Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011"

Transkrypt

1 Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011? Dorota Balińska-Hajduk Biuro Kontroli Jakości Handlowej Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Warszawa, 8 października 2014 r.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. Urz. UE L 304 z , str z późn. zm.) weszło w życie 13 grudnia 2011 r. stosuje się od 13 grudnia 2014 r. z wyjątkiem art. 9 ust. 1 lit. l) (wartość odżywcza), który stosuje się od 13 grudnia 2016 r.

3 ROZPORZĄDZENIE 1169/2011 nowe definicje wielkość czcionki przejrzyste i pełne informacje o alergenach informacje towarzyszące nazwie produktu znakowanie krajem lub miejscem pochodzenia obowiązkowe znakowanie wartością odżywczą wymagania dla informacji przekazywanych dobrowolnie

4 NOWE DEFINICJE (1) etykieta metka, znak firmowy, znak handlowy, ilustracja lub inny opis pisany, drukowany lub w inny sposób naniesiony (lub załączony) na opakowanie lub pojemnik z żywnością

5 NOWE DEFINICJE (2) etykietowanie Odnoszące się do środka spożywczego: napisy dane szczegółowe znaki handlowe nazwy marek ilustracje symbole umieszczone na: opakowaniu dokumencie ulotce etykiecie opasce pierścieniu

6 NOWE DEFINICJE (3) pole widzenia wszystkie powierzchnie opakowania, których treść można odczytać z pojedynczego punktu widzenia

7 NOWE DEFINICJE (4) nazwa zwyczajowa nazwa akceptowana przez konsumentów bez potrzeby jej dalszego wyjaśniania

8 INFORMACJE NA TEMAT ŻYWNOŚCI (1) Informacje dotyczące danego środka spożywczego nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności: co do właściwości środka spożywczego, w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji przez przypisywanie temu środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których on nie posiada

9 INFORMACJE NA TEMAT ŻYWNOŚCI (2) Informacje dotyczące danego środka spożywczego nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności: przez sugerowanie, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych składników lub składników odżywczych przez sugerowanie poprzez wygląd, opis lub prezentacje graficzne, że chodzi o określony środek spożywczy lub składnik, mimo że w rzeczywistości komponent lub składnik naturalnie obecny lub zwykle stosowany w danym środku spożywczym został zastąpiony innym komponentem lub innym składnikiem

10 OBOWIĄZKOWE INFORMACJE NA TEMAT ŻYWNOŚCI Nazwa żywności* Wykaz składników Alergeny Minimalna wielkość czcionki! Ilość określonych składników lub kategorii składników Ilość netto* Data minimalnej trwałości Warunki przechowywania lub warunki użycia Nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym Kraj lub miejsce pochodzenia Instrukcja użycia Rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu* Informacja o wartości odżywczej * W tym samym polu widzenia

11 WIELKOŚĆ CZCIONKI Wysokość x = 1,2 mm W przypadku opakowań lub pojemników, których największa powierzchnia ma pole mniejsze niż 80 cm 2 minimalna wysokość x rozmiaru czcionki co najmniej 0,9 mm 11

12 OKREŚLENIE NAJWIĘKSZEJ POWIERZCHNI - BUTELKI, PUSZKI Odniesienie do powierzchni z wyłączeniem: wieczek, denek, kołnierzy wokół wieczek i denek puszek, szyjek butelek, a także miejsc, w których szyjki się rozszerzają 12

13 NAZWA ŚRODKA SPOŻYWCZEGO (1) Piwo to produkt otrzymywany w wyniku fermentacji alkoholowej brzeczki piwnej pod wpływem drożdży piwowarskich dolnej lub górnej fermentacji. Brzeczkę produkuje się ze słodu browarnego, chmielu i ich przetworów oraz wody, bez dodatków lub z dodatkiem surowców niesłodowanych, takich jak: jęczmień, pszenica, ryż, odłuszczona kukurydza, cukier, syrop skrobiowy oraz dozwolonych substancji dodatkowych, takich jak: preparaty enzymatyczne i stabilizujące, karmel spożywczy, ekstrakty i kwasy. Łączna ilość dodawanych surowców niesłodowanych nie może zastąpić więcej niż 45% słodu we wsadzie surowcowym. (PN-A-79098:1995 Piwo)

14 NAZWA ŚRODKA SPOŻYWCZEGO (2) Nazwa piwa nie może być zastąpiona: nazwą chronioną jako własność intelektualna, nazwą marki lub nazwą wymyśloną.

