KOSMETYKI ZMIANY W ZAKRESIE PRAWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSMETYKI ZMIANY W ZAKRESIE PRAWA"

Transkrypt

1 KOSMETYKI ZMIANY W ZAKRESIE PRAWA Z dniem 11 lipca 2013 r. uregulowanie kwestii odnoszących się do wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych zostało przeniesione na poziom wspólnotowy - poprzez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. U. L 342/59 z dnia r.). Rozporządzenie to zastąpiło dyrektywę Rady z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliŝenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (Dz. U. L 262 z dnia , str ). 1

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., dotyczące produktów kosmetycznych, jest aktem prawnym mającym zasięg ogólny - wiąŝący w całości i będący bezpośrednio stosowany we wszystkich Państwach Członkowskich, który ustanawia prawa i obowiązki kierując je zarówno do organów władzy, jak i do osób fizycznych. Celem powyŝszego rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa kosmetyków wprowadzanych do obrotu na terenie Unii Europejskiej, jak równieŝ sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz stworzenie warunków do rozwoju konkurencyjności i innowacyjności branŝy kosmetycznej. Dotyczy ono tylko produktów kosmetycznych, a nie produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub produktów biobójczych (ocena, czy dany produkt jest produktem kosmetycznym, musi być dokonywana na podstawie indywidualnej oceny produktu, uwzględniającej jego wszystkie cechy). 2

3 PRODUKT KOSMETYCZNY UDOSTĘPNIANY NA RYNKU POWINIEN BYĆ BEZPIECZNY DLA ZDROWIA LUDZKIEGO W NORMALNYCH LUB DAJĄCYCH SIĘ PRZEWIDZIEĆ WARUNKACH UśYCIA, Z UWZGLĘDNIENIEM W SZCZEGÓLNOŚCI: PREZENTACJI OZNAKOWANIA INSTRUKCJI UśYCIA INNYCH WSKAZÓWEK LUB INFORMACJI POCHODZĄCYCH OD OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ 3

4 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ Rozporządzenie (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych I. Produkcja i wprowadzenie produktu na rynek II. Dystrybucja produktu III. Reklama i oznakowanie produktu IV. Nadzór nad rynkiem I. Produkcja i wprowadzenie produktu na rynek Osoba odpowiedzialna Dla kaŝdego produktu kosmetycznego naleŝy wyznaczyć OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ (osoba prawna lub fizyczna). 4

5 Osoba odpowiedzialna gwarantuje spełnienie odpowiednich zobowiązań określonych w rozporządzeniu. W przypadku produktu kosmetycznego wyprodukowanego we Wspólnocie, który nie podlega wywozowi i powrotnemu przywozowi do Wspólnoty, osobą odpowiedzialną jest producent mający siedzibę na terenie Wspólnoty. Producent moŝe wyznaczyć na osobę odpowiedzialną inną osobę mającą siedzibę na terenie, udzielając jej pisemnego upowaŝnienia, które przyjmuje ona na piśmie. W przypadku produktu kosmetycznego importowanego, osobą odpowiedzialną za konkretny produkt kosmetyczny wprowadzany przez niego do obrotu jest importer. Importer moŝe wyznaczyć osobę mającą siedzibę na terenie Wspólnoty na osobę odpowiedzialną, udzielając jej pisemnego upowaŝnienia, które przyjmuje ona na piśmie. Dystrybutor jest osobą odpowiedzialną, kiedy wprowadza produkt do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub zmienia produkt juŝ wprowadzony na rynek w sposób mogący mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymogami (tłumaczenie informacji dotyczących produktu wprowadzonego juŝ na rynek nie jest uwaŝane za zmianę tego produktu mogącą mieć wpływ na zgodność z odpowiednimi wymogami rozporządzenia). Osoba odpowiedzialna zapewnia zgodność z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, GMP, oceny bezpieczeństwa, dokumentacji produktu, kontroli wyrywkowych i analizy, zgłaszania, ograniczeń dotyczących substancji wymienionych w załącznikach, CMR, nanomateriałów, ilości śladowych, testów na zwierzętach, oznakowania, publicznego dostępu do informacji, informowanie o cięŝkim niepoŝądanym działaniu oraz informacjach na temat substancji. Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu na podstawie odpowiednich informacji i sporządzenie sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa produktu kosmetycznego zgodnie z załącznikiem I rozporządzenia. Rejestracja produktu Portal zgłaszania produktów kosmetycznych Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA: * zgłaszanie przez producenta Przed wprowadzeniem produktu do obrotu osoba odpowiedzialna drogą elektroniczną przedkłada Komisji Europejskiej następujące informacje: kategoria produktu kosmetycznego i jego nazwa lub nazwy umoŝliwiające jednoznaczną identyfikację; imię i nazwisko (nazwa) osoby odpowiedzialnej oraz jej adres, pod którym udostępniana jest dokumentacja produktu; kraj pochodzenia w przypadku przywozu; państwo członkowskie, w którym produkt kosmetyczny jest wprowadzany do obrotu; dane kontaktowe osoby fizycznej, z którą moŝna się kontaktować, jeŝeli zaistnieje taka potrzeba; obecność substancji w formie 5

