NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub"

Transkrypt

1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku: 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (*w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości): budynek A Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Szkoła Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 1.2 Rok budowy: ul Łąkowa ul. Łąkowa nr 1-2 kod: miejscowość: Gdańsk 1.4 Adres kod: miejscowość: Gdańsk budynku: tel. - fax - powiat: M. Gdańsk województwo: pomorskie Pesel: - Nazwa: - Nr Nazwa, adres i numer regon firmy wykonującej audyt: NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub Rumia ul. Słowackiego 3 tel: ; tel./fax: (58) Oddział Rumia ul. Pomorska 1C/ Rumia Regon: Imię i nazwisko, adres oraz numer pesel audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: nr 1 mgr inż. Jarosław Kozub, Rumia ul. Słowackiego 3; autoryzacja Krajowej Agencji Poszanowania Energii nr 0188, członek Stowarzyszenia Audytorów Energetycznych nr Współautorzy audytu: imiona, nazwiska i zakresy prac, posiadane kwalifikacje: Lp Imię i nazwisko: Anna Sychowska Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego: dokumentacja techniczna Marcin Rosenow bilans energetyczny budynku, obliczenia Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia) 5. Miejscowość: Rumia data wykonania opracowania: 21 lipca Spis treści: 1 Karta audytu energetycznego str. 2 2 Zestawienie danych źródłowych do wykoniania audytu. str. 4 3 Cześć pierwsza - dane inwentaryzacyjne, wyznaczenie niezbędnych usprawnień termomodernizacyjnych str. 5 4 Inwentaryzacja - dane techniczne budynku str. 6 5 Inwentaryzacja - uproszczona dokumentacja techniczna - rysunki str. 7 6 Inwentaryzacja - opis techniczny elementow budynku i konstrukcji str. 8 7 Charakterystyka energetyczna budynku, opłaty, taryfy str Inwentaryzacja systemu grzewczego i instalacji str Obliczeniowy strumień powietrza wentylacyjnego str Ocena stanu technicznego budynku, wskazanie usprawnień str Dane klimatyczne, stopniodni str Część druga - analiza ekonomiczne poszczególnych usprawnień str Analiza ekonomiczna - ciepła woda użytkowa str Analiza ekonomiczna - system cieplny str Część trzecia - wybór optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, analiza ekonomiczna i energetyczna, wnioski str Zestawienie wybranych i zoptymalizowanych usprawnień str Prezentacja przyjętych wariantów modernizacji str Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu str Wnioski, zestawienie str Załącznik 1 - bilans cieplny stanu obecnego str Zalacznik 2 - bilans cieplny poszczególnych wariantów str Załącznik 3 - obliczenia dotyczące pomp ciepła str. 48 1

2 Budynek w całości 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja / technologia budynku: tradycyjna murowana 2. Liczba kondygnacji: Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 2 245,00 5. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej [m 2 ] 0,00 6. Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 2 245,00 7. Liczba mieszkań Liczba osób użytkujących budynek Przygotowanie centralne w kotłowni gazowej 9. Sposób przygotowania ciepłej wody wspomagane akumulacyjnym podgrzewaczem elektrycznym 10. Rodzaj systemu ogrzewania budynku Ogrzewanie centralne z kotłowni gazowej 11. Współczynnik kształtu A/V [1/m] 0, Inne dane charakteryzujące budynek Budynek użyteczności publiczej 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne [W/(m 2 K)] stan przed stan po modernizacją modernizacji 1. Dach nad poddaszem nieużytkowym 3,02 3,02 2. Dach nad poddaszem użytkowym 0,69 0,19 3. Drzwi zewnętrzne 3,00 3,00 4. Okna zewnętrzne 2,00 2,00 5. Podłoga na gruncie 0,37 0,37 6. Podłoga nieużytkowego poddasza 1,15 0,18 7. Ściana zewnętrzna kondygnacji III-V 0,46 0,46 8. Ściana zewnętrzna kondygnacji parterowej 0,46 0,46 9. Ściana zewnętrzna kondygnacji piwnicznej 0,73 0, Ściana zewnętrzna przy gruncie 0,61 0,24 3. Sprawności składowe systemu grzewczego 1. Sprawność wytwarzania 1,00 1,37 2. Sprawność przesyłania 0,96 0,90 3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,82 0,88 4. Sprawność akumulacji 1,00 0,95 5. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia: 0,85 0,85 6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby: 0,95 0,95 4. Charakterystyka systemu wentylacji 1. Rodzaj wentylacji (naturalna/mechaniczna) naturalna naturalna 2. Sposób doprowadzenia/odprowadzenia powietrza nieszczelności stolarki / kanały grawitacyjne nieszczelności stolarki / kanały grawitacyjne 3. Strumień powietrza wentylacyjnego [m 3 /h] Liczba wymian 1,70 1,70 5. Charakterystyka energetyczna budynku 1. Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewczego [kw] 325,5 302,4 2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 23,6 23,6 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia 3. sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 2 100, ,2 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku z uwzględnieniem 4. sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [GJ/rok] 2 154, ,2 5. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. [GJ/rok] 176,7 68,7 Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie, przeliczone na warunki sezonu 6. standardowego i na przygotowanie c.w.u. (służące do weryfikacji przyjętych [GJ/rok] Brak danych - składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 7. standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego [kwh/(m 3 rok)] 70,2 63,1 i przerw w ogrzewaniu Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 8. standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego [kwh/(m 3 rok)] 72,0 49,5 i przerw w ogrzewaniu Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 9. standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego [kwh/(m 2 rok)] 266,8 183,2 i przerw w ogrzewaniu 2

