W przypadku mieszanek owoców, warzyw albo grzybów, składniki takich mieszanek mogą być wymieniane w wykazie składników po uŝyciu odpowiednio określenia: "owoce", "warzywa" albo "grzyby", pod warunkiem Ŝe Ŝaden ze składników takiej mieszanki nie występuje w ilości dominującej. Bezpośrednio po tych określeniach naleŝy umieścić informację w róŝnych proporcjach. Mieszankę w takich przypadkach umieszcza się w wykazie składników w kolejności uwzględniającej łączną masę owoców, warzyw czy grzybów. 3. W przypadku mieszanek przypraw i ziół, w których Ŝaden ze składników nie występuje w ilości dominującej, moŝna zrezygnować z wymieniania składników w wykazie składników w kolejności malejącej, pod warunkiem Ŝe wykaz składników będzie uzupełniony określeniem "w róŝnych proporcjach. 4. Składniki podlegające określeniu zbiorczemu podanemu w Załączniku I moŝna podawać zgodnie z tym określeniem. Jeśli uŝywa się określenia zbiorczego skrobia, a składnik moŝe zawierać gluten, naleŝy podać pochodzenie roślinne tego składnika. 0 zmienione w rozporządzeniu z 23 grudnia 1999 nr 1496 (p. przypis do 19), z 26 października 2004 nr 1424 (obow. od 25 listopada 2004, p. przypis do 29). 13. Substancje dodatkowe Substancje dodatkowe naleŝy podać według klasyfikacji podanej w Załączniku II łącznie ze specyfikacją nazw lub symbolu E wraz z numeracją. Jeśli substancje dodatkowe da się przyporządkować do wielu kategorii w klasyfikacji, to wówczas wybrać naleŝy kategorię,

14 która odpowiada głównej funkcji jaką spełnia substancja dodatkowa w konkretnym środku spoŝywczym. Jeśli stosuje się określenie kat. skrobia modyfikowana, a substancja dodatkowa moŝe zawierać gluten, naleŝy podać roślinne pochodzenie substancji dodatkowej. 0 zmienione w rozporządzeniu z 23 grudnia 1999 nr 1496 (p. przypis 1 do 29). 13a. PrzedłuŜona trwałość Środki spoŝywcze, które zyskały przedłuŝoną trwałość dzięki uŝyciu przy pakowaniu gazu obojętnego przedłuŝającego okres trwałości, zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia z 21 grudnia 1993 nr 1378 o substancjach dodatkowych środków spoŝywczych, naleŝy oznakować określeniem pakowany w atmosferze ochronnej"1. 1 Produkty znakowane przed 1 stycznia 1997 nie posiadające informacji pakowany w atmosferze ochronnej" moŝna oferować w sprzedaŝy do czasu wyczerpania zapasów. 0 Dodane do rozporządzenia z 17 sierpnia 1998 nr 844, zmienione w rozporządzeniu z 22 października 1998 nr 997). 14. Wyjątki od obowiązku umieszczania wykazu składników Produkty wymienione w pkt. 1-6 są zwolnione z obowiązku umieszczania wykazu składników. Wyjątek ten nie dotyczy produktów zawierających składniki uwzględnione w Załączniku IV. Zwolnione z obowiązku umieszczania wykazu składników są następujące produkty: 1. ŚwieŜe owoce, świeŝe warzywa i ziemniaki nieobrane, niepokrojone itp. 2. Woda gazowana, jeśli w jej nazwie jest informacja o nasyceniu dwutlenkiem węgla. 3. Ocet wytworzony metodą fermentacji, na bazie jednego surowca bez dodatku innych składników. 4. Ser, masło, fermentowane mleko lub śmietana, jeśli do ich wytworzenia uŝyto wyłącznie produktów mlecznych i niezbędnych w procesach przetwórczych enzymów i drobnoustrojów koniecznych do produkcji serów innych niŝ twarogowe czy topione. 5. Produkty jednoskładnikowe jeśli ich nazwa jest identyczna z nazwą składnika, lub umoŝliwia identyfikację rodzaju składnika. 6. napoje zawierające ponad 1,2% objętościowych alkoholu. Kwas glicyryznowy naleŝy oznaczyć zgodnie z 11 pkt. 11 ust. piąty.