6 nanomateriałów (ich identyfikację); dające się przewidzieć warunki naraŝenia; nazwa i numer CAS lub WE substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość; receptura ramowa umoŝliwiająca szybkie i właściwe leczenie w razie wystąpienia trudności. Gdy produkt jest wprowadzany do obrotu osoba odpowiedzialna zgłasza oryginalne oznakowanie i o ile jest ona w miarę czytelna fotografię opakowania. * zgłaszanie przez dystrybutora Dystrybutor, który udostępnia w państwie członkowskim produkt kosmetyczny wprowadzony juŝ na rynek w innym państwie członkowski, i tłumaczy, z własnej inicjatywy, dowolny fragment oznakowania tego produktu w celu zapewnienia zgodności z prawem krajowym, notyfikuje wyrób drogą elektroniczną do Komisji. Dystrybutor w zgłoszeniu podaje: kategorie produktu kosmetycznego, jego nazwę w państwie członkowskim, w którym jest udostępniony, umoŝliwiający jednoznaczną identyfikację, państwo członkowskie, w którym produkt jest udostępniany, imię i nazwisko (nazwa) osoby odpowiedzialnej oraz jej adres, pod którym udostępniana jest dokumentacja produktu, imię i nazwisko dystrybutora oraz jego adres Komisja powinna bezzwłocznie udostępniać w drodze elektronicznej powyŝsze informacje kompetentnym władzom wszystkich państw członkowskich. Informacje te mają być dostępne wyłącznie dla kompetentnych władz w celu nadzorowania rynku. W przypadku zmiany danych osoba odpowiedzialna lub dystrybutor są zobowiązani do ich aktualizacji. Dokumentacja produktu Wprowadzając produkt do obrotu osoba odpowiedzialna przechowuje dokumentację produktu - przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu ostatniej partii danego produktu kosmetycznego. Informacje i dane zawarte w dokumentacji (uaktualniane w razie potrzeby): opis produktu kosmetycznego, umoŝliwiający łatwe przyporządkowanie dokumentacji produktu do danego produktu; sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa; opis metod wytwarzania i oświadczenie o zgodności z GMP; dowód efektów jakie ma powodować (jeŝeli jest to uzasadnione); dane dotyczące wszelkich testów na zwierzętach. 6

7 Ocena bezpieczeństwa Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu na podstawie odpowiednich informacji i sporządzenie sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa produktu kosmetycznego zgodnie z załącznikiem I. Ocenę bezpieczeństwa produktu kosmetycznego przeprowadza osoba posiadająca dyplom lub inny dowód formalnych kwalifikacji, przyznany w wyniku ukończenia teoretycznych i praktycznych studiów uniwersyteckich w dziedzinie farmacji, toksykologii, medycyny lub innej zbliŝonej dyscypliny lub kursu uznawanego przez dane państwo członkowskie za równorzędny z nimi. Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa produktu kosmetycznego zawiera (załączniki rozporządzenia): część A Informacje na temat bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (m. in. skład ilościowy i jakościowy, właściwości fizyczne i chemiczne, jakość mikrobiologiczna, zanieczyszczenia, substancje śladowe, naraŝenie na działanie produktu kosmetycznego, miejsca i pola zastosowania, ilości zastosowanego produktu, populacja docelowa, naraŝenie na działanie substancji, działania niepoŝądane i cięŝkie niepoŝądane działanie); część B Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (m. in. wniosek z oceny, oświadczenie na temat bezpieczeństwa produktu, ostrzeŝenia i instrukcja uŝytkowania umieszczane na etykiecie, wyjaśnienie rozumowania naukowego, którego wynikiem jest wniosek z oceny, kwalifikacje eksperta, imię i nazwisko oraz adres eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa, data i jego podpis). Produkcja *surowce Produkty kosmetyczne nie mogą zawierać substancji niedozwolonych, substancji podlegających ograniczeniom, które nie są stosowane zgodnie z ograniczeniami, barwników, środków konserwujących i substancji promieniochronnych innych niŝ dozwolone. W planach jest utworzenie listy barwników dozwolonych do stosowania w produktach do farbowania włosów. Stosowanie substancji CMR (sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość) kat. 2 (cz. 3 zał. VI rozp. PE i R 1272/2008) jest zabronione (substancja zaliczona do kat. 2 moŝe być stosowana w produktach kosmetycznych jeśli zostanie ona oceniona przez SCCS i uznana za bezpieczną do stosowania w produktach kosmetycznych). Stosowanie substancji sklasyfikowanych jako CMR kat. 1A i 1B (cz. 3 zał. VI rozp. PE i R 1272/2008) jest zabronione (moŝliwe po spełnieniu pewnych warunków, w tym akceptacja przez SCCS). Produkty kosmetyczne zawierające nanomateriały są drogą elektroniczną zgłaszane do Komisji przez osobę odpowiedzialną 6 miesięcy przed wprowadzeniem na rynek. 7