3 Budynek w całości 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 1.a Cena 1 GJ na ogrzewanie [zł] 70,37 55,73 1.b Cena 1 GJ na produkcję c.w.u. [zł] 99,87 164,00 2. Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł] 4 985, ,93 3. Opłata za podgrzanie 1m 3 wody użytkowej [zł] 12,45 20,44 4. Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc [zł] 3 415,02 0,00 5. Opłata za ogrzewanie 1m 2 pow. użytkowej [zł] 6,35 3,73 6. Opłata abonamentowa [zł] Opłata stała niezależnie od mocy [zł] Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana suma kredytu [zł]: ,95 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 33,60% Planowane koszty całkowite [zł] Roczna oszczędność kosztów energii [zł] ,95 Premia termomodernizacyjna [zł] , ,94 3

4 Zestawienie aktów prawnych, norm oraz innych materiałów wykorzystanych do sporządzenia audytu 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 z dn r., poz. 346). 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn r., poz. 690 z późn. zmianami). 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U poz. 888 z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 223 z dn r., poz 1459). 5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94 poz. 551 z późn. zm.). 6. ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U poz z późn. zm.). 7. PN-EN ISO 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. 8. PN-EN ISO 13790:2009. Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 9. PN-EN ISO 13370:2008. Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania. 10. Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków. Baza danych opublikowana na stronie internetowej Ministrerstwa Infrastruktry. Podstawowe wytyczne inwestora, ustalenia Wysokość środków własnych, jaką inwestor może przeznaczyć na zadanie termomodernizacyjne wynosi 0 zł. 4

5 Część pierwsza Dane inwentaryzacyjne, wyznaczenie niezbędnych usprawnień termomodernizacyjnych 5

6 Inwentaryzacja - dane techniczne budynku Powierzchnia przegród zewnętrznych według rodzaju Dach nad poddaszem nieużytkowym [m 2 ] Dach nad poddaszem użytkowym [m 2 ] Drzwi zewnętrzne [m 2 ] Okna zewnętrzne [m 2 ] Podłoga na gruncie [m 2 ] Podłoga nieużytkowego poddasza [m 2 ] Ściana zewnętrzna kondygnacji III-V [m 2 ] Ściana zewnętrzna kondygnacji parterowej [m 2 ] Ściana zewnętrzna kondygnacji piwnicznej [m 2 ] Ściana zewnętrzna przy gruncie [m 2 ] Zagłębienie w gruncie Najczęstsza wysokość w świetle Wysokość piwnicy w świetle Najczęstsza wysokość brutto liczba mieszkań Liczba użytkowników Liczba kondygnacji Liczba klatek schodowych Powierzchnia użytkowa pomieszczeń mieszkalnych Powierzchnia użytkowa pomieszczeń niemieszkalnych Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych pozostałych [m] [m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [m 2 ] [m 2 ] [m 2 ] Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych netto [m 2 ] Powierzchnia zabudowy [m 2 ] Całkowita powierzchnia brutto [m 2 ] Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Kubatura netto ogrzewana [m 3 ] Całkowita kubatura brutto [m 3 ] Wysokości, Dane powierzchniowe budynku Dane kubaturowe budynku 559,5 301,3 35,9 463,6 845,6 532, ,2 436,8 206,2 140,9 1,00 3,80 2,60 4, , ,00 0, ,0 910, , , Współczynnik kształtu A/V [1/m] 0,55 6