15 0 zmienione w rozporządzeniu z 23 grudnia 1999 nr 1496 (patrz nota 1 do 29), z 26 października 2004 nr 1424 (obow. od 25 listopada, patrz przypis 2 do 29), z 18 lutego 2005 nr 186 ( obow. od 20 maja Do 20 maja 2006 dopuszczony jest obrót handlowy tymi produktami zgodnie z 14 pkt 6 w takim brzmieniu, jaki obowiązywał przed dodaniem nowego punktu. Zezwala się na obrót produktami oznakowanymi przed 20 maja 2006 do czasu wyczerpania zapasów.) 15. Znakowanie ilościowej zawartości składników Masę składników lub kategorii składników wykorzystanych do produkcji lub przyrządzenia środka spoŝywczego naleŝy podać, jeśli: 1. nazwa składnika/ów występuje w nazwie środka spoŝywczego lub nazwa tego środka spoŝywczego jest zazwyczaj kojarzona z zawartością składnika. 2. nazwa składnika jest podkreślona w oznakowaniu środka spoŝywczego w formie pisemnej, przy uŝyciu obrazków lub grafiki. 3. składnik jest istotny dla scharakteryzowania środka spoŝywczego i odróŝnienia go od innych środków spoŝywczych, z którymi moŝe być mylony ze względu na podobieństwo nazwy lub wyglądu. Informację o ilościowej zawartości składników naleŝy określić w procentach, podając ilość składnika/ów w momencie ich uŝycia w procesie produkcyjnym i umieszczając w nazwie środka spoŝywczego, obok tej nazwy lub w wykazie składników obok konkretnego składnika. 0 zmienione w rozporządzeniu z 23 grudnia 1999 nr 1496 (patrz przypis 1 do 29). 15a. Wyjątki od obowiązku podawania zawartości ilościowej składników Przepisów z 15 nie stosuje się : 1. gdy dla tego składnika w oznakowaniu podano masę netto po odsączeniu zgodnie z 16 punkt 2, 2. gdy składnika dodano w małych ilościach w celach aromatycznych, 3. gdy składnika lub kategorii składników, które występują w nazwie środka spoŝywczego, ale nie wpływają na wybór konsumenta ze względu na fakt, Ŝe ich zawartość w środku spoŝywczym nie jest istotna dla scharakteryzowania tego środka spoŝywczego lub nie wpływa na odróŝnienie go od podobnych środków spoŝywczych,

16 4. dla mieszanek owoców, warzyw, grzybów, przypraw oraz ziół, z których Ŝaden pod względem masy nie występuje w ilości dominującej, 5. gdy z przepisów szczególnych wynika obowiązek podawania zawartości składników lub ich kategorii w środku spoŝywczym, 6. gdy z przepisów szczególnych, określających dokładną zawartość tych składników lub kategorii składników, nie wynika obowiązek podawania w oznakowaniu ich ilościowej zawartości. Przepisów z 15 ust. pierwszy pkt1 i 2 nie stosuje się w przypadku: 1. Gdy informacja zawiera substancje słodzące albo zawiera jeden lub więcej typów cukrów oraz substancje słodzące jest podana w nazwie środka spoŝywczego, por. z 10 ust. czwarty i piąty. 2. produktów z zawartością witamin i składników mineralnych oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami o oświadczeniu Ŝywieniowym. 0 dodano w rozporządzeniu z 23 grudnia 1999 nr 1496 (patrz przypis 1 do 29) 15b. Wyjątki od obowiązku określania w procentach ilościowej zawartości składników na etapie produkcji (sposób wyliczania) Przepisów 15 ust. drugi nie stosuje się: 1. W przypadku środków spoŝywczych, które tracą wilgotność w wyniku wysokiej temperatury itp obróbki podczas procesu produkcyjnego informacja o ilościowej zawartości składnika/ów powinna odpowiadać procentowej zawartości składnika/ów w gotowym środku spoŝywczym. Jeśli ilość składnika lub całkowita ilość wszystkich składników przekracza 100 %, informację o ilościowej zawartości tego składnika podaje się nie w procentach lecz poprzez określenie masy tego składnika uŝytego do przygotowania 100 g gotowego środka spoŝywczego. 2. Informację o ilościowej zawartości składników lotnych podaje się według masy w gotowym środku spoŝywczym.

17 3. Informację o ilościowej zawartości składników skoncentrowanych i sproszkowanych środków spoŝywczych, które odtwarza się podczas przyrządzania, moŝna podać według wagi zanim środek został skoncentrowany lub sproszkowany. 4. Składniki w koncentratach lub sproszkowanych środkach spoŝywczych, do których naleŝy dodać wody, podaje się w ilości jaką zawiera odtworzony produkt. 0 dodane w rozporządzeniu z 23 grudnia 1999 nr 1496 (patrz przypis do 29). 16. Masa netto 1. W oznakowaniu środka spoŝywczego zawartość netto tego środka spoŝywczego podaje się w jednostkach objętości, litr, centylitr lub mililitr w przypadku środków spoŝywczych w postaci płynnej, i w jednostkach masy, w kilogramach lub gramach dla pozostałych środków spoŝywczych. 2. W oznakowaniu środków spoŝywczych w stanie stałym, znajdujących się w roztworze, naleŝy podać masę netto środka spoŝywczego po odsączeniu, jeŝeli roztwór nie jest czynnikiem decydującym o wyborze konsumentów. Za roztwór uwaŝa się następujące produkty lub ich mieszanki: woda, wodne roztwory soli, solanka, wodne roztwory kwasów spoŝywczych, ocet, zalewa cukrowa, wodne roztwory cukrów, wodne roztwory innych substancji słodzących, soki owocowe lub warzywne w przypadku owoców lub warzyw. 3. JeŜeli opakowanie środka spoŝywczego zawiera dwie albo więcej pojedynczych porcji, w opakowaniach zawierających taką samą ilość tego samego środka spoŝywczego w oznakowaniu tego środka podaje się masę netto łącznie wszystkich porcji oraz masę netto pojedynczej porcji. Przepis ten nie obowiązuje, gdy w zbiorczym opakowaniu jest dokładnie widoczna liczba porcji oraz informacja o masie netto pojedynczej opakowanej porcji. 4. JeŜeli opakowanie środka spoŝywczego zawiera dwie albo więcej oddzielnie opakowanych porcji (sztuk) tego samego środka spoŝywczego, które nie są przeznaczone do wprowadzania do obrotu pojedynczo, w oznakowaniu tego środka podaje się masę netto ogółem oraz liczbę porcji (sztuk). 17. Wyjątki od obowiązku znakowania masy netto