8 Śladowe ilości substancji niedozwolonych niezamierzona obecność małej ilości substancji niedozwolonej, pochodzącej z zanieczyszczeń składników naturalnych lub syntetycznych, procesu wytwarzania, przechowywania, przemieszczania z opakowania, która jest pod względem technicznym nie do uniknięcia przy zastosowaniu zasad dobrej praktyki wytwarzania, jest dopuszczalna, pod warunkiem, iŝ obecność ta jest zgodna z art. 3 (kosmetyk jest bezpieczny). *testy na zwierzętach Od r. obowiązuje całkowity zakaz testowania kosmetyków i ich składników na zwierzętach (testy dotyczące toksyczności dawki powtarzanej, działania szkodliwego na rozrodczość i toksykokinetyki). Określono odstępstwa w ramach metod alternatywnych lub zezwoleń na odstąpienie. KomunikatKE:http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/animal_testing/ com_at_2013)en/pdf *GMP Zgodnie z informacjami zawartymi w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., dotyczącego produktów kosmetycznych, aby zapewnić realizację celów art. 1 (,,Aby zapewnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego i wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi, niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy, które musi spełnić kaŝdy produkt kosmetyczny udostępniany na rynku ) produkcja produktów kosmetycznych musi odbywać się zgodnie z dobrą praktyką produkcji. Ust. 2 art. 8 informuje, iŝ,,proces produkcji uznaje się za zgodny z dobrą praktyką produkcji, jeŝeli jest zgodny z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Tytuł normy zharmonizowanej to EN ISO 22716:2007 Kosmetyki Dobre Praktyki Produkcji (GMP) Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji (ISO 22716:2007) (pierwsza publikacja). W Polsce jest to wersja PN-EN ISO 22716:

9 Dobra Praktyka Produkcji (GMP) to system oparty na procedurach produkcyjnych, kontrolnych oraz zapewnienia jakości, które gwarantują, Ŝe produkty finalne spełniają określone wymagania jakościowe. Celem GMP jest wyeliminowanie istniejących, a przede wszystkim przyszłych uchybień, które miałyby wpływ na jakość produktu. Swoim zakresem GMP obejmuje pomieszczenia, urządzenia, surowce/opakowania, produkcję, wyroby gotowe, audyty, dokumentację oraz pracowników. Spełnienie wymagań GMP w zakresie kosmetyków (oświadczenie GMP) jest warunkiem spełnienia warunków art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. II. Dystrybucja produktu Odpowiedzialność dystrybutorów Dystrybutor to kaŝdy podmiot w łańcuchu dostaw, który udostępnia produkt kosmetyczny na rynku UE (nie będący producentem lub importerem). Obowiązek przyjęcia środków naprawczych (wycofanie z rynku lub od uŝytkowników końcowych) gdy udostępniony produkt jest niezgodny z Rozporządzeniem Obowiązek powiadomienia osoby odpowiedzialnej i organu nadzorczego, gdy produkt stwarza ryzyko dla zdrowia. Obowiązek powiadomienie organów nadzoru w przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu cięŝkiego działania niepoŝądanego. Obowiązki dystrybutorów znakowanie, termin trwałości, niezgodności, zapewnienie bezpiecznych warunków przechowywania i transportu, tłumaczenie oznakowania, notyfikacja do Komisji. 9