7 7

8 Dane ogólne, forma architektoniczna Opis do uproszczonej dokumentacji technicznej budynku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki Gdańsk ul. Łąkowa 1/2 Budynek wolnostojący, Wzniesiony w 1881 roku na planie zbliżonym do prostokąta. Obiekt posiada cztery kondygnacje nadziemne w całości podpiwniczony piwnice ogrzewane, budynek przykryty dachem czterospadowym. Konstrukcja budynku, technologia wykonania Ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. Stropy łukowe Więźba dachowa drewniana o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej. Pokrycie dachu blacho dachówką. Charakterystyka funkcjonalnoprzestrzenna Budynek wykorzystywany jest na cele Akademii Muzycznej. Główne wejście znajduje się od strony elewacji frontowej - wschodniej, dostęp do budynku również od zachodniej i północnej. Elementy charakterystycz ne Bryła nakryta dachem czterospadowym. Ryzalit. 8

9 ELEWACJE Warstwa fakturowa, tynk Elewacja nietynkowana, licowana cegłą ceramiczną. Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna wymieniona na nową z PVC. Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, parapety Opierzenia oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej. Elementy charakterystycz ne Elewacja bogato zdobiona, gzymsy, portale drzwi. 9

10 STAN TECHNICZNY Warstwa fakturowa, tynk Stan techniczny elewacji dobry. Cokół Stan techniczny cokołu dobry. Stolarka okienna Stan techniczny stolarki okiennej PCV dobry. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie Rynny i rury spustowe w stanie dobrym. 10

11 Stolarka drzwiowa zewnętrzna Stan techniczny drzwi zewnętrznych dobry. Inne 11

12 Inwentaryzacja - charakterystyka energetyczna budynku Koszty jednostkowe energii cieplnej przed modernizacją (gaz ziemny)* Opłata stała za przepływ zamówiony [PLN/kWh/h za h] 0,0069 zł Opłata zmienna za przesłane paliwo [PLN/kWh] 0,2533 zł Opłata stała za przepływ w przeliczeniu na jednostki mocy cieplnej [PLN/MW*m-c] 4 985,93 zł Opłata zmienna za przesłane paliwo w przeliczeniu na jednostki energii cieplnej [PLN/GJ] 70,37 zł Koszty jednostkowe energii cieplnej (energia elektryczna) Opłata zmienna za energię elektryczną [PLN/kWh] 0,59 zł Opłata zmienna za energię elektryczną [PLN/GJ] 164,00 zł Procentowy udział poszczególnych źródeł energii cieplnej w bilansie c.o. budynku Rodzaj źródła Powierzchnia użytkowa Udział procentowy Gaz ziemny 0,00 100,00% SUMA 0,00 100% Procentowy udział poszczególnych źródeł energii cieplnej w bilansie c.w.u. budynku Rodzaj źródła Liczba mieszkańców Udział procentowy Gaz ziemny 0 68% Energia elektryczna 0 32% SUMA 0 100% Koszty jednostkowe energii c.o. przed modernizacją Opłata stała [PLN/MW*m-c] 4 985,93 zł Opłata zmienna [PLN/GJ] 70,37 zł Koszty jednostkowe energii cieplnej c.w.u. (średnio) Opłata stała [PLN/MW*m-c] 3 415,02 zł Opłata zmienna [PLN/GJ] 99,87 zł Koszty jednostkowe energii cieplnej na cele c.o. po modernizacji (gaz ziemny)** Opłata stała za przepływ zamówiony [PLN/kWh/h za h] 0,0069 zł Opłata zmienna za przesłane paliwo [PLN/kWh] 0,2006 zł Opłata stała za przepływ w przeliczeniu na jednostki mocy cieplnej [PLN/MW*m-c] 4 985,93 zł Opłata zmienna za przesłane paliwo w przeliczeniu na jednostki energii cieplnej [PLN/GJ] 55,73 zł * Założono zwiększenie bezpośrednich kosztów energii ze względu na sprawność kotłowni (przyjęto 88%) oraz przesył sieciowy (przyjęto 90%). ** Przyjęto aktualną cenę gazu na podstawie faktury przekazanej przez Inwestora. 12