18 Wyjątki od obowiązku znakowania masy netto: 1. w przypadku preparatów witaminowych, związków mineralnych i podobnych produktów, które są sprzedawane w formie tabletek, kapsułek itp, jeśli liczba tabletek, kapsułek itp. jest podana. 2. w przypadku środków spoŝywczych charakteryzujących się znacznym ubytkiem masy lub objętości podczas magazynowania, jeśli są sprzedawane na sztuki lub na wagę w obecności konsumenta. 3. w przypadku środków spoŝywczych, których masa netto jest niŝsza niŝ 5 g lub 5 ml, z wyjątkiem przypraw i ziół. 0 zmienione w rozporządzeniu z 15 stycznia 2004 nr Data minimalnej trwałości dla łatwo psujących się środków spoŝywczych Środki spoŝywcze łatwo psujące się z mikrobiologicznego punktu widzenia, które po krótkim czasie stanowić mogą bezpośrednie zagroŝenie dla zdrowia ludzi, naleŝy oznakować informacją: SpoŜyć przed... dodając datę, albo podać, w którym miejscu na opakowaniu umieszczona jest data. Datę naleŝy podać w kolejności: dzień, miesiąc i ewentualnie rok. Oprócz daty naleŝy umieścić informację o sposobie przechowywania. 19. Data minimalnej trwałości dla nie psujących się łatwo środków spoŝywczych Środki spoŝywcze, które nie psują się łatwo, naleŝy oznakować datą, do której zachowują swe szczególne właściwości, pod warunkiem prawidłowego przechowywania, wyraŝeniem "najlepiej spoŝyć przed...", jeŝeli jest określona datą dzienną, albo wyraŝeniem "najlepiej spoŝyć przed końcem..." w innych przypadkach. Datę, zgodnie z ust. pierwszym podaje się w kolejności dzień, miesiąc i rok z wyjątkiem: 1. gdy środki spoŝywcze mają trwałość krótszą niŝ trzy miesiące, wystarczy podać dzień i miesiąc. 2. w przypadku środków spoŝywczych o trwałości ponad trzy miesiące wystarczy podać miesiąc i rok.

19 3. w przypadku środków spoŝywczych o trwałości ponad 18 miesięcy wystarczy podać rok. Oprócz daty naleŝy umieścić informację o warunkach przechowywania środka Ŝywności, jeśli mają one wpływ na trwałość produktu. śywność głęboko mroŝona, z wyjątkiem lodów, która w załoŝeniu powinna trafić w niezmienionej formie do konsumenta lub zakładów zbiorowego Ŝywienia oznacza się informacją o zalecanym czasie przechowywania przy innych/ zmienionych temperaturach przechowywania. 0 zmienione w rozporządzeniu z 15 stycznia 2004 nr Wyjątki od obowiązku umieszczania daty minimalnej trwałości. Następujące produkty są zwolnione z obowiązku oznaczania terminu przydatności do spoŝycia: 1. ŚwieŜe owoce, świeŝe warzywa i ziemniaki, nie obrane, nie krojone itp. Zwolnienie to nie dotyczy kiełków i tym podobnych, np. kiełków roślin strączkowych. 2. Wina, wina mocne, musujące, deserowe itp produkty, które powstały z innych owoców aniŝeli winogrona, jak równieŝ napoje zaklasyfikowane na pozycji w we wspólnym wykazie taryfy celnej, które powstały z winogron i soku winogronowego. 3. Napoje o zawartości powyŝej 10 % objętościowych alkoholu. 4. Napoje chłodzące bezalkoholowe, soki owocowe, nektary owocowe i napoje alkoholowe przeznaczone do zakładów zbiorowego Ŝywienia w zbiornikach powyŝej 5 litrów. 5. Wyroby piekarnicze i cukiernicze, które z racji ich właściwości naleŝy spoŝyć w ciągu 24 godzin po ich wytworzeniu. 6. Ocet. 7. Sól kuchenna. 8. Cukier w kostkach. 9. Wyroby cukiernicze, w których skład wchodzą niemal wyłącznie aromatyzowane i/lub barwione gatunki cukru. 10. Guma do Ŝucia i podobne.