10 Identyfikacja podmiotów w łańcuchu dostaw Osoba odpowiedzialna jest w stanie wskazać dystrybutorów, którym dostarcza dany produkt kosmetyczny. Dystrybutor potrafi zidentyfikować dystrybutora lub osobę odpowiedzialną, od której (a w przypadku dystrybutorów której) dostarczono produkt kosmetyczny. III. Reklama i oznakowanie Oznakowanie produktu Zasadniczo nie wprowadzono zmian w stosunku do uprzednio obowiązujących przepisów. Nazwisko lub nazwa i adres osoby odpowiedzialnej informacja tego typu moŝne być podana w skrócie jeśli skrót umoŝliwia identyfikację tej osoby i jej adresu. JeŜeli podanych jest kilka adresów, adres pod którym osoba odpowiedzialna udostępnia dokumentację produktu - jest wyróŝniony. W przypadku importowanych produktów kosmetycznych podaje się kraj pochodzenia. Na opakowaniu znajduje się informacja o nominalnej zawartości w momencie pakowania, wyraŝona w jednostkach masy lub objętości - poza opakowaniami zawierającymi mniej niŝ 5 gramów lub mniej niŝ 5 mililitrów, bezpłatnymi próbkami i produktami zawierającymi jedną dawkę. Data minimalnej trwałości termin, do którego dany produkt kosmetyczny, przechowywany w odpowiednich warunkach moŝe nadal pełnić swoją pierwotną funkcję i pozostaje bezpieczny dla konsumenta. Wskazanie daty minimalnej trwałości nie jest obowiązkowe w przypadku produktów kosmetycznych o minimalnej trwałości dłuŝszej niŝ 30 miesięcy. Produkty takie zawierają informację o okresie po otwarciu opakowania w jakim produkt jest bezpieczny i moŝe być uŝyty bez szkody dla konsumenta. Szczególne środki ostroŝności. 10

11 Numer partii produktu lub odnośniki pozwalające na identyfikację produktu kosmetycznego. Funkcja produktu kosmetycznego, chyba Ŝe wyraźnie wynika ona z jego prezentacji. Lista składników. Jakikolwiek składnik uŝyty w postaci nanomateriały jest wyraźnie wskazany w wykazie składników. Wyraz,,nano podaje się w nawiasach po nazwie takich składników. Grafika stosowana na opakowaniach Wskazanie daty minimalnej trwałości,,najlepiej zuŝyć przed końcem lub symbol podany w załączniku VII pkt. 3 (nowy symbol klepsydra) Oświadczenia o produkcie Na etykiecie, podczas udostępniania na rynku i reklamowania produktów kosmetycznych, tekst, nazwy, znaki towarowe, obrazy lub inne znaki nie są uŝywane tak, aby przypisywać tym produktom cech lub funkcji cechy lub funkcje, których nie posiadają. We współpracy z państwami członkowskimi Komisja opracowuje plan działania dotyczący stosowanych oświadczeń oraz ustala priorytety dla potrzeb określenia wspólnych kryteriów uzasadniających stosowanie oświadczeń. Osoba odpowiedzialna moŝe umieścić na opakowaniu produktu lub w jakimkolwiek innym dokumencie, w informacji, na etykiecie, opasce dołączonej lub odnoszącej się do produktu kosmetycznego, oznaczenia, Ŝe nie był on testowany na zwierzętach, jedynie wówczas, gdy producent i jego dostawcy nie wykonywali ani nie zlecali wykonania testów na zwierzętach gotowego produktu kosmetycznego, prototypu ani Ŝadnego z jego składników, a takŝe gdy nie zawiera on składników testowanych przez innych producentów na zwierzętach w celu wytworzenia nowych produktów kosmetycznych. 11