13 Inwentaryzacja - charakterystyka systemu grzewczego oraz instalacji System grzewczy Rodzaj zasilania budynku, opis urządzeń Sposób użytkowania Modernizacje systemu po roku 1984 Budynek zasilany w ciepło z kotłowni gazowej zlokalizowanej w sąsiednim budynku. Kotłownia zasila również inne budynki na terenie Akademii Muzycznej w Gdańsku. Budynek wyposażony jest w instalacjię c.o. na bazie grzejników płytowych częściowo z zainstalowanymi zaworami termostatycznymi. Zakłada się, że system pracuje z przerwami dobowymi i tygodniowymi. Obniżenia temperatury jedynie poprzez indywidualną regulację odbiorców. Budowa istniejącejącego przyłącza do kotłowni, montaż grzejników z zaworami termostatycznymi. Parametry wody sieciowej [st. C] - Zasilanie instalacji pompowe Parametry wody instalacyjnej [st. C] 90/70 Liczba pionów grzewczych Liczba grzejników w budynku Rodzaj grzejników / usytuowanie Rodzaj przewodów instalacyjnych Zawory z głowicami termostatycznymi Zawory regulacyjne podpionowe Dodatkowa izolacja za grzejnikami Prowadzenie / izolacja pionów Prowadzenie / izolacja poziomów Instalacja centralnego ogrzewania budynku stalowe ustytuowane pod oknami stalowe zamontowane częściowo - - po wierzchu / brak izolacji po wierzchu / izolacja w dostatecznym stanie technicznym Sprawności składowe systemu grzewczego przed modernizacją Sprawność wytwarzania - 1,00 Sprawność przesyłania - 0,96 Sprawność regulacji i wykorzystania - 0,82 Sprawność akumulacji - 1,00 Współczynnik przerw tygodniowych - 0,85 Współczynnik przerw dobowych - 0,95 Instalacja ciepłej wody użytkowej - - Sposób przygotowania c.w.u., opis urządzeń Rodzaj przewodów c.w.u. Perlatory na wylewkach Przygotowanie c.w.u. centralne wspomagane elektrycznym podgrzewaczem akumulacyjnym. Stalowe Nie zamontowane Rodzaj instalacji wentylacyjnej Instalacja wentylacyjna i spalinowa Wentylacja grawitacyjna - wyciag powietrza za pomocą przewodów grawitacyjnych. Nawiew powietrza poprzez nieszczelności stolarki okiennej i drzwiowej. Obliczeniowa ilość powietrza wentylacyjnego Średni współćzynnik c r dla budynku - 1,00 Strumień powietrza wentylacyjnego

14 Inwentaryzacja - obliczeniowa ilość powietrza wentylacyjnego Pomieszczenia Kondygnacja Rodzaj pomieszczenia Kubatura Krotność wymiany Sumarycz Część oświatowa 5092, Część administracyjna 392, Część gospodarcza 898, Część gastronomiczna SUMA 224, Wielkości sumarycznie Obliczeniowa ilość powietrza wentylacyjnego Średni współczynnik korekcyjny (c r, c w ) Strumień powietrza wentylacyjnego przed modernizacją [m3/h] ,00 [m3/h]