15 OBOWIĄZKOWE DANE SZCZEGÓŁOWE TOWARZYSZĄCE NAZWIE Załącznik VI rozporządzenia 1169/2011 Nazwa zawiera dane szczegółowe dotyczące warunków fizycznych tego środka spożywczego lub szczególnego przetwarzania, jakiemu został poddany, bądź dane takie towarzyszą nazwie, we wszystkich przypadkach, w których pominięcie takiej informacji mogłoby wprowadzać nabywcę w błąd.

16 WYKAZ SKŁADNIKÓW (1) W przypadku napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 % obj. nie ma obowiązku zamieszczania informacji dotyczących wykazu składników

17 WYKAZ SKŁADNIKÓW (2) Jeśli zamieszczane dobrowolnie to zasady wg rozporządzenia: Poprzedzony właściwym nagłówkiem, który składa się z wyrazu składniki lub zawiera ten wyraz Obejmuje wszystkie składniki środka spożywczego, w malejącej kolejności ich masy w momencie użycia składników przy wytwarzaniu tego środka spożywczego

18 SKŁADNIKI ALERGENNE (1) Są oznaczane w wykazie składników z dokładnym odniesieniem do nazwy substancji lub produktu wymienionego w zał. II do rozporządzenia nr 1169/2011 Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji podkreśla się za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła

19 SKŁADNIKI ALERGENNE (2) W przypadku braku wykazu składników, oznaczenie, obejmuje słowo zawiera, po którym podawana jest nazwa substancji lub produktu, które powodują alergie lub reakcje nietolerancji. W takim przypadku nie ma konieczności wyróżniania lub podkreślania w inny sposób tych substancji lub produktów

20 OZNACZENIE ILOŚCIOWE SKŁADNIKÓW (1) Występują w nazwie środka spożywczego lub są zwykle kojarzone z tą nazwą przez konsumenta, Są podkreślone w etykietowaniu słownie, obrazowo lub graficznie; lub Są istotne dla scharakteryzowania danego środka spożywczego i odróżnienie go od produktów, z którymi mógłby być pomylony Załącznik VIII

21 OZNACZENIE ILOŚCIOWE SKŁADNIKÓW (2) Jest wyrażone wartością procentową, która musi odpowiadać ilości składnika lub składników w chwili jego/ich użycia Znajduje się albo w nazwie środka spożywczego, albo bezpośrednio przy niej lub w wykazie składników w powiązaniu z danym składnikiem lub kategorią składników

22 OZNACZENIE ILOŚCIOWE SKŁADNIKÓW (3) Nie jest wymagane m.in. w przypadku składnika lub kategorii składników: które są użyte w małych ilościach do celów aromatyczno smakowych; które występując w nazwie środków spożywczych, nie wpływają na wybór dokonywany przez konsumenta w kraju w którym są wprowadzane na rynek, ponieważ zmiana ilości nie ma zasadniczego wpływu na charakterystykę środków spożywczych lub nie odróżnia tego środka spożywczego od podobnych środków spożywczych

23 ILOŚĆ NETTO (ilość nominalna) Ilość nominalna jest uważana za ilość netto w rozumieniu przepisów rozp. 1169/2011 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych Określenie objętość netto jednostki miary: mililitr ml lub ml centylitr cl lub cl litr l lub L Oznakowanie ilości nominalnej towaru paczkowanego może być poprzedzone objętość netto Nie ma znaczenia zachowanie odstępu między wartością liczbową a jednostką miary ilości nominalnej produktu