12 IV. Nadzór Monitorowanie bezpieczeństwa produktu; Zgłaszanie działań niepoŝądanych Komisja składa coroczne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na temat, m. in. dokładnej liczby i rodzaju doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach, związanych z produktami kosmetycznymi. Osoba odpowiedzialna i dystrybutorzy niezwłocznie zgłasza właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym wystąpiło cięŝkie niepoŝądane działanie. Informowanie o cięŝkim niepoŝądanym działaniu: kaŝde cięŝkie niepoŝądane działanie, nazwa danego produktu, środki naprawcze, jeŝeli zostały podjęte. Wszelkie dane są następnie udostępniane podmiotom odpowiedzialnym i organom nadzoru w innych krajach UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowania produktu. Ujawnianie stosownych danych Publiczny dostęp do informacji osoba odpowiedzialna zapewnia, Ŝe jakościowy i ilościowy skład produktu kosmetycznego, a w przypadku kompozycji zapachowych i zapachów, nazwa i numer kodu kompozycji oraz toŝsamość dostawcy, jak równieŝ istniejące dane na temat działania niepoŝądanego i cięŝkiego niepoŝądanego działania produktu kosmetycznego są łatwo dostępne publicznie za pośrednictwem wszystkich właściwych środków informacji. W razie powaŝnych wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa substancji zawartych w produktach kosmetycznych, właściwy organ państwa członkowskiego, w którym produkt zawierający taką substancję jest udostępniany na rynku, moŝe, poprzez skierowanie do osoby odpowiedzialnej umotywowanego wniosku, zaŝądać od niej przedłoŝenia wykazu wszystkich produktów kosmetycznych, za które jest ona odpowiedzialna i które zawierają daną substancję. Wykaz ten zawiera informacje o stęŝeniu tej substancji w produktach kosmetycznych. Działania naprawcze i sankcje JeŜeli właściwy organ stwierdzi lub ma uzasadnione podstawy do obaw, Ŝe udostępniany na rynku produkt kosmetyczny stanowi lub moŝe stanowić powaŝne ryzyko dla zdrowia ludzkiego, przyjmuje on wszelkie właściwe środki tymczasowe, aby zagwarantować wycofanie odnośnego produktu z rynku lub ich wycofanie od konsumentów lub ograniczenie ich dostępności w inny sposób. Właściwe organy nakazują osobie odpowiedzialnej podjęcie wszelkich odpowiednich środków, zapewniających osiągnięcie zgodności produktu z przepisami, wycofanie produktu 12

13 z rynku lub jego wycofanie od konsumentów w wyraźnie podanym terminie, jeŝeli niezgodność z przepisami dotyczy m. in. dobrych praktyk wytwarzania, oceny bezpieczeństwa, wymogów dotyczących dokumentacji produktu, przepisów dotyczących kontroli wyrywkowych i testów, wymogów w zakresie zgłaszania, ograniczeń dotyczących substancji, wymogów w zakresie testów na zwierzętach. W razie powaŝnego ryzyka dla zdrowia ludzi, właściwy organ niezwłocznie informuje Komisję i właściwe organy innych państw członkowskich o podjętych środkach. Państwa członkowskie wyznaczają swoje właściwe organy krajowe. Państwa członkowskie przekazują Komisji szczegółowe dane dotyczące organów, o których mowa powyŝej, oraz środków kontroli zatruć i podobnych jednostek (Komisja sporządza i aktualizuje wykaz tych organów i jednostek, i udostępnia go do wiadomości publicznej). Dokładne sankcje za niedostosowanie się do wymogów rozporządzenia zostaną ustalone osobno przez organy nadzoru w kaŝdym kraju członkowskim. (obecnie Ustawa o kosmetykach przewiduje sankcje karne) Obecnie egzekwowanie nowych wymogów nastręcza wiele problemów, co jest związane z opóźnieniem prac nad nowelizacją ustawy o kosmetykach (Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach), której przepisy jak dotąd nie zostały dostosowane do wymogów Rozporządzenia 1223/2009/WE. W związku z tym kaŝdy przedsiębiorca powinien na bieŝąco śledzić zmiany w zakresie prawa obejmującego swym zasięgiem produkty kosmetyczne. Opracowane przez: Mgr inŝ. Alina Maciąg Oddział Higieny śywności, śywienia i Przedmiotów UŜytku Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu 13

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rozdział VI Informacje dla konsumenta art.

Bardziej szczegółowo

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer.

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer. Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu Przepisy prawa dotyczące wprowadzania kosmetyków do obrotu w Polsce reguluje ustawa z dnia 30 marca 2001 roku o kosmetykach (Dz.U. Nr 42, poz. 473 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH Monika Blezień Ruszaj Rozporządzenie REACH ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 806 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iŝ podmioty prowadzące działalność polegającą

Bardziej szczegółowo

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja.