20 11. Lody w wybranych porcjach. 21. Nazwa, adres i pochodzenie NaleŜy umieścić dane identyfikujące: nazwisko, nazwę firmy i adres producenta, jednostki paczkującej lub wprowadzającej do obrotu środki spoŝywcze, zarejestrowanej na terytorium państwa członkowskiego EFTA. Miejsce albo źródło pochodzenia naleŝy podać, w przypadku gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w błąd odnośnie prawdziwego pochodzenia środka spoŝywczego. W przypadku świeŝych owoców, jagód, warzyw i ziemniaków naleŝy oprócz nazwy podać kraj pochodzenia. 0 zmienione w rozporządzeniu z 28 stycznia 2003 nr 74 (obow. od 15 lutego 2003). 22. Sposób uŝycia Sposób uŝycia środka spoŝywczego naleŝy podać w oznakowaniu, jeŝeli brak tej informacji mógłby spowodować niewłaściwe z nim postępowanie. Produkty głęboko mroŝone, poza lodami, sprzedawane konsumentom lub zakładom zbiorowego Ŝywienia naleŝy oznakować informacją: Po rozmroŝeniu nie naleŝy zamraŝać powtórnie. 0 zmienione w rozporządzeniu z 15 stycznia 2004 nr Zawartość alkoholu Napoje alkoholowe, zawierające powyŝej 1,2 % objętościowych alkoholu, naleŝy opatrzyć informacją o faktycznej mocy tego napoju wyraŝonej w procentach objętościowych. Zawartość alkoholu naleŝy podawać z dokładnością nie większą niŝ do jednego miejsca po przecinku. Po wartości liczbowej naleŝy dodać symbol "% obj.", a przed wartością liczbową określenie alkohol lub skrót alk.. Dopuszczalne tolerancje podane zostały w załączniku III. 24. Oznakowanie fitosteroli

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ NOWE PRZEPISY ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ I. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 pa ździernika 2011 W dniu 12 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Zgodnie z polskim ustawodawstwem etykieta produktu spożywczego powinna mieć napisy w języku polskim, umieszczone w sposób

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI Od 13.12.2014r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 774. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. z dnia 22 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 774. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. z dnia 22 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 774 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rozdział VI Informacje dla konsumenta art.

Bardziej szczegółowo

Mądre zakupy. Kryteria wyboru żywności

Mądre zakupy. Kryteria wyboru żywności Kryteria wyboru żywności Plan prezentacji: Podstawowe definicje Rady dla kupującego Etykiety produktów żywnościowych Substancje dodatkowe Wzbogacanie żywności Znakowanie żywności ekologicznej Znakowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe wymagania UE w znakowaniu żywności TOMASZ DOŁGAŃ

Nowe wymagania UE w znakowaniu żywności TOMASZ DOŁGAŃ Nowe wymagania UE w znakowaniu żywności TOMASZ DOŁGAŃ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPISY ODNOŚNIE PODAWANIA INFORMACJI O WARTOŚCI

NOWE PRZEPISY ODNOŚNIE PODAWANIA INFORMACJI O WARTOŚCI NOWE PRZEPISY ODNOŚNIE PODAWANIA INFORMACJI O WARTOŚCI ODśYWCZEJ wg ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. W dniu 12 grudnia 2011 r. weszło w Ŝycie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS. Kotlet mielony (z pieca) 120g Ziemniaki 160g Surówka z czerwonej kapusty 80g Kalafior gotowany 90g

JADŁOSPIS. Kotlet mielony (z pieca) 120g Ziemniaki 160g Surówka z czerwonej kapusty 80g Kalafior gotowany 90g 06.01.2016 07.01.2016 08.01.2016 Rosół Grochówka Kotlet mielony (z pieca) 120g Ziemniaki 160g Surówka z czerwonej kapusty 80g Kalafior gotowany 90g Sola panierowana (z pieca) 110g Surówka z kapusty kiszonej

Bardziej szczegółowo

Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011

Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011 Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011? Dorota Balińska-Hajduk Biuro Kontroli Jakości Handlowej Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS. Data Zupa Drugie danie Napoje i Deser. Makaron pod pierzynką z musem truskawkowym 320g

JADŁOSPIS. Data Zupa Drugie danie Napoje i Deser. Makaron pod pierzynką z musem truskawkowym 320g 30.11.2015 Żurek Makaron pod pierzynką z musem truskawkowym 320g 01.12.2015 02.12.2015 03.12.2015 04.12.2015 1,3,4,7,9 z drobnym makaronem Jarzynowa Barszcz biały Ryżanka Kotlet schabowy 110g Sałata z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) Dz.U.2007.137.966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych 2) (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.) Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska.