15 Stan techniczny budynku, wskazanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych System grzewczy Element Stan techniczny Proponowane rozwiązanie Budynek zasilany w ciepło z kotłowni gazowej Zasilanie budynku zlokalizowanej w sąsiednim budynku za Montaż ambiwalentnego źródła ciepła na bazie absorpcyjnych pomp pośrednictwem rozdzielacza. Dostateczny stan ciepła zasilanych gazem ziemnym i kotłów kondensacyjnych techniczny urządzeń. pracujących kaskadowo. Modernizacja instalacji c.o. - dostosowanie Poziomy c.o. w piwnicy Zaizolowane, dostateczny stan techniczny instalacji do parametrów niskotemeraturowych. Wymiana grzejników, Konwektory wodne stalowe częściowo z montaż zaworów termostatycznych, zaworów podpionowych, regulacja Urządzenia wykonawcze - zaworami termostatycznymi, dostateczny stan instalacji. grzejniki c.o. techniczny. Element Stan techniczny Proponowane rozwiązanie Ściany zewnętrzne nietynkowane, w dostatecznym stanie technicznym. Brak możliwości docieplenia ścian nadziemnych z Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian przy gruncie z warstwy styropianu ekstrudowanego o współczynniku przewodzenia Ściany zewnętrzne uwagi na decyzję Konserwatora Zabytków. ciepła nie większym niż 0,036 W/mK. Ponadto przewiduje się ocieplenie Ściany na kondygnacjach II-V ocieplone od od wewnątrz ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej za pomoca wewnątrz styropianem. Zawilgocenia na ścianach kondygnacji piwnicznej płyt klimatycznych o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła 0,059 W/mK. spowodowane podciąganiem kapilarnym od fundamentów. Stolarka okienna Stolarka okienna drewniana energooszczędna Nie przewiduje się modernizacji. w dostatecznym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa Dach / stropodach Drzwi zewnętrzne drewniane o charakterze zabytkowym. Dostateczny stan techniczny. Dach nad użytkowym poddaszem wstępnie ocieplony. Podłoga poddasza nieużytkowego nieocieplona. Nie przewiduje się modernizacji. Przewiduje się docieplenie połaci dachowej graniczącej z przestrzenią ogrzewaną za pomocą styropianu laminowanego papą o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła 0,038 W/mK. Docieplenie podłogi nieużytkowego poddasza wełną mineralną o współczynniku przenikania ciepła nie więszym niż 0,038 W/mK. Instalacja c.w.u. Element Stan techniczny Proponowane rozwiązanie c.w.u. Wytwarzanie centralne, wspomaganie Przewiduje się montaż przepływowych podgrzewaczy elektrycznych elektrycznym podgrzewaczem bezpośrednio przy punktach podoru. akumulacyjnym. Wentylacja Element Stan techniczny Proponowane rozwiązanie Wentylacja W budynku nie odczuwa się niedoboru powietrza wentylacyjnego. Nie przewiduje się modernizacji. 15

16 Dane klimatyczne, stopniodni Normowa temp. w pomieszczeniach uzytkowych = 20,0 [ C] Stacja meteorologiczna: Gdańsk Port Północny Miesiąc: T e (m) - Średnia wieloletnie temp. Ld(m) - liczba dni ogrzewanych I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII [ C] 2,0 1,2 3,5 7,7 10,7 15,5 18,7 16,3 14,5 8,7 4,0 1, Oblicz. temperatura zew., T emin [ C] -16 Temp. wew. Liczba stopniodni w roku Liczba stopniodni w danym miesiącu Sd_10 C ,0 246,4 201,5 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,3 180,0 251,1 Sd_25 C ,0 666,4 666,5 519,0 286,0 0,0 0,0 0,0 105,0 505,3 630,0 716,1 Sd_22 C ,0 582,4 573,5 429,0 226,0 0,0 0,0 0,0 75,0 412,3 540,0 623,1 Sd_20 C ,0 526,4 511,5 369,0 186,0 0,0 0,0 0,0 55,0 350,3 480,0 561,1 Sd_18 C ,0 470,4 449,5 309,0 146,0 0,0 0,0 0,0 35,0 288,3 420,0 499,1 Sd_16 C ,0 414,4 387,5 249,0 106,0 0,0 0,0 0,0 15,0 226,3 360,0 437,1 Sd_12 C ,0 302,4 263,5 129,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,3 240,0 313,1 Sd_8 C ,0 190,4 139,5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 189,1 Sd_4 C ,0 78,4 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,1 16