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. 1 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie trwałości kosmetyków zgodnie z przepisami rozporządzenia 1223/20009/WE Przewodnik techniczny Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego

Oznakowanie trwałości kosmetyków zgodnie z przepisami rozporządzenia 1223/20009/WE Przewodnik techniczny Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego Oznakowanie trwałości kosmetyków zgodnie z przepisami rozporządzenia 1223/20009/WE Przewodnik techniczny Polskiego Związku Wymagania w zakresie wprowadzania do obrotu, bezpieczeństwa, składu, wytwarzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku Obowiązki wynikające

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo kosmetyków z punktu widzenia europejskiego konsumenta

Bezpieczeństwo kosmetyków z punktu widzenia europejskiego konsumenta Bezpieczeństwo kosmetyków z punktu widzenia europejskiego konsumenta ElŜbieta Seredyńska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska CIE, Warszawa, 11. marca 2009 r. 1 Podstawy prawne Dyrektywa Rady z 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 475 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 475 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 475 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH System REACH Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH Dokument opracowany przez: Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl/przedsiebiorcy/reach

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH (projekt) ORAZ USTAWY PRAWO BUDOWLANE GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH (projekt) ORAZ USTAWY PRAWO BUDOWLANE GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO USTAWA O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH (projekt) ORAZ USTAWY PRAWO BUDOWLANE GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO Projektowane zmiany są konsekwencją wejścia w życie 1 lipca 2013 r. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/17. Dz.U poz. 475

Kancelaria Sejmu s. 1/17. Dz.U poz. 475 Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2013 poz. 475 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosmetykach 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych Prawo unijne i krajowe Kontrola wyrobów mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 4 września 2015 r. Wprowadzanie wyrobów do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy wprowadzania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach. (Dz. U. z dnia 11 maja 2001 r.)

USTAWA. z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach. (Dz. U. z dnia 11 maja 2001 r.) Dz.U.01.42.473 2003.05.15 zm. Dz.U.2003.73.659 art. 1 2003.12.07 zm. Dz.U.2003.189.1852 art. 2 2003.12.23 zm. Dz.U.2003.208.2019 art. 1 2004.10.15 zm. Dz.U.2004.213.2158 art. 1 2005.03.11 zm. Dz.U.2004.213.2158

Bardziej szczegółowo

DOMOWA PRODUKCJA śywności PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAś

DOMOWA PRODUKCJA śywności PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAś DOMOWA PRODUKCJA śywności PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAś Domowa produkcja kanapek, soki i dŝemy tzw.,,własnej roboty, fantazyjnie opakowane domowe ciasteczka pomysłów na biznes jest wiele. Niestety, produkcja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności 1. Rozporządzenie ( WE) Nr 1935 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE 1) 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE 1) 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych Dz.U.08.210.1327 z dnia 28 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE 1) 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia inspekcji. Kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami.

Informacja roczna z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami. Informacja roczna z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami. Kontrolę przeprowadzono w 10 placówkach. Ogółem kontrolą objęto 89 partii wyrobów o wartości 4.449 zł, w tym: pasty do zębów

Bardziej szczegółowo

Opis składany po raz pierwszy

Opis składany po raz pierwszy OPIS własnego zakładu przetwórczego/podwykonawcy [przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] dokument obligatoryjny - zał. do sekcji IV Wniosku o certyfikację [przetwórstwo i wprowadzanie produktów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Legislacja kosmetyczna w Komisji Europejskiej najnowsze wyzwania i zagrożenia dla przemysłu

Legislacja kosmetyczna w Komisji Europejskiej najnowsze wyzwania i zagrożenia dla przemysłu Nasi Członkowie Legislacja kosmetyczna w Komisji Europejskiej najnowsze wyzwania i zagrożenia dla przemysłu dr inż. Anna Oborska Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

REACH. REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń w zakresie Chemikaliów).