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska. ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska.pl Podstawa prawna W Polsce, europejskie standardy znakowania produktów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1

WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1 WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1 W żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży w jednostkach systemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych 2) Dz.U.07.137.966 2007.11.25 zm. Dz.U.2007.219.1629 1 2008.05.31 zm. Dz.U.2008.93.595 1 2008.07.01 zm. Dz.U.2008.93.595 1 2009.10.14 zm. Dz.U.2009.160.1271 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 16 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 16 grudnia 2002 r. Dz.U.02.220.1856 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych. (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2002

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo UE. znakowanie żywności

Nowe prawo UE. znakowanie żywności Nowe prawo UE znakowanie żywności 1 W dniu 25 listopada 2011 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25

Bardziej szczegółowo

Zmiany wwymaganiach dotyczących znakowania środków spożywczych wynikające zrozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 wsprawie

Zmiany wwymaganiach dotyczących znakowania środków spożywczych wynikające zrozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 wsprawie Zmiany wwymaganiach dotyczących znakowania środków spożywczych wynikające zrozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 wsprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące znakowania artykułów rolno-spożywczych

Wymagania dotyczące znakowania artykułów rolno-spożywczych Wymagania dotyczące znakowania artykułów rolno-spożywczych Marian Jaworski Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Podstawy prawne - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Informacje o kontrolach przeprowadzonych w II kwartale 2009 r.

Informacje o kontrolach przeprowadzonych w II kwartale 2009 r. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w II kwartale 2009 r. A. Kontrole w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie krajowym. 1. Liczba kontroli - 100. 2. Liczba jednostek, w

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS. Data Zupa Drugie danie/napoje Deser/Podwieczorek

JADŁOSPIS. Data Zupa Drugie danie/napoje Deser/Podwieczorek 01.06.2016 02.06.2016 03.06.2016 1,3,4,7,9 Rosół z makaronem Botwinkowa i jajkiem na twardo Ogórkowa Pałka z kurczaka pieczona 100g Puree ziemniaczane 150g Surówka z czerwonej kapusty 60g Fasolka szparagowa

Bardziej szczegółowo

Croissant migdałowy 11_1723. Croissant morelowy 11_1740. Croissant classic czekoladowy rogalik. Ślimak cynamonowy 11_5735

Croissant migdałowy 11_1723. Croissant morelowy 11_1740. Croissant classic czekoladowy rogalik. Ślimak cynamonowy 11_5735 KATALOG PRODUKTÓW DLA RYNKU HORECA 2010 Croissant czekoladowy 11_1720 95g 4560g Mąka pszenna, wypełnienie 19% (cukier, tłuszcz roślinny, mleko w proszku, kakao w proszku 0,7%, emulgator (lecytyna sojowa

Bardziej szczegółowo

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych SPIS TREŚCI Wprowadzenie 11 I. Jakość żywności, systemy zarządzania jakością i klasyfikacja żywności 13 1. Wstęp 13 2. Określenia jakości 14 3. Systemy zapewniające prawidłową jakość produktów spożywczych

Bardziej szczegółowo

Opakowania i znakowanie

Opakowania i znakowanie Opakowania i znakowanie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Bronisze, 4 grudnia 2015 Żywność opakowana oznacza każdą pojedynczą sztukę przeznaczoną do prezentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U (R) Wzór wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych.

Dz.U (R) Wzór wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych. Strona 1 z 6 Numer dokumentu LexPolonica: 47396 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jolanta Nizio Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Jolanta Nizio Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Sklepiki szkolne - Grupy środków spożywczych przeznaczonych/rekomendowanych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty w świetle nowych regulacji prawnych Jolanta Nizio Sekcja Higieny

Bardziej szczegółowo

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych nie objętych zakazem importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 2 Szczegółowy wykaz z kodami celnymi Z działu 2 - MIĘSO I PODROBY JADALNE 0204 - Mięso z owiec lub

Bardziej szczegółowo

Tabela 2 CZĘŚĆ II BAZY DO ZUP. Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Łączna wartość netto. Stawka podatku VAT 22% 7% 0% Inne 3%

Tabela 2 CZĘŚĆ II BAZY DO ZUP. Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Łączna wartość netto. Stawka podatku VAT 22% 7% 0% Inne 3% Tabela 2 CZĘŚĆ II BAZY DO ZUP Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Łączna wartość netto Stawka podatku VAT 22% 7% 0% Inne 3% SUMA BRUTTO: Łączna wartość brutto Łączna wartość netto oferty

Bardziej szczegółowo

Znakowanie wyrobów przemysłu cukrowniczego w świetle wymogów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Marta Cieślakiewicz Związek Producentów Cukru w Polsce

Znakowanie wyrobów przemysłu cukrowniczego w świetle wymogów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Marta Cieślakiewicz Związek Producentów Cukru w Polsce Znakowanie wyrobów przemysłu cukrowniczego w świetle wymogów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Marta Cieślakiewicz Związek Producentów Cukru w Polsce Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25.10.2011

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. - 5 hurtowni; - 1 sklep sieci handlowej; - 8 placówek detalicznych (w tym 3 w których prowadzono sprzedaż win mszalnych )