17 Część druga Analiza ekonomiczna poszczególnych usprawnień termomodernizacyjnych, optymalizacja usprawnień 17

18 Wybór optymalnego wariantu docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej powyżej poziomu terenu - od wewnątrz Dane ogólne do obliczeń Opłata za 1MW mocy zamówionej O m = 4 985,93 zł/(mw) miesiąc Opłata za zużycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii cieplnej O z = 55,73 zł/gj Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego, określona zgodnie z Polską Normą t wo = 20,0 C Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla danej strefy klimatycznej, określona zgodnie z Polską t zo = -16,0 C Normą Liczba stopniodni, Sd = dzień K/a Współczynnik przenikania ciepła przegrody zewnętrznej, określony zgodnie z Polską Normą U= 0,73 W/(m 2 K) Powierzchnia ścian - powierzchnia zewnętrzna netto po odjęciu otworów okiennych i drzwiowych A Śc = 206,2 m 2 Jednostkowa roczna oszczędność kosztów energii w wyniku usprawnienia termomodernizacyjnego W E = 19,48 (zł K)/W a Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: Przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej powyżej poziomu terenu od wewnątrz za pomocą płyt klimatycznych o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,059 W/mK. Ceny robót budowlanych określono na podstawie analizy rynku robót budowlanych. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23 %. Rodzaj usprawnienia Cena jednostkowa DR U m DO ru SPBT Nu Docieplenie ścian od wewnątrz - płyty klimatyczne - 5 cm 192,19 zł/m2 0,85 0, ,23 zł 35, ,38 zł Docieplenie ścian od wewnątrz - płyty klimatyczne - 4,5 cm 190,65 zł/m2 0,76 0, ,77 zł 37, ,40 zł Docieplenie ścian od wewnątrz - płyty klimatyczne - 3 cm 186,04 zł/m2 0,51 0, ,01 zł 47, ,49 zł Docieplenie ścian od wewnątrz - płyty klimatyczne - 2,5 cm 184,50 zł/m2 0,42 0, ,18 zł 54, ,52 zł Opór cieplny przegrody po modernizacji wynosi R = 2,21 m2k/w Legenda: SPBT [lata] - Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych (Nu/DO ru ) DO ru [zł/rok]- Roczna oszczędność kosztów eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia termomodernizacyjnego Nu [zł]- Planowane koszty robót DR m 2 K/W- Dodatkowy opór cieplny przegrody zewnętrznej U m W/m 2 K- Współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych, określony zgodnie z Polską Normą po dociepleniu 18

19 Wybór optymalnego wariantu docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej graniczących z gruntem - od wewnątrz Dane ogólne do obliczeń Opłata za 1MW mocy zamówionej O m = 4 985,93 zł/(mw) miesiąc Opłata za zużycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii cieplnej O z = 55,73 zł/gj Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego, określona zgodnie z Polską Normą t wo = 20,0 C Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla danej strefy klimatycznej, określona zgodnie z Polską t zo = -16,0 C Normą Liczba stopniodni, Sd = dzień K/a Współczynnik przenikania ciepła przegrody zewnętrznej, określony zgodnie z Polską Normą U= 0,61 W/(m 2 K) Powierzchnia ścian - powierzchnia zewnętrzna netto po odjęciu otworów okiennych i drzwiowych A Śc = 140,9 m 2 Jednostkowa roczna oszczędność kosztów energii w wyniku usprawnienia termomodernizacyjnego W E = 19,48 (zł K)/W a Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: Przewiduje się docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych graniczących z gruntem za pomocą płyt klimatycznych o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,059 W/mK. Ceny robót budowlanych określono na podstawie analizy rynku robót budowlanych. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23 %. Rodzaj usprawnienia Cena jednostkowa DR U m DO ru SPBT Nu Docieplenie ścian od wewnątrz - płyty klimatyczne - 5 cm 192,19 zł/m2 0,85 0, ,40 zł 44, ,91 zł Docieplenie ścian od wewnątrz - płyty klimatyczne - 4,5 cm 190,65 zł/m2 0,93 0, ,22 zł ,21 zł Docieplenie ścian od wewnątrz - płyty klimatyczne - 2,5 cm 184,50 zł/m2 0,42 0, ,73 zł ,43 zł Docieplenie ścian od wewnątrz - płyty klimatyczne - 3 cm 186,04 zł/m2 0,51 0, ,70 zł ,13 zł Opór cieplny przegrody po modernizacji wynosi R = 2,611 m2k/w. Z przyczyn technicznych - zlicowanie płyty na całej powierzchni ściany kondygnacji piwnicznej - ogranicza się grubość docieplenia do 5 cm. Legenda: SPBT [lata] - Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych (Nu/DO ru ) DO ru [zł/rok]- Roczna oszczędność kosztów eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia termomodernizacyjnego Nu [zł]- Planowane koszty robót DR m 2 K/W- Dodatkowy opór cieplny przegrody zewnętrznej U m W/m 2 K- Współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych, określony zgodnie z Polską Normą po dociepleniu 19