REACH. REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń w zakresie Chemikaliów). REACH REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń w zakresie Chemikaliów). ROZPORZĄDZENIE REACH JEST AKTEM OBOWIĄZUJĄCYM BEZPOŚREDNIO WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 2009R1223 PL 18.08.2015 009.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego

Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego Włodzimierz URBANIAK Wydział Chemii UAM, Poznań Wydział Technologii i InŜynierii Chemicznej UTP, Bydgoszcz Środki

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie 1223/2009/WE jako proces ciągły: pytania na dziś i perspektywy na przyszłość

Rozporządzenie 1223/2009/WE jako proces ciągły: pytania na dziś i perspektywy na przyszłość Rozporządzenie 1223/2009/WE jako proces ciągły: pytania na dziś i perspektywy na przyszłość Ewa Starzyk, Dyrektor Naukowy Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego Plan wykładu Rozporządzenie 1223/2009/WE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 44/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2011 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO. Warszawa, kwiecień 2017

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO. Warszawa, kwiecień 2017 WYBRANE ZMIANY W USTAWIE O WYROBACH BUDOWLANYCH Warszawa, kwiecień 2017 Nowe regulacje prawne w obszarze wyrobów budowlanych Ustawa z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy

Bardziej szczegółowo

REACH- Zarządzanie chemikaliami

REACH- Zarządzanie chemikaliami REACH- Zarządzanie chemikaliami W dniu 18 grudnia 2006 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęła Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

73/23/EWG Harmonizacja

73/23/EWG Harmonizacja 73/23/EWG Harmonizacja DYREKTYWA RADY z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposaŝenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane Prawo unijne i krajowe

Wyroby budowlane Prawo unijne i krajowe Wyroby budowlane Prawo unijne i krajowe mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP 1. Rozporządzenie REACH Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH

NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH Barbara Dobosz NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do

Bardziej szczegółowo

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu INFORMACJA GUNB Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 898) dostosowuje regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638)

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.2001.63.638 z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej.

Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. Zasady wprowadzania po raz pierwszy do obrotu suplementów diety, środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 55/4 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/293 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 90/385/EWG

Dyrektywa 90/385/EWG Dyrektywa 90/385/EWG Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (20013/C

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Projekt 30.09.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Na podstawie art. 65 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA REACH CZĘŚĆ A

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA REACH CZĘŚĆ A KWESTIONARIUSZ ANKIETY DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA REACH CZĘŚĆ A PKD:.. A1) Do jakiej kategorii zaliczają się państwo? (Proszę zapoznać się z definicjami niŝej wymienionych kategorii zamieszczonymi w Załączniku

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2003/94/WE. z dnia 8 października 2003 r.

DYREKTYWA KOMISJI 2003/94/WE. z dnia 8 października 2003 r. DYREKTYWA KOMISJI 2003/94/WE z dnia 8 października 2003 r. ustanawiająca zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Pasze lecznicze nieprzeznaczone do obrotu. Dz.U.2007.24.157 z dnia 2007.02.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 lutego 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 22 września 2003 r.

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 22 września 2003 r. Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 16.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1, ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1830/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 30.8.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 262/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Komunikat Komisji w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu zajęć

Sylabus przedmiotu/modułu zajęć Sylabus zajęć Lp. Element Opis 1 Nazwa Prawo kosmetyczne i systemy jakości w przemyśle kosmetycznym. 2 Typ Do wyboru 3 Instytut Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-K-2-47-TK Kierunek, kierunek: kosmetologia

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.4.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 123/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Komunikat Komisji w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/357 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4944 Poz. 437 437 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium

Bardziej szczegółowo

z dnia r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane 1)2)

z dnia r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane 1)2) U S T AWA PROJEKT z dnia 10.03.2014 r. z dnia.. 2014 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane 1)2) Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności ***I

Przepisy dotyczące ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności ***I P7_TA-PROV(2011)0294 Przepisy dotyczące ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU *

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU * PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU * 1. Kiedy wyrób moŝe być uznany za wyrób budowlany? Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych poprzez pojęcie wyrobu

Bardziej szczegółowo

Poniższy przewodnik został przygotowany, przez Cosmetics Europe, by wspierać stowarzyszenia członkowskie i przedsiębiorstwa, a także inne

Poniższy przewodnik został przygotowany, przez Cosmetics Europe, by wspierać stowarzyszenia członkowskie i przedsiębiorstwa, a także inne Poniższy przewodnik został przygotowany, przez Cosmetics Europe, by wspierać stowarzyszenia członkowskie i przedsiębiorstwa, a także inne zainteresowane osoby, oraz w celach informacyjnych. Dokument ten

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2001 r.)