I N F O R M A C J A. - 5 hurtowni; - 1 sklep sieci handlowej; - 8 placówek detalicznych (w tym 3 w których prowadzono sprzedaż win mszalnych ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 13 I. Mąka, kasze, ryż, makarony 15 1. Wstęp 15 2. Mąka 16 2.1. Przemiał ziarna zbożowego 16 2.2. Mąki chlebowe i niechlebowe 17 2.2.1. Mąki chlebowe 17 2.2.2. Mąki niechlebowe

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności 1 Tytuł rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

Jerzy Wiśniewski. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Jerzy Wiśniewski. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych Jerzy Wiśniewski ul. Lubelska 46, 32-233 Rzeszów e-mail: jwisniewski@ijhars.gov.pl tel./fax 17 853-34-38 Boguchwała, 22.03.2013

Bardziej szczegółowo

RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych. za miesiąc. 2012 r.

RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych. za miesiąc. 2012 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, ul. Wspólna 30, 00-930 WARSZAWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG)

Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG) Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG) BoŜena Nosecka 3 listopada 2 grudnia 29 r., Pułtusk Zakres prezentacji Mechanizm SSG Zmiany importu

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUśBY śywnościowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARÓWKI DROBIOWE opis wg słownika CPV kod CPV 15131135-0 indeks materiałowy JIM 8905PL0000079 AKCEPTUJĘ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Wszechnica żywieniowa Warszawa, 21 października 2015 r.

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Wszechnica żywieniowa Warszawa, 21 października 2015 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące żywienia w stołówkach i asortymentu w sklepikach szkolnych szansą na poprawę sposobu żywienia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak

Bardziej szczegółowo

W przypadku wątpliwości o sposobie pobrania próbki lub przygotowania mineralizatu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 71/3201003.

W przypadku wątpliwości o sposobie pobrania próbki lub przygotowania mineralizatu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 71/3201003. Strona 1/7 INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z PRÓBKĄ PRZEZNACZONĄ DO BADAŃ W LABORATORIUM 1. Wielkość próbki: a. Przygotować reprezentatywną próbkę produktu tzn. taką, która odzwierciedla stan całego

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta Konferencja Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta mgr inż. Emilia Staniszewska

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\akalemba\Ustawienia lokalne\temp\ ht...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\akalemba\Ustawienia lokalne\temp\ ht... Page 1 of 6 Sosnowiec: Dostawa produktów spoŝywczych i opakowań jednorazowych Numer ogłoszenia: 320507-2011; data zamieszczenia: 06.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ NR I DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ NR I DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy SCENARIUSZ ZAJĘĆ NR I DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Tytuł: Wybrane elementy edukacji konsumenckiej Wiem, co jem Temat: Etykieta na produktach spoŝywczych źródłem

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE KOMISJI. z dnia r.

ZAWIADOMIENIE KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2017 r. C(2017) 4864 final ZAWIADOMIENIE KOMISJI z dnia 13.7.2017 r. dotyczące przekazywania informacji o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje

Bardziej szczegółowo

Pobieranie próbek owoców

Pobieranie próbek owoców Strona 1 z 5 1. Cel i zakres: Pobieranie próbek owoców Celem procedury jest określenie zasad pobierania próbek owoców. Procedura obowiązuje wszystkie osoby odpowiedzialne za wykonywanie tej czynności.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

Jedzmy zdrowo na kolorowo!

Jedzmy zdrowo na kolorowo! Jedzmy zdrowo na kolorowo! Dlaczego powinniśmy jeść warzywa? Ponieważ są źródłem: -witamin: głównie: beta-karoten, witamina C, kwas foliowy oraz witaminy K, niacyna oraz witaminy E -składników mineralnych:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, Nr 208,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR PL L 129/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.5.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 438/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany i sprostowania załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE W SPRZEDAŻY OKAZJONALNEJ

WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE W SPRZEDAŻY OKAZJONALNEJ WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE Przysiek 2012 Podstawowe przepisy regulujące zagadnienia produkcji, opodatkowania akcyzą, obrotu i zasad sprzedaży napojów alkoholowych 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne TOMASZ DOŁGAŃ

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne TOMASZ DOŁGAŃ Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne TOMASZ DOŁGAŃ Granola z Granatem Sante jest źródłem witamin i składników mineralnych takich jak kwas foliowy, fosfor, miedź, mangan Fosfor pomaga w utrzymaniu zdrowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej

Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej Po kilku latach dyskusji na poziomie europejskim oraz wielu konsultacji z organizacjami producentów

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu

Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu Wyroby akcyzowe Do wyrobów akcyzowych należą m. in.: napoje alkoholowe (art. 2 ust.1 pkt ustawy z dnia 6.12.2008 r. Dz.U. z 2014, Poz 752): -alkohol

Bardziej szczegółowo

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj!