20 Wybór optymalnego wariantu docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej graniczących z gruntem - od zewnątrz Dane ogólne do obliczeń Opłata za 1MW mocy zamówionej O m = 4 985,93 zł/(mw) miesiąc Opłata za zużycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii cieplnej O z = 55,73 zł/gj Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego, określona zgodnie z Polską Normą t wo = 20,0 C Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla danej strefy klimatycznej, określona zgodnie z Polską t zo = -16,0 C Normą Liczba stopniodni, Sd = dzień K/a Współczynnik przenikania ciepła przegrody zewnętrznej, określony zgodnie z Polską Normą U= 0,38 W/(m 2 K) Powierzchnia ścian - powierzchnia zewnętrzna netto po odjęciu otworów okiennych i drzwiowych A Śc = 140,9 m 2 Jednostkowa roczna oszczędność kosztów energii w wyniku usprawnienia termomodernizacyjnego W E = 19,48 (zł K)/W a Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: Przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych graniczących z gruntem za pomocą styropianu ekstrudowanego o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK. Na podstawie poniższej analizy ekonomicznej wykazano optymalną grubość izolacji równą 5 cm. Docieplenie o grubości 2, 3 i 4 cm nie spełnia wymogów rozporządzenia.ceny robót budowlanych określono na podstawie analizy rynku robót budowlanych. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23 %. Rodzaj usprawnienia Cena jednostkowa DR U m DO ru SPBT Nu Docieplenie ścian - styropian ekstrudowany o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK - 5 cm Docieplenie ścian - styropian ekstrudowany o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK - 4 cm Docieplenie ścian - styropian ekstrudowany o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK - 3 cm Docieplenie ścian - styropian ekstrudowany o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK - 2 cm 444,15 zł/m2 1,39 0, ,03 zł 157, ,92 zł 439,60 zł/m2 1,11 0, ,13 zł ,51 zł 435,05 zł/m2 0,83 0, ,99 zł ,09 zł 430,50 zł/m2 0,56 0, ,35 zł ,67 zł Opór cieplny przegrody po modernizacji wynoszący R = 4,202 m2k/w jest większy od wymaganego wynoszącego Rmin = 4,0 m2k/w. Legenda: SPBT [lata] - Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych (Nu/DO ru ) DO ru [zł/rok]- Roczna oszczędność kosztów eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia termomodernizacyjnego Nu [zł]- Planowane koszty robót DR m 2 K/W- Dodatkowy opór cieplny przegrody zewnętrznej U m W/m 2 K- Współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych, określony zgodnie z Polską Normą po dociepleniu 20

21 Wybór optymalnego wariantu docieplenia podłogi nieogrzewanego poddasza Dane ogólne do obliczeń Opłata za 1MW mocy zamówionej O m = 4 985,93 zł/(mw) miesiąc Opłata za zużycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii cieplnej O z = 55,73 zł/gj Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego, określona zgodnie z Polską Normą t wo = 20,0 C Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla danej strefy klimatycznej, określona zgodnie z Polską t zo = -16,0 C Normą Liczba stopniodni, Sd = dzień K/a Współczynnik przenikania ciepła przegrody zewnętrznej, określony zgodnie z Polską Normą U= 1,15 W/(m 2 K) Powierzchnia stropu/dachu/podłogi poddasza A = 532,9 m 2 Jednostkowa roczna oszczędność kosztów energii w wyniku usprawnienia termomodernizacyjnego W E = 19,48 (zł K)/W a Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: Przewiduje się docieplenie podłogi nieogrzewanego poddasza wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK. Na podstawie poniższej analizy ekonomicznej wykazano optymalną grubość izolacji równą 18 cm. Docieplenie o grubości 12 i 15 cm nie spełnia wymogów rozporządzenia. Ceny robót budowlanych określono na podstawie analizy rynku robót budowlanych. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23 %. Rodzaj usprawnienia Cena jednostkowa DR U m DO ru SPBT Nu Docieplenie podłogi nieogrzewanego poddasza - wełna mineralna - 18 cm Docieplenie podłogi nieogrzewanego poddasza - wełna mineralna - 20 cm Docieplenie podłogi nieogrzewanego poddasza - wełna mineralna - 12 cm Docieplenie podłogi nieogrzewanego poddasza - wełna mineralna - 15 cm 88,56 zł/m2 4,74 0, ,38 zł 4, ,08 zł 93,00 zł/m2 5,26 0, ,09 zł 4, ,98 zł 73,80 zł/m2 3,16 0, ,59 zł ,07 zł 81,18 zł/m2 3,95 0, ,34 zł ,57 zł Opór cieplny przegrody po modernizacji wynoszący R = 5,609 m2k/w jest większy od wymaganego wynoszącego Rmin = 5,0 m2k/w. Legenda: SPBT [lata] - Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych (Nu/DO ru ) DO ru [zł/rok]- Roczna oszczędność kosztów eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia termomodernizacyjnego Nu [zł]- Planowane koszty robót DR m 2 K/W- Dodatkowy opór cieplny przegrody zewnętrznej U m W/m 2 K- Współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych, określony zgodnie z Polską Normą po dociepleniu 21