24 DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI Składa się z dnia, miesiąca i ewentualnie roku, w takiej kolejności oraz niekodowanej formie, jednakże w przypadku środków spożywczych, których trwałość : nie przekracza 3 miesięcy, wystarczy oznaczenie dnia i miesiąca; przekracza 3 miesiące lecz nie przekracza 18 miesięcy, wystarczy oznaczenie miesiąca i roku; przekracza 18 miesięcy, wystarczy oznaczenie roku. Poprzedza się wyrażeniem: najlepiej spożyć przed gdy data zawiera oznaczenie dnia, najlepiej spożyć przed końcem w innych przypadkach. TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA Składa się z dnia, miesiąca, i ewentualnie roku. Poprzedza się określeniem: należy spożyć do.

25 WARUNKI PRZECHOWYWANIA Jeżeli środki spożywcze wymagają szczególnych warunków przechowywania lub warunków użycia, należy podać te warunki. W razie potrzeby po dacie minimalnej trwałości następuje opis warunków przechowywania, które muszą być przestrzegane, aby produkt mógł być przechowywany przez określony okres Po terminie przydatności do spożycia następuje opis warunków przechowywania, które muszą być przestrzegane.

26 DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO NA RYNKU Podmiot, pod którego nazwą lub firmą produkt jest wprowadzany na rynek, lub Importer danego środka spożywczego na rynek Unii jeżeli podmiot nie prowadzi działalności w Unii nazwa lub firma i adres podmiotu odpowiedzialnego za informacje na temat żywności

27 KRAJ LUB MIEJSCE POCHODZENIA (1) W przypadku gdy zaniechanie wskazania mogłoby wprowadzać konsumenta w błąd, zwłaszcza gdy informacje towarzyszące środkowi spożywczemu lub etykieta jako całość mogą sugerować, że dany środek spożywczy pochodzi z innego kraju lub miejsca Produkt polski

28 KRAJ LUB MIEJSCE POCHODZENIA (2) Jeżeli podany kraj lub miejsce pochodzenia produktu jest inne niż kraj lub miejsce pochodzenia jego podstawowego składnika* Nie ma zastosowania do czasu przyjęcia przez Komisję Europejską przepisów wykonawczych * Podstawowy składnik stanowi więcej niż 50% środka spożywczego lub jest na ogół kojarzony przez konsumenta z nazwą środka spożywczego

29 INSTRUKCJA UŻYCIA W przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka byłoby utrudnione. Instrukcje użycia danego środka spożywczego oznaczane są w taki sposób, aby umożliwić jego właściwe użycie. Muszą być określone słownie i liczbowo. Użycie symboli jest tylko dodatkowym sposobem wyrażania takich danych.

30 ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU Rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu oznaczona w temperaturze 20ºC. Określana liczbą z uwzględnieniem nie więcej niż jednego miejsca po przecinku. Po wartości liczbowej należy dodać symbol % obj. Można poprzedzić wyrazem alkohol lub skrótem alk. TOLERANCJE załącznik XII 0,5 % obj. w przypadku piwa o mocy nieprzekraczającej 5,5 % obj. 1 % obj. w przypadku piwa o mocy przekraczającej 5,5 % obj.

31 WARTOŚĆ ODŻYWCZA Obowiązkowo należy podać: wartość energetyczną oraz ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka i soli. Wyłączenia: zał. V + alkohole Jeżeli w oznakowaniu piwa dobrowolnie podano informacje o wartości odżywczej, to jej treść można ograniczyć jedynie do wartości energetycznej

32 KOD IDENTYFIKACYJNY PARTII - przepisy krajowe Środki spożywcze w opakowaniach jednostkowych znakuje się kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej na opakowaniu lub etykiecie w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny umożliwiający identyfikację artykułu rolno-spożywczego z danej partii Kod identyfikacyjny partii poprzedza się literą L jeżeli nie jest możliwe odróżnienie kodu identyfikacyjnego od innych informacji zawartych w oznakowaniu

33 OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ Obowiązkowe dane: ZBIORCZYCH (1) na opakowaniu (tj. na tzw. wielopaku); lub na dołączonej do niego etykiecie; lub w dokumentach handlowych w takim przypadku na opakowaniu zewnętrznym: nazwa, data min. trwałości/termin przydatności do spożycia, wszelkie specjalne warunki przechowywania lub użycia, dane podmiotu odpowiedzialnego za informacje na temat żywności.