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW dr inż. Marta Sajdakowska Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Warszawa, 15.01.2014 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2005 roku Nr 88 poz 748

Dziennik Ustaw z 2005 roku Nr 88 poz 748 Dziennik Ustaw z 2005 roku Nr 88 poz 748 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z prawem konsumenta do informacji i edukacji, działania związane z dostarczaniem

Zgodnie z prawem konsumenta do informacji i edukacji, działania związane z dostarczaniem Dr hab. inż. Marzena Ucherek Katedra Opakowalnictwa Towarów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zakres uregulowań prawnych, dotyczących obligatoryjnego znakowania produktów spożywczych prawo Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUśBY śywnościowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZYNKA DROBIOWA opis wg słownika CPV kod CPV 15131135-0 indeks materiałowy JIM 8905PL0561612 AKCEPTUJĘ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo dotyczące żywienia w placówkach oświatowych

Nowe prawo dotyczące żywienia w placówkach oświatowych Nowe prawo dotyczące żywienia w placówkach oświatowych Żywienie dzieci i młodzieży w świetle przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. Akty prawne 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Podstawy Prawne. Rolnictwo ekologiczne jako komplementarna forma prowadzenia działalno. alności gospodarczej na obszarach wiejskich

Podstawy Prawne. Rolnictwo ekologiczne jako komplementarna forma prowadzenia działalno. alności gospodarczej na obszarach wiejskich Rolnictwo ekologiczne jako komplementarna forma prowadzenia działalno alności gospodarczej na obszarach wiejskich Podstawy Prawne Dr hab. Jerzy Szymona Akademia Rolnicza w Lublinie Jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, ul. Szczawnica: Dostawa artykułów Ŝywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce Numer ogłoszenia: 86628-2011; data zamieszczenia: 20.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Klaudyna Terlicka, Principal Regulatory Advisor 21 Październik 2011 Innovation Nutrition Regulatory Safety Sensory Leatherhead Food Research 1919 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. ZAKRES, ROZWÓJ I ZNACZENIE CHEMII ŻYWNOŚCI 11

SPIS TREŚCI 1. ZAKRES, ROZWÓJ I ZNACZENIE CHEMII ŻYWNOŚCI 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9 1. ZAKRES, ROZWÓJ I ZNACZENIE CHEMII ŻYWNOŚCI 11 1.1. Zakres chemii żywności 11 1.2. Zarys rozwoju 12 1.2.1. Początki wiedzy o żywności 12 1.2.2. Zaczątki chemii żywności 13 1.2.3.

Bardziej szczegółowo

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1419) (Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny)

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1419) (Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny) L 70/22 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/375 z dnia 11 marca 2016 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu lakto-n-neotetraozy jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

Śląsku w kontekście popytu i podaŝy Ŝywności. Krystyna Szybiga, dr inŝ.

Śląsku w kontekście popytu i podaŝy Ŝywności. Krystyna Szybiga, dr inŝ. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Procesy przemian w przetwórstwie surowców rolnych na Dolnym Śląsku w kontekście popytu i podaŝy Ŝywności Tadeusz Trziszka, prof. dr hab. Krystyna Szybiga, dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Warunki przywozu produktów złożonych do UE

Warunki przywozu produktów złożonych do UE Warunki przywozu produktów złożonych do UE Decyzja Komisji 2007/275 z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 W podkreślonym na czerwono art. 19 niniejszego rozporządzenia zawarto obowiązek umieszczenia szeregu informacji dotyczących środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu, czyli takiemu,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA JAKOŚĆ TRADYCJA

WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA JAKOŚĆ TRADYCJA WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego decyzją Urzędu Patentowego RP nr Z-307821 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA. Przydatne informacje przy zakupie żywności

PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA. Przydatne informacje przy zakupie żywności PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA Przydatne informacje przy zakupie żywności OPAKOWANIE OZNAKOWANIE Na opakowaniu środka spożywczego szukaj obowiązkowych informacji o: nazwie środka spożywczego, wykazie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent

Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent Wiedza o tym, jak prawidłowo znakować żywność, jest coraz bardziej potrzebna producentom żywności. Potencjalny klient produktów spożywczych nie

Bardziej szczegółowo

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja.

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. 1 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego

Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego Włodzimierz URBANIAK Wydział Chemii UAM, Poznań Wydział Technologii i InŜynierii Chemicznej UTP, Bydgoszcz Środki

Bardziej szczegółowo

Wynik kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS w Olsztynie w I kwartale 2017 r.