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2001 r.) Dz.U.01.126.1379 2002.10.01 zm. Dz.U.2002.152.1263 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.2004.93.896 art. 88 2006.10.27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 61 2007.05.01 zm. Dz.U.2007.75.492 art. 2 2009.03.24 zm. Dz.U.2008.227.1505

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/6 PL 30.1.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne dotyczące kosmetyków w aspekcie działań niepożądanych

Wymagania prawne dotyczące kosmetyków w aspekcie działań niepożądanych Wymagania prawne dotyczące kosmetyków w aspekcie działań niepożądanych Antonina Balicka 1, Magdalena Donejko* 2, Edyta Rysiak 1 Zakład Chemii Leków 1, Samodzielna Pracownia Medycyny Estetycznej 2 Wydział

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2014.883 Dz.U.2015.1165 U S T AWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 1) (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 1) (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1. Dz.U.2001.63.638 2003-02-07 zm. Dz.U.2003.7.78 art. 2 2004-02-11 zm. Dz.U.2004.11.97 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.11.97 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 53 2005-10-13 zm. Dz.U.2005.175.1458 art. 5 2011-04-08 zm.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2008 r. Projekt z dnia 19-05-2008 Wersja 1.2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 775 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 775 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 775 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 345/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.12.2008 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej dr Paweł Wojciechowski Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH. Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH. Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Dalszy użytkownik -definicja Dalszy użytkownik oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne opakowanie. Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A.

Bezpieczne opakowanie. Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A. Bezpieczne opakowanie Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A. 1 Bezpieczne opakowanie Co decyduje o bezpieczeństwie w opakowaniu: 1. Farmaceutycznym, 2. Artykułów alkoholowych, 3.

Bardziej szczegółowo

Rola Osoby Wykwalifikowanej wstrzymanie, wycofanie serii produktu leczniczego

Rola Osoby Wykwalifikowanej wstrzymanie, wycofanie serii produktu leczniczego Rola Osoby Wykwalifikowanej wstrzymanie, wycofanie serii produktu leczniczego 2 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Rzeszów, 10 11 czerwca 2010 Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

95/16/WE Dyrektywa dźwigowa (część 2)

95/16/WE Dyrektywa dźwigowa (część 2) 95/16/WE Dyrektywa dźwigowa (część 2) ZAŁĄCZNIK VI KONTROLA KOŃCOWA 1.Kontrola końcowa jest procedurą, według której instalator dźwigu spełniający wymogi pkt 2 zapewnia i oświadcza, Ŝe wprowadzony do obrotu

Bardziej szczegółowo

GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce)

GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce) GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce) GMP definicja GMP to system oparty na procedurach produkcyjnych, kontrolnych oraz zapewnienia jakości, gwarantujących, że wytworzone produkty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7 /2009 Wójta Gminy Parchowo z dnia 3.02.2009 r. INSTRUKCJA Ochrony Danych Osobowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7 /2009 Wójta Gminy Parchowo z dnia 3.02.2009 r. INSTRUKCJA Ochrony Danych Osobowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7 /2009 Wójta Gminy Parchowo z dnia 3.02.2009 r. INSTRUKCJA Ochrony Danych Osobowych 1 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Instrukcja w sprawie ochrony danych osobowych, zwana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 6 2013-11-26 10:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie UE 1169/2011 stan wdrożenia i aktualne problemy 29 WRZEŚNIA 2014

Rozporządzenie UE 1169/2011 stan wdrożenia i aktualne problemy 29 WRZEŚNIA 2014 Ważne! Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa IGI Food Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej IGI FC). Informacje te IGI FC przekazuje wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUśBY śywnościowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARÓWKI DROBIOWE opis wg słownika CPV kod CPV 15131135-0 indeks materiałowy JIM 8905PL0000079 AKCEPTUJĘ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności. Barbara Kozielska 17.04.12, Białystok

Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności. Barbara Kozielska 17.04.12, Białystok Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności Barbara Kozielska 17.04.12, Białystok Migracja z opakowań do żywności - przegląd 1989: opakowania jogurtów -> oleje mineralne 1996-1999: lakiery

Bardziej szczegółowo

Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami. Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny

Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami. Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny Zmiana sposobu nadzoru nad kąpieliskami W dniu 4 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

NORMY śywienia CZŁOWIEKA Normy Ŝywienia człowieka

NORMY śywienia CZŁOWIEKA Normy Ŝywienia człowieka NORMY śywienia CZŁOWIEKA Normy Ŝywienia człowieka to standardy określające takie ilości energii i składników odŝywczych, które zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, uznaje się za wystarczające dla zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU

Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU Dr inż. Monika Wasiak-Gromek European Commission Enterprise and Industry OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA Title of the presentation Date 2 INFORMACJI Każdy uczestnik łańcucha

Bardziej szczegółowo