22 Wybór optymalnego wariantu docieplenia połaci dachowej graniczącej z przestrzenią ogrzewaną budynku Dane ogólne do obliczeń Opłata za 1MW mocy zamówionej O m = 4 985,93 zł/(mw) miesiąc Opłata za zużycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii cieplnej O z = 55,73 zł/gj Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego, określona zgodnie z Polską Normą t wo = 20,0 C Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla danej strefy klimatycznej, określona zgodnie z Polską t zo = -16,0 C Normą Liczba stopniodni, Sd = dzień K/a Współczynnik przenikania ciepła przegrody zewnętrznej, określony zgodnie z Polską Normą U= 0,69 W/(m 2 K) Powierzchnia stropu/dachu/podłogi poddasza A = 301,3 m 2 Jednostkowa roczna oszczędność kosztów energii w wyniku usprawnienia termomodernizacyjnego W E = 19,48 (zł K)/W a Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: Przewiduje się docieplenie dachu nad użytkowym poddaszem przy pomocy styropianu laminowanego papą o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK. Na podstawie poniższej analizy ekonomicznej wykazano optymalną grubość izolacji równą 15 cm. Docieplenie o grubości 12 cm nie spełnia wymogów rozporządzenia. Ceny robót budowlanych określono na podstawie analizy rynku robót budowlanych. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23 %. Rodzaj usprawnienia Cena jednostkowa DR U m DO ru SPBT Nu Docieplenie dachu - styropian laminowany papą - 15 cm 259,65 zł/m2 3,95 0, ,24 zł 26, ,56 zł Docieplenie dachu - styropian laminowany papą - 18 cm 273,30 zł/m2 4,74 0, ,99 zł 26, ,63 zł Docieplenie dachu - styropian laminowany papą - 20 cm 282,00 zł/m2 5,26 0, ,36 zł 26, ,50 zł Docieplenie dachu - styropian laminowany papą - 12 cm 246,00 zł/m2 3,16 0, ,93 zł ,50 zł Opór cieplny przegrody po modernizacji wynoszący R = 5,397 m2k/w jest większy od wymaganego wynoszącego Rmin = 5,0 m2k/w. Legenda: SPBT [lata] - Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych (Nu/DO ru ) DO ru [zł/rok]- Roczna oszczędność kosztów eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia termomodernizacyjnego Nu [zł]- Planowane koszty robót DR m 2 K/W- Dodatkowy opór cieplny przegrody zewnętrznej U m W/m 2 K- Współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych, określony zgodnie z Polską Normą po dociepleniu 22

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE Audytor: mgr inż. Sebastian

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH BUDYNEK C-2 KIELCE AL. IX WIEKÓW KIELC 3 Warszawa październik 2011 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A Audyt energetyczny budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON ZATWIERDZAM... płk lek Piotr DZIĘGIELEWSKI Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Szef Służby Zdrowia WP PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje: Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)?

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Jerzy Żurawski* ) W 2002 r. w krajach UE przyjęta została dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego) Załącznik nr 3 do Programu Priorytetowego Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK Kraków wrzesień 2009 Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités: ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków tel./fax: +48 12 429 17 93 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD

BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD DANE TECHNICZNE O BUDYNKU: Rok budowy Budynek istniejący Opis technologii Budynek dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej z elementami wznoszenia uprzemysłowionymi.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji ogrzewczej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. 28-Lutego 13-15 w Szczecinku, dz. nr 248/1, obr. 20 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Sebastian Pater, Janusz magiera * Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwóch niezależnych programów obliczeniowych Assessment of the energy demand of a residential building

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po module CERTO Optymalizacja (v3)

Przewodnik po module CERTO Optymalizacja (v3) Z modułu CERTO Optymalizacja moŝna korzystać na potrzeby: audytu energetycznego wykonanego w programie Aterm (optymalizacja jest zasadniczym etapem tworzenia audytu energetycznego) audytu remontowego wykonanego

Bardziej szczegółowo