Wynik kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS w Olsztynie w I kwartale 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Olsztynie w I kwartale 2017 roku przeprowadził ogółem 273 czynności kontrolnych, w tym: 173 czynności kontrolnych na rynku krajowym,

Bardziej szczegółowo

Combicorn 25 kg. Printed on: 15.10.2015 Page 1 of 7 SAP ID: 001000104973 MATERIAL CODE: KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Combicorn 25 kg. Printed on: 15.10.2015 Page 1 of 7 SAP ID: 001000104973 MATERIAL CODE: KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU KLASYFIKACJA SUROWCÓW Numer artykułu : 10086884 Firmy: 4017040548276 DEUTSCHLAND GMBH KBD UNITED KINGDOM LTD 513221 AUSTRIA GMBH (old) 151030 POLSKA SP. Z O. O 8408 MARGO SCHWEIZ AG 7112010 MAGYARORSZAG

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) Dz.U.07.137.967 2010.01.22 zm. Dz.U.2010.9.63 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.) Na

Bardziej szczegółowo

TABELA SKŁADNIKÓW I WARTOŚCI ODŻYWCZYCH PIERNIKÓW ŻYWEGO MUZEUM PIERNIKA

TABELA SKŁADNIKÓW I WARTOŚCI ODŻYWCZYCH PIERNIKÓW ŻYWEGO MUZEUM PIERNIKA PIERNIKI TRADYCYJNE woda, kwas cytrynowy, aromat miodu), woda, syrop glukozowy, barwnik karmel, przyprawa piernikowa (cynamon, kolendra, anyż, mąka PSZENNA, imbir, KAKAO, goździki), gałka muszkatołowa,

Bardziej szczegółowo

Produkty spożywcze w części dotyczącej ich oznakowania

Produkty spożywcze w części dotyczącej ich oznakowania ZATWIERDZONY Decyzją Komisji Unii Celnej z dnia 9 grudnia 2011 r., nr 881 REGULACJE TECHNICZNE UNII CELNEJ RT UC 022/2011 Produkty spożywcze w części dotyczącej ich oznakowania 2 Spis treści Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH ZAKRESIE WYBRANYCH GRUP ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 ROKU.

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie jakości miodów pitnych - kontrola doraźna II kwartał r.

Informacja w zakresie jakości miodów pitnych - kontrola doraźna II kwartał r. Informacja w zakresie jakości miodów pitnych - kontrola doraźna II kwartał 201 2 r. Zgodnie z programem kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej miodów pitnych (GI- BKJ-403-10/12) kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

Jak czytać. 500g. Ilość. Nazwa produktu. Wykaz składników. Trwałość. Producent/ importer

Jak czytać. 500g. Ilość. Nazwa produktu. Wykaz składników. Trwałość. Producent/ importer Jak czytać Płatki z ryżu i pełnoziarnistej pszenicy, wzbogacone witaminami (B1, B2, B3, B6, kwas foliowy, B12, C) i żelazem Waga netto: NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM CZERWCA 2008 1 2 Ilość Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego WNIOSKI O WPIS NA LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH O wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iŝ podmioty prowadzące działalność polegającą

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia inspekcji. Kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS BEZGLUTENOWY. Data Zupa Drugie danie Deser/Napoje

JADŁOSPIS BEZGLUTENOWY. Data Zupa Drugie danie Deser/Napoje BEZGLUTENOWY 02.01.2017 Barszcz biały z jajkiem Spaghetti z sosem napoili bazylią i parmezanem 320g Sałata zielona z oliwą z oliwek 80g Jabłko polskie 03.01.2017 Kremowa pomidorowa z długo ziarnistym ryżem

Bardziej szczegółowo

znakowanie oraz śledzenie pochodzenia wołowiny i produktów z wołowiny

znakowanie oraz śledzenie pochodzenia wołowiny i produktów z wołowiny znakowanie oraz śledzenie pochodzenia wołowiny i produktów z wołowiny Uregulowania prawne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1760/2000/WE z 17 lipca 2000r. ustanawiające system identyfikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego MAŁOPOLSKI SMAK. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego MAŁOPOLSKI SMAK. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Załącznik do uchwały nr 1384/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7.11.2013r. używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego MAŁOPOLSKI SMAK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TŁUSZCZE. Technologia gastronomiczna. Zespół Szkół Gospodarczych im Spytka Ligęzy w Rzeszowie

TŁUSZCZE. Technologia gastronomiczna. Zespół Szkół Gospodarczych im Spytka Ligęzy w Rzeszowie TŁUSZCZE Technologia gastronomiczna Zespół Szkół Gospodarczych im Spytka Ligęzy w Rzeszowie Materiały przygotowali: mgr inŝ. Krzysztof Matłosz mgr Sabina Walat RZESZÓW 2005 Tłuszcze to estry gliceryny

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r.

MENU. PONIEDZIAŁEK r. MENU PONIEDZIAŁEK 17.07.2017r. Owsianka na mleku i szynką Pomidor Herbata z cytryną Owsianka: płatki owsiane, mleko 70% Pieczywo: Mąka pszenna, sól, woda, drożdże Polędwica z indyka: mięso z indyka (105

Bardziej szczegółowo

MENU PONIEDZIAŁEK r.

MENU PONIEDZIAŁEK r. MENU PONIEDZIAŁEK 09.01.2017r. Kanapka z polędwicą z indyka Pomidor Kakao Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda, drożdże Polędwica z indyka: mięso z indyka (105 g mięsa użyto do przygotowania

Bardziej szczegółowo