34 OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH (2) Jeżeli jednak pojedynczo opakowane sztuki (wchodzące w skład wielopaku) są jednostkami sprzedaży przeznaczonymi dla konsumenta finalnego, obowiązkowe informacje muszą się również znajdować na poszczególnych sztukach

35 Przewodnik KE dotyczący stosowania rozporządzenia 1169/2011 belling/docs/qanda_application_reg _pl.pdf Przewodnik opracowany przez IJHARS we współpracy z MRiRW oraz UOKiK

36 Dziękuję za uwagę Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Wspólna Warszawa tel

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta Konferencja Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta mgr inż. Emilia Staniszewska

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie nr 1169/2011 wprowadza wiele

Rozporządzenie nr 1169/2011 wprowadza wiele GOSPODARKA zmiany w znakowaniu żywności sierpień 2014 tom 68 Beata Rozporządzenie nr 1169/2011 Majchrzak Nowe wymagania dotyczące znakowania ważne od 13 grudnia 2014 r. Komisja Europejska, chcąc ujednolicić

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW Warszawa, marzec 2013 r. RAPORT OZNAKOWANIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W ŚWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. 18.1.2007 L 12/3 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa luty 2007 rok

Warszawa luty 2007 rok GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Środków Produkcji GI-GNK-403-8/07 INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) tj. z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914) (zm. Dz.U. 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz.U. 2011

Bardziej szczegółowo

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r.

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r. POLITYKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI POLSKIE USTAWODAWSTWO ŻYWNOŚCIOWE Anna Prescha Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki CEL Szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-83(3)/12/JK Warszawa, 12 listopada 2012 r. DECYZJA DIH-1/80/2012 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa maj 2007 rok

Warszawa maj 2007 rok GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Środków Produkcji GI-GNK-403-19/07 INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang.gmp) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang.ghp) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I)

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265, Nr 178, poz. 1480. nowe brzmienie odnośnika nr 1 wchodzi o

Bardziej szczegółowo

L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006

L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006 L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-66(15)/14/AnŁ Warszawa, 13 listopada 2014 r. DECYZJA DIH-1/80/2014 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Jak czytać. 500g. Ilość. Nazwa produktu. Wykaz składników. Trwałość. Producent/ importer

Jak czytać. 500g. Ilość. Nazwa produktu. Wykaz składników. Trwałość. Producent/ importer Jak czytać Płatki z ryżu i pełnoziarnistej pszenicy, wzbogacone witaminami (B1, B2, B3, B6, kwas foliowy, B12, C) i żelazem Waga netto: NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM CZERWCA 2008 1 2 Ilość Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

- o prawach konsumenta.

- o prawach konsumenta. SEJM RZECZYPOSPOLIEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-120-13 Druk nr 2076 Warszawa, 17 stycznia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2009R1272 PL 01.10.2011 004.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1272/2009 z

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Poradnik dla doradców Czerwiec 2010 r. Autor: Klaudia Kieljan Spis zawartości: I. Identyfikacja regionalnych

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0853 PL 15.07.2010 008.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE(WE) NR 853/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Przyprawy - wymagania i nadzór. Łomża, 09-03-2012r.

Przyprawy - wymagania i nadzór. Łomża, 09-03-2012r. Przyprawy - wymagania i nadzór Łomża, 09-03-2012r. Przyprawy - Rys historyczny Stosowanie przypraw ma swój początek wraz z pojawieniem się ludzkości Dowody używania przypraw pochodzą z młodszej epoki kamiennej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570,

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 29.4.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,

Bardziej szczegółowo